Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại nam hà

112 0 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Thị Ngọc Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS Hòa Thị Thanh Hương HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Thị Ngọc Anh Giảng viên hướng dẫn: ThS Hòa Thị Thanh Hương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Thị Ngọc Anh Mã SV: 1412401062 Lớp: QT 1806K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Nam NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)    Tìm hiểu lý luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa; Tìm hiểu thực tế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đơn vị thực tập; Đánh giá ưu khuyết điểm công tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt công tác hạch toán kế toán Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn  Sưu tầm, lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh năm 2016 Công ty Cổ phần Thương mại Nam …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Địa điểm thực tập tốt nghiệp  Công ty Cổ phần Thương mại Nam …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Hòa Thị Thanh Hương Học hàm, học vị: Thạc sỹ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Thương mại Nam Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày …… tháng…… năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày …… tháng …… năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn ThS Hòa Thị Thanh Hương Hải Phòng, ngày …… tháng …… năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị DANH MỤC HỆ THỐNG BẢNG BIỂU Biểu 2.1 Một số tiêu tài cơng ty ba năm gần 39 Biểu 2.2 Hóa đơn GTGT số 0001897 ngày 04/12/2016 47 Biểu 2.3 Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 48 Biểu 2.4 Trích Sổ 511 năm 2016 49 Biểu 2.5 Phiếu xuất kho 2412 51 Biểu 2.6 Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 52 Biểu 2.7 Trích sổ 632 năm 2016 53 Biểu 2.8 Hóa đơn GTGT số 000317 ngày 14/12/2016 56 Biểu 2.9 Phiếu chi số 289 ngày 14/12/2016 57 Biểu 2.10 Phiếu thu phí dịch vụ ngày 14/12/2016 58 Biểu 2.11 Sổ phụ T12 ngân hàng ACB 59 Biểu 2.12 Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 60 Biểu 2.13 Trích sổ TK 6421 năm 2016 61 Biểu 2.14 Trích sổ TK 6422 năm 2016 62 Biểu 2.15 Chứng từ giao dịch ngày 31/12/2016 64 Biểu 2.16 Sổ phụ ngân hàng Agribank tháng 12 65 Biểu 2.17 Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 66 Biểu 2.18 Trích sổ TK 515 năm 2016 67 Biểu 2.19 Phiếu chuyển khoản trả nợ vay 69 Biểu 2.20 Sổ phụ ngân hàng ACB tháng 12 70 Biểu 2.21 Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 71 Biểu 2.22 Trích sổ TK 635 năm 2016 72 Biểu 2.23 Bảng kết hoạt động kinh doanh năm 2016 74 Biểu 2.24 Phiếu kế toán số 02 75 Biểu 2.25 Phiếu kế toán số 03 75 Biểu 2.26 Phiếu kế toán số 05 76 Biểu 2.27 Trích sổ Nhật ký chung năm 2016 77 Biểu 2.28 Trích sổ TK 911 năm 2016 78 Biểu 3.1 Sổ chi tiết bán hàng tháng 12/2016 87 Biểu 3.2 Sổ chi tiết giá vốn hàng bán tháng 12/2016 88 Biểu 3.3 Bảng tổng hợp chi tiết bán háng tháng 12/2016 89 Biểu 3.3 Bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán tháng 12/2016 90 Biểu 3.3 Bảng xác định lợi nhuận gộp mặt hàng T12/2016 91 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (trường hợp kế toán hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) 11 Sơ đồ 1.2 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (trường hợp kế toán hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) Kế toán khoản giảm trừ doanh thu (trường hợp kế toán hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) 12 Sơ đồ 1.4 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu ( (trường hợp kế toán hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp) 15 Sơ đồ 1.5 Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp khai thường xuyên) 18 Sơ đồ 1.6 Kế toán giá vốn hàng bán (theo phương pháp khai định kỳ) 19 Sơ đồ 1.7 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 21 Sơ đồ 1.8 Sơ đồ 1.9 Sơ đồ 1.10 Sơ đồ 1.11 Sơ đồ 1.12 Sơ đồ 1.13 Kế toán doanh thu hoạt động tài Kế tốn chi phí tài Kế tốn thu nhập khác Kế tốn chi phí khác Kế tốn xác định kết kinh doanh Trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết bán hàng theo hình thức kế tốn Nhật ký chung 23 25 27 28 30 33 Sơ đồ 1.14 Trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết bán hàng theo hình thức kế toán Nhật ký – Sổ 34 Sơ đồ 1.15 Trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết bán hàng theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ 35 Sơ đồ 1.16 Trình tự ghi sổ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết bán hàng theo hình thức kế tốn máy vi tính 36 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty CP Thương mại Nam 40 Sơ đồ 2.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán công ty CP Thương mại Nam 42 Sơ đồ 2.3 Sơ đồ trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký chung cơng ty CP Thương mại Nam 44 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ quy trình hạch tốn doanh thu bán hàng cung cấp DV công ty CP Thương mại Nam 46 Sơ đồ 2.5 Sơ đồ quy trình hạch tốn giá vốn hàng bán công ty CP Thương mại Nam 50 Sơ đồ 2.6 Sơ đồ quy trình hạch tốn chi phí quản lý kinh doanh cơng ty CP Thương mại Nam 55 Sơ đồ 2.7 Sơ đồ quy trình hạch tốn doanh thu hoạt động tài cơng ty CP Thương mại Nam 63 Sơ đồ 2.8 Sơ đồ quy trình hạch tốn chi phí tài cơng ty CP Thương mại Nam 68 Sơ đồ 2.9 Sơ đồ quy trình hạch tốn xác định kết kinh doanh cơng ty CP Thương mại Nam 73 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ quy trình hạch tốn kế tốn doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán 85 Sơ đồ 1.3 14 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THEO NHỎ VỪA 1.1 Những vấn đề chung doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1 Ý nghĩa việc tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.2 Yêu cầu, nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.3 Một số khái niệm liên quan đến doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.3.1 Doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 1.1.3.2 Chi phí 1.1.3.3 Xác định kết kinh doanh 1.2 Nội dung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.1 Cơng tác kế tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán 1.2.2 Cơng tác kế tốn khoản giảm trừ doanh thutrong doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán 1.2.3 Cơng tác kế tốn giá vốn hàng bán doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán 1.2.4 Cơng tác kế tốn chi phí quản lý kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 1.2.4.3 Phương pháp hạch tốn 1.2.5 Cơng tác kế tốn doanh thu hoạt động tài doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 1.2.5.3 Phương pháp hạch tốn 1.2.6 Cơng tác kế tốn chi phí tài doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 1.2.6.3 Phương pháp hạch tốn 1.2.7 Cơng tác kế tốn thu nhập khác doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.7.1 Chứng từ sử dụng 1.2.7.2 Tài khoản sử dụng 2 2 3 9 9 10 12 12 12 14 15 15 15 18 19 19 20 20 22 22 22 22 23 23 24 24 26 26 26 1.2.7.3 Phương pháp hạch toán 1.2.8 Cơng tác kế tốn chi phí khác doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.8.1 Chứng từ sử dụng 1.2.8.2 Tài khoản sử dụng 1.2.8.3 Phương pháp hạch tốn 1.2.9 Cơng tác kế toán xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.9.1 Chứng từ sử dụng 1.2.9.2 Tài khoản sử dụng 1.2.9.3 Phương pháp hạch toán 1.2.10 Một số điểm Thông tư 133/2016/TT-BTC so với Quyết định 48/2006/QĐ-BTC kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.3 Các hình thức ghi sổ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 1.3.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung 1.3.2 Hình thức kế tốn Nhật ký – Sổ 1.3.3 Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 1.3.4 Hình thức kế tốn máy vi tính CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM 2.1 Khái quát chung Công ty CP Thương mại Nam 2.1.1 Tên, địa chỉ, quy mô Công ty cổ phần Thương mại Nam 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển Công ty CP Thương mại Nam 2.1.3 Thuận lợi khó khăn Cơng ty CP Thương mại Nam 2.1.4 Đặc điểm mơ hình tổ chức máy quản lý Công ty CP Thương mại Nam 2.1.5 Đặc điểm tổ chức kế toán Công ty CP Thương mại Nam 2.1.5.1 Mô hình tổ chức máy kế tốn cơng ty 2.1.5.2 Hình thức ghi sổ kế tốn cơng ty 2.1.5.3 Các sách kế tốn áp dụng cơng ty 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Thương mại Nam 2.2.1 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty CP Thương mại Nam 2.2.1.1 Chứng từ kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.1.2 Tài khoản kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.1.3 Sổ sách kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.1.4 Quy trình ghi sổ kế tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty 2.2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn khoản giảm trừ doanh thu công ty CP Thương mại Nam 2.2.3 Thực trạng cơng tác kế tốn giá vốn hàng bán công ty CP Thương mại Nam 2.2.3.1 Chứng từ kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.3.2 Tài khoản kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.3.3 Sổ sách kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.3.4 Quy trình ghi sổ kế tốn giá vốn hàng bán công ty 2.2.4 Thực trạng công tác kế tốn chi phí quản lý kinh doanh cơng ty CP Thương mại Nam 2.2.4.1 Chứng từ kế toán sử dụng cơng ty 2.2.4.2 Tài khoản kế tốn sử dụng công ty 26 27 27 27 29 28 28 29 30 31 32 32 33 34 35 37 37 37 37 38 40 42 42 43 45 45 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 50 54 54 54 2.2.4.3 Sổ sách kế toán sử dụng cơng ty 2.2.4.4 Quy trình ghi sổ kế tốn chi phí quản lý kinh doanh cơng ty 2.2.5 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu hoạt động tài cơng ty CP Thương mại Nam 2.2.5.1 Chứng từ kế toán sử dụng cơng ty 2.2.5.2 Tài khoản kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.5.3 Sổ sách kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.5.4 Quy trình ghi sổ kế tốn doanh thu hoạt động tài cơng ty 2.2.6 Thực trạng cơng tác kế tốn chi phí tài công ty CP Thương mại Nam 2.2.6.1 Chứng từ kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.6.2 Tài khoản kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.6.3 Sổ sách kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.6.4 Quy trình ghi sổ kế tốn chi phí tài cơng ty 2.2.7 Thực trạng cơng tác kế tốn thu nhập khác công ty CP Thương mại Nam 2.2.8 Thực trạng cơng tác kế tốn chi phí khác công ty CP Thương mại Nam 2.2.9 Thực trạng cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh công ty CP Thương mại Nam 2.2.9.1 Chứng từ kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.9.2 Tài khoản kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.9.3 Sổ sách kế tốn sử dụng cơng ty 2.2.9.4 Quy trình ghi sổ kế tốn chi phí tài cơng ty CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM 3.1 Đánh giá thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP Thương mại Nam 3.1.1 Ưu điểm công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP Thương mại Nam 3.1.2 Nhược điểm cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP Thương mại Nam 3.2 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP Thương mại Nam 3.2.1 Sự cần thiết hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP Thương mại Nam 3.2.2 Yêu cầu hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP Thương mại Nam 3.2.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty CP Thương mại Nam 3.2.3.1 Ý kiến thứ nhất: Công ty nên mở sổ chi tiết doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán để xác định lợi nhuận mặt hàng 3.2.3.2 Ý kiến thứ hai: Cơng ty nên hạch tốn số tài khoản theo quy định kế toán 3.2.3.3 Ý kiến thứ ba: Cơng ty nên tìm cách đẩy mạnh cơng tác thu hồi nợ phải thu 3.2.3.4 Ý kiến thứ tư: Cơng ty nên hạch tốn tiền thuế GTGT khoản phí chuyển tiền 3.2.3.5 Ý kiến thứ năm: Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế tốn KẾT LUẬN 54 54 63 63 63 63 63 67 67 67 67 67 72 72 72 72 72 73 73 79 79 79 81 82 82 83 84 84 92 93 94 99 100 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Hóa đơn GTGT, Phiếu thu, … Nhật ký chung Sổ chi tiết TK 511, 632 Sổ TK 511, 632 Sổ tổng hợp chi tiết bán hàng, giá vốn hàng bán Bảng cân đối phát sinh Báo cáo tài Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra Sơ đồ 3.1 Quy trình hạch tốn kế toán doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán  Tiếp tục ví dụ chương 2: Ngày 04/12/2016 bán 1556 lít Dầu Diesel cho cơng ty Thành An Tổng số tiền toán 19.450.000đ Khách hàng chưa tốn - Căn Hóa đơn GTGT số 0001897 ta ghi sổ chi tiết bán hàng Dầu Diesel (Biểu 3.1) - Căn phiếu xuất kho 2412 ta ghi sổ sổ chi tiết giá vốn hàng bán Dầu Diesel (Biểu 3.2) - Căn sổ chi tiết bán hàng kế toán ghi bảng tổng hợp chi tiết bán hàng (Biểu 3.3) - Căn sổ chi tiết giá vốn hàng bán kế toán ghi bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán (Biểu 3.4) - Căn sổ chi tiết bán hàng sổ chi tiết giá vốn hàng bán kế toán lập bảng xác định lợi nhuận gộp mặt hàng (Biểu 3.5) Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh 84 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.1: Sổ chi tiết bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM Mẫu số S17 - DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 Bộ trưởng BTC) Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng Mã số thuế: 0201120554 SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Dầu Diesel Tháng 12 năm 2016 Ngày tháng Chứng từ Doanh thu ghi sổ Số hiệu Ngày tháng A B C … … … 04/12/2016 HĐ 0001897 04/12/2016 HĐ 0001898 04/12/2016 HĐ 0001899 05/12/2016 HĐ 0001901 05/12/2016 HĐ 0001903 05/12/2016 … HĐ 0001904 … Người ghi sổ (Ký, họ tên) Diễn giải TKĐƯ D E … Bán hàng theo HĐ số: 0001897 ngày 04/12/2016 4/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001898 ngày 04/12/2016 4/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001899 ngày 04/12/2016 4/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001901 ngày 05/12/2016 5/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001903 ngày 05/12/2016 5/12/2016 Bán hàng theo HĐ số: 0001904 ngày 05/12/2016 5/12/2016 … … Cộng số phát sinh Số lượng Đơn giá Thành tiền … … … … 131 1,556 11,364 17,681,818 131 1,356 11,364 15,409,091 131 55 11,364 625,000 131 1,270 11,364 14,431,818 131 1,568 11,364 17,818,182 131 … 1,550 … 218,471 11,364 … 17,613,636 … 2,534,774,408 Các khoản giảm trừ Khác Thuế (5212,5213) … … … … -Doanh thu -Giá vốn hàng bán 2,534,774,408 2,293,743,908 -Lãi gộp 241,030,500 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 85 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.2: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM Thơn 4, xã Đơng Sơn, huyện Thủy Ngun, TP.Hải Phòng Mã số thuế: 0201120554 SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Dầu Diesel Tháng 12 năm 2016 Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B C … 04/12/2016 04/12/2016 04/12/2016 05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016 … … PX 2412 PX 2413 PX 2414 PX 2415 PX 2417 PX 2418 PX 2419 … … … … … 04/12/2016 04/12/2016 04/12/2016 05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016 05/12/2016 … Diễn giải TK ĐƯ E D Số dư đầu kỳ Số phát sinh … … Bán hàng theo HĐ số: 0001897 ngày 4/12/2016 156 Bán hàng theo HĐ số: 0001898 ngày 4/12/2016 156 Bán hàng theo HĐ số: 0001899 ngày 4/12/2016 156 Bán hàng theo HĐ số: 0001901 ngày 5/12/2016 156 Bán hàng theo HĐ số: 0001903 ngày 5/12/2016 156 Bán hàng theo HĐ số: 0001904 ngày 5/12/2016 156 Bán hàng theo HĐ số: 0001905 ngày 5/12/2016 156 … … Cộng phát sinh Số dư cuối kỳ Đơn giá I … Số lượng … … 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 10,534 … Giá vốn Thành tiền … … 1,556 1,356 55 1,270 1,568 1,550 6,430 … 16,390,958 14,284,151 579,372 13,378,224 16,517,366 16,327,754 67,733,844 … 218,471 2,293,743,908 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh 86 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.3 Bảng tổng hợp chi tiết bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM Thôn 4, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng Mã số thuế: 0201120554 BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT BÁN HÀNG STT Tên vật tư Tháng 12 năm 2016 ĐVT Số lượng Doanh thu Chiết khấu Xăng 92 (Xăng RON 92) Dầu Diesel 0,05S SHD50 Phuy (KOMAT SHD50 - Phuy 200 lít) SHD5 Thùng (KOMAT SHD50 - Thùng 18 lít) AW Hydroil HM 68 - Phuy 209 lít HM 68 Thùng (AW Hydroil HM 68 - Thùng 18 lít) SHD40 Thùng (KOMAT SHD40 - Thùng 18 lít) Cộng lít lít lít Thùng lít Thùng Thùng 77,500 218,471 37 11 47 15 1,192,742,451 2,534,774,408 1,782,727 10,172,728 2,478,182 14,756,364 5,563,636 3,762,270,496 - Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ (Ký, họ tên) Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh Kế toán trưởng (Ký, họ tên) 87 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.4: Bảng tổng hợp chi tiết giá vốn hàng bán CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM Thơn 4, xã Đơng Sơn, huyện Thủy Ngun, TP.Hải Phòng Mã số thuế: 0201120554 BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN Tháng 12 năm 2016 STT Tên vật tư Xăng 92 (Xăng RON 92) Dầu Diesel 0,05S SHD50 Phuy (KOMAT SHD50 - Phuy 200 lít) SHD5 Thùng (KOMAT SHD50 - Thùng 18 lít) AW Hydroil HM 68 - Phuy 209 lít HM 68 Thùng (AW Hydroil HM 68 - Thùng 18 lít) SHD40 Thùng (KOMAT SHD40 - Thùng 18 lít) Cộng ĐVT Số lượng lít lít lít Thùng lít Thùng Thùng 77,500 218,471 37 11 47 15 Giá vốn 1,093,609,718 2,293,743,908 1,508,490 8,771,255 2,095,885 12,715,050 4,657,620 3,417,101,926 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh 88 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Khóa luận tốt nghiệp Biểu 3.5: Bảng xác định lợi nhuận gộp mặt hàng CƠNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM Thơn 4, xã Đơng Sơn, huyện Thủy Ngun, TP.Hải Phòng Mã số thuế: 0201120554 BẢNG XÁC ĐỊNH LỢI NHUẬN GỘP CỦA TỪNG MẶT HÀNG Tháng 12 năm 2016 STT Tên vật tư ĐVT Số lượng Doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu Tỷ suất lợi nhuận gộp/ Tỷ Doanh trọng thu 28.7% 8% Lợi nhuận gộp Doanh thu Giá vốn Số tiền Xăng 92 (Xăng RON 92) lít 77,500 1,192,742,451 1,192,742,451 1,093,609,718 99,132,733 Dầu Diesel 0,05S lít 218,471 2,534,774,408 2,534,774,408 2,293,743,908 241,030,500 69.8% 10% SHD50 Phuy (KOMAT SHD50 - Phuy 200 lít) lít 37 1,782,727 1,782,727 1,508,490 274,237 0.1% 15% SHD5 Thùng (KOMAT SHD50 - Thùng 18 lít) Thùng 11 10,172,728 10,172,728 8,771,255 1,401,473 0.4% 14% lít 47 2,478,182 2,478,182 2,095,885 382,297 0.1% 15% HM 68 Thùng (AW Hydroil HM 68 - Thùng 18 lít) Thùng 15 14,756,364 14,756,364 12,715,050 2,041,314 0.6% 14% SHD40 Thùng (KOMAT SHD40 - Thùng 18 lít) Thùng 5,563,636 5,563,636 4,657,620 906,016 0.3% 16% 3,762,270,496 - 3,762,270,496 3,417,101,926 345,168,570 AW Hydroil HM 68 - Phuy 209 lít Cộng Người ghi sổ (Ký, họ tên) Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh 100% 9.17% Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) Kế tốn trưởng (Ký, họ tên) 89 Khóa luận tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh thể thấy, từ việc lập sổ chi tiết bán hàng (Biểu 3.1) sổ chi tiết giá vốn hàng bán (Biểu 3.2) ta lập bảng xác định lợi nhuận gộp mặt hàng (Biểu 3.5) Thông qua bảng xác định lợi nhuận gộp mặt hàng ta dễ dàng nhận thấy mặt hàng tỷ suất lợi nhuận cao tỷ trọng đóng góp lợi nhuận mặt hàng tổng lợi nhuận doanh nghiệp giúp cho lãnh đạo doanh nghiệp lựa chọn cấu sản phẩm tối ưu nhằm gia tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp cụ thể sau: - Qua biểu 3.5 ta thấy cấu tiêu thụ sản phẩm cơng ty hợp lý hai mặt hàng Xăng 92 Dầu Diesel hai mặt hàng chủ yếu với tỷ trọng hai mặt hàng chiếm 98,5% tổng tỷ trọng mặt hàng Trong Dầu Desel tỷ suất lợi nhuận (10%) lớn tỷ suất lợi nhuận trung bình (9,17%) tỷ trọng (69.8%) chiếm cao tổng tỷ trọng mặt hàng Do Xăng Dầu hai mặt hàng giá bán lẻ Nhà nước quy định nên để tăng lợi nhuận doanh nghiệp nên tìm cách đẩy mạnh tiêu thụ tiết kiệm chi phí - Các mặt hàng lại SHD 50 Phuy, SHD 50 Thùng, HM 68 Phuy,… chiếm tỷ trọng nhỏ tỷ suất lợi nhuận lại cao gấp 1,6 lần tỷ suất lợi nhuận trung bình Qua cơng ty nên đẩy mạnh tiêu thụ mặt hàng để tăng lợi nhuận 3.2.3.2: Ý kiến thứ hai: Công ty CP Thương mại Nam nên hạch toán số tài khoản theo quy định kế toán Việc hạch toán tài khoản theo quy định kế tốn quan trọng, giúp cho theo dõi cách xác nghiệp vụ kinh tế phát sinh Việc hạch toán khơng theo quy định kế tốn dễ dẫn đến gây nhầm lẫn, theo dõi không chi tiết Trong thời gian thực tập em nhận thấy công ty hạch toán số nghiệp vụ kinh tế phát sinh khơng quy định kế tốn Cụ thể nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thuế môn nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí trả trước  Kế tốn cơng ty hạch tốn thuế mơn sau: Ví dụ: Thuế môn năm 2016 số tiền 3.000.000đ công ty hạch tốn thẳng vào chi phí Nợ TK 6422: 3.000.000đ TK 11213: 3.000.000đ * Như cơng ty phải hạch tốn thuế mơn qua TK 333 để theo dõi tình hình nộp thuế, lệ phí doanh nghiệp với Nhà nước cụ thể: Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh 90 Khóa luận tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - Khi thơng báo nộp thuế cơng ty xác định số tiền thuế môn phải nộp Nợ TK 642: 3.000.000đ TK 3338: 3.000.000đ - Khi nộp tiền thuế mơn  Kế tốn cơng ty hạch tốn cơng cụ dụng cụ giá trị lớn sử dụng nhiều kỳ sau: Ví dụ: Ngày 26/07/2016 mua máy phát điện tổng trị giá chưa thuế 24.500.000đ Thanh toán chuyển khoản + Kế tốn cơng ty hạch tốn hết vào chi phí: Nợ TK 6422: 24.500.000 TK 1121: 24.500.000 + Như theo nguyên tắc kế toán tài sản phát huy tác dụng nhiều kỳ phải đưa vào TK 242 để phân bổ dần (trong năm) nên hạch toán lại sau: - Khi mua máy phát điện kế toán hạch toán: - Nợ TK 242: 24.500.000 TK 1121: 24.500.000 Hàng tháng kế tốn hạch tốn phân bổ vào chi phí Nợ TK 6422: 680.555 TK 242: 680.555 Qua thấy việc kế toán hạch toán hết tiền mua máy phát điện vào chi phí quản lý kinh doanh năm 2016 làm cho chi phí năm 2016 tăng 21.097.222đ đồng nghĩa với việc làm giảm lợi nhuận năm 2016 21.097.222đ 3.2.3.3 Ý kiến thứ 3: Công ty nên tìm cách đẩy mạnh cơng tác thu hồi nợ phải thu Hiện tình hình tài cơng ty cho thấy khoản nợ phải thu cơng ty tính đến 31/12/2016 1.962.793.680đ, chiếm 41% tổng tài sản số lớn Điều ảnh hưởng lớn đến tình hình quay vòng vốn doanh nghiệp Để đẩy mạnh công tác thu hồi nợ phải thu nhanh chóng cơng ty CP Thương mại Nam nên áp dụng số giải pháp sau: Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh 91 Khóa luận tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh   Một là, tăng cường tổ chức quản trị khoản phải thu khách hàng: Phải đảm bảo phân công rõ ràng, bố trí nhân hợp lý cho việc đơn đốc, theo dõi thu hồi nợ sở nguồn nhân lực Hai là, áp dụng sách hình thức bán hàng hợp lý: Trong hợp đồng kinh tế, cơng ty cần soạn thảo sách toán rõ ràng để hạn chế vấn đề phát sinh nợ khách hàng, yêu cầu khách hàng ký thoả thuận, quy định việc toán nợ nêu rõ mức phạt khách hàng tốn chậm; nên tính lãi phạt cho hóa đơn tốn trễ hạn nhằm khuyến khích khách hàng tốn kỳ hạn Ngồi ra, cơng ty áp dụng sách chiết khấu tốn nhằm khuyến khích hàng tốn tiền mua hàng trước thời hạn tránh rủi ro việc phát sinh nợ phải thu Cách tốt để hạn chế rủi ro từ nợ cẩn trọng việc đặt tiêu chuẩn, điều khoản thời hạn bán chịu Tiêu chuẩn xét bán chịu nên dựa mức vốn, khả trả nợ, uy tín, thơng tin tín dụng khách nợ khứ…   Ba là, thường xuyên theo dõi đánh giá hiệu quản lý khoản nợ phải thu khách hàng: Việc theo dõi thường xuyên khoản nợ phải thu giúp cho công tác quản lý nợ thuận lợi, dễ đối chiếu, dễ kiểm tra cần thiết từ cung cấp thông tin kịp thời cho việc định Bốn là, áp dụng triệt để hình thức thu nợ: Để nâng cao hiệu thu hồi nợ phải thu, cơng ty nên đa dạng hình thức thu nợ như: gửi thu, gọi điện nhắc nhở, đòi nợ trực tiếp, ủy quyền cho ngân hàng tổ chức tín dụng tiến hành thủ tục pháp lý thu hồi nợ, sử dụng dịch vụ thu hồi nợ công ty 3.2.3.4 Ý kiến thứ 4: Cơng ty nên hạch tốn tiền thuế GTGT khoản phí chuyển tiền Quay lại ví dụ chương 2: Nhận giấy Báo nợ ngân hàng toán phí chuyển tiền khoản tiền 120.000.000đ tốn tiền hàng cho công ty Hải Linh số tiền 54.545đ Vat 10% + Kế tốn cơng ty hạch tốn: Nợ TK 635:60.000 TK 1121: 60.000 + Cơng ty nên hạch toán sau: Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh 92 Khóa luận tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Nợ TK 635: 54.545 Nợ TK 133: 5.455 TK 1121: 60.000 Trong năm 2016 kế toán hạch toán 18.871.296đ tiền phí chuyển tiền vào chi phí quản lý kinh doanh, tiền thuế GTGT khoản phí chuyển tiền 1.715.572đ thể thấy, cơng ty hạch tốn làm tăng chi phí năm 2016 1.715.572đ đồng nghĩa với việc làm giảm 1.715.572đ lợi nhuận Mặt khác, công ty làm 1.715.572 đ tiền thuế GTGT khấu trừ hay làm tăng số thuế phải nộp 1.715.572đ 3.2.3.5: Ý kiến thứ năm: Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế tốn Cơng ty nên ứng dụng phần mềm kế tốn để xử lý số liệu nhanh chóng, xác, thuận tiện Để đảm bảo cho trình cập nhập số liệu, cung cấp thơng tin nhanh chóng, xác, thuận tiện giảm bớt phần việc kế tốn Việc áp dụng phần mềm kế tốn hồn tồn thực cơng ty Áp dụng phần mềm kế toán giảm bớt nghiệp vụ trùng lặp gây thời gian, dẫn đến sai sót giảm bớt gánh nặng cho kế toán viên, góp phần đại hóa cơng tác quản lý nâng cao chất lượng công tác quản lý Tuy phải bỏ khoản chi phí với thời đại công nghệ thông tin nay, không lâu doanh nghiệp sử dụng hình thức ví mang lại hiệu trực tiếp cho doanh nghiệp Đặc trưng Hình thức kế tốn máy vi tính cơng việc kế tốn thực theo chương trình phần mềm kế tốn máy vi tính Phần mềm kế tốn thiết kế theo nguyên tắc bốn hình thức kế tốn kết hợp hình thức kế tốn quy định Phần mềm kế tốn khơng hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế tốn, phải in đầy đủ sổ kế toán báo cáo tài theo quy định Các loại sổ Hình thức kế tốn máy vi tính: Phần mềm kế tốn thiết kế theo hình thức kế tốn loại sổ hình thức kế tốn khơng bắt buộc hồn tồn giống mẫu sổ kế tốn ghi tay * Trình tự ghi sổ kế tốn theo Hình thức kế tốn máy vi tính (Sơ đồ 3.3) (a) Hàng ngày, kế tốn vào chứng từ kế toán Bảng tổng hợp chứng từ kế toán loại kiểm tra, dùng làm ghi sổ, xác Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh 93 Khóa luận tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh định tài khoản ghi Nợ, tài khoản ghi để nhập liệu vào máy vi tính theo bảng, biểu thiết kế sẵn phần mềm kế tốn Theo quy trình phần mềm kế tốn, thơng tin tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp (Sổ Cái Nhật ký - Sổ Cái ) sổ, thẻ kế toán chi tiết liên quan (b) Cuối tháng (hoặc vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực thao tác khoá sổ (cộng sổ) lập báo cáo tài Việc đối chiếu số liệu tổng hợp với số liệu chi tiết thực tự động ln đảm bảo xác, trung thực theo thơng tin nhập kỳ Người làm kế toán kiểm tra, đối chiếu số liệu sổ kế tốn với báo cáo tài sau in giấy Thực thao tác để in báo cáo tài theo quy định Cuối tháng, cuối năm sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết in giấy, đóng thành thực thủ tục pháp lý theo quy định sổ kế toán ghi tay Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh 94 Khóa luận tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh CHỨNG TỪ KẾ TOÁN PHẦN MỀM KẾ TOÁN SỔ KẾ TOÁN - Sổ tổng hợp - Sổ chi tiết BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI MÁY VI TÍNH - Báo cáo tài - Báo cáo kế tốn quản trị Sơ đồ 3.2: TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TỐN THEO HÌNH THỨC KẾ TỐN TRÊN MÁY VI TÍNH Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra Hiện thị trường nhiều phần mềm kế toán phần mềm kế toán Misa, Fast, LinhkQ,…Nhưng cơng ty quy mơ nhỏ vừa lại đa dạng mặt hàng công ty CP Thương mại Nam em nghĩ công ty nên sử dụng phần mềm kế toán Misa - Phần mềm kế toán Misa: phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp - Giá hợp lý giúp tiết kiệm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp - Giao diện đẹp, đơn giản, thân thiện, dễ sử dụng: Không hướng đến việc giải nghiệp vụ, thiết kế xây dựng phần mềm, MISA trọng đến việc làm sản phẩm đẹp, giao diện đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng MISA giao diện 100% Tiếng Việt, nghiệp vụ xếp theo luồng quy trình Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh 95 Khóa luận tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công việc thực tế doanh nghiệp, trực quan dễ hiểu cho người sử dụng Dưới giao diện mền mền kế toán MISA SME.NET 2017 (Biểu 3.6) Biểu 3.6 Giao diện phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 - Phần mềm kế toán MISA SME.NET 2017 gồm 13 phân hệ, thiết kế dành riêng cho doanh nghiệp nhỏ vừa, với mục đích giúp doanh nghiệp khơng cần đầu tư nhiều cho phí, khơng cần hiểu biết nhiều tin học kế tốn sở hữu làm chủ hệ thống phần mềm kế toán, quản lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh Với MISA SME.NET 2017 doanh nghiệp kiểm sốt số liệu trực tuyến đâu, thông qua Internet  Cập nhập chế độ kế toán    Đáp ứng phương pháp tính giá thành cho doanh nghiệp sản xuất: Giản đơn, Hệ số, Tỷ lệ, Phân bước liên tục Xuất báo cáo thuế theo dạng XML, khai thuế qua mạng trực tiếp qua MTAX.VN Lập kế hoạch thu hồi cơng nợ, phân tích hiệu chiến dịch thu nợ, quản lý công nợ theo loại, theo thời gian nợ Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh 96 Khóa luận tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh          Bổ sung phân hệ Thủ quỹ, Thủ kho giúp tiết kieemk 90% thời gian, công sức cho thủ quỹ, thủ kho Phân hệ bán hàng cho phép người sử dụng theo dõi hạch toán quản lý chứng từ liên quan đến bán hàng, thành phẩm, dịch vụ Chức sổ chi tiết bán hàng nhiều hữu ích, tiện lợi cho phép người dùng xem tất sổ chi tiết mặt hàng từ việc quản lý mặt hàng dễ dàng Về phân hệ kho giúp người dùng khai báo danh mục kho vật tư hàng hóa, CCDC doanh nghiệp để theo dõi quản lý vật tư hàng hóa, CCDC theo kho Tăng cốc độ xử lý liệu, xem sổ sách, báo cáo nhập nhanh gấp lần Dự báo dòng tiền tương lại giúp doanh nghiệp tối ưu vòng quay vốn Chuẩn hóa quy trình doanh nghiệp, tiết kiệm thời gian báo cáo mà lo bị quan thuế phạt báo cáo chậm trễ, số liệu chưa xác Giúp kế tốn trưởng sẵn số liệu để cung cấp cho ban lãnh đạo, lãnh đạo doanh nghiệp sẵn báo cáo để định kịp thời Đặc biệt doanh nghiệp nhiều chi nhánh, lãnh đạo doanh nghiệp cung cấp số liệu báo cáo nhanh chóng dễ dàng đánh giá hiệu kinh doanh chi nhánh Tự động lưu liệu sau phiên làm việc, dễ dàng khơi phục lại liệu cố xẩy ra, liệu kế tốn ln an tồn thay đổi nhân kế toán Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh 97 Khóa luận tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh KẾT LUẬN Đề tài khóa luận “Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty CP Thương mại Nam Hà” giải vấn đề sau:   Về mặt lý luận: doanh thu, chi phí vừa nhỏ Đưa vấn đề chung cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Về mặt thực tiễn: - Đề tài phản ánh thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP Thương mại Nam - Sử dụng số liệu thực tế năm 2016 công ty CP Thương mại Nam để chứng minh cho lập luận nêu  Về kiến nghị: Đề tài nêu lên số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP Thương mại Nam - Ý kiến thứ : Công ty nên mở sổ chi tiết doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán để xác định lợi nhuận mặt hàng - Ý kiến thứ hai: Công ty nên hạch tốn số tài khoản theo quy trình hạch tốn - Ý kiến thứ ba: Cơng ty nên tìm cách đẩy mạnh cơng tác thu hồi nợ phải thu - Ý kiến thứ tư: Công ty nên hạch tốn tiền thuế GTGT khoản phí chuyển tiền - Ý kiến thứ 5: Công ty nên sử dụng phần mềm kế tốn Do thời gian thực tập hạn vốn kiến thức thân hạn hẹp nên em chưa xác định lợi nhuận mặt hàng Kính mong nhận góp ý thầy để đề tài khóa luận em hoàn thiện Em xin trân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 01 tháng 06 năm 2018 Sinh viên Vũ Thị Ngọc Anh Vũ Thị Ngọc Anh –Lớp QT 1806K- Khoa Quản trị kinh doanh 98 ... trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP Thương mại Nam Hà 3.1.1 Ưu điểm cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP Thương mại Nam Hà. .. trạng công tác cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh Công ty cổ phần Thương mại Nam Hà Chương 3: Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh. .. cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty CP Thương mại Nam Hà 3.2 Một số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP Thương
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại nam hà , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại nam hà

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay