Đánh giá hiện trạng sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên ven biển xã vinh quang

71 2 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:55

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ISO 9001-2015 KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Phạm Thị Huệ Giáo viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Tươı HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG QUẢN CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN VEN BIỂN VINH QUANG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Phạm Thị Huệ Giáo viên hướng dẫn : Th.S Nguyễn Thị Tươı HẢI PHÒNG – 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG - NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên: Phạm Thị Huệ Mã SV: 1412304026 Lớp: MT1801Q Ngành: Môi trường Tên đề tài: “Đánh giá trạng sử dụng quản nguồn tài nguyên ven biển Vinh Quang” NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp (về luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ) - Tìm hiểu ven biển Vinh Quang - Tìm hiểu trạng sử dụng nguồn tài nguyên ven biển Vinh Quang - Tìm hiểu trạng quản nguồn tài nguyên ven biển Vinh Quang - Đánh giá trạng sử dụng quản nguồn tài nguyên ven biển Vinh Quang Phương pháp thực tập - Khảo sát thực tế - Thu thập, đánh giá số liệu Mục đích thực tập - Hồn thành khố luận tốt nghiệp CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn thứ nhất: Họ tên: Nguyễn Thị Tươi Học hàm, học vị: Thạc sĩ Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: Tồn khố luận Người hướng dẫn thứ hai: Họ tên:…………………………………………………………………… Học hàm, học vị:……………………………………………………………… Cơ quan công tác:…………………………………………………………… Nội dung hướng dẫn:………………………………………………………… Đề tài tốt nghiệp giao ngày 12 tháng 03 năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày… tháng… năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn ThS Nguyễn Thị Tươi Phạm Thị Huệ Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NSƯT.Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Đánh giá chất lượng khoá luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T.T.N mặt luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp ngồi nỗ lực thân, em nhận nhiều quan tâm, chia sẻ giúp đỡ nhiệt tình tập thể, cá nhân Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến thầy, cô giáo Khoa Môi trường – Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Đặc biệt thầy phụ trách chun ngành Quản Tài nguyên Môi trường, thầy giúp em hồn thiện kiến thức Đại học với nhiều kỹ trải nghiệm sống tạo điều kiện giúp đỡ em trình thực khóa luận Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến giáo Th.S Nguyễn Thị Tươi người dành nhiều thời gian, tâm huyết ln tận tình hướng dẫn bảo em suốt trình thực đề tài Em xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo, cán UBND Vinh Quang, UBND huyện Tiên Lãng, chiến sĩ Đồn Biên phòng đóng địa phương người dân vùng ven biển giúp đỡ em với cởi mở chân thành, tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt trình thực tập hồn thiện khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè động viên, giúp đỡ em thời gian thực tập hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng Sinh viên Phạm Thị Huệ năm 2018 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VÙNG VEN BIỂN VINH QUANG, HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 1.1 Điều kiện tự nhiên Vinh Quang - Tiên Lãng – Tp Hải Phòng 1.1.1 Vị trí địa loại hình môi trường ven biển 1.1.1.1 Vị trí địa 1.1.1.2 Các loại hình mơi trường ven biển 1.1.2 Hệ sinh thái vùng ven biển .6 1.2 Kinh tế hội Vinh Quang – Tiên Lãng – Tp Hải Phòng 1.3 Giá trị kinh tế - hội việc sử dụng nguồn tài nguyên ven biển 1.3.1 Lợi ích sinh kế hỗ trợ rừng ngập mặn 1.3.2 Lợi ích hội khác rừng ngập mặn 1.4 Giá trị sử dụng mang lại từ HST RNM vùng ven biển Vinh Quang, Tiên Lãng, Tp Hải Phòng 12 1.4.1 Nhóm giá trị sử dụng trực tiếp 12 1.4.1.1 Giá trị thuỷ sản thực phẩm .12 1.4.1.2 Giá trị lâm sản .14 1.4.1.3 Giá trị dược liệu 14 1.4.1.4 Giá trị du lịch 15 1.4.2 Nhóm giá trị sử dụng gián tiếp 16 1.4.2.1 Giá trị bảo vệ bờ biển, chống xói lở bờ biển 16 1.4.2.2 Giá trị tích luỹ cac bon hấp thụ, giảm khí CO2 17 1.4.2.3 Giá trị cung cấp thức ăn, nơi ni dưỡng, sinh đẻ cho lồi thuỷ hải sản 17 1.4.3 Nhóm giá trị chưa sử dụng hệ sinh thái RNM Vinh Quang 18 CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG QUẢN CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN VEN BIỂN VINH QUANG, HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 19 2.1 Hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn 19 2.2 Hiện trạng bãi triều 27 2.3 Hiện trạng nuôi trồng thuỷ hải sản 33 2.4 Quyền sử dụng hệ thống quản nguồn tài nguyên ven biển 38 2.4.1 Hệ thống quản bảo vệ, quyền sử dụng đầm từ rừng ngập mặn .38 2.4.1.1 Hệ thống quản bảo vệ đầm từ rừng ngập mặn .38 2.4.1.2 Hệ thống quản quyền sử dụng đầm từ rừng ngập mặn 39 2.4.2 Hệ thống quản quyền sử dụng bãi triều ven biển 42 2.4.3 Hệ thống quản quyền sử dụng vùng đánh bắt cá .43 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ QUẢN CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN VEN BIỂN VINH QUANG, HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG .45 3.1 Đối với cấp quyền 45 3.2 Đối với người dân 49 3.3 Mối quan hệ quyền cấp với người dân ven biển .50 CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 52 4.1 Kết luận 52 4.2 Kiến nghị .53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 PHỤ LỤC 57 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ BNNPTNT Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường VFD Dự án Rừng Đồng USAID tài trợ USAID Cơ quan Viện trợ Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Actmang Tổ chức Hành động phục hồi rừng ngập mặn, Nhật Bản PCRA Đánh giá nguồn tài nguyên ven biển có tham gia cộng đồng QH Quốc hội CP Chính phủ NĐ Nghị định NQ Nghị TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam QĐ Quyết định UBND, TP Ủy ban nhân dân, Thành phố HST, RNM Hệ sinh thái, Rừng ngập mặn TVNM Thực vật ngập mặn Ha, M Héc-ta, Mét Km, Kg Ki lô mét, Ki lô gam % Phần trăm NTTS Nuôi trồng thuỷ sản oC Độ C NN Nơng nghiệp Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi Ảnh 2.6: Các vùng cắm đăng cắm cọc Trước trạng sử dụng quản nguồn tài nguyên ven biển địa phương cho thấy việc cần thiết phải đưa giải pháp, chế tài áp dụng vào sống, công việc hàng ngày người dân nhằm nâng cao hiệu sử dụng, bảo vệ phát triển bền vững nguồn tài nguyên ven biển khu vực Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 44 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ QUẢN CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN VEN BIỂN VINH QUANG, HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 3.1 Đối với cấp quyền: - Hồn thiện hệ thống pháp luật môi trường: + Một biện pháp quan trọng nhằm bảo vệ mơi trường nói chung, mơi trường ven biển nói riêng hồn thiện hệ thống Công tác bảo vệ môi trường ven biển năm qua Đảng Nhà nước quan tâm thông qua việc ban hành chủ trương, sách, văn quy phạm pháp luật từ cấp Trung ương đến địa phương Tuy nhiên, hệ thống văn pháp luật liên quan đến biển, đảo chưa đầy đủ, đồng + Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật hành, tiến tới xây dựng Bộ luật Mơi trường, hình thành hệ thống văn quy định chi tiết hướng dẫn thi hành theo hướng thống nhất, đồng bộ, công bằng, đại hội nhập, khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, khơng rõ trách nhiệm thiếu tính khả thi Bên cạnh sách bảo vệ mơi trường ven biển nói chung, cần nghiên cứu, xây dựng chương trình bảo vệ môi trường ven biển phát triển kinh tế nhằm cụ thể hóa hoạt động bảo vệ môi trường ven biển phát triển tài nguyên biển - Sử dụng linh hoạt công cụ kinh tế sách: + Cần xây dựng áp dụng mạnh mẽ công cụ kinh tế quản mơi trường ven biển như: Lệ phí nhiễm, lệ phí xả thải, lệ phí sử dụng, phí sản phẩm, lệ phí hành chính, thuế, cấp phép thu hồi giấy phép khai thác, sử dụng ven biển, quỹ môi trường khoản trợ cấp khác… Ở nước ta, quy định xử phạt tổ chức, công ty, cá nhân gây tác hại đến môi trường chưa mang Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 45 Khố luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi tính triệt để cao tồn nhiều bất cập, có nhiều khác biệt chồng chéo, số hành vi vi phạm pháp luật mơi trường chưa nhắc đến hay vi phạm cố gắng chi tiết hóa chưa thật đầy đủ, tồn diện Một số địa phương mức độ xử phạt thấp thiếu quy định sử dụng cơng cụ pháp - kinh tế biện pháp hữu hiệu để kiểm sốt ngăn ngừa nhiễm biển, ven biển - Kêu gọi kinh phí từ dự án nước trồng phục hồi rừng ngập mặn VD: Tổ chức Actmang Nhật Bản,… - Cần có quy hoạch đồ không gian để quản việc sử dụng tài nguyên bền vững thực quy hoạch dự án quai đê lấn biển quy hoạch cảng hàng không quốc tế Vinh Quang, huyện Tiên Lãng - Đẩy mạnh việc xây dựng sách, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan đến quản môi trường nuôi trồng thủy sản vùng ven biển theo hướng áp dụng công nghệ sạch, mở rộng ứng dụng mơ hình thực hành ni tốt ni trồng thủy sản Xây dựng tiêu đánh giá quy hoạch vùng nuôi thủy sản tập trung cách có sở khoa học làm cho chương trình đầu tư phát triển ni trồng thủy sản giám sát việc tuân thủ quy hoạch - Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực; Ưu tiên đầu tư sở hạ tầng đầu mối, vốn cho nghiên cứu khoa học, thu hút đầu tư thông qua sách ưu đãi để phát triển bền vững nguồn tài nguyên ven biển - Đẩy mạnh xúc tiến thương mại xuất tiêu thụ nội địa, tăng cường công tác dự báo thị trường, giảm thiểu rủi ro cho người nuôi - Giải pháp liên quan đến hoạt động nuôi trồng thuỷ sản khu vực đầm ni thuỷ hải sản: + Rà sốt lại hợp đồng thuê đất đầm nuôi trồng thuỷ sản sở thống loại hợp đồng thời hạn, phí, thuế cấp quản để 100% diện tích Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 46 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi đất đầm nuôi trồng thuỷ sản ký dài hạn phải thay đổi theo điều kiện thực tế + Nâng cấp chất lượng giống nguồn cung cấp giống thuỷ sản để 100% giống thuỷ sản đạt chất lượng tốt + Kiểm tra/quan trắc môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản định kỳ đạt tiêu chuẩn môi trường hay chưa? hỗ trợ xử môi trường nước nuôi trồng thuỷ sản nhằm đánh giá, giám sát chất lượng nước vấn đề môi trường vùng nuôi, đảm bảo nguồn nước cấp vào vùng nuôi đạt chất lượng VD: Các hộ dân nuôi trồng thuỷ sản, sau vụ xả nước thải đầm nuôi, cấp quyền có liên quan kiểm tra, đánh giá tiêu mơi trường có đạt tiêu chuẩn hay khơng? Từ đưa cảnh báo mơi trường, phòng ngừa dịch bệnh, biện pháp xử kịp thời để không làm ảnh hưởng đến môi trường nước việc nuôi trồng thuỷ sản hộ dân xung quanh khu vực Tuy nhiên nay, hầu hết hộ dân nhận thức rõ tầm quan trọng RNM đời sống kinh tế họ nên chưa có việc làm ảnh hưởng đến môi trường nước mà cấp quyền địa bàn phải can thiệp + Quy hoạch chi tiết vùng bãi ngao (Khảo sát lại, đo vẽ, khoanh vùng, cắm cọc, mốc giới cho vùng bãi nuôi ngao), phân định rõ khu vực đánh bắt thuyền tay với quy hoạch việc nuôi ngao để có quy hoạch chi tiết bãi ngao với mốc giới rõ ràng + Nâng cấp khu vực bến thuyền để bổ sung thêm chức thu mua, sơ chế thuỷ sản nhằm hình thành 01 khu vực thu mua, sơ chế thuỷ sản cạnh bến thuyền + Tập huấn kỹ thuật nuôi trồng thuỷ sản: 02 – 03 khoá tập huấn/năm tổ chức 100% hộ nuôi thuỷ sản tập huấn Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 47 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi - Giải pháp liên quan đến hoạt động khai thác thuỷ sản khu vực đánh bắt tự do, thủ công đánh bắt thuyền cá ven bờ: + Quy hoạch chi tiết, có đồ phân vùng chi tiết, xây dựng hệ thống cọc mốc, đèn báo khu vực cắm đăng đáy có lối lại cho tàu thuyền + Xây dựng quy chế cộng đồng cấm hoạt động đánh bắt huỷ diệt xung điện, mắt lưới nhỏ, thuốc nổ, hoá chất; quy định mùa vụ đánh bắt, quy định vị trí, mức độ khai thác, thời gian khai thác nhằm cho đời quy chế quy định không gian cấm, thời gian cấm, bên thống nhất, giảm tranh chấp, xung đột - Giải pháp liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ trồng phục hồi rừng ngập mặn: + Giao hộ dân bảo vệ phát triển rừng ngập mặn theo Nghị định 119/2016/NĐ-CP để 100% diện tích rừng giao với quy mơ 10ha/01 hộ + Xây dựng quy chế quy định việc khai thác nguồn lợi thuỷ sản diện tích rừng ngập mặn quản rừng ngập mặn nằm vùng nuôi thuỷ sản nhằm quy định rõ việc khai thác tay, thuyền hay cắm đăng diện tích rừng ổn định rừng trồng + Trồng rừng ngập mặn nơi phù hợp trồng phục hồi rừng nơi bị chết với diện tích rừng trồng 100 - 120 rừng ngập mặn (rừng phòng hộ) phía ngồi vùng nuôi thuỷ sản + Thành lập tổ cộng đồng hỗ trợ bảo vệ rừng để góp phần bảo vệ, chăm sóc, quản rừng ngập mặn tài nguyên rừng ngập mặn; xây dựng quy chế hoạt động (thành phần hộ giao bảo vệ rừng) để tổ cộng đồng quản rừng có quy chế hoạt động rõ ràng (hỗ trợ cho công an biên phòng quản lý, bảo vệ rừng) Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 48 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi + Tuyên truyền, truyền thông tầm quan trọng rừng việc bảo vệ rừng (tổ chức thi, tổ chức sân khấu hoá,…) nhằm mục đích 80% 100% người dân liên quan đến rừng, người dân vùng bãi bồi tuyên truyền hàng năm - Các giải pháp khác: + Xây dựng sở hạ tầng phục vụ mơ hình du lịch sinh thái (nâng cấp đường lại đến khu vực rừng thông dự kiến làm du lịch…) + Tổ chức hoạt động thu gom rác thải, làm biển hàng quý như: thu gom rác từ rừng ngập mặn,… + Nâng cấp bến tàu du lịch để đáp ứng cho mơ hình du lịch sinh thái cộng đồng 3.2 Đối với người dân: - Sử dụng hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm tài nguyên: + Việc khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên ven biển chưa thực có hiệu quả, thiếu tính bền vững, trình độ khai thác tài nguyên ven biển nước ta tình trạng lạc hậu hẳn so với nước khu vực giới nên dẫn đến tình trạng lãng phí tài ngun, hiệu kinh tế chưa cao Vì vậy, cần phải nâng cao ý thức hành động người dân việc sử dụng, khai thác tài nguyên ven biển - Ứng dụng công nghệ nuôi bền vững vùng ven biển: + Áp dụng công nghệ nuôi thân thiện với môi trường để hạn chế việc sử dụng thuốc, kháng sinh hóa chất song song với việc sử dụng chế phẩm sinh học hướng cho hoạt động nuôi trồng thủy sản Các mơ hình ni mơ hình ni tơm - rong câu luân canh, nuôi nhuyễn thể gần lồng nuôi cá biển sử dụng chế phẩm sinh học xu hướng Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 49 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi Vì thứ tạo sản phẩm sạch, thứ hai xử chất thải làm mơi trường Ngồi ra, nhiều sản phẩm chiết xuất từ số thảo dược hay vi sinh có tác dụng phòng bệnh tăng cường sức đề kháng cho động vật thủy sản vùng ven biển - Mọi người dân nên nghiêm chỉnh chấp hành quy định bảo vệ môi trường hình thức khai thác, đánh bắt mà Nhà nước quy định - Mọi người tuyên truyền, chia sẻ, học tập ý thức bảo vệ mơi trường biển sinh kế đem lại lợi ích kinh tế thiết thực đến đời sống ni sống họ gia đình họ hàng ngày - Nên có kế hoạch khai thác hợp để đánh bắt nguồn hải sản khai thác lâu dài, phát triển bền vững - Người dân nên có ý thức thu gom rác thải, khơng vất bừa bãi giữ gìn mơi trường sống - Tham gia đầy đủ lớp tập huấn, tuyên truyền phương thức nuôi trồng thuỷ hải sản, trồng phục hồi RNM… 3.3 Mối quan hệ quyền cấp với người dân ven biển: - Cần kết hợp liên ngành đa ngành quản môi trường ven biển + Hoạt động bảo vệ môi trường nuôi trồng thủy sản vùng ven biển thực độc lập mà cần có hỗ trợ ngành khác Hơn nữa, xét góc độ kinh tế, ni trồng thủy sản biển chương trình phát triển kinh tế hội đất nước Muốn phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững, hoạt động nuôi trồng thủy sản phải lồng ghép phụ thuộc tương đối vào hoạt động ngành khác nơng nghiệp, tài chính, giao thơng, du lịch Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 50 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi - Cần kết hợp quản Nhà nước quản dựa vào cộng đồng cư dân vùng biển + Một kết nghiên cứu gần thực tế cho thấy quản môi trường nuôi trồng thủy sản vùng ven biển mang lại hiệu kinh tế người ni trồng thủy sản có cam kết cộng đồng tham gia đạo quyền địa phương hỗ trợ cấp, ngành Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 51 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Hiện trạng hệ sinh thái rừng ngập mặn đánh giá tốt rừng có mật độ dày, xanh, phát triển tốt; cơng tác tuyên truyền, bảo vệ rừng người dân cao người dân nhận thức tầm quan trọng mà HST rừng ngập mặn đem lại: bảo vệ chắn sóng bão lũ cho cơng trình hạ tầng đê; nơi trú ngụ loài tôm, cua, cá, thuỷ hải sản, chim, ong mật, tăng đa dạng sinh học, cung cấp dưỡng chất cho loài thuỷ hải sản… Hiện trạng bãi triều tương đối ổn định: + Diện tích bãi triều dành để khai thác nuôi trồng thuỷ hải sản nuôi ngao bước đầu đem lại hiệu kinh tế cao + Giúp cho sống người dân xung quanh khu vực trở nên giả: tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người dân vùng ven biển + Ni ngao biện pháp tích cực bảo vệ nguồn lợi làm môi trường đáy vùng triều Hiện trạng nuôi trồng thuỷ hải sản đạt mức trung bình ô nhiễm nguồn nước ảnh hưởng đến giống nuôi thả, suất sản lượng, chất lượng thấp; thời tiết thất thường ảnh hưởng đến sinh trưởng phát triển hải sản; trình độ khoa học, kỹ thuật người ni hạn chế, bị ảnh hưởng kinh tế thị trường Tuy nhiên, phần lớn đem lại cho người dân lợi ích kinh tế tương đối ổn định, sinh kế chủ yếu người dân ven biển Hiện trạng sử dụng nguồn tài nguyên ven biển: + Do khai thác, sử dụng khơng hợp thiếu tính bền vững, môi trường biển Vinh Quang chịu nhiều thách thức mối đe dọa trầm trọng dân cư ven biển ngày tăng, họat động kinh tế ven biển ngày phát triển, nhiều cửa sông ven biển bị ô nhiễm nước thải từ khu công nghiệp, Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 52 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi khu đô thị thải với gia tăng tần suất mức độ ảnh hưởng thiên tai bão lũ biến đổi khí hậu … + Các hình thức khai thác, đánh bắt nguồn tài nguyên ven biển (kích điện, đánh bắt huỷ diệt…) mà người dân hay sử dụng để đánh bắt mối quan tâm lớn ảnh hưởng đến phát triển bền vững nguồn tài nguyên ven biển, làm tính đa dạng sinh học hệ sinh thái vùng ven biển Quản nguồn tài nguyên ven biển: + Nhà nước quan tâm đến vấn đề quản nguồn tài nguyên ven biển ban hành: Nghị định 119/2016/NĐ-CP, Quyết định số 17/2015/QĐ-TTg, Luật Đất đai số 45/013/QH13, Thông tư số 09/2013/TT-BTNMT… Tuy nhiên, hệ thống văn quy định chưa thống nhất, đồng bộ, chưa khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn văn pháp luật Người dân vùng biển chưa tuyên truyền quyền lợi trách nhiệm cách rõ ràng + Qua điều tra cho thấy biến đổi khí hậu nước biển dâng có khả gia tăng rủi ro vùng ven biển Vinh Quang Việc áp dụng giải pháp quản tổng hợp vùng bờ có khả giúp giảm thiểu rủi ro, tăng cường chống chịu thiên tai khu vực nghiên cứu 4.2 Kiến nghị Các cấp quyền xã, huyện nên quan tâm vấn đề đánh bắt, khai thác thuỷ hải sản người dân ven biển: Thành lập đội kiểm tra chuyên trách tất dụng cụ mà người dân sử dụng để đánh bắt, khai thác hải sản nhằm phát triển bền vững nguồn tài nguyên ven biển Cần cấp thiết xây dựng quy hoạch tổng thể sử dụng vùng rừng ngập mặn, tiến hành khảo sát nghiên cứu chi tiết tình trạng thời Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 53 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi rừng ngập mặn, diện tích ao ni tơm, diện tích đất lở, đất bồi tất tỉnh ven biển có rừng ngập mặn thông qua ảnh vệ tinh, ảnh máy bay, nghiên cứu thực địa thực cán chuyên môn Các kết nghiên cứu cở khoa học cho quy hoạch tổng thể sử dụng đất tài nguyên cách hợp bền vững vùng ven biển Nghiên cứu phát triển ngành nghề nuôi trồng thủy sản vùng ven biển ni sò lồi cá có giá trị kinh tế cao để thay cho nghề nuôi tôm vùng rừng ngập mặn Cũng cần thiết phải cải thiện cấu đa dạng hố ni trồng thủy sản để đáp ứng nhu cầu khắt khe thị trường giảm thiểu nguy bệnh dịch Xem xét, đánh giá nguồn tài nguyên kinh tế tác động tới môi trường số mơ hình lâm ngư kết hợp nhằm phát huy thành tựu rút mặt thiếu sót, hạn chế cần giải Cần tiếp tục xây dựng mơ hình ni tơm kết hợp bảo vệ rừng ngập mặn cho đạt thành tựu định mà không chệch mục tiêu phát triển bền vững Một vấn đề cấp bách khác đặt diện tích sử dụng vào mục đích ni tôm cần thống kê tỉ mỉ để đảm bảo diện tích ni từ 1/5 đến 1/4 tổng diện tích bề mặt theo mơ hình lâm ngư kết hợp vùng rừng ngập mặn Ngay nghề nuôi tơm có dấu hiệu suy giảm hiệu cần thu hồi đất phục vụ cho việc trồng lại rừng tạo mơi trường sống lâu dài cho lồi thủy sản Giải vấn đề kinh tế - hội định hướng quy hoạch dân cư vùng rừng ngập mặn - Giới thiệu rừng ngập mặn giáo dục bảo vệ nguồn lợi động vật biển cần trở thành phần giáo dục giảng dạy tất bậc học - Tổ chức khố đào tạo vai trò hệ sinh thái rừng ngập mặn tiến trình phát triển kinh tế bảo tồn tự nhiên cho nhà quản địa phương cán nòng cốt từ phòng ban lâm nghiệp thuỷ sản Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 54 Khoá luận tốt nghiệp - GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi Áp dụng sách khả thi nhằm hạn chế tốc độ tăng dân số kế hoạch hoá dân số cho vùng rừng ngập mặn - Đẩy mạnh việc giao đất giao rừng để bảo vệ, cho hộ dân chịu trách nhiệm trồng bảo vệ rừng - Các sách lâu dài sử dụng bãi bồi ven biển cần phải quy định rõ ràng nhằm ứng phó với tình trạng chuyển đổi đất rừng sang sử dụng vào mục đích khơng thích hợp bảo vệ quyền lợi người nghèo - Một khung chiến lược quốc gia quản rừng ngập mặn thể chế sách liên quan quản bền vững rừng ngập mặn cần phải nhanh chóng xây dựng Hợp tác quốc tế: Phục hồi phát triển rừng ngập mặn không vấn đề cấp thiết riêng quốc gia mà vấn đề mang tính tồn cầu Chúng ta phải nỗ lực tiến trình hợp tác quốc tế nhằm quản sử dụng bền vững hệ sinh thái Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 55 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo cáo UBND Vinh Quang số 61/BC-UBND, ngày 28/12/2016 [2] Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Tiên Lãng - thành phố Hải Phòng (kèm theo QĐ 493/QĐ-UBND Hải Phòng) [3] Nguyễn Thị Minh Huyền, Trần Mạnh Hà, Cao Thu Trang, Đặng Hoài Nhơn, Phạm Thế Thư 2011 Viện Tài nguyên Mơi trường Biển Tạp chí Khoa học Cơng nghệ biển T11 (2011) Số Tr 57-72 [4] Nguyễn Thị Minh Huyền, Trần Mạnh Hà, Cao Thu Trang, Đặng Hồi Nhơn, Phạm Thế Thư Viện Tài ngun Mơi trường Biển Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Biển T11 (2011) Số Tr.57-72 Các giá trị sử dụng mang lại từ hệ sinh thái rừng ngập mặn Tiên Lãng, Hải Phòng [5] PCRA Vinh Quang 11-12/05/2017 [6] Phạm Quang Sơn, 2006, Diễn biến vùng sông ven biển đồng Sông Hồng năm đầu vận hành cơng trình thủy điện Hòa Bình, 11 trang, Trung tâm Viễn thám Geomatic, Viện Địa chất 84 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội [7] Haiphong Climate Guide, Retrieved August 2012 ^ Weatherbase: Historical Weather for Haiphong, Weatherbase Retrieved 11 August 2012 [8] http://khoahocchonhanong.com.vn/csdl/Su-khac-nhau-cua-nuoi-tom-quangcanh-quang-canh-cai-tien-ban-tham-canh-tham-canh-va-nuoi-tom-ket-hopvoi-trong-rung-ngap-man.html [9] http://www.cres.edu.vn/vi/gioithieu/cac-nhom-nghien-cuu/nghien-cu-h-sinhthai-rng-ngp-mn.html [10] LịchsửhuyệnTiênLãngHảiPhòng https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%C3%AAn_L%C3%A3ng Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 56 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi PHỤ LỤC Phụ lục 1: Mẫu phiếu thăm dò ý kiến người dân Vinh Quang – Tiên Lãng – Hải Phòng cơng tác quản bảo vệ RNM PHIẾU THĂM DÒ Để thực tốt công tác quản lý, bảo vệ RNM Vinh Quang – Tiên Lãng - Hải Phòng chúng tơi mong muốn người dân cho ý kiến theo mức đánh giá sau (Đối với người trực tiếp sử dụng RNM): Rất tốt Mức độ đánh giá Tốt Trung bình Kém Vùng sinh kế sở hạ tầng Rừng ngập mặn Bãi triều Đầm nuôi bán thâm canh/ quảng canh  Kết thu từ phiếu thăm dò: - Tổng số phiếu: 85 phiếu - Tổng số phiếu phát ra: 79 phiếu, khơng có phiếu khơng cho kết Trong đó: + 22 hộ cho ý kiến đánh giá RNM (5 Rất tốt, 16 Tốt, Trung bình) + 25 hộ cho ý kiến đánh giá Bãi triều (4 Rất tốt, Tốt, 11 Trung bình, Kém) + 32 hộ cho ý kiến đánh giá Đầm nuôi bán thâm canh quảng canh (8 Tốt, 23 Trung bình, Kém) + hộ khơng có câu trả lời (do điều kiện cơng việc nên khơng có mặt) Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 57 Khoá luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Tươi Phụ lục 2: Một số dụng cụ đánh bắt thuỷ sản: Sinh viên: Phạm Thị Huệ - Lớp MT1801Q 58 ... hiểu xã ven biển Vinh Quang - Tìm hiểu trạng sử dụng nguồn tài nguyên ven biển xã Vinh Quang - Tìm hiểu trạng quản lý nguồn tài nguyên ven biển xã Vinh Quang - Đánh giá trạng sử dụng quản lý nguồn. .. thống quản lý quyền sử dụng bãi triều ven biển 42 2.4.3 Hệ thống quản lý quyền sử dụng vùng đánh bắt cá .43 CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP BẢO VỆ VÀ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN VEN BIỂN XÃ VINH QUANG, ... sản 17 1.4.3 Nhóm giá trị chưa sử dụng hệ sinh thái RNM Vinh Quang 18 CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN TÀI NGUYÊN VEN BIỂN XÃ VINH QUANG, HUYỆN TIÊN LÃNG, THÀNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên ven biển xã vinh quang , Đánh giá hiện trạng sử dụng và quản lý các nguồn tài nguyên ven biển xã vinh quang

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay