Tác động của quản trị tri thức đến sự hài lòng và kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ngân hàng

151 1 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:53

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THANH TÂM TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ TRI THỨC ĐẾN SỰ HÀI LÒNG KẾT QỦA HỒN THÀNH CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ THANH TÂM TÁC ĐỘNG CỦA QUẢN TRỊ TRI THỨC ĐẾN SỰ HÀI LỊNG KẾT QỦA HỒN THÀNH CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh (hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN KIM DUNG Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Tác động quản trị tri thức đến hài lòng kết hồn thành cơng việc nhân viên ngân hàng” nghiên cứu hướng dẫn PGS.TS Trần Kim Dung Các liệu thu thập kết xử lý hoàn toàn trung thực Nội dung luận văn chưa cơng bố cơng trình Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung nghiên cứu toàn luận văn TP Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2018 Người thực Lê Thị Thanh Tâm MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, SƠ ĐỒ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi giới hạn nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu .6 1.6 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Quản trị tri thức (Knowledge Management) 2.1.1 Tri thức 2.1.2 Nguồn tri thức 10 2.1.3 Phân loại tri thức 12 2.1.4 Mơ hình vận động tri thức Nonaka cộng (2008) 14 2.1.5 Quản trị tri thức 16 2.1.6 Thành phần Quản trị tri thức 17 2.1.7 Vai trò Quản trị tri thức 21 2.1.8 Đo lường Quản trị tri thức 22 2.2 Sự hài lòng cơng việc (Job satisfaction) 24 2.2.1 Khái niệm 24 2.2.2 Vai trò hài lòng cơng việc 25 2.2.3 Đo lường hài lòng cơng việc 26 2.3 Kết hồn thành cơng việc (Job performance) 27 2.3.1 Khái niệm 27 2.3.2 Phân loại kết hồn thành cơng việc 28 2.3.3 Vai trò kết hồn thành cơng việc 29 2.3.4 Đo lường kết hồn thành cơng việc 30 2.4 Mối quan hệ khái niệm 31 2.4.1 Mối quan hệ Quản trị tri thức - Sự hài lòng cơng việc 31 2.4.2 Mối quan hệ Sự hài lòng cơng việcKết hồn thành cơng việc 32 2.4.3 Mối quan hệ Quản trị tri thức - Kết hồn thành cơng việc 33 2.5 Tổng quan nghiên cứu trước 34 2.5.1 Nghiên cứu Kianto cộng (2016) 34 2.5.2 Nghiên cứu Hoàng Hải Yến (2015) 35 2.5.3 Nghiên cứu Yang cộng (2014) 36 2.5.4 Nghiên cứu Chen cộng (2017) 36 2.5.5 Nghiên cứu Dinc cộng (2016) 37 2.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 37 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 40 3.1 Phương pháp nghiên cứu 40 3.2 Quy trình nghiên cứu 40 3.3 Nghiên cứu định tính 43 3.4 Thiết kế nghiên cứu định lượng 56 3.4.1 Thiết kế bảng câu hỏi 56 3.4.2 Mẫu nghiên cứu 56 3.4.3 Phương pháp phân tích 57 3.4.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 57 3.4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 58 3.4.3.3 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 59 3.4.3.4 Kiểm định mơ hình lý thuyết giả thuyết nghiên cứu 60 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 63 4.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 63 4.2 Kiểm định thang đo 64 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s alpha 65 4.2.2 Đánh giá thang đo phân tích nhân tố khám phá EFA 65 4.2.2.1 Phân tích EFA thang đo QTTT 65 4.2.2.2 Phân tích EFA thang đo hài lòng cơng việc 66 4.2.2.3 Phân tích EFA thang đo KQHTCV 66 4.2.3 Kiểm định thang đo phân tích nhân tố khẳng định CFA 66 4.2.3.1 Kết phân tích CFA thang đo QTTT 66 4.2.3.2 Kết phân tích CFA thang đo hài lòng cơng việc 70 4.2.3.3 Kết phân tích CFA thang đo KQHTCV 71 4.2.4 Kết kiểm định mơ hình đo lường tới hạn 72 4.3 Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu 75 4.4 Kiểm định mơ hình nghiên cứu giả thuyết 75 4.4.1 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 76 4.4.2 Kiểm định giả thuyết 77 4.5 Phân tích mơ hình đa nhóm 78 4.5.1 Phân tích khác biệt theo tính chất sở hữu 78 4.5.2 Phân tích khác biệt theo giới tính 80 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN HÀM Ý QUẢN TRỊ 83 5.1 Kết luận 83 5.2 Đóng góp nghiên cứu 84 5.2.1 Đóng góp mặt lý thuyết 84 5.2.2 Đóng góp mặt thực tiễn 84 5.3 Hàm ý quản trị 85 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên đầy đủ tiếng Anh CFA Comfirmatory Factor Analysis CFI Comparative Fit Index Chi –square df EFA Exploratory Factor Analysis KMO KQHTCV QTTT RMSEA SECI SEM Sig TLI TP.HCM WTO Tên đầy đủ tiếng Việt Phân tích nhân tố khẳng định Chỉ số thích hợp so sánh Chi bình phương Bậc tự Phân tích nhân tố khám phá Hệ số kiểm định phù hợp Kaiser - Meyer - Olkin mơ hình Kết hồn thành cơng việc Job performance Knowledge management (KM) Quản trị tri thức Root Mean Square Error Căn bậc hai trung bình Approximation bình phương sai số Socialization-externalizationMơ hình vận động tri thức combination-internalization Structural Equation Model Mơ hình cấu trúc tuyến tính Significance of Testing (p-value) Mức ý nghĩa phép kiểm định Tucker Lewis Index Chỉ số TLI Thành phố Hồ Chí Minh World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới Knowledge-based Nguồn tri thức Tacit knowledge Tri thức ẩn Explicit knowledge Tri thức Job satisfaction Sự hài lòng cơng việc Task performance Phần hoàn thành nhiệm vụ Situation performance Phần hồn thành theo tình Contestual performance Phần hồn thành theo ngữ cảnh DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Lược tìm Proquest, EBSCO ……………………………………… Bảng 2.1 So sánh tri thức tri thức ẩn 13 Bảng 2.2: Tổng hợp nghiên cứu trước q trình QTTT tổ chức 19 Bảng 2.3: Tổng hợp nghiên cứu mối quan hệ QTTT - Sự hài lòng – KQHTCV 38 Bảng 3.1: Thang đo gốc thang đo hiệu chỉnh 44 Bảng 3.2: Các biến quan sát thang đo sau điều chỉnh sử dụng nghiên cứu định lượng 53 Bảng 4.1: Cơ cấu mẫu nghiên cứu định lượng 63 Bảng 4.2: Kết độ tin cậy Cronbach's alpha cho thang đo 65 Bảng 4.3: Kết kiểm định giá trị phân biệt thành phần thang đo QTTT 69 Bảng 4.4: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo QTTT 70 Bảng 4.5: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo hài lòng cơng việc 71 Bảng 4.6: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo KQHTCV 71 Bảng 4.7: Kết kiểm định giá trị phân biệt thành phần thang đo KQHTCV 72 Bảng 4.8: Kết kiểm định độ tin cậy thang đo mơ hình 73 Bảng 4.9: Kết kiểm định giá trị phân biệt khái niệm 73 Bảng 4.10: Bảng tóm tắt kết kiểm định thang đo 74 Bảng 4.11: Kết kiểm định mối quan hệ nhân khái niệm mơ hình nghiên cứu 77 Bảng 4.12 Hiệu tác động trực tiếp, gián tiếp tổng hợp khái niệm 77 Bảng 4.13: Sự khác biệt tiêu mơ hình khả biến mơ hình bất biến phần theo tính chất sở hữu 78 Bảng 4.14: Sự khác biệt tiêu mơ hình khả biến mơ hình bất biến theo tính chất sở hữu 79 Bảng 4.15: So sánh tác động QTTT đến hài lòng KQHTCV nhân viên ngân hàng theo tính chất chủ sở hữu 79 Bảng 4.16: Sự khác biệt tiêu mơ hình khả biến mơ hình bất biến phần theo giới tính 81 Bảng 4.17: Sự khác biệt tiêu mơ hình khả biến mơ hình bất biến theo giới tính 81 Bảng 4.18: So sánh tác động QTTT đến hài lòng KQHTCV nhân viên ngân hàng theo giới tính 81 ... tri thức, hài lòng cơng việc, kết hồn thành cơng việc nhân viên; Kiểm định tác động quản trị tri thức đến hài lòng công việc nhân viên ngân hàng; Kiểm định tác động hài lòng cơng việc đến kết. .. hồn thành cơng việc nhân viên ngân hàng; Kiểm định tác động quản trị tri thức đến kết hồn thành cơng việc nhân viên ngân hàng; Kiểm định xem có khác biệt mức độ ảnh hưởng tác động quản trị tri thức. .. thuyết quản trị tri thức, hài lòng cơng việc kết hồn thành cơng việc nhân viên Đồng thời trình bày mối quan hệ quản trị tri thức - hài lòng cơng việc; hài lòng cơng việc – kết hồn thành cơng việc nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của quản trị tri thức đến sự hài lòng và kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ngân hàng , Tác động của quản trị tri thức đến sự hài lòng và kết quả hoàn thành công việc của nhân viên ngân hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay