Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư lê bảo minh

105 1 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:01

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Trần Hà Chi Giảng viên hướng dẫn : ThS.Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU BẢO MINH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN – KIỂM TOÁN Sinh viên : Trần Hà Chi Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Thảo HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Trần Hà Chi Mã SV: 1613401007 Lớp: QTL1101K Ngành: Kế toán – Kiểm toán Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần đầu Bảo Minh MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài .1 Phương pháp nghiên cứu .1 Kết cấu khóa luận CHƯƠNG I :LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.1 Khái niệm nguyên tắc kế toán doanh thu 1.1.2 Khái niệm nguyên tắc kế tốn chi phí .5 1.1.3 Khái niệm nguyên tắc kế toán xác định kết kinh doanh .8 1.2 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí bán hàng cung cấp dịch vụ 10 1.2.1 Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 12 1.2.2 Tài khoản 521 : Các khoản giảm trừ doanh thu : 14 1.2.3 Tài khoản 632 : Giá vốn hàng bán 16 1.2.4.1 Kế tốn chi phí bán hàng 21 1.2.4.2 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 22 1.3 Kế tốn doanh thu tài chi phí tài 25 1.4 Kế tốn thu nhập, chi phí hoạt động khác : 30 1.5 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh toàn doanh nghiệp .37 1.6 Các hình thức kế tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh 39 CHƯƠNG II :THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPĐT BẢO MINH 41 2.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng đến cơng tác hạch tốn doanh thu, chi phí kết kinh doanh công ty CPĐT Bảo Minh 41 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty CPĐT Bảo Minh 41 2.1.2 Sơ đồ tổ chức đặc điểm kinh doanh công ty 43 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý công ty CPĐT Bảo Minh 43 2.2.1 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty CPĐT Bảo Minh 48 2.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 48 2.1.1.2 Kế toán giá vốn hàng bán 56 2.2.3.1 Kế toán Chi phí quản lý kinh doanh 61 2.2.2 Nội dung kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài Cơng ty CPĐT Bảo Minh 70 2.2.3 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí khác cơng ty CPĐT Bảo Minh 77 2.2.4 Tổng hợp doanh thu, chi phí xác định kết hoạt động kinh doanh công ty CPĐT Bảo Minh 82 CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPĐT BẢO MINH 91 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CPĐT Bảo Minh 91 3.3 Một số giải pháp nhằm xác định xác kết hoạt động Công ty CPĐT Bảo Minh 93 3.3.1 Giải pháp : Doanh nghiệp nên áp dụng phần mềm kế toán .93 3.3.2 Giải pháp : Tiến hành mở thêm sổ chi tiết doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán 95 LỜI MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế thị trường nước ta tạo hội cho doanh nghiệp phát triển hơn, đời sống người lao động ngày cải thiện Nhưng để tồn phát triển , doanh nghiệp phải cố gắng tối đa trình quản lý, sản xuất kinh doanh Cũng để đạt mục đích đó, cơng tác kế tốn đóng vai trò quan trọng, thu nhận, xử lý cung cấp thông tin cần thiết cho nhà quản lý, giúp cho họ việc đưa định đắn, kịp thời, giúp đơn vị thực mục tiêu đề Xuất phát từ tầm quan trọng công tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh em mạnh dạn chọn sâu nghiên cứu đề tài :” Hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CPĐT Bảo Minh “ Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa lý luận chung đề tài kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CPĐT Bảo Minh - Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CPĐT Bảo Minh Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tượng nghiên cứu : Tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh - Phạm vi nghiên cứu : Công ty CPĐT Bảo Minh Phương pháp nghiên cứu - Các phương pháp kế toán - Phương pháp thống so sánh - Thu thập số liệu đơn vị thực tập - Phương pháp phân tích sô liệu ghi chép sổ sách công ty Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K Kết cấu khóa luận Khóa luận bao gồm chương : Chương I : Lý luận chung kế toán doanh thu, chi phi xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương II : Thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh công ty CPĐT Bảo Minh Chương III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CPĐT Bảo Minh Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K CHƯƠNG I :LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 1.1.1 Khái niệm nguyên tắc kế toán doanh thu  Khái niệm doanh thu : Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 ( VAS14-Doanh thu thu nhập khác) ban hành theo định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 BTC quy định: “ Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm phát triển vốn chủ sở hữu” Theo thơng số 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/8/2016 doanh thu định nghĩa lợi ích kinh tế thu làm tăng vốn chủ sở hữu củ doanh nghiệp ngoại trừ phần đóng góp thêm cổ đông Doanh thu ghi nhận thời điểm giao dịch phát sinh, chắn thu lợi ích kinh tế, xác định theo giá trị hợp lý khoản quyền nhận, không phân biệt thu tiên hay thu tiền - Liên quan đến doanh thu khoản giảm trừ doanh thu  Chiết khấu thương mại : Là khoản doanh nghiệp bán giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn  Giảm giá hàng bán : khoản giảm trừ cho người mua hàng hóa phẩm chất, sai quy cách lạc hậu thị hiếu  Hàng bán bị trả lại : khối lượng hàn bán xác định tiêu thụ bị khách hàng trả lại từ chối toán - Doanh thu doanh nghiệp bao gôm doanh thu bán hàng, doanh thu cung cấp dịch vụ, hoạt động tài hoạt động bất thường  Nguyên tắc ghi nhận doanh thu  Doanh thu lợi ích kinh tế thu làm tăng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp trừ phần vốn góp thêm cổ đông Doanh thu ghi nhận thời điểm giao dịch phát sinh, chắn thu lợi ích kinh tế, xác định Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K theo giá trị hợp lý khoản quyền nhận, không phân biệt thu tiền hay thu tiền  Doanh thu chi phí tạo khoản doanh thu phải ghi nhận đồng thời theo nguyên tắc phù hợp Tuy nhiên số trường hợp, nguyên tắc phù hợp xung đột với nguyên tắc thận trọng kế tốn, kế tốn phải vào chất giao dịch để phản ánh cách trung thực, hợp lý - Một hợp đồng kinh tế bao gồm nhiều giao dịch Kế toán phải nhận biết giao dịch để áp dụng điều kiện ghi nhận doanh thu phù hợp  Doanh thu phải ghi nhận phù hợp với chất hình thức tên gọi giao dịch phải phân bổ theo nghĩa vụ cung ứng hàng hóa, dịch vụ  Doanh thu, lãi lỗ coi chưa thực doanh nghiệp trách nhiệm thực nghĩa vụ tương lai (trừ nghĩa vụ bảo hành thông thường) chưa chắn thu lợi ích kinh tế; Việc phân loại khoản lãi, lỗ thực chưa thực khơng phụ thuộc vào việc phát sinh dòng tiền hay chưa  Các khoản lãi, lỗ phát sinh đánh giá lại tài sản, nợ phải trả không coi chưa thực thời điểm đánh giá lại, đơn vị quyền tài sản nghĩa vụ nợ khoản nợ phải trả, ví dụ: Các khoản lãi, lỗ phát sinh đánh giá lại tài sản mang góp vốn đầu vào đơn vị khác, đánh giá lại tài sản tài theo giá trị hợp lý coi thực  Doanh thu không bao gồm khoản thu hộ bên thứ ba, ví dụ:  Các loại thuế gián thu (thuế GTGT, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường) phải nộp;  Số tiền người bán hàng đại lý thu hộ bên chủ hàng bán hàng đại lý;  Các khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán đơn vị không hưởng;  Các trường hợp khác  Trường hợp khoản thuế gián thu phải nộp mà không tách riêng thời điểm phát sinh giao dịch để thuận lợi cho cơng tác kế tốn, Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K ghi nhận doanh thu sổ kế toán bao gồm số thuế gián thu định kỳ kế toán phải ghi giảm doanh thu số thuế gián thu phải nộp Tuy nhiên, lập Báo cáo tài chính, kế tốn bắt buộc phải xác định loại trừ toàn số thuế gián thu phải nộp khỏi tiêu phản ánh doanh thu gộp  Thời điểm, để ghi nhận doanh thu kế tốn doanh thu tính thuế khác tùy vào tình cụ thể Doanh thu tính thuế sử dụng để xác định số thuế phải nộp theo quy định pháp luật; Doanh thu ghi nhận sổ kế toán để lập Báo cáo tài phải tn thủ ngun tắc kế tốn tùy theo trường hợp không thiết phải ghi hóa đơn bán hàng  Doanh thu ghi nhận bao gồm doanh thu kỳ báo cáo Các tài khoản phản ánh doanh thu khơng số dư, cuối kỳ kế tốn phải kết chuyển doanh thu để xác định kết kinh doanh  Yêu cầu quản lý doanh thu: Từ đặc điểm doanh thu doanh nghiệp cần đảm bảo số yêu cầu sau :  Doanh thu kỳ hạch toán phải kế toán theo chuẩn mực chế độ kế toán quy định hành  Doanh thu hàng hóa , dịch vụ phải hạch toán chi tiết theo hoạt động  Tổ chức quản lý chặt chẽ tình hình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, tình hình với người mua , toán với ngân sách nhà nước khoản thuế tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ phải nộp  Lập báo cáo tình hình tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, báo cáo kết kinh doanh Định kỳ , tiến hành phân tích tình hình tiêu thụ hàng hóa 1.1.2 Khái niệm ngun tắc kế tốn chi phí  Khái niệm chi phí:  Trong q trình hoạt động sản xuất kinh doanh, ngồi hao phí lao động sống cần thiết lao động vật hóa để tồn phát triển, doanh nghiệp Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K Biểu số 2.31 Phiếu kế tốn Cơng ty CPĐT Bảo Minh- CNHP Số 69 Trần Nguyên Hãn, Chân, Hải Phòng Mã số thuế : 0308783233-008 PHIẾU KẾ TOÁN Số 429 Ngày 31tháng 12 năm 2017 ST Diễn giải Tài khoản T Nợ Chi phí thuế TNDN 821 3334 Cộng Người lập biểu ( Ký, họ tên) Thành tiền 185.024.937 185.024.937 Ngày 31tháng 12 năm 2017 Kế toán trưởng ( Ký, họ tên ) ( Nguồn sốliệu : Phòng TàiKế tốn cơng ty CPĐT Bảo Minh- CNHP) Biểu số 2.32 Phiếu kế tốn Cơng ty CPĐT Bảo Minh- CNHP Số 69 Trần Nguyên Hãn, Chân, Hải Phòng Mã số thuế : 0308783233-008 PHIẾU KẾ TOÁN Số 430 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 ST Diễn giải Tài khoản T Nợ Kết chuyển chi phí thuế TNDN 911 821 Cộng Người lập biểu ( Ký, họ tên) Thành tiền 185.024.937 185.024.937 Ngày 31tháng 12 năm 2017 Kế toán trưởng ( Ký, họ tên ) ( Nguồn sốliệu : Phòng TàiKế tốn cơng ty CPĐT Bảo Minh- CNHP ) Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K 86 Biểu số 2.33 Phiếu kế tốn Cơng ty CPĐT Bảo Minh- CNHP Số 69 Trần Nguyên Hãn, Chân, Hải Phòng Mã số thuế : 0308783233-008 PHIẾU KẾ TOÁN Số 431 Ngày 31 tháng 12 năm 2017 ST Diễn giải T Tài khoản Thành tiền Nợ Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối 421 911 Cộng 740.099.747 740.099.747 Ngày 31tháng 12 năm 2017 Người lập bi ểu Kế toán trưởng ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên ) ( Nguồn số liệu : Phòng TàiKế tốn cơng ty CPĐT Bảo Minh- CNHP ) Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K 87 Biểu số 2.34 Trích sổ nhật ký chung Công ty CPĐT Bảo Minh-CNHP Mẫu số S03a-DN Số 69 Trần Nguyên Hãn, Chân, Hải Phòng ( Ban hành theo TT số133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) SỔ NHẬT KÝ CHUNG Năm 2017 Đơn vị tính: VNĐ Ngày tháng ghi sổ A Chứng từ SH NT Diễn giải Đã ghi sổ B C D E STT TK dòn đối g ứng F Số phát sinh Nợ G 18.755.689.213 Số trang trước chuyển sang ……………………… 31/12 PKT425 31/12 Kết chuyển doanh thu 511 31/12 PKT425 31/12 Kết chuyển doanh thu 911 31/12 PKT425 31/12 Kết chuyển DTTC 515 31/12 PKT425 31/12 Kết chuyển DTTC 911 31/12 PKT426 31/12 Kết chuyển giá vốn 911 31/12 PKT426 31/12 Kết chuyển giá vốn 632 31/12 PKT426 31/12 Kết chuyển chi phí KD 911 31/12 PKT426 31/12 Kết chuyển chi phí KD 642 31/12 PKT426 31/12 Kết chuyển chi phí TC 911 31/12 PKT426 31/12 Kết chuyển chi phí TC 635 31/12 PKT427 31/12 Kết chuyển thu nhập khác 711 31/12 PKT427 31/12 Kết chuyển thu nhập khác 911 31/12 PKT428 31/12 Kết chuyển chi phí khác 911 31/12 PKT428 31/12 Kết chuyển chi phí khác 811 31/12 PKT429 31/12 Chi phí thuế TNDN 821 31/12 PKT429 31/12 Chi phí thuế TNDN 3334 31/12 PKT430 31/12 Kết chuyển CP thuế TNDN 911 31/12 PKT430 31/12 Kết chuyển CP thuế TNDN 821 31/12 PKT431 31/12 Kết chuyển LN chưa PP 421 31/12 PKT431 31/12 Kết chuyển LN chưa PP 911 Cộng phát sinh 18.755.689.213 3.890.369 3.890.369 16.650.350.000 16.650.350.000 1.052.647.321 1.052.647.321 120.852.321 120.852.321 1.760.000 1.760.000 12.365.256 12.365.256 185.024.937 185.024.937 185.024.937 185.024.937 740.099.747 740.099.747 63.650.035.231 63.650.035.231 Sổ có…trang, đánh số từ trang 01 đên trang… Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K 88 Biểu số 2.35 Trích sổ Công ty CPĐT Bảo Minh- CNHP Mẫu số S03b-DNN Số 69 Trần Nguyên Hãn, Chân, (Ban hành theo TT số133/2016 Hải Phòng TT-BTC ngày 26/08/2016 BTC SỔ CÁI Năm 2017 Tên tài khoản : Xác định kết kinh doanh Số hiệu : 911 Đơn vị tính : VNĐ Ngày tháng ghi sổ A Nhật ký chung Chứng từ Diễn giải SH NT B C ST SD D TK đối ứng E Số tiền Nợ -Số dư đầu ký -Số phát sinh kỳ 31/12 PKT425 31/12 Kết chuyển DTBH 511 18.755.689.213 31/12 PKT425 31/12 Kết chuyển DTHĐTC 515 3.890.369 31/12 PKT426 31/12 Kết chuyển giá vốn 632 16.650.350.000 31/12 PKT426 31/12 Kết chuyển CPQLDN 642 1.052.647.321 31/12 PKT426 31/12 Kết chuyển chi phí TC 635 120.852.321 31/12 PKT427 31/12 Kết chuyển TN khác 711 31/12 PKT428 31/12 Kết chuyển chi phí khác 811 12.365.256 31/12 PKT 430 31/12 Kết chuyển CP thuế 821 185.024.937 31/12 PKT431 Kết chuyển LN chưa PP 421 740.099.747 31/12 Cộng lũy kế từ đầu năm 1.760.000 18.761.399.582 18.761.399.582 Số dư cuối kỳ Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc ( Ký, họ tên ) (Ký , họ tên ) ( Ký, họ tên, đóng dấu ) ( Nguồn số liệu : Phòng Tài chính- Kế tốn cơng ty CPĐT Bảo Minh -CNHP) Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K 89 Biểu số 2.36 Công ty CPĐT Bảo Minh- CNHP Địa : 69 Trần Nguyên Hãn, Chân, Hải Phòng BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 Đơn vị tính : VNĐ HẠNG MỤC 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 2.Các khoản giảm trừ DT 3.Doanh thu bán hàng CCDV (10=01-02) 4.Giá vốn hàng bán 5.Lợi nhuận gộp BH cung cấp dịch vụ (20=10-11) 6.Doanh thu HĐTC 7.Chi phí tài -Trong : Chi phí lãi vay 8.Chi phí quản lý kinh doanh 9.Lợi nhuận thuân từ HĐKD (30=20+21-22-24) 10.Thu nhập khác 11.Chi phí khác 12.Lợi nhuận khác(40=31-32) 13.Tổng lợi nhuận TT (50=30+40) 14.Chi phí thuế TNDN 15.Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) Người lập biểu ( Ký, họ tên ) MÃ SỐ THUYẾT MINH NĂM NAY NĂM TRƯỚC 01 IV.08 18.755.689.213 13.258.941.954 02 10 0 18.755.689.213 13.258.941.954 11 20 16.650.350.000 8.365.147.653 2.105.339.213 4.893.794.301 21 22 23 24 30 3.890.369 120.852.321 1.052.647.321 935.729.940 5.214.372 0 1.654.782.925 3.244.225.748 31 32 40 50 1.760.000 12.365.256 (10.605.256) 925.124.684 0 3.244.225.748 51 60 185.024.937 740.099.747 648.845.150 2.595.380.598 Lập, ngày 31 tháng 12 năm 2017 Kế toán trưởng Giám đốc (Ký , họ tên ) ( Ký, họ tên, đóng dấu ) ( Nguồn số liệu : Phòng Tài chính- Kế tốn cơng ty CPĐT Bảo Minh –CNHP) Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K 90 CHƯƠNG III : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HỒN THIỆN KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CPĐT BẢO MINH 3.1 Đánh giá thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CPĐT Bảo Minh Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phân hành kế tốn ý nghĩa vai trò quan trọng cơng tác kế tốn cơng ty Vì việc nâng cao cơng tác quản lý, cung cấp thơng tin kịp thơi, việc hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CPĐT Bảo Minh quan trọng Qua thời gian thực tập Công ty, em nhận thấy tổ chức kế tốn nói chung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí vấc định kết kinh doanh nói riêng cơng ty đạt kết sau : - Về công tác quản lý :  Đội ngũ cán bộ, công nhân viên công ty chăm chỉ, động, ham học hỏi, trình độ đặc biệt máy lãnh đạo, quan tâm đến cá nhân công ty  Bộ máy quản lý gọn nhẹ, phân công công việc rõ ràng, người phụ trách mảng riêng đảm bảo công việc phối hợp ăn ý chặt chẽ  Các kế toán thường xuyên kiểm tra đối chiếu sổ sách, số liệu để kịp hời theo dõi hoạt động công ty - Về hệ thống chứng từ, sổ sách :  Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn : Nhật ký chung, hình thức kế tốn phổ biến đơn giản việc quản lý lại phù hợp với mô hinh công ty  Phương pháp hạch toán hàng tồn kho : khai thường xun giúp kế tốn dễ dàng quản lý tình hình Nhập-Xuất-Tồn hàng hóa - Về việc hạch tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty: Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K 91  Về hạch toán doanh thu : Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh bán hàng ghi nhận đầy đủ kịp thời đảm bảo xác với nguyên tắc ghi nhận doanh thu chi phí  Về hạch tốn chi phí : Các chi phí phát sinh quản lý kinh doanh hạch toán đầy đủ kịp thời  Về hạch toán xác định kế kinh doanh : Cuối năm, công ty tiến hành tập hợp doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 3.2 Những tồn công tác kế tốn Cơng ty CPĐT Bảo Minh Ngồi ưu điểm trên, cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty tồn số hạn chế :  Thứ nhất, hệ thống sổ sách hạch toán doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán : Hiện , việc hạch toán doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán, kế toán sử dụng sổ TK 511 sổ TK 632 mà không sử dụng sổ chi tiết cho tài khoản Chính việc hạch toán doanh thu chưa thật chi tiết chưa phản ánh doanh thu giá vốn loại mặt hàng Điều làm cho Ban quản lý dễ bị nhầm lẫn, từ Ban giám đốc không đưa nhiêu định hướng biện pháp kinh tế đắn nhằm cân đối mặt hàng Công ty cung cấp, nhằm tối đa hóa lợi nhuận  Thứ hai, cơng ty chưa xây dựng sách chiết khấu tốn dẫn đến tình trạng khơng thu hồi vốn  Thứ ba, việc ứng dụng công nghệ thông tin cơng tác kế tốn : Hiện nay, việc ghi chép kế tốn Cơng ty thủ cơng nên tồn hạn chế định thời gian, dễ gây nhầm lẫn, sai sót, khơng hiệu quả… Chính mà Báo cáo tài công ty chậm trễ thời gian, sai sót khó phát Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K 92 3.3 Một số giải pháp nhằm xác định xác kết hoạt động Công ty CPĐT Bảo Minh 3.3.1 Giải pháp : Doanh nghiệp nên áp dụng phần mềm kế toán Trong kinh tế thị trường ngày phát triển quy mơ doanh nghiệp ngày mở rộng, tính chất hoạt động ngày phát triển khiến nhu cầu nhận xử lý thông tin trở nên khó khăn, phức tạp nên áp dụng phần mềm kế tốn để tiết kiệm thời gian, cơng sức Phần mềm kế toán giúp doanh nghiệp ghi lại xử ly nghiệp vụ kế toán cách dễ dàng nhanh chóng Với cơng ty liên tục phát triển làm cho số phận công ty không kịp thời xử lý nghiệp vụ phát sinh số liệu không liên kết kịp thời Vì giải pháp tối ưu doanh nghiệp cần sử dụng phần mềm kế tốn để kịp thời ứng phó với tình hình Những lý nên chọn phần mềm kế toán theo yêu cầu đặc thù Doanh nghiệp Để giúp doanh nghiệp quản lý tốt kế toán hoạt động kinh doanh cách trơn tru nên việc ứng dụng phần mềm kế toán theo đặc thù Doanh nghiệp cần thiết Những đơn vị viết phần mềm kế tốn theo u cầu chun mơn, kinh nghiệm lâu năm lĩnh vực kế toán, sổ sách kế toán, báo cáo nội Hiện thị trường nhiều phần mềm kế tốn : MÍA SME.NET2017, FAST, DMA, ASOFT, METADATA,… Những lợi ích mang lại từ phần mềm viết theo yêu cầu :  Tiết kiệm thời gian  Phân tích liệu tài tổng hợp xác  Kiểm tra tốt tình hinh tài Cơng tyPhân tích rủi ro tiềm ẩn cho Ban Giám Đốc  Tiết kiệm chi phí  Tối ưu trình quản lý doanh nghiệp  Giúp Ban Giám Đốc định chiến lược kinh doanh nhanh chóng, xác Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K 93 Ngoài ra, phần mềm kế tốn theo u cầu hỗ trợ tốt cho phòng ban :  Sổ sách kế toán/ nhật ký chung  Dịch vụ trả lương  Thuế thu nhập  Chuẩn bị khai thuế  Giải pháp kế toán chứng nhận  Kế toán tổng hợp sổ sách kế toán  Chuẩn bị báo cáo tài  Dịch vụ biên chế  Thu nợ  Xử lý tiền mặt hoạt động ngân hàng  Dự báo tiền mặt  Thanh tốn nợ Cơng ty tham khảo phần mềm MISA SME.NET phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ, đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ kế toán: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp MISA SME.NET phù hợp triển khai cho doanh nghiệp thuộc lĩnh vực : Thương mại, Dịch vụ, Xây lắp, Sản xuất Đối với lĩnh vực Thương mại, dịch vụ : MISA SME.NET giúp doanh nghiệp theo dõi tốt khoản doanh thu, chi phí, cơng nợ tự động tính lợi nhuận theo phòng ban, phận, giúp lãnh đạo doanh nghiệp dễ dàng đánh giá hiệu kinh doanh phận Giá bán phần mềm MISA SME.NET 2017 gói Enterprise với đầy đủ 16 phân hệ ( QUỹ, Thủ quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Kho, Thủ kho, Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ, Tiền lương, Giá thành, Hợp đồng, Ngân sách, Tổng hợp) : 12.950.000 đồng Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K 94 Dưới hình ảnh giao diện phần mềm kế tốn MISA SME.NET 2017: 3.3.2 Giải pháp : Tiến hành mở thêm sổ chi tiết doanh thu bán hàng giá vốn hàng bán Hiện , công ty hoạt động chủ yếu lĩnh vực bán máy ảnh, máy in, máy photo, Tuy nhiên công ty chưa mở sổ theo dõi chi tiết doanh thu, chi phí cho mặt hàng Vì vậy, cơng ty nên mở sổ chi tiết doanh thu bán hàng sổ chi tiết hàng bán theo loại hàng hóa  Giúp phân biệt loại doanh thu giá vốn loại hàng hóa, điều giúp nhà quản lý đánh giá hoạt động bán hàng hóa hiệu hay khơng hiệu quả, từ sách, biện pháp đầu vào loại hàng hóa mang lại lợi nhuận cao ngược lại  Giúp cho nhà quản lý xây dựng kế hoạch sản xuất tiêu thụ cho loại sản phẩm hàng hóa Dưới hai mẫu sổ chi tiết gồm : Sổ chi tiết doanh thu Sổ chi tiết Giá vốn hàng bán dùng hoạt động buôn bán máy ảnh, máy in Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K 95 Biểu số 3.1 Sổ chi tiết doanh thu Đơn vị: CÔNG TY CP ĐẦU BẢO MINH Địa chỉ:Số 69 Trần Nguyên Hãn, Chân, Hải Phòng Mẫu số: S17 - DNN (Ban hành theo QĐ số: 133/2016/TT-BTC Ngày 26/8/2017 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT DOANH THU Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Máy ảnh Năm 2017 àNgày CHỨNG TỪ tháng Số hiệu NT ghi sổ A B C … … … 15/4 HĐ 39246 15/4 … 26/4 … … HĐ 39258 26/4 … … … DIỄN GIẢI D … Bán máy ảnh Canon EOS 750D kit 18-55mm … Bán máy ảnh Canon EOS M5 kit 15-45mm … Cộng số phát sinh TKĐƯ SL DOANH THU Đơn giá CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ Thuế Khác(5212,5213) TT E … 112 … … 13.363.636 … … … 13.363.636 … 11 … … 22.318.182 … 22.318.182 … … … … … … … 3.110.595.134 … Ngày tháng năm 2017 Người ghi Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 96 Biểu số 3.1 Sổ chi tiết doanh thu Đơn vị: CÔNG TY CP ĐẦU BẢO MINH Địa chỉ: Số 69 Trần Nguyên Hãn, Chân, Hải Phòng Mẫu số: S17 - DNN (Ban hành theo QĐ số: 133/2016/TT-BTC Ngày 26/8/2017 Bộ trưởng BTC) SỔ CHI TIẾT DOANH THU Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư): Máy photo Năm 2017 Ngày tháng ghi sổ A … 15/4 … 26/4 B … HĐ 39250 … HĐ 39260 C … 15/4 … 26/4 … … … CHỨNG TỪ Số hiệu NT DIỄN GIẢI TKĐƯ D … Bán máy photo IR1435IF … Bán máy photo IR3525W203V … Cộng số phát sinh Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K SL DOANH THU Đơn giá E … 112 … 11 … … … 50.909.091 … 109.090.909 … … … Kế toán trưởng (Ký, họ tên) TT … 50.909.091 … 109.090.909 CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ Thuế Khác(5212,5213) … … … … … … … 6.220.750.243 Ngày tháng năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 97 Biểu số 3.3 Sổ chi tiết giá vốn bán hàng Đơn vị: CÔNG TY CP ĐẦU BẢO MINH Địa chỉ: Số 69 Trần Nguyên Hãn, Chân, Hải Phòng SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN BÁN HÀNG Tên hàng hóa: Máy ảnh Năm 2017 Ngày CHỨNG TỪ tháng ghi sổ Số hiệu NT A B … 15/4 … … 26/4 … … … C … PXK 030 15/4 … PXK 069 26/4 … Người ghi sổ (Ký, họ tên) Giá vốn DIỄN GIẢI D Số phát sinh … Xuất hàng theo HĐ 39246 … Xuất hàng theo HĐ 39258 … Số phát sinh TK ĐƯ Tổng số tiền E Số Đơn giá lượng … 156 … 13.363.636 … … 13.363.636 … 156 … 22.318.182 … … 22.318.182 … … 2.263.467.632 … … Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K Chia Ngày tháng năm 2017 Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 98 KẾT LUẬN Để trở thành công cụ quản lý hiệu lực, kế tốn nói chung kế tốn bán hàng nói riêng phải ln cải tiến hồn thiện nhằm đáp ứng cơng tác quản lý kinh tế Kế toán bán hàng xác, đầy đủ điều kiện cần thiết để cung cấp nhanh chóng kịp thời thơng tin giúp cho nhà quản lý đưa định đắn, sáng suốt mang lại hiệu kinh tế cao Bài khóa luận nêu vấn đề sau: -Về mặt lý luận: Hệ thống hóa lý luận liên quan đến cơng tác kế tốn bán hàng công ty -Về mặt thực tế: Đề tài mơ tả phân tích thực trạng cơng tác kế tốn bán hàng cơng ty CP đầu Bảo Minh theo chế độ kế toán hành từ thấy ưu điểm sau: + Công ty tổ chức máy lý gọn nhẹ hiệu phù hợp với tình hình cơng ty, cấu tổ chức máy kế tốn gọn nhẹ +Sử dụng hệ thống chứng từ kế toán theo quy định hành, đáp ứng nhu cầu quản lý,chứng từ sổ sách hạch toán rõ ràng,ghi chép đầy đủ luân, chuyển trình tự, đảm bảo thống giúp nhà nước kiểm tra, giảm sát hoạt động doanh nghiệp -Về kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng công ty, từ thực tế năm bắt được, đối chiếu với lý luận học qua tìm hiểu nghiên cứu tài liệu nêu số ý kiến vè hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng góp phần xác định xác kết bán hàng theo loại hàng hóa : + Mở sổ chi tiết doanh thu giá vốn theo loại hàng hóa +Áp dụng hình thức kế tốn máy Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ (Ban hành theo định số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016 Bộ Tài Chính –Nhà xuất Tài Chính) Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam Sổ sách kế toán công ty cổ phần đầu Bảo Minh (2016) Một số trang web: webketoan.com, ketoanthucte.com Sinh viên : Trần Hà Chi-QTL1001K 100 ... trọng công tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh em mạnh dạn chọn sâu nghiên cứu đề tài :” Hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty CPĐT Lê Bảo Minh. .. luận chung đề tài kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Mô tả thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty CPĐT Lê Bảo Minh - Đề xuất... chức kế tốn doanh thu , chi phí xác định kết kinh doanh công ty CPĐT Lê Bảo Minh Chương III : Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư lê bảo minh , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư lê bảo minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay