Tác động của các nhân tố vĩ mô đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam kể từ sau khi gia nhập WTO

71 1 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - VŨ DUY BẢO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KỂ TỪ SAU KHI GIA NHẬP WTO LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - VŨ DUY BẢO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KỂ TỪ SAU KHI GIA NHẬP WTO Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Tác động nhân tố đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam kể từ sau gia nhập WTO” PGS TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt hướng dẫn, trình nghiên cứu Các liệu, kết luận văn rõ ràng minh bạch TpHCM, Ngày … tháng … nămTác giả Vũ Duy Bảo MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu .4 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn .4 1.6 Bố cục luận văn .4 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại .7 2.1.2 Chức ngân hàng thương mại 2.2 Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 11 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại .15 2.3.1 Tăng trưởng kinh tế: 16 2.3.2 Chính sách tiền tệ: 16 2.3.3 Chính sách dự trữ ngoại hối 17 2.3.4 Lạm phát 18 2.3.5 Mức độ phát triển thị trường tài 20 2.4 Tổng quan cơng trình nghiên cứu trước 20 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Khung phân tích nghiên cứu 28 3.2 Cơ sở hình hồi quy 29 3.3 Dữ liệu nguồn liệu .31 3.4 Phương pháp ước lượng tiến trình nghiên cứu .33 3.4.1 hình Pooled OLS .34 3.4.2 hình ảnh hưởng cố định (Fixed Effective Model – FEM) 34 3.4.3 hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (Random Effective Model – REM) .35 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ 37 4.1 Tổng quan ngân hàng thương mại sau Việt Nam gia nhập WTO 37 4.1.1 Những hội cho ngân hàng thương mại Việt Nam 37 4.1.2 Những khó khăn, thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam .38 4.2 Phân tích thống tả .39 4.3 Tương quan Pearson – mối quan hệ đơn biến biến số 42 4.4 Phân tích mối quan hệ đa biến biến số với hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 44 4.4.1 Kết kiểm định đa cộng tuyến hình hồi quy ban đầu 44 4.4.2 Kết kiểm định đa cộng tuyến hình hồi quy hiệu chỉnh 45 4.4.3 Kết hồi quy hình tác động nhân tố đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 47 4.4.4 Các kết kiểm định lựa chọn hình phù hợp 49 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu 51 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Gợi ý sách 53 5.3 Hạn chế đề tài nghiên cứu hướng nghiên cứu 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC 58 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT FEM: hình ảnh hưởng cố định GMM: hình moment tổng qt GDP: Tốc độ tăng trưởng kinh tế INF: Lạm phát NHTM: Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước Pooled OLS: hình bình phương bé gộp ROA: Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ROE: Tỷ suất sinh lợi vốn cổ phần REM: hình ảnh hưởng ngẫu nhiên VIF: Hệ số nhân tử phóng đại phương sai WTO: Tổ chức Thương mại Thế giới DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tổng hợp tác động nhân tố đến lợi nhuận ngân hàng (đại diện ROA) nghiên cứu trước 25 Bảng 3.1 tả biến kỳ vọng dấu biến độc lập hình nghiên cứu .32 Bảng 4.1: Thống tả biến số hình hồi quy 39 Bảng 4.2: Tương quan Pearson – mối tương quan đơn biến biến số .42 Bảng 4.3: Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến biến hình hồi quy 44 Bảng 4.4: Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến biến hình hồi quy hiệu chỉnh 46 Bảng 4.5: Kết hồi quy tác động nhân tố hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 47 Bảng 4.6: Kết kiểm định lựa chọn hình Pooled OLS hình ảnh hưởng cố định (FEM) 49 Bảng 4.7: Kết kiểm định lựa chọn hình Pooled OLS hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) 49 Bảng 4.8: Kết kiểm định lựa chọn hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) hình ảnh hưởng cố định (FEM)………………………………………… 50 DANH MỤC HÌNH ẢNH Hình 2.1 Vai trò hệ thống ngân hàng kinh tế Hình 3.1 Quy trình tiếp cận nghiên cứu 29 Hình 3.2 hình nghiên cứu định lượng 30 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU Chương trình bày, giới thiệu tổng quan đề tài nghiên cứu, bao gồm nội dung sau: Nêu lên tính cấp thiết đề tài, đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, mục tiêu câu hỏi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu sử dụng luận văn 1.1 Lý nghiên cứu Lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam tăng trưởng đáng kể từ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) vào tháng 11 năm 2006 Bên cạnh đó, từ năm 2007, ngân hàng thương mại Việt Nam đối mặt với khơng thay đổi từ cải cách sách, mơi trường quốc tế cạnh tranh ngày gay gắt đến từ hệ thống ngân hàng thương mại nước ngân hàng nước Các cải cách sâu rộng hệ thống ngân hàng cạnh tranh ngày gay gắt hệ thống ngân hàng thương mại đặt toán cấp bách cần nâng cao lợi nhuận khả cạnh tranh ngân hàng thương mại Từ đó, để ngân hàng thương mại hoạt độnghiệu đòi hỏi phải xác định nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Điều nhằm hạn chế hoạt động mang tính chất rủi ro, bảo toàn vốn, nâng cao thu nhập lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng thương mại Việc xác định nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại thực nhiều đề tài nghiên cứu nước Qua nghiên cứu, tác giả xác định ba nhóm nhân tốtác động đến hiệu ngân hàng thương mại, bao gồm: (1) Nhóm nhân tố vi bao gồm đặc điểm riêng ngân hàng; (2) nhóm nhân tố ngành bao gồm nhân tố đặc trưng riêng hoạt động ngân hàng thương mại (3) nhóm nhân tố bao gồm nhân tố kinh tế Tại Việt Nam, nghiên cứu hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đa phần tập trung vào việc nghiên cứu tác động yếu tố bên trong, nội ngân hàng (nhóm nhân tố 2) Việc nghiên cứu tác động nhân tố đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại ít, nhân tố có ảnh hưởng lớn đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Đặc biệt, chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá tác động toàn diện nhân tố đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam kể từ sau Việt Nam gia nhập WTO Việc Việt Nam gia nhập WTO mang lại nhiều thay đổi môi trường hoạt động doanh nghiệp nói chung, ngân hàng thương mại nói riêng Khi đó, yếu tố mơi trường nước trở nên nhạy cảm Ngoài ra, giai đoạn mà Ngân hàng nhà nước thực nhiều cải cách sâu rộng hệ thống ngân hàng thương mại Đây ảnh hưởng có tác động lớn đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Do vậy, việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại thực quan trọng, có ý nghĩa to lớn việc đánh giá trạng ngân hàng thương mại, đồng thời sở để đưa kiến nghị cho cải cách sách hệ thống ngân hàng thương mại Xuất phát từ thực tiễn đòi hỏi cấp thiết trên, tác giả định thực đề tài nghiên cứu “Tác động nhân tố đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam kể từ sau gia nhập WTO” nhằm đưa kết thực nghiệm đánh giá khách quan tác động đến ngân hàng thương mại Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu * Mục tiêu nghiên cứu tổng quát: Tác giả thực nghiên cứu với mục tiêu xem xét tác động nhân tố lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam sở xem xét tác động biến số mô, bao gồm yếu tố tăng trưởng kinh tế, sách tiền tệ (thơng qua cung tiền, lãi suất liên ngân hàng), sách dự trữ ngoại hối (thông qua biến số dự trữ ngoại hối), lạm phát mức độ phát triển tài (thể qua số thị trường chứng khoán) đến lợi nhuận ngân hàng thương mại Việt Nam (đại diện tỷ suất sinh lợi tài sản – ROA) Trên sở đó, tác giả đề xuất 49 4.4.4 Các kết kiểm định lựa chọn hình phù hợp nhất2 4.4.4.1 Kiểm định lựa chọn hình Pooled OLS hình ảnh hưởng cố định (FEM) Bảng 4.6 Kết kiểm định lựa chọn hình Pooled OLS hình ảnh hưởng cố định (FEM) Chỉ tiêu Giá trị Thống F (19, 195) 3,82 Giá trị P – value 0,000 Nguồn: Kết tổng hợp từ Phần mềm Stata dựa số liệu tác giả tổng hợp Giả thuyết H0: Khơng có khác biệt ngân hàng mẫu liệu khảo sát (Khơng có khác biệt hình Pooled OLS hình FEM) Với mức ý nghĩa 10%, kết kiểm định thống F việc lựa chọn hình Pooled OLS hình ảnh hưởng cố định (FEM) cho thấy bác bỏ giả thuyết H0, tức hình FEM tốt hình Pooled OLS Điều cho thấy đưa thêm biến giả ngân hàng vào phản ánh tốt khác biệt ngân hàng mẫu khảo sát 4.4.4.2 Kiểm định lựa chọn hình Pooled OLS hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) Bảng 4.7 Kết kiểm định lựa chọn hình Pooled OLS hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) Chỉ tiêu Giá trị Thống Chi bình phương 43,17 Các kiểm định lại hình hồi quy trình bày phụ lục kết 50 Giá trị P – value 0,000 Nguồn: Kết tổng hợp từ Phần mềm Stata dựa số liệu tác giả tổng hợp Giả thuyết H0: Khơng có sai số tiềm ẩn mẫu liệu khảo sát (Khơng có khác biệt sai số hình Pooled OLS hình REM) Với mức ý nghĩa 10%, kết kiểm định thống Chi bình phương việc lựa chọn hình Pooled OLS hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) cho thấy bác bỏ giả thuyết H0, tức hình REM tốt hình Pooled OLS Điều cho thấy hình hồi quy có số thành phần sai số tiềm ẩn mà hình Pooled OLS khơng phản ánh 4.4.4.3 Kiểm định lựa chọn hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) hình ảnh hưởng cố định (FEM) Bảng 4.8 Kết kiểm định lựa chọn hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) hình ảnh hưởng cố định (FEM) Chỉ tiêu Giá trị Thống Chi bình phương 0,000 Giá trị P – value 1,000 Giả thiết H0: Không có mối quan hệ tương quan tung độ gốc biến độc lập hình hồi quy (Khơng có khác biệt đáng kể hình FEM hình REM) Với mức ý nghĩa 10%, kết kiểm định thống Chi bình phương (Hausman test) việc lựa chọn hình ảnh hưởng cố định (FEM) hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) cho thấy chấp nhận giả thuyết H0, tức hình REM tốt hình FEM Điều cho thấy hình hồi quy, khơng có mối quan hệ tương quan hệ số tung độ gốc biến độc lập hình 51 4.5 Thảo luận kết nghiên cứu Từ kết hình trên, tác giả nhận thấy có 04 nhân tố tác động có ý nghĩa thống tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ngân hàng thương mại, bao gồm tỷ lệ lạm phát (INF), tốc độ gia tăng cung tiền (M2), số thị trường chứng khoán (INDEX) tốc độ tăng trưởng dự trữ ngoại hối Cụ thể: Tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng cung tiền số thị trường chứng khốn có tác động dương, tốc độ tăng trưởng dự trữ ngoại hối có tác động âm đến tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ngân hàng thương mại - Trong kết trên, tỷ lệ lạm phát có tác động dương đến ROA ngân hàng Kết phù hợp với nghiên cứu Qinhua Pan, Meiling Pan (2014), Y Tan C Floros (2012) Theo Y Tan C Floros, ngân hàng điều chỉnh mức lãi suất tiền gửi cho vay lạm phát gia tăng Về bản, mức điều chỉnh lãi suất cho vay cao tiền gửi nên lợi nhuận từ hoạt động cho vay cao tương đối so với chi phí sử dụng vốn tiền gửi Do vậy, lợi nhuận hệ thống ngân hàng gia tăng Lý giải hợp lý trường hợp ngân hàng thương mại Việt Nam chênh lệch lãi suất cho vay tiền gửi trường hợp có điều chỉnh lạm phát mang lại lợi nhuận cho ngân hàng thương mại - Tốc độ gia tăng cung tiền có tác động dương đến ROA ngân hàng thương mại Kết xảy theo kỳ vọng lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm Qinhua Pan, Meiling Pan (2014) Điều cho thấy việc mở rộng cung tiền tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngân hàng, sở để cải thiện hiệu hoạt động ngân hàng thương mại - Chỉ số thị trường chứng khoán có tác động dương với ROA Kết phù hợp với kết nghiên cứu thực nghiệm H Vu D Nahm (2013), Y Tan C Floros (2012) Điều cho thấy phát triển thị trường tài (thể việc tăng điểm số thị trường chứng khoán) giúp cải thiện hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 52 - Dự trữ ngoại hối tác động âm tới ROA ngân hàng Điều cho thấy sách dự trữ ngoại hối nhà nước ảnh hưởng đáng kể tới hoạt động ngân hàng Với đặc thù Việt Nam, ngân hàng thương mại nước chịu nhiều tác động quan điểm điều hành kinh tế Chính phủ Ngân hàng Nhà nước Một sách gia tăng dự trữ ngoại hối quốc gia chủ yếu thực thông qua quy định hành làm giảm lợi nhuận hoạt động ngân hàng thương mại 53 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI 5.1 Kết luận Tác giả tiến hành nghiên cứu nhân tố tác động nhân tố kinh tế đến lợi nhuận 20 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2017 – giai đoạn sau Việt Nam thức gia nhập WTO Bằng phương pháp phân tích ma trận tương quan (tương quan Pearson) phương pháp phân tích liệu bảng truyền thống hồi quy OLS gộp (Pooled OLS), hình ảnh hưởng cố định (FEM), hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM), tác giả rút số kết luận chủ yếu sau: Thứ nhất, mối quan hệ đơn biến, tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ngân hàng thương mại có mối quan hệ tương quan dương có ý nghĩa thống với tỷ lệ lạm phát tốc độ tăng trưởng cung tiền kinh tế; khơng có mối quan hệ với biến tăng trưởng GDP, lãi suất liên ngân hàng số thị trường chứng khốn Thứ hai, phân tích mối quan hệ đa biến biến số, tác giả nhận thấy hình ảnh hưởng ngẫu nhiên hình hồi quy phù hợp mẫu liệu tác giả thu thập Từ việc phân tích kết từ hình ảnh hưởng ngẫu nhiên, tác giả thấy tỷ lệ lạm phát, tốc độ tăng trưởng cung tiền số thị trường chứng khốn có tác động dương, tốc độ tăng trưởng dự trữ ngoại hối có tác động âm đến tỷ suất sinh lợi tổng tài sản ngân hàng thương mại Ngoài ra, chưa thể kết luận tác động tăng trưởng kinh tế, số thị trường chứng khoán tới ROA ngân hàng thương mại 5.2 Gợi ý sách Trên sở kết đề tài nghiên cứu, tác giả đưa số kiến nghị cho nhà làm sách, cụ thể sau: 54 Thứ nhất, với đặc điểm hệ thống ngân hàng thuộc quản lý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trực thuộc Chính phủ, hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần chịu tác động đáng kể từ sách điều hành kinh tế Chính phủ vậy, quan quản lý nhà nước cần cân nhắc kĩ mục tiêu trước thi hành biện pháp hành sách tác động đến lợi nhuận hoạt động ngân hàng thương mại Cụ thể, lạm phát cung tiền làm gia tăng lợi nhuận ngân hàng thương mại; nhiên tốc độ tăng trưởng dự trữ ngoại hối làm cho hiệu ngân hàng thương mại trở nên xấu Thứ hai, ngân hàng thương mại cổ phần, kết nghiên cứu kết cần tham khảo trước thực chiến lược tăng trưởng gia tăng lợi nhuận trình hoạt động ngân hàng Các ngân hàng thương mại hưởng lợi từ gia tăng lạm phát, cung tiền số thị trường chứng khoán bị tác động xấu từ gia tăng dự trữ ngoại hối vậy, ngân hàng thương mại cần có dự báo tốt biến động kinh tế mô, từ đưa chiến lược nâng cao hiệu phù hợp với bối cảnh tăng trưởng chung kinh tế Thứ ba, phát triển thị trường chứng khoán kéo theo gia tăng ngân hàng thương mại ngân hàng cần cân nhắc khía cạnh Sự phát triển thị trường chứng khoán giúp hoạt động trung gian toán ngân hàng mở rộng Bên cạnh đó, hoạt động vay mượn tín dụng nhà đầu gia tăng Tuy nhiên, ngân hàng cần cân nhắc xem xét kỹ trình thẩm định vay vốn, tránh để tạo bong bóng giá chứng khốn thời kỳ giai đoạn trước năm 2008 Sự dễ dàng trình cho vay vốn phần nguyên nhân tạo sốt giá chứng khoán giai đoạn kinh tế Do đó, ngân hàng thương mại cần cân nhắc kỹ trước khoản vay có tính chất đầu 55 5.3 Hạn chế đề tài nghiên cứu hướng nghiên cứu Đề tài nghiên cứu tập trung xem xét tác động số biến số đại diện cho yếu tố kinh tế Bên cạnh yếu tố này, số yếu tố khác quan trọng mà tác động đến lợi nhuận hệ thống ngân hàng tỷ giá hối đối Ngồi ra, bối cảnh kinh tế ngày nay, kinh tế trở nên hội nhập hơn, sách tiền tệ/ sức khỏe kinh tế giới ảnh hưởng tới hoạt động ngân hàng thương mại vậy, nghiên cứu tiếp theo, tác giả kỳ vọng xem xét thêm yếu tố nghiên cứu TÀI LIỆU THAM KHẢO Alfani, Lery & Rustandar, Irvan (2013) The Impact of Inflation to Private Banking Profitability International Journal of Science and Research (IJSR), pp 469473 Husni Ali Khrawish (2011) Determinants of Commercial Banks Performance: Evidence from Jordan International Research Journal of Finance and Economics, Issue 81 Kanwal, Sara & Nadeem, Muhammad (2013) The impact of macroeconomic variables on the profitability of listed commercial banks in Pakistan European Journal of Business and Social Sciences, Vol 2, No.9 , pp 186201 P Qinhua & P Meiling (2014) The Impact of Macro Factors on the Profitability of China’s Commercial Banks in the Decade after WTO Accession Open Journal of Social Sciences, 2,64-69 Panayiotis, Athanasoglou, Manthos Delis and Christos Staikouras (2006) Determinants of bank profitability in the south easter European region MPRA Paper, No 10274, posted 20 Simiyu, C N and Ngile, L (2015) Effect of Macroeconomic Variables on Profitability of Commercial Banks Listed in the Nairobi Securities Exchange International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(4), 1-15 Staikouras CK & Wood GE (2004) The determinants of European bank profitability International Business & Economics Research Journal, 57-68 Tan, Yong & Floros, Christos (2012) Bank profitability and GDP growth in Journal of Chinese Economic and Business Studies , Issue 3, Pages 267-273 Vu, Ha & Nahm, Daehoon (2013) The determinants of profit efficiency of banks in Vietnam Journal of the Asia Pacific Economy, DOI: 10.1080/13547860.2013.803847 PHỤ LỤC Thống tả liệu Tương quan Pearson – mối quan hệ đơn biến biến hình Kết hồi quy hình chưa hiệu chỉnh biến số 3.1 Kết hồi quy hình Pooled OLS chưa hiệu chỉnh 3.2 Kiểm định đa cộng tuyến hình hồi quy – kiểm định hệ số nhân tử phóng đại phương sai (VIF) Kết hồi quy hình hiệu chỉnh biến số 4.1 Kết hồi quy hình Pooled OLS sau hiệu chỉnh biến số 4.2 Kiểm định đa cộng tuyến hình hiệu chỉnh – kiểm định hệ số nhân tử phóng đại phương sai (VIF) 4.3 Kiểm định tượng phương sai thay đổi hình hiệu chỉnh 4.4 Kiểm định tượng tự tương quan hình hiệu chỉnh 4.5 hình ảnh hưởng cố định 4.5.1 Kết hồi quy hình 4.5.2 Kiểm định lựa chọn hình Pooled OLS hình FEM 4.6 Kết hồi quy hình ảnh hưởng ngẫu nhiên (REM) 4.6.1 Kết hồi quy 4.6.2 Kiểm định lựa chọn hình Pooled OLS hình REM 4.6.3 Kiểm định lựa chọn hình REM hình FEM ... MINH - - VŨ DUY BẢO TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ VĨ MÔ ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KỂ TỪ SAU KHI GIA NHẬP WTO Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN... động toàn diện nhân tố vĩ mô đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam kể từ sau Việt Nam gia nhập WTO Việc Việt Nam gia nhập WTO mang lại nhiều thay đổi môi trường hoạt động doanh nghiệp... động nhân tố vĩ mô đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam kể từ sau gia nhập WTO nhằm đưa kết thực nghiệm đánh giá khách quan tác động vĩ mô đến ngân hàng thương mại Việt Nam 1.2 Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của các nhân tố vĩ mô đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam kể từ sau khi gia nhập WTO , Tác động của các nhân tố vĩ mô đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại việt nam kể từ sau khi gia nhập WTO

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay