Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu bia saigon special (chai) của tổng công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát sài gòn tại thành phố hồ chí minh

104 2 0
  • Loading ...
1/104 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:54

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUỐC HỊA MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU BIA SAIGON SPECIAL (CHAI) CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƢỢU NƢỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUỐC HÒA MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU BIA SAIGON SPECIAL (CHAI) CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƢỢU NƢỚC GIẢI KHÁT SÀI GỊN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Quản trị Kinh doanh (Hƣớng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS BẢO TRUNG TP Hồ Chí Minh Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Một số giải pháp nâng cao giá trị thƣơng hiệu Bia Saigon Special (chai) Tổng công ty cổ phần Bia Rƣợu Nƣớc Giải Khát Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh” đề tài tơi nghiên cứu hướng dẫn TS Bảo Trung Các liệu, số liệu kết nghiên cứu luận văn thu thập từ thực tế, cơng bố phòng ban, website Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, báo cáo quan chức năng, tạp chí sách báo khác Tơi cam đoan tính trung thực đề tài tự chịu trách nhiệm nội dung nghiên cứu đề tài Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm … Nguyễn Quốc Hòa MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: SỞ LÝ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU 1.1 Thƣơng hiệu 1.1.1 Khái niệm thương hiệu .5 1.1.2 Phân biệt thương hiệu nhãn hiệu 1.1.3 Thành phần thương hiệu 1.1.4 Chức thương hiệu 1.1.5 Vai trò thương hiệu 1.2 Giá trị thƣơng hiệu 1.2.1 Khái niệm giá trị thương hiệu 1.2.2 Vai trò giá trị thương hiệu 10 1.3 Các mơ hình giá trị thƣơng hiệu trƣớc 10 1.3.1 Mơ hình giá trị thương hiệu theo quan điểm Aaker (1991) .10 1.3.2 Mơ hình giá trị thương hiệu theo quan điểm Lassar cộng (1995) 11 1.3.3 Mơ hình giá trị thương hiệu theo quan điểm Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2002) ……………………………………………… … 11 1.3.4 Một số nghiên cứu trước liên quan đến giá trị thương hiệu ……………… 12 1.4 Mơ hình đề xuất… ……………………….…………………………… 13 1.4.1 Nhận biết thương hiệu 13 1.4.2 Chất lượng cảm nhận 14 1.4.3 Lòng trung thành với thương hiệu .14 1.4.4 Liên tưởng thương hiệu 15 1.5 Kinh nghiệm nâng cao giá trị thƣơng hiệu Heineken Tiger 16 1.5.1 Bia Heineken 16 1.5.2 Bia Tiger 18 1.6 Bài học kinh nghiệm đƣợc rút kết 21 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC THÀNH PHẦN GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU BIA SAIGON SPECIAL (CHAI) CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƢỢU NƢỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN .23 2.1 Giới thiệu Sabeco 23 2.1.1 lược Sabeco 23 2.1.2 Tầm nhìn - sứ mạng - Cam kết an tồn vệ sinh thực phẩm môi trường 24 2.1.3 cấu tổ chức 26 2.1.4 Tình hình tài Sabeco 27 2.1.5 Tình hình tiêu thụ bia chai Saigon Special thị trường Tp Hồ Chí Minh 29 2.2 Phân tích thực trạng thành phần giá trị thƣơng hiệu bia Saigon Special .31 2.2.1 Kết khảo sát người tiêu dùng thành phần giá trị thương hiệu bia Saigon Special (chai) 31 2.2.1.1 Mẫu nghiên cứu 31 2.2.1.2 Kết kiểm định thang đo CronBach’s Alpha 34 2.2.1.3 Kết phân tích nhân tố khám phá (EFA) 388 2.2.2 Phân tích thực trạng thành phần giá trị thương hiệu bia Saigon Special (chai) .39 2.2.2.1 Thực trạng thành phần nhận biết thương hiệu 39 2.2.2.2 Thực trạng thành phần chất lượng cảm nhận 42 2.2.2.3 Thực trạng thành phần trung thành thương hiệu .45 2.2.2.4 Thực trạng thành phần liên tưởng thương hiệu 48 2.3 Đánh giá chung giá trị thƣơng hiệu bia Saigon Special 49 2.3.1 Về nhận biết thương hiệu 49 2.3.1.1 Đạt ………………………………………………………… 48 2.3.1.2 Tồn …………………………………………………………… 48 2.3.2 Về chất lượng cảm nhận 50 2.3.2.1 Đạt ………………………………………………………… 48 2.3.2.2 Tồn tại………… ………………………………………………… 48 2.3.3 Về trung thành thương hiệu 50 2.3.3.1 Đạt được……… ………………………………………………… 49 2.3.3.2 Tồn tại………… ………………………………………………… 49 2.3.4 Về liên tưởng thương hiệu 51 2.3.4.1 Đạt được…………………………………………………… …… 49 2.3.4.2 Tồn tại……………………………………………………… …… 50 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU BIA SAIGON SPECIAL (CHAI) CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƢỢU NƢỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN 53 3.1 Nhóm giải pháp nhận biết thƣơng hiệu 55 3.2 Nhóm giải pháp chất lƣợng cảm nhận 58 3.3 Nhóm giải pháp lòng trung thành thƣơng hiệu 59 3.4 Nhóm giải pháp liên tƣởng thƣơng hiệu .60 PHẦN KẾT LUẬN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN Tiếng Việt CPTM SABECO VBL : Cổ phần thương mại : Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn : Cơng ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Phân biệt thương hiệu với nhãn hiệu …………………………………… Bảng 2.1: Tình hình hoạt động kinh doanh Sabeco từ năm 2014 - 2017…… 26 Bảng 2.2: Các số tài Sabeco …………………………… ……… 28 Bảng 2.3: Chỉ số toán Sabeco ……………………………………… 29 Bảng 2.4: Bảng số lít tiêu thụ bia chai Saigon Special TP, Hồ Chí Minh năm 2014 2018…………………………………………………………………… 29 Bảng 2.5: Thang đo thành phần giá trị thương hiệu bia Saigon Special 32 Bảng 2.6: Kết kiểm định thang đo Nhận biết thương hiệu ………………… 35 Bảng 2.7: Kết kiểm định thang đo Chất lượng cảm nhận thương hiệu……… 35 Bảng 2.8: Kết kiểm định lại thang đo Chất lượng cảm nhận thương hiệu sau loại biến CL5 CL6………………………………………………………………36 Bảng 2.9: Kết kiểm định thang đo Trung thành thương hiệu………………… 36 Bảng 2.10: Kết kiểm định thang đo Liên tưởng thương hiệu… …………… 37 Bảng 2.11: Bảng tổng hợp kết kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha 37 Bảng 2.12: Bảng kết thống kê mô tả thang đo Nhận biết thương hiệu……… 42 Bảng 2.13: Bảng kết thống kê mô tả thang đo Chất lượng cảm nhận……… 45 Bảng 2.14: Bảng kết thống kê mô tả thang đo Trung thành thương hiệu…… 47 Bảng 2.15: Bảng kết thống kê mô tả thang đo Liên tưởng thương hiệu…… 49 Bảng 3.1: Thị phần chi phí Media năm 2016…………………………………… 56 DANH MỤC CÁC HÌNH, ĐỒ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Mơ hình đo lường giá trị thương hiệu Aaker (1991)……………… 11 Hình 1.2: Mơ hình nghiên cứu giá trị thương hiệu Lassar cộng (1995) 11 Hình 1.3: Mơ hình thành phần giá trị thương hiệu cho thị trường sản phẩm tiêu dùng Việt Nam …………………………………… …………………… 12 Hình 1.4: Mơ hình giá trị thương hiệu bia Saigon Spcial tác giả đề xuất………….16 Hình 1.5: Hình thương hiệu Heineken số nơi………………………… ….17 Hình 1.6: Top 10 chiến dịch nhắc đến nhiều Social Media tháng 1/2017……18 Hình 1.7: Khảo sát ý kiến khách hàng thương hiệu Tiger Social Media từ tháng 3/2015 đến 2/2016………………………………………………………… 19 Hình 2.1: đồ tổ chức Tổng công ty Sabeco ………………………………… 26 Hình 2.2:Biểu đồ Doanh thu Lợi nhuận Sabeco năm 2014 - 2017 ……….28 Hình 2.3: Hình ảnh thay đổi diện mạo thương hiệu Saigon Special………………41 Hình 2.4: Hình ảnh nhận diện thương hiệu bia Saigon Special qua vật phẩm…… 41 Hình 3.1: Tổng quan ngành bia Việt Nam năm 2017…………………………… 53 Hình 3.2: Báo cáo thị phần nhà sản xuất bia tháng 10/2016 theo Nielsen…….54 Hình 3.3: Báo cáo thị phần thương hiệu bia loại tháng 10/2016 theo Nielsen 54 Hình 3.4: Khảo sát mức độ tương tác thương hiệu mạng Social Media 06 tháng cuối năm 2016………………………………………………………… 56 Hình 3.5: Tỷ lệ nhận biết thương hiệu năm 2017 theo Kurokawa Kengo……… 57 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện nay, theo Hiệp hội Bia Rượu Nước giải khát Việt Nam (VBA), thị trường ngành Bia Rượu Nước giải khát giai đoạn phát triển mạnh Riêng năm 2016, Việt Nam lọt vào Top 10 thị trường lớn giới lượng bia tiêu thụ, cụ thể số lít bia tiêu thụ nước đạt 3.786 tỷ lít, tăng 9,3% so với năm 2015 tiếp tục tăng vượt tỷ lít bia năm 2017 năm liên tiếp từ năm 2015 đến năm 2017, tăng trưởng tiêu thụ bia thị trường Việt Nam mức cao Với hấp dẫn thị trường bia Việt Nam năm gần đây, làm cho mức độ cạnh tranh ngành bia trở nên vô khốc liệt Sự cạnh tranh đến mức cơng ty nước ngồi ln khao khát thơn tính, sáp nhập nhiều công ty nước như: Carlsberg (Đan Mạch) đối tác chiến lược Habeco nâng vốn từ mức 17,23% vốn điều lệ lên theo đề xuất 30% vốn điều lệ Habeco Sapporo (Nhật) thâm nhập thị trường Việt Nam thông qua liên doanh với công ty thuốc Vinataba thuộc sở hữu nhà nước (năm 2011), sau tăng cổ phần lên 100% Tháng 05/2015, AB InBev (Bỉ) bắt đầu hoạt động với công suất 100 triệu lít/năm, đặt nhà máy Bình Dương Cuối năm 2017, Công ty Sabeco bán thành công 53,59% cổ phần cho công ty TNHH VietNam Beverage (Thái Lan) Riêng Tổng công ty cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn (Sabeco) cơng ty bia tiếng Việt Nam với thị phần chiếm 40% thị trường bia toàn quốc (lượng tiêu thụ năm 2015: 1,5 tỷ lít, năm 2016: 1,59 tỷ lít, năm 2017 vượt 1,7 tỷ lít) Thị trường lan rộng khắp nước, mạnh thị trường miền Tây, khu vực TP Hồ Chí Minh, Tây Ngun, Miền Đơng Nam Trung Bộ… Bên cạnh đó, sản phẩm Sabeco phân phối khắp tồn giới gồm: Mỹ, Canada, Úc, Tây Phi, Nga, Đức, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Nhật, Singapore… Theo Anh/Chị , để nâng cao giá trị thƣơng hiệu Bia Saigon Special cần thêm yếu tố nào: ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Phần II: Xin Anh/Chị vui lòng cho biết thêm thơng tin Anh/Chị: 1.Anh/Chị vui lòng cho biết Anh/Chị thuộc nhóm tuổi dƣới đây: a 18-24  b 25-39  c 40-50  d > 51  Xin vui lòng cho biết trình độ học vấn Anh/Chị: a Dưới đại học  b Đại học  c Sau đại học  d Khác  Nghề nghiệp Anh/Chị : a Lao động tự  b Sinh viên  c Công nhân  d Nhân viên văn phòng  e Quản lý  Xin vui lòng cho biết thu nhập hàng tháng Anh/Chị: a Dưới triệu đồng  b Từ 10 triệu đồng  c Từ 10 15 triệu đồng  d Trên 15 triệu đồng Chân thành cảm ơn Anh/Chị giúp đỡ trả lời bảng câu hỏi  PHỤ LỤC THỐNG KÊ THÔNG TIN VỀ ĐỐI TƢỢNG THAM GIA KHẢO SÁT Số liệu thống kê Bia Giới Tu Học Nghề Thu thường tính ổi vấn nghiệp nhập dùng Valid 384 384 384 384 384 384 N Missi 0 0 0 ng Kênh thông tin 384 Nghĩ đến 384 Số lần tiêu dùng 384 0 Giới tính Frequency Nam Valid Nữ Total Percent 291 93 384 Valid Percent 75.8 24.2 100.0 75.8 24.2 100.0 Cumulative Percent 75.8 100.0 Tuổi Frequency 18-24 25-39 Valid 40-50 Trên 50 Total Percent 37 172 163 12 384 9.6 44.8 42.4 3.1 100.0 Valid Percent 9.6 44.8 42.4 3.1 100.0 Cumulative Percent 9.6 54.4 96.9 100.0 Học vấn Frequency Dưới đại học Đại học Valid Sau đại học Total 242 141 384 Percent 63.0 36.7 100.0 Valid Percent 63.0 36.7 100.0 Cumulative Percent 63.0 99.7 100.0 Nghề nghiệp Frequency Percent Lao động tự Sinh viên Va Công nhân lid Nhân viên văn phòng Quản lý Total 139 17 43 168 17 384 36.2 4.4 11.2 43.8 4.4 100.0 Valid Percent 36.2 4.4 11.2 43.8 4.4 100.0 Cumulative Percent 36.2 40.6 51.8 95.6 100.0 Valid Percent Cumulative Percent Thu nhập Frequency Percent Dưới triệu Từ đến 10 triệu Val Từ 10 đến 15 triệu id Trên 15 triệu Total 16 117 211 40 384 4.2 30.5 54.9 10.4 100.0 4.2 30.5 54.9 10.4 100.0 4.2 34.6 89.6 100.0 Bia thuƣờng dùng Frequency Saigon Special Heineken Valid Tiger Crystal Sapporo Total 102 124 135 23 384 Percent 26.6 32.3 35.2 6.0 100.0 Valid Percent 26.6 32.3 35.2 6.0 100.0 Cumulative Percent 26.6 58.9 94.0 100.0 Kênh thông tin Frequency Percent Kênh quảng cáo Bạn bè giới thiệu Valid Người bán giới thiệu Các hoạt động xã hội Total 99 192 17 76 384 25.8 50.0 4.4 19.8 100.0 Valid Cumulative Percent Percent 25.8 25.8 50.0 75.8 4.4 80.2 19.8 100.0 100.0 Nghĩ đến Frequency Hương vị Slogan Valid Phong cách Giá cạnh tranh Total 166 129 80 384 Percent 43.2 33.6 2.3 20.8 100.0 Valid Percent 43.2 33.6 2.3 20.8 100.0 Cumulative Percent 43.2 76.8 79.2 100.0 Số lần dùng Frequency 1-3 lần/tuần 1-3 lần/hai tuần Valid 1-3 lần/bốn tuần 1-3 lần/sáu tuần Total 116 207 55 384 Percent 30.2 53.9 14.3 1.6 100.0 Valid Percent 30.2 53.9 14.3 1.6 100.0 Cumulative Percent 30.2 84.1 98.4 100.0 Giá trị trung bình thang đo giá trị thƣơng hiệu Descriptive Statistics N NB1 NB2 NB3 NB4 NB5 NB6 CL1 CL2 CL3 CL4 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 Valid N (listwise) 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 384 Minimum Maximum 1 1 1 1 1 2 2 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Mean 3.46 3.47 3.58 3.75 3.49 3.58 3.30 3.66 3.65 3.24 3.02 3.08 3.13 3.13 3.16 3.35 3.16 3.23 3.61 3.32 Std Deviation 1.169 1.158 1.169 1.158 1.170 1.187 1.269 1.210 1.124 1.310 728 837 851 827 818 849 799 769 838 803 Hệ số Cronbach’s nhận biết thƣơng hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha 894 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted NB1 NB2 NB3 NB4 NB5 NB6 17.86 17.85 17.75 17.57 17.83 17.75 Scale Variance if Item Deleted 22.760 23.067 22.785 23.102 22.574 22.325 Corrected Item-Total Correlation 715 692 712 688 734 746 Cronbach's Alpha if Item Deleted 875 879 875 879 872 870 Hệ số Cronbach’s chất lƣợng cảm nhận Reliability Statistics Cronbach's Alpha 641 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 16.59 16.24 16.25 16.65 16.86 16.89 14.242 14.113 14.975 14.421 19.303 19.485 602 665 619 551 024 011 508 488 515 526 729 732 Hiệu chỉnh bỏ CL5 CL6 hệ số Cronbach’s Alpha nhỏ 0,3 Reliability Statistics Cronbach's Alpha 866 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted CL1 CL2 CL3 CL4 10.55 10.20 10.21 10.61 Scale Variance if Item Deleted 10.107 9.902 10.508 10.030 Corrected Item-Total Correlation 685 773 752 663 Cronbach's Alpha if Item Deleted 841 805 816 851 Hệ số Cronbach’s lòng trung thành thƣơng hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha 873 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 12.50 12.44 12.39 12.40 12.36 Scale Variance if Item Deleted 7.394 7.130 7.220 7.436 7.025 Corrected Item-Total Correlation 769 701 660 631 755 Cronbach's Alpha if Item Deleted 832 846 856 863 832 Hệ số Cronbach’s liên tƣởng thƣơng hiệu Reliability Statistics Cronbach's Alpha 893 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted LT1 LT2 LT3 LT4 LT5 13.33 13.52 13.45 13.07 13.36 Scale Variance if Item Deleted 7.077 7.718 7.856 7.737 7.512 Corrected Item-Total Correlation 828 716 716 664 768 Cronbach's Alpha if Item Deleted 848 874 874 886 863 Hệ số KMO and Bartlett’s Test KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .874 4307.62 190 000 Total Variance Explained Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings % of Cumul % of Cumul % of Cumulat Total Varian ative Total Varianc ative Variance ive % ce % e % Initial Eigenvalues Com pone nt Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6.175 3.055 2.376 2.153 682 619 524 507 452 433 400 386 346 345 327 292 274 250 219 187 30.874 15.276 11.878 10.765 3.412 3.095 2.619 2.534 2.258 2.163 1.998 1.930 1.731 1.723 1.634 1.461 1.368 1.252 1.096 935 30.874 46.149 58.028 68.792 72.204 75.299 77.918 80.452 82.710 84.873 86.871 88.801 90.532 92.255 93.889 95.350 96.718 97.969 99.065 100.000 6.175 3.055 2.376 2.153 30.874 15.276 11.878 10.765 30.874 46.149 58.028 68.792 Extraction Method: Principal Component Analysis 3.948 3.546 3.362 2.902 19.741 17.728 16.812 14.512 19.741 37.468 54.280 68.792 Rotated Component Matrixa Component NB6 837 NB5 797 NB1 794 NB2 787 NB3 784 NB4 759 LT1 899 LT5 840 LT3 789 LT2 776 LT4 741 TT5 858 TT1 844 TT2 811 TT3 774 TT4 724 CL2 876 CL3 831 CL1 814 CL4 769 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Giá trị trung bình nhân tố NB CL TT LT_tb Valid N (listwise) Descriptive Statistics Minimu Maximu N m m 384 1.33 5.00 384 1.00 5.00 384 2.00 5.00 384 2.00 5.00 384 Mean 3.5538 3.4635 3.1042 3.3359 Std Deviation 94434 1.03826 66229 67924 PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC THANG ĐO GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU Nhận biết thƣơng hiệu Descriptive Statistics Tôi biết đến thương hiệu Bia Saigon Special Tơi dễ dàng nhận biết Bia Saigon Special (sồ lùn) loại bia khác Tơi dễ dàng phân biệt Bia Saigon Special (sồ lùn) so với loại bia khác Các đặc điểm thương hiệu Bia Saigon Special (sồ lùn) đến với cách nhanh chóng Tơi nhớ nhận biết logo Bia Saigon Special (sồ lùn) cách nhanh chóng Một cách tổng quát nhắc đến thương hiệu Bia Saigon Special tơi dễ dàng hình dung Valid N (listwise) N Mean Std Deviation 384 3.46 1.169 384 3.47 1.158 384 3.58 1.169 384 3.75 1.158 384 3.49 1.170 384 3.58 1.187 384 Summary Item Statistics Mean Item Means 3.554 Minimu Maximu Maximum / Varian Range m m Minimum ce 3.458 3.750 292 1.084 012 N of Items Chất lƣợng cảm nhận thƣơng hiệu Descriptive Statistics N Mean Std Deviation Uống bia Saigon Special (sồ lùn) sảng khoái mát lạnh 384 3.30 1.269 Uống bia Saigon Special (sồ lùn) không nhức đầu 384 3.66 1.210 Vị bia Saigon Special (sồ lùn) dễ uống 384 3.65 1.124 Một cách tổng quát chất lượng bia Saigon Special cao 384 3.24 1.310 Valid N (listwise) 384 Summary Item Statistics Mean Item Means 3.464 Minimu Maximu Maximum / Varianc Range m m Minimum e 3.245 3.659 414 1.128 049 N of Items Lòng trung thành thƣơng hiệu Descriptive Statistics Bia Saigon Special (sồ lùn) lựa chọn hàng đầu Tôi cho khách hàng trung thành với bia Saigon Special Nếu thương hiệu bia khác tốt thương hiệu bia Saigon Special, chọn thương hiệu bia Saigon Special Tôi không mua loại bia khác bia Saigon Special (sồ lùn) bán cửa hàng Tơi giới thiệu bia Saigon Special cho bạn bè Valid N (listwise) N Mean Std Deviation 384 3.02 728 384 3.08 837 384 3.13 851 384 3.13 827 384 3.16 818 384 Summary Item Statistics Mean Item Means 3.104 Minimu Maximu Maximum / Varianc Range m m Minimum e 3.023 3.161 138 1.046 003 N of Items Liên tƣởng thƣơng hiệu Descriptive Statistics "Có thể bạn khơng cao, người khác phải ngước nhìn" slogan tiêu biểu giúp bạn nghĩ thương hiệu bia Saigon Special (sồ lùn) Mẫu mã, bao bìa bia Saigon Specil (sồ lùn) đẹp, đặc biệt, cá tính, thân thiện với người tiêu dùng Màu xanh đậm, thanh thương hiệu bia Saigon Special nét đặc trưng riêng biệt so với loại thương hiệu bia khác Khi nhắc đến thương hiệu bia Saigon Special, Tôi tự tin sản phẩm an toàn thực vệ sinh thực phẩm chất lượng tốt Hình dáng bao bì chai Saigon Special (sồ lùn) mang nét đặc trưng dễ nhớ khách hàng nhắc đến Valid N (listwise) N Mean Std Deviation 384 3.35 849 384 3.16 799 384 3.23 769 384 3.61 838 384 3.32 803 384 Summary Item Statistics Mean Item Means 3.336 Minimu Maximu Maximum / Varian Range m m Minimum ce 3.164 3.615 451 1.142 030 N of Items ... thuyết giá trị thương hiệu - Chương 2: Phân tích thực trạng thành phần giá trị thương hiệu bia Saigon Special (chai) Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn - Chương 3: Một số giải. .. phẩm Bia chai Saigon Special tiêu thụ thành phố Hồ Chí Minh làm đề tài nghiên cứu Một số giải pháp nâng cao giá trị thƣơng hiệu Bia Saigon Special (chai) Tổng công ty cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc Giải. .. xin cam đoan luận văn Một số giải pháp nâng cao giá trị thƣơng hiệu Bia Saigon Special (chai) Tổng công ty cổ phần Bia – Rƣợu – Nƣớc Giải Khát Sài Gòn Thành phố Hồ Chí Minh đề tài tơi nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu bia saigon special (chai) của tổng công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát sài gòn tại thành phố hồ chí minh , Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu bia saigon special (chai) của tổng công ty cổ phần bia – rượu – nước giải khát sài gòn tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay