Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính khu vực công – nghiên cứu tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh long an

134 3 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CƠNG NGHIÊN CỨU TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH KHU VỰC CƠNG NGHIÊN CỨU TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN THỊ KIM CÚC TP Hồ Chí Minh Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế “Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin BCTC khu vực công nghiên cứu đơn vị nghiệp giáo dục công lập địa bàn tỉnh Long An” cơng trình nghiên cứu tơi Những thơng tin sử dụng ghi rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo Kết nghiên cứu chưa công bố công trình nghiên cứu từ trước đến tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực luận văn TP.HCM, ngày….tháng…năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Hồng Loan MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục hình vẽ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 Đóng góp đề tài .4 Kết cấu luận văn Chương 1.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC .5 Tổng quan nghiên cứu nước .5 1.1.1 Tổng quát nghiên cứu CLTT BCTC 1.1.2 Tổng quát nghiên cứu liên quan đến nhân tố tác động đến CLTT BCTC .7 1.2 Tổng quan nghiên cứu nước 1.2.1 Tổng quát nghiên cứu CLTT BCTC 1.2.2 Tổng quát nghiên cứu liên quan đến nhân tố tác động đến chất lượng thông tin BCTC .11 1.3 Nhận xét nghiên cứu trước xác định vấn đề nghiên cứu 13 1.3.1 Nhận xét nghiên cứu trước 13 1.3.2 Xác định vấn đề nghiên cứu 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG 15 Chương 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16 Tổng quan đơn vị nghiệp công lập 16 2.1.1 Khái niệm, đặc điểm vai trò đơn vị nghiệp cơng lập .16 2.1.1.1 Khái niệm đơn vị nghiệp công lập 16 2.1.1.2 Đặc điểm vai trò đơn vị nghiệp công lập .17 2.1.2 Pháp luật chế tài áp dụng cho đơn vị nghiệp công lập .19 2.1.3 Bản chất vai trò BCTC áp dụng cho đơn vị nghiệp công lập 22 2.1.3.1 Nội dung BCTC đơn vị nghiệp công lập 23 2.1.3.2 Nguyên tắc, yêu cầu lập BCTC .25 2.1.3.3 Nguyên tắc kế toán đơn vị nghiệp công lập 25 2.2 Tổng quan chất lượng TTKT BCTC khu vực công 26 2.2.1 Quan điểm chất lượng thông tin 26 2.2.2 Quan điểm CLTT BCTC .27 2.2.3 Quan điểm CLTT BCTC khu vực công 31 2.3 Lý thuyết cho việc nghiên cứu 32 2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến CLTT BCTC đơn vị nghiệp giáo dục công lập 36 2.4.1 Môi trường pháp lý 37 2.4.2 Môi trường kinh tế .37 2.4.3 Mơi trường văn hóa 38 2.4.4 Mơi trường trị 38 2.4.5 Môi trường giáo dục 39 2.4.6 Hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị 39 KẾT LUẬN CHƯƠNG 41 Chương 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 42 Thiết kế nghiên cứu 42 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 42 3.1.2 Xác định kích thước mẫu thang đo .43 3.1.3 Phương pháp nghiên cứu 46 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu .47 3.2.1 Mơ hình nghiên cứu 47 3.2.2 Giả thuyết nghiên cứu .48 3.2.3 Thu thập phân tích liệu 49 3.2.3.1 Thu thập liệu .49 3.2.3.2 Phân tích liệu 55 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .59 4.1 Thống kê mô tả kết nghiên cứu 59 4.2 Đánh giá thang đo (Kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha) 59 4.2.1 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường pháp lý (PL) 60 4.2.2 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường kinh tế (KT) 60 4.2.3 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Mơi trường văn hóa (VH) 61 4.2.4 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Mơi trường trị (CT) 62 4.2.5 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường giáo dục (GD) 62 4.2.6 Cronbach Alpha thang đo nhân tố Hệ thống thông tin đơn vị (HT) .63 4.2.7 Cronbach Alpha Đặc tính Chất lượng TTKT (CL) 63 4.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) chất lượng thơng tin kế tốn đơn vị nghiệp giáo dục công lập địa bàn tỉnh Long An 64 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 65 4.3.2 Kết luận phân tích nhân tố khám phá (EFA) .71 4.3.3 Kiểm định độ phù hợp mơ hình nghiên cứu .73 4.3.3.1 Đánh giá phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính bội 73 4.3.3.2 Kiểm định giả thuyết .74 4.3.3.3 Kiểm tra giả định mơ hình hồi quy bội 76 4.3.3.4 Kiểm tra giả định phần dư có phân phối chuẩn .77 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .83 5.1 Kết luận .83 5.2 Các kiến nghị nhằm nâng cao CLTT BCTC đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh Long An .84 5.2.1 Cải thiện nhân tố Môi trường pháp lý .85 5.2.2 Cải thiện nhân tố Môi trường trị 86 5.2.3 Cải thiện nhân tố Môi trường giáo dục .87 5.2.4 Cải thiện nhân tố Môi trường kinh tế 87 5.2.5 Cải thiện nhân tố Hệ thống thông tin đơn vị .88 5.2.6 5.3 Cải thiện nhân tố Mơi trường văn hóa .89 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 92 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BCTC: Báo cáo tài BGH: Ban giám hiệu CL: Chất lượng CLTT: Chất lượng thông tin CMKT: Chuẩn mực kế tốn CNTT: Cơng nghệ thơng tin DN: Doanh nghiệp IT: Hệ thống thông tin KT: Kế toán KTQT: Kế toán quản trị KTTC: Kế toán tài NSNN: Ngân sách Nhà nước SNGD: Sự nghiệp giáo dục SXKD: Sản xuất kinh doanh THCS: Trung học sở THPT: Trung học phổ thông TTKT: Thông tin kế toán FASB: Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế IPSAS: Chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế IPSASB: Hội đồng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế AICPA: Hội Kế tốn viên cơng chứng Hoa Kỳ IASB: Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Những điểm khác biệt IPSAS Chế độ kế toán HCSN 21 Bảng 3.1: Bảng mã hóa câu hỏi nghiên cứu 51 Bảng 3.2: Kết tỷ lệ phản hồi theo nhóm đối tượng 55 Bảng 4.1: Thống kê mô tả mẫu khảo sát 59 Bảng 4.2: Cronbach Alpha nhân tố Môi trường pháp lý 60 Bảng 4.3: Cronbach Alpha nhân tố Môi trường kinh tế 60 Bảng 4.4: Cronbach Alpha nhân tố Mơi trường văn hóa 61 Bảng 4.5: Cronbach Alpha nhân tố Môi trường trị 62 Bảng 4.6: Cronbach Alpha nhân tố Môi trường giáo dục 62 Bảng 4.7: Cronbach Alpha nhân tố Hệ thống thông tin đơn vị 63 Bảng 4.8: Cronbach Alpha nhân tố Đặc tính Chất lượng TTKT 63 Bảng 4.9: Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần 65 Bảng 4.10: Bảng phương sai trích 66 Bảng 4.11: Bảng ma trận xoay 67 Bảng 4.12: Hệ số KMO kiểm định Barlett thành phần sau loại bỏ biến KT3 68 Bảng 4.13: Bảng phương sai trích sau loại bỏ biến KT3 68 Bảng 4.14: Bảng ma trận xoay sau loại bỏ biến KT3 69 Bảng 4.15: Ma trận tương quan biến phụ thuộc biến độc lập 72 Bảng 4.16: Phương pháp nhập biến vào phần mềm SPSS .73 Bảng 4.17: Tóm tắt mơ hình 74 Bảng 4.18: Phân tích phương sai ANOVA 75 Bảng 4.19: Trọng số hồi qui 75 STT 78 79 Họ tên Lê Thị Quyến Võ Thị Qúy Chức vụ BGH Kế tốn Đơn vị cơng tác Trường Tiểu học Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An Trường Tiểu học Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An Trường Tiểu học Thị trấn Tân 80 Hồ Thị Hưng Kế toán Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An 81 82 83 84 85 86 87 88 89 Phạm Văn Hiếu BGH Nguyễn Trọng Nghĩa Kế toán Nguyễn Thị Thúy Hằng Kế toán Trường TH Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An Trường TH Vĩnh Châu A, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An Trường Tiểu học Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An Trường TH Vĩnh Đại, huyện Thiều Quang Tuấn BGH Đặng Thị Ngọc Hân Kế toán Trần Thị Minh Huệ Kế tốn THCS&THPT Mỹ Bình Hồng Hà Kế toán THPT Đức Huệ Phạm Thị Ngọc Mỹ Kế toán THCS&THPT Mỹ Quý Trần Thị Yến Trinh Kế toán THCS&THPT Long Cang Tân Hưng, tỉnh Long An Trường Tiểu học Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác 90 Lê Mộng Điệp Kế toán THCS&THPT Long Hựu Đơng 91 Nguyễn Thị Tâm Hiền Kế tốn THPT Rạch Kiến 92 Nguyễn Thị Thanh Mai Kế toán THPT Cần Đước 93 Trần Thị Kim Dung Kế toán THPT Chu Văn An 94 Vũ Duy Ngọc Huyền Kế toán THPT Long Hòa 95 Phan Thị Tâm Kế tốn THPT Đơng Thạnh 96 Nguyễn Thị Minh Kế toán THPT Cần Giuộc 97 Lê Thị Tâm Anh Kế toán THCS&THPT Long Thượng 98 Hồng Duy Huy 99 Lê Minh Tuyền Kế tốn THPT Thủ Thừa 100 Nguyễn Thảo Phương Kế toán THPT Châu Thành 101 Mai Thị Hồng Loan Kế toán THPT Nguyễn Thông BGH BGH 102 Trần Thị Sự 103 Nguyễn Thị Hồng Sương Kế tốn 104 Nguyễn Hồng Tuấn Kế toán 105 Lê Thị Hồng Đào Kế toán THPT Thủ Khoa Thừa TRƯỜNG MNBC THỊ TRẤN THỦ THỪA THPT Vĩnh Hưng THCS&THPT Bình Phong Thạnh THPT Tân Thạnh STT Họ tên Chức vụ Đơn vị công tác 106 Võ Thị Thảo Kế tốn THPT Gò Đen 107 Lê Nguyễn Thu Ngân Kế toán THPT Nguyễn Hữu Thọ 108 Nguyễn Thị Phương Linh Kế toán 109 Trần Minh Thư BGH 110 Võ Thị Trúc Ly Kế toán THPT Tân Trụ 111 Dương Thanh Tiến Kế toán THPT Nguyễn Trung Trực 112 Trần Thành Được BGH 113 Trần Kế Sách Kế tốn THPT Nguyễn Đình Chiểu 114 Trần Nguyễn Cẩm Tú Kế toán THPT Kiến Tường 115 Nguyễn Thị Kim Phụng Kế tốn Trường THCS Hiệp Hòa 116 Trịnh Thị Hiến Kế toán Trường THCS Lê Minh Xuân 117 Hà Minh Hồng Kế tốn Trường THCS Lộc Giang 118 Nguyễn Hồng Duy Kế toán Trường THCS Thi Văn Tám 119 Nguyễn Văn Hồng Kế tốn Trường THCS Võ Văn Tần 120 Trần Văn Thâu Kế toán Trường THCS Đức Lập TH,THCS&THPT iSCHOOL Long An THCS&THPT Lương Hòa THCS&THPT Nguyễn Thị Một Phụ lục PL - 4.1: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường pháp lý Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 822 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted PL1 10.92 6.380 651 773 PL2 11.06 6.694 589 801 PL3 11.00 6.437 623 786 PL4 10.93 6.204 720 741 Phụ lục PL - 4.2: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường kinh tế Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 831 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted KT1 11.37 4.150 667 783 KT2 11.30 4.229 643 794 KT3 11.13 5.024 748 780 KT4 11.58 3.877 664 790 Phụ lục PL - 4.3: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Mơi trường văn hóa Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 767 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted VH1 8.09 2.067 549 744 VH2 8.13 1.663 627 657 VH3 8.13 1.690 634 648 Phụ lục PL - 4.4: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Mơi trường trị Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 798 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted CT1 8.33 1.854 614 755 CT2 8.38 1.850 661 705 CT3 8.36 1.845 652 714 Phụ lục PL - 4.5: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Môi trường giáo dục Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 752 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted GD1 7.63 2.654 535 719 GD2 7.99 2.210 617 625 GD3 7.82 2.263 594 652 Phụ lục PL - 4.6: Cronbach Alpha thang đo nhân tố Hệ thống thông tin đơn vị Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 720 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted HT1 8.19 1.417 554 615 HT2 8.32 1.546 535 637 HT3 8.29 1.570 532 641 Phụ lục PL - 4.7: Cronbach Alpha thang đo đặc tính Chất lượng TTKT Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 864 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted TTKT1 11.31 2.955 693 835 TTKT2 11.28 2.810 683 839 TTKT3 11.32 2.655 729 820 TTKT4 11.32 2.655 750 810 Phụ lục PL - 4.8: Hệ số KMO kiểm định Bartlett thành phần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .748 Approx Chi-Square 1015.871 Bartlett's Test of Sphericity df 190 Sig .000 Phụ lục PL - 4.9: Bảng phương sai trích Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 5.498 27.492 27.492 5.498 27.492 27.492 2.709 13.543 13.543 2.353 11.764 39.256 2.353 11.764 39.256 2.705 13.526 27.069 2.042 10.209 49.466 2.042 10.209 49.466 2.285 11.427 38.496 1.702 8.510 57.975 1.702 8.510 57.975 2.155 10.773 49.268 1.368 6.838 64.814 1.368 6.838 64.814 2.134 10.672 59.941 1.041 5.205 70.019 1.041 5.205 70.019 2.016 10.078 70.019 773 3.863 73.882 650 3.250 77.132 586 2.932 80.064 10 576 2.881 82.945 11 531 2.653 85.598 12 467 2.333 87.931 13 429 2.147 90.078 14 416 2.082 92.160 15 357 1.785 93.945 16 342 1.712 95.657 17 304 1.520 97.177 18 226 1.131 98.308 19 205 1.027 99.334 20 133 666 100.000 Phụ lục PL - 4.10: Bảng ma trận xoay lần Rotated Component Matrixa Component KT2 808 KT4 804 KT3 730 KT1 715 542 PL4 841 PL3 786 PL1 776 PL2 761 HT1 803 HT2 732 HT3 683 CT2 831 CT1 814 CT3 809 VH3 812 VH1 788 VH2 770 GD2 840 GD3 750 GD1 677 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục PL - 4.11: Hệ số KMO kiểm định Bartlett thành phần (sau loại bỏ biến KT3) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 739 846.192 df 171 Sig .000 Phụ lục PL - 4.12: Bảng phương sai trích (sau loại bỏ biến KT3) Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 4.943 26.013 26.013 4.943 26.013 26.013 2.695 14.183 14.183 2.352 12.381 38.395 2.352 12.381 38.395 2.174 11.442 25.625 2.012 10.588 48.982 2.012 10.588 48.982 2.152 11.328 36.953 1.701 8.954 57.937 1.701 8.954 57.937 2.127 11.194 48.147 1.153 6.070 64.006 1.153 6.070 64.006 2.027 10.669 58.816 1.017 5.351 69.357 1.017 5.351 69.357 2.003 10.541 69.357 771 4.059 73.417 646 3.399 76.815 585 3.079 79.894 10 576 3.032 82.926 11 530 2.788 85.714 12 466 2.453 88.167 13 429 2.260 90.427 14 412 2.166 92.593 15 357 1.878 94.471 16 339 1.787 96.258 17 301 1.587 97.844 18 226 1.190 99.035 19 183 965 100.000 Phụ lục PL - 4.13: Bảng ma trận xoay lần (sau loại bỏ biến KT3) Rotated Component Matrixa Component PL4 843 PL3 786 PL1 775 PL2 764 KT2 806 KT4 796 KT1 724 CT2 830 CT1 813 CT3 811 VH3 808 VH1 795 VH2 773 HT1 803 HT2 735 HT3 705 GD2 840 GD3 739 GD1 687 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Phụ lục PL - 4.14: Ma trận tương quan biến phụ thuộc biến độc lập Correlations TTKT Pearson Correlation TTKT Pearson Correlation 514** 501** 539** 539** 413** 000 000 000 000 000 000 120 120 120 120 120 120 120 600** 149 183* 208* 331** 126 104 045 023 000 172 120 120 120 120 120 120 514** 149 339** 243** 277** 206* Sig (2-tailed) 000 104 000 007 002 024 N 120 120 120 120 120 120 120 501** 183* 339** 511** 229* 231* Sig (2-tailed) 000 045 000 000 012 011 N 120 120 120 120 120 120 120 539** 208* 243** 511** 185* 302** Sig (2-tailed) 000 023 007 000 044 001 N 120 120 120 120 120 120 120 539** 331** 277** 229* 185* 413** Sig (2-tailed) 000 000 002 012 044 N 120 120 120 120 120 120 120 413** 126 206* 231* 302** 413** Sig (2-tailed) 000 172 024 011 001 000 N 120 120 120 120 120 120 Pearson Correlation VH VH 120 Pearson Correlation KT KT N Pearson Correlation GD GD 000 Pearson Correlation HT HT Sig (2-tailed) Pearson Correlation CT CT 600** Sig (2-tailed) N PL PL ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .000 120 Phụ lục PL - 4.15: Tóm tắt mơ hình Model Summaryb Adjusted R Std Error of the Square Estimate 726 Durbin-Watson 28421 1.939 a Predictors: (Constant), VH, PL, CT, GD, KT, HT b Dependent Variable: TTKT Phụ lục PL - 4.16: Phân tích phương sai ANOVA ANOVAa Model Sum of Squares Regression Residual Total df Mean Square 25.892 4.315 9.128 113 081 35.020 119 F Sig .000b 53.424 a Dependent Variable: TTKT b Predictors: (Constant), VH, PL, CT, GD, KT, HT Phụ lục PL - 4.17: Trọng số hồi qui Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error -.346 255 PL 265 034 CT 223 HT t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF -1.356 178 401 7.759 000 863 1.159 044 267 5.083 000 837 1.195 128 055 136 2.336 021 681 1.469 GD 185 043 248 4.288 000 689 1.451 KT 151 041 208 3.667 000 720 1.389 VH 098 047 115 2.110 037 771 1.297 a Dependent Variable: TTKT Phụ lục PL - 4.18: Đồ thị phân tán giá trị dự đoán phần dư từ hồi qui Phụ lục PL - 4.19: Đồ thị P-P Plot phần dư đa chuẩn hoá Phụ lục PL - 4.20: Đồ thị Histogram phần dư chuẩn hoá ... đề tài Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin BCTC khu vực công – nghiên cứu đơn vị nghiệp giáo dục công lập địa bàn tỉnh Long An làm đề tài nghiên cứu luận văn Mục tiêu nghiên cứu. .. CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin BCTC khu vực công – nghiên cứu đơn vị nghiệp giáo dục công lập địa bàn tỉnh Long An cơng trình nghiên. .. địa bàn tỉnh Long An bao nhiêu? Đối tượng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu Chất lượng TTKT đơn vị SNGD công lập địa bàn tỉnh Long An Các nhân tố ảnh hưởng đến CLTT BCTC đơn vị SNGD công
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính khu vực công – nghiên cứu tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh long an , Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin trên báo cáo tài chính khu vực công – nghiên cứu tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh long an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay