Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương hải phòng

109 5 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2008 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Tuấn Cương Giảng viên hướng dẫn : Th.S Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN, KHO VẬN, NGOẠI THƯƠNG HẢI PHỊNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Vũ Tuấn Cương Giảng viên hướng dẫn: Th.S Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Vũ Tuấn Cương Lớp: QT1801K Mã SV:1412401011 Ngành:Kế tốn- Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Tìm hiểu lý luận cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty  Tìm hiểu thực tế tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Đánh giá ưu khuyết điểm cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng, sở đề xuất biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt cơng tác hạch tốn kế tốn Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn  Sưu tầm, lựa chọn số liệu tài liệu phục vụ công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh năm 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG Địa điểm thực tập tốt nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN, KHO VẬN, NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Họ tên: Đồng Thị Nga Học hàm, học vị: Thạc sĩ quan cơng tác: Trường Đại học Dân lập Hải hòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 tháng 06 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Vũ Tuấn Cương Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Người hướng dẫn Đồng Thị Nga Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 1.1.Tổng quan kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp: 1.1.1.Khái niệm đặc điểm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp: 1.1.2 Phân loại doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty 1.1.3 Vai trò kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.1.4 Yêu cầu, nhiệm vụ kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.2 Nguyên tắc hạch toán kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp theo thông tư 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 1.3 Chứng từ sử dụng kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 11 1.4 Vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 21 CHƯƠNG 2:THỰC TẾ TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 23 2.1.Giới thiệu khái quát CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG : 23 2.1.1.Giới thiệu chung CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG: 23 2.1.2.Quá trình phát triển công ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng: 23 2.1.3.Chức năng, nhiệm vụ, cấu máy tổ chức Công ty Cổ Phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng: 25 2.1.5 Đặc điểm cơng tác kế tốn cơng ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng: 29 2.1.5.1 Đặc điểm Bộ máy kế tốn Cơng ty Cổ Phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng: 29 2.1.5.2 Hình thức ghi sổ sách kế tốn áp dụng cơng ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng: 30 2.2.Thực tế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng: 31 2.2.1 Thực tế cơng tác kế tốn doanh thu cơng ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng 32 2.2.2 Kế tốn giá vốn hàng bán cơng ty CP giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng 43 2.2.4 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí tài Cơng ty Cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng 58 2.2.5 Kế toán xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phong 71 2.3 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh (báo cáo KQHĐKD): 81 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN, KHO VẬN, NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG 84 3.1 Đánh giá chung tổ chức công tác kế tốn cơng ty Cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng .84 3.1.1 Ưu điểm cấu tổ chức máy quản lý sản xuất kinh doanh: 84 3.1.2 Hạn chế 87 3.2 Công tác hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 89 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng 89 3.2.2 Yêu cầu việc hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty .90 3.2.3 Nguyên tắc hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 91 3.3 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng 91 KẾT LUẬN 100 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế nước ta đà phát triển, số lượng công ty doanh nghiệp tăng lên cách nhanh chóng Nền kinh tế xã hội phát triển kế tốn ngày giữ vai trò quan trọng quản lý kinh doanh Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh dùng để đáp ứng nhu cầu toán doanh nghiệp, thực việc mua sắm chi phí Doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh sở, tiền đề cho doanh nghiệp hình thành, tồn phát triển, điều kiện để doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu Do cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh vấn đề mấu chốt cần quan tâm phát huy cho hiệu Với kiến thức học nhà trường thực tế tìm hiểu đơn vị thực tập em chọn đề tài: “ Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHỊNG” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp nhằm củng cố, nâng cao kiến thức hy vọng góp phần nhỏ bé vào việc hồn thiện cơng tác kế tốn CƠNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG Trong thời gian thực khoá luận, em nhận giúp đỡ thầy khoa quản trị kinh doanh đặc biệt giúp đỡ bảo nhiệt tình ThS.Đồng Thị Nga Mặc dù cố gắng với hết khả mình, kiến thức lý luận thực tế hiểu biết chưa nhiều nên viết khơng thể tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em mong tiếp thu xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp để khóa luận hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Vũ Tuấn Cương– QT1801K Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG : LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC NGÀY 22/12/2014 CỦA BỘ TÀI CHÍNH 1.1.Tổng quan kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp: 1.1.1.Khái niệm đặc điểm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp: *Khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh : Doanh Thu: Theo thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 làm rõ khái niệm doanh thu doanh thu đinh nghĩa: Là tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thơng thường doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp Các khoản thu hộ bên thứ ba, nguồn lợi ích kinh tế, không làm tăng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp không coi doanh thu Các khoản góp vốn cổ đơng chủ sở hữu làm tăng vốn chủ sở hữu doanh thu Các khoản giảm trừ doanh thu: Chiết khấu thương mại: khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn  Giảm giá hàng bán: khoản giảm trừ cho người mua hàng hóa phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu  Giá trị hàng bán bị trả lại: giá trị khối lượng hàng bán xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại từ chối toán Chi phí: Chi phí khoản phí phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính, hoạt động khác… mà doanh nghiệp bỏ để thực hoạt động doanh nghiệp thời kỳ định Chi phí nói chung hao phí thể tiền q trình hoạt động kinh doanh với mong muốn phần sản phẩm hoàn thành kết kinh doanh định Chi phí phát sinh hoạt động sản xuất, Vũ Tuấn Cương– QT1801K Khoá luận tốt nghiệp 3.1.2 Hạn chế Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng - Trong thời gian vừa qua, công ty cố gắng xây dựng máy quản lý xây dựng máy kế tốn ngày hồn thiện nhằm hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý công ty đạt thành tựu định Tuy nhiên, bên cạnh ưu điểm cơng tác hạch tốn kế tốn cơng ty hạn chế Tổ chức cơng tác kế tốn: - Do máy kế tốn cơng ty gọn nhẹ mà khối lượng công việc lại nhiều, cơng ty khơng sử dụng phần mềm kế toán nên việc xử lý nghiệp vụ phát sinh chậm hay nhầm lẫn, nhiều thời gian, phải lập nhiều sổ… ảnh hưởng đến tính xác, kịp thời số liệu cung cấp cho người quản lý, đơi mắc phải sai sót cơng tác hạch tốn kế tốn, việc đối chiếu sổ với việc lập báo cáo tài Về q trình ln chuyển chứng từ: - Việc luân chuyển chứng từ phận, phòng ban trình tự Tuy nhiên, trình luân chuyển phận, phòng ban lại khơng phiếu giao nhận chứng từ, điều gây khó khăn việc giải quy trách nhiệm trường hợp chứng từ bị mất, thất lạc - Quá trình luân chuyển chứng từ từ phía phòng ban đến phòng kế tốn cơng ty chậm trễ, chứng từ dồn lại chuyển đến vào thời điểm, điều gây tình trạng ứ đọng, làm tăng khối lượng cơng việc cho kế tốn viên phòng kế tốn cơng ty dẫn đến hạch tốn dễ bị sai sót, nhầm lẫn Tổ chức hệ thống sổ sách Cơng ty khơng sử dụng sổ Nhật kí đặc biệt nhật ký bán hàng, nhật ký thu tiền… mà tất nghiệp vụ phát sinh hạch tốn vào Nhật ký chung Do đó, dẫn đến tình trạng khó theo dõi, kiểm sốt tình hình tiêu thụ cơng ty số liệu Nhật ký chung dày đặc khó theo dõi Vũ Tuấn Cương– QT1801K 87 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Áp dụng hình thức ưu đãi cơng tác bán hàng: - Trong q trình tiêu thụ hàng hóa, chiến lược kinh doanh doanh nghiệp yếu tố quan trọng, tạo sức hấp dẫn lớn lôi lượng lớn khách hàng Trên thị trường, khách hàng muốn sử dụng dịch vụ tốt với nhiều ưu đãi Nhưng công ty không sử dụng đến khoản giảm trừ doanh thu như: TK 5211 – chiết khấu thương mại, TK 5212 – hàng bán bị trả lại, TK 5213 – giảm giá hàng bán Việc công ty không sử dụng hai tài khoản 5212, 5213 hợp lý đặc thù doanh nghiệp chủ yếu kinh doanh dịch vụ vận tải, không xảy trường hợp hàng bán bị trả lại hay giảm giá hàng bán Nhưng riêng việc công ty khơng áp dụng sách chiết khấu thương mại cho khách hàng bất lợi - Thực tế cho thấy việc doanh nghiệp dành cho bên mua hưởng số tiền mua hàng, sử dụng dịch vụ với khối lượng lớn theo thỏa thuận biện pháp kích thích nhu cầu khách hàng, thu hút nhiều khách hàng mới, nâng cao lực cạnh tranh công ty, đẩy tăng doanh số tiêu thụ.Chính vậy, việc cơng ty khơng áp dụng sách ưu đãi: chiết khấu thương mại, làm hội mở rộng thị trường công ty, bên cạnh làm khách hàng thường xuyên làm giảm doanh thu dẫn đến hiệu kinh doanh công ty không cao Thu hồi nợ - Các khách hàng công ty đa phần khách hàng truyền thống lại tốn chậm dẫn đến tình trạng tồn đọng vốn Vốn kinh doanh bị tồn đọng làm ảnh hưởng lớn đến q trình hoạt động kinh doanh cơng ty Số vòng quay vốn lưu động thấp dẫn đến hiệu kinh doanh khơng cao, cơng ty bị hội kinh doanh - Vậy công ty chưa thực quan tâm đến sách thu hồi nợ, chưa tiến hàng trích khoản dự phòng phải thu khó đòi nên khơng lường trước rủi ro kinh doanh Điều làm sai nguyên tắc thận trọng Vũ Tuấn Cương– QT1801K 88 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng kế tốn, dễ gây đột biến chi phí dẫn đến sai lệch xác định kết kinh doanh kỳ Hiện cơng ty chưa sách chiết khấu tốn cho khách hàng tốn trước hạn Điều dẫn đến việc khách hàng chậm tốn, vòng quay vốn công ty bị kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh Thực tế cho thấy, việc giảm trừ cho người mua khoản tiền người mua toán tiền trước hạn hợp đồng kích thích khách hàng tốn trước hạn, tăng khả thu hồi vốn, khả quay vòng vốn giảm khoản vay cho cơng ty Vì vậy, việc khơng sử dụng chiết khấu tốn cơng ty thiếu sót, cần bổ sung Hạch tốn chi phí quản lý kinh doanh Hiện cơng ty chưa quy định định mức rõ ràng khoản chi phí tiếp khách, chi cơng tác, điện thoại, điện nước… nên chưa hạn chế khoản chi phí cách hợp lý làm tổng chi phí phát sinh kỳ cao Dự phòng thiệt hại kinh doanh Với đặc thù công ty dịch vụ vận tải, không giống loại hình doanh nghiệp khác sản xuất, chế biến ln lo ngại thiệt hại q trình sản xuất hay vận chuyển sản phẩm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm uy tín của doanh nghiệp thị trường trình kinh doanh cơng ty An Phú Đơng lại phát sinh thiệt hại xe phải sửa chữa lớn, xe hỏng dọc đường lưu thông hay thiệt hại bất thường khác đường xe bị tai nạn hay vi phạm luật giao thông,… Nếu chưa khoản trích trước chi phí cho hoạt động đến phát sinh đặt doanh nghiệp vào tình bị động, gây khó khăn cho doanh nghiệp 3.2 Cơng tác hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 3.2.1 Sự cần thiết phải hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng Vũ Tuấn Cương– QT1801K 89 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Trong kinh tế thị trường mở cửa hội nhập, doanh nghiệp phải lựa chọn sách kinh doanh đắn, đáp ứng yêu cầu đa dạng thị trường để tăng hiệu kinh doanh Công tác kế tốn tập hợp chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh điều kiện cần thiết, để doanh nghiệp hoạt động lâu dài ngày phát triển Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nhiệm vụ tính tốn, tập hợp chi phí liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến trình kinh doanh, việc xác định xác doanh thu thực tế phát sinh, làm sở để xác định kết hoạt động kinh doanh Xác định xác kết kinh doanh góp phần cung cấp thơng tin, giúp doanh nghiệp nghiên cứu, xây dựng mức giá phù hợp cho sản phẩm 3.2.2 Yêu cầu việc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh cần đáp ứng yêu cầu sau: - Cung cấp số liệu, thông tin doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh cách trung thực, khách quan dễ hiểu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi công tác kiểm tra - Số liệu kế tốn phải phản ánh cách kịp thời, xác Việc phản ánh cách kịp thời, xác điều quan trọng cần thiết quan chức năng, cụ thể: + Đối với quan thuế: giúp cho việc tính tốn thuế khoản phải nộp vào ngân sách nhà nước + Đối với ngân hàng: giúp cho việc thu hồi vốn lãi + Đối với khách hàng: thể lực doanh nghiệp tạo uy tín khách hàng Vũ Tuấn Cương– QT1801K 90 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng + Đối với ban lãnh đạo doanh nghiệp: giúp cho việc quản lý, điều hành, đưa phương hướng kế hoạch cho kỳ kinh doanh Phát huy mạnh khắc phục điểm yếu để ngày hoàn thiện phát triển - Số liệu phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch công khai Đây điều đặc biệt quan tâm doanh nghiệp bên liên quan - Đảm bảo tiết kiệm hiệu thiết thực, khả thi Bất kỳ doanh nghiệp dù tư nhân hay nhà nước chung mong muốn tiết kiệm chi phí, thu lợi nhuận cao phát triển công ty ngày vững mạnh 3.2.3 Nguyên tắc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty Mục đích việc hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh tạo hướng đắn, đưa công tác kế tốn vào nê nếp hoạt động Việc hồn thiện cần phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Hồn thiện phải dựa sở tơn trọng chế tài chính, chế độ tài chuẩn mực kế tốn nhà nước quy định khơng cứng nhắc mà linh hoạt - Hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm công ty nhằm tạo điều kiện hoạt động kinh doanh hiệu quả, phải vận dụng chế độ kế toán cách sáng tạo, phù hợp với đặc điểm kinh doanh công ty - Hồn thiện phải đáp ứng u cầu thơng tin kịp thời, xác, phù hợp với yêu cầu quản lý - Việc xác định kết kinh doanh phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm hiệu 3.3 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng Như trình bày rõ tác dụng sách ưu đãi tiêu thụ hàng hoá Để thu hút nhiều khách hàng mà giữ khách hàng lớn Vũ Tuấn Cương– QT1801K 91 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng lâu năm, để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, Cơng ty nên sách khuyến khích người mua hàng với khối lượng lớn cách áp dụng sách chiết khấu khách hàng lớn, quen thuộc Áp dụng chiết khấu thương mại Chiết khấu thương mại số tiền bên mua hưởng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận ghi hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán cam kết mua bán hàng Cơng ty nên áp dụng sách chiết khấu thương mại, nhằm thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ, thu hút thêm nhiều khách hàng Chính sách chiết khấu thương mại cơng ty thực theo cách sau: - Cơng ty tham khảo sách chiết khấu thương mại doanh nghiệp ngành - Chính sách chiết khấu thương mại xây dựng dựa theo chiến lược kinh doanh thời kỳ doanh nghiệp Thiết lập luân chuyển chứng từ kế toán - Tổ chức tốt việc lập luân chuyển chứng từ kế tốn đảm bảo xác, kịp thời trình nhập liệu phần mềm kế tốn Cần biện pháp quản lý kiểm tra chặt chẽ việc ghi chép chứng từ kế toán theo quy định đầy đủ nội dung, để tạo điều kiện thuận lợi cho bước hạch toán - Các chứng từ phải kiểm tra chặt chẽ nội dung, tính hợp lý, hợp lệ chứng từ Mặt khác, chứng từ phải lưu giữ cách cẩn thận khoa học, để thuận lợi cho việc đối chiếu số liệu sau sai sót xảy - Thêm nữa, cơng ty nên phiếu giao nhận chứng từ để đảm bảo việc luân chuyển chứng từ phòng ban, phận thuận lợi, nhân viên ý thức công tác bảo quản chứng từ dễ dàng việc tìm kiếm, giải quyết, quy trách nhiệm trường hợp chứng từ bị hay thất lạc Vũ Tuấn Cương– QT1801K 92 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CƠNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN, KHO VẬN, NGOẠI THƯƠNG HẢI PHỊNG 5A Hồng Văn Thụ - Hồng Bàng – Hải Phòng PHIẾU GIAO NHẬN CHỨNG TỪ Ngày … tháng … năm … STT Loại chứng từ Số hiệu Số lượng Bên giao Bên nhận Ngày tháng năm Đại diện bên giao (chức vụ, ký, họ tên) Đại diện bên nhận (chức vụ, ký, họ tên) Hiện đại hố cơng tác kế tốn Để góp phần đại hóa cơng tác quản lý nâng cao chất lượng công tác quản lý, Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán, ứng dụng cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm Cơng ty Sử dụng phần mềm kế tốn vào cơng tác hạch tốn, giúp giảm bớt khó khăn cho kế tốn viên cơng tác kiểm tra, đối chiếu số liệu đặc điểm hàng hố cơng ty đa dạng Hiện nhiều nhà cung ứng phần mềm kế toán chuyên nghiệp như:  Phần mềm kế toán OMEGA  Phần mềm kế toán Fast công ty cổ phần phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast  Phần mềm kế toán Smart Soft công ty cổ phần Smart Soft  Phần mềm kế tốn Misa cơng ty cổ phần Misa Vũ Tuấn Cương– QT1801K 93 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Cơng ty tìm hiểu sử dụng phần mềm kế toán OMEGA với tính năng: Tự động lập báo cáo tổng hợp chi tiết Cho phép in hoá đơn bán hàng, mua hàng, phiếp nhập kho, phiếu xuất kho, phiếu thu, phiếu chi, uỷ nhiệm chi trực tiếp từ phần mềm  Cung cấp thông tin tức thời phục vụ quản trị kinh doanh  Tự động lên đồ thị phục vụ cho việc quản trị doanh nghiệp  Tự động tính lập báo cáo thuế GTGT  Bảo mật mật khẩu, phân quyền truy cập đến chức (đọc / sửa / xóa / tạo mới)  Đặc biệt phần mềm hỗ trợ kết xuất liệu báo cáo thuế GTGT, thuế TNDN, báo cáo tài sang phần mềm hỗ trợ khai thuế HTTK Tổng Cục thuế để in theo mã vạch  Phần mềm kế toán OMEGA hỗ trợ tốt nghiệp vụ kế toán như: Vốn tiền, Quản lý công nợ, Mua hàng, Bán hàng, Tổng hợp,… cách chi tiết theo thực tế phát sinh doanh nghiệp Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Cơng ty nên trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nhằm đề phòng nợ phải thu thất thu khách hàng khơng khả chi trả nợ xác định giá trị thực khoản tiền nợ phải thu lập BCTC năm báo cáo Căn xác định nợ phải thu khó đòi Nợ phải thu q hạn toán hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ Nợ phải thu chưa đến hạn toán, tổ chức kinh tế (các công ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã ) lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người vay nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết Phương pháp xác định Vũ Tuấn Cương– QT1801K 94 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Dựa tài liệu hạch toán chi tiết khoản nợ phải thu khách hàng, phân loại theo thời hạn thu nợ, khách hàng hạn xếp loại khách hàng khó đòi, nghi ngờ Doanh nghiệp cần thông báo cho khách hàng sở thông tin phản hồi từ khách hàng, kể phương pháp xác minh, để xác định số dự phòng theo số % khơng khả thu hồi (thất thu): Dự phòng phải thu khó đòi = Nợ phải thu khó đòi X Số % khơng khả thu hồi Mức trích lập: (Theo thơng tư Thơng tư 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ trưởng BTC) Đối với nợ phải thu hạn toán, mức trích lập sau: ■ 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm ■ 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ 1năm đến năm ■ 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ 2năm đến năm ■ 100% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm trở lên Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất khơng thu hồi để trích lập dự phòng Tài khoản sử dụng TK159 Phương pháp hạch toán Cuối năm xác định số dự phòng cần trích lập Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi kỳ kế toán lớn kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết hạch tốn chênh lệch vào chi phí: Nợ TK 642 TK159 Nếu số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập kỳ nhỏ kỳ trước số chênh lệch ghi giảm trừ chi phí: Vũ Tuấn Cương– QT1801K 95 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Nợ TK159 TK642 Xóa nợ Nợ TK 111, 112: phần tổ chức cá nhân phải bồi thường Nợ TK 159: Nếu trích lập dự phòng Nợ TK642: Nếu chưa trích lập dự phòng TK138,131, … Đồng thời ghi Nợ TK004 Đối với nợ khó đòi xử lý xóa nợ sau thu hồi được: Nợ TK111,112 TK711 Ví dụ : Giả sử ngày 31/12/2017, kế tốn tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Báo cáo tình hình cơng nợ sau: Vũ Tuấn Cương– QT1801K 96 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng CƠNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN, KHO VẬN, NGOẠI THƯƠNG HẢI PHỊNG 5A Hồng Văn Thụ - Hồng Bàng – Hải Phòng BÁO CÁO TÌNH HÌNH CƠNG NỢ ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2017 STT TÊN KHÁCH Dư nợ cuôi kỳ Nợ chưa đến hạn Nợ đến hạn Nợ hạn Nợ khơng đòi HÀNG Cơng ty TNHH vật tư 35.400.000 35.400.000 Hải Hưng Công ty TNHH TM 541.000.000 541.000.000 Hải Thịnh Công ty TNHH PT 18.670.000 18.670.000 11.500.000 11.500.000 XD Hồng Giang Cơng ty TNHH vận tải Ánh Tuyết Công ty TNHH Minh 55.289.473 55.289.473 Tuấn …… Tổng cộng … … … … 5.801.477.100 3.435.678.120 1.956.124.980 398.376.000 … 1.298.000 Số dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2017 Số dự phòng phải thu khó đòi = 35.400.000 x 70% + 18.670.000 x 50% + 11.500.000 x 30% = 24.780.000 + 9.335.000 + 3.450.000 = 37.565.000 (đồng) Định khoản: Nợ TK 6426 : 37.565.000 TK159: 37.565.000 Tổng nợ khơng thể thu hồi năm 2017: 11.298.000 (đồng) Định khoản: Nợ TK 642 : 11.298.000 TK 131: 11.298.000 Nợ TK 004 : 11.298.000 Vũ Tuấn Cương– QT1801K 97 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng Kế tốn tiến hành lập phiếu kế toán vào sổ nhật ký chung sổ sách liên quan Áp dụng chiết khấu tốn Cơng ty nên sách khuyến khích người mua hàng với hình thức chiết khấu tốn Như cơng ty khả thu hồi vốn nhanh, tăng vòng quay luân chuyển vốn lưu động, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hạn chế khoản vay cơng ty Cơng ty cần biện pháp thiết thực như: 2) Cuối kỳ kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại chấp nhận cho người mua sang tài khoản 511 để xác định doanh thu Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 521 - Chiết khấu thương mại Với phần chiết khấu thương mại trừ hóa đơn Kế tốn định khoản theo bút tốn: Nợ TK 131, 1111, 1121 TK 3331 TK 511 (Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ trừ chiết khấu thương mại) - Cơng ty tham khảo sách chiết khấu tốn doanh nghiệp ngành - Cơng ty xây dựng sách chiết khấu tốn dựa vào lãi suất ngân hàng thời điểm phát sinh - Chính sách chiết khấu tốn xây dựng dựa theo chiến lược kinh doanh thời kỳ doanh nghiệp - Cơng ty cần xây dựng sách chiết khấu phù hợp Căn khách hàng tốn nợ mà cơng ty áp dụng mức chiết khấu theo thời gian Sau mức chiết khấu công ty tham khảo Nếu khách hàng tốn tiền trước 1/3 thời gian thời hạn toán hưởng mức chiết khấu 0,5% Nếu khách hàng toán tiền trước 2/3 thời gian thời hạn tốn hưởng mức chiết khấu 1% Phương pháp hạch tốn Cơng ty cần thực việc ghi chép kế tốn thơng qua TK 635 - Chi phí tài (phản ánh khoản chi phí cơng ty phải chịu giảm trừ khoản phải thu Vũ Tuấn Cương– QT1801K 98 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng khách hàng tốn trước thời hạn) Nợ 635: Số tiền chiết khấu tốn TK 1111,1121,131: Tổng số tiền trả lại giảm nợ cho khách hàng Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu toán để xác định kết kinh doanh Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh TK 635 – Chiết khấu tốn Ví dụ Dựa vào sổ chi tiết TK 131 đối tượng Công ty TNHH Minh Tuấn Đối với hợp đồng bán hàng theo hóa đơn số 089428 ngày 13/01/2017 tổng số tiền toán 45.738.000 đồng (bao gồm thuế GTGT 10%) Theo hợp đồng bán hàng này, Công ty TNHH Minh Tuấn thời hạn tốn 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng Nhưng Công ty TNHH Minh Tuấn toán vào ngày 19/01/2017 số tiền 45.738.000 đồng Như Cơng ty TNHH Minh Tuấn tốn trước thời hạn 39 ngày) số tiền chiết khấu tốn mà Cơng ty hưởng là: Số tiền chiết khấu = 1% x 45.738.000 = 457.380 (đồng) Định khoản: Nợ TK 635: 457.380 TK 131: 457.380 Cuối kỳ kế toán kết chuyển chiết khấu toán để xác định kết kinh doanh: Nợ TK 911: 457.380 TK 635: 457.380 Ta thấy với số tiền 457.380 đồng, Công ty phải vay ngân hàng số tiền lãi Cơng ty phải trả tháng là: 1,875% x 45.738.000 = 875.588 đồng So sánh số tiền lãi vay ngân hàng với số chiết khấu toán cho người mua hưởng, Cơng ty lợi 875.588 - 457.380 = 418.208 đồng , cho thấy việc áp dụng chiết khấu toán việc làm cần thiết cho tồn doanh nghiệp kinh tế thị trường Vũ Tuấn Cương– QT1801K 99 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp chiếm vị trí, vai trò quan trọng q trình sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Thơng qua hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh người quản lý doanh nghiệp, đối tượng cần tìm hiểu doanh nghiệp biết doanh nghiệp hoạt động hiệu hay khơng, từ định mặt chiến lược doanh nghiệp, định đầu tư nhà đầu tư Khố luận: Hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG” nêu vấn đề sau: - Về mặt lý luận: Nêu vấn đề nhận thức doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh, kế tốn doanh thu, kế tốn chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí hàng bán xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Về mặt thực tế: Đã phản ảnh tình hình số liệu cơng tác hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng chi phí quản lý, kế tốn xác định kết kinh doanh Công ty năm 2017 để chứng minh cho khóa luận - Đối chiếu vấn đề lý luận nghiên cứu với thực tế, hạch toán kế tốn doanh thu, chi phí, kết kinh doanh Cơng ty Khóa luận đưa số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác tốn doanh thu, chi phí, kết kinh doanh Cơng ty Những kiến nghị mang màu sắc lý thuyết song phần sở xuất phát từ thực tế nên mang tính khả thi Đó đóng góp nhỏ bé vào cơng tác hạch toán kế toán Do điều kiện thời gian trình độ hạn chế, khố luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót, khuyết điểm, em mong bảo cán công ty thầy thầy giáo hướng dẫn Em xin chân thành cảm ơn Ban giám công ty chú, anh chị phòng Tài kế tốn Cơng ty thầy giáo hướng dẫn Thạc sĩ Đồng Thị Nga giúp em hoàn thành khố luận Hải Phòng, ngày tháng năm Sinh viên Vũ Tuấn Cương Vũ Tuấn Cương– QT1801K 100 Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Kế tốn tài - Nhà xuất Tài Hà Nội 2- Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ - Bộ tài 3- Lý thuyết thực hành kế tốn tài - Nhà xuất Tài Hà Nội 4- Khoá luận anh chị khoá trường ĐHDL Hải Phòng Vũ Tuấn Cương– QT1801K 101 ... tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng: 31 2.2.1 Thực tế cơng tác kế tốn doanh thu cơng ty cổ phần giao nhận, kho vận,. .. chi phí xác định kết kinh doanh công ty Cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương Hải Phòng 89 3.2.2 Yêu cầu việc hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh. .. công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh năm 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG HẢI PHÒNG Địa điểm thực tập tốt nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN, KHO VẬN, NGOẠI
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương hải phòng , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần giao nhận, kho vận, ngoại thương hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay