Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết tại việt nam

117 1 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM PHẠM THỊ MỸ LINH NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN KHI PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM PHẠM THỊ MỸ LINH NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HÀNH VI ĐIỀU CHỈNH LỢI NHUẬN KHI PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Kế toán Mã ngành: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ KIM CÚC TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN  Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận phát hành thêm cổ phiếu cơng ty niêm yết Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu kết nghiên cứu nêu luận văn hoàn toàn trung thực Luận văn chƣa đƣợc cơng bố dƣới hình thức Học viên PHẠM THỊ MỸ LINH MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa khoa học đóng góp đề tài Cấu trúc luận văn CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận giới 1.1.1 Điều chỉnh tăng lợi nhuận trƣớc phát hành thêm cổ phiếu 1.1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận phát hành thêm cổ phiếu công ty niêm yết 1.2 Nghiên cứu hành vi điều chỉnh lợi nhuận Việt Nam 1.2.1 Điều chỉnh tăng lợi nhuận trƣớc phát hành thêm cổ phiếu 1.2.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đếnh hành vi điều chỉnh lợi nhuận phát hành thêm cổ phiếu công ty niêm yết 12 1.3 Khoảng trống nghiên cứu xác định vấn đề nghiên cứu đề tài 13 1.3.1 Khoảng trống nghiên cứu 13 1.3.2 Vấn đề nghiên cứu 14 TỔNG KẾT CHƢƠNG 15 CHƢƠNG 2: SỞ LÝ THUYẾT 16 2.1 Định nghĩa điều chỉnh lợi nhuận 16 2.2 Mục tiêu điều chỉnh lợi nhuận 17 2.2.1 Thu hút đầu tƣ 17 2.2.2 Thù lao nhà quản lý 18 2.2.3 Ký kết hợp đồng 19 2.2.4 Đáp ứng quy định từ nhà nƣớc (Thuế, chứng khoán) 20 2.3 Cách thức thực hành vi điều chỉnh lợi nhuận 21 2.3.1 Những sách kế tốn đƣợc vận dụng để điều chỉnh lợi nhuận 21 2.3.2 Một số kỹ thuật điều chỉnh lợi nhuận khác 24 2.4 Mơ hình nghiên cứu việc điều chỉnh lợi nhuận 25 2.4.1 Nhận diện việc điều chỉnh lợi nhuận qua biến kế tốn dồn tích (Accruals) 25 2.4.2 Mơ hình Healy (1985) 26 2.4.3 Mơ hình DeAngelo (1986) 27 2.4.4 Mơ hình Jones (1991) 28 2.4.5 Mơ hình Dechow cộng (1995) - Modified Jones 29 2.4.6 Mơ hình ngành (Industry model) Dechow and Sloan (1991) 30 2.5 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu 30 2.5.1 Tỷ lệ thành viên độc lập HĐQT 30 2.5.2 Kiểm toán độc lập 32 2.5.3 Quy mô doanh nghiệp 33 2.5.4 Tỷ lệ nợ 34 2.5.5 Tỷ lệ sở hữu công ty đƣợc đại diện tổ chức 36 2.5.6 Tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn không nằm ban điều hành công ty 37 TỔNG KẾT CHƢƠNG 38 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 3.1 Thiết kế nghiên cứu 40 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 40 3.1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 41 3.2 Mơ hình nghiên cứu dự tính giả thuyết nghiên cứu 42 3.2.1 Mô hình nghiên cứu 42 3.2.2 Giả thuyết nghiên cứu 43 3.2.3 Đo lƣờng biến nghiên cứu 53 3.2.4 Thu thập liệu 55 TỔNG KẾT CHƢƠNG 57 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 58 4.1 Thống kê mô tả 58 4.2 Phân tích tƣơng quan biến 60 4.3 Phân tích hồi quy 62 4.3.1 Kiểm tra độ phù hợp mơ hình nghiên cứu 62 4.3.2 Kết phân tích hồi quy tuyến tính đa biến 64 4.4 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết hồi quy tuyến tính 69 4.4.1 Biểu đồ Scatter Plot kiểm tra giả định liên hệ tuyến tính 69 4.4.2 Biểu đồ tần số phần dƣ chuẩn hóa Histogram 70 TỔNG KẾT CHƢƠNG 71 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Hàm ý 74 5.2.1 Đối với nhân tố đòn bẩy tài 74 5.2.2 Đối với nhân tố tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn không thuộc ban điều hành 74 5.2.3 Đối với nhân tố quy mô doanh nghiệp 75 5.2.4 Đối với nhân tố tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập 75 5.2.5 Đối với nhân tố kiểm toán độc lập 76 5.2.6 Đối với nhà đầu tƣ 77 5.3 Hạn chế đề tài hƣớng nghiên cứu 79 TỔNG KẾT CHƢƠNG 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BCKQHĐKD Báo cáo kết hoạt động kinh doanh BCTC Báo cáo tài HĐQT Hội đồng quản trị TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh TSCĐ Tài sản cố định TTCK Thị trƣờng chứng khoán DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Cách đo lƣờng nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu 52 Bảng 3.2: Số lƣợng công ty niêm yết phát hành thêm cổ phiếu qua năm từ 2010-2017 54 Bảng 4.1: Thống kê mơ tả biến phân tích hồi quy 56 Bảng 4.2: Ma trận tƣơng quan biến 59 Bảng 4.3: Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình 61 Bảng 4.4: Tổng kết mơ hình 61 Bảng 4.5: Phân tích ANOVA 62 Bảng 4.6: Kết trọng số hồi quy 62 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 3.1: Mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận 42 Hình 4.1: Đồ thị phân tán giá trị dự đoán phần dƣ 68 Hình 4.2: Đồ thị phân tán phần dƣ chuẩn hoá 69 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh thị trƣờng chứng khoán (TTCK) Việt Nam phát triển mạnh mẽ năm gần thu hút nhiều ngƣời tham gia vào TTCK Việc định danh mục đầu tƣ nhà đầu tƣ dựa vào nhiều yếu tố, số nhà đầu tƣ trọng đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp khả phát triển tƣơng lai, đƣợc thể thông qua tiêu lợi nhuận báo cáo kết hoạt động kinh doanh (BCKQHĐKD) doanh nghiệp Hiểu đƣợc điều đó, trƣờng hợp doanh nghiệp muốn phát hành thêm cổ phiếu để thu hút nguồn vốn đầu tƣ, nhà quản lý khả điều chỉnh lợi nhuận tăng lên làm cho nhà đầu tƣ thấy doanh nghiệp hoạt động thực hiệu triển vọng phát triển tƣơng lai Chỉ tiêu lợi nhuận đƣợc trình bày BCKQHĐKD doanh nghiệp đƣợc lập trình bày dựa chuẩn mực chế độ kế toán hành Nhà quản lý dựa vào tính linh hoạt chuẩn mực chế độ kế toán, để thực điều chỉnh lợi nhuận doanh nghiệp theo ý muốn chủ quan Từ làm cho nhà đầu tƣ nhìn khơng chuẩn xác thực trạng doanh nghiệp Đặc biệt thông tin cơng ty niêm yết TTCK, liên quan tới định nhà đầu tƣ, nhà đầu tƣ bị đánh lừa phải gánh chịu thiệt hại nặng nề Và nhƣ lâu dài ảnh hƣởng đến phát triển lành mạnh TTCK Việt Nam Trong hoàn cảnh nay, việc tìm hiểu hành vi điều chỉnh lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết nhân tố tác động đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực Đặc biệt trƣờng hợp doanh nghiệp phát hành thêm cổ phiếu mẻ nên nghiên cứu chủ đề Theo đó, để thực việc phát hành thêm cổ phiếu cơng chúng, doanh nghiệp phải thỏa mãn điều kiện theo quy định pháp luật, theo điểm b khoản điều 12, Luật chứng khoán 2006, đƣợc sửa đổi bổ sung 2010 yêu cầu “Hoạt động kinh doanh năm liền trƣớc năm đăng ký chào bán chứng khốn phải lãi, đồng thời khơng lỗ luỹ kế tính đến năm đăng ký chào bán” Để đáp ứng đƣợc yêu Zongjun Wang chế quản trị công ty -Biến phụ thuộc: DA (sử -Tồn mối quan hệ thuận kiêm nhiệm chức cộng (2004) ảnh hƣởng đến mức độ dụng mơ hình Modified danh chủ tịch HĐQT tổng giám đốc điều hành điều chỉnh lợi nhuận Jones) mức độ điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết -Biến độc lập: quy mô -Mối quan hệ ngƣợc tỷ lệ nữ tổng thành viên TTCK Shanghai HĐQT, tỷ lệ HĐQT mức độ điều chỉnh lợi nhuận; Shenzhen từ năm 2002- thành viên HĐQT độc -Có quan hệ thuận tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn 2006 Trung Quốc lập tổng thành mức độ điều chỉnh lợi nhuận viên HĐQT, ban kiểm khơng? sốt trực thuộc hội đồng quản trị, kiêm nhiệm chủ tịch HĐQT tổng giám đốc điều hành Lim, Thong Quy mơ loại hình -Biến phụ thuộc: DA (sử Mối tƣơng quan thuận quy mô điều chỉnh lợi Ding (2008) doanh nghiệp ảnh dụng mơ hình Modified nhuận nhà quản lý trƣờng hợp phát hành thêm hƣởng đến điều chỉnh Jones) cổ phiếu công ty niêm yết lợi nhuận phát hành -Biến độc lập: quy mô thêm khơng? cổ phiếu hay loại nghiệp hình doanh Guthrie Xem xét mối quan hệ -Biến phụ thuộc: DA (sử Công ty điều chỉnh tăng lợi nhuận lớn quanh thời Sokolowsky tỷ lệ sở hữu dụng mơ hình Modified điểm phát hành thêm cổ phiếu cơng ty cổ (2010) cổ đơng lớn điều chỉnh Jones) đông lớn không nằm ban điều hành công ty lợi nhuận phát hành - Biến độc lập: tỷ lệ chiếm tỷ lệ cao thêm cổ phiếu sở hữu cổ đông lớn không thuộc ban điều hành Younes Sự ảnh hƣởng đặc -Biến phụ thuộc: DA (sử mối tƣơng quan thuận hành vi điều chỉnh lợi Badavar điểm HĐQT cơng ty đến dụng mơ hình Modified nhuận kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc Nahandi hành động điều chỉnh lợi Jones) cộng (2011 nhuận công ty -Các biến độc lập bao niêm yết Iran từ 2001- gồm: quy mô HĐQT, số 2008 lƣợng thành viên HĐQT độc lập, biến giả kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc điều hành chủ tịch HĐQT điều hành chủ tịch HĐQT Torng-Her Lee Sự ảnh hƣởng -Biến phụ thuộc: DA (sử -Các công ty đƣợc kiểm tốn cơng ty kiểm tốn cộng (2012) nhân tố đến hành vi điều dụng mô hình Modified nhóm Big Four mức độ điều chỉnh lợi nhuận chỉnh lợi nhuận Jones) cơng ty niêm yết phát -Biến độc lập: cấu trúc -Tỷ lệ nợ phải trả chia cho tài sản tƣơng quan hành thêm cổ phiếu tài chính, ủy ban kiểm nghịch với mức độ điều chỉnh lợi nhuận toán, kiểm toán độc lập -Ban kiểm sốt nội cơng ty khơng ảnh hƣởng đến mức độ điều chỉnh lợi nhuận Trần Mỹ Tú Phân tích nhân tố ảnh Dựa (2014) hƣởng đến hành vi điều Friedlan chỉnh lợi nhuận mô (1994) hình Sự tác động chiều nhân tố tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập nhân tố đòn bẩy tài hành phƣơng pháp thống kê vi điều chỉnh lợi nhuận, mối tƣơng quan nghịch BCTC công ty mô tả, kiểm định quy mơ kiểm tốn hành vi điều chỉnh lợi nhuận niêm yết sàn giao tƣơng quan dịch chứng khoán TP biến thơng qua phần HCM mềm SPSS Phạm Thị Bích Điều chỉnh lợi nhuận Sử dụng mơ hình Jones Cho thấy mối tƣơng quan thuận quy mô HĐQT Vân (2017) phát hành thêm cổ phiếu (1991) để tính tốn biến quy mơ doanh nghiệp đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận, công ty niêm yết DA mối tƣơng quan nghịch hành vi điều chỉnh lợi TTCK Việt Nam nhuận tính khoản doanh nghiệp Phan Nguyễn Nghiên cứu nhân Sử Thuỳ (2015) dụng mơ hình Kết nghiên cứu tìm mối quan hệ ngƣợc chiều Uyên tố quản trị công ty ảnh Modified Jones (1995) tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập hành vi điều chỉnh lợi hƣởng đến hành vi điều phân tích hồi quy đa nhuận, mối tƣơng quan thuận mức độ sinh lời chỉnh lợi nhuận biến dƣới hỗ trợ của doanh nghiệp hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết phần mềm SPSS trƣờng hợp phát hành thêm cổ phiếu Việt Nam PHỤ LỤC 02 DANH SÁCH 197 CÔNG TY CHỌN MẪU NGHIÊN CỨU STT Mã CK Tên công ty DDN Công ty Cổ phần Dƣợc - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UpCOM) HFC MBG Công ty cổ phần ĐT PT Xây dựng Thƣơng mại Việt Nam (HNX) KHS TDM Công ty Cổ phần Nƣớc Thủ Dầu Một (UpCOM) APF Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (UpCOM) CIA Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (HNX) KIP Công ty Cổ phần K.I.P Việt Nam (UpCOM) NVL Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tƣ Địa ốc No Va (HOSE) 10 TCD Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Công nghiệp Vận tải (HOSE) 11 RCL Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn (HNX) 12 SMT Công ty cổ phần SAMETEL (HNX) 13 TDM Công ty cổ phần Nƣớc Thủ Dầu Một (UpCOM) 14 DDN Công ty Cổ phần Dƣợc - Thiết bị Y tế Đà Nẵng (UpCOM) 15 NSH 16 AAA Công ty Cổ phần Nhựa Môi trƣờng Xanh An Phát (HOSE) 17 TOP 18 ACM Cơng ty cổ phần Tập đồn Khống sản Á Cƣờng (HNX) 19 HDA Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX) 20 HPM Công ty cổ phần XD Thƣơng mại Khống sản Hồng Phúc (HNX) 21 TFC 22 DXG Cơng ty Cổ phần Tập đồn Đất Xanh (HOSE) 23 RDP Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (HOSE) 24 CLG Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Nhà đất COTEC (HOSE) Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (UpCOM) Công ty Cổ phần Kiên Hùng (HNX) Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng (HNX) Công ty cổ phần Phân phối Top One (UpCOM) Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trƣờng Thành (HOSE) 25 FLC Cơng ty cổ phần Tập đồn FLC (HOSE) 26 DTL Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc (HOSE) 27 SEC Cơng ty Cổ phần Mía đƣờng Nhiệt điện Gia Lai (HOSE) 28 KLF Công ty Cổ phần Liên doanh Đầu tƣ Quốc tế KLF (HNX) 29 DNM Tổng Công ty cổ phần Y tế Danameco (HNX) 30 STV Công ty cổ phần Chế tác Đá Việt Nam (UpCOM) 31 DGL Cơng ty cổ phần Hóa chất Đức Giang – Lào Cai (HNX) 32 QBS Công ty Cổ phần Xuất nhập Quảng Bình (HOSE) 33 GTC Cơng ty Cổ phần Trà Rồng Vàng (UpCOM) 34 BFC Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (HOSE) 35 AGP Công ty cổ phần Dƣợc phẩm Agimexpharm (UpCOM) 36 HKT Công ty Cổ phần Chè Hiệp Khánh (HNX) 37 JVC Công ty cổ phần Thiết bị Y tế Việt Nhật (HOSE) 38 SCR Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thƣơng Tín (HOSE) 39 HQC Cơng ty cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hồng Qn (HOSE) 40 NBB Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Năm Bảy Bảy (HOSE) 41 ASM Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sao Mai (HOSE) 42 HAR 43 NDN Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Nhà Đà Nẵng (HNX) 44 TVD Công ty cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin (HNX) 45 KTB Công ty Cổ phần Đầu tƣ Khoáng sản Tây Bắc (HOSE) 46 VHL Công ty Cổ phần Viglacera Hạ Long (HNX) 47 CVT Công ty Cổ phần CMC (HOSE) 48 CTI Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Cƣờng Thuận IDICO (HOSE) 49 SHI Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (HOSE) 50 FCM Cơng ty cổ phần Khống sản FECON (HOSE) 51 IDI 52 FMC Công ty Cổ phần ĐT TM Bất động sản An Dƣơng Thảo Điền (HOSE) Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (HOSE) Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (HOSE) 53 SJ1 Công ty cổ phần Nông nghiệp Hùng Hậu (HNX) 54 AVF Công ty Cổ phần Việt An (UpCOM) 55 FDC Công ty Cổ phần Ngoại thƣơng PT Đầu tƣ TP HCM (HOSE) 56 HHS Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Dịch vụ Hồng Huy (HOSE) 57 MKV Công ty Cổ phần Dƣợc Thú y Cai Lậy (HNX) 58 TRA Công ty Cổ phần TRAPHACO (HOSE) 59 NBC Công ty cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (HNX) 60 KSA Công ty Cổ phần Cơng nghiệp Khống sản Bình Thuận (HOSE) 61 HVX Cơng ty Cổ phần Xi măng Vicem Hải Vân (HOSE) 62 VTF Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng (HOSE) 63 NHS Công ty Cổ phần Đƣờng Ninh Hòa (HOSE) 64 BHS Cơng ty Cổ phần Đƣờng Biên Hòa (HOSE) 65 AGF Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Thủy sản An Giang (HOSE) 66 DIC Công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại DIC (HOSE) 67 SDP Công ty cổ phần SDP (HNX) 68 CMC Công ty Cổ phần Đầu tƣ CMC (HNX) 69 TDC Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dƣơng (HOSE) 70 PPI Công ty Cổ phần ĐT PT Dự án Hạ tầng Thái Bình Dƣơng (HOSE) 71 S96 Công ty Cổ phần Sông Đà 9.06 (UpCOM) 72 DHT Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Hà Tây (HNX) 73 CMI Công ty cổ phần CMISTONE Việt Nam (HNX) 74 MIC Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Khống sản Quảng Nam (UpCOM) 75 CVN Công ty cổ phần Vinam (HNX) 76 VCS Công ty cổ phần VICOSTONE (HNX) 77 MCP Cơng ty cổ phần In Bao bì Mỹ Châu (HOSE) 78 PMS Cơng ty Cổ phần khí Xăng dầu (HNX) 79 S74 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (HNX) 80 HHC Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HNX) 81 VCG Tổng Công ty Cổ phần XNK Xây dựng Việt Nam (HNX) 82 PVX Tổng Cơng ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (HNX) 83 CMS Công ty cổ phần Xây dựng Nhân lực Việt Nam (HNX) 84 LUT Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Lƣơng Tài (HNX) 85 PVA Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (UpCOM) 86 LCS Cơng ty Cổ phần Licogi 166 (HNX) 87 LTC Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (HNX) 88 VMD Công ty cổ phần Y Dƣợc phẩm Vimedimex (HOSE) 89 MCF CTCP Xây lắp khí Lƣơng thực Thực phẩm (HNX) 90 DTC Công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều (UpCOM) 91 PXS Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí (HOSE) 92 PXI Cơng ty Cổ phần Xây dựng cơng nghiệp dân dụng Dầu khí (HOSE) 93 HDC Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HOSE) 94 KHP Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa (HOSE) 95 PVT Tổng cơng ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (HOSE) 96 TMC Cơng ty Cổ phần Thƣơng mại - Xuất nhập Thủ Đức (HNX) 97 TNG Công ty Cổ phần Đầu tƣ Thƣơng mại TNG (HNX) 98 DCS Công ty Cổ phần Tập đồn Đại Châu (HNX) 99 SCL Cơng ty Cổ phần Sông Đà Cao Cƣờng (HNX) 100 LGL Công ty cổ phần Đầu tƣ Phát triển Đô thị Long Giang (HOSE) 101 VMD Công ty cổ phần Y Dƣợc phẩm Vimedimex (HOSE) 102 TMT Cơng ty Cổ phần Ơ TMT (HOSE) 103 VIS Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (HOSE) 104 PAN Công ty Cổ phần Tập đồn PAN (HOSE) 105 PHT Cơng ty Cổ phần Sản xuất Thƣơng mại Phúc Tiến (HOSE) 106 PSI Công ty cổ phần Chứng khốn Dầu khí (HNX) 107 APC Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (HOSE) 108 VCH Công ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Hạ tầng Vinaconex (HNX) 109 110 EFI Công ty Cổ phần Đầu tƣ Tài Giáo dục (UpCOM) XMD Cơng ty cổ phần Xuân Mai - Đạo Tú (UpCOM) 111 BCI Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Bình Chánh (HOSE) 112 PSC Công ty cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (HNX) 113 C21 Cơng ty cổ phần Thế kỷ 21 (UpCOM) 114 CNT Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Vật tƣ (UpCOM) 115 CLP Công ty Cổ phần Thủy Sản Cửu Long (HOSE) 116 SII Công ty cổ phần Hạ tầng nƣớc Sài Gòn (HOSE) 117 ONW Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Một Thế giới (UpCOM) 118 ITQ Công ty cổ phần Tập đồn Thiên Quang (HNX) 119 IDI Cơng ty Cổ phần Đầu tƣ Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (HOSE) 120 HTT Công ty cổ phần Thƣơng mại Hà Tây (HOSE) 121 TCH Công ty cổ phần Đầu tƣ Dịch vụ Tài Hồng Huy (HOSE) 122 CEC Cơng ty Cổ phần Thiết kế Cơng nghiệp Hóa chất (UpCOM) 123 C47 Công ty Cổ phần Xây dựng 47 (HOSE) 124 C92 Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tƣ 492 (HNX) 125 HAS Công ty Cổ phần HACISCO (HOSE) 126 KPF Công ty Cổ phần Đầu tƣ tài Hồng Minh (HOSE) 127 SGO Cơng ty cổ phần Dầu thực vật Sài Gòn (HNX) 128 DNS Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng (UpCOM) 129 NDF CTCP Chế biến thực phẩm nông sản xuất Nam Định (HNX) 130 CDO Công ty Cổ phần Tƣ vấn thiết kế Phát triển đô thị (HOSE) 131 KSS Cơng ty Cổ phần Khống sản Na Rì Hamico (HOSE) 132 IJC Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (HOSE) 133 VRC Công ty Cổ phần Bất động sản Đầu tƣ VRC (HOSE) 134 DTA Công ty Cổ phần Đệ Tam (HOSE) 135 PPP Công ty Cổ phần Dƣợc phẩm Phong Phú (HNX) 136 ACE Công ty Cổ phần Bê tông ly tâm An Giang (UpCOM) 137 TS4 Công ty cổ phần Điện nhẹ Viễn thông (HNX) 138 MCG Công ty Cổ phần điện Xây dựng Việt Nam (HOSE) 139 DDM Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô (UpCOM) 140 SHC Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn (UpCOM) 141 PTH Cơng ty Cổ phần Vận tải Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (UpCOM) 142 TMS Công ty Cổ phần Transimex (HOSE) 143 LM3 Công ty Cổ phần Lilama (UpCOM) 144 BWS Công ty cổ phần Cấp nƣớc Bà Rịa - Vũng Tàu (UpCOM) 145 CMF Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (UpCOM) 146 L63 CTCP Lilama 69-3 (UpCOM) 147 CMT Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng Truyền thông (HOSE) 148 GMC Công ty Cổ phần Sản xuất Thƣơng mại May Sài Gòn (HOSE) 149 NET Cơng ty Cổ phần Bột giặt Net (HNX) 150 EME Công ty Cổ phần Điện (UpCOM) 151 SGD Công ty cổ phần Sách Giáo dục T.P Hồ Chí Minh (HNX) 152 CDC Công ty Cổ Phần Chƣơng Dƣơng (HOSE) 153 BED Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trƣờng học Đà Nẵng (HNX) 154 HPR Công ty Cổ phần Đầu tƣ Xây dựng Hồng Phát (HOSE) 155 HT1 Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên (HOSE) 156 TDG Cơng ty Cổ phần Dầu khí Thái Dƣơng (HOSE) 157 LO5 Công ty Cổ phần Lilama (HNX) 158 ARM Công ty Cổ phần Xuất nhập Hàng không (HNX) 159 TNT 160 HDA Công ty Cổ phần Hãng sơn Đông Á (HNX) 161 ACL 162 HAX Công ty Cổ phần Dịch vụ Ơ Hàng Xanh (HOSE) 163 DNF Công ty Cổ phần Lƣơng thực Đà Nẵng (UpCOM) 164 VIC Tập đồn Vingroup - Cơng ty Cổ phần (HOSE) Công ty Cổ phần Tài nguyên (HOSE) Công ty cổ phần XNK Thủy sản Cửu Long An Giang (HOSE) 165 PVD Tổng Công ty Cổ phần Khoan Dịch vụ Khoan Dầu khí (HOSE) 166 HEC Cơng ty Cổ phần Tƣ vấn Xây dựng Thủy lợi II (UpCOM) 167 TLD Công ty Cổ phần ĐT XD Phát triển Đô thị Thăng Long (HOSE) 168 DVC Công ty cổ phần TM DV Tổng hợp Cảng Hải Phòng (UpCOM) 169 CTC Công ty cổ phần Gia Lai CTC (HNX) 170 THI Công ty cổ phần Gia Lai CTC (HNX) 171 NAS Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (UpCOM) 172 TMS Công ty Cổ phần Transimex (HOSE) 173 TNA Công ty Cổ phần Thƣơng mại Xuất nhập Thiên Nam (HOSE) 174 CIG Công ty Cổ phần COMA18 (HOSE) 175 SFC Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (HOSE) 176 DTT Cơng ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành (HOSE) 177 PC1 Công ty cổ phần Xây lắp điện (HOSE) 178 BVG Công ty Cổ phần Đầu tƣ BVG (UpCOM) 179 VDL Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng (HNX) 180 ONE Công ty Cổ phần Truyền thông số (HNX) 181 PVA Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (UpCOM) 182 VGS Cơng ty Cổ phần Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX) 183 BTS Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (HNX) 184 FCC CTCP Liên hợp Thực phẩm (UpCOM) 185 HHG Cơng ty Cổ phần Hồng Hà (HNX) 186 DVC Cơng ty cổ phần TM DV Tổng hợp Cảng Hải Phòng (UpCOM) 187 NTC Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UpCOM) 188 STP Công ty Cổ phần Công nghiệp Thƣơng mại Sông Đà (HNX) 189 TMS Công ty Cổ phần Transimex (HOSE) 190 HDC Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa-Vũng Tàu (HOSE) 191 VTO Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VITACO (HOSE) 192 SVH Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng (UpCOM) Công ty Cổ phần ĐT PT Đô thị Khu Công nghiệp Sông Đà (HOSE) 193 SJS 194 GHC 195 MEC Công ty Cổ phần Someco Sông Đà (HNX) 196 KHO Công ty Cổ phần Đầu tƣ Dịch vụ Khánh Hội (UpCOM) 197 VKC Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai (UpCOM) Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh (HNX) PHỤ LỤC 03 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Thống kê mơ tả biến phân tích hồi quy Statistics HĐQT KTĐL QMDN ĐBTC SHTC SHCĐL DA 197 197 197 197 197 197 197 0 0 0 ,526 ,34 11,596 ,512 ,347 ,139 1,832 ,2551 ,475 ,6218 ,2446 ,2627 ,1279 1,9850 Minimum ,1 9,3 ,1 ,0 ,0 -,7 Maximum 1,0 13,2 1,0 ,9 ,6 15,4 Valid N Missing Mean Std Deviation Bảng đánh giá mức độ phù hợp mô hình Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed HĐQT, KTĐL, QMDN, Method Enter ĐBTC, SHTC, a Dependent Variable: DA b All requested variables entered Tổng kết mơ hình Model Summaryb Model R R Adjusted Std Square R Error of Square the Change Statistics R F Durbin- df1 df2 Sig F Watson Square Change Change Estimate Change ,683a ,466 ,449 1,4730 ,466 27,659 190 a Predictors: (Constant), HĐQT, KTĐL, QMDN, ĐBTC, SHTC, SHCĐL b Dependent Variable: DA ,000 2,093 Phân tích ANOVA ANOVAa Sum of Model Mean df Squares Square Regression 360,065 60,011 Residual 412,243 190 2,170 Total 772,309 196 F Sig 27,659 ,000b a Dependent Variable: DA b Predictors: (Constant), HĐQT, KTĐL, QMDN, ĐBTC, SHTC, SHCĐL Kết trọng số hồi quy Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients Model Statistics t B (Constant) -1,156 Collinearity Std Error Sig Beta Tolerance VIF 2,210 -,523 ,601 - HĐQT -1,141 ,573 -,147 KTĐL -,521 ,231 -,125 QMDN ,478 ,187 ĐBTC -4,319 ,603 -,532 ,000 ,508 1,968 SHTC -,239 ,442 -,032 -,541 ,589 ,819 1,221 SHCĐL 3,681 ,899 ,237 4,093 ,000 ,836 1,196 a Dependent Variable: DA ,048 ,519 1,928 ,025 ,917 1,090 ,150 2,558 ,011 ,819 1,222 1,992 2,253 7,156 PHỤ LỤC 04 Phụ lục 4a: Phƣơng sai sai số (phần dƣ) không đổi ĐỒ THỊ DỊ TÌM CÁC VI PHẠM GIẢ ĐỊNH HỒI QUY Phụ lục 4b: Phân phối chuẩn phần dƣ ... hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết TTCK Vi t Nam trƣờng hợp phát hành thêm cổ phiếu? Mức độ tác động nhân tố đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận công ty niêm yết TTCK Vi t Nam. .. điều chỉnh lợi nhuận giới 1.1.1 Điều chỉnh tăng lợi nhuận trƣớc phát hành thêm cổ phiếu 1.1.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận phát hành thêm cổ phiếu công ty niêm. .. chọn đề tài: Nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận phát hành thêm cổ phiếu công ty niêm yết Vi t Nam nhằm thực nghiên cứu công ty niêm yết trƣờng hợp phát hành thêm cổ phiếu, đƣa
- Xem thêm -

Xem thêm: Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết tại việt nam , Nhân tố ảnh hưởng đến hành vi điều chỉnh lợi nhuận khi phát hành thêm cổ phiếu của các công ty niêm yết tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay