Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing các dự án nhà phố trên địa bàn quận 9 của công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà khang điền

136 1 0
  • Loading ...
1/136 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:52

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ NHƢ THỦY MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CÁC DỰ ÁN NHÀ PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ NHƢ THỦY MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CÁC DỰ ÁN NHÀ PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh (Hƣớng ứng dụng) Mã số : 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.NGUYỄN QUYẾT THẮNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi Trần Thị Như Thủy - Học viên Cao học Khóa 26 Trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh, tác giả nghiên cứu trình bày luận văn Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn rõ ràng luận văn, xin cam đoan kiến thức, nội dung số liệu mà tơi trình bày nghiên cứu kết trình nghiên cứu khoa học học tập thân tôi, không thực việc chép sử dụng nghiên cứu tác giả khác hình thức Tơi xin cam đoan điều hoàn toàn thật chịu hồn tồn trách nhiệm sự gian dối TP Hồ Chí Minh, Ngày Tháng Năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Trần Thị Nhƣ Thủy MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Kết cấu luận văn .6 CHƢƠNG 1: SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG MARKETING 1.1 Khái niệm .7 1.1.1 Khái niệm marketing 1.1.2 Khái niệm marketing bất động sản 1.2 Mục tiêu, chức vai trò marketing doanh nghiệp .9 1.2.1 Mục tiêu marketing 1.2.2 Chức marketing .10 1.2.3 Vai trò marketing 11 1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động marketing doanh nghiệp 12 1.3.1 Môi trường vĩ mô 12 1.3.2 Môi trường vi mô 12 1.4 Nội dung triển khai hoạt động marketing bất động sản 13 1.4.1 Nghiên cứu thị trường 13 1.4.2 Phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu 14 1.4.2.1 Phân đoạn thị trường: 14 1.4.2.2 Lựa chọn thị trường mục tiêu 14 1.4.3 Định vị thị trường 15 1.4.4 Tổ hợp marketing mix bất động sản 15 1.4.4.1 Về sản phẩm (Product) 16 1.4.4.2 Về giá (Price) 17 1.4.4.3 Về phân phối (Place) 17 1.4.4.4 Về xúc tiến thương mại (Promotion) .18 1.5 Kinh nghiệm hoàn thiện hoạt động marketing số đơn vị ngành bất động sản rút học kinh nghiệm 21 1.5.1 Kinh nghiệm hoàn thiện hoạt động marketing số đơn vị ngành bất động sản .21 1.5.2 Một số học kinh nghiệm 23 TÓM TẮT CHƢƠNG 24 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING CÁC DỰ ÁN NHÀ PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN 25 2.1 Giới thiệu chung công ty lĩnh vực kinh doanh 25 2.1.1 Giới thiệu chung công ty 25 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển 26 2.1.3 cấu tổ chức 27 2.1.4 Các sản phẩm kinh doanh .28 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty Cổ phần ĐầuKinh doanh nhà Khang Điền 29 2.3 Thực trạng triển khai hoạt động marketing dự án nhà phố địa bàn quận Công ty Cổ phần ĐầuKinh doanh Nhà Khang Điền 31 2.3.1 Thực trạng hoạt động nghiên cứu thị trường công ty 31 2.3.1.1 Hoạt động nghiên cứu thị trường .31 2.3.1.2 Phân khúc thị trường 32 2.3.1.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu 34 2.3.1.4 Định vị thị trường 34 2.3.2 Thực trạng hoạt động marketing mix dự án nhà phố quận Công ty Cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Khang Điền 35 2.3.2.1 Về sản phẩm nhà phố địa bàn quận KDH 36 2.3.2.2 Về giá sản phẩm nhà phố địa bàn quận KDH 44 2.3.2.3 Về phân phối sản phẩm nhà phố KDH .52 2.3.2.4 Về hoạt động xúc tiến 58 2.4 Thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến hoạt động marketing dự án nhà phố địa bàn quận Công ty Cổ phần ĐầuKinh doanh Nhà Khang Điền 61 2.4.1 Thực trạng nguồn nhân lực 61 2.4.2 Thực trạng sở vật chất phục vụ hoạt động marketing 62 2.4.3 Thực trạng phát triển sản phẩm nhà phố Công ty 62 2.4.4 Thực trạng áp dụng công nghệ hoạt động marketing 63 2.5 Đánh giá chung thực trạng hoạt động marketing dự án nhà phố địa bàn quận Công ty Cổ phần ĐầuKinh doanh Nhà Khang Điền… 63 2.5.1 Ưu điểm 64 2.5.2 Nhược điểm 64 TÓM TẮT CHƢƠNG 66 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING CÁC DỰ ÁN NHÀ PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU KINH DOANH NHÀ KHANG ĐIỀN 67 3.1 Định hƣớng, quan điểm, mục tiêu hoạt động mục tiêu marketing công ty 67 3.1.1 Định hướng, quan điểm, mục tiêu hoạt động công ty 67 3.1.2 3.2 Mục tiêu hoạt động marketing công ty 68 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing cơng ty 69 3.2.1 Giải pháp hồn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường 69 3.2.2 Giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix .70 3.2.2.1 Giải pháp hoàn thiện sản phẩm 70 3.2.2.2 Giải pháp hoàn thiện giá 73 3.2.2.3 Giải pháp hoàn thiện phân phối 75 3.2.2.4 Giải pháp hoàn thiện xúc tiến 80 3.2.3 Một số giải pháp khác nhằm hoàn thiện hoạt động marketing công ty……… …………… 83 3.2.3.1 Tăng ngân sách cho hoạt động marketing 83 3.2.3.2 Chú trọng vào hoạt động markeing kinh doanh 84 3.2.3.3 Chú trọng công tác đào tạo đội ngũ nhân lực 84 3.2.3.4 Nâng cao sở vật chất .85 3.2.3.5 Gia tăng uy tín thương hiệu chủ đầu .85 TÓM TẮT CHƢƠNG 86 PHẦN KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BĐS Bất động sản CBRE CB Richard Ellis Việt Nam CP BCCI Công ty Cổ phần Đầu Xây dựng Bình Chánh CĐT Chủ đầu FDI Đầu trực tiếp nước ngồi IPO Initial Public Offering KDH Cơng ty Cổ phần Đầu Kinh doanh Nhà Khang Điền KDC Khu dân cư MIK Công ty Cổ phần Kinh doanh Quốc tế MIK SEO Search Engine Optimization – Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh VAT Thuế giá trị gia tăng DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các chức marketing 13 Bảng 2.1 Giới thiệu chung KDH 29 Bảng 2.2 Một số dự án bật KDH 33 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh công ty 34 Bảng 2.4 Các phân khúc thị trường công ty 36 Bảng 2.5 Thống kế đặc điểm khách hàng mua nhà phố KDH 37 Bảng 2.6 Phân phúc khách hàng 38 Bảng 2.7 Điểm trung bình tiêu chí đánh giá hoạt động marketing mix 39 Bảng 2.8 Tổng hợp kết đánh giá sản phẩm 40 Bảng 2.9 Tổng hợp thông tin dự án 43 Bảng 2.10 Tổng hợp diện tích nhà phố dự án KDH 44 Bảng 2.11 Bảng giá dự án Rosita Garden 49 Bảng 2.12 Bảng giá dự án Melosa Garden 49 Bảng 2.13 Tổng hợp kết đánh giá hoạt động giá 49 Bảng 2.14 Bảng giá dự án Valencia Garden 50 Bảng 2.15 Giá bán thể Hợp đồng mua bán nhà 54 Bảng 2.16 Tổng hợp kết đánh giá hoạt động phân phối 56 Bảng 2.17 Tổng kết đánh giá hoạt động xúc tiến 61 Bảng 2.18 Tổng hợp dự án triển khai KDH 66 Bảng 3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2018 71 Bảng 3.2 Đề xuất số mẫu nhà tham khảo 74 Bảng 3.3 Đề xuất vài giá trị 76 Bảng 3.4 Bảng lãi suất cho vay mua bất động sản số ngân hàng 77 Bảng 3.5 Đề xuất xử phạt sai lệch thông tin 80 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Tổ hợp tiếp thị 19 Hình 2.1 đồ tổ chức cơng ty 31 Hình 2.2 đồ vị trí dự án 32 Hình 2.3 Biểu đồ doanh thu KDH từ năm 2014 đến năm 2017 34 Hình 2.4 Quy trình hoạt động nghiên cứu thị trường 36 Hình 2.5 Vị trí kết nối dự án KDH quận 42 Hình 2.6 Biểu đồ thể phản hồi khách hàng chất lượng nhà bàn giao 45 Bảng 2.7 Biểu đồ thể thu nhập khách hàng 52 Hình 2.8 Mơ hình sàn phân phối sản phẩm 55 Hình 3.1 Các bước triển khai hoạt động chăm sóc khách hàng 82  Hình thức nhận q tặng: Quy đổi thành tiền mặt  Điều kiện nhận quà tặng: Khách hàng hồn tất ký HĐMB tốn đủ 30% vòng 15 ngày kể từ ngày đặt cọc  CĐT chịu khoản thuế liên quan đến việc nhận Q tặng Trên tồn thơng tin Chủ Đầu Thông báo đến ĐVPP Quý khách hàng để sở thực ký HĐMB PHỤ LỤC 07: BẢNG GIÁ MỘT SỐ DỰ ÁN NHÀ PHỐ CỦA KDH PHỤ LỤC 08: PHỤ LỤC BÀN GIAO NHÀPhần A Mô tả Nhà Thông tin Nhà ở: - Loại Nhà ở: / - Mã số Nhà ở: - Diện tích Nhà tạm tính:  Diện tích Khu đất Nhà ở: m2 (được tính phủ bì bao gồm tường bao ngồi)  Diện tích sàn xây dựng Nhà ở: m2 - Quy mơ Nhà ở: [] tầng (gồm tầng….) - Tiêu chuẩn bàn giao Nhà ở: bàn giao thơ đồ vị trí mặt Nhà ở: Bản vẽ đính kèm Phần B Mô tả kỹ thuật Nhà theo tiêu chuẩn thơ Nội dung xây dựng: - Móng cọc BTCT ứng suất trước tồn khung bê tơng cốt thép (cột, dầm, sàn, cầu thang) - Xây toàn tường bao ngồi, Khơng xây tường bên - chờ gạch câu liên kết - Hoàn thiện toàn mặt ngồi cơng trình khơng bao gồm: lát gạch lôgia, sân thượng (tất khu vực lộ thiên), chống thấm, láng vữa tạo dốc để đảm bảo nước - Làm hồn thiện đầy đủ hàng rào (bao gồm cổng sắt, hàng rào sắt) - Làm phần thơ sân vườn, tiểu cảnh, khơng làm hồn thiện cho phần mặt như: lát gạch sân, ốp bậc tam cấp, ốp bồn hoa tiểu cảnh trồng Sân láng tạo dốc, đầy đủ hố ga, nắp đan… đảm bảo thoát nước tự nhiên - Xây bậc cấp thang bộ, tam cấp loại - Hệ thống chờ MEP: ống luồn - gồm sàn bê tơng, hộp chờ tường ngồi - Cấp nước: bồn nước mái, bơm, van loại, ống loại bao ngồi, đồng hồ nước - Thốt nước: bơm chìm, ống nước trục đứng, ống ngầm nước từ bể tự hoại, hố ga hệ thống chung, phễu thu nước mái/cầu chắn rác Danh sách vật tƣ, thiết bị cung cấp cho Nhà STT KHOẢN MỤC VẬT LIỆU QUY CÁCH NHÀ CUNG CẤP TẦNG TRỆT Sân trước/sân sau Sân trước: Nền bê tông + Láng vữa thô Xi măng Holcim /Hà Tiên tương đương Sân sau: Nền bê tông thô + láng vữa thô Hàng rào trước Tường xây gạch sau + Tơ sơn nước hồn thiện theo thiết kế Theo thiết kế Gạch ống, gạch thẻ Tuynel Bình Dương/ Đồng Nai Sơn nước Kova tương đương + Ốp tường trang trí (các góc) Gạch Inax Hộp thư phía trước nhà SÀN, MÁI Hộp thư sắt sơn tĩnh điện Theo thiết kế Việt Nam Tất phòng tầng Nền bê tơng cốt thép khơng hồn thiện Theo thiết kế kết cấu Bê tơng tươi: Lê Phan/ SMC/ Thế gới nhà / Shingda tương đương Ban cơng, sàn nước/sân phơi (nếu có) Sàn bê-tông cốt thép, chống thấm, cán bảo vệ lớp chống thấm tạo độ dốc thoát nước tự nhiên Theo thiết kế Bê tông tươi: Lê Phan/ SMC/ Thế gới nhà / Shingda tương đương; Chống thấm Sika tương đương Mái Sàn bê-tông cốt thép, chống thấm, cán bảo vệ lớp chống thấm Mái Ngói 10 Viên/m2 Tường bao ngồi nhà Xây tường gạch, mặt nhà khơng tơ vữa, mặt ngồi nhà tơ sơn hồn thiện; Theo thiết kế Bê tơng tươi: Lê Phan/ SMC/ Thế gới nhà / Shingda tương đương; Chống thấm Sika tương đương; Ngói Thái Lan Gạch ống, gạch thẻ Tuynel Bình Dương/ Đồng Nai; Sơn nước Kova tương đương; GạchInax tương đương; Gạch giả gỗ Smartwood Thái tương đương Ốp gạch trang trí giả gỗ theo thiết kế; TRẦN Tất phòng nhà Trần bê-tơng khơng hồn thiện Theo thiết kế Trần khu vực nhà: ban cơng/sàn Sơn nước hồn thiện Theo thiết kế Sơn nước Kova tương đương nước/sân phơi (nếu có) CỬA ĐI CỬA SỔ 10 Cửa mặt ngoài, Cửa nhơm dày 1.2mm, kính vách kính mặt cường lực dày 8mm ngồi Cửa sổ mặt ngồi nhà Nhơmdày 1.2mm, - Hệ khung nhơm Lixil Tostem (Inax Việt Nam) Kính cường lực dày 8mm - Phụ kiện: Lixil (Inax Thái Lan) - Kính: Việt Nhật / Sài Gòn Glass tương đương 13 Cửa cổng Cửa sắt sơn dầu hoàn thiện Việt Nam HỆ THỐNG ĐIỆN 14 Hệ thống điện cấp Đặt ống luồn (cho cáp) ngầm nguồn từ tủ điện phân phối khu vực tới vị trí đồng hồ điện cổng nhà (bao gồm đồng hồ đo đếm, không báo gồm tủ điện) Theo thiết kế tầng 15 Hệ thống điện thoại, liệu Đặt ống luồn (cho cáp điện thoại, liệu) ngầm từ hộp đấu nối viễn thơng khu vực vào vị trí gần cửa nhà Theo thiết kế hạ tầng 16 Hệ thống cấp nước Cấp điểm đấu nối đặt phía trước đồng hồ đặt gần cổng nhà (bao gồm đồng hồ đo đếm) đường ống cấp nước cho bồn nước ngầm Theo thiết kế - Bố trí bồn nước ngầm bồn nước mái, máy bơm đặt tầng (tầng trệt) hoạt Ống PPR Bình Minh/Tương đương; Bồn nước Inox Tân Á Đại Thành tương đương; Bơm nước Panasonic tương đương (*); động theo chế tự động Máy nước nóng Tân Á Đại Thành tương đương (*) - Máy nước nóng lượng mặt trời 17 Hệ thống thoát nước Cung cấp bể tự hoại ống ngầm thoát nước từ bể tự hoại tới hố ga hệ thống thoát nước khu vực Ống chờ sẵn từ khu toilet tầng trệt, nhà bếp, hộp kỹ thuật tầng đến bể tự hoại 18 Đèn trụ cổng (lối vào cổng chính) đèn trang trí gắn tường khu vực ban cơng Theo thiết kế Theo thiết kế hạ tầng Ống PVC Bình Minh tương đương Simex tương đương Các bên thỏa thuận Bên bán bảo lưu quyền sửa đổi Thiết kế Nhà ở, đặc điểm kỹ thuật, chi tiết, đồ tầng, vật liệu mục đích sử dụng để đáp ứng yêu cầu quan Nhà nước thẩm quyền khơng cần phải thông báo cho Bên mua Thông qua sửa đổi theo Bên bán thấy phù hợp, với điều kiện cơng trình vật liệu thay phải chất lượng tiêu chuẩn tương tự Chi tiết vật liệu Nhà nhằm mục đích để Bên mua tham khảo mức độ hoàn thiện Các vật liệu thay vật liệu khác chất lượng mà Bên bán không cần thông báo trước cho Bên mua (với điều kiện đảm bảo chất lượng vật liệu thay tương đương với vật liệu quy định Phần B Phụ lục 01) Khi Phần B Phụ lục 01 thay văn khác thể vật liệu sử dụng cho Nhà tương ứng thời điểm thay đổi văn khác xem giá trị pháp lý, đính kèm Hợp đồng xem giá trị cao bàn giao Nhà PHỤ LỤC 09: KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY CỦA BẢNG CÂU HỎI Kết tiêu chí sản phẩm: Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items 770 772 11 Item Statistics Mean Std Deviation N P1.1 3.63 765 230 P1.2 3.63 835 230 P1.3 2.84 859 230 P1.4 3.49 813 230 P1.5 2.77 963 230 P1.6 3.33 784 230 P1.7 3.78 798 230 P1.8 3.50 850 230 P1.9 3.82 764 230 P1.10 3.65 713 230 P1.11 3.67 750 230 Summary Item Statistics Item Means Mean Minimum Maximum Range Maximum / Minimum Variance N of Items 3.464 2.774 3.822 1.048 1.378 124 11 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Corrected ItemSquared Item Deleted Total Multiple Correlation Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted P1.1 34.47 21.438 301 134 766 P1.2 34.47 20.477 394 285 756 P1.3 35.26 19.678 490 381 744 P1.4 34.61 20.701 377 218 758 P1.5 35.33 20.448 319 198 768 P1.6 34.77 19.837 529 414 740 P1.7 34.32 20.010 491 360 745 P1.8 34.60 19.438 532 441 739 P1.9 34.28 20.289 476 422 747 P1.10 34.45 21.026 400 341 755 P1.11 34.43 21.259 337 156 762 Kết tiêu chí giá Reliability Statistics Cronbach's Alpha 820 Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 818 N of Items Item Statistics Mean Std Deviation N P2.1 3.26 866 230 P2.2 3.70 917 230 P2.3 3.49 885 230 P2.4 3.72 726 230 P2.5 3.45 874 230 P2.6 3.76 743 230 Summary Item Statistics Mean Minimum Maximum Range Maximum / Variance N of Items Minimum Item Means 3.562 3.257 3.757 500 1.154 038 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted P1.1 34.52 21.575 304 143 768 P1.2 34.53 20.575 413 311 756 P1.3 35.33 19.872 493 386 746 P1.4 34.66 20.894 381 230 759 P1.5 35.40 20.619 327 200 769 P1.6 34.84 20.048 530 419 742 P1.7 34.39 20.240 489 360 747 P1.8 34.67 19.705 525 439 742 P1.9 34.35 20.535 472 420 749 P1.10 34.52 21.286 395 341 758 P1.11 34.50 21.497 336 154 764 Kết tiêu chí phân phối Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 688 691 N of Items Item Statistics Mean Std Deviation N P3.1 3.45 817 230 P3.2 3.60 745 230 P3.3 2.72 1.029 230 P3.4 2.91 1.005 230 P3.5 3.30 931 230 P3.6 2.40 956 230 Summary Item Statistics Mean Item Means Minimum 3.062 2.400 Maximum 3.600 Range 1.200 Maximum / Minimum 1.500 Variance N of Items 215 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted P3.1 14.93 9.405 360 164 665 P3.2 14.77 9.294 446 238 643 P3.3 15.66 8.192 446 439 638 P3.4 15.47 8.241 455 443 634 P3.5 15.07 8.864 388 414 657 P3.6 15.97 8.584 425 349 645 Kết tiêu chí xúc tiến Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items 730 743 N of Items Item Statistics Mean Std Deviation N P4.1 2.87 1.014 230 P4.2 3.56 878 230 P4.3 3.64 733 230 P4.4 2.87 967 230 P4.5 3.58 668 230 P4.6 3.50 704 230 Summary Item Statistics Mean Item Means 3.336 Minimum 2.870 Maximum 3.639 Range 770 Maximum / Minimum 1.268 Variance 132 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Item Deleted if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted P4.1 17.14 6.805 552 407 665 P4.2 16.46 7.813 441 341 699 P4.3 16.38 7.861 572 463 666 P4.4 17.15 7.891 354 179 731 P4.5 16.44 8.378 498 537 688 P4.6 16.52 8.469 436 363 701 ... phố quận Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền Các mục tiêu cụ thể cần đạt đề tài: - Đánh giá thực trạng hoạt động marketing dự án nhà phố địa bàn quận Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh. .. Đối tư ng nghiên cứu: Hoạt động marketing dự án nhà phố địa bàn quận Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Điền Đối tư ng khảo sát: Những khách hàng mua nhà phố Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh. .. Cổ phần Đầu tƣ Kinh doanh Nhà Khang Điền - Chƣơng 3: Đề xuất số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing dự án nhà phố địa bàn quận Công ty Cổ phần Đầu tƣ Kinh doanh Nhà Khang Điền CHƢƠNG 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing các dự án nhà phố trên địa bàn quận 9 của công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà khang điền , Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing các dự án nhà phố trên địa bàn quận 9 của công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh nhà khang điền

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay