Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường đại học thể dục thể thao thành phố hồ chí minh

132 2 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM oo0oo NGUYỄN NGỌC HÙNG HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM oo0oo NGUYỄN NGỌC HÙNG HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Kế tốn Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Xuân Hƣng TP Hồ Chí Minh, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu “ Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh” riêng tơi hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Xuân Hưng Nội dung số liệu nêu đề tài hoàn toàn tơi nghiên cứu thực Luận văn chưa cơng bố hình thức TP.HCM, Ngày 19 tháng 09 năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Ngọc Hùng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài 2.Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: 2.2 Mục tiêu cụ thể: 3.Câu hỏi nghiên cứu 4.Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KHU VỰC CÔNG 1.1 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước có liên quan 1.1.1 Nghiên cứu nước ngoài: 1.1.2 Nghiên cứu nước: 1.2 Tổng quan hệ thống KSNB khu vực công 1.2.1 Lịch sử đời phát triển lý thuyết kiểm soát nội 1.2.2 Lịch sử đời phát triển hệ thống KSNB khu vực công 14 1.2.3 Khái niệm, định nghĩa có liên quan đến kiểm soát nội 16 1.2.4 Mục tiêu kiểm sốt nội khu vực cơng 22 1.2.5 Các phận hợp thành kiểm soát nội 23 1.2.6 Những hạn chế tiềm tàng hệ thống kiểm soát nội 36 1.3 Đặc điểm hoạt động hệ thống kiểm soát nội đơn vị hành nghiệp có thu 38 1.3.1 Đặc điểm đơn vị nghiệp có thu 38 1.3.2 Đặc điểm hoạt động KSNB đơn vị nghiệp có thu 39 1.4 Phương pháp nghiên cứu 40 1.4.1 Phương pháp nghiên cứu 40 1.4.2 Thu thập liệu nghiên cứu 41 1.4.3 Thiết kế câu hỏi đề xuất mơ hình nghiên cứu 42 1.5 Kết luận chương CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KSNB TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 45 2.1 Tổng quan Trường Đại học Thể dục thể thao Tp Hồ Chí Minh 45 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 45 2.1.2 Sứ mạng, tầm nhìn: 48 2.1.3 Chức nhiệm vụ, quyền hạn Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 49 2.1.4 Đặc điểm hoạt động tài 52 2.2 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 54 2.2.1 Những vấn đề chung việc khảo sát thực trạng hệ thống kiểm soát nội Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 54 2.2.2 Thực trạng hệ thống kiểm soát nội Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 55 2.3 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 76 2.3.1 Môi trường kiểm soát 76 2.3.2 Đánh giá rủi ro 79 2.3.3 Hoạt động kiểm soát 80 2.3.4 Thông tin truyền thông 84 2.3.5 Giám sát 85 2.4 Nguyên nhân hạn chế 86 2.5 Đánh giá chung việc vận hành hệ thống kiểm soát nội Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 87 2.6 Kết luận chương 88 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 89 3.1 Các quan điểm hoàn thiện 89 3.1.1 Quan điểm tuân thủ quy định pháp luật 89 3.1.2 Quan điểm phát triển tương xứng 90 3.1.3 Quan điểm phù hợp 90 3.1.4 Quan điểm tính kế thừa 90 3.2 Phương hướng hoàn thiện 91 3.2.1 Phương hướng hoàn thiện ngắn hạn 91 3.2.2 Phương hướng hoàn thiện dài hạn 91 3.3 Các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 91 3.3.1Môi trường kiểm soát 92 3.3.2 Đánh giá rủi ro 95 3.3.3 Hoạt động kiểm soát 97 3.3.4 Thông tin truyền thông 102 3.3.5 Giám sát 103 3.4 Một số kiến nghị 103 3.5 Hạn chế đề tài 105 3.6 Kết luận chương 105 KẾT LUẬN CHUNG 106 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KSNB Kiểm soát nội TDTT Thể dục thể thao HCSN Hành nghiệp KTNB Kiểm tốn nội BGH Ban giám hiệu NSNN Ngân sách nhà nước KTTT Kế tốn tốn BCTC Báo cáo tài TpHCM Thành phố Hồ Chí Minh AICPA Hiệp hội kế tốn viên công chứng Hoa Kỳ CPA Ủy ban thủ tục kiểm toán AAA Hiệp hội kế toán hoa kỳ FEI Hiệp hội quản trị nhà tài IIA Hiệp hội kiểm toán viên nội IMA Hiệp hội kế toán viên quản trị ISACA Hiệp hội kiểm soát kiểm tốn hệ thống thơng tin ISA Hệ thống chuẩn mực kiểm toán quốc tế INTOSAI Tổ chức quốc tế quan kiểm toán tối cao GAO Cơ quan kiểm tốn Nhà nước Hoa Kì PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong công cách mạng tồn cầu hóa nay, tổ chức mong muốn hoạt động đơn vị hữu hiệu hiệu quả, báo cáo tài đáng tin cậy, tuân thủ pháp luật quy định Tuy nhiên, thực trạng phổ biến đơn vị nghiệp công lập phương pháp quản lý lỏng lẻo, thiếu kiểm tra, giám sát thường dựa vào kinh nghiệm quản lý cá nhân, chủ yếu theo tính tự phát, cảm tính, phân quyền điều hành cho cấp mà thiếu kiểm tra Từ dẫn đến sai phạm gây ảnh hưởng lớn đến đơn vị Điển sai phạm Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng, đợt tra hồi tháng 04 năm 2017, theo nguồn tin Báo Nhân dân đăng ngày 20/06/2017 đơn vị có tổng số tiền sai phạm lên đến 8,5 tỷ đồng Trong chủ yếu chi vượt mức cơng tác phí, tốn chứng từ khơng hóa đơn, sai phạm lĩnh vực xây dựng bản… Hoặc số sai phạm Trường Đại học Lao động Xã hội vi phạm quy chế tuyển sinh, cấp … Thanh tra Bộ giáo dục Đào tạo kết luận từ năm 2015, đến chưa chịu khắc phục bị Thanh tra Bộ Lao động thương binh xã hội vào tra Bên cạnh đó, điều kiện kinh tế thị trường việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công tác điều tất yếu, đồng thời chịu tác động quy luật cung cầu thị trường Tự chủ trường đại học công lập xu thế, hoạt động môi trường mới, chế buộc phải thích nghi với việc tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, nhân tài chính, trường cần phải biết đón đầu hội, thực quản lý hiệu quả, thu hút sinh viên nâng cao nguồn thu Do cần quan tâm công tác cải cách quản lý, quan tâm đến KSNB (Kiểm soát nội bộ) Nhưng cơng tác kiểm sốt nội Trường chưa trọng, chí mang tính chất hình thức, gây tốn kém, lãng phí Tất vấn đề cho thấy cần phải có hệ thống kiểm soát nội hiệu quả, nhằm chủ động đánh giá rủi ro phát sai phạm lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực tài lĩnh vực chun mơn Cụ thể thiết lập hệ thống kiểm soát nội cách khoa học vận hành nghiêm túc mang lại hiệu định sau: Giảm thiểu nguy phạm phải sai lầm lĩnh vực đào tạo, tuyển sinh, cấp văn bằng, bảo vệ tài sản, tài chính, đảm bảo tính xác số liệu kế tốn, thực sách tài theo quy định nhà nước Nhận thức tầm quan trọng hệ thống kiểm soát nội đơn vị cơng nói chung Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng nên tác giả xin chọn đề tài “ Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Trƣờng Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh” để làm tốt nghiệp khóa luận cao học với mong muốn khắc phục hạn chế vấn đề tồn hệ thống kiểm soát nội Trường Đại học Thể dục thể thao TpHCM, giữ vững, phát huy ưu điểm có, giúp đơn vị ngày nâng cao công tác quản lý, đạt mục tiêu chung tổ chức phát triển bền vững lĩnh vực đào tạo nói chung ngành thể dục thể thao nói riêng Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung: - Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 2.2 Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, từ nêu rõ hạn chế cơng tác kiểm sốt nội đơn vị - Đưa giải pháp cụ thể , phù hợp thiết thực nhằm hoàn thiện nâng cao tính hiệu hệ thống KSNB Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh Câu hỏi nghiên cứu Để đạt mục tiêu trên, tác giả đưa câu hỏi nghiên cứu sau: - Thực trạng hệ thống kiểm soát nội Trường Đại học Thể dục thể thao TpHCM hoạt động nào? - Những hạn chế tồn xuất phát từ nguyên nhân giải pháp nhằm nâng cao hiệu KSNB Trường Đại học Thể dục thể thao TpHCM ? Đối tƣợng, phạm vi thời gian nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu: Hệ thống kiểm soát nội Trường Đại học Thể dục thể thao TpHCM 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Tại Trường Đại học Thể dục thể thao TpHCM 4.3 Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 03/2018 đến tháng 09/2018 Đóng góp đề tài Đánh giá thực trạng hệ thống kiểm soát nội Trường Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lực khơng ? 23/ Số lượng đội ngũ CBCNV có đủ để đáp ứng nhu cầu đào tạo không ? 4.Cơ cấu tổ chức 25/ Nhà trường có ban hành văn quy định chức năng, nhiệm vụ vị trí khơng ? 26/ Nhà trường có sơ đồ tổ chức khơng ? 27/ BGH trường có thường xuyên xem xét lại cấu tổ chức khơng ? 28/ BGH có hiểu rõ thực trách nhiệm hay khơng ? 29/ Trách nhiệm quyền hạn phận có bị chồng chéo khơng ? 30/ Có kiểm tra chéo phận khơng ? 5.Chính sách nhân 31/ Chính sách tuyển dụng nhân có cơng bố rộng rãi minh bạch khơng ? 32/ Các tiêu chí tuyển dụng: Tuổi giới tính Trình độ Kinh nghiệm Tiêu chí khác 33/ Các sách liên quan đến chế độ CNCNV có thực nghiêm túc đầy đủ không ? 34/ Nhà trường có sách để thu hút cán bộ, giảng viên giỏi không ? 35/ Nhà trường có quy định xử lý CBCNV sai phạm khơng ? 36/ Nhà trường có đề cao kỹ chun mơn tuyển dụng khơng ? 37/ Nhà trường có biện pháp nâng cao thu nhập cho CBCNV không ? 38/ Các biện pháp khen thưởng, kỷ luật có thực triệt để khơng ? 39/ Nhà trường có thường xuyên tổ chức lớp để nâng cao trình độ cho CBCNV không ? II.ĐÁNH GIÁ RỦI RO 40/ Nhà trường có truyền đạt thơng tin rủi ro đến CBCNV khơng ? 41/ Nhà trường có xây dựng chế để đánh giá CBCNV hoàn thành mục tiêu hay khơng? 42/ Nhà trường có xây dựng chế để nhận dạng rủi ro từ bên bên ngồi khơng ? 43/ Nhà trường có xây dựng phát triển biện pháp đối phó với rủi ro không ? 44/ Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có phận nhận diện rủi ro hay khơng ? 45/ Nhà trường có đánh giá rủi ro không ? 46/ Ban lãnh đạo có xác đinh rủi ro riêng biệt cho loại hoạt động hay khơng ? 47/ Nhà trường có biện pháp nhằm giảm thiểu có xảy rủi ro hay khơng ? III.HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT 48/ Nhà trường có quy định phê duyệt vấn đề liên quan đến hoạt động trường không ? 49/ Vấn đề phân cấp, ủy quyền có thiết lập, thực đắn để tránh xung đột lợi ích khơng ? 50/ Định kỳ nhà trường có thực kiểmtài sản không ? 51/ Định kỳ có báo cáo kết hoạt động cho BGH khơng ? 52/ Các đối tượng có liên quan nhà trường có thực quy trình đặt khơng ? 53/ Các sai sót q trình thực có báo cáo đầy đủ với cấp quản lý khơng ? 54/ Nhà trường có xây dựng sách ủy quyền xét duyệt khơng ? IV.THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG 55/ Nhà trường có tiếp nhận thơng tin từ bên ngồi khơng ? 56/ Nhà trường có tiếp nhận thơng tin từ người học khơng ? 57/ Nhà trường có tiếp nhận thơng tin từ CBCNV khơng ? 58/ Nhà trường có thiết lập kênh truyền thông để trao đổi thông tin CBCNV lãnh đạo khơng ? 59/ Hình thức trao đổi thơng tin nhà trường là: Trực tiếp Văn Tại họp Email 60/ BGH có quan tâm đến phát triển hệ thống thông tin không ? 61/ Các thơng tin hoạt động có báo cáo kịp thời cho nhà quản lý hay không ? 62/ Truyền thơng nhà trường có thích hợp để đảm bảo kịp thời đầy đủ cho CBCNC để họ thực khơng ? V.GIÁM SÁT 63/ Nhà trường có phận kiểm tra giám sát hay không ? 64/ Cán giám sát có làm cơng tác kiêm nhiệm khơng ? 65/ Cán giám sát có đào tạo kỹ nghiệp vụ không ? 66/ Lãnh đạo đơn vị có thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động nhân viên không ? 67/ BGH có thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, ban, khoa, mơn khơng ? 68/ Các quan chức có thường xuyên kiểm tra hoạt động nhà trường không ? 69/ Các vấn đề tồn bị phát quan chức có khắc phục khơng ? 70/ CBCNV có kiểm tra giám sát lẫn công tác hay không ? Ký tên ( Ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT Với câu hỏi tự bảng khảo sát (Phụ lục 1) gửi đến 75 cán Trường (có chọn lọc vị trí cơng việc phù hợp với nội dung câu hỏi khảo sát đề tài Ban giám hiệu, Trưởng phòng, phó phòng, Trưởng khoa, phó khoa, Trưởng Bộ môn … thu đẻ 75 bảng câu hỏi gửi Kết khảo sát sau: Câu hỏi Có Trả lời Khơng I.MƠI TRƢỜNG KIỂM SỐT 1.Sự liêm giá trị đạo đức 1/ Nhà trường có xây dựng quy tắc, 81,33% 6,66% đạo đức ứng xử hay không ? 2/ Các quy tắc đạo đức, ứng xử có 21,33% 36% phổ biến cho CBCNV Trường không ? 3/ Các quy tắc đạo đức, ứng xử có 6,66% 69,33% ban hành văn hay không ? 4/ Các quy tắc đạo đức, ứng xử phổ biến cách ? 6,66% Văn 38,66% Lời nói 20% Băng rơn 9,33% Website Trường 18,66% Không phổ biến 7/ Anh (chị) có hiểu rõ biện pháp 65,33% 34.6% xử lý hành vị không chấp nhận không ? 5/ BGH có thực nghiêm túc 70,66% 24% quy tắc, đạo đức ứng xử hay không ? 6/ Anh (chị) có hiểu rõ hành vi 62,66% 37,34% chấp nhận hay không chấp nhận nhà trường ? I.MƠI TRƢỜNG KIỂM SỐT 2.Triết lý phong cách lãnh đạo 8/ Ban giám hiệu trường có đánh giá 69.33% 13,33% cao vai trò hệ thống kiểm sốt nội không ? Không biết 12.01% 42,67% 24,01% 66% 37% 5,34% 17,34% 9/ Anh (chị) có chịu sức ép từ lãnh đạo 85,33% 5,33% cấp thực quy tắc đạo đức, ứng xử không ? 10/ Nhân vị trí lãnh đạo 94,66% nhà trường có thường xun thay đổi khơng ? 11/ Ban lãnh đạo Trường có đối thoại 80% 20% với CBCNV sinh viên không ? 12/ Các họp giao ban có thường 96% xun diễn khơng ? 13/ Nội dung họp có 84% 6,66% cơng khai không ? 14/ Khi tham mưu yếu 74,66% 10,66% hệ thống kiểm sốt BGH trường có điều chỉnh khơng ? 15/ Lãnh đạo trường có hiểu rõ trách 89,33% nhiệm quyền hạn khơng ? 16/ BGH có hiểu biết đầy đủ 88% chế quản lý tài đơn vị hay không ? 17/ Ban giám hiệu có kiên chơng 72% 6,67% lại hành vi gian lận, sai tránh không ? 18/ Thành viên Ban giám hiệu có 64% 2% tham gia phong trào Trường tổ chức khơng ? I.MƠI TRƢỜNG KIỂM SOÁT 3.Năng lực cán viên chức 19/ Khi phân cơng cơng việc, nhà 90,66% 1,33% trường có u cầu kiến thức kỹ cho vị trí việc làm khơng ? 20/ Nhà trường có sách hỗ trợ, 100% đào tạo CBVC nâng cao nghiệp vụ chun mơn khơng ? 21/ Trong nhà trường có tồn 27% 73% CBCNV không đủ lực hay khơng ? 22/ Nhà trường có đưa biện 74% 22% pháp cụ thể để xử lý CBCNV không đủ lực không ? 23/ Số lượng đội ngũ CBCNV có đủ để 89,33% 4% đáp ứng nhu cầu đào tạo khơng ? I.MƠI TRƢỜNG KIỂM SỐT 4.Cơ cấu tổ chức 9,34% 5,34% 4% 9,34% 14,68% 10,67% 12% 21,33% 34% 8,01% 2% 6.67% 25/ Nhà trường có ban hành văn 93,33% quy định chức năng, nhiệm vụ vị trí khơng ? 26/ Nhà trường có sơ đồ tổ chức không 82,66% ? 27/ BGH trường có thường xuyên xem 30,66% xét lại cấu tổ chức khơng ? 28/ BGH có hiểu rõ thực 89,33% trách nhiệm hay khơng ? 29/ Trách nhiệm quyền hạn 20% phận có bị chồng chéo khơng ? 30/ Có kiểm tra chéo 45,33% phận không ? I.MƠI TRƢỜNG KIỂM SỐT 5.Chính sách nhân 14,66% 31/ Chính sách tuyển dụng nhân có cơng bố rộng rãi minh bạch không ? 32/ Các tiêu chí tuyển dụng: 100% Tuổi giới tính 90,66% Trình độ 25.33% Kinh nghiệm 12% Tiêu chí khác 33/ Các sách liên quan đến chế 68% độ CNCNV có thực nghiêm túc đầy đủ khơng ? 34/ Nhà trường có sách để 17,33% thu hút cán bộ, giảng viên giỏi không ? 35/ Nhà trường có quy định xử lý 46,66% CBCNV sai phạm khơng ? 36/ Nhà trường có đề cao kỹ 85% chuyên môn tuyển dụng không ? 37/ Nhà trường có biện pháp nâng 50,66% cao thu nhập cho CBCNV không ? 38/ Các biện pháp khen thưởng, kỷ luật 70,66% có thực triệt để khơng ? 39/ Nhà trường có thường xun tổ 92% chức lớp để nâng cao trình độ cho CBCNV không ? 6,67% 6,66% 10,68% 57,33% 12.01% 10,67% 62% 18% 37,33% 17,34% 80% 5,34% 68% 54% 12% 9,34% 6,67% 34% 20% 61,33% 21,34% 36% 17,34% 2% 13% 12% 37,34% 8% 21,34% 8% PHỤ LỤC Trả lời Câu hỏi Có Không Không biết II.ĐÁNH GIÁ RỦI RO 40/ Nhà trường có truyền đạt thơng tin rủi ro đến CBCNV khơng ? 38,67% 61,33% 41/ Nhà trường có xây dựng chế để đánh giá CBCNV hoàn thành 81% 5% 14% 42,66% 44,01% 67% 11% 97,33% 2,67% 16% 61,33% 22,67% 48% 9% 43% 29,33% 44,01% mục tiêu hay không? 42/ Nhà trường có xây dựng chế để nhận dạng rủi ro từ bên 13,33% bên khơng ? 43/ Nhà trường có xây dựng phát triển biện pháp đối phó với rủi ro 22% không ? 44/ Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh có phận nhận diện rủi ro hay khơng ? 45/ Nhà trường có đánh giá rủi ro khơng ? 46/ Ban lãnh đạo có xác đinh rủi ro riêng biệt cho loại hoạt động hay khơng ? 47/ Nhà trường có biện pháp nhằm giảm thiểu có xảy rủi ro hay không ? 26,66% PHỤ LỤC Trả lời Câu hỏi Có Khơng Khơng biết III.HOẠT ĐỘNG KIỂM SỐT 48/ Nhà trường có quy định phê duyệt vấn đề liên quan 84% 16% đến hoạt động trường không ? 49/ Vấn đề phân cấp, ủy quyền có thiết lập, thực đắn để 77,33% 22,67% tránh xung đột lợi ích khơng ? 50/ Định kỳ nhà trường có thực kiểmtài sản khơng ? 51/ Định kỳ có báo cáo kết hoạt động cho BGH không ? 96% 4% 71% 6% 23% 84% 5% 11% 85,33% 4% 10,67% 52/ Các đối tượng có liên quan nhà trường có thực quy trình đặt khơng ? 53/ Các sai sót q trình thực có báo cáo đầy đủ với cấp quản lý không ? 54/ Nhà trường có xây dựng sách ủy quyền xét duyệt không ? 52% 48% PHỤ LỤC Câu hỏi Trả lời Có Khơng Khơng biết IV.THƠNG TIN VÀ TRUYỀN THƠNG 55/ Nhà trường có tiếp nhận thơng tin từ bên ngồi khơng ? 56/ Nhà trường có tiếp nhận thông tin từ người học không ? 57/ Nhà trường có tiếp nhận thơng tin từ CBCNV khơng ? 69.33% 14,66% 16,01% 73,33% 9,33% 17,34% 89,33% 10,67% 58/ Nhà trường có thiết lập kênh truyền thơng để trao đổi thông tin 57,33% 30,66% 12,01% CBCNV lãnh đạo khơng ? 59/ Hình thức trao đổi thơng tin nhà trường là: - Trực tiếp - Văn - Tại họp 76% 14% 10% - Email 32% 46% 4% 69% 9% 22% 76% 6% 18% 49,33% 12% 38,67% 60/ BGH có quan tâm đến phát triển hệ thống thông tin không ? 68% 54,66% 61/ Các thơng tin hoạt động có báo cáo kịp thời cho nhà quản lý hay không ? 62/ Truyền thơng nhà trường có thích hợp để đảm bảo kịp thời đầy đủ cho CBCNC để họ thực không ? PHỤ LỤC Trả lời Câu hỏi Có Khơng Khơng biết 86,66% 13,37% V.GIÁM SÁT 63/ Nhà trường có phận kiểm tra giám sát hay khơng ? 64/ Cán giám sát có làm công tác kiêm nhiệm không ? 65/ Cán giám sát có đào tạo kỹ nghiệp vụ không ? 84% 25,33% 5% 69,33% 11% 5,34% 66/ Lãnh đạo đơn vị có thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động 84% 4% 12% nhân viên không ? 67/ BGH có thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, ban, 66,66% 22,66% 10,68% khoa, mơn khơng ? 68/ Các quan chức có thường xuyên kiểm tra hoạt động nhà 89,33% 10,67% trường không ? 69/ Các vấn đề tồn bị phát quan chức có khắc 90% 2% 8% 61,33% 20% 18,67% phục không ? 70/ CBCNV có kiểm tra giám sát lẫn công tác hay không ? PHỤ LỤC 7: PHỤ LỤC THỐNG KÊ TRÌNH ĐỘ CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC TDTT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ( Nguồn Phòng Tổ chức cán bộ) STT Trình độ, chức danh Tổng số Giáo sư Phó giáo sư Tiến sĩ 32 Thạc sĩ 112 Cử nhân 140 Trình độ khác PHỤ LỤC 8: THỐNG KÊ SỐ LƢỢNG CÁN BỘ ĐƢỢC KHẢO SÁT Ở CÁC BỘ PHẬN Bộ phận Trƣởng phòng Ban giám hiệu Phòng Hành quản trị Phòng Tài vụ Phó phòng Nhân viên Số lƣợng 1 Phòng Cơng tác trị Phòng Hợp tác quốc tế Phòng Tổ chức 1 Phòng Đào tạo 2 Khoa Sau đại học Khoa Quản lý TDTT 1 4 Khoa Y sinh học Khoa Giáo dục thể chất Khoa Huấn luyện Phòng Thanh tra khảo thí Đảm bảo chất lượng giáo dục Bộ môn Võ vật Ju Bộ mơn Bóng chuyền 1 Bộ môn Thể dục 1 Bộ môn Cờ 1 Bộ môn Điền kinh 4 Bộ môn Thể thao nước Viện Nghiên cứu khoa học Công nghệ thể thao 1 Trung tâm Thông tin tư liệu thể thao 1 TỔNG CỘNG 18 16 41 75 11 PHỤ LỤC 8: THỐNG KÊ SỐ LƢỢNG BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Ở ... nội Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 55 2.3 Đánh giá hệ thống kiểm soát nội Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 76 2.3.1 Mơi trường kiểm. .. hệ thống kiểm soát nội Trường Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 4 Đề xuất kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ. .. trạng hệ thống kiểm soát nội Trường Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, từ nêu lên mặt hạn chế Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt hệ thống nội Trường Đại học Thể dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường đại học thể dục thể thao thành phố hồ chí minh , Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường đại học thể dục thể thao thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay