Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố hồ chí minh

149 7 0
  • Loading ...
1/149 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ QUẾ PHƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ QUẾ PHƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐẶNG NGỌC ĐẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Lời đầu tiên, xin cam đoan nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp sinh viên trường đại học địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” kết làm việc tơi với hướng dẫn nhiệt tình tận tụy TS Đặng Ngọc Đại Các số liệu, kết nghiên cứu thu thập từ thực tế, xử lý trung thực khách quan Tôi xin đặc biệt gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Đặng Ngọc Đại Thầy tận tình hướng dẫn động viên suốt trình thực nghiên cứu Bên cạnh giảng viên trực tiếp hướng dẫn, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô giảng viên trường Đại học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy kiến thức bổ ích cần thiết kinh tế, quản trị cách thức thực luận văn để tơi tự tin hồn thành đề tài nghiên cứu Ngồi ra, tơi khơng qn cảm ơn gia đình hỗ trợ, người bạn ln sát cánh đóng góp ý kiến cho làm đặc biệt bạn sinh viên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giúp tơi hồn thành q trình khảo sát Nếu khơng có tất bạn khơng có nghiên cứu Do giới hạn mặt thời gian, kinh nghiệm kiến thức tác giả nên nghiên cứu chắn tránh khỏi thiếu sót định Tơi kính mong nhận góp ý hướng dẫn thêm từ quý thầy để nghiên cứu hồn thiện Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 TÁC GIẢ: PHẠM THỊ QUẾ PHƯƠNG MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu .3 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.3 Đối tượng khảo sát 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.5.1 Nguồn liệu 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu 1.6.1 Khía cạnh lý thuyết 1.6.2 Khía cạnh thực tiễn 1.7 Cấu trúc đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Giới thiệu .7 2.2 Một số khái niệm liên quan đến khởi nghiệp 2.2.1 Người khởi nghiệp (Doanh nhân) 2.2.2 Khởi nghiệp .8 2.5.1 Ý định khởi nghiệp 2.2.4 Tinh thần khởi nghiệp .9 2.3 Lý thuyết .10 2.3.1 Lý thuyết kiện khởi nghiệp kinh doanh 10 2.3.2 Lý thuyết hành vi lên kế hoạch 11 2.3.3 Lý thuyết hành động hợp lý 13 2.4 Các nghiên cứu liên quan 14 2.4.1 Các nghiên cứu nước 14 2.4.2 Các nghiên cứu nước 19 2.5 Các giả thuyết nghiên cứu .28 2.5.1 Ý định khởi nghiệp 28 2.5.2 Sự chủ động cá nhân: 29 2.5.3 Thái độ hành vi khởi nghiệp .29 2.5.4 Tiêu chuẩn chủ quan .30 2.5.5 Sự kiểm soát hành vi nhận thức (PBC) 31 2.5.6 Các biến nhân học 32 2.6 Tóm tắt chương .35 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 3.1 Giới thiệu .37 3.2 Thiết kế nghiên cứu .37 3.2.1 Xây dựng thang đo 37 3.2.2 Quy trình nghiên cứu 40 3.2.3 Phương pháp chọn mẫu 49 3.2.4 Phương pháp thu thập liệu .50 3.2.5 Phương pháp phân tích liệu .50 3.3 Tóm tắt chương .53 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 54 4.1 Giới thiệu .54 4.2 Thống kê mẫu nghiên cứu 54 4.3 Kiểm định độ tin cậy phù hợp thang đo 55 4.3.1 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha 55 4.3.2 thức Phân tích khám phá nhân tố EFA nghiên cứu định lượng .56 4.4 Kiểm định mơ hình nghiên cứu giả thuyết .60 4.4.1 Phân tích tương quan 60 4.4.2 Phân tích hồi quy 62 4.4.3 Kiểm tra độ phù hợp mô hình 63 4.4.4 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 64 4.4.5 Kiểm định quan hệ tuyến tính .64 4.4.6 Kiểm tra phương sai phần dư có phân phối chuẩn 64 4.4.7 Kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu 67 4.5 Tóm tắt chương .73 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 76 5.1 Giới thiệu .76 5.2 Kết luận 76 5.3 Đóng góp nghiên cứu 78 5.4 Hàm ý quản trị .78 5.5 Hạn chế nghiên cứu định hướng cho nghiên cứu tương lai .82 5.6 Tóm tắt chương .83 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt CĐ CQ EEM Nghĩa tiếng Anh GEM / / The Entrepreneurial Event Model The Entrepreneurial Event Theory Exploratory Factor Analysis Global Enterpreneurship Congress Global Entrepreneurship Monitor KMO Kaiser – Meyer – Olkin EET EFA GEC KS NCGE OLS PBC PCA SEM TĐ TPB TRA VCCI VIF YĐ / National Council for Geographic Education Ordinary Least Squares Perceived behavioral control Principal Component Analysis Structural Equation Modeling / The Theory of Planned Behavior The Theory of Reasoned Action Vietnam Chamber of Commerce and Industry Variance inflation factor / Nghĩa tiếng Việt Sự chủ động cá nhân Tiêu chuẩn chủ quan Mơ hình kiện kinh doanh Lý thuyết kiện kinh doanh Phân tích nhân tố khám phá Hội nghị Thượng đỉnh Khởi nghiệp Toàn cầu Chỉ số kinh doanh toàn cầu Chỉ số dùng để xem xét thích hợp phân tích nhân tố Sự kiểm soát hành vi nhận thức Hội đồng quốc gia giáo dục địa lý Bình phương bé Kiểm sốt hành vi nhận thức Phân tích thành phần Mơ hình phương trình cấu trúc Thái độ hành vi khởi nghiệp Lý thuyết hành vi lên kế hoạch Lý thuyết hành động hợp lý Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam hệ số phóng đại phương sai Ý định khởi nghiệp DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng kết nghiên cứu nước 27 Bảng 3.1: Thang đo chủ động cá nhân 38 Bảng 3.2: Thang đo thái độ hành vi khởi nghiệp 38 Bảng 3.3: Thang đo tiêu chuẩn chủ quan 39 Bảng 3.4: Thang đo kiểm soát hành vi nhận thức 39 Bảng 3.5: Thang đo ý định khởi nghiệp 40 Bảng 3.6: Thang đo ý định khởi nghiệp 42 Bảng 3.7: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo nghiên cứu định lượng sơ (Mẫu gồm 98 sinh viên) 43 Bảng 3.8: Kết EFA lần biến độc lập nghiên cứu định lượng sơ 45 Bảng 3.9: Thang đo thức sau nghiên cứu sơ 47 Bảng 4.1: Thống kê mẫu nghiên cứu 54 Bảng 4.2: Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo 55 Bảng 4.3: Kết EFA lần biến độc lập nghiên cứu thức 57 Bảng 4.4: Kết EFA lần thang đo biến phụ thuộc 59 Bảng 4.5: Ma trận tương quan Pearson 61 Bảng 4.6: Kết mô hình hồi qui 62 Bảng 4.7: Tóm tắt kiểm định giả thuyết 72 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình kiện khởi nghiệp kinh doanh 11 Hình 2.2: Mơ hình thuyết hành vi lên kế hoạch 12 Hình 2.3: Mơ hình lý thuyết hành động hợp lý 14 Hình 2.4: Mơ hình Phan Anh Tú Giang Thị Cẩm Tiên (2015) 15 Hình 2.5: Mơ hình Đỗ Thị Hoa Liên (2016) 16 Hình 2.6: Mơ hình Đồn Thị Thu Trang Lê Hiếu Học (2017) 17 Hình 2.7: Nguyễn Thị Thu Ngọc Nguyễn Thị Kim Phụng (2018) 18 Hình 2.8: Mơ hình Phan Anh Tú Trần Quốc Huy (2017) 19 Hình 2.9: Mơ hình nghiên cứu động lực ý định khởi nghiệp - Điều tra vai trò ngành đào tạo 20 Hình 2.10: Mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng thái độ khởi nghiệp, tiêu chuẩn chủ quan mong muốn nhận thức ý định khởi nghiệp 21 Hình 2.11: Mơ hình ý định khởi nghiệp - Một ứng dụng phương pháp tiếp cận tâm lý hành vi 22 Hình 2.12: Mơ hình nghiên cứu ảnh hưởng truyền thống gia đình đặc điểm tâm lý ý định khởi nghiệp 23 Hình 2.13: Mơ hình nghiên cứu vai trò việc đào tạo kinh doanh yếu tố dự báo ý định khởi nghiệp sinh viên đại học 24 Hình 2.14: Mơ hình phát triển văn hóa chéo - Áp dụng công cụ cụ thể để đo lường ý định khởi nghiệp kinh doanh 26 Hình 2.15: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 35 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 49 Hình 4.1: Biểu đồ tần số Histogram 65 Hình 4.2: Biểu đồ Normal P – P LOT 66 Hình 4.3: Mơ hình hiệu chỉnh 73 BIỂU ĐỒ NORMAL P-P PLOT BIỂU ĐỒ SCATTER ANOVA, T-TEST BIẾN GIỚI TÍNH Chạy Independent T-Test: Independent Samples Test Levene’s Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2tailed) YĐ Equal variances assumed Equal variances not assumed 332 565 3.123 293 002 3.137 292.550 002 10 BIẾN ĐỘ TUỔI Test of Homogeneity of Variances YĐ Levene df1 df2 Sig Statistic 1.332 292 266 ANOVA YĐ Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 817 53.004 53.821 df 292 294 Mean Square 408 182 F 2.249 Sig .107 11 BIẾN NGÀNH ĐÀO TẠO Test of Homogeneity of Variances YĐ Levene df1 df2 Sig Statistic 193 291 901 ANOVA YĐ Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 2.504 835 51.317 291 176 53.821 294 F 4.733 Sig .003 12 BIẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Test of Homogeneity of Variances YĐ Levene df1 df2 Sig Statistic 1.046 290 383 ANOVA YĐ Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 1.861 51.960 53.821 df 290 294 Mean Square 465 179 F 2.596 Sig .037 13 BIẾN HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ Test of Homogeneity of Variances YĐ Levene df1 df2 Sig Statistic 470 291 703 ANOVA YĐ Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 734 53.087 53.821 df 291 294 Mean Square 245 182 F 1.342 Sig .261 14 BIẾN TRUYỀN THỐNG KINH DOANH Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2tailed) YĐ Equal variances assumed Equal variances not assumed 230 632 2.252 293 025 2.252 292.670 025 THỐNG KÊ MƠ TẢ 15 BIẾN GIỚI TÍNH GIOITINH Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent Nam 139 47.1 47.1 47.1 Valid Nữ 156 52.9 52.9 100.0 Total 295 100.0 100.0 16 BIẾN ĐỘ TUỔI TUOI Frequenc Percent y Từ 18 - 20 tuổi Từ 20 - 22 Valid tuổi Trên 22 tuổi Total Valid Percent Cumulative Percent 90 30.5 30.5 30.5 191 64.7 64.7 95.3 14 295 4.7 100.0 4.7 100.0 100.0 17 BIẾN NGÀNH ĐÀO TẠO NGANHDAOTAO Frequenc Percent y Quản trị kinh doanh Kế toán Valid Tài - Ngân hàng Các ngành khác Total Valid Percent Cumulative Percent 68 23.1 23.1 23.1 72 24.4 24.4 47.5 60 20.3 20.3 67.8 95 295 32.2 100.0 32.2 100.0 100.0 18 BIẾN TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRUONGDAIHOC Frequency Percen t Trường Đại học Kinh 121 41.0 Tế TPHCM Trường Đại học Tài 71 24.1 Chính - Marketing Trường Đại học Bách 45 15.3 Valid Khoa TPHCM Trường Đại học Công 38 12.9 nghệ TPHCM Trường Đại học Mở 20 6.8 TPHCM Total 295 100.0 Valid Percent Cumulative Percent 41.0 41.0 24.1 65.1 15.3 80.3 12.9 93.2 6.8 100.0 100.0 19 BIẾN HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ HOKHAUTHUONGTRU Frequency Percent Tại thành phố Hồ Chí Minh Thuộc miền Bắc Việt Nam Valid Thuộc miền Trung Việt Nam Thuộc miền Nam Việt Nam Total Valid Percent Cumulative Percent 156 52.9 52.9 52.9 23 7.8 7.8 60.7 43 14.6 14.6 75.3 73 24.7 24.7 100.0 295 100.0 100.0 20 BIẾN TRUYỀN THỐNG KINH DOANH Có Khơn Valid g Total TRUYENTHONGKINHDOANH Frequenc Percent Valid Cumulative y Percent Percent 147 49.8 49.8 49.8 148 50.2 50.2 295 100.0 100.0 100.0 21 THỐNG KÊ TRUNG BÌNH CĐ2 CĐ3 CĐ4 CĐ5 CĐ6 TĐ1 TĐ2 TĐ3 TĐ4 TĐ5 CQ1 CQ2 CQ3 KS1 KS2 KS4 KS5 KS6 YĐ1 YĐ2 YĐ3 YĐ4 YĐ6 Valid N (listwise) N 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 295 Descriptive Statistics Minimum Maximum Mean Std Deviation 3.49 659 3.45 702 3.49 669 3.46 658 3.52 679 3.47 732 3.42 719 3.37 678 3.44 652 3.46 683 3.40 842 3.40 874 3.46 852 3.43 783 3.43 696 3.39 743 3.45 763 3.41 740 3.23 554 3.21 564 3.25 556 3.24 547 3.24 558 ... 1.3.1 Yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp sinh viên trường đại học địa bàn thành phố Hồ Chí Minh? 1.3.2 Mức độ tác động yếu tố đến ý định khởi nghiệp sinh viên trường đại học địa bàn thành phố. .. yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp sinh viên trường đại học địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 1.2.2 Đo lường mức độ tác động yếu tố đến ý định khởi nghiệp sinh viên trường đại học địa bàn thành. .. VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM THỊ QUẾ PHƯƠNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI NGHIỆP CỦA SINH VIÊN TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên tại các trường đại học trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay