Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư phát triển hùng thắng

85 5 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:02

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Lê Thị Hồng Vân Giảng viên hướng dẫn: ThS Hòa Thị Thanh Hương HẢI PHỊNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU PHÁT TRIỂN HÙNG THẮNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Lê Thị Hồng Vân Giảng viên hướng dẫn: ThS Hòa Thị Thanh Hương HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lê Thị Hồng Vân Mã SV:1412401113 Lớp: QT1801K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần Đầu Phát triển Hùng Thắng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1.Lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết qủa kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1.Khái niệm công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.2 Nhiệm vụ công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2 Nội dung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.1 Nội dung cơng tác kế tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng : 1.2.1.2 Tài khoản sử dụng : 1.2.1.3 Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ: 1.2.2 Nội dung cơng tác kế tốn khoản giảm trừ doanh thu doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2.2.1 Chứng từ sử dụng 1.2.2.2 Tài khoản sử dụng 1.2.2.3 Sơ đồ hạch toán khoản giảm trừ doanh thu: .8 1.2.3 Nội dung cơng tác kế tốn doanh thu hoạt động tài doanh nghiệp nhỏ vừa .9 1.2.3.1 Chứng từ sử dụng: 1.2.3.2 Tài khoản sử dụng: 1.2.3.3 Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính: 10 1.2.4 Nội dung cơng tác kế tốn thu nhập khác doanh nghiệp nhỏ vừa 11 1.2.4.1 Chứng từ sử dụng: 11 1.2.4.2 Tài khoản sử dụng 11 1.2.4.3 Sơ đồ hạch toán thu nhập khác: .12 1.2.5 Cơng tác kế tốn chi phí giá vốn hàng bán doanh nghiệp nhỏ vừa 13 1.2.5.1 Chứng từ sử dụng 13 1.2.5.2 Tài khoản sử dụng 13 1.2.5.3 Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán 14 1.2.6 Cơng tác kế tốn chi phí tài doanh nghiệp nhỏ vừa 16 1.2.6.1 Chứng từ sử dụng: 16 1.2.6.2 Tài khoản sử dụng 16 1.2.6.3 Sơ đồ hạch tốn chi phí tài chính: 17 1.2.7 Công tác kế tốn chi phí quản lý kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 18 12.7.1 Chứng từ sử dụng: 18 1.2.7.2 Tài khoản sử dụng 18 1.2.7.3 Sơ đồ hạch tốn chi phí quản lý kinh doanh: 19 1.2.8 Công tác kế tốn chi phí khác doanh nghiệp nhỏ vừa .20 1.2.8.1 Chứng từ sử dụng 20 1.2.8.2 Tài khoản sử dụng 20 1.2.8.3 Sơ đồ hạch toán chi phí khác: 20 1.2.9 Cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa .21 1.2.9.1 Chứng từ sử dụng 21 1.2.9.2 Tài khoản sử dụng 21 1.2.9.3 Sơ đồ hạch toán xác định kết kinh doanh: 22 1.3 Một số điểm thông 133/2016/TT-BTC so với định 48/2006/QĐ-BTC công tác kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 22 1.3.1 Về chứng từ sổ kế toán: .22 1.3.2 Nguyên tắc kế toán định khoản: 22 1.4 Các hình thức ghi sổ kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh cơng tác kế tốn donh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 23 1.4.1.Hình thức ghi sổ kế tốn Nhật ký chung doanh nghiệp nhỏ vừa 24 1.4.2.Hình thức ghi sổ kế toán Nhật ký – Sổ Cái 26 1.4.3.Hình thức ghi sổ kế tốn Nhật ký-Chứng từ 27 1.4.4.Hình thức ghi sổ kế tốn máy vi tính 28 CHƯƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ĐẦU PHÁT TRIỂN HÙNG THẮNG .29 2.1 Tổng quan Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 29 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển củaCơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 29 2.1.2 Ngành nghề kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 29 2.1.3.Đặc điểm máy quản lý Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 30 2.1.4.Đặc điểm máy kế toán Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 31 2.1.5 Hình thức ghi sổ kế tốn sách kế tốn áp dụng Cơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 32 2.1.5.1.Hình thức ghi sổ kế tốn Cơng ty .32 2.1.5.2 Chế độ kế tốn sách kế tốn Cơng ty 34 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 34 2.2.1 Thực trạng công tác kế tốn cung cấp dịch vụ Cơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng .34 2.2.1.1.Chứng từ kế tốn sử dụng Cơng ty 34 2.2.1.2.Tài khoản kế toán sử dụng Công ty 34 2.2.1.3.Sổ sách kế tốn sử dụng Cơng ty 34 2.2.2 Thực trạng công tác kế tốn giá vốn hàng bán Cơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng .40 2.2.2.1 Chứng từ sử dụng Công ty 40 2.2.2.2 Tài khoản sử dụng Công ty 40 2.2.3.Thực trạng cơng tác kế tốn chi phí quản lý kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 44 2.2.3.1 Chứng từ kế toán sử dụng Công ty 44 2.2.3.2 Tài khoản kế tốn sử dụng Cơng ty 44 2.2.3.3 Sổ sách kế tốn sử dụng Cơng ty 44 2.2.3.4 Trình tự ghi sổ kế tốn Cơng ty .44 2.2.4.Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu chi phí hoạt động tài Cơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 53 2.2.4.1.Chứng từ kế toán sử dụng Công ty 53 2.2.4.2.Tài khoản kế tốn sử dụng Cơng ty 53 2.2.4.3.Sổ sách kế tốn sử dụng Cơng ty 53 2.2.4.4 Trình tự ghi sổ kế tốn Cơng ty .53 2.2.5 Thực trạng cơng tác kế tốn thu nhập khác chi phí khác Cơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 57 2.2.6 Thực trạng công tác kế tốn xác định kết kinh doanh Cơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 57 2.2.6.1 Chứng từ sử dụng Công ty 57 2.2.6.2 Tài khoản sử dụng Công ty 57 2.2.6.3 Sổ sách kế toán sử dụng Công ty 57 2.2.6.4 Trình tự ghi sổ kế tốn Cơng ty 57 CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ĐẦU PHÁT TRIỂN HÙNG THẮNG 65 3.1 Đánh giá chung thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 65 3.1.1 Ưu điểm cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 65 3.1.2 Nhược điểm công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 66 3.2 Ý nghĩa việc hồn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh .67 3.5 Một số Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 67 3.5.1 Giải pháp thứ nhất: Công ty nên mở sổ chi tiết doanh thu giá vốn loại hình dịch vụ 68 3.5.2 Giải pháp thứ hai: Công ty nên áp dụng chiết khấu tốn cho khách hàng, sử dụng sách sẽ giúp cho khách hàng nhanh chóng tốn tiền hàng trước hạn, tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn lớn lâu 74 3.5.3.Giải pháp 3: Công ty nên sử dụng phầm mềm kế toán 76 KẾT LUẬN 78 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG LỜI MỞ ĐẦU Hiện nước ta trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang kinh tế thị trường có quản lý nhà nước Công tác quản lý kinh tế đứng trước yêu cầu nội dung quản lý có tính chất mẻ, đa dạng khơng phức tạp Là công cụ thu thập xử lý cung cấp thông tin hoạt động kinh tế cho nhiều đối tượng khác bên bên doanh nghiệp nên cơng tác kế tốn trải qua cải tiến sâu sắc, phù hợp với thực trạng kinh tế Việc thực tốt hay không tốt ảnh hưởng đến chất lượng hiệu công tác quản lý kinh tế Qua trình học tập mơn kế tốn kiểm tốn tìm hiểu thực tế em nhận thấy lợi nhuận mục tiêu mà doanh nghiệp quan tâm, nó cho biết hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu không hiệu đến mức Để đạt lợi nhuận cao cơng ty khơng chú trọng vào tăng doanh thu mà phải kiểm sốt chặt chẽ chi phí, tính tốn xác kết kinh doanh Bởi vậy, cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh vô quan trọng Vận dụng kiến thức học nhà trường đồng thời giúp đỡ tận tình giáo Hòa Thị Thanh Hương anh chị kế tốn Cơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng, em chọn đề tài :“Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng” làm đề tài khóa luận Ngoài lời mở đầu kết luận, khóa luận gồm chương : Chương 1: Lý luận chung công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng Do trình độ lý luận thời gian tiếp cận hạn chế nên khóa luận em không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo bạn để viết em hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Lê Thị Hồng Vân Sinh viên: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VỪA 1.1.Lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết qủa kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1.Khái niệm cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp nhỏ vừa 1.1.1.1 Khái niệm doanh thu điều kiện ghi nhận doanh thu  Khái niệm doanh thu : Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu kỳ kế toán phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn sở hữu  Điều kiện ghi nhận doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ:  Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa chuyển giao cho người mua  Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm soát hàng hóa  Doanh thu xác định tương đối chắn  Doanh nghiệp thu sẽ thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng  Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ghi nhận đồng thời thoản mãn điều kiện nêu  Điều kiện ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính:  Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch đó Doanh thu xác định tương đối chắn  Doanh thu hoạt động tài ghi nhận thỏa mãn đồng thời điều kiện nêu  Điều kiện ghi nhận thu nhập khác:  Các khoản thu từ hoạt động xảy không thường xuyên  Các khoản thu hoạt động tạo doanh thu Thu nhập khác ghi nhận thỏa mãn đồng thời điều kiện nêu  Các khoản giảm trừ doanh thu :  Chiết khấu thương mại: Là số tiền người mua hưởng mua hàng với số lượng lớn theo thỏa thuận Sinh viên: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG  Giảm giá hàng bán: Là số tiền giảm trừ cho bên mua trường hợp đặc biệt lý hàng phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu  Hàng bán bị trả lại: Là giá trị hàng hóa,sản phẩm bị khách hàng trả lại người bán vi phạm điều khoản hợp đồng  Thuế GTGT phải nộp: Thuế GTGT(theo phương pháp trực tiếp) loại thuế gián thu, tính phần GTGT hàng hóa, dịch vụ Đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT sẽ xác định tỷ lệ phần trảm GTGT tính doanh thu  Thuế tiêu thụ đặc biệt: Là loại thu gián thu, thu số sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 1.1.1.2 Khái niệm chi phí  Giá vốn hàng bán: giá trị thực tế xuất kho sản phẩm, hàng hóa (hoặc gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hóa đơn bán kỳ doanh nghiệp thương mại) giá thành thực tế dịch vụ hoàn thành xác định tiêu thụ khoản chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh tính vào giá vốn hàng bán để xác định kết kinh doanh kỳ Căn theo chuẩn mực kế toán 02 - “hàng tồn kho” có phương pháp xác định giá vốn hàng bán Phương pháp bình quân gia quyền: giá trị loại hàng tồn tính theo giá trị trung bình loại hàng tồn kho tương ứng đầu kỳ giá trị hàng tồn kho tương tự mua sản xuất kỳ Giá trị trung bình có thể tính theo thời kỳ vào nhập lô hàng về, phụ thuộc vào tình hình doanh nghiệp Phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO): áp dụng giả định hàng tồn kho mua trước sản xuất trước xuất trước, hàng tồn kho lại cuối kỳ hàng tồn kho mua sản xuất gần thời điểm cuối kỳ Theo phương pháp giá trị hàng xuất kho tính theo giá hàng nhập kho thời điểm cuối kỳ gần cuối kỳ Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO): áp dụng giả định hàng tồn kho mua sau sản xuất sau xuất trước, hàng tồn kho lại cuối kỳ hàng mua sản xuất trước Theo phương pháp giá trị hàng xuất kho tính theo giá lô hàng nhập sau gần sau cùng, giá trị hàng tồn kho tính theo giá hàng nhập kho đầu kỳ gần đầu kỳ tồn kho Sinh viên: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Biểu số 25: Báo cáo kết kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng Mẫu số B02 – DNN Tổ thôn Vân Tra-An Đồng-An Dương-Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2016 CHỈ TIÊU A Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=1-2) Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10-11) Doanh thu hoạt động TC Chi phí tài - Trong đó: chi phí lãi vay Chi phí quản lý kimh doanh Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (30=20+21-22-24-25) 10 Thu nhập khác 11 Chi phí khác 12 Lợi nhuận khác (40=31-32) 13 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 14 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 15 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh Mã số B Thuyết minh C Đơn vị tính: Đồng Năm Năm trước 1 5.965.080.227 6.531.717.479 10 5.965.080.227 6.531.717.479 11 20 5.094.849.428 870.230.799 5.645.583.062 886.134.417 21 22 23 24 30 1.527.263 0 775.522.263 96.235.799 2.128.218 0 862.490.375 25.772.260 31 32 40 50 0 96.235.799 0 25.772.260 51 60 19.247.160 76.988.676 5.154.452 20.617.808 nghiệp (60=50-51) Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Sinh viên: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K Ngày 31 tháng năm 2017 Thủ trưởng đơn vị (Ký, đóng dấu) 64 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ĐẦU PHÁT TRIỂN HÙNG THẮNG 3.1 Đánh giá chung thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng 3.1.1 Ưu điểm cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng Trong q trình thực tập Cơng ty, em nhận thấy cơng tác kế tốn nói chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng có ưu điểm sau:  Về hình thức kế tốn: mà Cơng ty áp dụng hệ thống sổ kế tốn theo hình thức “ Nhật ký chung” Đây hình thức ghi sổ áp dụng phổ biến Hình thức ghi sổ có nhiều ưu điểm phù hợp với điều kiện kế tốn chung Cơng ty , hạn chế số lượng sổ sách cồng kềnh, giảm bớt khối lượng ghi chép, dễ hiểu, dễ làm, phù hợp với trình độ kế tốn Cơng ty  Về chứng từ luân chuyển chứng: Hệ thống chứng từ kế toán xây dựng phù hợp theo đúng biểu mẫu quy định Bộ Tài Chính Các chứng từ như: hóa đơn GTGT, phiếu thu, phiếu chi, có đầy đủ chữ ký bên liên quan Tất chứng từ tổng hợp, lưu trữ phòng kế toán có kiểm soát, kiểm tra nghiêm ngặt kế toán trưởng  Về hệ thống tài khoản sử: Hệ thống tài khoản áp dụng Công ty tài khoản sử dụng cho việc hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phù hợp với hệ thống tài khoản quy định hành Về sổ sách kế tốn: Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn “Nhật ký chung”và sổ sách kế toán đóng gọn gàng, bảo quản, phân loại theo năm Tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra, tìm kiếm dễ dàng Về cơng tác kế tốn doanh thu: Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng cung cấp dịch vụ kế toán ghi nhận doanh thu cách kịp thời, xác đầy đủ   Sinh viên: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K 65 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG  Về cơng tác kế tốn giá vốn hàng bán: Cơng ty hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tính giá xuất kho theo phương pháp bình qn liên hồn phù hợp với loại hình kinh doanh doanh nghiệp  Về cơng tác kế tốn chi phí: Chi phí vấn đề quan trọng mà nhà quản lý ln quan tâm tìm cách để quản lý chặt chẽ để giảm chi phí, nhằm tránh lãng phí Bởi cơng tác kế tốn chi phí Cơng ty hạch tốn chặt chẽ, xác, đầy đủ kịp thời 3.1.2 Nhược điểm công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng Bên cạnh ưu điểm trên, cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng số nhược điểm sau:  Về việc sử dụng phần mềm vào cơng tác kế tốn:Cơng ty TNHH Thương mại Yết Kiêu công ty với khối lượng chứng từ cơng việc kế tốn khơng lớn nhiên cơng ty chưa sử dụng phần mềm kế tốn không tạo điều kiện thuận lợi cho kế tốn đưa thơng tin kế tốn kịp thời, xác cho nhà quản trị  Về sổ sách sử dụng: Công ty chưa mở sổ chi tiết bán hàng sổ chi phí sản xuất kinh doanh dẫn đến công ty không theo dõi doanh thu, giá vốn lợi nhuận gộp mặt hàng khó theo dõi yếu tố chi phí quản lý phát sinh kỳ  Về trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi: Là doanh nghiệp thương mại nên quy mô khoản phải thu khách hàng cơng ty lớn mà việc tốn khách hàng chậm, chí nhiều khách hàng nợ q hạn Vì việc cơng ty khơng lập khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi để tránh rủi ro hạn chế lớn doanh nghiệp Về sách bán hàng: Hiện cơng ty khơng có sách ưu đãi kinh doanh Đó việc cho khách hàng hưởng khoản chiết khấu chiết khấu thương mại chiết khấu tốn  Việc khơng áp dụng chiết khấu thương mại công ty sẽ làm cho doanh thu công ty giảm đáng kể khách hàng không hưởng lợi nhiều mua hàng với số lượng lớn Điều gây ảnh hưởng đến Sinh viên: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K 66 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG khả thu hồi vốn nhanh, vòng quay luân chuyển vốn lưu động mở rộng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Công ty chưa áp dụng sách chiết khấu tốn dẫn đến giảm khả thu hồi vốn doanh nghiệp, hạn chế việc khách hàng chiếm dụng vốn cơng ty 3.2 Ý nghĩa việc hồn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh Để nâng cao khả cạnh tranh thị trường, nhà quản trị công ty cần sử dụng thơng tin kế tốn cung cấp Thơng tin kế toán nguồn tài nguyên quan trọng Nó làm sở cho trình định phân phối, điều hòa nguồn nhân lực, trợ giúp cơng ty mục đích kinh doanh Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phần hành kế tốn có ý nghĩa vai trò quan trọng cơng tác kế tốn cơng ty Vì việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng sẽ giúp kế tốn đưa thơng tin kế tốn xác tạo niềm vui cho nhà quản trị sử dụng thơng tin kế tốn 3.4 Nguyên tắc điều kiện tiến hành hoàn thiện hạn chế cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Việc hoàn thiện hạn chế cần dựa vào nguyên tắc sau:  Đảm bảo thống từ trung ương đến sở  Đảm bảo thống tiêu mà kế toán phản ánh  Đảm bảo thống chứng từ, tài khoản, sổ sách phương thức hạch toán   Thực đúng chế dộ nhà nước Tiếp cận chuẩn mực quốc tế phù hợp với điều kiện doanh nghiệp Đảm bảo cung cấp xác, kịp thời mặt hoạt động tài doanh nghiệp, phục vụ cho công tác quản trị doanh nghiệp  3.5 Một số Giải pháp hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng Qua thời gian thực tập Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng, sở tìm hiểu tình hình thực tế Cơng ty vận dụng lý luận em học ngồi ghế nhà trường Em xin đưa số đề xuất hồn thiện hạn chế tồn công ty sau: Sinh viên: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K 67 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG 3.5.1 Giải pháp thứ nhất: Cơng ty nên mở sổ chi tiết doanh thu giá vốn loại hình dịch vụ Cơng ty nên mở sổ chi tiết cho TK 511, 632 loại hàng hóa để có thể xác định lợi nhuận cụ thể cho loại hàng hóa, giúp cho nhà quản lý có thể lựa chọn cấu hàng hóa tối ưu góp phần làm tăng lợi nhuận  Như quy trình hạch tốn doanh thu giá vốn loại hình dịch vụ sẽ theo sơ đồ 3.1 Chứng từ kế toán Nhật ký chung Sổ TK 511, 632 Sổ chi tiết TK 511, 632 Sổ tổng hợp chi tiết doanh thu, giá vốn Bảng cân đối phát sinh Báo cáo tài Ghi chú: Ghi hàng ngày: Ghi cuối tháng,hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra Sơ đồ 3.1: Trình tự ghi sổ kế toán doanh thu giá vốn Sinh viên: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K 68 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG VD 1: Lấy lại ví dụ chương (trang 39) với việc ghi sổ nhật ký chung, sổ TK 511 kế toán sẽ ghi vào sổ chi tiết doanh thu giá vốn mở cho loại dịch vụ vận tải Sinh viên: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K 69 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Biểu số : Sổ chi tiết doanh thu Mẫu số S17 – DNN Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng Tổ thơn Vân Tra-An Đồng-An Dương-Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CHI TIẾT DOANH THU Tên sản phẩm( hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): vận tải Năm: 2016 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B C Diễn giải TKĐƯ D E … 02/12 HĐ0000814 02/12 Cước vận chuyển 131 Huy Hoàng … Cộng số phát sinh -Doanh thu -Giá vốn hàng bán -Lợi nhuận gộp - Sổ có…trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ Số lượng Doanh thu Đơn giá Thành tiền 22.250.000 4.932.740.000 4.932.740.000 4.213.440.477 719.299.523 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) Người ghi sổ (ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K 3=1x2 Các khoản tính trừ Thuế Khác (5212.5231) 70 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Biểu số 2: Sổ chi tiết giá vốn loại hình vận tải Cơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng Tổ thôn Vân Tra-An Đồng-An Dương-Hải Phòng Mẫu số S17 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): vận tải Tài khoản: 632 Năm: 2016 Ngày tháng ghi sổ … 2/12 31/12 Đơn vị tính: VNĐ Số tiền Chứng từ Số hiệu … HĐ0000 814 PKT33 Diễn giải Ngày tháng … 2/12 31/12 TKĐƯ Nợ … Vân chuyển cho cơng ty Huy Hồng Kết chuyển giá vốn loại hình vận tải … 154 Cộng phát sinh Người ghi sổ (Ký tên) SV: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K Kế tốn trưởng (ký tên) … 20.250.000 … 4.213.440.477 4.213.440.477 4.213.440.477 911 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 71 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG VD2: Ngày 21/12/2016 cơng ty thuê bên công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập Ngọc Diệp vận chuyển lô hàng cho công ty TNHH Công nghiệp thương mại Hà Thái với giá cước 5.530.000 ( chưa VAT) Trong đó chi phí thuê Ngọc Diệp 5.100.000 ( chưa VAT) Hà Thái tốn tiền mặt Cơng ty chuyển khoản toán tiền cước vận chuyển cho Ngọc Diệp Biểu số 3: Sổ chi tiết giá vốn loại hình th vận tải Cơng ty TNHH Thương mại Yết Kiêu Số 113, tổ 5, khu 1, Phường Yết Kiêu, TP.Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh Mẫu số S17 – DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): thuê vận tải Tài khoản: 632 Năm: 2016 Ngày tháng ghi sổ Đơn vị tính: VNĐ Số tiền Chứng từ Diễn giải Số hiệu Ngày tháng … 21/12 … HĐ000 0314 … 21/12 … Thuê Ngọc Diệp vận chuyển cho Hà Thái 31/12 PKT33 31/12 Kết chuyển giá vốn loại hình vận tải TKĐƯ Nợ Cộng phát sinh Người ghi sổ (Ký tên) SV: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K Kế tốn trưởng (ký tên) … 112 … 5.100.000 … 881.408.951 881.408.951 881.408.951 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 72 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Biểu số 4: Sổ chi tiết doanh thu thuê vận tải Mẫu số S17 – DNN Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng Tổ thơn Vân Tra-An Đồng-An Dương-Hải Phòng (Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC SỔ CHI TIẾT DOANH THU Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): thuê vận tải Năm: 2016 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ Số hiệu Ngày tháng B C Diễn giải D … 21/12 HĐ0000943 21/12 Thuê Ngọc Diệp vận chuyển cho Hà Thái … Cộng số phát sinh -Doanh thu -Giá vốn hàng bán -Lợi nhuận gộp - Sổ có…trang, đánh từ trang 01 đến trang… - Ngày mở sổ TKĐƯ Số lượng E Doanh thu Đơn Thành tiền giá 111 5.350.000 1.032.340.227 1.032.340.227 881.408.951 150.931.276 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Kế toán trưởng (ký, ghi rõ họ tên) Người ghi sổ (ký, ghi rõ họ tên) SV: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K 3=1x2 Các khoản tính trừ Thuế Khác (5212.5231) 73 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG 3.5.2 Giải pháp thứ hai: Công ty nên áp dụng chiết khấu tốn cho khách hàng, sử dụng sách sẽ giúp cho khách hàng nhanh chóng tốn tiền hàng trước hạn, tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn lớn lâu + Phương pháp xác định: Mức chiết khấu toán có thể công ty xây dựng dựa thực tế công ty, có thể kham khảo số doanh nghiệp khối ngành tương đồng quy mô Tỷ lệ chiết khấu toán kế toán ước tính vào quy mơ nợ, tình hình toán, thời gian trả trước nợ tỉ lệ lãi suất ngân hàng Khoản chiết khấu toán có thể áp dụng với khách hàng nợ lớn toán tiền trước thời hạn quy định, khoản chiết khấu toán hạch toán vào TK 635 – Chi phí hoạt động tài + Phương pháp hạch toán: o Khi áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng: Nợ TK635 : Chi phí hoạt động tài Có TK 111,112,131… o Cuối kì kết chuyển chi phí hoạt động tài sang TK911 Nợ TK911 : Xác định kết kinh doanh Có TK 635: Chi phí hoạt động tài Căn vào tình hình thực tế cơng ty qua tìm hiểu, em biết lãi suất tiền gửi ngân hàng ACB năm 2016 0,4%/tháng khoản gửi nhỏ 200.000.000 đồng Em xin đề xuất tỷ lệ chiết khấu toán sau: + Khách hàng toán trước hạn từ đến 15 ngày: 0,6%/tháng + Khách hàng toán trước hạn từ 16 đến 30 ngày: 0,8%/tháng + Khách hàng toán trước hạn 30 ngày 1%/tháng VD: Ngày 03/12/2016 công ty vận chuyển cho Huy Hoàng cont 40’ với cước vận chuyển 22.440.000( Cả VAT) Hạn toán 23/12 Đến ngày 13/12 Huy Hồng tốn hết tiền mặt Huy Hồng tốn sớm trước 10 ngày, khách hàng hưởng mức chiết khấu toán 0,6% 0.6%*10  Số tiền chiết khấu = * 22.440.000 = 43.432 đồng 31 Định khoản: Nợ TK 635: 43.432 Kết chuyển: Có TK 111:43.432 Nợ TK 911: 43.432 Có TK 635: 43.432 SV: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K 74 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Biểu 3.1: Sổ TK 635 Cơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng T ổ thơn Vân tra-An Đồng-An Dương-Hải Phòng Mẫu số S03b - DNN ( Ban hành theo QĐ số 48/2006/QĐBTC ngày 14/09/2006 Bộ trưởng BTC) SỔ CÁI Năm 2016 Loại TK: Chi phí tài Số hiệu: 635 Đơn vị tính : VNĐ Ngày Chứng từ tháng ghi sổ Số tiền Diễn giải Ngày tháng Số hiệu TKĐƯ Nợ Số dư đầu kỳ … 13/12 … PT120 … 13/12 … Chiết khấu tốn cho Hồng Huy … 111 … 31/12 … PKT33 … 31/12 … Kết chuyển chi phí tài … 911 Cộng số phát sinh Số dư cuối kỳ … 43.432 … … … 43.432 3.366.000 3.366.000 Ngày 31 tháng 12 năm 2016 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) SV: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K 75 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG 3.5.3.Giải pháp 3: Cơng ty nên sử dụng phầm mềm kế toán Trong kinh tế thị trường ngày phát triển quy mơ doanh nghiệp ngày mở rộng, tính chất hoạt động ngày phát triển khiến nhu cầu nhận xử lý thông tin trở nên khó khăn, phức tạp nên áp dụng phần mềm kế toán để tiết kiệm thời gian, công sức Phần mềm kế tốn cung cấp nhanh chóng thơng tin số liệu báo cáo kế toán, tránh sai lệch số liệu, tiết kiệm nguồn nhân lực, chi phí tăng cường tính chuyên nghiệp đội ngũ nhân sự, làm gia tăng giá trị thương hiệu khách hàng nhà đầu Hiện thị trường có nhiều phần mềm kế toán : MISA SME.NET2012, FAST,DMA,ASOFT,METADATA, G9,… Ưu điểm việc sử dụng phần mềm kế toán sau : - Được tiêu chuẩn nhiều lần: phần mềm kế toán xây dựng dựa khối thống với chế độ kế tốn hành - Hiệu vượt trội, tính cao: phần mềm giúp tiết kiệm nhiều thời gian nhân lực so với kế tốn thủ cơng Phần mềm cho phép thực tự động bút tốn, phân bổ kết chuyển cuối kì dựa thông tin khai báo, có thể dễ dàng sửa chữa có sai sót - Đơn giản, đầy đủ, dễ sử dụng: Phần mềm đơn giản, dễ sử dụng có chuyên môn hóa cao Giao diện làm việc đơn giản đầy đủ yếu tố, thân thiện với người sử dụng Phần mềm kế toán giúp ngừoi sử dụng xem từ chi tiết đến tổng hợp ngược lại, giúp người dùng lập báo cáo tà thời điểm - Bảo mật, an tồn liệu tuyệt đối: Phần mềm kế tốn có tính bảo cao, giúp bảo vệ liệu cho người sử dụng - Giao diện phần mềm MISA SME.NET 2017 SV: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K 76 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Hình 3.1: Giao diện phần mềm MISA SME.NET 2017 - Bảng giá phần mềm MISA SME.NET 2017 SV: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K 77 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Kết luận Về lý luận, đề tài hệ thống hóa lý luận chung kế toán hàng hóa doanh nghiệp vừa nhỏ Về thực tiễn, đề tài mơ tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng cách khách quan trung thực thông qua số liệu năm 2016 minh chứng cho lập luận đưa Qua q trình tìm hiểu cơng tác kế tốn Cơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng, em thấy công ty có nhiều bước tiến vượt bậc nhằm đáp ứng tốt yêu cầu công tác tổ chức sản xuất kinh doanh điều kiện nay.Công ty động việc chuyển đổi chế, không ngừng đáp ứng nhu cầu khách hàng chiếm uy tín thị trường quản lý sản xuất kinh doanh đóng góp quan trọng cơng tác kế tốn Bên cạnh đó cơng ty có đội ngũ cán lãnh đạo kế toán đầy lực, kinh nghiệm, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, máy kế toán tổ chức phù hợp với yêu cầu cơng tác quản lý trình độ lực cán nhân viên kế tốn Cơng ty đơn vị chuyên dịch vụ vận chuyển, kỳ có nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh Vì vậy, việc sử dụng hình thức sổ kế tốn nhật ký chung hợp lý nó cung cấp thơng tin kịp thời, thuận tiện cho việc phân công công việc Hệ thống sổ sách kế tốn cơng ty đầy đủ đúng quy định, từ đó phần hành kế toán thực dễ dàng Kiến nghị Từ thực trạng nêu trên, đề tài đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý công ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng - Công ty nên mở sổ chi tiết doanh thu giá vốn loại hình dịch vụ Công ty - Công ty cần áp dụng chiết khấu toán cho khách hàng để có thể thu hồi nợ nhanh chóng tránh tình trạng khách hàng chiếm dụng vốn lớn lâu - Công ty nên tăng cường công tác quản lý công nợ cách ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác ghi chép nhanh hiệu Các kiến nghị đề xuất xuất phát từ thực tế công ty nên có thực tế khả thi Dưới góc độ sinh viên thực tập chưa có nhiều kinh nghiệm, trình độ nhận thức hạn chế nên viết em không tránh khỏi thiếu xót Em mong nhận ý kiến đóng góp thầy để báo cáo khóa luận em hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình giáo hướng dẫn – ThS Hòa Thị Thanh Hương, anh chị phòng kế tốn Cơng ty CP Đầu Phát triển Hùng Thắng , toàn thể thầy khoa Quản trị kinh doanh Nhà trường tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa luận Em xin chân thành cảm ơn! SV: Lê Thị Hồng Vân - QT1801K 78 ... VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HÙNG THẮNG 65 3.1 Đánh giá chung thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Đầu. .. thu, chi phí xác định kết kinh doanh Cơng ty CP Đầu tư Phát triển Hùng Thắng Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CP Đầu tư. .. VỀ CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1.Lý luận chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết qủa kinh doanh doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư phát triển hùng thắng , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư phát triển hùng thắng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay