Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu trường hợp dịch vụ vận tải container hàng hóa bằng đường biển tại khu vực TP HCM

109 3 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - ĐẶNG THỊ THÙY TRANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI KHU VỰC TPHCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - ĐẶNG THỊ THÙY TRANG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH LỰA CHỌN NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP DỊCH VỤ VẬN TẢI CONTAINER BẰNG ĐƯỜNG BIỂN TẠI KHU VỰC TPHCM Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học TS ĐẶNG NGỌC ĐẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung số liệu đề tài luận văn thạc sĩ “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: nghiên cứu trường hợp dịch vụ vận tải container hàng hóa đường biển khu vực TPHCM” kết trình nghiên cứu khoa học học tập thân giúp đỡ giảng viên hướng dẫn TS Đặng Ngọc Đại TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN ĐẶNG THỊ THÙY TRANG MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.7 Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái niệm vận tải biển 2.1.2 Đặc điểm vận tải biển 2.1.3 Ý định hành vi khách hàng 2.2 Các lý thuyết liên quan 2.2.1 Lý thuyết hành vi TRA (Theory of Reasoned Action) 2.2.2 Thuyết hành vi dự định TPB (Theory of Planned Behaviour) 2.2.3 Lý thuyết hành vi mua khách hàng tổ chức 10 2.3 Các nghiên cứu thực trước 12 2.3.1 Các nghiên cứu nước 12 2.3.2 Các nghiên cứu nước 19 2.3.3 Nhận xét chung nghiên cứu trước 20 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thiết 21 CHƯƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 26 3.1 Quy trình nghiên cứu 26 3.2 Phương pháp nghiên cứu 27 3.2.1 Nghiên cứu định tính 27 3.2.2 Thang đo thức mã hóa thang đo 28 3.2.3 Nghiên cứu định lượng 31 3.3 Phương pháp phân tích liệu 33 3.3.1 Thống kê mô tả liệu 34 3.3.2 Hệ số độ tin cậy Cronbach’s Alpha 34 3.3.3 Phân tích nhân tố khám phá 35 3.3.4 Phân tích tương quan hồi quy 36 CHƯƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 39 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 39 4.2 Kiểm Định Thang Đo 40 4.2.1 Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 40 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá 42 4.2.2.1 Phân tích nhân tố khám phá cho yếu tố độc lập 42 4.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá cho yếu tố phụ thuộc 46 4.3 Kiểm định hệ số tương quan 46 4.4 Kiểm Định Giả Thuyết Và Phân Tích Hồi Quy 49 4.4.1 Kết phân tích hồi quy 49 4.4.2 Kiểm định giả định hồi quy 50 4.5 Kiểm định biến nhân học đến biến phụ thuộc ý định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ 54 4.6 So sánh kết nghiên cứu với số nghiên cứu trước 61 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 5.1 Tóm tắt kết nghiên cứu 63 5.2 Hàm ý doanh nghiệp 64 5.2.1 Sự phân bổ container 64 5.2.2 Độ tin cậy dịch vụ 65 5.2.3 Chi phí vận chuyển 66 5.2.4 Thời gian vận chuyển 66 5.2.5 Định hướng truyền thông công nghệ thông tin 67 5.3 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ý nghĩa Từ viết tắt CA Container allocation at ports – Sự phân bổ container cảng DC Delivery cost - Chi phí vận chuyển DT Delivery time - Thời gian vận chuyển EFA Exploratory Factor Analysis – Phân tích yếu tố khám phá Ý định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container đường IC biển TPHCM IT orientation and communication- Định hướng truyền thông công IT KMO Sig nghệ thông tin Hệ số Kaiser – Mayer – Olkin Observed significance level – Mức ý nghĩa quan sát Statistical Package for the Social Sciences – Phần mềm thống kê cho SPSS ST khoa học xã hội Services Trustworthy- Độ tin cậy dịch vụ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang Tóm tắt nghiên cứu nước yếu tố ảnh hưởng đến ý 2.1 định lựa chọn khách hàng nhà cung cấp dịch vụ vận tải container hàng hóa đường biển Tóm tắt nghiên cứu nước yếu tố ảnh hưởng đến ý 2.2 định lựa chọn khách hàng nhà cung cấp dịch vụ vận tải 19 container hàng hóa đường biển 3.1 Thang đo chi phí vận chuyển 27 3.2 Thang đo Thời gian vận chuyển 28 3.3 Độ tin cậy dịch vụ 28 3.4 Sự phân bổ container cảng 29 3.5 Thang đo Định hướng truyền thông công nghệ thông tin 30 3.6 Thang đo ý định lựa chọn 30 4.1 Kết thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 38 4.2 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha 39 4.3 Kết phân tích EFA lần đầu cho yếu tố độc lập 41 4.4 Kết phân tích EFA lần cuối cho yếu tố độc lập 43 4.5 Kết phân tích EFA cho nhân tố phụ thuộc 45 4.6 Kết phân tích tương quan 46 4.7 Kết kiểm định mơ hình hồi quy 48 4.8 ANOVA hồi quy 48 4.9 Hệ số hồi quy 49 4.10 Kết kiểm định giả thuyết 52 4.11 Mô tả giá trị trung bình ý định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container hàng hóa đường biển nhóm 54 Bảng Tên bảng Trang Kiểm định Levene cho phương sai ý định lựa chọn nhà 4.12 cung cấp dịch vụ vận tải container hàng hóa đường biển 54 nhóm 4.13 4.14 kiểm định ANOVA nhóm loại hình doanh nghiệp Mơ tả giá trị trung bình ý định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container hàng hóa đường biển nhóm 55 55 Kiểm định Levene cho phương sai ý định lựa chọn nhà 4.15 cung cấp dịch vụ vận tải container hàng hóa đường biển 56 nhóm 4.16 Kiểm định ANOVA nhóm quy mơ doanh nghiệp 57 Kiểm định khác biệt trung bình ý định lựa chọn nhà cung 4.17 cấp dịch vụ vận tải container hàng hóa đường biển 58 nhóm 4.18 So sánh kết nghiên cứu với số nghiên cứu trước 61 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang 2.1 Thuyết hành vi TRA 2.2 Thuyết hành vi dự định TPB 2.3 Lý thuyết hành vi mua tổ chức 11 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 4.1 Sơ đồ phân phối chuẩn hóa phần 50 4.2 Biểu đồ tần số P-P 51 Kết mơ hình nhân tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn nhà 4.3 cung cấp dịch vụ vận tải container hàng hóa đường biển khu vực TP.HCM 53 21 IT3 Tơi quan tâm đến việc đặt dịch vụ vận chuyển trực tuyến nhà cung cấp dịch vụ hay không Ý định lựa chọn nhà cung cấp - IC Doanh nghiệp chúng tơi có ý định lựa chọn nhà 22 IC1 cung cấp dịch vụ vận tải đường biển để vận chuyển Doanh nghiệp thường xuyên sử dụng 23 IC2 hãng tàu để vận chuyển 24 IC3 25 IC4 26 IC5 Doanh nghiệp giới thiệu nhà cung cấp dịch vụ cho công ty bạn Nhà cung cấp dịch vụ lựa chọn hàng đầu tơi Nếu có nhu cầu lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ anh/ chị! 5 5 5 PHỤ LỤC 06 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MƠ TẢ Loại hình doanh nghiệp Loại hình doanh nghiệp Cumulative Frequency Valid Khác Percent Valid Percent Percent 51 17.6 17.6 17.6 Công ty xuất/ nhập 103 35.6 35.6 53.3 Công ty giao nhận 135 46.7 46.7 100.0 Total 289 100.0 100.0 Quy mô doanh nghiệp Quy mô doanh nghiệp Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Khác 48 16.6 16.6 16.6 Doanh nghiệp nhỏ 76 26.3 26.3 42.9 Doanh nghiệp vừa nhỏ 61 21.1 21.1 64.0 Doanh nghiệp lớn 59 20.4 20.4 84.4 Công ty đa quốc gia 45 15.6 15.6 100.0 289 100.0 100.0 Total PHỤ LỤC 07 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA Yếu tố chi phí vận chuyển - DC Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 851 N of Items 852 Item Statistics Mean Std Deviation N DC1 2.98 1.046 289 DC2 2.76 974 289 DC3 2.77 1.029 289 DC4 2.76 977 289 DC5 2.93 837 289 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted DC1 11.22 9.555 659 479 822 DC2 11.45 9.616 719 554 805 DC3 11.43 9.337 717 531 805 DC4 11.45 10.130 614 400 833 DC5 11.27 10.837 611 376 834 Yếu tố thời gian vận chuyển - DT Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 820 N of Items 822 Item Statistics Mean Std Deviation N DT1 3.08 1.017 289 DT2 2.93 909 289 DT3 3.13 1.037 289 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted DT1 6.07 3.030 681 464 745 DT2 6.22 3.414 666 444 764 DT3 6.02 2.968 681 463 747 Yếu tố độ tin cậy dịch vụ - ST Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 845 N of Items 845 Item Statistics Mean Std Deviation N ST1 3.44 823 289 ST2 3.29 780 289 ST3 3.36 766 289 ST4 3.27 792 289 ST5 3.30 855 289 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted ST1 13.21 6.669 615 384 823 ST2 13.37 6.622 681 469 806 ST3 13.29 6.797 646 422 815 ST4 13.39 6.683 648 431 814 ST5 13.36 6.348 670 451 808 Yếu tố phân bổ container - CA Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 821 N of Items 828 Item Statistics Mean Std Deviation N CA1 3.07 867 289 CA2 3.01 797 289 CA3 2.97 794 289 CA4 3.08 817 289 CA5 3.32 952 289 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted CA1 12.39 6.724 663 463 770 CA2 12.45 6.929 690 498 764 CA3 12.48 6.848 716 550 757 CA4 12.37 6.999 646 487 776 CA5 12.13 7.464 401 171 854 Yếu tố định hướng truyền thông công nghệ thông tin - IT Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 873 N of Items 873 Item Statistics Mean Std Deviation N IT1 3.15 927 289 IT2 3.29 952 289 IT3 3.21 887 289 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted IT1 6.50 2.897 744 560 830 IT2 6.37 2.719 788 622 789 IT3 6.44 3.039 736 547 838 Ý định lựa chọn nhà cung cấp - IC Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 883 N of Items 883 Item Statistics Mean Std Deviation N IC1 3.16 811 289 IC2 3.02 968 289 IC3 2.93 1.013 289 IC4 3.02 1.007 289 IC5 3.24 932 289 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted IC1 12.21 11.105 659 445 872 IC2 12.35 9.965 724 544 856 IC3 12.44 9.428 783 632 842 IC4 12.35 9.611 753 584 849 IC5 12.14 10.370 681 478 866 PHỤ LỤC 08 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA Biến độc lập lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 879 Approx Chi-Square 2827.323 df 210 Sig .000 % Loadings Squared Variance Cumulative Sums of % of Total % Rotation Loadings Squared Cumulative Sums of Variance Extraction % of Total % Cumulative Initial Eigenvalues Variance % of Total Component Total Variance Explained 6.605 31.450 31.450 6.605 31.450 31.450 3.189 15.184 15.184 2.759 13.139 44.589 2.759 13.139 44.589 3.122 14.867 30.050 1.846 8.789 53.378 1.846 8.789 53.378 2.852 13.583 43.633 1.518 7.227 60.605 1.518 7.227 60.605 2.696 12.839 56.472 1.377 6.559 67.164 1.377 6.559 67.164 2.245 10.692 67.164 742 3.531 70.695 656 3.125 73.821 604 2.875 76.695 540 2.571 79.267 10 510 2.429 81.696 11 474 2.257 83.953 12 457 2.177 86.130 13 418 1.989 88.119 14 395 1.879 89.998 15 368 1.751 91.749 16 334 1.590 93.339 17 325 1.545 94.884 18 300 1.429 96.313 19 278 1.324 97.637 20 263 1.255 98.891 21 233 1.109 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component DC2 805 DC3 780 DC1 772 DC5 758 DC4 750 ST5 774 ST2 760 ST4 715 ST3 715 ST1 701 CA2 799 CA3 788 CA4 770 CA1 768 IT2 852 IT1 839 IT3 822 CA5 317 531 DT1 854 DT3 834 DT2 797 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Biến độc lập lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 874 2722.903 df 190 Sig .000 Loadings Squared Variance 31.850 6.370 31.850 31.850 3.185 15.927 15.927 2.706 13.528 45.378 2.706 13.528 45.378 3.135 15.674 31.602 1.843 9.214 54.592 1.843 9.214 54.592 2.825 14.127 45.728 1.475 7.377 61.970 1.475 7.377 61.970 2.376 11.881 57.609 1.375 6.876 68.845 1.375 6.876 68.845 2.247 11.236 68.845 673 3.367 72.212 608 3.042 75.254 542 2.712 77.967 512 2.560 80.527 10 480 2.402 82.929 11 459 2.293 85.222 12 428 2.139 87.360 13 413 2.063 89.423 14 369 1.845 91.268 15 345 1.725 92.994 16 325 1.623 94.616 17 301 1.503 96.119 18 279 1.394 97.513 19 264 1.320 98.833 20 233 1.167 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Cumulative % Sums of % of Total Rotation Loadings Squared Cumulative % Sums of Variance Extraction Total 31.850 Variance 6.370 % of Total Cumulative % % of Eigenvalues Initial Component Total Variance Explained Rotated Component Matrixa Component DC2 804 DC3 780 DC1 771 DC5 758 DC4 750 ST5 774 ST2 761 ST3 725 ST4 717 ST1 703 CA2 804 CA3 793 CA4 780 CA1 772 IT2 858 IT1 845 IT3 822 DT1 854 DT3 835 DT2 798 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .867 739.588 10 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 3.409 68.179 68.179 533 10.664 78.843 441 8.821 87.664 348 6.963 94.627 269 5.373 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component IC3 871 IC4 850 IC2 829 IC5 798 IC1 779 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 3.409 % of Variance 68.179 Cumulative % 68.179 PHỤ LỤC 09 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN Correlations DC DC Pearson Correlation DT DT ST CA IT IC Pearson Correlation IT IC -.355** -.156** -.219** -.346** 000 000 008 000 000 289 289 289 289 289 ** ** ** -.398** 289 287 CA 287** Sig (2-tailed) N ST ** Sig (2-tailed) 000 N 289 289 -.355** -.283** Sig (2-tailed) 000 000 N 289 289 -.156** Sig (2-tailed) N -.283 -.302 -.219 000 000 000 000 289 289 289 289 483** 445** 591** 000 000 000 289 289 289 289 -.302** 483** 425** 685** 008 000 000 000 000 289 289 289 289 289 289 -.219** -.219** 445** 425** 455** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 289 289 289 289 289 289 -.346** -.398** 591** 685** 455** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 289 289 289 289 289 Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .000 289 PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb Model R R Square 776a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 603 596 Durbin-Watson 4976933 1.903 a Predictors: (Constant), IT, DC, DT, CA, ST b Dependent Variable: IC ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 106.447 21.289 70.099 283 248 176.546 288 F Sig 85.949 000b a Dependent Variable: IC b Predictors: (Constant), IT, DC, DT, CA, ST Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error 912 284 DC -.132 042 DT -.120 ST Coefficients Beta t Sig 3.212 001 -.131 -3.173 002 038 -.130 -3.195 002 297 058 239 5.084 000 CA 540 052 471 10.422 000 IT 087 041 091 2.088 038 a Dependent Variable: IC ... động yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container đường biển TPHCM Kiểm định khác biệt ảnh hưởng đến ý định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container đường biển. .. Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải container hàng hóa đường biển? Trên giới có nhiều nghiên cứu ý định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu nghiên cứu nước... luận văn thạc sĩ Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: nghiên cứu trường hợp dịch vụ vận tải container hàng hóa đường biển khu vực TPHCM” kết trình nghiên cứu khoa học học
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu trường hợp dịch vụ vận tải container hàng hóa bằng đường biển tại khu vực TP HCM , Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu trường hợp dịch vụ vận tải container hàng hóa bằng đường biển tại khu vực TP HCM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay