Ảnh hưởng của môi trường làm việc, văn hóa học hỏi, chất lượng trao đổi giữa lãnh đạo nhân viên, sự gắn kết nhân viên đến cam kết tổ chức tại các ngân hàng trên địa bàn TP hồ chí minh

115 3 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THÀNH TIẾN ẢNH HƯỞNG CỦA MƠI TRƯỜNG LÀM VIỆC, VĂN HĨA HỌC HỎI, CHẤT LƯỢNG TRAO ĐỔI GIỮA LÃNH ĐẠO-NHÂN VIÊN, SỰ GẮN KẾT NHÂN VIÊN ĐẾN CAM KẾT TỔ CHỨC TẠI CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THÀNH TIẾN ẢNH HƯỞNG CỦA MƠI TRƯỜNG LÀM VIỆC, VĂN HĨA HỌC HỎI, CHẤT LƯỢNG TRAO ĐỔI GIỮA LÃNH ĐẠO-NHÂN VIÊN, SỰ GẮN KẾT NHÂN VIÊN ĐẾN CAM KẾT TỔ CHỨC TẠI CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN VĂN TÂN TP HỒ CHÍ MINH - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn “Ảnh hưởng mơi trường làm việc, văn hóa học hỏi, chất lượng trao đổi lãnh đạo-nhân viên, gắn kết nhân viên đến cam kết tổ chức ngân hàng địa bàn TP Hồ Chí Minh.” Cơ sở lý luận tham khảo từ tài liệu nêu phần tài liệu tham khảo, số liệu kết trình bày luận văn trung thực, không chép công trình nghiên cứu trước TP Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2018 Người thực luận văn NGUYỄN THÀNH TIẾN MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa thực tiễn nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Môi trường làm việc .8 2.1.2 Văn hóa học hỏi tổ chức 2.1.3 Chất lượng trao đổi nhân viên-lãnh đạo 11 2.1.4 Sự gắn kết nhân viên 12 2.1.5 Cam kết tổ chức 14 2.2 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài 15 2.3 Lập luận giả thuyết mơ hình nghiên cứu 16 2.3.1 Lập luận giả thuyết 17 2.3.2 Mô hình nghiên cứu 19 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Thiết kế nghiên cứu 21 3.1.1 Nghiên cứu sơ xây dựng thang đo 21 3.1.2 Nghiên cứu để thu thập liệu 21 3.2 Mẫu nghiên cứu 22 3.2.1 Phương pháp chọn mẫu 22 3.2.2 Phương pháp xác định kích mẫu 22 3.3 Quy trình nghiên cứu .22 3.4 Thang đo 25 3.4.1 Thang đo môi trường làm việc 25 3.4.2 Thang đo văn hóa học hỏi tổ chức 26 3.4.3 Thang đo chất lượng trao đổi lãnh đạonhân viên 27 3.4.4 Thang đo gắn kết nhân viên 28 3.4.5 Thang đo cam kết với tổ chức 28 3.5 Phương pháp phân tích liệu .29 3.5.1 Phương pháp phân tích liệu 29 3.5.2 Kiểm định độ tin cậy hệ số Cronbach’s Alpha 30 3.5.3 Phân tích nhân tố khám phá 30 3.5.4 Xây dựng chương trình hồi quy kiểm định giả thuyết nghiên cứu 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 Kết nghiên cứu định tính 32 4.2 Thống kê mô tả 32 4.3 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo 34 4.3.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo môi trường làm việc tổ chức 35 4.3.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo văn hóa học hỏi tổ chức 36 4.3.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo chất lượng trao đổi lãnh đạo-nhân viên tổ chức 37 4.3.4 Kiểm định độ tin cậy thang đo gắn kết nhân viên với tổ chức 38 4.3.5 Kiểm định độ tin cậy thang đo cam kết tổ chức 40 4.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) .41 4.4.1 Phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 42 4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc 44 4.5 Kiểm định tương quan 46 4.6 Kiểm định hồi quy cho giả thuyết 47 4.6.1 Giả thuyết H1: “Mơi trường làm việc” có tác động tích cực đến với “Cam kết tổ chức” 47 4.6.2 Giả thuyết H2: “Văn hố học hỏi” có tác động tích cực đến với “Cam kết tổ chức” 48 4.6.3 Giả thuyết H3: “Chất lượng trao đổi lãnh đạo - nhân viên” có tác động tích cực đến với “Cam kết tổ chức” 49 4.6.4 Giả thuyết H4: “Sự gắn kết nhân viên” có tác động tích cực đến với “Cam kết tổ chức” 49 4.7 Phân tích hồi quy cho mơ hình 50 4.8 Dò tìm giả định vi phạm hồi quy tuyến tính 53 4.8.1 Hiện tượng đa cộng tuyến 53 4.8.2 Xét giả định giá trị phần dư chuẩn hóa 53 4.8.3 Xét giả định phân phối chuẩn phần dư 55 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 57 5.1 Kết nghiên cứu .57 5.2 Đóng góp nghiên cứu 58 5.2.1 Ý nghĩa nghiên cứu mặt học thuật 58 5.2.2 Hàm ý quản trị 59 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu .62 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Đặc điểm Văn hóa học hỏi tổ chức 10 Bảng 3.1: Thang đo môi trường làm việc 26 Bảng 3.2: Thang đo văn hóa học hỏi tổ chức 26 Bảng 3.3: Thang đo chất lượng trao đổi lãnh đạonhân viên 27 Bảng 3.4: Thang đo gắn kết nhân viên 28 Bảng 3.5: Thang đo cam kết tổ chức 28 Bảng 4.1: Đặc điểm nhân học mẫu nghiên cứu 33 Bảng 4.2: Thống kê liệu theo cặp 34 Bảng 4.3: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo môi trường làm việc (kiểm định lần 1) 35 Bảng 4.4: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo môi trường làm việc (kiểm định lần 2) 36 Bảng 4.5: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo văn hóa học hỏi 37 Bảng 4.6: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo chất lượng trao đổi lãnh đạo-nhân viên 38 Bảng 4.7: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo gắn kết nhân viên (Kiểm định lần 1) 39 Bảng 4.8 : Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo gắn kết nhân viên (Kiểm định lần 2) 40 Bảng 4.9: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo cam kết tổ chức 41 Bảng 4.10: Kiểm định KMO cho biến độc lập 42 Bảng 4.11: Kết EFA cho biến độc lập 43 Bảng 4.12: Kiểm định KMO cho biến phụ thuộc 45 Bảng 4.13: Kết EFA cho biến phụ thuộc 45 Bảng 4.14: Hệ số tương quan 46 Bảng 4.15: Kết kiểm định hồi quy giả thuyết H1 47 Bảng 4.16: Kết kiểm định hồi quy giả thuyết H2 48 Bảng 4.17: Kết kiểm định hồi quy giả thuyết H3 49 Bảng 4.18: Kết kiểm định hồi quy giả thuyết H4 50 Bảng 4.19: Phân tích hồi quy 51 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu Jalal Hanaysha, (2016)……………… 16 Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu Baek Kyoo (Brian) Joo (2010)……… 17 Hình 2.3: Ảnh hưởng mơi trường làm việc, văn hố học hỏi, chất lượng trao đổi lãnh đạo-nhân viên gắn kết nhân viên cam kết tổ chức 20 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 24 Hình 4.1: Mơ hình nghiên cứu hiệu chỉnh 53 Hình 4.2: Đồ thị phân tán giá trị dự đoán phần dư từ hồi quy 54 Hình 4.3: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa……………………… 55 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CFA: Phân tích nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis) EE: Sự gắn kết nhân viên (Employee Engagement) EFA: Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) KMO: Hệ số kiểm định Kaiser – Meyer – Olkin Quality LMX: Chất lượng quan hệ trao đổi lãnh đạonhân viên (Quan hệ lãnh đạonhân viên) OLC: Văn hóa học hỏi tổ chức (Văn hóa học hỏi) OC: Cam kết tổ chức (Organizational Commitment) Sig.: Mức ý nghĩa phép kiểm định (Significance of Testing) CHƯƠNG TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Đặt vấn đề Theo kết khảo sát Blessing White (2011) toàn cầu cho thấy có khoảng phần ba (31%) nhân viên thực gắn kết Mặc dù chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ suy thoái kinh tế giới, nhiên mức độ gắn kết nhân viên gần so với năm 2008 Có nhiều nhân viên tìm kiếm hội bên tổ chức họ Đây thời điểm đầy thách thức cho việc trì nguồn nhân lực (đặc biệt nguồn nhân lực chất lượng cao) Kết khảo sát cho thấy số người có dự định lại với doanh nghiệp vòng năm tới 61% (dưới hai phần ba) Thách thức đặt phải tìm kiếm cách thức nhằm điều khiển gắn kết nhân viên Thách thức đòi hỏi doanh nghiệp phải có thay đổi sách phát triển nguồn nhân lực, quan tâm nhiều đến đội ngũ nhân viên (nguồn nhân lực) Doanh nghiệp cần phải trì, ổn định nguồn nhân lực; hạn chế tối đa việc rời bỏ tổ chức nhân viên, đặc biệt nhân viên tài năng; phải tạo động lực thúc đẩy phát triển cá nhân việc thực mục tiêu tổ chức Giúp tổ chức phát triển bền vững Theo công bố công ty tư vấn Towers Watson Việt Nam 2016 chế độ đãi ngộ quản lý nhân tài với 32000 nhân viên toàn giới có 42% số người cho cơng ty họ làm tốt việc thu hút giữ chân nhân viên Tại Việt Nam, tổ chức doanh nghiệp nước gặp phải khó khăn tương tự Thực tế năm 2016, tỷ lệ nghỉ việc bình quân tổ chức 10% dự báo năm 2017 tỷ lệ nghỉ việc khơng tăng mà tăng cao có nhiều diễn biến phức tạp Theo đó, Bộ Lao động, Thương binh Xã hội khuyến cáo, tổ chức nên dung hòa quyền lợi tổ chức người lao động, lợi ích người lao động tổ chức cân cam kết tổ chức bền vững 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 cho định sếp sếp khơng có mặt Tôi đánh giá mối quan hệ với cấp trực tiếp công việc hiệu Tại ngân hàng, cảm thấy mạnh mẽ tràn đầy lượng làm cơng việc tơi Tơi tiếp tục làm việc tổ chức thời gian dài Công việc mà làm công việc đầy ý nghĩa Tơi nhiệt tình với cơng việc Tơi tự hào cơng việc mà làm Đối với tôi, công việc thử thách Tôi sẵn sàng nỗ lực để giúp tổ chức thành cơng Tơi chia sẻ tích cực tổ chức Tơi tự hào nói với người tơi thành viên tổ chức Đối với tôi, tổ chức tốt để làm việc Tơi thực quan tâm đến tình trạng tổ chức 5 5 1 2 3 4 5 5 5 5 PHẦN III: THÔNG TIN CHUNG Câu 1: Giới tính Nam Nữ Câu 2: Độ tuổi Dưới 30 tuổi Từ 30 đến 40 tuổi Trên 40 tuổi Đại học/Cao đẳng Sau đại học Câu 3: Trình độ học vấn Trung cấp/Sơ cấp Xin chân thành cảm ơn hợp tác, giúp đỡ anh/chị! PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH Bảng Vị trí Cumulative Frequency Valid Nhân viên/Chuyên viên Valid Percent Percent 121 64.7 64.7 64.7 41 21.9 21.9 86.6 25 13.4 13.4 100.0 187 100.0 100.0 Kiểm sốt viên Trưởng nhóm/ Trưởng phòng (phó phòng) Total Percent Bảng Thâm niên Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Dưới năm 33 17.6 17.6 17.6 Từ 2-5 năm 107 57.2 57.2 74.9 Trên năm 47 25.1 25.1 100.0 187 100.0 100.0 Total Bảng Giới Tính Cumulative Frequency Valid Nam Percent Valid Percent Percent 85 45.5 45.5 45.5 Nữ 102 54.5 54.5 100.0 Total 187 100.0 100.0 Bảng Độ tuổi Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Dưới 30 tuổi 87 46.5 46.5 46.5 Từ 30 đến 40 tuổi 79 42.2 42.2 88.8 Trên 40 tuổi 21 11.2 11.2 100.0 187 100.0 100.0 Total Bảng Trình độ học vấn Cumulative Frequency Valid Percent Valid Percent Percent Trung cấp/Cao đẳng 17 9.1 9.1 9.1 Đại học 89 47.6 47.6 56.7 Sau đại học 81 43.3 43.3 100.0 187 100.0 100.0 Total Bảng Độ tuổi Giới Tính Thâm niên Dưới 30 Từ 30 đến Trên 40 Nam Nữ Total tuổi 40 tuổi tuổi Total Count Count Count Count Count Count Count Dưới năm 33 33 33 0 33 Từ 2-5 năm 52 55 107 54 53 107 Trên năm 47 47 26 21 47 85 102 187 87 79 21 187 17 17 17 0 17 68 21 89 70 19 89 81 81 60 21 81 85 102 187 87 79 21 187 Total Trình độ học Trung cấp/Cao vấn đẳng Đại học Sau đại học Total Bảng 7: Phân tích Cronbach’s Alpha WE Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 776 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted WE1 14.99 12.640 680 689 WE2 14.25 12.555 608 714 WE3 14.05 12.831 617 711 WE4 14.99 12.398 788 656 WE5 14.06 17.389 129 857 Bảng 8: Phân tích Cronbach’s Alpha sau loại biến WE5 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 857 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted WE1 10.97 10.504 677 828 WE2 10.22 9.982 670 834 WE3 10.02 10.150 694 822 WE4 10.96 10.348 777 791 Bảng 9: Phân tích Cronbach’s Alpha OLC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 892 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted OLC1 15.01 7.403 687 879 OLC2 15.09 6.939 765 862 OLC3 15.31 6.871 772 860 OLC4 15.10 7.206 744 866 OLC5 15.10 7.539 713 874 Bảng 10: Phân tích Cronbach’s Alpha LMX Reliability Statistics Cronbach's Alpha 891 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted LMX1 20.79 34.897 769 865 LMX2 20.99 36.124 676 877 LMX3 21.20 36.988 635 881 LMX4 21.05 34.642 717 872 LMX5 20.82 36.479 650 880 LMX6 20.93 37.640 624 882 LMX7 20.84 34.906 739 869 Bảng 11: Phân tích Cronbach’s Alpha EE Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 834 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted EE1 17.81 20.820 692 789 EE2 17.17 19.723 719 782 EE3 16.82 21.741 679 792 EE4 17.50 23.004 659 799 EE5 17.68 21.916 736 783 EE6 17.37 26.460 229 878 Bảng 12: Phân tích Cronbach’s Alpha sau loại biến EE6 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 878 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted EE1 14.31 16.785 720 850 EE2 13.67 16.072 715 854 EE3 13.32 17.744 695 856 EE4 14.00 18.720 698 857 EE5 14.18 17.924 752 844 Bảng 13: Phân tích Cronbach’s Alpha OC Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 806 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted OC1 13.50 12.477 673 741 OC2 13.60 13.993 556 780 OC3 13.67 14.610 573 773 OC4 13.45 14.991 561 778 OC5 13.58 14.513 602 766 Bảng 14: Phân tích EFA cho biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 855 2243.721 df 210 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Compon % of Cumulativ Variance e% Total % of Cumulativ Variance e% Cumulativ Variance e% ent Total 6.649 31.660 31.660 6.649 31.660 31.660 4.139 19.710 19.710 3.531 16.815 48.475 3.531 16.815 48.475 3.559 16.948 36.658 2.351 11.195 59.670 2.351 11.195 59.670 3.449 16.423 53.081 1.663 7.921 67.591 1.663 7.921 67.591 3.047 14.510 67.591 829 3.947 71.538 663 3.160 74.698 605 2.881 77.579 491 2.337 79.916 470 2.240 82.156 10 420 2.001 84.157 11 412 1.963 86.120 12 403 1.919 88.038 13 383 1.823 89.861 14 356 1.694 91.554 15 349 1.662 93.216 16 328 1.562 94.778 17 280 1.332 96.110 18 236 1.124 97.234 19 231 1.101 98.335 20 214 1.021 99.356 21 135 644 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Total % of Bảng 15: Ma trận nhân tố sau thực phép xoay nhân tố Rotated Component Matrixa Component LMX7 829 LMX4 759 LMX1 755 LMX5 752 LMX6 735 LMX2 670 LMX3 618 OLC2 860 OLC3 859 OLC4 830 OLC5 814 OLC1 787 EE5 843 EE1 797 EE3 793 EE4 778 EE2 771 WE4 829 WE1 788 WE3 783 WE2 777 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Bảng 16: Phân tích EFA cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .829 266.965 10 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 2.823 56.457 56.457 640 12.798 69.255 597 11.939 81.195 538 10.751 91.946 403 8.054 100.000 Total 2.823 % of Variance 56.457 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng 17: Ma trận nhân tố sau thực phép xoay nhân tố Component Matrixa Component OC1 817 OC5 757 OC3 737 OC4 722 OC2 719 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Cumulative % 56.457 Bảng 18: Phân tích tương quan Correlations WE WE OLC 295** 574** 008 000 000 000 187 187 187 187 187 195** 032 123 308** 662 095 000 N LMX EE OC OC 488** Pearson Correlation EE 195** Pearson Correlation Sig (2-tailed) OLC LMX Sig (2-tailed) 008 N 187 187 187 187 187 488** 032 441** 541** Sig (2-tailed) 000 662 000 000 N 187 Pearson Correlation 187 187 187 187 295** 123 441** 548** Sig (2-tailed) 000 095 000 N 187 187 187 187 187 574** 308** 541** 548** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 187 187 187 187 Pearson Correlation Pearson Correlation 000 187 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Bảng 19: Phân tích hồi quy giả thuyết H1 Model Summaryb Change Statistics Std Error Mod el R R Adjusted R of the R Square F Square Square Estimate Change Change 574a 329 325 75340 329 df1 90.721 df2 Sig F Durbin- Change Watson 185 000 F Sig a Predictors: (Constant), WE b Dependent Variable: OC ANOVAa Model Sum of Squares Regression df Mean Square 51.494 51.494 Residual 105.008 185 568 Total 156.503 186 a Dependent Variable: OC b Predictors: (Constant), WE 90.721 000b 2.012 Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Coefficients Std Error Beta 1.616 194 505 053 WE Collinearity Statistics t 574 Sig 8.323 000 9.525 000 Tolerance VIF 1.000 1.000 a Dependent Variable: OC Bảng 20: Phân tích hồi quy giả thuyết H2 Model Summaryb Change Statistics Std Error Mod el R R Adjusted R of the R Square F Square Square Estimate Change Change 308a 095 090 87516 095 df1 19.339 df2 Sig F Durbin- Change Watson 185 000 1.929 a Predictors: (Constant), OLC b Dependent Variable: OC ANOVAa Model Sum of Squares Regression df Mean Square 14.812 14.812 Residual 141.691 185 766 Total 156.503 186 F 19.339 Sig .000b a Dependent Variable: OC b Predictors: (Constant), OLC Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) OLC Std Error Coefficients Beta 1.778 372 427 097 Collinearity Statistics t 308 a Dependent Variable: OC Bảng 21: Phân tích hồi quy giả thuyết H3 Model Summaryb Sig 4.778 000 4.398 000 Tolerance 1.000 VIF 1.000 Change Statistics Std Error Mod el R R Adjusted R of the R Square F Square Square Estimate Change Change 541a 293 289 77341 293 df1 76.641 df2 185 Sig F Durbin- Change Watson 000 1.995 a Predictors: (Constant), LMX b Dependent Variable: OC ANOVAa Model Sum of Squares Regression df Mean Square 45.843 45.843 Residual 110.659 185 598 Total 156.503 186 F Sig .000b 76.641 a Dependent Variable: OC b Predictors: (Constant), LMX Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) LMX Std Error Coefficients Collinearity Statistics Beta 1.640 208 501 057 t 541 Sig 7.896 000 8.754 000 Tolerance 1.000 VIF 1.000 a Dependent Variable: OC Bảng 22: Phân tích hồi quy giả thuyết H4 Model Summaryb Change Statistics Std Error Mod el R 548a R Adjusted R of the R Square F Square Square Estimate Change Change 300 a Predictors: (Constant), EE b Dependent Variable: OC 296 76955 300 79.270 df1 df2 185 Sig F Durbin- Change Watson 000 1.904 ANOVAa Model Sum of Squares Regression df Mean Square 46.944 46.944 Residual 109.558 185 592 Total 156.503 186 F Sig .000b 79.270 a Dependent Variable: OC b Predictors: (Constant), EE Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) EE Coefficients Std Error Collinearity Statistics Beta 1.694 199 488 055 t 548 Sig 8.527 000 8.903 000 Tolerance VIF 1.000 1.000 a Dependent Variable: OC Bảng 23: Phân tích hồi quy Model Summaryb Change Statistics Std Error Mod el R R Adjusted R of the R Square F Square Square Estimate Change Change 743a 551 542 62110 551 df1 55.924 df2 Sig F Durbin- Change Watson 182 000 a Predictors: (Constant), EE, OLC, WE, LMX b Dependent Variable: OC ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 86.294 21.573 Residual 70.209 182 386 156.503 186 Total a Dependent Variable: OC b Predictors: (Constant), EE, OLC, WE, LMX F 55.924 Sig .000b 1.823 Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error -.408 313 WE 287 051 OLC 273 LMX EE a Dependent Variable: OC Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -1.305 193 326 5.590 000 725 1.379 071 197 3.859 000 947 1.056 215 057 232 3.797 000 658 1.520 290 050 325 5.816 000 789 1.267 ... nhằm khảo sát mối quan hệ môi trường làm việc, văn hóa học hỏi, chất lượng trao đổi lãnh đạo- nhân viên, gắn kết nhân viên đến cam kết tổ chức, các ngân hàng TP Hồ Chí Minh Các mục tiêu cụ thể nghiên... tố mơi trường làm việc, văn hóa học hỏi tổ chức, chất lượng trao đổi lãnh đạo- nhân viên, gắn kết nhân viên cam kết tổ chức nhân viên ngân hàng  Đối tượng khảo sát: nhân viên, chuyên viên dịch... lượng trao đổi lãnh đạo- nhân viên H4 Sự gắn kết nhân viên Hình 2.3: Ảnh hưởng mơi trường làm việc, văn hố học hỏi, chất lượng trao đổi lãnh đạo- nhân viên gắn kết nhân viên cam kết tổ chức Tóm tắt:
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của môi trường làm việc, văn hóa học hỏi, chất lượng trao đổi giữa lãnh đạo nhân viên, sự gắn kết nhân viên đến cam kết tổ chức tại các ngân hàng trên địa bàn TP hồ chí minh , Ảnh hưởng của môi trường làm việc, văn hóa học hỏi, chất lượng trao đổi giữa lãnh đạo nhân viên, sự gắn kết nhân viên đến cam kết tổ chức tại các ngân hàng trên địa bàn TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay