Bước đầu khảo sát khả năng tích lũy mn, cu của rau cải

50 1 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG ISO 9001 : 2015 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH: KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG Sinh viên : Trần Thị Út Thảo Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Kim Dung HẢI PHÒNG, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG BƯỚC ĐẦU KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÍCH LŨY Mn, Cu CỦA CÂY RAU CẢI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NGÀNH: KỸ THUẬT MƠI TRƯỜNG Sinh viên : Trần Thị Út Thảo Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thị Kim Dung HẢI PHÒNG, 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Sinh viên : Trần Thị Út Thảo Mã SV: 1412301019 Lớp : MT1801 Ngành: Kỹ Thuật Môi Trường Tên đề tài : Bước đầu khảo sát khả tích lũy Mn, Cu rau cải NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( lý luận, thực tiễn, số liệu cần tính tốn vẽ)  Nghiên cứu - Đánh giá khả sinh trưởng rau cải mơi trường đất có chứa kim loại nặng( Mn, Cu) - Đánh giá tích lũy Cu, Mn rau cải môi trường đất nồng độ thời gian khác Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính tốn Địa điểm thực tập tốt nghiệp Phòng thí nghiệm F205 Trường Đại học Dân lập Hải Phòng CÁN BỘ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: Họ tên : Nguyễn Thị Kim Dung Học hàm, học vị : Tiến sĩ Cơ quan công tác : Khoa Môi trường, Trường Đại học Dân lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn : “Bước đầu khảo sat khả tích lũy Mn, Cu rau cải” Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2018 Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày tháng năm 2018 Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN Đã giao nhiệm vụ ĐTTN Sinh viên Người hướng dẫn Hải Phòng, ngày tháng năm 2018 Hiệu trưởng GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng khóa luận (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ Đ.T T.N mặt lý luận, thực tiễn, tính tốn số liệu…): Cho điểm cán hướng dẫn (ghi số chữ): Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2018 Cán hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) TS Nguyễn Thị Kim Dung LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn cô giáo Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Dung tận tình giúp đỡ em hoàn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn tới thầy cô ban lãnh đạo nhà trường, thầy cô Bộ môn kỹ thuật Môi trường tạo điều kiện giúp đỡ cho em suốt trình thực đề tài Vì khả hiểu biết em có hạn chế nên đề tài em không tránh khỏi sai sót Vậy em kính mong thầy góp ý để đề tài em hoàn thiện hơn.Em xin chân thành cảm ơn! Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 1.3 Tổng quan rau an toàn 1.3.1 Tình hình sản xuất rau rau an toàn giới 1.3.2 Tình hình sản xuất rau rau an toàn Việt Nam 1.3.3 Tiêu chuẩn chung rau an toàn 1.3.3.1.Tiêu chuẩn rau an toàn 1.3.3.2 Giới thiệu cải xanh 12 1.4 Đặc điểm, tính chất số kim loại nặng 14 1.4.1 Đặc điểm chung 14 1.4.2 Các dạng kim loại nặng đất 15 1.4.3 Nguồn gốc phát sinh kim loại nặng đất 16 1.4 Đồng, mangan số vấn đề liên quan 17 1.4 Đồng 17 1.4 Mangan 19 Chương 2: THỰC NGHIỆM 21 2.1 Dụng cụ hóa chất 21 2.1.1 Dụng cụ 21 2.1.2 Hóa chất 21 2.2 2.2.1 Phương pháp xác định đồng 22 Nguyên tắc 22 2.2.2 Cách tiến hành xây dựng đường chuẩn đồng 22 2.3 2.3.1 Phương pháp xác định mangan 23 Nguyên tắc 23 2.3.2 Cách tiến hành xây dựng đường chuẩn mangan 23 2.4 Quy trình thực 25 2.5 Nghiên cứu khả tích lũy Cu, Mn đất hàm lượng khác Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 28 Page Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Nghiên cứu khả hấp thu Cu Mn hàm lượng khác 28 2.5.2 Nghiên cứu khả hấp thu Cu Mn thời gian khác .29 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .30 3.1 Kết phân tích mẫu đất rau cải ban đầu ( mẫu nền) 30 3.2 Kết nghiên cứu khả tích lũy đồng Mn rau cải 31 3.2.1 Đặc điểm rau cải trước sau phun bổ sung Cu vào đất trồng 31 3.2.2 Kết khảo sát khả tích lũy đồng đất 34 3.3 Kết khảo sát khả tích lũy Mn rau cải xanh .36 3.3.1 Đặc điểm rau cải trước sau phun Mn bổ sung 36 3.3.2 Kết khảo sát khả tích lũy Mn rau cải 39 KẾT LUẬN 42 Tài liệu tham khảo 43 Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Hình ảnh rau cải xanh 13 Hình Hình ảnh Đồng 17 Hình 1.3 Hình ảnh mangan .19 Hình 2.1: Đồ thị đường chuẩn đồng 23 Hình 2.2: Đồ thị đường chuẩn mangan .24 Hình 2.3 Hình ảnh đất vi sinh trồng 26 Hình 2.4: Hình ảnh phát triển sau ngày trồng đất vi sinh 26 Hình 2.5 Hình ảnh xử lý đất trước phân tích 27 Hình 2.6: Hình ảnh mẫu rau phá mẫu 29 Hình 2.7: Hình ảnh mẫu đất sau phá mẫu 29 Hình 3.1: Hình ảnh phát triển rau cải trước sau phun Cu hàm lượng 25 mg/kg 31 Hình 3.2 Hình ảnh phát triển rau cải trước sau phun Cu hàm lượng 100 mg/kg 32 Hình 3.3: Hình ảnh phát triển rau cải trước sau phun bổ sung Cu hàm lượng 150 mg/kg 32 Hình 3.4: Hình ảnh phát triển rau cải trước sau phun bổ sung Cu hàm lượng 200 mg/kg 33 Hình 3.5 : Hình ảnh phát triển rau cải trước sau phun bổ sung Cu hàm lượng 300 mg/kg.(sau tuần bị chết) 33 Hình 3.6 Biểu đồ biểu diễn khả tích lũy đồng đất 35 Hình 3.7 Biểu đồ biểu diễn kết tích lũy đồng rau cải 36 Hình 3.8: Hình ảnh rau cải trước sau phun Mn hàm lượng 30 mg/kg 37 Hình 3.9: Hình ảnh rau cải trước sau phun Mn hàm lượng 150 mg/kg 37 Hình 3.10: Hình ảnh rau cải trước sau phun Mn hàm lượng 250 mg/kg 38 Hình 3.11: Hình ảnh rau cải trước sau phun Mn hàm lượng 350 mg/kg 38 Hình 3.12: Hình ảnh rau cải có tượng bị xoăn nhẹ sau 10 ngày phun bổ sung Mn .39 Hình 3.13 Hình biểu diễn khả tích lũy Mn đất .40 Hình 3.14 Hình biểu diễn khả tích lũy Mn rau 41 Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng 2.5.2 Nghiên cứu khả hấp thu Cu Mn thời gian khác Tương tự thí nghiệm Lấy mẫu xác định Cu Mn cốc trồng Cải phun bổ sung hàm lượng thời gian khác sau ngày 10 ngày Theo dõi trình phát triển, biến đổi trước sau phun Cu Mn khoảng thời gian hàm lượng khác Hình 2.6: Hình ảnh mẫu rau phá mẫu Hình 2.7: Hình ảnh mẫu đất sau phá mẫu Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page 29 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Kết phân tích mẫu đất rau cải ban đầu ( mẫu nền) Tiến hành lấy mẫu phân tích mục 2.4 2.5 kết xác định Cu Mn mẫu đất rau ban đầu bảng sau: Bảng 3.1: Kết xác định độ ẩm đất Khối lượng cốc Khối lượng cốc đất Khối lượng cốc đất sau sấy Độ ẩm đất (W1) (W2) (W3) (%) 41,909 51,909 49,915 19, 94% Bảng 3.2: Kết phân tích Cu mẫu đất rau ban đầu ( Mẫu nền) STT Mẫu Khối lượng mẫu (g) Hàm lượng Cu (mg/kg) Đất 0,3 46,27 Rau 4, 86 Bảng 3.3 : Kết phân tích Mn mẫu đất rau ban đầu ( mẫu nền) STT Mẫu Khối lượng mẫu (g) Đất 0,3 72,53 Rau 2,43 Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Hàm lượng Mn( mg/kg) Page 30 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng 3.2 Kết nghiên cứu khả tích lũy đồng Mn rau cải 3.2.1 Đặc điểm rau cải trước sau phun bổ sung Cu vào đất trồng Quan sát tượng đo kích thước trình phát triển Cây bổ sung thêm Cu(II) với hàm lượng khác vào đất kết thể bảng sau: Bảng 3.4: Đặc điểm sinh trưởng rau cải trước phun Cu STT Hàm lượng Cu phun bổ sung (mg/kg) Chiều cao (cm) Bề rộng mặt lá(cm) Số lượng 25 14,3 100 12 3 150 10,5 4 200 14 3,5 5 300 Hình 3.1: Hình ảnh phát triển rau cải trước sau phun Cu hàm lượng 25 mg/kg Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page 31 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Hình 3.2 Hình ảnh phát triển rau cải trước sau phun Cu hàm lượng 100 mg/kg Hình 3.3: Hình ảnh phát triển rau cải trước sau phun bổ sung Cu hàm lượng 150 mg/kg Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page 32 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Hình 3.4: Hình ảnh phát triển rau cải trước sau phun bổ sung Cu hàm lượng 200 mg/kg Hình 3.5 : Hình ảnh phát triển rau cải trước sau phun bổ sung Cu hàm lượng 300 mg/kg.( sau tuần bị chết) Nhận xét: Quan sát cốc đất trồng rau cải phun bổ sung Cu với hàm lượng khác nhau: 25; 100; 150; 200; 300 (mg/kg) nhận thấy: Cây trồng cốc đất có hàm lượng Cu 25 (mg/kg) phát triển tốt cao phát triển nhiều Cốc 2: đất có hàm lượng Cu 100mg/kg phát triển tốt, xanh Nhưng cốc phun bổ sung Cu: 150 mg/kg bắt đầu có bị úa Cốc thứ phun bổ sung Cu có hàm lượng 200 mg/kg có tượng Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page 33 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng héo vàng bị rụng Cốc thứ lượng Cu bổ sung cao 300 mg/kg sau ngày bị bị chết Như Cây rau cảikhả phát triển tốt cảikhả phát triển đất có hàm lượng đồng 25 – 150mg/kg Đến hàm lượng đồng đất tăng 200mg/kg ảnh hưởng đến phát triển đến lượng Cu tăng đến 300 mg/kg khơng có khả tồn bị chết 3.2.2 Kết khảo sát khả tích lũy đồng đất Kết nghiên cứu khả tích lũy Cu theo thời gian * Kết khảo sát khả tích lũy đồng đất sau phun ngày 10 ngày hàm lượng khác thể bảng sau: Bảng 3.5: Kết khảo sát khả tích lũy Cu(II) đất Hàm lượng Cu Hàm lượng Cu STT bổ sung(mg/kg) đất ban đầu Hàm lượng Cu đất sau Hàm lượng Cu đất sau 10 ( mg/kg) ( mg/kg) 25 46,27 39,26 31,71 100 46,27 44,29 39,76 150 46,27 47,82 43,28 200 46,27 52,35 49,83 300 46,27 81,54 - Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page 34 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Biểu đồ thể kết khảo sát tích lũy Cu đất 90 HL Cu tích lũy(mg/kg) 80 70 60 50 40 30 20 HL Cu đất ban đầu HL Cu đất sau ngày HL Cu đất sau 10 ngày 10 25 100 150 200 HL Cu bổ sung(mg/kg) 300 Hình 3.6 Biểu đồ biểu diễn khả tích lũy đồng đất * Nhận xét: từ kết ta thấy hàm lượng Cu đất tăng dần theo hàm lượng Cu bổ sung thời gian sau 10 ngày khả tích lũy Cu(II) đất giảm so kết sau ngày Nguyên nhân có khả hấp thụ lượng Cu đất để sinh trưởng Kết khảo sát khả tích lũy đồng rau cải thể bảng sau: Bảng 3.6: Kết khảo sát hàm lượng đồng tích lũy lá, thân STT Hàm lượng Cu bổ sung Hàm lượng Cu rau trước Hàm lượng Cu sau ngày Hàm lượng Cu sau 10 ngày (mg/kg) phun ( mg/kg) ( mg/kg) 25 4, 86 12,45 11,023 100 4, 86 15,402 12,684 150 4, 86 18,35 16,08 200 4, 86 19,78 11,023 300 4, 86 29,143 Cây chết Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page 35 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng lũy(mg/kg) Biểu đồ thể kết tích lũy đồng rau cải 30 25 20 HL Cu rau ban đầu Cu tích 15 HL Cu rau sau ngày 10 HL Cu rau sau 10 ngày HL5 25 100 150 200 HL Cu bổ sung(mg/kg) 300 Hình Biểu đồ biểu diễn kết tích lũy đồng rau cải Nhận xét : Kết cho thấy: Cukhả tích lũy thân rau cải Khi lượng Cu phun bổ sung vào tăng dần lượng Cu tích lũy rau tăng lên Cây rau cải sử dụng Cu làm nguyên tố vi lượng cho phát triển Do sau 10 ngày hàm lượng Cu rau giảm so lượng Cu rau sau ngày phun bổ sung 3.3 Kết khảo sát khả tích lũy Mn rau cải xanh 3.3.1 Đặc điểm rau cải trước sau phun Mn bổ sung Quan sát tượng đo kích thước trình phát triển Cây bổ sung thêm Mn với hàm lượng khác vào kết thể bảng sau: Bảng 3.7 : Đặc điểm sinh trưởng rau cải trước phun bổ sung mangan STT Hàm lượng Mn phun bổ sung (mg/kg) Chiều cao cây(cm) 30 14,3 150 12 3 250 10,5 4 350 14 3,5 Bề rộng mặt Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 lá(cm) Số lượng Page 36 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Hình 3.8: Hình ảnh rau cải trước sau phun Mn hàm lượng 30 mg/kg Hình 3.9: Hình ảnh rau cải trước sau phun Mn hàm lượng 150 mg/kg Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page 37 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Hình 3.10: Hình ảnh rau cải trước sau phun Mn hàm lượng 250 mg/kg Hình 3.11: Hình ảnh rau cải trước sau phun Mn hàm lượng 350 mg/kg Nhận xét: Quan sát cốc đất trồng rau cải sau phun bổ sung Mn(II) hàm lượng khác nhau: 30; 150; 250, 350 (mg/kg) nhận thấy: lượng Mn (II) bổ sung 30; 150 mg/kg phát triển bình thường Còn cốc đất có lượng man gan 250 - 350 mg/kg bắt đầu có tượng xoăn nhẹ Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page 38 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Hình 3.12: Hình ảnh rau cải có tượng bị xoăn nhẹ sau 10 ngày phun bổ sung Mn 3.3.2 Kết khảo sát khả tích lũy Mn rau cải Tiến hành thí nghiệm mục 2.5 Kết khảo sát hàm lượng Mn đất thể bảng sau: Bảng 3.8 Kết khảo sát hàm lượng Mn đất sau ngày phun Hàm lượng STT Mn bổ sung (mg/kg) Hàm lượng Mn đất ban đầu ( mg/kg) Hàm lượng Hàm lượng Mn Mn sau sau 10 5ngày( mg/kg) ngày( mg/kg) 30 72,53 69,24 62,65 150 72,53 81,59 74,18 250 72,53 98,88 94,76 350 72,53 121,11 102,17 Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page 39 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Biểu đồ thể kết tích lũy Mn đất lũy(mg/kg) 140 120 tích 80 100 60 HL Mn HL Mn đất ban đầu HL Mn đất sau ngày 40 HL Mn đất sau 10 ngày 20 30 150 250 HL Mn bổ sung(mg/kg) 350 Hình 3.13 Hình biểu diễn khả tích lũy Mn đất  Nhận xét: Hàm lượng Mn tích lũy đất tăng dần theo hàm lượng Mn phun bổ sung Nguyên nhân hàm lượng Cu tích lũy đất giảm theo thời gian phần bị hấp thụ Bảng 3.9: Kết khảo sát hàm lượng Mn ( thân, lá) sau ngày Hàm lượng Hàm lượng Mn Hàm lượng Mn Hàm lượng Mn Mn bổ sung rau ban rau sau ngày rau sau 10 ngày (mg/kg) đầu ( mg/kg) ( mg/kg) ( mg/kg) 30 2,43 19,45 16,48 150 2,43 21,6 18,62 250 2,43 27,5 22,9 350 2,43 29,3 26, 53 Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page 40 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Biểu đồ kết tích lũy Mn rau cải 30 25 HL Mn tích lũy(mg/kg) 20 HL Mn rau ban đầu 15 HL Mn rau sau ngày 10 HL Mn rau sau 10 ngày 30 150 250 350 HL Mn bổ sung(mg/kg) Hình 3.14 Hình biểu diễn khả tích lũy Mn rau * Nhận xét: Hàm lượng Mn rau cải tăng dần theo hàm lượng Mn phun bổ sung Sau 10 ngày rau xanh tốt, nhiên bắt đầu có tượng xoăn nhẹ Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page 41 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng KẾT LUẬN Sau nghiên cứu khả tích lũy đồng mangan rau cải, em rút số kết luận sau: Cây rau cải xanh có khả tích lũy đồng man gan Khi bổ sung lượng đồng mangan tăng dần đất khả tích lũy đất rau tăng dần Khả tích lũy Đồng mangan đất rau giảm dần theo thời gian ( sau 10 ngày) Đồng nguyên tố vi lượng cần thiết cho sinh trưởng rau cải Rau cải xanh có khả chụi đựng mơi trường đất có hàm lượng đồng lên 150 mg/kg, phát triển bình thường Nhưng lượng đồng tăng đến 200mg/kg đất bị ô nhiễm gây ảnh hưởng đến phát triển đến lượng Cu tăng đến 300 mg/kg khơng có khả tồn môi trường bị chết Mangan tương tự nguyên tố cần thiết cho sinh trưởng rau cải xanh Tuy nhiên khả chịu đựng đất ô nhiễm Mn cao nhiều Khi nồng độ Mn đất lên 350 mg/kg phát triển bình thường có tượng xoăn nhẹ Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page 42 Khóa luận tốt nghiệp Trường ĐHDL Hải Phòng Tài liệu tham khảo I Tiếng Việt [1]Hồng Anh Cung, Nguyễn Văn Hiền(1996), nghiên cứu số yếu tố ô nhiễm rau xây dựng quy trình sản xuất rau Báo cao khoa học, Đại học Khoa học Tự Nhiên Hà Nội [4]Lê Thanh Nga( 1995), tóm tắt báo cáo Hội nghị khoa học y học lao động toàn quốc lần thứ 2, Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường [5]Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam(2006), Ảnh hưởng KLN đến sức khỏe người vi sinh vật [6] Võ Văn Minh(2009), Nghiên cứu khả hấp thụ số KLN đất cỏ vetiver đánh giá hiệu cải tạo đất ô nhiễm, luận án tiến sĩ khoa học môi trường, trường Đại học Quốc gia Hà Nội [8]Quy chuẩn Việt Nam QCVN 03- MT: 2015/BTNMT II Tiếng Anh [2]Alloway BJ and Ayres DC (1997), Chemical Principles of Environmental Pollution Blackie Academic and Professional, London [3]Syvia S.Mader (2004), Biology, TheMC Gran – Hill compaCues, American [7]Kabata- pendias & Henryk Pendias, 1985, Trace Elements in Soils and Plants.CRCPress, Inc, Flonda [9]Heavymetal toxicology, Oxford, 1994 [10] Packer & Walker, 1986 Sinh viên: Trần Thị Út Thảo – Lớp:MT1801 Page 43 ... 3.2.1 Đặc điểm rau cải trước sau phun bổ sung Cu vào đất trồng 31 3.2.2 Kết khảo sát khả tích lũy đồng đất 34 3.3 Kết khảo sát khả tích lũy Mn rau cải xanh .36 3.3.1 Đặc điểm rau cải trước... nguyên nhân từ rau xanh xảy Như việc nghiên cứu khả tích lũy kim loại nặng rau trở nên vơ cần thiết Chính mà em tiến hành nghiên cứu đề tài: Bước đầu khảo sát khả tích lũy Mn, Cu Cây rau cải xanh nhằm... tích Cu mẫu đất rau ban đầu ( Mẫu nền) 30 Bảng 3.3 : Kết phân tích Mn mẫu đất rau ban đầu ( mẫu nền) .30 Bảng 3.4: Đặc điểm sinh trưởng rau cải trước phun Cu 31 Bảng 3.5: Kết khảo sát khả tích
- Xem thêm -

Xem thêm: Bước đầu khảo sát khả năng tích lũy mn, cu của rau cải , Bước đầu khảo sát khả năng tích lũy mn, cu của rau cải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay