Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ sản xuất và thương mại hùng nhung

100 5 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:59

Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001:2015 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KẾ TỐN KIỂM TỐN Sinh viên :Ngơ Phạm Thúy Ngân Giảng viên hướng dẫn: Ths Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - TÊN ĐỀ TÀI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ V À XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÙNG NHUNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KẾ TỐN KIỂM TỐN Sinh viên :Ngơ Phạm Thúy Ngân Giảng viên hướng dẫn:Ths Đồng Thị Nga HẢI PHÒNG - 2018 Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Ngô Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K Mã SV: 1412401184 Ngành: Kế Tốn Kiểm Tốn Tên đề tài: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ phần dịch vụ sản xuất thương mại Hùng Nhung Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) Khái qt lý luận tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Phản ánh thực trạng công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung Đánh giá ưu điểm, nhược điểm công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung, sở đưa số biện pháp nhằm hồn thiện tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu chi phí đơn vị thực tập Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn: -Sử dụng số liệu năm 2017 Địa điểm thực tập tốt nghiệp: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung Sinh viên: Ngô Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Đồng Thị Nga Học hàm, học vị: Thạc sĩ QTKD quan cơng tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu chi phí v xác định kết kinh doanh công ty cổ phần dịch vụ sản xuất thương mại hùng nhung Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên: Học hàm, học vị: quan công tác: Nội dung hướng dẫn: Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày 02 tháng 06 năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) Sinh viên: Ngô Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển hội nhập nhiều doanh nghiệp địa bàn kinh doanh sản phẩm giống nên cạnh tranh lẫn ngày trở nên khó khăn Bởi vậy, doanh nghiệp cần tạo cho lợi cạnh tranh để tồn phát triển, cạnh tranh doanh nghiệp nước với cạnh tranh doanh nghiệp nước với doanh nghiệp nước Vậy dựa vào đâu để biết doanh nghiệp phát triển, khả phát triển đứng trước nguy phá sản - thơng qua số tình hình tài doanh nghiệp Những thơng tin kế toán thu thập, tổng hợp cung cấp được, thơng qua hệ thống báo cáo tài kế tốn cung cấp, ta biết tình hình tài doanh nghiệp Đồng thời, sở để quan thuế, đối tác làm ăn tổ chức tài xem xét làm việc hợp tác Việc tổ chức hạch tốn kế tốn doanh nghiệp nhiều khâu quan trọng, cơng tác tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh khâu hạch toán kế tốn doanh nghiệp Bởi cho biết sản phẩm doanh nghiệp tiêu thụ nào, chi phí q trình sản xuất tiêu thụ sản phẩm kết hoạt động kinh doanh kỳ doanh nghiệp đạt Những thông tin từ giúp cho nhà quản trị đưa đối sách phù hợp Vì vậy, để kế tốn đặc biệt kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh phát huy hết vai trò chức nó, cần phải biết tổ chức cơng tác cách hợp lý, khoa học thường xuyên Qua thời gian thực tế tìm hiểu cơng tác kế toán đơn vị thực tập, em hiểu sâu cơng tác kế tốn tầm quan trọng Từ kiến thức em học thực tế tìm hiểu, em định chọn đề tài: “Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung” cho khố luận Nội dung khố luận trình bày chương: Chương 1: Lý luận chung tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung Mặc dù, hướng dẫn tận tình GV Th.S Đồng Thị Nga anh chị phòng kế tốn Cơng ty giúp em hồn thành luận mình, song khả hạn chế kinh nghiệm thực tế ỏi, báo cáo em chắn khơng tránh khỏi sai sót Vì vậy, em mong nhận phê bình đóng góp ý kiến thầy, để luận em hồn thiện Sinh viên Ngơ Phạm Thúy Ngân Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Những vấn đề chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Sự cần thiết việc tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Để quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung doanh thu, chi phí hay xác định kết kinh doanh nói riêng cần nhiều cơng cụ khác nhau, kế tốn công cụ hữu hiệu Tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý sở để cung cấp thông tin quan trọng cho việc đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu doanh nghiệp Để cơng cụ kế tốn phát huy hết vai trò mình, đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng đổi hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh nói riêng doanh nghiệp, giúp người quản lý nắm bắt tình hình hoạt động đẩy mạnh việc kinh doanh hiệu doanh nghiệp Ý nghĩa việc tổ chức công tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh bên liên quan thể sau: -Việc tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh giúp doanh nghiệp: + Xác định hiệu loại hoạt động doanh nghiệp + Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp + để thực nghĩa vụ với Nhà nước, thực việc phân phối tái đầu tư sản xuất kinh doanh + Kết hợp thông tin thu thập với thông tin khác để đề chiến lược giải pháp sản xuất kinh doanh đạt hiệu cao tương lai -Việc tổ chức kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Sinh viên: Ngô Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng ý nghĩa quan trọng nhà nước: + Trên sở số liệu doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp quan thuế xác định khoản thuế phải thu, đảm bảo nguồn thu cho ngân sách quốc gia Từ đó, Nhà nước tái đầu tư vào sở hạ tầng, đảm bảo điều kiện trị - an ninh - xã hội tốt + Thơng qua tình hình thực nghĩa vụ với Nhà nước doanh nghiệp, nhà hoạch định trị quốc gia sở đề giải pháp phát triển kinh tế, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động thông qua sách tiền tệ, sách thuế khoản trợ cấp, trợ giá + Riêng doanh nghiệp nguồn vốn Nhà nước, việc xác định doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh đem lại nguồn thu cho ngân sách mà đảm bảo nguồn vốn đầu tư Nhà nước khơng bị thất - Đối với nhà đầu tư: thông qua tiêu doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp báo cáo tài nhà đầu tư phân tích đánh giá tình hình hoạt động doanh nghiệp để định đầu tư đắn - Đối với tổ chức tài trung gian: Các số liệu doanh thu, chi phí, kết kinh doanh doanh nghiệp để định cho vay vốn đầu tư - Đối với nhà cung cấp: Kết kinh doanh, lịch sử toán để định cho doanh nghiệp chậm toán 1.1.2 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ Kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vai trò quan trọng cho tồn phát triển doanh nghiệp Từ kết hoạt động kinh doanh ta đưa chiến lược sản xuất phương hướng phát triển cho doanh nghiệp để nâng cao doanh thu cho doanh nghiệp giảm chi phí đến mức thấp Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K 10 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng 3.2.3 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung Trước u cầu hồn thiện cơng tác kế tốn Cơng ty cho phù hợp với chế độ Nhà nước, phù hợp với trình độ chun mơn cán kế tốn Cơng ty.Qua q trình thực tập Cơng ty, sở tìm hiểu, nắm vững tình hình thực tế vấn đề lý luận học, em nhận thấy cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh cơng ty hạn chế mà khắc phục phần hành kế tốn Cơng ty hồn thiện Bài viết xin đưa số kiến nghị hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu chi phí xác định kết kinh doanh nhằm nâng cao cơng tác quản lý chi phí Cơng ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung: Kiến nghị 1: Về việc tổ chức nhân phòng kế tốn Tổ chức cơng tác kế tốn diễn cách thuận lợi người kế tốn phải trình độ chun mơn, hiểu q trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Để thực giải pháp cơng ty nên đào t ạo nâng cao tay nghề trình độ chun mơn cho nhân viên Kế toán trưởng phải xếp máy kế toán người việc Công ty nên áp dụng khoa học kỹ thuật vào cơng tác kế tốn việc sử dụng phần mềm kế tốn Hiện nay, nhiều phần mềm kế toán phần mềm kế toán MISA, BRAVO, phần mềm kế toán Việt Nam - KTVN, FAST, SASINNOVA Công ty nên chọn phần mềm kế tốn phù hợp với đặc diểm Cơng ty Việc áp dụng phần mềm kế tốn để giảm bớt cơng việc kế tốn giúp cho kế tốn đưa báo cáo nhanh chóng, xác phục vụ cho công tác quản trị ban giám đốc Giúp ban giám đốc đưa định kinh doanh kịp thời tạo lợi cho doanh nghiệp kinh doanh Tạo niềm tin vào báo cáo tàicơng ty cung cấp cho đối tượng Sinh viên: Ngô Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K 78 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Kiến nghị 2: Phân bổ lại chi phí khấu hao tài sản cố định Cơng ty nên tiến hành phân bổ lại chi phí khấu hao tài sản cố định, để đảm bảo cho việc theo dõi hạch tốn khoản mục chi phí khấu hao tài sản cố định cho đối tượng Việc tiến hành lập lại bảng tính phân bổ khấu hao tài sản cố định cho đối tượng sử dụng TSCĐ hợp lý Từ giúp nhà quản lý theo dõi xác chi phí quản lý kinh doanh xác định xác giá thành sản xuất kết kinh doanh doanh nghiệp Tại công ty tài sản cố định sử dụng cho phận phận quản lý kinh doanh phận vận chuyển hàng hóa(Vận Tải) Nhưng cơng ty lại hạch tốn tồn chi phí khấu hao tài sản cố định thuộc phận quản ký kinh doanh vào tài khoản chi phí với tài sản thuộc phận vận chuyển việc tính phân bổ chi phí khấu hao doanh nghiệp không tách riêng cho phận dẫn đến việc tập hợp chi phí xác định giá vốn dịch vụ vận tải khơng xác Ngày 31/12/2017 kế tốn tiến hành trích khấu hao TSCĐ dùng tháng 12 Dựa vào bảng tính khấu hao kế toán tiến hành vào sổ nhật ký chung vào sổ sách liên quan Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K 79 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Biểu số 3.3 Đơn vị: Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung Địa chỉ: Số 13 lô 28B KĐTM, Lê Hồng Phong, Đơng Khê, Ngơ Quyền, Hải Phòng BẢNG TÍNH PHÂN BỔ KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Tháng 12 Năm 2017 Đơn vị tính: đồng Năm Số Tên TSCĐ I II Bộ phận sử dụng Nguyên giá sử Số khấu hao dụng TK154 TK642 PH Ư ƠNG T I ỆN V ẬN T ẢI Sơmirơmoóc 15C02471 Vận chuyển 350.000.000 Sơmirơmc 16M03361 ………… BỘ PHẬN QUẢN LÝ Xe ơtơ 16M9668 Máy tính Sonny Vận Chuyển 400.000.000 Quản lý DN Quản lý DN 417.827.273 13.607.273 CƠNG Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K 2.108.983.636 4.166.667 4.166.667 5.555.556 5.555.556 10 4.352.367 283.485 4.352.367 283.485 27.464.936 22.137.524 5.327.412 Hải Phòng, ngày 31 tháng 12 năm 2017 80 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Kiến nghị 3: Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Cơng ty nên trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi nhằm đề phòng nợ phải thu thất thu khách hàng khơng khả chi trả nợ xác định giá trị thực khoản tiền nợ phải thu lập BCTC năm báo cáo > Căn xác định nợ phải thu khó đòi Nợ phải thu q hạn toán hợp đồng kinh tế, khế ước vay nợ cam kết nợ Nợ phải thu chưa đến hạn tốn, tổ chức kinh tế (các cơng ty, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã ) lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người vay nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án chết > Phương pháp xác định Dựa tài liệu hạch toán chi tiết khoản nợ phải thu khách hàng, phân loại theo thời hạn thu nợ, khách hàng q hạn xếp loại khách hàng khó đòi, nghi ngờ Doanh nghiệp cần thông báo cho khách hàng sở thông tin phản hồi từ khách hàng, kể phương pháp xác minh, để xác định số dự phòng theo số % khơng khả thu hồi (thất thu): Dự phòng phải thu khó đòi = Nợ phải thu khó đòi X Số % khơng khả thu hồi > Mức trích lập: (Theo thông tư 228/2009/TT-BTC ngày 7/12/2009) Đối với nợ phải thu q hạn tốn, mức trích lập sau: ■ 30% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ tháng đến năm ■ 50% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ 1năm đến năm ■ 70% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ 2năm đến năm ■ 100% giá trị khoản nợ phải thu hạn từ năm trở lên ■ Đối với nợ phải thu chưa đến hạn toán tổ chức kinh tế lâm vào tình trạng phá sản làm thủ tục giải thể; người nợ tích, bỏ trốn, bị quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử, thi hành án Sinh viên: Ngô Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K 81 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng chết doanh nghiệp dự kiến mức tổn thất không thu hồi để trích lập dự phòng > Tài khoản sử dụng TK229 > Phương pháp hạch toán a) Khi lập Báo cáo tài chính, khoản nợ phải thu phân loại nợ phải thu khó đòi, số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập kỳ kế toán lớn số dự phòng nợ phải thu khó đòi trích lập kỳ kế toán trước chưa sử dụng hết, kế toán trích lập bổ sung phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) b) Khi lập Báo cáo tài chính, khoản nợ phải thu phân loại nợ phải thu khó đòi, số dự phòng nợ phải thu khó đòi cần trích lập kỳ kế tốn nhỏ số dự phòng nợ phải thu khó đòi trích lập kỳ kế tốn trước chưa sử dụng hết, kế tốn hồn nhập phần chênh lệch, ghi: Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp c) Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xác định thu hồi được, kế toán thực xoá nợ theo quy định pháp luật hành Căn vào định xoá nợ, ghi: Nợ TK 111, 112, 331, 334 (phần tổ chức cá nhân phải bồi thường) Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293)(phần lập dự phòng) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (phần tính vào chi phí) TK 131, 138, 128, 244 d) Đối với khoản nợ phải thu khó đòi xử lý xố nợ, sau lại thu hồi nợ, kế toán vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi được, ghi: Nợ TK 111, 112, TK 711 - Thu nhập khác Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K 82 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng đ) Đối với khoản nợ phải thu hạn bán theo giá thoả thuận, tuỳ trường hợp thực tế, kế toán ghi nhận sau: - Trường hợp khoản phải thu hạn chưa lập dự phòng phải thu khó đòi, ghi: Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (số tổn thất từ việc bán nợ) TK 131, 138, 128, 244 - Trường hợp khoản phải thu hạn lập dự phòng phải thu khó đòi số lập dự phòng khơng đủ bù đắp tổn thất bán nợ số tổn thất lại hạch tốn vào chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi: Nợ TK 111, 112 (theo giá bán thỏa thuận) Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) (số lập dự phòng) Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp (số tổn thất từ việc bán nợ) TK 131, 138, 128, 244 e) Kế toán xử lý khoản dự phòng phải thu khó đòi trước doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần: Khoản dự phòng phải thu khó đòi sau bù đắp tổn thất, hạch toán tăng vốn Nhà nước, ghi: Nợ TK 229 - Dự phòng tổn thất tài sản (2293) TK 411 - Vốn đầu tư chủ sở hữu Ví dụ 3.4: Giả sử ngày 31/12/2017, kế tốn tiến hành trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi Báo cáo tình hình cơng nợ sau: Tính số dự phòng nợ phải thu khó đòi năm 2017 Số dự phòng phải thu khó đòi = 22.800.000 x 50% + 16.450.031 x 30% = 11.400.000 + 4.937.979 = 16.337.979 (đồng) Kế toán định khoản: Nợ TK 6426 : 16.337.979 TK 229: 16.337.979 chung sổ sách liên quan Kiến nghị 4: Áp dụng sách ưu dãi Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K 83 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Như trình bày rõ tác dụng sách ưu đãi tiêu thụ hàng hoá Để thu hút nhiều khách hàng mà giữ khách hàng lớn lâu năm, để tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, Công ty nên sách khuyến khích khách hàng với hợp đồng khối lượng vận chuyển lớn cách áp dụng sách chiết khấu khách hàng lớn, quen thuộc - Chiết khấu thương mại: Chiết khấu thương mại khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ cho khách hàng với hợp đồng khối lượng vận chuyển lớn theo thoả thuận chiết khấu thương mại ghi hợp đồng kinh tế, hợp đồng mua bán cam kết mua bán hàng Cơng ty nên áp dụng sách chiết khấu thương mại Nhằm thúc đẩy việc cung cấp dịch vụ, thu hút thêm nhiều khách hàng Chính sách chiết khấu thương mại cơng ty thực theo cách sau: - Cơng ty tham khảo sách chiết khấu thương mại doanh nghiệp ngành - Chính sách chiết khấu thương mại xây dựng dựa theo chiến lược kinh doanh doanh nghiệp thời kỳ > Quy định hạch toán chiết khấu thương mại - Trường hợp người mua hàng nhiều lần đạt lượng hàng vận tải hưởng chiết khấu khoản chiết khấu thương mại ghi giảm trừ vào giá bán hóa đơn GTGT hóa đơn bán hàng lần cuối Khoản chiết khấu khơng hạch tốn vào tài khoản 521 Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá trừ chiết khấu thương mại - Trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng, số chiết khấu thương mại người mua hưởng lớn số tiền bán hàng ghi hóa đơn lần cuối chiết khấu thương mại cho người mua chiết khấu thương mại ghi ngồi hóa đơn Khoản chiết khấu thương mại hạch toán vào TK 521 > Phương pháp hạch toán; Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh kỳ, kế toán ghi: Nợ TK5211 - Chiết khấu thương mại (Số tiền trừ thuế GTGT phải nộp) Sinh viên: Ngô Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K 84 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp TK 111,112 - Thanh tốn TK 131 - Phải thu khách hàng Cuối kỳ kết chuyển số tiền chiết khấu thương mại chấp nhận cho người mua sang tài khoản 511 để xác định doanh thu Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 5211 - Chiết khấu thương mại - Chiết khấu tốn: Cơng ty nên sách khuyến khích khách hàng với hình thức chiết khấu tốn Như cơng ty khả thu hồi vốn nhanh, tăng vòng quay luân chuyển vốn lưu động, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hạn chế khoản vay cơng ty Cơng ty cần biện pháp thiết thực như: - Cơng ty tham khảo sách chiết khấu tốn doanh nghiệp ngành - Cơng ty xây dựng sách chiết khấu tốn dựa vào lãi suất ngân hàng thời điểm phát sinh, xây dựng dựa theo chiến lược kinh doanh thời kỳ doanh nghiệp - Cơng ty cần xây dựng sách chiết khấu phù hợp Căn khách hàng tốn nợ mà cơng ty áp dụng mức chiết khấu theo thời gian Phương pháp hạch tốn; Cơng ty cần thực việc ghi chép kế tốn thơng qua TK 635 - Chi phí tài (phản ánh khoản chi phí cơng ty phải chịu giảm trừ khoản phải thu khách hàng toán trước thời hạn) Nợ 635: Số tiền chiết khấu toán cho hàng bán TK 111,112,131: Tổng số tiền trả lại giảm nợ cho khách hàng Cuối kỳ kết chuyển chiết khấu toán để xác định kết kinh doanh: Nợ TK 911: Kết chuyển chiết khấu tốn TK 635: Chiết khấu tốn Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K 85 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng KẾT LUẬN Hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh doanh nghiệp chiếm vị trí, vai trò quan trọng q trình sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp Thông qua hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh người quản lý doanh nghiệp, đối tượng cần tìm hiểu doanh nghiệp biết doanh nghiệp hoạt động hiệu hay khơng, từ định mặt chiến lược doanh nghiệp, định đầu tư nhà đầu tư Khố luận: “Hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung" nêu vấn đề sau: - Về mặt lý luận: Nêu vấn đề nhận thức doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh, kế toán doanh thu, kế tốn chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí hàng bán xác định kết kinh doanh doanh nghiệp - Về mặt thực tế: Đã phản ảnh tình hình số liệu cơng tác hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí sản xuất, chi phí bán hàng chi phí quản lý, kế tốn xác định kết kinh doanh Cơng ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung năm 2017 để chứng minh cho khóa luận - Đối chiếu vấn đề lý luận nghiên cứu với thực tế, hạch tốn kế tốn doanh thu, chi phí, kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung: khóa luận đưa số ý kiến nhằm hồn thiện cơng tác tốn doanh thu, chi phí, kết kinh doanh Cơng ty Những kiến nghị mang màu sắc lý thuyết song phần sở xuất phát từ thực tế nên mang tính khả thi Đó đóng góp nhỏ bé vào cơng tác hạch tốn kế tốn Do điều kiện thời gian trình độ hạn chế, khố luận em khơng thể tránh khỏi thiếu sót, khuyết điểm, em mong bảo, góp ý cô, cán Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung, thầy thầy giáo hướng dẫn Em xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung, chú, anh chị phòng Tài k ế tốn Công ty thầy giáo hướng dẫn Thạc sĩ Đồng Thị Nga giúp em hồn thành khố luận Hải Phòng, ngày tháng năm Sinh viên Ngô Phạm Thúy Ngân Sinh viên: Ngô Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K 86 Khóa luận tốt nghiệp Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO 1- Kế tốn tài - Nhà xuất Tài Hà Nội 2- Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa nhỏ - Bộ tài 3- Lý thuyết thực hành kế tốn tài - Nhà xuất Tài Hà Nội 4- Khố luận anh chị khố trường ĐHDL Hải Phòng Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K 87 Khoá luận tốt nghiệp Sinh viên: Ngô Phạm Thúy Ngân Lớp: QT1802K Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 88 Khố luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA NHỎ 1.1 Những vấn đề chung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.1 Sự cần thiết việc tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ 1.1.2 Nhiệm vụ kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ 10 1.1.3 Một số khái niệm thuật ngữ liên quan đến doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh 11 1.1.3.1 Doanh thu loại doanh thu 11 1.1.3.2 Chi phí loại chi phí 13 1.1.3.3 Xác định kết hoạt động kinh doanh .13 1.1.3.4 Bán hàng phương pháp bán hàng doanh nghiệp .14 1.2 Nội dung kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ 15 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ khoản giảm trừ doanh thu 15 1.2.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng 15 1.2.1.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 19 1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán 21 1.2.3 Kế tốn Chi phí quản lý kinh doanh 19 1.2.4 Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài 22 1.2.4.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài 22 1.2.4.2 Kế tốn chi phí hoạt động tài 22 1.2.5 Kế toán thu nhập, chi phí khác 25 1.2.5.1 Kế toán thu nhập khác 25 1.2.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 29 1.2.6.1 Nội dung xác định kết kinh doanh 29 1.2.6.2 Kế toán xác định kết kinh doanh 29 1.3 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào tổ chức kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp .31 CHƯƠNG II 34 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÙNG NHUNG 34 2.1 Khái quát chung Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QK1802K Khố luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng 2.1.2 Tổ chức máy quản lý Công ty Cổ phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung 35 2.1.3 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty Cổ phần sản xuất thương mại Hùng Nhung 37 2.1.3.1 Tổ chức máy kế toán .37 2.1.3.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ tài khoản kế toán 39 2.1.3.3 Chế độ kế toán áp dụng Công ty 39 2.1.3.4 Tổ chức hệ thống sổ sách hình thức kế tốn áp dụng Cơng ty: 39 2.2 Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh công ty .41 2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Công ty Cổ phần sản xuất thương mại Hùng Nhung 41 2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung .50 2.2.3 Kế tốn chi phí quản lý kinh doanh 54 2.2.4 Kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài Cơng ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung 58 2.2.4.1 Kế toán doanh thu hoạt động tài 59 2.2.4.2 Phương pháp hạch toán doanh thu, chi phí hoạt động tài 59 2.2.5 Xác định kết kinh doanh 64 CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC TỐN DOANH THU, CHI PHÍ, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HÙNG NHUNG 70 3.1 Đánh giá chung tổ chức công tác kế tốn Cơng ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung 70 3.1.1 Ưu điểm 70 3.1.2 Hạn chế 72 3.2.3 Một số kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Sản Xuất Thương Mại Hùng Nhung 78 KẾT LUẬN 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 Sinh viên: Ngơ Phạm Thúy Ngân Lớp: QK1802K Khố luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng DANH MỤC BẢNG BIỂU Biểu số 2.1 Hóa đơn GTGT 45 Biểu số 2.2: Trích Sổ nhật ký chung 45 Biểu số 2.3: Trích Sổ TK 511 46 Biểu số 2.4: Trích Sổ TK 511 47 Biểu số 2.5: Sổ chi tiết toán với người mua người bán 48 Biểu số 2.6: Bảng tổng hợp toán với người mua, người bán 49 Biểu số 2.7: Phiếu kế toán 52 Biểu số 2.8: sổ 53 Biểu số 2.9: Phiếu chi 57 Biểu số 2.10: Sổ 58 Biểu số 2.11: Phiếu báo 61 Biểu số 2.12: Sổ 63 Biểu số 3.1: Bảng trích khấu hao tài sản cố định 73 Biểu số 3.2: Báo cáo tình hình cơng nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 75 Biểu số 3.3: Bảng tính phân bổ khấu hao tài sản cố định .80 Sinh viên: Ngô Phạm Thúy Ngân Lớp: QK1802K Khoá luận tốt nghiệp Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Hạch tốn doanh thu bán hàng theo phương thức trực tiếp .18 Sơ đồ 1.2 Hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức đại lý bán giá hưởng hoa hồng 19 Sơ đồ 1.3: Hạch toán doanh thu bán hàng theo phương thức trả góp, trả chậm 19 Sơ đồ 1.4: Hạch toán khoản giảm trừ doanh thu 21 Sơ đồ 1.5: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKTX 24 Sơ đồ 1.6: Kế toán giá vốn hàng bán theo phương pháp KKĐK 19 Sơ đồ 1.7: Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý kinh doanh 21 Sơ đồ 1.8: Kế toán doanh thu hoạt động tài 23 Sơ đồ 1.9: Kế tốn chi phí hoạt động tài 24 Sơ đồ 1.10: Sơ đồ hạch toán thu nhập khác 26 Sơ đồ 1.11: Sơ đồ hạch toán chi phí khác 28 Sơ đồ 1.12: Trình tự ghi sổ kế tốn theo hình thức kế tốn Nhật ký chung thể qua sơ đồ sau: 32 Biểu số 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức máy quản lý 36 Sơ đồ 2.2 Bộ máy kế toán 38 Sơ đồ 2.3 : Trình tự kế tốn theo hình thức Nhật Ký Chung .40 Sơ đồ 2.4: Quy trình ghi sổ kế toán doanh thu 43 Sơ đồ 2.5: Quy trình hạch tốn doanh thu, chi phí hoạt động tài 59 Sinh viên: Ngô Phạm Thúy Ngân Lớp: QK1802K ... cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Sản Xuất Và Thương Mại Hùng Nhung Đánh giá ưu điểm, nhược điểm cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh. .. CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TỐN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 1.1 Những vấn đề chung kế toán doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa... chức cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ Để quản lý tốt hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung doanh thu, chi phí hay xác định kết kinh doanh nói
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ sản xuất và thương mại hùng nhung , Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần dịch vụ sản xuất và thương mại hùng nhung

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay