Áp dụng pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi xây dựng khu công nghiệp tại huyện châu thành tỉnh bến tre

79 3 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRẦN HOA NAM ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRẦN HOA NAM ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS DƯƠNG KIM THẾ NGUYÊN Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ix DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TÓM TẮT LUẬN VĂN TỪ KHÓA LỜI NÓI ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Giả thuyết, câu hỏi nghiên cứu Tình hình nghiên cứu Mục đích, đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Mục đích nghiên cứu 4.2 Đối tượng nghiên cứu 5 Các phương pháp tiến hành nghiên cứu, khung lý thuyết Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng đề tài Kết cấu của đề tài CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 1.1.1 Khái niệm thu hồi đất 1.1.1.1 Khái niệm đặc điểm thu hồi đất 1.1.1.2 Cơ sở lý luận sở thực tiễn việc quy định thu hồi đất 11 1.1.2 Khái quát chung GPMB, BT Nhà nước thu hồi đất 12 1.1.2.1 Khái niệm đặc điểm GPMB 12 1.1.2.1.1 Khái niệm GPMB 12 1.1.2.1.2 Đặc điểm GPMB 13 1.1.2.2 Khái niệm đặc điểm bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất 15 1.1.2.2.1 Khái niệm bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất 15 1.1.2.2.2 Phân biệt bồi thường thiệt hại nhà nước thu hồi đất với loại bồi thường thiệt hại khác 15 1.2 LỊCH SỬ PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TẠI VIỆT NAM 17 1.2.1 Giai đoạn trước LĐĐ năm 1993 đời 17 1.2.2 Giai đoạn sau Luật Đất đai năm 1993 ban hành đến trước LĐĐ năm 2003 ban hành 18 1.2.3 Giai đoạn từ ban hành LĐĐ năm 2003 đến trước LĐĐ năm 2013 ban hành 19 1.2.4 Giai đoạn từ ban hành LĐĐ năm 2013 đến 21 1.3 QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG VÀ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG .22 1.3.1 Quy định thu hồi đất 22 1.3.1.1 Thẩm quyền thu hồi đất 22 1.3.1.2 Căn thu hồi đất 22 1.3.1.3 Thủ tục thu hồi đất, giải phóng mặt 24 1.3.2 Quy định bồi thường Nhà nước THĐ, GPMB 24 1.3.2.1 Phạm vi đối tượng bồi thường Nhà nước THĐ, GPMB 24 1.3.2.2 Nguyên tắc điều kiện BT Nhà nước THĐ, GPMB 26 1.3.2.2.1 Về nguyên tắc BT Nhà nước THĐ, GPMB 26 1.3.2.2.2 Về điều kiện BT Nhà nước THĐ, GPMB 27 1.3.2.3 Các loại bồi thường thiệt hại Nhà nước THĐ, GPMB 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHĨNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG KHU CƠNG NGHIỆP GIAO LONG VÀ AN HIỆP (HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE) 33 2.1 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT, GPMB XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP GIAO LONG VÀ AN HIỆP 33 2.1.1 Thực trạng thu hồi đất GPMB hai dự án 33 2.1.2 Thực pháp luật bồi thường, giải phóng mặt tỉnh Bến Tre 33 2.1.3 Các sách áp dụng Nhà nước thu hồi đất hai dự án 37 2.1.3.1 Việc xác định đối tượng điều kiện bồi thường Nhà nước thu hồi đất GPMB xây dựng KCN Giao Long An Hiệp 37 2.1.3.2 Giá bồi thường đất nhà nước thu hồi đất xây dựng KCN Giao Long KCN An Hiệp 38 2.1.3.3 Giá bồi thường cối, hoa màu, vật nuôi, nhà cửa, vật kiến trúc nhà nước thu hồi đất xây dựng KCN Giao Long An Hiệp 39 2.2 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG KCN GIAO LONG VÀ AN HIỆP 40 2.2.1 Về thuận lợi thực sách BT, GPMB 40 2.2.2 Về khó khăn, vướng mắc trình THĐ, GPMB 40 2.2.3 Nguyên nhân khó khăn, tồn thu hồi đất, GPMB 42 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, BẾN TRE 44 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BỒI THƯỜNG VỀ ĐẤT KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 44 3.2 CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT 47 3.2.1 Hoàn thiện quy định nguyên tắc bồi thường đất 47 3.2.2 Bổ sung quy định chi tiết trường hợp bồi thường đất cộng đồng dân cư, sở tôn giáo nhà nước thu hồi đất 48 3.2.3 Hoàn thiện quy định giá đất bồi thường 49 3.2.3.1 Về xác định giá đất tính bồi thường 49 3.2.3.2 Về thẩm quyền xác định giá đất bồi thường 49 3.2.4 Hồn thiện quy định trình tự, thủ tục bồi thường đất 50 3.2.4.1 Về việc ban hành thông báo thu hồi đất bồi thường đất 50 3.2.4.2 Về lấy ý kiến phương án bồi thường 51 3.2.4.3 Về chi trả tiền bồi thường 51 3.3 GIẢI PHÁP VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG 52 3.4 NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNGHUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE .53 KẾT LUẬN 57 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤ C VĂN BẢ N QUY PHẠ M PHÁP LUẬT PHỤ LỤC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KHU CÔNG NGHIỆP GIAO LONG VÀ AN HIỆP TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, BẾN TRE Tiềm định hướng phát triển KCN huyện Châu Thành Khái quát dự án KCN Giao Long An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Dự án KCN Giao Long Dự án KCN An Hiệp LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Trần Hoa Nam - học viên lớp Cao học Luật (Bến Tre) Khóa 27 đợt chuyên ngành Luật kinh tế, Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tác giả Luận văn thạc sĩ luật học với đề tài “Áp dụng pháp luật thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt xây dựng Khu cơng nghiệp huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre” (Sau gọi tắt “Luận văn”) Tôi xin cam đoan tất nội dung trình bày Luận văn kết nghiên cứu độc lập cá nhân hướng dẫn người hướng dẫn khoa học Trong Luận văn có sử dụng, trích dẫn số ý kiến, quan điểm khoa học số tác giả Các thơng tin trích dẫn nguồn cụ thể, xác kiểm chứng Các số liệu, thông tin sử dụng Luận văn hoàn toàn khách quan trung thực Học viên thực TRẦN HOA NAM DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT LĐĐ Luật đất đai NĐ Nghị định QĐ Quyết định UBND Ủy Ban Nhân Dân CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - đại hóa KCN Khu cơng nghiệp BT Bồi thường HT Hỗ trợ THĐ Thu hồi đất TĐC Tái định cư GPMB Giải phóng mặt SDĐ Sử dụng đất NSDĐ Người sử dụng đất QSDĐ Quyền sử dụng đất GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất GĐ Giai đoạn TÓM TẮT LUẬN VĂN Đề tài nghiên cứu: “Áp dụng pháp luật thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt xây dựng Khu công nghiệp huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre” tiến hành xã có người dân bị thu hồi đất xây dựng KCN Giao Long KCN An Hiệp gồm Giao Long, Phú An Hòa, An Phước, An Hiệp Tiên Thủy thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; Từ nghiên cứu thấy trình tổ chức thực công tác GPMB xây dựng KCN huyện Châu Thành, Bến Tre gặp phải khó khăn, vướng mắc, thiếu đồng ngành, cấp đồng thuận nhân dân để đề xuất kiến nghị giải pháp có liên quan đến cơng tác GPMB địa bàn tỉnh nói chung huyện Châu Thành nói riêng, làm cho cơng tác GPMB đạt hiệu thật sự, quy định pháp luật đồng góp phần hạn chế thấp việc khiếu nại người dân vùng bị ảnh hưởng dự án TỪ KHÓA Thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, KCN Giao Long, KCN An Hiệp, Châu Thành, Bến Tre Luận văn UEH LLM COURSE WORK – www.law.ueh.edu.vn tiêu nói trên, theo tác giả, tỉnh Bến Tre cần tập trung số giải pháp chủ yếu sau đây: Thứ nhất, tăng cường làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, vùng THĐ, GPMB chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật nói chung, pháp luật đất đai, BT, GPMB nói riêng Thông qua phương tiện thông tin đại chúng địa phương, kết hợp biểu dương, khen thưởng người tốt, việc tốt; đồng thời, thiếu sót, xử lý nghiêm túc, kịp thời vi phạm BT, GPMB Thứ hai, cấp ủy đảng, quyền cấp cần tập trung cao độ lãnh đạo, đạo; huy động tổ chức trị từ tỉnh, huyện đến xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố vào xác định nhiệm vụ GPMB nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách Tập trung đạo cấp, ngành có phối hợp chặt chẽ, giải nhanh gọn thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ BT, HT, GPMB Thứ ba, thường xuyên nghiên cứu sửa đổi, bổ sung, xây dựng ban hành chế độ sách kiến nghị Trung ương sửa đổi, bổ sung chế độ sách BT, HT, GPMB nhằm hồn chỉnh phù hợp với tình hình thực tế địa phương có tỉnh Bến Tre Thứ tư, củng cố, kiện toàn tổ chức thực công tác GPMB đảm bảo số lượng, chất lượng; thường xuyên tổ chức tập huấn để nâng cao trình độ cho đội ngũ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Thứ năm, thực BT, GPMB theo quy định pháp luật; đảm bảo công bằng, dân chủ, cơng khai; kiên trì, sáng tạo, gần dân, vận dụng tối đa sách nhằm đem lại quyền lợi cao cho người dân, "tái định cư phải tốt phải nơi cũ"; nâng cao chất lượng cơng trình quy hoạch TĐC; ý đến yếu tố văn hóa, tập quán, thói quen nhân dân xây dựng khu TĐC Thứ sáu, có kế hoạch dài hạn với nguồn tài đảm bảo nhiều năm để thực BT, GPMB Kiên thực biện pháp hành trường hợp gây cản trở việc GPMB Giải dứt điểm, kịp thời khiếu nại, tố cáo BT, GPMB nhằm làm ổn định tình hình Trên số kiến nghị đề xuất giải pháp nâng cao hiệu GPMB, trọng giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện pháp luật đất đai Việt Nam (nhất BT, GPMB); giải pháp tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật BT, GPMB Nếu thực tốt, đồng giải pháp nói trên, tạo sở pháp lí cho việc điều chỉnh quan hệ nảy sinh BT, 55 Luận văn UEH LLM COURSE WORK – www.law.ueh.edu.vn GPMB, bước đưa công tác GPMB thời gian tới đảm bảo chất lượng, tiến độ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nghiệp CNH-HĐC đất nước, theo tinh thần Nghị số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 Ban Chấp hành Trung ương Đảng định hướng xây dựng sách phát triển cơng nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 56 Luận văn UEH LLM COURSE WORK – www.law.ueh.edu.vn KẾT LUẬN Đất đai sở quan trọng để sản xuất cải vật chất cho xã hội, nguồn tài nguyên vô quý giá, phận lãnh thổ quốc gia, yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh Để phát huy vai trò đất đai, đòi hỏi phải tăng cường công tác quản lý Nhà nước pháp luật đất đai Trong đó, sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước THĐ, GPMB phận quan trọng pháp luật đất đai Việt Nam, nhân tố góp phần vào trình thực CNH-HĐH đất nước, hội nhập, mở cửa; thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội; đảm bảo ổn định quốc phòng an ninh cơnghội Trong thời gian qua, pháp luật BT, GPMB Nhà nước THĐ, GPMB có nhiều chuyển biến tiến bộ, mang tính hệ thống, điều chỉnh nhiều quan hệ lĩnh vực Theo nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên phát biểu khai mạc Hội nghị Tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 vào ngày 10/3/2011, nhấn mạnh: “Công tác BT, HT, TĐC GPMB định giá đất theo giá chuyển nhượng thực tế thị trường điều kiện bình thường góp phần làm tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đổi cơng tác BT, GPMB, HT, TĐC, góp phần quan trọng việc tháo gỡ chế, sách BT, HT, TĐC” Tuy vậy, pháp luật BT, GPMB Nhà nước THĐ, GPMB nhiều bất cập, hạn chế làm cho vận hành thiếu nhịp nhàng, đồng bộ, hiệu việc điều chỉnh pháp luật BT, GPMB không cao Công tác GPMB góp phần triển khai có hiệu chương trình, dự án thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, phục vụ nhiệm vụ trị địa phương, đảm bảo an sinh cônghội Bên cạnh đó, thực tiễn BT, GPMB Nhà nước THĐ, GPMB nhiều khó khăn, tồn Trước yêu cầu đó, việc nghiên cứu thực tiễn thi hành pháp luật THĐ, BT, GPMB để hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn văn pháp luật BT, GPMB, đề xuất giải pháp để hoàn thiện quy định pháp luật GPMB nói chung, nâng cao chất lượng cơng tác GPMB huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre nói riêng thời gian tới vấn đề quan trọng Những giải pháp mà tác giả đưa chưa tồn diện, có ý nghĩa lý luận thực tiễn Thực tốt giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu công tác 57 Luận văn UEH LLM COURSE WORK – www.law.ueh.edu.vn GPMB huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre, giảm thiểu khiếu nại, tố cáo, đẩy lùi, ngăn chặn hành vi vi phạm lĩnh vực Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ THĐ, GPMB thực dự án trọng điểm địa phương Như vậy, có hạn chế, Luận văn đạt mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu đặt Trong đó, Luận văn nghiên cứu cách có hệ thống làm rõ quy định pháp luật THĐ, BT, GPMB; đánh giá thực trạng tình hình áp dụng pháp luật BT, GPMB huyện Châu Thành tỉnh Bến Tre Từ đó, đề xuất kiến nghị giải pháp hồn thiện pháp luật BT đất Nhà nước THĐ, GPMB; kiến nghị giải pháp tổ chức thực phù hợp, có ý nghĩa mặt lý luận khả ứng dụng thực tiễn giai đoạn 58 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO (Chỉ bao gồm tài liệu trích dẫn Luận Văn này) Bạch Dương, 2017, Việt Nam có 36 khu kinh tế ven biển, xem trực tuyến / [Ngàytruy cập: 08 tháng năm 2018].
 Đặng Hùng Võ, 2004 Cơ chế bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Việt báo, ngày 26/4/2004 / [Ngày truy cập: 13 tháng năm 2018]; Nguyễn Thị Mai Trần Minh Sơn, 2006 Hỏi đáp pháp luật đất đai bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất Sách hỏi đáp pháp luật Nxb Tư pháp.
 Nguyễn Vinh Diện, 2006 Pháp luật bồi thường thiệt hại Nhà nước thu hồi đất Luận văn Thạc sĩ Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội; 
 Nguyễn Quang Tuyến, 2010 Pháp luật bồi thường tái định cư Singapore Trung Quốc - Những gợi mở cho Việt Nam hoàn thiện pháp luật bồi thường tái định cư, Tạp chí Luật học, số 10 năm 2010; 
 Trần Quang Huy, 2010 Chính sách hỗ trợ Nhà nước thu hồi đất, Tạp chí Luật học, sớ 10 năm 2010; 
 Hoàng Thị Nga, 2010 Pháp luật thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt Việt Nam Luận văn Tha ̣c si.̃ Khoa Luật - Đa ̣i ho ̣c Quốc gia Hà Nội; 
 Phan Ngọc Long, 2012 Thực tiễn thi hành pháp luật giải phóng mặtTĩnh Luận văn Tha ̣c si.̃ Khoa Luật - Đa ̣i ho ̣c Quốc gia Hà Nội;
 Viện ngôn ngữ, 2013 Từ điển tiếng việt phổ thông tái Nxb Phương Đông; 
 10 Trường Đại học Luật Hà Nội, 1999 Từ điển giải thích thuật ngữ luật học Luật Đất đai, Luật lao động, Tư pháp quốc tế Nxb Công an nhân dân, Hà Nội; 11 Nguyễn Văn Vững, 2016 Pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh Luận i văn Tha ̣c si.̃ Học viện khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; 
 12 Phan Trung Hiền, 2008 Pháp luật đền bù giải phóng mặt Việt Nam cân lợi ích nhà nước lợi ích người dân Tạp chí khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, số 10 năm 2008 / [Ngày truy cập: 17 tháng năm 2018]; 
 13 Phan Trung Hiền, 2012 Về nội hàm số khái niệm pháp luật đất đai Nghiên cứu lập pháp, số 03 ((212) tháng 02/2012), ngày 05/02/2012 [Ngày truy cập: 17 tháng năm 2018]; 
 14 Phan Trung Hiền, 2013 Hoàn thiện pháp luật thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giai đoạn Cổng thông tin điện tử Viện nghiên cứu lập pháp, ngày 17/01/2103 / [Ngày truy cập: 17 tháng năm 2018]; 
 15 Hùng Long, 2017 Nghiên cứu hồn thiện quy trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư: phát nhiều bất cập Báo tài nguyên môi trường, ngày 27/10/2017 / [Ngày truy cập: 17 tháng năm 2018]; 
 16 Hương Huỳnh, 2018 Hà Nội lập kỷ lục “đường đắt hành tinh”, 3,4 tỷ đồng/m Báo Vietnam.net, ngày 09/01/2018 cập ngày: 02 tháng năm 2018]; [Truy 17 Cẩm Tú - Đình Lý, 2010 TP Hồ Chí Minh: Vì nhà siêu mỏng mọc Báo Pháp luật Tp Hồ Chí Minh, ngày 29/4/2010 / [Truy cập ngày 02 tháng năm 2018] DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT (Chỉ bao gồm văn sử dụng Luận Văn này) Hiế n pháp năm 1992 (hết hiệu lực) Hiến pháp năm 2013 Luật Đấ t đai năm 1987, 1993, 2003 (hết hiệu lực) 
 Luật Đấ t đai 2013 
 Nghi ̣ quyế t số 33-NQ/TW, ngày 22 tháng năm 2008 của Bộ Chính tri ̣ khóa XII định hướng xây dựng sách phát triển cơng nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Nghị định 87-CP, ngày 17/8/1994 Chính phủ quy định khung giá loại; Nghị số 388/2003/NQ-UBTVQH, ngày 17/3/2003 Ủy ban Thường vụ Quốc hội bồi thường thiệt hại cho người bị oan người có thẩm quyền hoạt động tố tụng hình gây ra; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29/10/2004 Chính phủ thi hành Luật Đất đai năm 2003; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP, ngày 16/11/2004 Chính phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất; 
 10 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư Nhà nước thu hồi đất; 
 11 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP, ngày 27/01/2006 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003 Nghị định số 187/2004/NĐ-CP việc chuyển công ty Nhà nước thành công ty cổ phần; 
 12 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP, ngày 25/5/2007 Chính phủ quy định bổ sung việc cấp GCNQSDĐ, THĐ, thực QSDĐ, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất giải khiếu nại đất đai; 13 Nghị định 69/2009/NĐ-CP, ngày 13/8/2009 Chính phủ quy định bổ sung quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai năm 2013; 15 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhà nước thu hồi đất; i 16 Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển KCN Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2020; 17 Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 Bộ Tài việc hướng dẫn thực Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 Chính phủ phương pháp xác định giá đất khung giá loại đất; 18 Thông tư số 116/TT-BTC, ngày 07/12/2004 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định số 197/2004/NĐ-CP; 19 Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 Bộ Tài nguyên- Môi trường quy định chi tiết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình tự, thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; 20 Nghị số 03-NQ/TU ngày 12/4/2006 Tỉnh ủy Bến Tre đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 định hướng đến năm 2020; 21 Quyết định số 2915/2003/QĐ-UBND ngày 20/10/2003 UBND tỉnh Bến Tre, quy định bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng áp dụng địa bàn tỉnh; 22 Quyết định số 5125/2004/QĐ-UBND ngày 30/12/2004 UBND tỉnh Bến Tre, ban hành quy định giá loại đất áp dụng địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2005; 23 Quyết định 919/2005/QĐ-UBND ngày 30/3/2005, UBND tỉnh Bến Tre ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Bến Tre; 24 Quyết định số 02/2007/QĐ-UBND ngày 25/01/2007 UBND tỉnh Bến Tre, việc ban hành bảng quy định giá loại đất áp dụng địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2007; 25 Quyết định 23/2008/QĐ-UBND ngày 05/9/2008, UBND tỉnh Bến Tre ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Bến Tre; 26 Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008 UBND tỉnh Bến Tre, ban hành quy định giá loại đất áp dụng địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2009; 27 Quyết định 10/2009/QĐ-UBND ngày 22/5/2009 UBND tỉnh Bến Tre, quy định bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng áp dụng địa bàn tỉnh Bến Tre; 28 Quyết định số 32/2010/QĐ-UBND ngày 30/12/2010 UBND tỉnh Bến Tre, ban hành quy định giá loại đất áp dụng địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2011; 29 Quyết định 18/2011/QĐ-UBND ngày 27/7/2011 UBND Bến Tre, ban hành quy định bảng giá nhà, vật kiến trúc xây dựng áp dụng địa bàn tỉnh; 30 Quyết định 19/2011/QĐ-UBND ngày 04/8/2011, UBND tỉnh Bến Tre BT, HT TĐC nhà nước THĐ địa bàn tỉnh Bến Tre; 31 Quyết định 22/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011 UBND tỉnh Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhà nước thu hồi đất địa bàn tỉnh Bến Tre; 
 PHỤ LỤC QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH KHU CÔNG NGHIỆP GIAO LONG VÀ AN HIỆP TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH, BẾN TRE Tiềm định hướng phát triển KCN huyện Châu Thành Huyện Châu Thành nằm khu vực ảnh hưởng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn kết với tỉnh Tiền Giang thông qua cầu Rạch Miễu cách trung tâm kinh tế thương mại Thành phố Hồ Chí Minh 86km Châu Thành vùng tiềm đất đai phong phú, địa hình tương đối phẳng, khí hậu thời tiết ơn hòa chịu ảnh hưởng bão Huyện có nguồn lao động dồi dào, mật độ dân cư đông đúc, tốc độ thị hóa cao, có nhiều ưu kinh tế - xã hội vùng khác nhờ nằm vị trí đắc địa, ngõ giao thông tỉnh, nằm trục lộ giao thông thủy với hệ thống sơng ngòi chằng chịt, đầu tư xây dựng cảng sơng Giao Long có lực thơng qua cảng 200.000 tấn/năm thuận lợi cho giao thông đường thủy Giao thông đường có QL60, hệ thống đường tỉnh lộ, đường liên huyện, liên xã, nội thị đầu tư nâng cấp mở rộng làm nhiều, với cơng trình kỷ cầu Rạch Miễu vào hoạt động (19/01/2009) phá vỡ ốc đảo tỉnh, tạo nên cầu nối thông thương phát triển kinh tế mạnh mẽ tỉnh nhà với tỉnh đồng sơng Cửu Long vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Giao thông liền mạch nhà đầu tư khơng e ngại chuyện qua sơng phải lụy đò, năm gần có nhiều nhà đầu tư ngồi nước tìm đến Châu Thành để đầu tư phát triển kinh tế Với lơ ̣i thế về giao thương và tiề m phát triển kinh tế nói Châu Thành tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng hai KCN Giao Long (nằm địa bàn xã An Phước) KCN An Hiệp (nằm địa bàn xã An Hiệp), hai địa bàn có vị trí chiến lược giao thông thủy bộ, KCN Giao Long nằm đường tỉnh lộ 883 cũ (nay Quốc lộ 57B), cách cảng Giao Long 3km, cách QL 60 khoảng 04km cách thành phố Bến Tre 10km; KCN An Hiệp nằm đường tỉnh lộ 884 cũ (nay Quốc lộ 57C), dọc theo sông Hàm Luông, cách QL 60 TP Bến Tre 7km An Phước An Hiệp chọn để phát triển cơng nghiệp ngồi việc có lợi giao thơng có nguồn lao động dồi đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng lao động nhà đầu tư, ngun nhân quan trọng do: i An Phước vùng kinh tế xã hội khó khăn, hầu hết người dân sống chủ yếu nghề nơng với phần lớn diện tích đất canh tác lúa, số trồng hoa màu, ăn trái nuôi trồng thủy sản Do đặc điểm thổ nhưỡng nơi vùng đất phèn nên sản xuất nông nghiệp hiệu quả, đời sống người dân ngày khó khăn Chính tỉnh đầu tư phát triển công nghiệp nhằm chuyển đổi cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế giải việc làm cho lượng lớn lao động nhàn rỗi khu vực An Hiệp vùng kinh tế xã hội khó khăn với đặc thù ngành nghề nơi trồng trọt chăn nuôi; chế biến nông sản (chế biến cơm dừa, thạch dừa ) tiểu thủ công nghiệp (đan lát, dệt chiếu, sản xuất sơ dừa, sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ thân, trái cọng dừa ) với quy mô nhỏ lẻ, thiếu liên kết sản xuất, thiết bị công nghệ lạc hậu nên sản phẩm làm chưa đáp ứng nhu cầu thị trường Nhằm quy hoạch phát triển ngành nghề chế biến nông sản, tiểu thủ công nghiệp theo hướng cơng nghiệp hóa đại hóa, đảm bảo đa dạng mẫu mã chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường nước xuất khẩu, giải việc làm cho lao động khu vực góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tỉnh đầu tư xây dựng KCN An Hiệp Bến Tre xác định Châu Thành tiểu vùng phát triển đầu tàu có tính chất động lực phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà, tỉnh tập trung huy động nguồn lực để đầu tư cho hai KCN Giao Long An Hiệp, đồng thời ban hành nhiều sách ưu đãi đầu tư lĩnh vực kinh tế nhằm kêu gọi nhà đầu tư nước đến với Châu Thành hợp tác mở rộng giao thương để phát triển Khái quát dự án KCN Giao Long An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Dự án KCN Giao Long KCN Giao Long chọn vị trí nằm ven với tỉnh lộ 883 cũ (nay Quốc lộ 57B), nơi gặp khó khăn việc sản xuất nơng nghiệp, đất chủ yếu đất bị nhiễm phèn loại trồng khó có khả phát triển, phần diện tích lớn để GPMB xây dựng KCN Giao Long đất nông nghiệp Trung tâm giống trồng tỉnh quản lý, số hộ dân sinh sống khu tương đối Vì UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quy hoạch xây dựng KCN Giao Long để góp phần chuyển đổi cấu kinh tế huyện Châu Thành nói chung xã An Phước, Quới Sơn, Giao Long, Phú An Hòa nói riêng, theo hướng cơng nghiệp hóa, nâng cao hiệu sản xuất ngành, vùng lãnh thổ, gắn phát triển xã An Phước mối quan hệ tổng thể với địa phương khác huyện Châu Thành Đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật dịch vụ hỗ trợ sản xuất công nghiệp tạo môi trường thuận lợi khuyến khích thu hút đầu tư ngồi nước Hình thành KCN tạo bước chuyển công nghiệp chế biến sản xuất hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn, giải việc làm tăng thu nhập cho người dân huyện Châu Thành nói riêng tỉnh Bến Tre nói chung, góp phần tăng thu nhập bình quân cho người dân tỉnh Bến Tre, làm cho cấu kinh tế tỉnh nhà theo hướng CNH-HĐH KCN Giao Long thành lập theo QĐ số 853/QĐ-UBND ngày 16/3/2004 UBND tỉnh Bến Tre việc phê duyệt quy hoạch chung KCN Giao Long - Châu Thành; Công văn số 2695/BKH-KCN KCX ngày 06/5/2004 Bộ Kế hoạch Đầu tư việc chủ trương thành lập KCN Giao Long, tỉnh Bến Tre; Công văn số 909/BXD-KTQH ngày 21/6/2004 Bộ Xây dựng việc chủ trương đầu tư xây dựng KCN Giao Long, tỉnh Bến Tre; Công văn 910/CP-CN ngày 01/7/2004 Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Xây dựng UBND tỉnh Bến Tre việc chủ trương xây dựng KCN Giao Long, tỉnh Bến Tre văn khác có liên quan đến việc hình thành KCN Giao Long KCN Giao Long Công ty Phát triển hạ tầng KCN Bến Tre (nay Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng KCN tỉnh Bến Tre) làm chủ đầu tư quản lý thực xây dựng kết cấu hạ tầng KCN Giao Long nằm địa bàn xã An Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, nằm dọc theo tuyến đường tỉnh lộ 883 cũ (nay Quốc lộ 57B), cách cảng Giao Long 03 km cách Quố c lô ̣ 60 khoảng 04 km, cách thành phố Bến Tre 10km Đây khu vực có vị trí địa lý, cảnh quang môi trường lý tưởng phù hợp cho việc xây dựng KCN tập trung KCN có quy mơ 167,23 với tổng vốn đầu tư sở hạ tầng 674 tỷ đồng, diện tích khu I 99,37 ha, diện tích khu II 67,86 Tại hình thành khu liên hợp công nghiệp - tiểu khu nhà đồng đại, đảm bảo hạ tầng kỹ thuật gắn liền với hạ tầng xã hội - KCN gắn liền với khu dân cư dịch vụ phục vụ cho công nhân chuyên gia làm việc KCN Hệ thống hạ tầng kỹ thuật KCN Giao Long I đầu tư xây dựng đồng bộ, đại gồm: hệ thống cấp điện, cấp nước, nước, giao thơng, thông tin liên lạc, hệ thống chiếu sáng, nhà máy xử lý nước thải, trung tâm kho vận, an ninh, môi trường xanh Đến Khu I có 23 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư khoảng 4.463 tỷ đồng, có 13 dự án FDI, 23 dự án vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 100%, khu II có 11 dự án di vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy 95,58% Quá trình triển khai thực dự án, quan Nhà nước thực nhiệm vụ BT, HT, THĐ, GPMB nhận đồng tình, ủng hộ, chấp hành chủ trương THĐ, GPMB người dân, bên cạnh gặp khó khăn định, như: số hộ dân không chấp hành chủ trương, có hành vi lơi kéo người khác thực hiện, nhận tiền bàn giao mặt chậm, chí khơng chịu giao mặt cho đơn vị thi công dẫn đến phải thực việc cưỡng chế thu hồi đất, tái lấn chiếm bàn giao mặt Tuy nhiên, số cán làm nhiệm vụ GPMB, quan thực thi pháp luật thực sai quy trình, áp dụng pháp luật khơng đối tượng dẫn đến tình trạng khiếu kiện kéo dài có tính lăn dây cho hộ khác Nhưng với tâm cấp, ngành vào liệt cấp lãnh đạo nên công tác GPMB thực dự án KCN Giao Long hoàn thành Dự án KCN An Hiệp Hòa chung với việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà với tỷ trọng tốc độ tăng trưởng cao, việc quy hoạch khu công nghiệp tập trung có quy mơ vị trí phù hợp KCN An Hiệp cần thiết Các dự án tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, tăng thu nhập chuyển dịch dần cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng cơng nghiệp, góp phần ổn định an ninh trị sách xã hội nông thôn Việc lập dự án trở nên cấp thiết nhu cầu đầu tư doanh nghiệp vào tỉnh tăng dần, việc giải mặt sở hạ tầng cho doanh nghiệp khu vực khác thực Chính vậy, khơng có biện pháp cân đối, điều tiết hợp lý làm ành hưởng lớn đến an ninh trật tự khu vực, gây cản trở trình phát triển kinh tế, xã hội địa phương Do việc thành lập xây dựng KCN An Hiệp cần thiết KCN An Hiệp thành lập sở pháp lý văn sau: QĐ số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch phát triển KCN Việt Nam đến năm 2015 định hướng đến năm 2020; Nghị số 03-NQ/TU ngày 12/4/2006 Tỉnh ủy Bến Tre đẩy mạnh phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 20062010 định hướng đến năm 2020; QĐ số 3513/QĐ-UB ngày 13/10/2005 UBND tỉnh Bến Tre việc phê duyệt phương án đầu tư hạ tầng sở Cụm công nghiệp An Hiệp - Châu Thành, tỉnh Bến Tre; Công văn số 1130/UBNDCNLTS ngày 04/4/2007 UBND tỉnh Bến Tre gửi Công ty phát triển hạ tầng KCN việc chủ trương điều chỉnh Cụm công nghiệp An Hiệp thành KCN An Hiệp QĐ số 1713/QĐ-UBND ngày 08/9/2008 UBND tỉnh Bến Tre việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng KCN An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre KCN An Hiệp thuộc địa bàn xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Công ty Phát triển hạ tầng KCN Bến Tre (nay Ban quản lý dự án phát triển hạ tầng KCN tỉnh Bến Tre) làm chủ đầu tư Có vị trí thuận lợi giao thông thủy nằm tỉnh lộ 884 cũ (nay Quốc lộ 57C) giáp sông Hàm Luông, nằm cách thành phố Bến Tre QL 60 khoảng 12km KCN An Hiệp có quy mơ 209,82 phân làm hai khu, KCN An Hiệp I có quy mơ 72 với tổng vốn đầu tư sở hạ tầng 265 tỷ đồng chia làm giai đoạn GPMB, bắt đầu GPMB cuối năm 2005, đến KCN An Hiệp I GPMB 72 (chiếm tỷ lệ 100%), với 15 dự án, tỷ lệ lấp đầy 100% KCN An Hiệp II quy mô 137,82 kêu gọi đầu tư chưa tiến hành GPMB KCN An Hiệp quy hoạch chi tiết với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đại, văn minh, bao gồm hạng mục như: Đường giao thơng, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước, nhà máy sản xuất, nhà kho, thông tin, trung tâm điều hành, nhà máy xử lý nước thải, bến tàu Với mạnh đặc biệt chiến lược đầu tư đắn, Bến Tre thực thành công mục tiêu chuyển đổi cấu kinh tế theo hướng CNHHĐH cách biến An Hiệp từ vùng đất nông nghiệp cằn cỗi trở thành KCN đại thân thiện với môi trường, thu hút nhà đầu tư nước với tổng vốn đầu tư khoảng 69,5 triệu USD KCN An Hiệp bắt đầu triển khai thực THĐ, GPMB từ năm 2005 đến cuối năm 2016 đầu năm 2017 hoàn thành việc GPMB để THĐ thực toàn dự án Là dự án chia thành nhiều GĐ (với GĐ), GĐ có chia thành đợt (có GĐ đến đợt) diện tích thu hồi với 72ha Quá trình triển khai thực dự án gặp nhiều khó khăn, phải thực đến lần cưỡng chế (trong có lần lên đến 22 hộ dân), nguyên nhân thời gian thực dự án kéo dài, giá chênh lệch đợt GĐ làm ảnh hưởng tâm lý người dân, người dân có nhiều cách để buộc quan nhà nước phải áp dụng giá chấp thuận (như xây dựng nhà không đảm bảo chất lượng, trồng không khoảng cách mật độ trồng dầy ), thu hồi đất nhiều loại đối tượng khác (người dân, tổ chức, doanh nghiệp, sở thờ tự) Nhưng với đạo tỉnh, phối hợp vào cấp, ngành thực hoàn thành việc GPMB xây dựng KCN An Hiệp ... pháp luật thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt Chương 2: Thực trạng áp dụng pháp luật thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt xây dựng Khu công nghiệp Giao Long An Hiệp (huyện Châu Thành tỉnh. .. LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP GIAO LONG VÀ AN HIỆP (HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE) 33 2.1 THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ BỒI THƯỜNG, KHI. .. NAM ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ THU HỒI ĐẤT, BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHI XÂY DỰNG KHU CÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN CHÂU THÀNH TỈNH BẾN TRE Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT
- Xem thêm -

Xem thêm: Áp dụng pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi xây dựng khu công nghiệp tại huyện châu thành tỉnh bến tre , Áp dụng pháp luật về thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi xây dựng khu công nghiệp tại huyện châu thành tỉnh bến tre

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay