Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần hải ngọc

94 1 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Hồng Thị Lý Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN HẢI NGỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TỐN Sinh viên : Hoàng Thị Lý Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Hoàng Thị Lý Mã SV: 1412401172 Lớp: QT1802K Ngành: Kế tốn – Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Hải Ngọc NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về lý luận, thực tiễn, số liệu tính tốn vẽ) - Tìm hiểu lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mơ tả thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Hải Ngọc - Đề xuất số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Hải Ngọc Các số liệu cần thiết để thiết kế tính toán Sử dụng số liệu kế toán năm 2016 Công ty Cổ Phần Hải Ngọc Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty Cổ Phần Hải Ngọc CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Trần Thị Thanh Thảo Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Hải Ngọc Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hồng Thị Lý ThS Trần Thị Thanh Thảo Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên : Trần Thị Thanh Thảo Đơn vị công tác : Khoa Quản Trị Kinh Doanh Họ tên sinh viên : Hoàng Thị Lý Ngành: Kế toán kiểm toán Đề tài tốt nghiệp : Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định KQKD Công ty Cổ phần Hải Ngọc Nội dung hướng dẫn : Kế toán doanh thu, chi phí xác định KQKD Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Sinh viên Hồng Thị Lý q trình làm đề tài tốt nghiệp chấp hành tốt yêu cầu quy định giáo viên hướng dẫn thời gian nội dụng yêu cầu viết Hơn sinh viên Lý chăm chịu khó nghiên cứu tìm hiểu tài liệu lý thuyết thực tế đơn vị thực tập phục vụ cho nội dung viết Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): +Về lý luận: Đã hệ thống hóa lý luận kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp theo QĐ 48 +Về thực tiễn: Đã mô tả chi tiết kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần Hải Ngọc theo hình thức kế tốn Nhật ký chung với số liệu năm 2016 Các số liệu tính tốn minh họa phong phú đảm bảo tính logic theo trình tự kế tốn từ chứng từ đến sổ sách kế toán đáp ứng yêu cầu khóa luận tốt nghiệp cử nhân Từ việc đưa số liệu tính hình thực tế cơng ty viết phân tích ưu nhược điểm đưa số ý kiến nhằm hoàn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cơng ty CP Hải Ngọc nói riêng Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp: Được bảo vệ QC20-B18 Không bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày … tháng … năm Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) MỤC LỤC Lời mở đầu CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .3 1.1.2 Một số khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.2.1 Doanh thu 1.1.2.2 Chi phí 1.1.2.3 Xác định kết hoạt động kinh doanh 1.1.3 Nhiệm vụ cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 NỘI DUNG KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ, khoản giảm trừ doanh thu doanh nghiệp 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng 1.2.1.2 Tài khoản kế toán sử dụng 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán 10 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 12 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng .13 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng 13 1.2.2.3 Phương pháp hạch toán 14 1.2.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh dùng cho chế độ vừa nhỏ 16 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng 16 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng 16 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán 16 1.2.4 Kế toán doanh thu chi phí hoạt động tài 18 1.2.4.2 Chứng từ sử dụng .18 1.2.4.3 Tài khoản sử dụng 18 1.2.4.4 Phương pháp hạch toán 19 1.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác 21 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng 21 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 21 1.2.5.3 Phương pháp hạch toán 21 1.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 23 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng 23 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 23 1.2.6.3 Phương pháp hạch toán 24 1.2.7 Một số điểm khác Thông tư 133/2016/TT-BTC Quyết định 48/2006/QD-BTC 26 1.3 TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TỐN VÀO CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP .27 1.3.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung 27 1.3.2 Hình thức kế tốn Nhật ký sổ 28 1.3.3 Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ [4] 29 1.3.4 Hình thức kế tốn máy vi tính 31 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP HẢI NGỌC 32 2.1 Khái quát chung cơng tác kế tốn cơng ty cp Hải Ngọc 32 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty CP Hải Ngọc 32 2.1.2 Đặc điểm tổ chức kinh doanh công ty .33 2.1.2.1 Lĩnh vực hoạt động công ty 33 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý công ty 33 2.1.2.3.Đặc điểm tổ chức kế toán 35 2.2 Thực trạng tổ chức kế tốn doanh , chi phí Cơng ty CP Hải Ngọc .36 2.2.1 Nội dung kế toán doanh thu,chi phí hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty CP Hải Ngọc 36 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 36 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán Công ty CP Hải Ngọc 42 2.2.2.1 Nội dung giá vốn hàng bán Công ty CP Hải Ngọc 42 2.2.2.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 42 2.2.2.3 Ví dụ minh họa 44 2.2.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 48 2.2.3.1 Nội dung chi phí quản lý kinh doanh Cơng ty Cp Hải Ngọc [5] 48 2.2.3.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 48 2.2.3.3 Quy trình hạch tốn .48 2.2.3.4 Ví dụ minh họa 49 2.2.4 Kế tốn doanh thu tài chi phí tài Cơng ty CP Hải Ngọc 54 2.2.4.1 Nội dung doanh thu hoạt động tài chi phí tài Cơng ty CP Hải Ngọc 54 2.2.4.2 Chứng từ tài khoản sử dụng 54 2.2.4.3 Quy trình hạch tốn .54 2.2.4.4 Ví dụ minh họa 55 2.2.5 Kế toán thu nhập khác chi phí khác : Cơng ty ko nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ nghiên cứu 61 2.2.6 Kế tốn xác định kết kinh doanh Cơng ty CP Hải Ngọc 61 2.2.6.1 Chứng từ tài khoản sử dụng 61 2.2.6.2 Quy trình hạch tốn .61 2.2.6.3 Ví dụ minh họa 61 CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU , CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CP HẢI NGỌC .70 3.1 Ngun tắc việc hồn thiện cơng tác kế toán 70 3.2 Đánh giá chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty CP Hải Ngọc 70 3.2.1 Ưu điểm 71 3.2.2 Hạn chế .73 3.3 Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nhằm xác định xác kết hoạt động Công ty Hải Ngọc 74 3.3.1 Tính tất yếu việc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 74 3.3.2 Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Hải Ngọc 74 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên đầy đủ Cổ phần Trách nhiệm hữu hạn Tài sản cố định Giá trị gia tăng Tiêu thụ đặc biệt Xuất nhập Tài khoản Chiết khấu thương mại Bán hàng Quản lý doanh nghiệp Hoạt động tài Tài khoản đối ứng Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế Bảo hiểm thất nghiệp Số thứ tự Chi phí Doanh thu Chi phí quản lý doanh nghiệp Doanh thu tài Chi phí tài Tên viết tắt CP TNHH TSCĐ GTGT TTĐB XNK TK CKTM BH QLDN HĐTC TKĐƯ BHXH BHYT BHTN STT CP DT CPQLDN DTTC CPTC Sinh viên: Hồng Thị Lý – QT1802K 69 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU , CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP HẢI NGỌC 3.1 Nguyên tắc việc hồn thiện cơng tác kế tốn Mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam hoàn toàn hội nhập với quốc tế lĩnh vực kế tốn Trong giai đoạn 2010-2020 giai đoạn củng cố hội nhập, giai đoạn tiếp tục hồn thiện hệ thống kế tốn Hệ thống kế tốn doanh nghiệp khơng nằm ngồi xu hướng Vì vậy, ngày hồn thiện hệ thống kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp tồn phát triển bền vững Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc: Hồn thiện phải tn thủ hệ thống kế tốn áp dụng, chế độ, chuẩn mực kế toán Nhà nước ban hành không cứng nhắc mà phải linh hoạt để phù hợp với điều kiện, đặc điểm sản xuất kinh doanh, tình hình tài u cầu quản lý doanh nghiệp Các thông tin, số liệu doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phải phản ánh kịp thời, khách quan, đầy đủ, thực tế kỳ kế toán mà nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh Hồn thiện sở hợp lý, hợp lệ, tiết kiệm chi phí, thời gian phải đảm bảo hiệu công việc 3.2 Đánh giá chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Hải Ngọcdoanh nghiệp thành lập không lâu đầu tư sở kỹ thuật cơng ty biến chuyển tích cực hoạt động kinh doanh Trong kinh tế thị trường diễn gay gắt thành phần kinh tế, lĩnh vực kinh tế khác nhau, nhiều công ty không đứng vững dẫn đến phá sản giải thể Do nhận thức kịp thời chuyển biến kinh tế phân tích đắn nhu cầu thị trường, cơng ty phương hướng, giải pháp kinh tế hiệu khắc phục khó khăn phát huy mạnh mà cơng ty để bắt kịp phát triển kinh tế Sinh viên: Hồng Thị Lý – QT1802K 70 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Hàng năm, cơng ty thường xun tuyển mới, đào tạo kỹ nghề nghiệp cho cán cơng nhân viên, đồng thời chế độ khen thưởng phù hợp, xác, khuyến khích tinh thần làm việc cơng nhân viên Ngồi ra, hàng năm cơng ty tổ chức chuyến thăm quan cho cán bộ, nhân viên công ty, giúp cho nhân viên cơng ty thư giãn, hòa đồng, thêm than thiết thêm gắn bó với cơng ty Trong xu phát triển mình, Cơng ty ln tạo niềm tin cho người tiêu dùng, cố gắng mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh, Cơng ty ln đặt mơi trường cạnh tranh với doanh nghiệp ngành đưa mục tiêu cung cấp sản phẩm chất lượng tốt đem lại lợi ích cho người tiêu dùng Cơng tác kế tốn cơng ty nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phần đáp ứng yêu cầu quản lý giúp chủ doanh nghiệp kiểm sốt tình hình thực tế đồng thời đưa định quản lý, chiến lược kinh doanh phù hợp hiệu 3.2.1 Ưu điểm Là doanh nghiệp đảm bảo đầy đủ công ăn việc làm cho người lao động, thu nhập cán công nhân viên ổn định, đồng thời thực nghĩa vụ nộp Ngân sách nhà nước đầy đủ Điều khẳng định vai trò vị cơng ty  Về tổ chức máy kế toán Xuất phát từ đặc điểm kinh doanh tổ chức hệ thống kinh doanh mình, Cơng ty lựa chọn máy kế tốn tập trung Hình thức tổ chức máy kế tốn tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân cơng lao động, chun mơn hóa cơng việc, tạo điều kiện nâng cao trình độ kế tốn viên Trong phòng kế tốn, nhân viên kế tốn trình độ, kinh nghiệm lâu năm, nhiệt tình cơng việc nhạy bén việc xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh tổng hợp thông tin kế tốn Mỗi kế tốn viên phân cơng nhiệm vụ cụ thể với phần hành cụ thể cách hợp lý Các kế toán viên phải chịu trách nhiệm trước kế tốn trưởng phần hành mình, đảm bảo cung cấp thơng tin kế tốn nhanh chóng, kịp thời, xác cho đối tượng sử dụng Điều giúp cho công tác quản lý Công ty nói chung cơng tác kế tốn nói riêng khơng ngừng củng cố lớn mạnh Sinh viên: Hồng Thị Lý – QT1802K 71 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Về hình thức kế tốn Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn Nhật ký chung phù hợp Đây hình thức sổ kế tốn đơn giản, giúp cho kế toán thuận tiện việc ghi chép, xử lý số liệu kế tốn mà tiết kiệm thời gian công sức, tạo điều kiện cho việc cung cấp thông tin đầy đủ kịp thời Với hỗ trợ kế toán máy Excel, việc ghi chép, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhanh chóng hơn, tiết kiệm thời gian cơng sức  Về chứng từ kế tốn sử dụng Công ty sử dụng chứng từ theo Chế độ kế toán doanh nghiệp lớn (Ban hành theo số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ Tài Chính định , thông tư bổ sung hướng dẫn thực chế độ kế tốn doanh nghiệp Chứng từ kế tốn cơng ty lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời xác theo nội dung quy định mẫu Được lập theo nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh, số liên theo quy định, lập sẽ, khơng tẩy xóa, sửa chữa, chữ viết liên tục, đủ chữ ký, dấu theo quy định Tất chứng từ kế tốn cơng ty xếp khoa học, gọn gàng, theo nội dung kinh tế, theo trình tự thời gian bảo đảm an toàn theo quy định Nhà nước Nhờ đó, việc tìm chứng từ ln nhanh chóng, xác, giúp cho quan thuế, quan kiểm toán quan quản lý kiểm tra, kiểm sốt nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng, tiết kiệm thời gian Về hệ thống báo cáo kế tốn: Cơng ty sử dụng mẫu báo cáo kế toán Nhà nước quy định dành cho Chế độ Doanh nghiệp (số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ Tài Chính định , thơng tư bổ sung hướng dẫn thực chế độ kế toán doanh nghiệp.) Về phương thức tốn Cơng ty áp dụng hai phương thức toán: tiền mặt chuyển khoản Trong đó, phương thức tốn tiền mặt sử dụng nhiều Phương thức toán tiền mặt chủ yếu công ty sử dụng với phương thức bán lẻ cửa hàng, bán buôn với số khách hàng Còn phương thức tốn chuyển khoản công ty sử dụng chủ yếu phương thức bán bn với lượng hàng lớn Vì phương thức bán buôn thường đơn hàng trị giá lớn nên tốn chuyển khoản giúp cơng ty Sinh viên: Hồng Thị Lý – QT1802K 72 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG kiểm sốt luồng tiền mình, tránh rủi ro tiền giả, mát, … 3.2.2 Hạn chế  Về sổ sách sử dụng: Việc tập hợp hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tương đối hoàn chỉnh Cơng ty hạn chế việc mở Sổ chi tiết cho tài khoản, Bảng tổng hợp chi tiết tài khoản Điều gây trở ngại cho việc theo dõi Công ty Cụ thể sổ chi tiết: - Sổ chi tiết bán hàng: Việc mở sổ chi tiết bán hàng giúp cho kế toán theo dõi chi tiết doanh thu loại hàng hóa tính tốn lãi gộp mặt hàng hóa Cơng ty khơng mở sổ chi tiết bán hàng kế tốn thơng tin tổng doanh thu mà khơng thơng tin lãi gộp - Sổ chi tiết giá vốn hàng bán: Việc mở sổ nahừm giúp cho kế toán theo dõi giá vốn mặt hàng bán cơng ty nhiều mặt hàng khác Khi công ty không mở sổ chi tiết giá vốn hàng bán kế tốn khó theo dõi giá vốn mặt hàng để từ đưa định cho việc kinh doanh - Công ty chưa mở sổ chi tiết chi phí quản lý kinh doanh khơng thơng tin yếu tố chi phí khoản mục chi phí  Về tài khoản sử dụng Chi phi quản lý doanh nghiệp tập hợp chung TK 642 – “Chi phí quản lý kinh doanh” mà không chi tiết theo khoản mục, ảnh hưởng đến việc quản lý chi phí Chi phí thường lớn tổng chi phí, công ty cần chi tiết tài khoản theo chế độ, đảm bảo việc theo dõi chặt chẽ, góp phần giảm chi phí gián tiếp cho cơng ty  Về sách bán hàng: Theo Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ba năm gần đây, doanh nghiệp chưa hình thức khuyến khích khách hàng mua nhiều với số lượng lớn chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán  Về thời điểm ghi chép sổ sách kế toán: Hiện nay, đa số nghiệp vụ kinh tế doanh thu, chi phí phát sinh ghi vào cuối kỳ, vào thời điểm lập Báo cáo tài nên cơng việc kế tốn phòng kế tốn bị dồn vào cuối năm nhiều, điều ảnh hưởng đến hiệu làm việc dễ gây nhầm lẫn sai sót, ảnh hưởng đến tiến độ cơng việc Sinh viên: Hồng Thị Lý – QT1802K 73 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG 3.3 Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nhằm xác định xác kết hoạt động Cơng ty Hải Ngọc 3.3.1 Tính tất yếu việc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Trong chế thị trường nay, với khuyến khích mở cửa Nhà nước xuất khơng doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực kinh doanh khác Để quản lý tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung doanh thu, chi phí xác định kết quản kinh doanh nói riêng, nhiều cơng cụ khác kế tốn công cụ hữu hiệu kinh tế thị trường đầy rủi ro tính cạnh tranh cao, mang lại nhiều lợi nhuận tiết kiệm chi phí đến mức Để làm điều đó, đòi hỏi phải tổ chức khâu quản lý chặt chẽ hiệu Mặt khác, kế tốn tài giống “quả tim” doanh nghiệp, cho biết “tình trạng sức khỏe” doanh nghiệp Bộ máy kế tốn yếu tình hình hoặt động kinh doanh công ty không hiệu Về lâu dài điều khơng tốt cho doanh nghiệp Bởi vậy, việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng cần thiết Tổ chức máy kế toán hiệu giúp cho nhà quản lý nắm bắt tình hình tài tình hình hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ cách kịp thời, xác Từ giúp cho nhà quản lý xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển công ty định đầu tư đắn, đưa doanh nghiệp ngày phát triển bền vững 3.3.2 Hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Hải Ngọc Dựa hạn chế nêu kiến thức học em xin đưa số ý kiến sau: Ý kiến 1:Áp dụng phần mềm kế tốn Cơng ty nên sử dụng phần mềm kế toán để tạo điều kiện tốt cho kế tốn viên hồn thành nhiệm vụ đưa thơng tin kế tốn xác kịp thời Trên thị trường ngày nhiều phần mềm kế tốn như: Sinh viên: Hồng Thị Lý – QT1802K 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG * Phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2017 Công ty thực chế độ kế toán theo Quyết định 48 ban hành ngày 14/9/2006 Từ 2017 chuyển sang thơng tư 133/2016/TT-BTC, phần mềm kế tốn Misa 2017 hỗ trợ doanh nghiệp làm theo thơng tư 133/2016/TT-BTC MISA SME.NET 2017 phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đáp ứng đày đủ nghiệp vụ kế toán: quỹ, ngân hàng, mua hàng, bán hàng, quản lý hóa đơn, thuế, kho,…phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, xây lắp, sản xuất Các phân hệ MISA: MISA SME.NET 2017 không hướng đến việc giải nghiệp vụ, thiết kế xây dựng phần mềm trọng đến việc làm sản phẩm đẹp giao diện đơn giản, thuận tiện cho người sử dụng MISA SME.NET 2017 giao diện 100% Tiếng Việt, nghiệp vụ xếp theo luồng quy trình cơng việc thực tế doanh nghiệp trực quan dễ hiểu cho người Sinh viên: Hồng Thị Lý – QT1802K 75 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG sử dụng MISA SME.NET 2017 nhiều gói sản phẩm khác để phù hợp với quy mô nhu cầu doanh nghiệp Chỉ cần mua giấy phép doanh nghiệp cài nhiều máy tính với chi phí hợp lý * Phần mềm kế toán FAST Accounting 11 Giá: 6.000.000 - 8.000.000 Sinh viên: Hoàng Thị Lý – QT1802K 76 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG CHỨC NĂNG: Phần mềm Fast accounting ( phiên 11) mang tính trội chạy mạng nhiều người sử dụng máy đơn lẻ, tự động hóa xử lý số liệu ( tự động phân bổ chi phí mua hàng, tự động gán giá bán tùy theo sản phẩm ), quản lý số liệu liên năm giúp thuận lợi so sánh số liệu kỳ kế toán, quản lý số liệu nhiều sở, tiện ích nhập số liệu ( chuyển từ hình nhập số liệu sang hình nhập số liệu khác bẳng thao tác kích chuột phải, xem báo cáo nhập liệu, giao diện hai ngôn ngữ Anh Việt ) Đây dòng sản phẩm truyền thống Fast dòng sản phẩm doanh nghiệp dùng nhiều Sinh viên: Hoàng Thị Lý – QT1802K 77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Ý kiến 2: Hồn thiện hệ thống sổ chi tiết công ty Tại Công ty CP Hải Ngọc kế toán mở Sổ TK 511 để theo dõi doanh thu tất mặt hàng mà khơng mở riêng cho loại Khi hạch tốn doanh thu bán hàng kế toán cần hạch toán chi tiết doanh thu bán loại mặt hàng bán nhằm giúp công ty nắm chi tiết loại hàng hóa tiêu thụ kỳ, lãi gộp mặt hàng Từ cấp lãnh đạo đưa chiến lược tiêu thụ hàng hóa như: marketing, tìm kiến thị trường, nâng cao chất lượng sản phẩm Vì cơng ty nên mở Sổ chi tiết bán hàng theo mẫu quy định Bộ tài Khi hạch tốn Giá vốn hàng bán kế toán nên hạch toán chi tiết loại hàng hóa bán mục tiêu so sánh giá vốn hàng hóa bán so với giá bán loại hàng hóa Chỉ hạch tốn chi tiết giá vốn hàng hóa bán Cơng ty kiểm tra kết từ khâu nhập hàng hóa đến khâu tiêu thụ hàng hóa để từ vạch kế hoạch tiết kiệm chi phí mà đạt hiệu quả, chất lượng hàng hóa tốt tạo sức cạnh tranh thị trường Vì vậy, Cơng ty nên lập Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Đối với chi phí Quản lý kinh doanh, doanh nghiệp chưa chi tiết theo yếu tố chi phí Hạch tốn chi tiết Cơng ty kiểm sốt chitiêu để từ đưa biện pháp thích hợp nhằm mục đích cắt giảm chi phí nâng cao lợi nhuận Vì Cơng ty nên lập Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Sinh viên: Hoàng Thị Lý – QT1802K 78 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Biểu số 3.1: Sổ chi tiết bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGỌC Mẫu số S03a-DNN ( Ban hành theo QĐ số 48/2006 QĐ-BTC Ngày 14/09/2006 trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm: bình hoa Năm: 2016 Doanh thu NTGS A 30/12 - SH NT B C HĐ 10/12 0000780 Diễn giải TKĐƯ D … Bình hoa thủy tinh … Cộng SPS E 112 1100 Ngày mở sổ Người ghi sổ (ký, hộ tên) Sinh viên: Hoàng Thị Lý – QT1802K SL Đơn giá Thành tiền Nợ … 29.500 32.450.000 Các khoản giảm trừ Khác Thuế (521) 580.470.615 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng (ký, họ tên) 79 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Biểu số 3.2: Sổ chi tiết giá vốn hàng bán CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI NGỌC SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN Tên sản phẩm: Bình hoa Năm: 2016 NTGS A Chứng từ SH NT B 30/12 - C 30/12 Diễn giải TKĐƯ D … Bình hoa thủy tinh … Cộng SPS E Ngày mở sổ Người ghi sổ (ký, hộ tên) Sinh viên: Hoàng Thị Lý – QT1802K 156 Đơn giá 24.780 Giá vốn SL Thành tiền 1100 27.258.000 510.814.141 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế tốn trưở ng (ký, họ tên) 80 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP  Ý kiến 3: Chiết khấu thương mại TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Trong tình hình thị trường cạnh tranh gay gắt, nhiều bất ổn, giá mặt hàng khơng ngừng biến động, để tồn phát triển vững mạnh ngồi sách bán hàng truyền thống, cơng ty nên sách bán hàng như: sách giảm giá, chiết khấu cho khách hàng lớn, quen thuộc, mua nhiều với số lượng lớn Tùy mặt hàng, công ty áp dụng sách giảm giá, chiết khấu cho phù hợp Cụ thể:  Với khách hàng quen thuộc, thường xuyên nên áp dụng sách chiết khấu thương mại Tùy theo loại hàng, công ty áp dụng mức chiết khấu từ 1% đến 5% trị giá lô hàng áp dụng chi tiết với giá trị đơn hàng Ví dụ: chiết khấu thương mại bình hoa - Với đơn hàng từ 100 - 500 bình hoa doanh nghiệp áp dụng mức giá chiết khấu 1% - Với đơn hàng từ 500 -1000 bình hoa doanh nghiệp áp dụng mức giá chiết khấu -3% - Với đơn hàng 1000 bình hoa doanh nghiệp áp dụng mức giá chiết khấu -4% Với sách chiết khấu nhằm khuyến khích khách hàng cơng ty nên thêm Tài khoản 5211 – Chiết khấu thương mại: phản ánh số giảm giá cho người mua hàng với khối lượng lớn ghi hóa đơn bán hàng Khi doanh nghiệp thực chiết khấu thương mại cho khách hàng mua với khối lượng lớn, vào hóa đơn bán hàng chứng từ liên quan khác, kế toán ghi: Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ (5211-Chiết khấu thương mại) Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có) TK 111, 112, 131, … Ví Dụ: Ngày 23/12 cơng ty Vĩnh Thái mua 1200 bình hoa với giá 29.000đ/bình Nợ TK 521:1.740.000 Nợ TK 3331:174.000 TK 131:1.914.000 Sinh viên: Hồng Thị Lý – QT1802K 81 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KẾT LUẬN Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh vị trí quan trọng cơng tác kế tốn Doanh nghiệp Việc xác định, phản ánh kịp thời, xác, chi tiết, cụ thể tình hình doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh giúp nhà quản trị nắm tình hình tài cơng ty đưa phương hướng phát triển đắn doanh nghiệp Về lý thuyết: Đã hệ thống lại q trình kế tốn doanh thu ,chi phí xác định KQKD công ty CP Hải Ngọc Về thực tế: Mơ tả chi tiết cơng tác kế tốn doanh thu,chi phí xác định KQKD cơng ty CP Hải Ngọc Trên sở đánh giá ưu nhược điểm cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CP Hải Ngọc viết đưa số kiến nghị sau : - Áp dụng phần mềm kế toán - Hồn thiện hệ thống sổ chi tiết cơng ty - Về sách bán hàng : chiết khấu thương mại Một lần em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn nhiệt tình giáo - THS Trần Thị Thanh Thảo anh chị phòng kế tốn cơng ty cổ phần Hải Ngọc tồn thể thầy giáo khoa quản trị kinh doanh nhà trường tạo điều kiện cho em hồn thành khóa luận Sinh viên Hồng Thị Lý Sinh viên: Hồng Thị Lý – QT1802K 82 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài chính, Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp theo Quyết định 48 (2006), Bộ Tài Bộ Tài chính, Hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp theo Thơng tư 133(2016), Bộ Tài Bộ Tài chính, 333 sơ đồ kế tốn doanh nghiệp, Nhà xuất Tài (2012) Bộ Tài chính, Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam ban hành theo định số 100 (2015), Bộ Tài Trần Xn Nam, Kế tốn tài chính, Nhà Xuất Thống (2012) Sổ sách, tài liệu cơng ty Sinh viên: Hồng Thị Lý – QT1802K 83 ... luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mơ tả thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Hải Ngọc - Đề xuất... lý luận kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp theo QĐ 48 +Về thực tiễn: Đã mô tả chi tiết kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần Hải Ngọc theo... chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Hải Ngọc - Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Hải Ngọc
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần hải ngọc , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần hải ngọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay