Mối quan hệ giữa độ mở tài chính, độ mở thương mại và sự phát triển tài chính tại việt nam

101 3 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:55

BỘ GIÁO DỤC ĐẠO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN VĂN HIẾU MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỘ MỞ TÀI CHÍNH, ĐỘ MỞ THƯƠNG MẠI SỰ PHÁT TRIỂN TÀI CHÍNH TẠI VIỆT NAM Chun ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ LIÊN HOA TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Mối quan hệ độ mở tài chính, độ mở thương mại phát triển tài Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các thông tin, liệu sử dụng luận văn trung thực, nội dung trích dẫn có ghi nguồn gốc kết trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu trước Nếu phát có gian lận nào, tơi xin chịu tồn trách nhiệm trước Hội Đồng Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hiếu MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ TĨM TẮT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Độ mở thương mại 2.1.2 Độ mở tài 2.1.3 Sự phát triển tài 2.1.4 Mối quan hệ độ mở tài chính, độ mở thương mại phát triển tài 2.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Thiết kế nghiên cứu 17 3.1.1 Dữ liệu nghiên cứu 17 3.1.2 hình nghiên cứu giả thiết 17 3.2 Phương pháp xử lý số liệu 20 3.2.1 Phân tích thống kê tả : 20 3.2.2 Kiểm định tính dừng: 21 3.2.3 Kiểm định đồng liên kết Johansen: 21 3.2.4 Kiểm định nhân Granger: 21 3.2.5 Phân tích hình VECM hàm phản ứng xung IRF: 21 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 4.1 tả phân tích thống kê 24 4.2 Phân tích mối quan hệ độ mở thương mại, độ mở tài phát triển tài Việt Nam 29 4.2.1 Kiểm định nghiệm đơn vị (Unit Root Test) 29 4.2.2 Kiểm định đồng liên kết Johansen (1991) 30 4.2.3 Kiểm định quan hệ nhân (Granger causibility) 33 4.2.4 Phân tích hình VECM phân tích hàm phản ứng xung IRF 36 4.3 Kết nghiên cứu 47 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Hạn chế nghiên cứu 51 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CỤM TỪ VIẾT TẮT Cụm viết tắt Tên đầy đủ tiếng Anh Tên đầy đủ tiếng Việt TO Trade Openness Độ mở thương mại FO Financial Openness Độ mở tài FD Financial Development Sự phát triển tài RGDP Real Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội thực GOV Government Spending Chi tiêu phủ STATE Share of Industrial Production of State-owned Enterprises VECM Vector Error Correction Model DEPT The Ratio of Total Loans in The Financial System (Including BothBanking and Non-Banking Financial Institutions) to The Nominal GDP The Ratio of Credit Allocated to Private Enterprises to Total Domestic Credit The Ratio of Total Household Savings to The Nominal GDP Tỷ lệ sản lượng công nghiệp khu vực nhà nước chia cho tổng sản lượng cơng nghiệp hình Vector hiệu chỉnh sai số Tỷ lệ tổng dư nợ hệ thống tài (bao gồm ngân hàng phi ngân hàng tổ chức tài chính) GDP danh nghĩa Tỷ lệ tín dụng phân bổ cho doanh nghiệp tư nhân tổng tín dụng nước Tỷ lệ tổng số tiền tiết kiệm hộ gia đình GDP danh nghĩa Tỷ lệ tổng số tiền cho vay tiền gửi hệ thống tài GDP danh nghĩa Doanh nghiệp nhà nước PRV SAV FIR SOEs The Ratio of Total Loans and Deposits in The Financial System to Nominal GDP State-Owned Enterprises DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Bảng tổng hợp biến dùng hình 19 Bảng 4.1 Thống kê tả biến nghiên cứu 24 Bảng 4.2 Kiểm định nghiệm đơn vị ADF 29 Bảng 4.3 Kiểm định đồng liên kết 31 Bảng 4.4 Xác định độ trễ tối ưu 33 Bảng 4.5 Kiểm định Granger causibility (mơ hình 1) 33 Bảng 4.6 Kiểm định Granger causibility (mơ hình 2) 34 Bảng 4.7 Kiểm định Granger causibility (mơ hình 3) 34 Bảng 4.8 Kiểm định Granger causibility (Mô hình 4) 35 Bảng 4.9: Kiểm định tự tương quan Portmanteau 37 Bảng 4.10 Phân tích hình VECM 37 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Độ mở thương mại Việt Nam giai đoạn 1990-2017 26 Biểu đồ 4.2 Độ mở tài Việt Nam giai đoạn 1990-2017 27 Biểu đồ 4.3 Sự phát triển tài Việt Nam giai đoạn 1990-2017 28 Hình 4.4 Hàm phàn ứng xung hình 41 Hình 4.5 Hàm phàn ứng xung hình 42 Hình 4.6 Hàm phản ứng xung hình 44 Hình 4.7 Hàm phàn ứng xung hình 46 TÓM TẮT Nghiên cứu thực nhằm tìm kiếm chứng mối quan hệ độ mở tài độ mở thương mại lên phát triển thị trường tài Việt Nam Nghiên cứu thực liệu 28 năm giai đoạn 1990-2017 Tác giả thực kiểm định tính dừng (Augmented Dicky-Fuller (1979), kiểm định quan hệ nhân (Granger causibility), kiểm định Johansen, phân tích hình VECM phân tích hàm phản ứng xung IRF để phân tích liệu Kết nghiên cứu cho thấy, tồn mối quan hệ nhân độ mở thương mại, độ mở tài phát triển tài Việt Nam giai đoạn 1990-2017 Kết phù hợp với nghiên cứu trước, sở đáng tin cậy để phân tích dự báo CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU Chương nghiên cứu giới thiệu khái quát lý chọn đề tài vấn đề nghiên cứu Nội dung chương bao gồm phần: (1) Tính cấp thiết đề tài, (2) Mục tiêu nghiên cứu, (3) Phương pháp nghiên cứu, (4) Kết cấu đề tài 1.1 Tính cấp thiết đề tài Việt Nam hội nhập sâu rộng vào kinh tế giới Đây hội kèm khơng khó khăn thách thức đòi hỏi cạnh tranh gay gắt liệt Hiện Việt Nam hồn thiện tiến trình đàm phán, ký kết hiệp định thương mại tự hệ như: Hiệp định Thương mại tự Việt Nam – EU; Hiệp định Thương mại tự Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu , tạo nên sức cộng hưởng để thúc đẩy kinh tế các doanh nghiệp bước sang giai đoạn mới.Việt Nam q trình hồn thiện thể chế kinh tế thị trường, nên nhiều việc phải làm, đứng trước yêu cầu ngày cao để hội nhập sâu vào kinh tế giới Kể từ Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) năm 2007, hợp tác đa phương nay, phận thị trường tài Việt Nam hình thành Hệ thống định chế tài phát triển số lượng chất lượng Hoạt động quản lý nhà nước thị trường tài thể chế hóa bước; quan quản lý nhà nước hoạt động thị trường tài có phối hợp kiểm tra, giám sát… Thị trường tài Việt Nam hình thành khn khổ pháp lý cần thiết cho vận hành thị trường, bước đa dạng hóa sản phẩm khơng ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ Công tác quản lý nhà nước thị trường tài ngày hồn thiện Bên cạnh mặt tích cực đạt được, thị trường tài bộc lộ khơng bất cập tiềm ẩn nhiều rủi ro dẫn đến bất ổn hoạt động thị trường tài nói riêng kinh tế nói chung Mở cửa thương mại mở cửa tài khoản vốn (Yanikkaya, 2003; Fereidouni et al, 2011; Eichengreen Leblang, 2008), hai yếu tố có mối quan hệ khăng khít; quốc gia mở cửa thương mại gây mức độ mở cửa tài lớn cách thu hút (thơng qua đầu tư) dòng vốn lĩnh vực tài quốc gia Aizenman Noy (2003) thấy gia tăng độ lệch chuẩn độ mở thương mại có liên quan với mức tăng 9,5 phần trăm độ mở tài Lý thuyết kinh tế quốc gia có quyền tự trao đổi quốc tế nhiều để hưởng lợi từ cởi mở sản xuất sản lượng lớn đạt thu nhập cao Điều phù hợp với lý thuyết Ricardo: khẳng định thương mại quốc tế mang lại sử dụng hiệu nguồn lực quốc gia, tăng cường tăng trưởng kinh tế chung quốc gia (Georgios, 2002; Yanikkaya, 2003; Gwartney năm 2001; Niroomand Nissan, 1997) Nó khẳng định hầu hết trường hợp, độ mở kinh tế lớn thúc đẩy hoạt động kinh doanh tính sáng tạo dựa thực tế có kỳ vọng sản xuất hiệu khả cạnh tranh thị trường quốc tế Gwartney (2001) cởi mở khiến nước phải có sách tổ chức để họ cạnh tranh việc tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư Rõ ràng giới tồn cầu hóa, khơng có nhà đầu tư hứng thú việc đầu tư vào quốc gia có đặc trưng thù địch nhà đầu tư kinh doanh, bất ổn tiền tệ, phạm pháp, thuế cao, dịch vụ cơng cộng chất lượng thấp (Gwartney, 2001).Với mục đích cách tiếp cận để đạt nhìn sâu sắc vào tác động động độ mở thương mại độ mở tài phát triển tài Việt Nam, tác giả lựa chọn đề tài “Mối quan hệ độ mở tài chính, độ mở thương mại phát triển tài Việt Nam”, nghiên cứu xem xét khía cạnh khác phát triển tài Phụ lục 5: Phân tích hình VECM Vector Error Correction Estimates Date: 08/15/18 Time: 21:13 Sample (adjusted): 1993 2017 Included observations: 25 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 LNDEBT(-1) 1.000000 LNTO(-1) 9.394546 (11.9212) [ 0.78805] LNFO(-1) -38.11860 (8.23531) [-4.62868] LNFOLNTO(-1) -2.424411 (0.65723) [-3.68882] Error Correction: D(LNDEBT) D(LNTO) D(LNFO) D(LNFOLNT O) CointEq1 -0.012719 (0.02478) [-0.51334] 0.010715 (0.00761) [ 1.40881] 0.039213 (0.00615) [ 6.37184] -0.086078 (0.12894) [-0.66759] D(LNDEBT(-1)) -0.547002 (0.18620) [-2.93768] -0.106684 (0.05716) [-1.86648] 0.016735 (0.04625) [ 0.36185] 0.643619 (0.96900) [ 0.66421] D(LNDEBT(-2)) -0.575099 (0.20036) [-2.87038] -0.038003 (0.06150) [-0.61790] 0.136822 (0.04977) [ 2.74936] 0.089590 (1.04266) [ 0.08592] D(LNTO(-1)) -1.004813 (0.78091) [-1.28673] -0.045505 (0.23971) [-0.18983] -0.071879 (0.19396) [-0.37058] 1.532768 (4.06385) [ 0.37717] D(LNTO(-2)) 0.926041 (0.76554) [ 1.20966] -0.573662 (0.23500) [-2.44116] -1.153205 (0.19015) [-6.06485] 8.822965 (3.98386) [ 2.21467] D(LNFO(-1)) -0.002079 (0.69445) [-0.00299] -0.024067 (0.21317) [-0.11290] 0.651265 (0.17249) [ 3.77571] -5.663664 (3.61391) [-1.56718] D(LNFO(-2)) -0.178256 (0.80351) [-0.22185] 0.356472 (0.24665) [ 1.44524] 0.579623 (0.19958) [ 2.90425] -0.406185 (4.18148) [-0.09714] D(LNFOLNTO(-1)) 0.053768 (0.07215) [ 0.74524] 0.027775 (0.02215) [ 1.25410] 0.076602 (0.01792) [ 4.27457] -0.733385 (0.37546) [-1.95329] D(LNFOLNTO(-2)) 0.150042 (0.06210) [ 2.41600] 0.040508 (0.01906) [ 2.12486] 0.034571 (0.01543) [ 2.24117] -0.224964 (0.32319) [-0.69608] LNGDP -0.646949 (0.24985) [-2.58936] -0.112180 (0.07670) [-1.46266] 0.070422 (0.06206) [ 1.13478] 0.395611 (1.30022) [ 0.30426] LNENROLL -34.67017 (9.37351) [-3.69874] -1.782389 (2.87737) [-0.61945] 7.521072 (2.32822) [ 3.23040] 13.04421 (48.7799) [ 0.26741] LNSTATE -11.65833 (3.27025) [-3.56497] -1.237460 (1.00386) [-1.23270] 1.504400 (0.81227) [ 1.85209] 8.042913 (17.0184) [ 0.47260] LNGOV 4.309037 (1.17156) [ 3.67805] -0.090622 (0.35963) [-0.25199] -0.753787 (0.29099) [-2.59039] -2.816965 (6.09680) [-0.46204] R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent 0.775290 0.505638 0.843552 0.290440 2.875150 5.379131 0.662684 1.304485 -0.084378 0.413079 0.624763 0.174479 0.079488 0.089156 1.387487 32.54236 -1.699336 -1.057535 0.006719 0.098126 0.883341 0.743351 0.052042 0.072140 6.310020 37.41320 -2.122887 -1.481086 0.030713 0.142399 0.593483 0.105663 22.84493 1.511454 1.216602 -32.55779 3.961547 4.603348 -0.218740 1.598248 Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion Vector Error Correction Estimates Date: 08/15/18 Time: 23:00 5.28E-06 1.89E-07 47.52059 0.737340 3.502021 Sample (adjusted): 1993 2017 Included observations: 25 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 LNSAV(-1) 1.000000 LNTO(-1) 2.009105 (0.44423) [ 4.52271] LNFO(-1) -0.665296 (0.38082) [-1.74701] LNFOLNTO(-1) -0.091499 (0.03466) [-2.63999] Error Correction: D(LNSAV) D(LNTO) D(LNFO) D(LNFOLNT O) CointEq1 0.175388 (0.15621) [ 1.12277] -0.492678 (0.13549) [-3.63637] -0.345332 (0.29913) [-1.15446] 4.850996 (2.27556) [ 2.13178] D(LNSAV(-1)) -0.401083 (0.32623) [-1.22946] 0.329716 (0.28295) [ 1.16529] 0.743837 (0.62469) [ 1.19072] 2.955645 (4.75223) [ 0.62195] D(LNSAV(-2)) 0.014299 (0.30743) [ 0.04651] 0.538900 (0.26664) [ 2.02107] 0.744931 (0.58869) [ 1.26540] 2.913060 (4.47837) [ 0.65047] D(LNTO(-1)) -0.341120 (0.29860) [-1.14240] 0.592536 (0.25899) [ 2.28791] 0.545487 (0.57179) [ 0.95400] -1.617434 (4.34978) [-0.37184] D(LNTO(-2)) 0.066861 (0.20881) [ 0.32019] -0.123734 (0.18111) [-0.68319] -0.319071 (0.39986) [-0.79796] 7.144384 (3.04185) [ 2.34870] D(LNFO(-1)) -0.074994 (0.16048) [-0.46732] -0.391539 (0.13919) [-2.81309] -0.205109 (0.30729) [-0.66747] -3.370957 (2.33768) [-1.44201] D(LNFO(-2)) -0.097257 (0.16907) 0.230094 (0.14664) -0.183935 (0.32375) 1.894917 (2.46286) [-0.57525] [ 1.56912] [-0.56814] [ 0.76940] D(LNFOLNTO(-1)) -0.024452 (0.01699) [-1.43960] -0.012387 (0.01473) [-0.84084] -0.013891 (0.03253) [-0.42707] -0.467681 (0.24743) [-1.89014] D(LNFOLNTO(-2)) -0.019940 (0.01704) [-1.17016] 0.022453 (0.01478) [ 1.51920] -0.006512 (0.03263) [-0.19957] 0.020990 (0.24823) [ 0.08456] LNGDP 0.043053 (0.06948) [ 0.61965] -0.150730 (0.06026) [-2.50128] -0.046823 (0.13305) [-0.35194] 1.086478 (1.01211) [ 1.07347] LNENROLL -3.396219 (2.70650) [-1.25484] 4.775443 (2.34743) [ 2.03433] 3.242983 (5.18268) [ 0.62573] -42.69380 (39.4262) [-1.08288] LNSTATE -0.438325 (0.79809) [-0.54922] 0.244631 (0.69221) [ 0.35341] 0.387319 (1.52827) [ 0.25344] -3.493069 (11.6260) [-0.30045] LNGOV 0.243134 (0.25773) [ 0.94337] 0.063398 (0.22354) [ 0.28361] 0.488216 (0.49353) [ 0.98924] -3.993938 (3.75441) [-1.06380] R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent 0.501571 -0.096543 0.062198 0.078865 0.838588 35.36314 -1.944621 -1.302819 0.014529 0.075314 0.779124 0.514072 0.046789 0.068402 2.939517 38.63684 -2.229290 -1.587489 0.006719 0.098126 0.488755 -0.124740 0.228069 0.151020 0.796673 20.42082 -0.645289 -0.003488 0.030713 0.142399 0.765136 0.483299 13.19860 1.148852 2.714817 -26.24868 3.412929 4.054730 -0.218740 1.598248 Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 4.69E-07 1.67E-08 75.36421 -1.683844 1.080837 Vector Error Correction Estimates Date: 08/15/18 Time: 23:00 Sample (adjusted): 1993 2017 Included observations: 25 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 LNPRV(-1) 1.000000 LNTO(-1) -0.285959 (0.04788) [-5.97238] LNFO(-1) 0.018495 (0.03744) [ 0.49398] LNFOLNTO(-1) -0.001978 (0.00329) [-0.60193] Error Correction: D(LNPRV) D(LNTO) D(LNFO) D(LNFOLNT O) CointEq1 -1.021450 (0.32477) [-3.14514] 0.828953 (1.49030) [ 0.55623] -2.334585 (2.44340) [-0.95547] -39.65979 (17.5251) [-2.26303] D(LNPRV(-1)) 0.563993 (0.28899) [ 1.95158] 0.522647 (1.32612) [ 0.39412] 0.652594 (2.17423) [ 0.30015] 47.70863 (15.5945) [ 3.05932] D(LNPRV(-2)) 0.352213 (0.24443) [ 1.44093] -1.197352 (1.12165) [-1.06749] 0.226005 (1.83899) [ 0.12290] 16.85690 (13.1900) [ 1.27800] D(LNTO(-1)) -0.233059 (0.09328) [-2.49855] 0.232306 (0.42803) [ 0.54273] -0.406056 (0.70177) [-0.57862] -7.455574 (5.03340) [-1.48122] D(LNTO(-2)) -0.063165 (0.05758) [-1.09691] -0.214620 (0.26424) [-0.81221] -0.867553 (0.43324) [-2.00250] 5.261424 (3.10735) [ 1.69322] D(LNFO(-1)) -0.054077 (0.03827) [-1.41322] -0.170641 (0.17559) [-0.97182] -0.113625 (0.28789) [-0.39469] -5.546852 (2.06485) [-2.68632] D(LNFO(-2)) 0.013770 (0.04582) [ 0.30050] 0.242085 (0.21027) [ 1.15130] -0.271210 (0.34475) [-0.78669] -0.021900 (2.47268) [-0.00886] D(LNFOLNTO(-1)) -0.001494 (0.00444) [-0.33637] 0.013926 (0.02038) [ 0.68345] 0.008834 (0.03341) [ 0.26444] -0.790231 (0.23962) [-3.29786] D(LNFOLNTO(-2)) 0.003732 (0.00435) [ 0.85791] 0.035422 (0.01996) [ 1.77469] 0.000739 (0.03272) [ 0.02259] -0.089669 (0.23472) [-0.38203] LNGDP -0.053192 (0.02141) [-2.48458] -0.014245 (0.09824) [-0.14500] -0.109109 (0.16107) [-0.67741] -1.147210 (1.15526) [-0.99303] LNENROLL -0.393435 (0.53052) [-0.74160] -0.493880 (2.43444) [-0.20287] -1.755028 (3.99137) [-0.43971] 33.06214 (28.6278) [ 1.15490] LNSTATE -0.872321 (0.32011) [-2.72505] 0.161061 (1.46892) [ 0.10965] -2.255639 (2.40835) [-0.93659] -18.39801 (17.2737) [-1.06509] LNGOV -0.222224 (0.09690) [-2.29334] 0.012757 (0.44465) [ 0.02869] -0.150646 (0.72902) [-0.20664] -12.68655 (5.22888) [-2.42625] R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent 0.700742 0.341633 0.004336 0.020824 1.951332 65.99093 -4.607907 -3.966106 0.021732 0.025664 0.568957 0.051705 0.091309 0.095556 1.099962 30.94788 -1.560685 -0.918884 0.006719 0.098126 0.449798 -0.210444 0.245448 0.156668 0.681263 19.57632 -0.571854 0.069947 0.030713 0.142399 0.775312 0.505686 12.62675 1.123688 2.875509 -25.73930 3.368635 4.010436 -0.218740 1.598248 Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 4.57E-08 1.63E-09 102.1387 -4.012063 -1.247381 Vector Error Correction Estimates Date: 08/15/18 Time: 21:34 Sample (adjusted): 1993 2017 Included observations: 25 after adjustments Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ] Cointegrating Eq: CointEq1 LNFIR(-1) 1.000000 LNTO(-1) 0.011983 (0.05442) [ 0.22021] LNFO(-1) -0.135794 (0.03438) [-3.95011] LNFOLNTO(-1) -0.008893 (0.00272) [-3.26471] Error Correction: D(LNFIR) D(LNTO) D(LNFO) D(LNFOLNT O) CointEq1 -0.148368 (0.09085) [-1.63317] 2.817028 (1.70051) [ 1.65657] 9.389672 (1.67717) [ 5.59851] -15.62154 (30.9027) [-0.50551] D(LNFIR(-1)) -0.527519 (0.20058) [-2.62991] -9.063484 (3.75465) [-2.41393] -1.509563 (3.70312) [-0.40765] 47.96051 (68.2317) [ 0.70291] D(LNFIR(-2)) -0.468195 (0.18538) [-2.52566] -1.379851 (3.46996) [-0.39766] 5.796795 (3.42234) [ 1.69381] 28.82456 (63.0581) [ 0.45711] D(LNTO(-1)) -0.011098 (0.01218) [-0.91087] 0.067505 (0.22807) [ 0.29598] 0.050027 (0.22494) [ 0.22240] 1.494125 (4.14467) [ 0.36049] D(LNTO(-2)) 0.013877 (0.01116) [ 1.24400] -0.545178 (0.20881) [-2.61088] -0.989745 (0.20594) [-4.80589] 7.946919 (3.79461) [ 2.09426] D(LNFO(-1)) -0.015028 (0.00959) [-1.56714] -0.124605 (0.17951) [-0.69416] 0.527560 (0.17704) [ 2.97987] -4.924118 (3.26207) [-1.50951] D(LNFO(-2)) -0.006536 (0.01175) [-0.55636] 0.362284 (0.21990) [ 1.64751] 0.450800 (0.21688) [ 2.07858] 0.425486 (3.99610) [ 0.10648] D(LNFOLNTO(-1)) -0.000139 (0.00107) [-0.12971] 0.026859 (0.02010) [ 1.33598] 0.074497 (0.01983) [ 3.75713] -0.698940 (0.36534) [-1.91310] D(LNFOLNTO(-2)) 0.001732 (0.00097) [ 1.78868] 0.042347 (0.01812) [ 2.33697] 0.036771 (0.01787) [ 2.05753] -0.190988 (0.32929) [-0.57999] LNGDP -0.012320 (0.00450) [-2.74079] -0.147260 (0.08414) [-1.75017] 0.002502 (0.08299) [ 0.03015] 0.963962 (1.52905) [ 0.63043] LNENROLL -0.619651 (0.15963) [-3.88192] -1.655510 (2.98795) [-0.55406] 7.022480 (2.94694) [ 2.38297] 27.43344 (54.2987) [ 0.50523] LNSTATE -0.211550 (0.05765) [-3.66968] -1.451675 (1.07909) [-1.34528] 1.022319 (1.06428) [ 0.96058] 14.54634 (19.6098) [ 0.74179] LNGOV 0.060252 (0.01696) [ 3.55258] -0.138653 (0.31747) [-0.43675] -0.520154 (0.31311) [-1.66123] -3.521389 (5.76924) [-0.61037] R-squared Adj R-squared Sum sq resids S.E equation F-statistic Log likelihood Akaike AIC Schwarz SC Mean dependent S.D dependent 0.766833 0.487032 0.000196 0.004422 2.740641 101.6272 -7.706711 -7.064910 -0.001379 0.006175 0.676496 0.288290 0.068529 0.082782 1.742623 34.24832 -1.847680 -1.205879 0.006719 0.098126 0.850571 0.671257 0.066661 0.081646 4.743466 34.56618 -1.875320 -1.233519 0.030713 0.142399 0.597287 0.114031 22.63117 1.504366 1.235964 -32.44968 3.952146 4.593947 -0.218740 1.598248 Determinant resid covariance (dof adj.) Determinant resid covariance Log likelihood Akaike information criterion Schwarz criterion 1.48E-09 5.30E-11 141.5556 -7.439614 -4.674932 Phụ lục 6: Kiểm định Portmanteau Tests for Autocorrelations VEC Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h Date: 08/16/18 Time: 00:08 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Lags Q-Stat Prob Adj Q-Stat Prob df 10 11 12 23.20882 42.15660 58.41837 72.05899 86.49570 90.96816 106.1035 119.6791 132.2454 142.9653 150.5378 156.2933 NA* NA* 0.0006 0.0048 0.0142 0.1159 0.1493 0.2082 0.2896 0.4146 0.6084 0.7989 24.26377 45.01610 63.71713 80.22946 98.67637 104.7274 126.4843 147.3003 167.9449 186.9109 201.4248 213.4590 NA* NA* 0.0001 0.0007 0.0012 0.0162 0.0100 0.0072 0.0053 0.0050 0.0083 0.0173 NA* NA* 28 44 60 76 92 108 124 140 156 172 *The test is valid only for lags larger than the VAR lag order df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution *df and Prob may not be valid for models with exogenous variables VEC Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h Date: 08/16/18 Time: 00:09 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Lags Q-Stat Prob Adj Q-Stat Prob df 10 11 12 13.63227 26.80844 42.80574 58.17331 73.27776 86.38767 98.73314 104.7462 112.3169 120.8895 129.7484 140.9747 NA* NA* 0.0363 0.0745 0.1165 0.1948 0.2968 0.5707 0.7654 0.8766 0.9383 0.9599 14.25192 28.68296 47.07985 65.68271 84.98284 102.7198 120.4664 129.6864 142.1239 157.2909 174.2705 197.7436 NA* NA* 0.0134 0.0187 0.0186 0.0223 0.0249 0.0761 0.1269 0.1508 0.1506 0.0870 NA* NA* 28 44 60 76 92 108 124 140 156 172 *The test is valid only for lags larger than the VAR lag order df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution *df and Prob may not be valid for models with exogenous variables VEC Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h Date: 08/16/18 Time: 00:11 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Lags Q-Stat Prob Adj Q-Stat Prob df 10 11 12 5.884836 20.26774 38.69783 53.79530 66.91653 69.98781 88.76821 101.1880 111.3431 121.1836 126.9532 138.6491 NA* NA* 0.0859 0.1479 0.2518 0.6724 0.5760 0.6657 0.7853 0.8726 0.9574 0.9708 6.152329 21.90504 43.09963 61.37553 78.14154 82.29680 109.2936 128.3373 145.0206 162.4308 173.4892 197.9442 NA* NA* 0.0340 0.0426 0.0579 0.2908 0.1054 0.0885 0.0955 0.0944 0.1604 0.0854 NA* NA* 28 44 60 76 92 108 124 140 156 172 *The test is valid only for lags larger than the VAR lag order df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution *df and Prob may not be valid for models with exogenous variables VEC Residual Portmanteau Tests for Autocorrelations Null Hypothesis: no residual autocorrelations up to lag h Date: 08/16/18 Time: 00:13 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Lags Q-Stat Prob Adj Q-Stat Prob df 10 11 12 22.91810 37.66296 54.01082 69.23364 86.44703 92.66603 104.5729 114.5421 125.3231 135.0419 141.7807 150.4754 NA* NA* 0.0022 0.0089 0.0143 0.0939 0.1745 0.3150 0.4499 0.6025 0.7861 0.8803 23.95983 40.10896 58.90901 77.33662 99.33152 107.7455 124.8615 140.1477 157.8594 175.0542 187.9701 206.1499 NA* NA* 0.0006 0.0014 0.0011 0.0097 0.0129 0.0204 0.0216 0.0238 0.0412 0.0386 NA* NA* 28 44 60 76 92 108 124 140 156 172 *The test is valid only for lags larger than the VAR lag order df is degrees of freedom for (approximate) chi-square distribution *df and Prob may not be valid for models with exogenous variables Phụ lục 7: Kiểm định LM Test VEC Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 08/16/18 Time: 00:20 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Lags LM-Stat Prob 10 11 12 17.61722 18.49350 29.59994 18.47627 20.79585 9.002978 17.55965 17.02261 10.98783 34.72513 13.11537 19.49119 0.3468 0.2958 0.0202 0.2968 0.1865 0.9133 0.3503 0.3841 0.8102 0.0043 0.6643 0.2440 Probs from chi-square with 16 df VEC Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 08/16/18 Time: 00:23 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Lags LM-Stat Prob 10 11 12 30.31446 22.34134 19.92527 18.73001 20.61886 24.87278 24.73514 17.97546 11.71761 12.37539 14.53399 26.20236 0.0164 0.1325 0.2236 0.2829 0.1936 0.0721 0.0746 0.3253 0.7632 0.7178 0.5590 0.0512 Probs from chi-square with 16 df VEC Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 08/16/18 Time: 00:25 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Lags LM-Stat Prob 10 11 12 6.324227 15.62310 21.38477 20.52195 21.66247 6.856480 23.33584 17.68221 18.14751 14.77718 11.31496 26.93714 0.9842 0.4796 0.1642 0.1976 0.1544 0.9759 0.1050 0.3428 0.3153 0.5410 0.7896 0.0422 Probs from chi-square with 16 df VEC Residual Serial Correlation LM Tests Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h Date: 08/16/18 Time: 00:26 Sample: 1990 2017 Included observations: 28 Lags LM-Stat Prob 10 11 12 15.78443 19.15350 37.27532 28.68449 29.07167 7.585013 14.18736 15.60729 16.40712 19.05882 22.90125 27.35187 0.4681 0.2608 0.0019 0.0262 0.0235 0.9603 0.5848 0.4807 0.4249 0.2656 0.1164 0.0377 Probs from chi-square with 16 df ... đạt nhìn sâu sắc vào tác động động độ mở thương mại độ mở tài phát triển tài Việt Nam, tác giả lựa chọn đề tài Mối quan hệ độ mở tài chính, độ mở thương mại phát triển tài Việt Nam , nghiên cứu... lý thuyết đề tài bao gồm khái niệm độ mở tài chính, độ mở thương mại phát triển tài Chương tóm lược số kết nghiên cứu trước mối quan hệ độ mở tài chính, độ mở thương mại phát triển tài tảng để... 2.1.1 Độ mở thương mại 2.1.2 Độ mở tài 2.1.3 Sự phát triển tài 2.1.4 Mối quan hệ độ mở tài chính, độ mở thương mại phát triển tài 2.2 Tổng quan cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa độ mở tài chính, độ mở thương mại và sự phát triển tài chính tại việt nam , Mối quan hệ giữa độ mở tài chính, độ mở thương mại và sự phát triển tài chính tại việt nam , CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT, 1 Các khái niệm cơ bản, 2 Tổng quan các công trình nghiên cứu, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 Thiết kế nghiên cứu, Kiểm định nhân quả Granger được thực hiện để xác định có tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa các biến độ mở tài chính, độ mở thương mại và sự phát triển của thị trường tài chính. Ngoài ra nó còn xác định thêm mối quan hệ nhân quả này là 1 chiều hay 2 ch..., CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, 1 Mô tả và phân tích thống kê, 3 Kết quả nghiên cứu, 2 Hạn chế nghiên cứu

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay