Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị mối quan hệ với nhà cung cấp tại công ty un available

121 5 0
  • Loading ...
1/121 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ĐINH THỊ MỸ HUỆ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY UN-AVAILABLE LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH ĐINH THỊ MỸ HUỆ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY TNHH UN-AVAILABLE Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số:8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS TRẦN ĐĂNG KHOA Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi thực hướng dẫn tận tình TS Trần Đăng Khoa Các số liệu luận văn thu thập sử dụng cách trung thực Kết nghiên cứu trình bày luận văn khơng chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Tp.Hồ Chí Minh, 2018 Tác giả luận văn Đinh Thị Mỹ Huệ MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ NHÀ CUNG CẤP 2.1 Khái niệm, chất mục tiêu quản trị mối quan hệ nhà cung cấp 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Bản chất quản trị mối quan hệ nhà cung cấp 2.1.3 Mục tiêu quản trị mối quan hệ nhà cung cấp 2.2 Các nội dung hoạt động quản trị mối quan hệ nhà cung cấp 2.2.1 Cải thiện chất lượng nhà cung cấp 10 2.2.2 Mối quan hệ dựa tín nhiệm với nhà cung cấp – Trust 11 2.2.3 Rút ngắn thời gian cung cấp 13 2.2.4 Hợp tác vơi nhà cung cấp việc phát triển sản phẩm 14 2.2.5 Mối quan hệ cộng tác/phát triển nhà cung cấp 18 2.3 Thang đo thành phần quản trị mối quan hệ nhà cung cấp– Al-Abdallah et al.,(2014) 20 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ VỚI NHÀ CUNG CẤP TẠI UN-AVAILABLE 29 3.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 29 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 29 3.1.2 Lĩnh vực hoạt động 29 3.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi 30 3.1.4 Nhà cung cấp thị trường 31 3.1.5 Cơ cấu tổ chức công ty 31 3.2 Phương pháp thu thập xử lý liệu 34 3.2.1 Thu thập liệu 34 3.2.2 Xử lý liệu 34 3.2.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 34 3.3 Thực trạng hoạt động quản trị mối quan hệ nhà cung cấp 36 3.3.1 Thực trạng cải thiện chất lượng nhà cung cấp 36 3.3.2 Thực trạng mức độ tín nhiệm mối quan hệ cộng tác với nhà cung cấp 42 3.3.3 Thực trạng hoạt động quản trị giảm thời gian cung cấp nguyên liệu từ nhà cung cấp 46 3.3.3 Thực trạng hoạt động quản trị hợp tác với nhà cung cấp việc phát triển sản phẩm UA 48 3.3.4 cấp Thực trạng hoạt động quản trị mối quan hệ cộng tác với nhà cung 50 CHƯƠNG giải PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ NHÀ CUNG CẤP VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 59 4.1 Định hướng mục tiêu phát triển UnAvailable 59 4.2 Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị mối quan hệ nhà cung cấp 59 4.2.1 Cải thiện chất lượng nhà cung cấp 59 4.2.2 Giảm thời gian cung cấp cho nhà cung cấp 63 4.2.3 Gia tăng niềm tin, tín nhiệm với nhà cung cấp 69 4.2.4 Giải pháp hợp tác nhà cung cấp việc phát triển sản phẩm 70 4.2.5 Cộng tác phát triển với nhà cung cấp 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: THANG ĐO GỐC CỦA TÁC GIẢ PHỤ LỤC 2: THANG ĐO GỐC VỀ CÁC THÀNH PHẦN TRONG QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ NHÀ CUNG CẤP TIẾNG VIỆT 11 PHỤ LỤC 3: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM 13 PHỤ LỤC 4A: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT DÀNH CHO PHÒNG MUA HÀNG BẰNG TIẾNG ANH 19 PHỤ LỤC 4B: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT DÀNH CHO NHÂN VIÊN PHÒNG MUA HÀNG BẰNG TIẾNG VIỆT 22 PHỤ LỤC 5A: BẢNG KHẢO SÁT DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP BẰNG TIẾNG ANH 25 PHỤ LỤC 5B: BẢNG KHẢO SÁT DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP BẰNG TIẾNG VIỆT 28 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO 30 PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI – HỆ SỐ ANOVA 35 PHỤ LỤC 8: CÁCH XÂY DỰNG MA TRẬN ĐÁNH GIÁ 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt AQL Ý nghĩa Acceptable quality limit BOD Board of Director COPQ ERP Cost of poor quality Enterprise resource planning JIT MOQ NPD PI Just –in –time Minimum order quantity New product development Product integrity 10 11 PO QR QR Purchase order Quick Response Quick response 12 13 14 16 SOM SRM SMS UA Supply Management Orientation Supplier Relationship Management Sample Un -Available DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng 1.1 Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh qua năm Un– Số trang Available 1.2 Bảng thống kê nhà cung cấp qua năm 2.1 Tóm tắt lợi ích khác việc xây dựng tín nhiệm vào 13 mối quan hệ theo báo cáo nhiều nhà nghiên cứu 2.2 Thang đo cải thiện chất lượng nhà cung cấp 22 2.3 Thang đo tín nhiệm - Trust 23 2.4 2.5 Thang đo giảm thời gian cung cấp nhà cung cấp Thang đo hợp tác với nhà cug cấp việc phát triển sản 24 25 phẩm 2.6 Thang đo cộng tác với nhà cung cấp 27 3.1 Tổng hợp độ tin cậy thang đo 34 3.2 Đánh giá cải thiện chất lượng từ nhà cung cấp 35 3.3 Thống kê chứng nhận nhà cung cấp 2018 36 3.4 Thống kê số lượng đơn hàng trả nhà cung cấp lỗi vải nhà 37 cung cấp từ 2017 - 2018 3.5 Số lượng nhà cung cấp vải trims qua năm 38 3.6 Bảng thống kê số lượng cắt giảm vải hư, vải lỗi 2018 39 3.7 Số lượng vải nhà cung cấp bù cho mùa SS18 39 3.8 Bảng thống kê số đơn hàng bị than phiền từ khách hàng 2018 40 3.9 Đánh giá tín nhiệm dựa mối quan hệ với nhà cung 41 cấp 3.10 Bảng chi phí yêu cầu bồi thường thiệt hại 42 3.11 Số lượng PO ánh màu khác chuẩn trả nhà cung cấp qua 42 mùa 2018 3.12 Đánh giá thời gian cung cấp nguyên liệu từ nhà cung cấp 44 3.13 Thống kê tình trạng hợp tác với nhà cung cấp việc phát 47 triển sản phẩm 3.14 Thống kê số lượng mẫu phát triển 2018 48 3.15 Đánh giá hoạt động quản trị mối quan hệ cộng tác với nhà 49 cung cấp 3.16 Bảng kết khảo sát nhân viên phòng mua hàng 50 3.17 Bảng kết khảo sát nhà cung cấp 50 3.18 Các nhà cung cấp nước 52 3.19 Bảng kết đánh giá mức độ quan trọng nghiêm trọng 56 vấn đề 4.1 Tiêu chí đánh giá lựa chọn nhà cung cấp 61 4.2 Kế hoạch thực dự án ERP 65 4.3 4.4 4.5 Thời gian cung cấp mùa thấp điểm (option 1) Thời gian cung cấp mùa thấp điểm (option 2) Thời gian cung cấp cho mùa cao điểm (option 3) Thời gian cung cấp cho mùa cao điểm (option 4) 69 69 70 4.6 70 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Tên hình Một số sản phẩm áo thun công ty TNHH UnAvailable Số trang 29 3.2 3.3 Cơ cấu tổ chức cơng ty Hình minh họa cho file Master’plan 31 46 3.5 Ma trận đánh giá mức độ quan trọng – mức độ nghiêm trọng vấn đề 55 4.1 Hình ảnh minh họa BSI VERIFEYE 58 4.2 Hình ảnh minh họa BSI VERIFEYE 58 việc cải thiện chất lượng QUALITY7 TRUST TRUST 10 11 12 13 TRUST TRUST LEADTIME1 LEADTIME2 LEADTIME3 14 LEADTIME4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 DEVELOPE1 DEVELOPE2 DEVELOPE3 DEVELOPE4 UA chọn nhà cung cấp ưu tiên chất lượng giá UA chia sẻ vấn đề với nhà cung cấp UA sẵn sàng thay đổi để tìm giải pháp hiệu giao dịch với nhà cung cấp Các nhà cung cấp hợp tác với UA có lợi UA thoải mái chia sẻ vấn đề với nhà cung cấp UA tìm kiếm thời gian cung cấp ngắn việc thiết kế chuỗi cung cấp UA mua với kích thước lô nhỏ, để giảm thời gian cung cấp nhà cung cấp Khi tìm nguồn cung cấp bên ngồi, UA cân nhắc thời gian cung cấp nhà cung cấp chi phí UA phấn đấu để rút ngắn thời gian cung cấp nhà cung cấp, để tránh hàng tồn kho thiếu hàng Các nhà cung cấp UA sớm tham gia việc phát triển sản phẩm UA hợp tác với nhà cung cấp để thiết kế sản phẩm Các nhà cung cấp thường xuyên tư vấn thiết kế sản phẩm Các nhà cung cấp phần thiếu việc phát triển sản phẩm CORPORATE1 UA trì mối quan hệ hợp tác với nhà cung cấp CORPORATE2 UA mang lại lợi nhuận công cho nhà cung cấp CORPORATE3 UA giúp nhà cung cấp việc cải thiện chất lượng họ CORPORATE4 UA ln trì liên lạc chặt chẽ với nhà cung cấp việc thay đổi tiêu chuẩn chất 5 5 5 5 5 5 lượng thiết kế sản phẩm 24 CORPORATE5 Các nhà cung cấp cung cấp đầu vào cho dự án phát triển sản phẩm UA PHỤ LỤC 5A: BẢNG KHẢO SÁT DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP BẰNG TIẾNG ANH Dear all supplier My name is Hue I’m work at Un– Available I’m studying MBA at Economic Ho Chi Minh University Now, I’m conducting a researching on the topic entitled: “Solution to improve activities supplier relationship management” at Un– Available to fulfill my MBA degree The main purpose of my research is find solution to manage Supplier Relationship Management I would be very gratefull if you fill in the questionnaire in order to complete research process There will be no right or wrong in the answers as they depend on each applicant’s opinion and experience Your responses will be treated confidentially and this will only be used for academic purpose Please answer all the questions and return it back as soon as possible If you have any question please feel free contact me at 0982690057 or email me at: hue.dinh@un-available.net Thank you for your participation in this questionnaire Sincerely yours, DINH THI MY HUE MBA, Master of Business Administration Economic Ho Chi Minh University, Viet Nam The questionnaire is divided into part: Part I: PRIMARY INFORMATION Your name: Your company name: Part II: Please let us know your agreement or disagreement with the question items score from to (only choose one option), indicated strong disagreement and indicated strong agreement No Code Activities SRM Disagreement  Most agreement QUALITY1 UA strive to establish long-term relationships with suppliers QUALITY2 UA are actively involved in our new product development process Quality is UA’number one criterion in selecting suppliers QUALITY3 QUALITY4 QUALITY5 QUALITY6 QUALITY7 TRUST TRUST 11 12 13 14 5 UA actively engage suppliers in our quality improvement efforts UA would select a quality supplier over one with a lower price UA are comfortable sharing problems with you In dealing with you, UA are willing to change assumptions, in order to find more effective solutions TRUST UA believe that cooperating together is beneficial TRUST UA emphasize openness of communications in collaborating with you LEADTIME1 UA seek short lead times in the design of our supply chains LEADTIME2 UA purchase in small lot sizes, to reduce supplier lead time When outsourcing, UA consider supplier lead time as a greater priority than cost 10 UA use mostly suppliers that we have certified UA maintain close communication with suppliers about quality considerations and design changes LEADTIME3 5 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 LEADTIME4 UA strives to shorten supplier lead time, in order to avoid inventory and stockouts DEVELOPE1 You were involved early in the design efforts, in this project DEVELOPE2 UA partnered with suppliers for the design of this product DEVELOPE3 Suppliers were frequently consulted about the design of this product DEVELOPE4 Suppliers were an integral part of the design effort CORPORATE1 UA maintain cooperative relationships with you CORPORATE2 UA provide a fair return to you CORPORATE3 UA help our suppliers to improve their quality CORPORATE4 UA maintain close communications with you about quality considerations and design changes CORPORATE5 Our key suppliers provide input into our product development projects 5 5 5 PHỤ LỤC 5B: BẢNG KHẢO SÁT DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP BẰNG TIẾNG VIỆT Xin chào anh/ chị Tôi tên Đinh Thị Mỹ Huệ, học viên Trường Đại Học Kinh Tế TP HCM Chúng thực đề tài “GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ NHÀ CUNG CẤP TẠI UN- AVAILABLE” Là người đại diện doanh nghiệp mong anh/ chị dành chút thời gian để trả lời bảng khảo sát vui lòng khơng có ý kiến sai, ý kiến anh/ chị chúng tơi hoan nghênh có giá trị cho mục đích nghiên cứu chúng tơi, chúng tơi bảo mật Rất mong nhận ý kiến trung thực, khách quan từ phía Anh/Chị Xin trân trọng cảm ơn! PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN Tên Anh/ Chị: Tên cơng ty: PHẦN 2: CÂU HỎI KHẢO SÁT Vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/ chị với câu hỏi bên (chỉ chọn đáp án cho phát biểu) Sử dụng thang đo từ đến Trong hồn tồn khơng đồng ý hồn tồn đồng ý STT MH QUALITY1 QUALITY2 QUALITY3 QUALITY4 QUALITY5 QUALITY6 PHÁT BIỂU MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý UA cố gắng thiết lập mối quan hệ lâu dài với bạn Bạn tích cực tham gia vào quy trình phát triển sản phẩm UA Chất lượng tiêu chí số việc lựa chọn nhà cung cấp mà UA đưa UA sử dụng hầu hết nhà cung cấp đạt chứng nhận UA ln trì liên lạc chặt chẽ với bạn liên quan chất lượng thay đổi thiết kế UA lôi bạn tham gia việc cải thiện chất lượng 5 UA chọn bạn ưu tiên chất lượng giá QUALITY7 TRUST TRUST UA chia sẻ vấn đề với bạn UA sẵn sàng thay đổi để tìm giải pháp hiệu giao dịch với nhà cung cấp TRUST TRUST LEADTIME1 Các bạn hợp tác với UA có lợi UA ln chia sẻ vấn đề với bạn UA tìm kiếm thời gian cung cấp ngắn việc thiết kế chuỗi cung cấp UA mua với kích thước lơ nhỏ, để giảm thời gian cung cấp nhà cung cấp 10 11 12 13 LEADTIME2 LEADTIME3 14 15 16 17 18 19 20 LEADTIME4 DEVELOPE1 DEVELOPE2 Khi tìm nguồn cung cấp bên ngồi, UA ln cân nhắc thời gian cung cấp bạn chi phí UA phấn đấu để rút ngắn thời gian cung cấp bạn Bạn sớm tham gia sớm việc phát triển sản phẩm UA UA hợp tác với bạn để thiết kế sản phẩm DEVELOPE3 Bạn thường xuyên tư vấn thiết kế sản phẩm DEVELOPE4 Bạn phần thiếu việc phát triển sản phẩm CORPORATE1 UA trì mối quan hệ hợp tác với nhà cung cấp 5 5 5 5 5 5 21 CORPORATE2 UA mang lại lợi nhuận công cho bạn 22 CORPORATE3 UA giúp bạn việc cải thiện chất lượng 23 24 CORPORATE4 UA ln trì liên lạc chặt chẽ bạn việc thay đổi tiêu chuẩn chất lượng thiết kế sản phẩm CORPORATE5 Các bạn cung cấp đầu vào cho dự án phát triển sản phẩm UA 5 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO (QUA HỆ SỐ CRONBACH’ ALPHA) Yếu tố cải thiện chất lượng nhà cung cấp Hệ số Cronbach’ Alpha đạt 0.876 > 0.6 Giá trị tương qua biến tổng biến lớn 0.3 Yếu tố tín nhiệm dựa niềm tin với nhà cung cấp Hệ số Cronbach’ Alpha đạt 0.639 > 0.6 Giá trị tương qua biến tổng biến lớn 0.3 Yếu tố giảm thời gian cung ứng nhà cung cấp Hệ số Cronbach’ Alpha đạt 0.733 > 0.6 Giá trị tương qua biến tổng biến lớn 0.3 Yếu tố hợp tác với nhà cung cấp phát triển sản phẩm Hệ số Cronbach’ Alpha đạt 0.631 > 0.6 Giá trị tương qua biến tổng biến lớn 0.3 Yếu tố cộng tác phát triển nhà cung cấp Hệ số Cronbach’ Alpha đạt 0.934 > 0.6 Giá trị tương qua biến tổng biến lớn 0.3 PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI – HỆ SỐ ANOVA (YẾU TỐ “NHÓM ĐÁP VIÊN”) Giá trị Sig Test Homogeneity yếu tố lớn 0.05 => Nghĩa yếu tố đủ điều kiện phân tích Anova Giá trị Sig Yếu tố SCOP 0.000 nhỏ 0.05 => đủ điều kiện để khẳng định có khác biệt nhóm biến “Nhóm đáp viên” PHỤ LỤC 8: CÁCH XÂY DỰNG MA TRẬN ĐÁNH GIÁ Ma trận đánh giá ma trận chiều định nghĩa Quan trọng (Trục X) Cấp thiết (Trục Y) Việc đặt vấn đề Un- Available gặp phải vào hệ quy chiếu có lương hóa giúp thấy vấn đề rõ ràng  Trục X: Phản ánh mức độ quan trọng vấn đề (nhân tố mơ hình nghiên cứu) gặp phải công ty  Trục Y: Phản ánh mức độ cấp thiết vấn đề (Nhân tố quan trọng tồn phát triển công ty)  Phân chia ma trận định vị thành vùng:  Vùng – Cấp thiết & Quan trọng: Vùng tập trung giải vấn đề, ưu tiên cao  Vùng – Cấp thiết & Bình thường: Vấn đề nghiêm trọng lãnh đạo chưa trọng, cần giải pháp giải dựa vào tổn thất gây cho doanh nghiệp  Vùng - Bình thường & Quan trọng: Vấn đề xảy mức an tồn (bình thường) lo ngại ban lãnh đạo Phần giải pháp đưa tập trung củng cố, nâng cao  Vùng - Bình thường & Bình thường: Vùng an toàn, ưu tiên thấp đưa giải pháp  Xây dựng trục x (Quan trọng): Tác giả dựa tính tốn trung bình giá trị trung bình đánh giá Un-Available, đối chiếu số điểm lên trục cho thích hợp  Xây Dựng trục Y (Cấp thiết): Tác giả thực khảo sát lãnh đạo đánh giá cho điểm nhân tố mơ hình theo họ nhân tố quan trọng thông qua việc cho điểm từ 1-5 ... thuyết hoạt động quản trị mối quan hệ nhà cung cấp Chương 3: Thực trạng hoạt động quản trị mối quan hệ nhà cung cấp công ty Un- Available Chương 4: Đề xuất giải pháp hoàn thiện quản trị mối quan hệ. .. phần quản trị mối quan hệ với nhà cung cấp  Đánh giá thực trạng hoạt động quản trị mối quan hệ với nhà cung cấp công ty Un- Available thời gian qua  Đề xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị. .. hệ với nhà cung cấp Kết luận CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ MỐI QUAN HỆ NHÀ CUNG CẤP 2.1 Khái niệm, chất mục tiêu quản trị mối quan hệ nhà cung cấp Quản trị mối quan hệ người mua nhà cung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị mối quan hệ với nhà cung cấp tại công ty un available , Giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị mối quan hệ với nhà cung cấp tại công ty un available

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay