Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại ngọc hùng

104 3 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 20:00

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Đinh Thị Mỹ Linh Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC HÙNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN - KIỂM TOÁN Sinh viên : Đinh Thị Mỹ Linh Giảng viên hướng dẫn: ThS Phạm Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh Lớp: QT1806K Mã SV: 1412401057 Ngành: Kế tốn - Kiểm tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Tổng hợp lý luận kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ theo qui định chế độ kế toán hành  Khảo sát thực trạng cơng tác kết tốn doanh thu chi phí xác dịnh kết kinh doanh công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng năm 2017  Đề suất giải pháp hồn thiện cơng tác doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn - Số liệu kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng năm 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Phạm Thị Nga Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: - Tập hợp vấn đề lý luận kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ theo qui định chế độ kế tốn hành - Khảo sát thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng năm 2017 - Đánh giá thực trạng công tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mai Ngọc Hùng xây dựng giải pháp hồn thiện cơng tác kế toán doanh nghiệp Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: Cơ quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 11 tháng 06 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 31 tháng 08 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc PHIẾU NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN TỐT NGHIỆP Họ tên giảng viên: Phạm Thị Nga Đơn vị công tác: Khoa QTKD – Đại học Dân lập Hải Phòng Họ tên sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh Đề tài tốt nghiệp: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết Chuyên ngành: Kế tốn - Kiểm tốn kinh doanh cơng ty TNHH thương mại Ngọc Hùng Nội dung hướng dẫn: - Tập hợp vấn đề lý luận kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ theo qui định chế độ kế toán hành Khảo sát thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng năm 2017 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương mai Ngọc Hùng xây dựng giải pháp hoàn thiện cơng tác kế tốn doanh nghiệp Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp - Ý thức tốt Hoàn thành tiến độ Đánh giá chất lượng đồ án/khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) - Khóa luận giải yêu cầu đề nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp - Số liệu minh họa chi tiết, rõ ràng - Các biện pháp đề xuất phù hợp với thực trạng phân tích Ý kiến giảng viên hướng dẫn tốt nghiệp Được bảo vệ Khơng bảo vệ Điểm hướng dẫn Hải Phòng, ngày 31 tháng 08 năm 2018 Giảng viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) QC20-B18 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Những vấn đề chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2 Các khái niệm doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Nội dung tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng hóa 11 1.2.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 16 1.2.4 Kế tốn doanh thu hoạt động tài chi phí tài 19 1.2.5 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác .22 1.2.6 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp .24 1.2.7 Kế toán xác định kết kinh doanh .25 1.3 Các hình thức ghi sổ kế toán .28 1.3.1 Hình thức kế tốn Nhật ký chung .29 1.3.2 Hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ Cái 30 1.3.3 Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ 31 1.3.4 Hình thức kế tốn máy vi tính 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC HÙNG 33 2.1 Khái quát chung Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng 33 2.1.1 Giới thiệu Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng 33 2.1.2 Q trình hình thành cơng ty 33 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý .34 2.1.4 Tình hình biến động lao động công ty 37 2.1.5 Cơng tác tổ chức kế tốn Cơng ty 39 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng 43 2.2.1.Đặc điểm sản phẩm, hàng hóa .43 2.2.2 Các phương thức bán hàng tốn cơng ty 44 2.2.3 Kế toán khoản doanh thu 44 2.2.4 Kế toán giá vốn hàng bán 53 2.2.5 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 59 2.2.6 Kế toán doanh thu hoạt động tài chi phí tài 63 2.2.7 Kế toán thu nhập khác chi phí khác .63 2.2.8 Kế toán xác định kết kinh doanh 63 2.3 Nhận xét chung cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty .74 2.3.1 Ưu điểm 74 2.3.2 Hạn chế .75 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CƠNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC HÙNG77 3.1 Sự cần thiết phải hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty .77 3.2 Các ngun tắc hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty .78 3.3 Một số ý kiến đóng góp hồn thiện kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty 79 3.4: Một số kiến nghị khác 90 KẾT LUẬN 92 TÀI LIỆU THAM KHẢO 94 DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 2.1: Cơ cấu lao động doanh nghiệp năm 2015-2017 38 Biểu số 2.2: Hóa đơn GTGT 0002711 46 Biểu số 2.3: Phiếu xuất kho số 182 47 Biểu 2.4: Phiếu thu số 74 48 Biểu số 2.5: Hóa đơn GTGT 0002721 49 Biểu số 2.6: Phiếu xuất kho 195 50 Biểu số 2.7: Sổ Nhật ký chung 51 Biểu số 2.8: Sổ TK 511 52 Biểu số 2.9: Phiếu xuất kho số 182 55 Biểu số 2.10: Phiếu xuất kho số 195 56 Biểu số 2.11: Sổ Nhật ký chung 57 Biểu số 2.12: Sổ TK 632 58 Biểu số 2.13: Phiếu chi số 100 60 Biểu số 2.14: Sổ Nhật ký chung 61 Biểu số 2.15: Sổ TK 642 62 Biểu 2.16: Phiếu kế toán số 90 65 Biểu 2.17: Phiếu kế toán số 91 66 Biểu 2.18: Phiếu kế toán số 92 66 Biểu 2.19: Phiếu kế toán số 93 67 Biểu 2.20: Phiếu kế toán số 94 67 Biểu 2.21: Sổ Nhật ký chung 68 Biểu số 2.22: Sổ TK 421 69 Biểu số 2.23: Sổ TK 821 70 Biểu số 2.24: Sổ TK 911 71 Biểu số 2.25: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 73 Biểu 3.1: Sổ chi tiết bán hàng 84 Biểu 3.2: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 85 Biểu 3.3: Bảng tổng hợp kết kinh doanh mặt hàng 86 Biểu 3.4: Sổ chi tiết tài khoản 87 Biểu số 3.5: Sổ chi tiết bán hàng 88 Biểu số 3.6: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh 89 Biểu số 3.7: Phiếu giao nhận chứng từ 90 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 11 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp khai thường xuyên 15 Sơ đồ 1.3: Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán theo phương pháp kiểm định kỳ 16 Sơ đồ 1.4Sơ đồ hạch tốn chi phí quản lý kinh doanh 18 Sơ đồ 1.5 Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chi phí tài 21 Sơ đồ 1.6 Sơ đồ hạch toán thu nhập khác chi phí khác 23 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch tốn chi phí thuế TNDN 25 Sơ đồ 1.8: Sơ đồ hạch toán kế toán xác định kết kinh doanh 27 Sơ đồ 1.9: Quy trình ghi sổ kế tốn theo hình thức nhật ký chung 29 Sơ đồ 1.10: Quy trình ghi sổ kế tốn theo hình thức Nhật ký- Sổ .30 Sơ đồ 1.11: Quy trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức chứng từ ghi sổ .31 Sơ đồ 1.12: Quy trình ghi sổ kế tốn phần mềm máy tính 32 Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức cấu máy quản lý 35 Sơ đồ 2.2: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn cơng ty 40 Sơ đồ 2.3: Hình thức nhật ký chung 42 Sơ đồ 2.4 Sơ đồ quy trình hạch tốn doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng 45 Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch tốn giá vốn hàng bán cơng ty TNHH thương mại Ngọc Hùng 53 Sơ đồ 2.6: Quy trình hạch tốn chi phí kinh doanh cơng ty TNHH thương mại Ngọc Hùng 59 Sơ đồ 2.7: Quy trình xác định kết hoạt động kinh doanh công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng 63 Sơ đồ 2.8: Xác định kết kinh doanh năm 2017 công ty 64 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Phân hệ Cơng cụ Hóa đơn thuế: Quản lý công cụ linh kiện, phụ kiện kèm; quản lý hóa đơn theo loại hóa đơn, loại thuế suất, loại tiền, hóa đơn có nhiều loại thuế Phân hệ Chờ phân bổ Sản xuất: Quản lý chi tiết chi phí chờ phân bổ, kết chuyển, hạch toán tự động phần khoản chờ phân bổ; nhập mã thành phẩm từ quy trình sản xuất, xuất kho nguyên vật liệu để sản xuất Phân hệ Tài sản cố định, dự án, hợp đồng: Quản lý chi tiết tài sản linh kiện, phụ kiện kèm tài sản, điều chuyển tài sản; quản lý doanh thu cho dự án  PHẦN MỀM KẾ TOÁN FAST ACCOUNTING Là giải pháp cho loại hình doanh nghiệp có quy mơ từ nhỏ đến cấp tập đoàn.Các doanh nghiệp lớn đến cấp tập đoàn nên dùng phần mềm kế tốn fast Fast có nhiều ưu điểm như: giao diện thân thiện, ln cập nhật thay đổi sách điều khoản thuế, thông tư nghị định Bộ tài chính, bám sát chế độ kế toán hành, cho phép kết xuất báo cáo Excel Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K 80 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP Tính năng: -Quản lý vốn tiền -Quản lý công nợ -Quản lý hàng tồn kho -Quản lý TSCĐ, CCLĐ -Tính giá thành sản phẩm -Quản lý số liệu đa tiền tệ -Quản lý số liệu liên năm -Báo cáo phân tích số liệu nhiều kỳ khác TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Quản lý số liệu nhiều đơn vị sở -Tiện ích nhập số liệu -Tự động hóa xử lý số liệu -Kỹ thuật Drill-Down -Kỹ thuật Quick Report -Kết xuất báo cáo EXCEL - tệp định dạng XML gửi e-Mail kết báo cáo -Tính mềm dẻo -Khả bảo mật Giao diện báo cáo theo ngôn ngữ Việt Anh Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K 81 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP  PHẦN MỀM KẾ TỐN 3TSOFT TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Được xem hệ thống quản lý thơng tin kế tốn tài cung cấp giải pháp quản lý cho nghiệp vụ như: kế toán tiền; bán hàng công nợ phải thu; mua hàng công nghệ phải trả; quản lý kho; kế toán thuế GTGT; kế toán TSCĐ; kế tốn tổng hợp báo cáo tài GIÁ 2.000.000đ Tính năng: Giải triệt để nghiệp vụ kế toán phát sinh, phần hành theo hoạt động cách linh hoạt hệ thống thống với tính kiểm sốt chặt chẽ logic Có khả quản lý tổng hợp liệu đa sở, không hạn chế số user, số máy nhánh với sở liệu đồng Có khả tạo tính phần mềm bán hàng, tích hợp máy quét, máy đọc mã vạch, quản lý vật tư, hàng hóa theo lơ, theo kệ, theo hạn sử dụng Truy xuất tự động số liệu với hệ thống mã số thuế quốc gia, hệ thống hỗ trợ khai thuế nhiều ứng dụng khác.Gọn nhẹ, thân thiện, cài đặt đơn giản, dễ sử dụng (ngay người dùng khơng có nghiệp vụ kế tốn) Phân định rõ ràng phần hành nghiệp vụ, số liệu thống cơng tác kế tốn doanh nghiệp Đa việc thiết lập hệ thống kế toán nội theo loại hình, ngành nghề, quy mơ…Có khả mở rộng tích hợp với hệ thống quản lý sản xuất, nhân sự, tài chính, dự án, hợp đồng… định hướng tích hợp trao đổi liệu với hệ thống ngân hàng, email, điện thoại di động Đa ngôn ngữ giao diện, chuẩn unicode với tùy chỉnh ứng dựng thông minh…Phương thức tác nghiệp đại giúp người dùng cắt giảm hầu hết thao tác “nút bấm” “click chuột” …, nâng cao tốc độ tác nghiệp, tiết kiệm thời gian … Chương trình ổn định, tốc độ xử lý nhanh, sở liệu SQL Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K 82 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Nhiều tiện ích bổ trợ người dùng như: máy tính điện tử, note, tra cứu thông tin tức thời cửa sổ làm việc, cho phép đa cửa sổ làm việc máy tính cấp độ tính năng… Qua trình tìm hiểu đặc điểm, cấu, loại hình kinh doanh công ty TNHH Thương mại Ngọc Hùng, em xin tư vấn công ty nên sử dụng phần mềm kế tốn 3TSOFT phần mềm phù hợp với doanh nghiệp giá lẫn tính năng, mang lại hiệu quản lý cơng ty cách dễ dàng Thứ 2: Hoàn thiện hệ thống sổ chi tiết công ty Hiện nay, hạch tốn doanh thu, giá vốn cơng ty mở sổ kế toán tổng hợp (Sổ nhật ký chung, Sổ cái), chưa mở sổ chi tiết để theo dõi doanh thu, giá vốn mặt hàng (nhóm mặt hàng) Công ty nên sử dụng sổ chi tiết bán hàng (biểu số 1), sổ chi tiết giá vốn (biểu 2), bảng tổng hợp chi tiết (biểu số 3.3) giúp kế toán nắm doanh thu tiêu thụ giá vốn mặt hàng (nhóm mặt hàng) từ xác định lãi gộp mặt hàng (nhóm mặt hàng) giúp nhà quản lý đưa chiến lược kinh doanh phù hợp Bên cạnh đó, cơng ty chưa mở sổ chi tiết để theo dõi yếu tố chi phí khoản mục chi phí quản lý kinh doanh Cơng ty nên sử dụng sổ chi phí sản xuất kinh doanh giúp kế toán theo dõi thường xuyên liên tục khoản chi phí phát sinh theo yếu tố chi phí giúp cơng ty quản lý chặt chẽ khoản chi phí phát sinh kỳ, đưa biện pháp cắt giảm chi phí góp phần tăng lợi nhuận Căn vào Sổ chi tiết bán hàng Sổ chi phí sản xuất kinh doanh mở cho TK 632- chi tiết cho mặt hàng (nhóm mặt hàng) ta xác định lợi nhuận gộp mặt hàng (nhóm mặt hàng) Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K 83 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Biểu 3.1: Sổ chi tiết bán hàng Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hùng Địa chỉ: Số 64, tổ 105, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Mẫu số S16 – DNN Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư):………………… Năm:………… Quyển ……… Số:.……………… Ngày, Chứng từ tháng ghi Số hiệu sổ A Doanh thu Ngày, tháng Diễn giải TK đối ứng C D E B Các khoản tính trừ Đơn Số lượng Khác Thành tiền giá Thuế (521) Cộng số phát sinh - Doanh thuthuần - Giá vốn hàngbán - Lãigộp Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến Ngày tháng năm trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) 84 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Biểu 3.2: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh Cơng ty TNHH Thương mại Ngọc Hùng Địa chỉ: Số 64, tổ 105, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Mẫu số S17 – DNN Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH (Dùng cho TK 154, 631, 642, 242, 335, 632) - Tài khoản: - Tên phân xưởng: - Tên sản phẩm, dịch vụ: Ngày, Chứng từ tháng ghi sổ Số hiệu Ngày, tháng Diễn giải A B C D - Số dư đầu kỳ - Số phát sinh kỳ Tài khoản đối ứng E GhiNợTàikhoản Chia Tổng số tiền - Cộng số phát sinh kỳ - Ghi Có TK - Số dư cuối kỳ Ngày tháng năm Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 85 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Biểu 3.3: Bảng tổng hợp kết kinh doanh mặt hàng Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hùng Địa chỉ: Số 64, tổ 105, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh STT BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KINH DOANH TỪNG MẶT HÀNG (NHÓM MẶT HÀNG) NĂM: Tên mặt hàng Doanh thu thuầnGiá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp Chi phí quản lý kinh doanh (nhóm mặt phân bổ cho mặt hàng hàng) (nhóm mặt hàng) Kết kinh doanh Cộng Ngày Tháng Năm Người ghi sổ (Ký, họ tên) Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 86 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Biểu 3.4: Sổ chi tiết tài khoản Công ty TNHH Thương mại Ngọc Hùng Địa chỉ: Số 64, tổ 105, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Mẫu số S19 – DNN Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT CÁC TÀI KHOẢN (Dùng cho TK: 136,141, 911) Tài khoản: Số hiệu: Đối tượng: Ngày, Chứng từ Diễn giải tháng ghi Số hiệu Ngày, tháng sổ A B C D TK đối Số phát sinh Số dư ứng Nợ Có Nợ Có E x x - Số dư đầukỳ - Số phát sinh trongkỳ - Cộng số phátsinh - Số dư cuốikỳ x x x x Ngày Tháng Năm Người ghi sổ Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K 87 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Biểu số 3.5: Sổ chi tiết bán hàng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC HÙNG Địa chỉ: Số 64, tổ 105, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh Mẫu số S16-DNN (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm: Vở school ĐL 70g/m2 Năm 2017 Ngày Chứng từ tháng ghi sổ Số hiệu A 09/12 … 31/12 B 0002711 … 0002721 Ngày tháng C 09/12 … 31/12 Diễn giải TK đối ứng D Xuất bán Công ty TNHH Mai Hà … Xuất bán cho Công ty Ngọc Hà E … Cộng số phát sinh - Doang thu - Giá vốn hàngbán - Lãi gộp Doanh thu Các khoản tính trừ Số lượng Đơn giá Thành tiền Thuế 3.000 … 48.320 3=1x2 18.000.000 … 289.920.000 100.063 6.000 6.000 600.378.000 600.378.000 580.365.400 200.126.600 - Sổ có trang, đánh từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K Khác (111,112,131) Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) 88 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Biểu số 3.6: Sổ chi phí sản xuất kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC HÙNG Mẫu số S17-DNN Địa chỉ: Số 64, tổ 105, Phường Bạch Đằng, Thành (Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC phố Hạ Long, Quảng Ninh Ngày 26/08/2016 Bộ Tài chính) SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH - Tài khoản: 6422 – Chi phí quản lý doanh nghiệp Ngày, Chứng từ tháng Ngày, ghi sổ Số hiệu tháng TK Diễn giải Ghi Nợ Tài khoản 6422 ĐƯ Tổng số Vật liệu tiền CP mua CP khác tiền Số dư đầu kỳ Số phát sinh kỳ 01/12 PC100 01/12 Mua sổ sách kế tốn,văn phòng phẩm 111 Cộng phát sinh kỳ 1.016.818 1.016.818 189.250.902 15.160.000 Ghi có TK 6422 Số dư cuối kỳ - Sổ có trang, đánh số từ trang 01 đến trang - Ngày mở sổ: Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K Ngày 31 tháng 12 năm 2017 Người đại diện theo pháp luật (Ký, họ tên, đóng dấu) 89 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Thứ 3: Hồn thiện cơng tác ln chuyển chứng từ - Cơng ty nên lập số giao nhận chứng từ luân chuyển chứng từ phòng ban, phận Mỗi luân chuyển chứng từ bên giao bên nhận chứng từ phải ký vào sổ Nếu xảy mát chứng từ dễ quy trách nhiệm cho đứng người, phận để có biện pháp xử lý Việc làm giúp quản lý chặt chẽ chứng từ công ty, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho cán cơng nhân viên quản lý chứng từ nói riêng cơng việc nói chung Biểu số 3.7: Phiếu giao nhận chứng từ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC HÙNG Địa chỉ: Số 64, tổ 105, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh SỔ GIAO NHẬN CHỨNG TỪ Tháng: Năm: Ngày,tháng Loại chứng từ Ngày tháng chứng từ Số tiền chứng từ Ký tên Bên giao Bên nhận 3.4: Một số kiến nghị khác Bộ phận kế tốn nên thường xun có buổi họp để trao đổi, phổ biến kiến thức chuyên môn, cập nhật thơng tin kế tốn để có phối hợp nhịp nhàng, ăn ý nhân viên kế toán nhằm nâng cao suất hoạt động, phù hợp với giai đoạn tăng cường hoạt động kinh doanh công ty Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K 90 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG Kế tốn tiến hành lập báo cáo tình hình tài hoạt động kinh doanh cơng ty theo năm để trình lên Ban Giám Đốc Đây điểm chưa tích cực việc làm cho nhà quản lý nắm bắt kịp thời tình hình tài cơng ty hiệu hoạt động tài hoạt động kinh doanh theo mặt hàng theo tháng quý giúp ban lãnh đạo nắm rõ tỷ suất lợi nhuận mặt hàng hoạt động kinh doanh cơng ty Từ đề phương hướng, chiến lược để phát triển công ty đưa định tài đắn Cơng ty hoạt động lĩnh vực thương mại, việc nâng cao chất lượng sản phẩm xúc tiến công tác quảng cáo, khuyến vấn đề quan trọng.Cơng ty cần tìm biện pháp nhằm nâng chất lượng sản phẩm, thị truờng đầu Một sách tốt làm cho khách hàng tin tưởng vào sản phẩm cơng ty từ tăng lựa chọn khách hàng Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa biện pháp như: Đáp ứng yêu cầu khách hàng, đảm bảo thời gian giao hàng, thời gian toán, giải mâu thuẫn phát sinh biện pháp hợp lý Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K 91 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHỊNG KẾT LUẬN Trong thời gian thực tập CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGỌC HÙNG, sâu xem xét công tác kế toán, làm tăng thêm hiểu biết củng cố kiến thức giúp em thấy cơng tác hạch tốn kế tốn có vai trò lớn hoạt động sản xuất kinh doanh Được tiếp nhận tìm hiểu thực tế Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng, em nhận thấy cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh giữ vai trò quan trọng tồn cơng tác kế tốn doanh nghiệp Qua phần thể ưu điểm, cố gắng hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị Nhìn chung cơng ty gặt hái thành cơng đáng khích lệ, doanh thu, lợi nhuận năm sau cao năm trước , đời sống cán công nhân viên ngày ổn định, sản phẩm Công ty không góp phần kiến thiết cho nhân dân mà cung cấp cho thị trường sản phẩm có chất lượng phục vụ cho nhu cầu xã hội góp phần cơng nghiệp hố, đại hố đất nước Tuy nhiên, Cơng ty mặt tồn cần giải mà em trình bày phần 2: - Về hình thức kế tốn - Về hệ thống sổ sách - Về quy trình luân chuyển chứng từ hạch tốn kế tốn Song song với em đưa số kiến nghị biện pháp khắc phục tương ứng phần sau: - Ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác kế tốn - Hồn thiện hệ thống sổ chi tiết cơng ty - Hồn thiện cơng tác ln chuyển chứng từ Ngoài ra, em đưa số giải pháp nhằm tăng doanh thu bán hàng cơng ty Vì thời gian nghiên cứu không nhiều với hiểu biết hạn chế nên khn khổ khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong đóng góp ý kiến thầy giáo bạn cho khóa luận tốt nghiệp em hoàn thiện Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K 92 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG Cuối em xin chân thành cảm ơn bác cô chú, anh chị, Bộ phận Tài chính-Kế tốn Cơng ty TNHH thương mại Ngọc Hùng; đặc biệt giảng viên Th.s Phạm Thị Nga giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành chun đề khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày 22 tháng 08 năm 2018 Sinh viên thực Đinh Thị Mỹ Linh Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K 93 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐHDL HẢI PHÒNG TÀI LIỆU THAM KHẢO Thơng tư 133/2016/TT-BTC chế độ kế tốn doanh nghiệp Nguồn số liệu phòng kế tốn, TC - HC Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng Điều lệ Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng htHH://webketoan.vn/news/index.php htHH://www.nghiepvuketoan.vn/ htHH://www.tapchiketoan.com/ Sinh viên: Đinh Thị Mỹ Linh - QT1806K 94 ... cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng năm 2017 - Đánh giá thực trạng công tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương. .. cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty TNHH thương mại Ngọc Hùng năm 2017 Đánh giá thực trạng công tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh công ty TNHH thương. .. luận kế toán doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ theo qui định chế độ kế toán hành  Khảo sát thực trạng cơng tác kết tốn doanh thu chi phí xác dịnh kết kinh doanh công
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại ngọc hùng , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại ngọc hùng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay