Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu dòng xe mazda tại thị trường thành phố hồ chí minh

102 2 0
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:55

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG HIẾU GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU DÒNG XE MAZDA TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Mính – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG HIẾU GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU DÒNG XE MAZDA TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ANH MINH TP Hồ Chí Mính – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, đề tài khơng chép từ cơng trình nghiên cứu khoa học khác, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 Người thực luận văn Nguyễn Quang Hiếu MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 1.1 Tổng quan thương hiệu 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Vai trò thương hiệu người tiêu dùng 1.1.3 Vai trò thương hiệu doanh nghiệp 1.1.4 Vai trò thương hiệu sản phẩm xe 1.2 Khái niệm giá trị thương hiệu 10 1.2.1 Nhận thức thương hiệu 11 1.2.2 Hình ảnh thương hiệu 12 1.3 Những nghiên cứu giá trị thương hiệu 12 1.3.1 Giá trị thương hiệu theo quan điểm Leuthesser (1988) 12 1.3.2 Giá trị thương hiệu theo quan điểm Aaker (1991) 13 1.3.3 Giá trị thương hiệu theo quan điểm Lassar cộng (1995) 14 1.3.4 Nghiên cứu Yoo Donthu thang đo giá trị thương hiệu (2001) 14 1.3.5 Giá trị thương hiệu theo quan điểm Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2002) 15 1.4 Xây dựng thương hiệu mạnh 16 1.4.1 Bản sắc thương hiệu 18 1.4.2 Hoạt động thương hiệu 18 1.4.3 Hình ảnh thương hiệu 20 1.4.4 Đánh giá thương hiệu 21 1.4.5 Cảm nhận thương hiệu 22 1.4.6 Cộng hưởng thương hiệu 23 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU DÒNG XE MAZDA TẠI TP.HCM 25 2.1 Tổng quan công ty cổ phần ô tô Trường Hải 25 2.1.1 Sơ lược công ty 25 2.1.2 Tầm nhìn sứ mệnh cơng ty cổ phần tơ Trường Hải 27 2.1.2.1 Tầm nhìn 27 2.1.2.2 Sứ mệnh 28 2.1.3 Các dòng sản phẩm tơ Trường Hải 30 2.1.3 Định hướng phát triển Trường Hải 31 2.1.4 Tình hình kinh doanh xe Mazda 32 2.2 Tổng quan nghiên cứu 33 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 33 2.2.1.1 Phương pháp định tính 33 2.2.1.2 Phương pháp chọn mẫu thiết kế mẫu 34 2.2.1.3 Phương pháp phân tích liệu 34 2.2.1.4 Thang đo khảo sát 36 2.2.2 Thang đo đề xuất mã hoá thang đo 37 2.2.2.1 Thang đo nhận biết thương hiệu 37 2.2.2.2 Thang đo chất lượng cảm nhận thương hiệu 37 2.2.2.3 Thang đo liên tưởng thương hiệu 38 2.2.2.4 Thang đo lòng trung thành thương hiệu 39 2.2.3 Kết thu 40 2.3 Kiểm định độ tin cậy phù hợp thang đo 41 2.3.1 Kết phân tích Cronbach alpha 41 2.3.1.1 Kiểm định thang đo yếu tố “Nhận biết thương hiệu” 41 2.3.1.2 Kiểm định thang đo yếu tố “Chất lượng cảm nhận” 42 2.3.1.3 Kiểm định thang đo yếu tố “Liên tưởng thương hiệu” 43 2.3.1.4 Kiểm định thang đo yếu tố “Lòng trung thành thương hiệu” 43 2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá 44 2.3.2.1 Kết phân tích nhân tố khám phá lần thứ 44 2.3.2.2 Kết phân tích nhân tố khám phá lần thứ hai 44 2.4 Phân tích thực trạng giá trị thương hiệu Mazda 47 2.4.1 Nhận biết thương hiệu 47 2.4.2 Chất lượng cảm nhận 49 2.4.3 Liên tưởng thương hiệu 51 2.4.4 Lòng trung thành thương hiệu 53 2.5 Đánh giá chung thực trạng giá trị thương hiệu Mazda 55 2.5.1 Những mặt thuận lợi 55 2.5.2 Những mặt hạn chế 56 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ DÀNH CHO CÔNG TY NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MAZDA TẠI TP.HCM 58 3.1 Hoạch định phát triển thương hiệu Mazda Trường Hải đến năm 2020 58 3.1.1 Dự báo tổng quan thị trường ô tô Việt Nam 58 3.1.2 Định hướng phát triển thương hiệu Mazda công ty (giai đoạn 2018 – 2020) 58 3.2 Giải pháp kiến nghị dành cho công ty nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Mazda TP HCM (giai đoạn 2018 – 2020) 60 3.2.1 Đối với nhận biết thương hiệu 60 3.2.2 Đối với chất lượng cảm nhận 62 3.2.2.1 Nâng cao chất lượng sản phẩm 62 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 63 3.2.3 Đối với liên tưởng thương hiệu 64 3.2.3.1 Giải pháp khuyến 65 3.2.3.2 Giải pháp phân phối 65 3.2.4 Đối với lòng trung thành thương hiệu 66 3.2.4.1 Giải pháp hoạt động chăm sóc khách hàng 66 3.2.4.2 Giải pháp tri ân khách hàng 68 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AFTA: Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN (ASEAN Free Trade Area) ASEAN: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CBU: Xe nhập nguyên (Completely Built Up) CKD: Xe lắp ráp địa phương (Completely Knocked Down) LKPT: Linh kiện phụ tùng THACO: Công ty cổ phần ô tô Trường Hải TNBH: Trưởng nhóm bán hàng TVBH: Tư vấn bán hàng TP HCM: Thành phố Hồ Chí Minh SMRM: Sơ mi rơ móc SPSS: Phần mềm xử lý thống kê dùng ngành khoa học xã hội VIP: Người quan trọng (very important person) VHTT: Văn hố truyền thơng PC: Cơng ty phân phối xe du lịch (Passenger Car) PPKD: Phó phòng kinh doanh WIPO: Tổ chức sở hữu trí tuệ giới (World Intellectual Property Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Thang đo nhận biết thương hiệu 37 Bảng 2.2: Thang đo chất lượng cảm nhận 38 Bảng 2.3: Thang đo liên tưởng thương hiệu 39 Bảng 2.4: Thang đo lòng trung thành thương hiệu 40 Bảng 2.5: Kết phân tích thang đo Nhận biết thương hiệu 42 Bảng 2.6: Kết phân tích thang đo Chất lượng cảm nhận lần 42 Bảng 2.7: Kết phân tích thang đo Liên tưởng thương hiệu 43 Bảng 2.8: Kết phân tích thang đo Lòng trung thành thương hiệu 43 Bảng 2.9: Hệ số KMO Barllet sau phân tích nhân tố khám phá lần 45 Bảng 2.10: Thang đo giá trị thương hiệu sau xoay nhân tố 46 Bảng 2.11: Giá trị trung bình thành phần Nhận biết thương hiệu 47 Bảng 2.12: Giá trị trung bình thành phần Chất lượng cảm nhận 49 Bảng 2.13: Giá trị trung bình thành phần Liên tưởng thương hiệu 52 Bảng 2.14: Giá trị trung bình thành phần Lòng trung thành thương hiệu 54 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Mơ hình giá trị thương hiệu theo quan điểm Leuthesser (1988) 13 Hình 1.2: Mơ hình giá trị thương hiệu Aaker (1991) 13 Hình 1.3: Các thành phần giá trị thương hiệu theo quan điểm Lassar cộng (1995) 14 Hình 1.4: Mơ hình giá trị thương hiệu Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2002) 15 Hình 1.5: Tháp cộng hưởng thương hiệu Keller (2013) 16 Hình 2.1: Sơ đồ cấu trúc THACO năm 2018 25 Hình 2.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh xe Mazda năm 2018 27 Hình 2.3: Tầm nhìn THACO 27 Hình 2.4: Sứ mệnh THACO 28 Hình 2.5: Mơ hình kinh doanh tơ THACO 30 Hình 2.6: Số liệu ô tô đăng ký theo thương hiệu 32 Hình 2.7: Mơ hình nghiên cứu đề tài 41 Hình 2.8; Kế hoạch đặt hàng dòng xe phân khúc năm 2018 51 Hình 3.1: Định vị thương hiệu Mazda thị trường xe trung cấp 59 PHẦN MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Thu nhập bình quân đầu người Việt Nam năm 2017 đạt 53,5 triệu đồng/năm (theo số liệu Tổng cục Thống kê) tăng 170 USD so với năm 2016 Khi mức thu nhập tăng lên nhu cầu người chuyển biến lên tầng cao theo tháp nhu cầu Maslow Xe trước đơn phục vụ nhu cầu lại với phát triển kinh tế xu hướng tiêu dùng ngày đổi việc sở hữu xe thể thân, tận hưởng trải nghiệm khác biệt thương hiệu đem lại Đối với sản phẩm xe tác động thương hiệu lên suy nghĩ hành vi mua sắm người tiêu dùng tương đối rõ rệt Theo kết nghiên cứu Huỳnh Trí Thanh (2014) ảnh hưởng giá trị thương hiệu đến ý định mua xe ô tô người tiêu dùng TP HCM việc lựa chọn mua sản phẩm thương hiệu phụ thuộc vào chất lượng cảm nhận, lòng tin thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, trung thành thương hiệu nhận biết thương hiệu Đó nhân tố tạo nên giá trị thương hiệu Với việc tham gia Hiệp định thương mại tự AFTA, thuế suất nhập dành cho xe nhập từ nước khối ASEAN 0% kể từ đầu năm 2018 hội thách thức cho kinh tế Việt Nam Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn đa dạng với chất lượng sản phẩm giá cạnh tranh thương hiệu; điều kích thích sức mua làm tăng trưởng kinh tế quốc gia Tuy nhiên, với tràn vào lượng lớn xe nhập CBU , doanh nghiệp ráp ô tô nước có nguy đánh thị phần sân nhà cơng nghiệp tơ nước ta non trẻ gần chưa sản xuất, lắp ráp sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam mà lắp ráp dạng CKD Như vậy, doanh nghiệp ô tô nước đứng trước vấn đề cấp thiết cần Nội dung Giữ nguyên Loại bỏ Xe Mazda có độ bền cao Xe Mazda có kiểu dáng thể thao Xe Mazda gây nhiễm mơi trường Xe Mazda hao xăng Cảm giác lái xe Mazda tốt Xe Mazda chạy có tiếng ồn Lòng ham muốn thương hiệu Một vài đặc điểm Mazda đến suy nghĩ nhanh Tôi dễ dàng nhớ đến biểu tượng hay logo Mazda Tôi thấy khó khăn hình dung đến Mazda Lòng trung thành thương hiệu Tôi cho trung thành với Mazda Mazda lựa chọn Tơi khơng mua xe khác Mazda có mặt cửa hàng Nội dung chỉnh sửa lại Tôi chọn mua xe Mazda nhà dung xe Mazda trước Tơi hình dung đến chương trình quảng cáo Mazda Tôi giới thiệu xe Mazda cho người khác Tôi mua xe Mazda có ý định mua xe tơ Khả mua xe Mazda cao TRÂN TRỌNG CẢM ƠN SỰ HỖ TRỢ CỦA QUÝ ANH/CHỊ! PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH Kết vấn chuyên gia Tất đồng ý thành phần giá trị thương hiệu đề xuất; nhiên, để từ ngữ phù hợp với sản phẩm xe ô tô làm cho đối tượng khảo sát nắm bắt câu hỏi sát chuyên gia cho nên thay đổi yếu tố “Lòng ham muốn thương hiệu” thành “Liên tưởng thương hiệu” STT Đồng ý Không đồng ý Điều chỉnh tên yếu tố Yếu tố đề xuất Nhận biết thương hiệu 07 02 Lòng ham muốn thương hiệu 01 08 Chất lượng cảm nhận 06 03 Lòng trung thành thương hiệu 09 Liên tưởng thương hiệu (Nguồn: kết vấn chuyên gia) Kết thảo luận nhóm Mức độ Thang đo hiệu chỉnh điều chỉnh Nhận biết thương hiệu Tôi biết đặc điểm Mazda Chỉnh sửa từ Tôi nhận biết xe Mazda ngữ Thang đo gốc Tơi nhận biết Mazda thương hiệu khác Chỉnh sửa từ Tôi nhận biết kiểu dáng xe ngữ Mazda Tôi nhận biết Mazda Chỉnh sửa từ Tôi nhận biết ngữ dòng xe Mazda Chất lượng cảm nhận Mazda có chất lượng cao Chất lượng có Mazda cao Mazda có tính cao Chỉnh sử từ Xe Mazda có chất lượng cao ngữ Loại bỏ Chỉnh sửa từ Xe Mazda tiết kiệm nhiên liệu ngừ Mazda có độ tin cậy cao Loại bỏ Mazda phải có chất lượng tốt Loại bỏ Mazda có chất lượng thấp Loại bỏ Xe Mazda có độ bền cao Giữ nguyên Xe Mazda có kiểu dáng thể thao Chỉnh sửa từ Kiểu dáng xe Mazda bắt mắt ngữ Xe Mazda gây ô nhiễm môi trường Giữ nguyên Xe Mazda hao xăng Chỉnh sửa từ Xe Mazda tiết kiệm nhiên liệu ngữ Cảm giác lái xe Mazda tốt Giữ ngun Xe Mazda chạy có tiếng ồn Chỉnh sửa từ Xe Mazdađộng êm ngữ Liên tưởng thương hiệu Một vài đặc điểm Mazda đến suy nghĩ nhanh Chỉnh sửa từ Tôi nhận biết vài đặc ngữ điểm xe Mazda nhanh Tôi dễ dàng nhớ đến biểu tượng hay logo Mazda Tơi thấy khó khăn hình dung đến Mazda Chỉnh sửa từ Tơi nhớ hình dáng logo ngữ Mazda Chỉnh sửa từ Tơi hình dung kiểu dáng ngữ thiết kế Mazda Lòng trung thành thương hiệu Tơi cho trung thành với Mazda Mazda lựa chọn Tôi không mua xe khác Mazda có mặt cửa hàng Giữ nguyên Giữ nguyên Giữ nguyên Tôi chọn mua xe Mazda nhà dung xe Mazda trước Tơi hình dung đến chương trình quảng cáo Mazda Tơi giới thiệu xe Mazda cho gia đình, người thân Giữ ngun Tơi mua xe Mazda có ý định mua xe ô tô Loại bỏ Khả mua xe Mazda cao Loại bỏ Loại bỏ Giữ nguyên (Nguồn: kết thảo luận nhóm) PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CHÍNH THỨC Xin chào quý vị, thực đề tài nghiên cứu: “Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu dòng xe Mazda TP.HCM” Trước tiên, xin chân thành cảm ơn quý vị dành thời gian để trả lời bảng câu hỏi nghiên cứu Cũng xin lưu ý tất câu trả lời đánh giá khách quan quý vị có giá trị sử dụng đề tài nghiên cứu Tôi cam kết câu trả lời quý vị cung cấp xem xét cách cẩn trọng dùng cho mục đích nghiên cứu phân tích thống kê I.PHẦN KHẢO SÁT Anh (Chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau cách khoanh tròn mức độ tương ứng: Quy ước sau: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý (Lưu ý: Mỗi phát biểu chọn mức độ, Anh (Chị) đồng ý mức độ khoanh tròn vào mức độ tương ứng, trường hợp chọn nhầm xin Anh (Chị) gạch chéo X để hủy chọn chọn lại) Mức độ đồng ý STT Ký hiệu I NB1 NB2 NB3 II Các tiêu thức Nhận biết thương hiệu Tôi nhận biết xe Mazda Tôi nhận biết kiểu dáng xe Mazda Tơi nhận biết dòng xe Mazda Chất lượng cảm nhận CL1 Xe Mazda có chất lượng cao 5 CL2 Xe Mazda có độ bền cao CL3 Kiểu dáng xe Mazda bắt mắt CL4 Xe Mazdađộng êm CL5 Xe Mazda tiết kiệm nhiên liệu CL6 Xe Mazda gây ô nhiễm môi trường 10 CL7 Cảm giác lái xe Mazda tốt III Liên tưởng thương hiệu 11 LT1 Tôi nhận biết vài đặc điểm xe Mazda nhanh 12 LT2 Tơi nhớ hình dáng logo Mazda 13 LT3 Tơi hình dung thiết kế Kodo đặc trưng Mazda 5 14 TT1 Lòng trung thành thương hiệu Tơi cho tơi trung thành với xe Mazda 15 TT2 Mazda lựa chọn 16 TT3 Tôi không mua xe khác Mazda có mặt cửa hàng 17 TT4 18 TT5 Tôi hình dung chương trình quảng cáo Mazda Tôi giới thiệu xe Mazda cho gia đình, người thân IV II THƠNG TIN KHÁC Câu 1: Giới tính: Nam Nữ Câu 2: Nhóm tuổi: 40 Câu 3: Nghề nghiệp: Nhân viên văn phòng Kinh doanh Bất động sản CBCNV Câu 4: Mức thu nhập/tháng: < 30 triệu đồng < 40 triệu đồng < 50 triệu đồng < 60 triệu đồng Câu 5: Trình độ học vấn: Phổ thơng Đại học/Cao đẳng Sau đại học Câu 6: Tình trạng nhân: Độc thân Có gia đình Xin chân thành cám ơn hợp tác Anh/Chị PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ Bảng số Frequency Valid Nam 142 Nu 58 Total 200 Gioi_tinh Percent Valid Percent Cumulative Percent 71,0 71,0 71,0 29,0 29,0 100,0 100,0 100,0 Bảng số Frequency Valid Duoi 30 29 30 den 35 43 36 den 40 62 Tren 40 66 Total 200 Nhom_tuoi Percent Valid Percent Cumulative Percent 14,5 14,5 14,5 21,5 21,5 36,0 31,0 31,0 67,0 33,0 33,0 100,0 100,0 100,0 Bảng số Nghe_nghiep Frequency Percent Valid Nhan vien van phong Kinh doanh Bat dong san CBCNV Total Valid Percent Cumulative Percent 39 19,5 19,5 19,5 30 92 39 200 15,0 46,0 19,5 100,0 15,0 46,0 19,5 100,0 34,5 80,5 100,0 Bảng số Valid Duoi 30 trieu Duoi 40 trieu Duoi 50 trieu Duoi 60 trieu Total Frequency 26 48 49 77 200 Thu_nhap Percent Valid Percent Cumulative Percent 13,0 13,0 13,0 24,0 24,0 37,0 24,5 24,5 61,5 38,5 38,5 100,0 100,0 100,0 Bảng số Trinh_do Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Pho thong 52 26,0 26,0 26,0 Dai hoc/Cao dang 100 50,0 50,0 76,0 Sau dai hoc 48 24,0 24,0 100,0 Total 200 100,0 100,0 Bảng số Frequency Valid Doc than 41 Co gia dinh 159 Total 200 Hon_nhan Percent Valid Percent Cumulative Percent 20,5 20,5 20,5 79,5 79,5 100,0 100,0 100,0 Bảng số Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation NB1 200 3,62 ,792 NB2 200 3,68 ,895 NB3 200 3,76 ,752 CL1 200 3,79 ,938 CL2 200 3,43 1,049 CL3 200 3,67 1,072 CL4 200 3,69 1,014 CL5 200 3,71 ,955 CL6 200 3,76 ,995 CL7 200 3,60 ,962 LT1 200 3,47 ,874 LT2 200 3,59 ,673 LT3 200 3,42 ,864 TT1 200 3,72 ,891 TT2 200 3,77 ,814 TT3 200 3,71 ,964 TT4 200 3,78 ,931 TT5 200 3,75 ,943 Valid N (listwise) 200 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỆ SỐ TIN CẬY CRONBACH’S ALPHA 9.1 Thành phần nhận biết thương hiệu Bảng số Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,723 Scale Mean if Item Deleted NB1 7,44 NB2 7,39 NB3 7,31 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected ItemCronbach's Alpha Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 1,906 ,602 ,566 1,806 ,516 ,679 2,133 ,525 ,660 9.2 Thành phần chất lượng cảm nhận Bảng số Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,803 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Itemif Item if Item Deleted Total Correlation Deleted CL1 21,84 16,778 ,621 CL2 22,21 19,370 ,213 CL3 21,97 16,094 ,604 CL4 21,94 16,177 ,641 CL5 21,92 17,246 ,539 CL6 21,88 16,753 ,576 CL7 22,03 16,743 ,606 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,763 ,835 ,765 ,758 ,777 ,771 ,766 9.3 Thành phần chất lượng cảm nhận Bảng số Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,835 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Itemif Item if Item Deleted Total Correlation Deleted CL1 18,42 14,143 ,616 CL3 18,54 13,124 ,656 CL4 18,52 13,688 ,620 CL5 18,50 14,362 ,566 CL6 18,45 14,118 ,570 CL7 18,61 13,929 ,629 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,808 ,799 ,807 ,817 ,817 ,805 9.4 Thành phần liên tưởng thương hiệu Bảng số Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,706 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Itemif Item if Item Deleted Total Correlation Deleted LT1 7,01 1,718 ,536 LT2 6,89 2,118 ,580 LT3 7,07 1,834 ,482 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,604 ,575 ,674 9.5 Thành phần lòng trung thành thương hiệu Bảng số Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha ,808 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Variance Corrected Itemif Item if Item Deleted Total Correlation Deleted 15,01 7,844 ,618 14,97 8,004 ,663 15,02 7,743 ,569 14,96 7,888 ,568 14,99 7,824 ,570 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,764 ,754 ,780 ,780 ,779 PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Bảng số KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,870 Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 1248,174 df 136 Sig ,000 Bảng số Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative Total % of Cumulative % Variance % 5,973 35,137 35,137 5,973 35,137 35,137 1,713 10,077 45,214 1,713 10,077 45,214 1,515 8,913 54,127 1,515 8,913 54,127 1,012 5,953 60,080 1,012 5,953 60,080 ,882 5,187 65,268 ,704 4,139 69,407 ,696 4,091 73,498 ,650 3,826 77,325 ,628 3,692 81,017 10 ,557 3,274 84,291 11 ,467 2,749 87,040 12 ,456 2,681 89,720 13 ,446 2,626 92,346 14 ,384 2,257 94,603 15 ,347 2,042 96,645 16 ,339 1,995 98,640 17 ,231 1,360 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng số Rotated Component Matrixa Component CL1 ,752 ,151 ,152 ,044 CL4 ,711 ,233 ,053 ,159 CL5 ,696 ,196 ,091 ,053 CL3 ,683 ,367 -,059 ,025 CL6 ,661 ,176 ,240 ,043 CL7 ,552 ,492 ,038 ,209 TT2 ,189 ,804 ,091 ,008 TT3 ,251 ,647 ,131 ,212 TT1 ,286 ,644 ,282 ,168 TT4 ,241 ,631 ,173 ,143 TT5 ,280 ,616 ,221 ,075 NB1 ,140 ,237 ,797 -,008 NB2 ,132 ,073 ,780 ,071 NB3 ,047 ,228 ,719 ,188 LT1 ,119 ,009 ,076 ,802 LT2 ,167 ,151 ,086 ,796 LT3 -,026 ,220 ,071 ,730 Bảng số KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling ,869 Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square 1067,613 Sphericity df 120 Sig ,000 Bảng số Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 5,489 34,306 34,306 5,489 34,306 34,306 1,697 10,606 44,912 1,697 10,606 44,912 1,489 9,306 54,218 1,489 1,011 6,319 60,537 1,011 ,792 4,953 65,490 ,703 4,391 69,881 ,675 4,217 74,098 ,630 3,935 78,032 ,581 3,629 81,661 10 ,549 3,431 85,093 11 ,466 2,910 88,002 12 ,446 2,790 90,792 13 ,428 2,674 93,467 14 ,383 2,391 95,858 15 ,347 2,167 98,025 16 ,316 1,975 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Bảng số Rotated Component Matrixa Component CL1 ,764 ,170 ,129 ,054 CL4 ,719 ,247 ,037 ,168 CL5 ,707 ,211 ,073 ,062 CL6 ,667 ,171 ,244 ,050 CL3 ,660 ,330 -,017 ,024 TT2 ,201 ,818 ,076 ,014 TT4 ,253 ,652 ,149 ,151 TT3 ,252 ,644 ,134 ,216 TT1 ,270 ,624 ,305 ,167 TT5 ,292 ,623 ,212 ,082 NB1 ,138 ,234 ,799 -,008 NB2 ,126 ,067 ,786 ,070 NB3 ,046 ,228 ,719 ,188 LT1 ,111 ,003 ,082 ,803 LT2 ,167 ,157 ,077 ,799 LT3 -,030 ,216 ,073 ,730 9,306 6,319 54,218 60,537 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUANG HIẾU GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU DÒNG XE MAZDA TẠI THỊ TRƯỜNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị. .. thành phố Hồ Chí Minh Mục tiêu nghiên cứu Đề tài Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu dòng xe Mazda thị trường thành phố Hồ Chí Minh có mục tiêu: Thứ nhất, phân tích thực trạng giá trị thương. .. hiệu Mazda công ty Trường Hải, tìm hiểu lý dẫn đến việc giá trị thương hiệu dòng xe Mazda chưa người tiêu dùng đánh giá cao Thứ hai, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu dòng xe
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu dòng xe mazda tại thị trường thành phố hồ chí minh , Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu dòng xe mazda tại thị trường thành phố hồ chí minh , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU, 1 Tổng quan về thương hiệu, 3 Những nghiên cứu về giá trị thương hiệu, 4 Xây dựng một thương hiệu mạnh, CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU DÒNG XE MAZDA TẠI TP.HCM, 1 Tổng quan về công ty cổ phần ô tô Trường Hải, 2 Tổng quan nghiên cứu, 3 Kiểm định độ tin cậy và phù hợp của thang đo, 4 Phân tích thực trạng giá trị thương hiệu Mazda, 5 Đánh giá chung về thực trạng giá trị thương hiệu Mazda, CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ DÀNH CHO CÔNG TY NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU MAZDA TẠI TP.HCM, 1 Hoạch định phát triển thương hiệu Mazda của Trường Hải đến năm 2020, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay