Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu đường biên hòa của công ty cổ phần thành thành công biên hòa

119 1 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - BÙI TRỌNG ĐẠI GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐƯỜNG BIÊN HÒA TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CƠNGBIÊN HỊA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - BÙI TRỌNG ĐẠI GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU ĐƯỜNG BIÊN HỊA TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CƠNGBIÊN HỊA Chun ngành : Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số : 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS HỒ TIẾN DŨNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Bùi Trọng Đại, học viên cao học Khóa 24 khoa Quản Trị Kinh Doanh trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế: “Giải pháp nâng cao giá trị thƣơng hiệu đƣờng Biên Hòa Cơng ty Cổ phần Thành Thành Cơng - Biên Hòa” kết nghiên cứu cá nhân tôi, hướng dẫn PGS.TS Hồ Tiến Dũng Các số liệu trung thực, khách quan, chưa công bố hình thức Tơi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu TP HCM, ngày 10 tháng 09 năm 2018 Học viên Bùi Trọng Đại MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Phạm vi đối tƣợng nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: SỞ LÝ THUYẾT VỀ GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU 1.1 sở lý luận thƣơng hiệu, giá trị thƣơng hiệu 1.1.1 sở lý thuyết vai trò thương hiệu 1.1.2 sở lý luận giá trị thương hiệu: 1.2 Một số mơ hình giá trị thƣơng hiệu 11 1.2.1 Mơ hình Aaker (1991): 11 1.2.2 Mơ hình Keller (1998) 13 1.2.3 Mơ hình Lassar cộng (1995): 14 1.2.4 Mơ hình Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2002) 14 1.2.5 Bảng tóm tắt thành phần giá trị thương hiệu: 16 1.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất thành phần giá trị thƣơng hiệu Đƣờng Biên Hòa Cơng ty Cổ phần Thành Thành Cơng - Biên Hòa: 16 1.3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 16 1.3.2 Các nhân tố theo mơ hình nghiên cứu đề xuất 18 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU ĐƢỜNG BIÊN HÕA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CƠNGBIÊN HỊA 24 2.1 Tổng quan thƣơng hiệu Đƣờng Biên Hòa 24 2.2 Thiết kế nghiên cứu 26 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu 26 2.2.2 Kết nghiên cứu 30 2.3 Đánh giá thực trạng giá trị thƣơng hiệu đƣờng Biên Hòa Cơng ty Cổ phần Thành Thành Cơng - Biên Hòa 36 2.3.1 Thành phần mức độ nhận biết thương hiệu 36 2.3.2 Thành phần mức độ chất lượng cảm nhận 40 2.3.3 Thành phần lòng ham muốn thương hiệu 44 2.3.4 Thành phần lòng trung thành thương hiệu 46 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƢƠNG HIỆU ĐƢỜNG BIÊN HỊA TẠI CƠNG TY 54 CỔ PHẦN THÀNH THÀNH CƠNG - BIÊN HỊA 54 3.1 Định hƣớng mục tiêu phát triển Cơng ty Cổ phần Thành Thành Cơng - Biên Hòa 54 3.1.1 Định hướng mục tiêu phát triển ngành mía đường Việt Nam 54 3.1.2 Mục tiêu Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa giai đoạn 2018-2025 55 3.1.3 Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Thành Thành Cơng - Biên Hòa56 3.2 Giải pháp nhằm nâng cao giá trị thƣơng hiệu Đƣờng Biên Hòa 57 3.2.1 Giải pháp nâng cao thành phần mức độ nhận biết thương hiệu 57 3.2.2 Giải pháp nâng cao thành phần chất lượng cảm nhận 63 3.2.3 Giải pháp nâng cao thành phần lòng ham muốn thương hiệu 68 3.2.4 Giải pháp nâng cao thành phần lòng trung thành thương hiệu 72 KẾT LUẬN 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Ý nghĩa EFA Exploratory Factor Analysis BHS Mã chứng khoán cơng ty cổ phần Đường Biên Hòa CLCN Chất lượng cảm nhận HMTH Ham muốn thương hiệu KMO Kaiser-Meyer-Olkin NBTH Nhận biết thương hiệu SBT Mã chứng khoán cơng ty cổ phần Thành Thành Cơng - Biên Hòa TTTH Trung thành thương hiệu XHTD Xu hướng tiêu dùng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Tên bảng Trang 1.1 Tóm tắt thành phần giá trị thương hiệu theo quan 14 điểm 2.1 Thông tin mẫu khảo sát 27 2.2 Độ tin cậy thang đo 27 2.3 Kết đánh giá thành phần mức độ nhận biết thương hiệu 29 2.4 Số lượng chương trình quảng cáo Đường Biên Hòa 30 2.5 Số lượng kênh phân phối Đường Biên Hòa qua năm 31 2.6 Kết đánh giá thành phần chất lượng cảm nhận 32 2.7 Các chứng nhận chất lượng Đường Biên Hòa 33 2.8 Một số loại bao bì thơng dụng Đường Biên Hòa 34 2.9 Kết đánh giá thành phần lòng ham muốn thương hiệu 35 2.10 Giá bán số sản phẩm Đường Biên Hòa tinh luyện 36 2.11 Kết đánh giá thành phần lòng trung thành thương hiệu 38 2.12 Giá trị tồn kho, tồn kho lợi nhuận Đường Biên Hòa 39 2.13 Vị nghành mía đường Việt Nam so với giới năm 2016 40 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang 1.1 Mơ hình sản phẩm thương hiệu 1.2 Mơ hình giá trị thương hiệu Aaker (1991) 12 1.3 Mơ hình giá trị thương hiệu Keller (1998) 12 1.4 Mơ hình giá trị thương hiệu Lassar cộng (1995) 13 1.5 Mơ hình thành phần giá trị thương hiệu Nguyễn Đình 14 Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2002) 1.6 Mơ hình thành phần giá trị thương hiệu đường Biên Hòa 16 2.1 Logo thương hiệu Đường Biên Hòa 23 2.2 Quy trình nghiên cứu 25 2.3 Logo số thương hiệu đường 31 2.2 Logo cũ (bên trái) logo (bên phải) Đường Biên Hòa 31 2.4 Một số loại bao bì thơng dụng Đường Biên Hòa 34 2.5 Bao bì cũ (bên trái) (bên phải) Đường Biên Hòa 36 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thực tiễn ngày cho thấy doanh nghiệp để tồn phát triển việc xây dựng, phát triển nâng cao giá trị thương hiệu yêu cầu cấp thiết Lý thuyết Marketing cho phát triển thương hiệu mạnh uy tín giúp doanh nghiệp xây dựng lòng tin khách hàng, khách hàng trung thành với thương hiệu đó, nhờ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí việc trì khách hàng, doanh nghiệp dễ dàng trì thị phần phát triển, mở rộng thị trường hơn, sản phẩm phát triển doanh nghiệp dễ khách hàng chấp nhận, từ tăng doanh thu lợi nhuận, đồng thời tạo nên rào cản gia nhập ngành doanh nghiệp Thương hiệu Đường Biên Hòa Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa khơng nằm ngồi xu Trước thực sáp nhập, Đường Biên Hòa thương hiệu Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khốn BHS) tiền thân Nhà máy Đường Biên Hòa Sau sáp nhập vào Cơng ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Cơng Tây Ninh (mã chứng khoán SBT), thương hiệu Đường Biên Hòa giữ lại đồng thời Thành Thành Cơng đổi tên công ty thành Công ty Cổ phần Thành Thành CơngBiên Hòa, thương hiệu Đường Biên Hòa vượt lên dẫn đầu lĩnh vực mía đường nước với 40% thị phần nội địa Tuy nhiên, Đường Biên Hòa khó khăn định như: Thứ nhất, sau mua bán sáp nhập với số công ty nghành, Đường Biên Hòa sở hữu vùng nguyên liệu lớn nghành với diện tích 54.000 ha, chiếm 1/4 diện tích vùng nguyên liệu nước dự kiến tiếp tục tăng Tuy nhiên, việc sở hữu vùng nguyên liệu lớn khu vực địa lý với thổ chất khác dẫn đến chất lượng vùng nguyên liệu, sản lượng đường thu từ đơn vị 3.2 Thang đo chất lƣợng cảm nhận Theo nghiên cứu Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2002) chất lượng cảm nhận khách hàng thương hiệu đo lường dựa vào đánh giá họ thuộc tính thương hiệu Kết nghiên cứu cho thấy sản phẩm tiêu dung đường khách hàng quan tâm đến chất lượng sản phẩm phải đạt đặc tính màu sắc phải hấp dẫn, bao bì nhãn mác phải đẹp, sang trọng, tiện lợi sử dụng, phải tốt cho sức khỏe, phù hợp với thu nhập… Vì vậy, thang đo chất lượng cảm nhận ký hiệu CLCN gồm biến quan sát từ CLCN1 đến CLCN6 sau: Bảng thang đo chất lƣợng cảm nhận Ký hiệu Phát biểu Nguồn CLCN1 Đường Biên Hòa tinh khiết, tạp chất Nghiên cứu sơ CLCN2 CLCN3 CLCN4 CLCN5 CLCN6 Đường Biên Hòa nhiều loại bao bì với khối lượng khác tiện lợi sử dụng Đường Biên Hòa khối lượng thực với thông tin ghi bao bì Bao bì nhãn mác Đường Biên Hòa đẹp sang trọng Chất lượng Đường Biên Hòa xứng đáng với số tiền mà bỏ Một cách tổng quát, chất lượng sản phẩm Đường Biên Hòa cao Nghiên cứu sơ Nghiên cứu sơ Nghiên cứu sơ Nghiên cứu sơ Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2002) 3.3 Thang đo lòng ham muốn thƣơng hiệu Theo nghiên cứu Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2002) lòng ham muốn thương hiệu gồm phần thích thú thương hiệu xu hướng tiêu dùng Sauk hi thảo luận nhóm tác giả giữ nguyên biến quan sát thích thú thương hiệu, với biến quan sát xu hướng tiêu dùng, nhóm thảo luận cho rằng: “Khả mua X cao”, “Xác xuất tơi mua Đường Biên Hòa cao” , “Tôi tin mua X” “Tôi nghĩ rằng, mua đường, mua Đường Biên Hòa” Các thang đo nội dung gần tương tự giống nhau, dễ gây nhầm lẫn cho người khảo sát nên tác giả định giữ lại thang đo : “Tôi nghĩ rằng, mua đường, tơi mua Đường Biên Hòa” loại bỏ thang đo lại Kết thảo luận nhóm cho thấy, khách hàng xu hướng tiêu dùng cao với sản phẩm giá phải dễ dàng tìm mua Như vậy, thang đo lòng ham muốn thương hiệu bao gồm biến quan sát thích thú thương hiệuhiệu TTTH biến xu hướng tiêu dùng ký hiệu XHTD sau: Bảng thang đo lòng ham muốn thƣơng hiệuhiệu Phát biểu HMTH1 HMTH2 HMTH3 XHTD1 XHTD2 Nguồn Tơi thích chọn Đường Biên Hòa làm Nguyễn Đình Thọ Nguyễn quà biếu tặng thương hiệu khác Thị Mai Trang (2002) Tơi thích Đường Biên Hòa Nguyễn Đình Thọ Nguyễn thương hiệu khác Thị Mai Trang (2002) Tơi tin Đường Biên Hòa xứng Nguyễn Đình Thọ Nguyễn đáng đồng tiền thương hiệu Thị Mai Trang (2002) khác Tôi mua sản phẩm Đường Biên Hòa giá phải Tơi mua Đường Biên Hòa dễ dàng mua cửa hàng Nghiên cứu sơ Nghiên cứu sơ XHTD3 Tôi nghĩ rằng, mua đường, tơi Nguyễn Đình Thọ Nguyễn mua Đường Biên Hòa Thị Mai Trang (2002) 3.4 Thang đo lòng trung thành thƣơng hiệu Theo nghiên cứu Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Thị Mai Trang (2002) thang đo lòng trung thành thương hiệu đo biến quan sát Nhóm thảo luận thống giữ nguyên biến quan sát sau: Bảng thang đo lòng trung thành thƣơng hiệuhiệu TTTH1 TTTH2 TTTH3 TTTH4 Phát biểu Nguồn Tôi cho khách hàng trung Nguyễn Đình Thọ Nguyễn thành Đường Biên Hòa Thị Mai Trang (2002) Đường Biên Hòa chọn lựa đầu Nguyễn Đình Thọ Nguyễn tiên tơi Thị Mai Trang (2002) Tôi không mua loại đường khác Nguyễn Đình Thọ Nguyễn Đường Biên Hòa bán cửa hàng Thị Mai Trang (2002) Tơi tìm mua Đường Biên Hòa Nguyễn Đình Thọ Nguyễn không mua loại đường khác Thị Mai Trang (2002) PHỤ LỤC 05: BẢNG KHẢO SÁT Xin chào anh/ chị Tôi tên Bùi Trọng Đại, học viên cao học K24 Trường Đại học Kinh Tế TPHCM Hiện thực đề tài luận văn thạc sỹ: “Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu Đường Biên Hòa” Kính mong anh/ chị dành chút thời gian vui lòng điền thơng tin vào câu hỏi Tất câu trả lời anh/ chị giá trị nghiên cứu Tôi xin cam đoan thông tin cá nhân anh/ chị bảo mật Xin chân thành cảm ơn anh/ chị! PHẦN I: CÁC PHÁT BIỂU VỀ SẢN PHẨM ĐƢỜNG BIÊN HÕA Xin anh/ chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý anh/ chị phát biểu sau cách gạch chéo (X) khoanh tròn số theo quy ước cho phát biểu: Mức 1: Hồn tồn khơng đồng ý Mức 2: Khơng đồng ý Mức 3: Khơng ý kiến Mức 4: Đồng ý Mức 5: Hoàn toàn đồng ý Stt Ký hiệu Phát biểu Mức độ đồng ý Nhận biết thƣơng hiệu NBTH1 NBTH2 NBTH3 NBTH4 Tôi nhận biết thương hiệu Đường Biên Hòa 5 Tơi nhớ biểu tượng logo thương hiệu Tơi dễ dàng nhận biết Đường Biên Hòa loại đường bày bán Tơi dễ dàng phân biệt Đường Biên Hòa thật với loại đường nhái giả Đường Biên Hòa cách nhanh chóng NBTH5 Một cách tổng quát, nhắc đến Đường Biên Hòa tơi dễ dàng hình dung 5 5 5 5 5 5 Chất lƣợng cảm nhận CLCN1 CLCN2 CLCN3 CLCN4 10 CLCN5 11 CLCN6 Đường Biên Hòa tinh khiết, tạp chất Đường Biên Hòa nhiều loại bao bì với khối lượng khác tiện lợi sử dụng Đường Biên Hòa khối lượng thực với thơng tin ghi bao bì Bao bì nhãn mác Đường Biên Hòa đẹp sang trọng Chất lượng Đường Biên Hòa xứng đáng với số tiền mà bỏ Một cách tổng quát, chất lượng sản phẩm Đường Biên Hòa cao Lòng ham muốn thƣơng hiệu 12 HMTH1 13 HMTH2 14 HMTH3 15 XHTD1 16 XHTD2 Tơi thích chọn Đường Biên Hòa thương hiệu khác Tơi thích dùng Đường Biên Hòa cho nấu ăn pha nước uống thương hiệu khác Tôi tin mua Đường Biên Hòa xứng đáng đồng tiền thương hiệu khác Tơi mua sản phẩm Đường Biên Hòa giá phải Tơi mua Đường Biên Hòa dễ dàng mua cửa hàng 17 XHTD3 Tôi nghĩ rằng, mua đường, mua Đường Biên Hòa 5 5 Lòng trung thành thƣơng hiệu 18 TTTH1 19 TTTH2 20 TTTH3 21 TTTH4 Tôi cho khách hàng trung thành Đường Biên Hòa Đường Biên Hòa chọn lựa Tôi không mua loại đường khác Đường Biên Hòa bán cửa hàng Tơi tìm mua Đường Biên Hòa khơng mua loại đường khác Phần III Thơng tin chung Xin vui lòng cho biết độ tuổi anh/ chị nay? □ Dưới 18 tuổi □ Từ 18 đến 22 tuổi □ Từ 23 đến 30 tuổi □ Từ 31 đến 40 tuổi □ Từ 41 đến 55 tuổi □ Trên 55 tuổi Xin vui lòng cho biết thu nhập hàng tháng anh/ chị nay? □ Dưới triệu □ Từ đến 10 triệu □ Từ 10 đến 15 triệu □ Trên 15 triệu □ Nữ Xin vui lòng cho biết giới tính anh/chị? □ Nam Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC 06: KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ DOTUOI Valid Dưới 18 tuổi Từ 18 đến 22 tuổi Từ 23 đến 30 tuổi Từ 31 đến 40 tuổi Từ 41 đến 55 tuổi Trên 55 tuổi Total Frequency Percent 14 24 46 30 15 134 10.4 17.9 34.3 22.4 11.2 3.7 100.0 Frequency Percent 35 36 21 42 134 26.1 26.9 15.7 31.3 100.0 Valid Percent 10.4 17.9 34.3 22.4 11.2 3.7 100.0 Cumulative Percent 10.4 28.4 62.7 85.1 96.3 100.0 Valid Percent 26.1 26.9 15.7 31.3 100.0 Cumulative Percent 26.1 53.0 68.7 100.0 Valid Percent 17.9 27.6 31.3 9.7 6.7 6.7 100.0 Cumulative Percent 17.9 45.5 76.9 86.6 93.3 100.0 TRINHDO Valid Trung cấp Cao đẳng/ Đại học Sau đại học Khác Total NNGHIEP Valid Sinh viên/ Học sinh Công nhân Nhân viên văn phòng Quản lý Nội trợ Khác Total Frequency Percent 24 37 42 13 9 134 17.9 27.6 31.3 9.7 6.7 6.7 100.0 THUNHAP Valid Dưới triệu Từ đến 10 triệu Từ 10 đến 15 triệu Trên 15 triệu Total Frequency Percent 38 48 39 134 28.4 35.8 29.1 6.7 100.0 Valid Percent 28.4 35.8 29.1 6.7 100.0 GIOITINH Frequency Valid Nam 52 Nữ 82 Total 134 Percent 38.8 61.2 100.0 Valid Percent 38.8 61.2 100.0 Cumulative Percent 38.8 100.0 Cumulative Percent 28.4 64.2 93.3 100.0 PHỤ LỤC 07: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S LPHA Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 856 857 Item Statistics Mean NBTH1 3.80 NBTH2 3.13 NBTH3 2.95 NBTH4 3.14 NBTH5 3.73 Std Deviation 691 654 641 603 673 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted NBTH1 12.95 NBTH2 13.62 NBTH3 13.80 NBTH4 13.60 NBTH5 13.01 N 134 134 134 134 134 Scale Variance if Item Deleted 4.501 4.403 4.523 4.647 4.346 Corrected Item-Total Correlation 608 704 671 674 699 Squared Multiple Correlation 380 498 455 467 508 Cronbach's Alpha if Item Deleted 843 817 826 826 818 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 828 827 Item Statistics Mean Std Deviation N CLCN1 CLCN2 CLCN3 CLCN4 CLCN5 CLCN6 2.55 3.52 3.53 3.14 2.95 3.15 620 634 679 695 675 595 134 134 134 134 134 134 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted CLCN1 16.29 CLCN2 15.32 CLCN3 15.31 CLCN4 15.70 CLCN5 15.90 CLCN6 15.69 Scale Variance if Item Deleted 5.892 6.235 5.811 5.474 5.628 6.274 Corrected Item-Total Correlation 637 492 587 687 658 526 Squared Multiple Correlation 435 253 353 483 446 287 Cronbach's Alpha if Item Deleted 793 821 803 780 787 814 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 778 780 Item Statistics Mean HMTH1 3.11 HMTH2 2.76 HMTH3 2.72 XHTD1 2.53 XHTD2 3.19 XHTD3 2.96 Std Deviation 596 590 606 657 577 618 N 134 134 134 134 134 134 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted HMTH1 14.16 HMTH2 14.51 HMTH3 14.55 XHTD1 14.75 XHTD2 14.09 XHTD3 14.31 Scale Variance if Item Deleted 4.710 4.477 4.520 4.597 4.639 4.503 Corrected Item-Total Correlation 479 593 551 454 537 542 Squared Multiple Correlation 248 360 317 256 330 303 Cronbach's Alpha if Item Deleted 756 728 738 764 742 740 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 875 875 Item Statistics Mean TTTH1 2.65 TTTH2 2.74 TTTH3 2.63 TTTH4 2.56 Std Deviation 686 704 701 688 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted TTTH1 7.93 TTTH2 7.84 TTTH3 7.95 TTTH4 8.01 N 134 134 134 134 Scale Variance if Item Deleted 3.318 3.281 3.238 3.323 Corrected Item-Total Correlation 731 721 747 724 Squared Multiple Correlation 541 525 563 527 Cronbach's Alpha if Item Deleted 840 844 833 843 PHỤ LỤC 08: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig Communalities Initial Extraction NBTH1 1.000 564 NBTH2 1.000 693 NBTH3 1.000 638 NBTH4 1.000 641 NBTH5 1.000 670 CLCN1 1.000 600 CLCN2 1.000 403 CLCN3 1.000 542 CLCN4 1.000 657 CLCN5 1.000 636 CLCN6 1.000 470 HMTH1 1.000 425 HMTH2 1.000 558 HMTH3 1.000 526 XHTD1 1.000 451 XHTD2 1.000 509 XHTD3 1.000 495 TTTH1 1.000 721 TTTH2 1.000 702 TTTH3 1.000 753 TTTH4 1.000 728 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained 794 1069.266 210 000 4.065 19.357 19.357 4.065 19.357 19.357 3.152 15.010 34.367 3.152 15.010 34.367 2.896 13.790 48.157 2.896 13.790 48.157 2.269 10.805 58.962 2.269 10.805 58.962 963 4.584 63.546 816 3.888 67.434 770 3.665 71.099 704 3.353 74.452 645 3.072 77.524 10 581 2.766 80.290 11 545 2.597 82.887 12 500 2.380 85.268 13 465 2.216 87.484 14 410 1.953 89.437 15 399 1.901 91.337 16 376 1.790 93.127 17 351 1.671 94.798 18 337 1.602 96.401 19 281 1.338 97.738 20 257 1.223 98.961 21 218 1.039 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 3.271 3.229 2.988 2.894 15.576 15.378 14.226 13.782 of Cumulative % of % Variance Total of Rotation Sums Squared Loadings Cumulative % of % Variance Cumulative % of % Variance Total Component Initial Eigenvalues Total Extraction Sums Squared Loadings 15.576 30.953 45.180 58.962 Rotated Component Matrixa Component CLCN4 800 CLCN5 773 CLCN1 773 CLCN3 708 CLCN6 680 CLCN2 633 NBTH5 807 NBTH2 806 NBTH4 799 NBTH3 796 NBTH1 747 TTTH3 850 TTTH4 849 TTTH1 846 TTTH2 837 HMTH2 734 XHTD2 712 HMTH3 704 XHTD3 697 HMTH1 642 XHTD1 627 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 588 595 370 -.404 397 370 -.665 514 622 -.569 362 398 -.332 430 538 644 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization ... thuyết giá trị thương hiệu Chương 2: Thực trạng xây dựng giá trị thương hiệu Đường Biên Hòa Cơng ty cổ phần Thành Thành Cơng - Biên Hòa Chương 3: Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu thương. .. hiệu Đƣờng Biên Hòa 57 3.2.1 Giải pháp nâng cao thành phần mức độ nhận biết thương hiệu 57 3.2.2 Giải pháp nâng cao thành phần chất lượng cảm nhận 63 3.2.3 Giải pháp nâng cao thành phần. .. tài: Giải pháp nâng cao giá trị thƣơng hiệu Đƣờng Biên Hòa Cơng ty Cổ phần Thành Thành Cơng - Biên Hòa với mong muốn tìm hiểu người tiêu dùng đánh giá yếu tố thương hiệu Đường Biên Hòa chưa cao,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu đường biên hòa của công ty cổ phần thành thành công biên hòa , Giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu đường biên hòa của công ty cổ phần thành thành công biên hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay