Tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nội bộ đến sự hài lòng công việc của nhân viên

137 3 0
  • Loading ...
1/137 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ DIỄM TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM HỘI DOANH NGHIỆP NỘI BỘ ĐẾN SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN: VAI TRỊ TRUNG GIAN CỦA SỰ GẮN KẾT TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ DIỄM TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM HỘI DOANH NGHIỆP NỘI BỘ ĐẾN SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN: VAI TRỊ TRUNG GIAN CỦA SỰ GẮN KẾT TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ANH MINH Tp Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn Thạc sĩ kinh tế “Tác động trách nhiệm hội doanh nghiệp nội đến hài lòng cơng việc nhân viên: Vai trò trung gian gắn kết tổ chức nhân viên - Trường hợp nghiên cứu ngân hàng thương mại địa bàn TP Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn trực tiếp TS Trần Anh Minh Mọi tham khảo dùng luận văn trích dẫn rõ ràng tên tác giả tên cơng trình Các kết quả, số liệu luận văn thu thậphoàn toàn từ thực tế, trung thực có nguồn gốc rõ ràng, xử lý khách quan không chép công trình nghiên cứu trước Người thực luận văn Nguyễn Thị Diễm MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ CHƯƠNG – TỔNG QUAN 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .4 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU 1.6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG – CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 GIỚI THIỆU CÁC KHÁI NIỆM VÀ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN 2.1.1 Trách nhiệm hội doanh nghiệp nội 2.1.2 Sự hài lòng công việc nhân viên 10 2.1.3 Sự gắn kết tổ chức nhân viên 11 2.2 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 13 2.3 GIẢ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 20 2.3.1 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu 20 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 CHƯƠNG – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 26 3.2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 27 3.2.1 Xây dựng thang đo sơ 27 3.2.2 Thực nghiên cứu định tính 29 3.2.3 3.3 Kết hiệu chỉnh thang đo sau nghiên cứu định tính .31 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG .32 3.3.1 Nghiên cứu định lượng sơ 32 3.3.1.1 Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha 32 3.3.1.2 Đánh giá thang đo sơ EFA .35 3.3.2 Nghiên cứu định lượng thức 38 3.3.2.1 Thiết kế mẫu 38 3.3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 38 CHƯƠNG – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 42 4.1.1 Thống kê mô tả yếu tố nhân học 42 4.1.2 Thống kê mô tả thang đo biến độc lập biến phụ thuộc 45 4.2 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO .48 4.2.1 Kiểm định thang đo phân tích Cronbach’s Alpha 48 4.2.2 Kiểm định thang đo phân tích nhân tố EFA .50 4.2.3 Kiểm định thang đo phân tích nhân tố khẳng định CFA 53 4.3 KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 62 4.3.1 Kiểm định mơ hình phân tích SEM 62 4.3.2 Ước lượng mơ hình lý thuyết bootstrap 66 4.3.3 Tóm tắt kiểm định giả thuyết .67 4.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 68 CHƯƠNG – KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 71 5.1 KẾT LUẬN 71 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ CHO DOANH NGHIỆP 72 5.3 GIÁ TRỊ CỦA ĐỀ TÀI 73 5.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH TP HCM TIẾNG VIỆT Thành phố Hồ Chí Minh EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá CFA Confirmatory Factor Analysis Phân tích nhân tố khẳng định SEM Structural Equation Modeling Mơ hình hình cấu trúc tuyến tính ANOVA Analysis of Variance Phân tích phương sai TM Thương mại TMCP Thương mại cổ phần Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát BIDV triển Việt Nam NCB Ngân hàng TMCP Quốc Dân SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Techcombank Nam VIB Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam P&G Tập đoàn Procter & Gamble Chỉ số Chi-square điều chỉnh theo bậc CMIN/df tự GFI Goodness of fit index Chỉ số thích hợp tốt CFI Comparative fit index Chỉ số thích hợp so sánh TLI Chỉ số Tucker Lewis AVE Phương sai trích ML RMSEA Maximum likelihood Root mean square error approximation Ước lượng hợp lý cực đại Sai số trung bình ước lượng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Quy trình nghiên cứu 26 Bảng 3.2: Thang đo xây dựng sơ Trách nhiệm hội doanh nghiệp nội 28 Bảng 3.3: Thang đo xây dựng sơ Sự gắn kết tổ chức nhân viên 28 Bảng 3.4: Thang đo xây dựng sơ Sự hài lòng cơng việc nhân viên 29 Bảng 3.5: Thang đo hiệu chỉnh sau nghiên cứu định tính .31 Bảng 3.6: Kết kiểm định sơ Cronbach’s Alpha thang đo Trách nhiệm hội doanh nghiệp .33 Bảng 3.7: Kết kiểm định sơ Cronbach’s Alpha thang đo Sự gắn kết nhân viên 34 Bảng 3.8: Kết kiểm định sơ Cronbach’s Alpha thang đo Sự gắn kết nhân viên sau loại biến EE1, EE3 .34 Bảng 3.9: Kết kiểm định sơ Cronbach’s Alpha thang đo Sự hài lòng cơng việc nhân viên 35 Bảng 3.10: Kết kiểm định KMO Barlett phân tích định lượng sơ thang đo 35 Bảng 3.11: Tổng phương sai trích phân tích EFA sơ thang đo .36 Bảng 3.12: Ma trận thành phần xoay phân tích EFA sơ thang đo 37 Bảng 4.1: Đặc điểm đối tượng khảo sát 43 Bảng 4.2: Bảng tổng hợp mức độ hiểu biết khái niệm trách nhiêm hội nhân viên ngân hàng .45 Bảng 4.3: Bảng thống kê mô tả biến Trách nhiệm hội doanh nghiệp nội 46 Bảng 4.4: Bảng thống kê mô tả biến Sự gắn kết nhân viên 47 Bảng 4.5: Bảng thống kê mơ tả biến Sự hài lòng cơng việc nhân viên 48 Bảng 4.6: Kết kiểm định Cronbach’s Alpha phân tích định lượng thức 49 Bảng 4.7: Kết kiểm định KMO Barlett 50 Bảng 4.8: Tổng phương sai trích 51 Bảng 4.9: Ma trận mơ thức phân tích EFA 52 Bảng 4.10: Bảng trọng số chuẩn hoá, độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích thang đo Trách nhiệm hội doanh nghiệp nội 54 Bảng 4.11: Bảng trọng số chuẩn hoá, độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích thang đo Sự gắn kết nhân viên 56 Bảng 4.12: Bảng trọng số chuẩn hoá, độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích thang đo Sự hài lòng cơng việc nhân viên .58 Bảng 4.13: Bảng trọng số chuẩn hoá, độ tin cậy tổng hợp tổng phương sai trích thang đo mơ hình CFA tới hạn .60 Bảng 4.14: Bảng hệ số tương quan, sai lệch chuẩn, mức ý nghĩa để kiểm định giá trị phân biệt khái niệm mơ hình CFA tới hạn .61 Bảng 4.15: Bảng hệ số ước lượng chuẩn hoá, sai lệch chuẩn, mức ý nghĩa để kiểm định giá trị phân biệt khái niệm mơ hình SEM 63 Bảng 4.16: Bảng hệ số ước lượng chuẩn hố mơ hình SEM 65 Bảng 4.17: Bảng hệ số độ chệch phân tích mơ hình SEM ước lượng Bootstrap 67 Bảng 4.18: Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu .68 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình tháp trách nhiệm hội Carroll (1999) Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu Georgios Tsourvakas Ioanna Yfantidou (2018) 14 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu Anton Vorina cộng (2017) 15 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu Gaelle Duthler, Ganga S Dhanesh (2018) 16 Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu Ali Abbaas Albdour Ikhlas Ibrahim Altarawneh (2013) .18 Hình 2.6: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 24 Hình 4.1: Đặc điểm đối tượng khảo sát 44 Hình 4.2: Kết CFA (chuẩn hố) cho thang đo Trách nhiệm hội doanh nghiệp 53 Hình 4.3: Kết CFA (chuẩn hoá) cho thang đo Sự gắn kết nhân viên .55 Hình 4.4: Kết CFA (chuẩn hố) cho thang đo Sự hài lòng nhân viên 57 Hình 4.5: Kết CFA (chuẩn hố) cho mơ hình tới hạn .59 Hình 4.6: Kết SEM cho mơ hình lý thuyết (chuẩn hố) 62 Hình 4.7: Kết SEM cho mơ hình lý thuyết mối quan hệ trực tiếp Trách nhiệm hội nội Sự hài lòng cơng việc 65 Hình 4.8: Kết SEM cho mơ hình lý thuyết ước lượng Bootstrap 66 CHƯƠNG – TỔNG QUAN 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong hai thập kỷ qua, có nhiều doanh nghiệp thực hoạt động cộng đồng, hoạt động tình nguyện, … nhằm nâng cao giá trị, hình ảnh cơng ty hội, từ khái niệm hoạt động trách nhiệm hội doanh nghiệp phát triển thành khái niệm phổ biến (Nan Heo, 2007) doanh nghiệp khắp giới Lợi ích ảnh hưởng trách nhiệm hội doanh nghiệp doanh nghiệp hội người tiêu dùng, tổ chức phi phủ, phủ truyền thơng cơng nhận cách rộng rãi (Kerr cộng sự, 2008) Bên cạnh đó, có nhiều nghiên cứu thực cho thấy tác động quan trọng trách nhiệm hội doanh nghiệp đến người lao động – đối tượng ảnh hưởng lớn đến phát triển doanh nghiệp hội (Greening Turban, 2000; Maignan Ferrell, 2001; Backhau cộng sự, 2002; Peterson, 2004; Aguilera, cộng sự, 2006; Brammer cộng sự, 2007; Turker, 2009) Liên quan đến người lao động, có nhiều câu hỏi thách thức nhà quản trị, làm để người lao động đạt hiệu suất cao, qua đem lại hiệu cho doanh nghiệp, tổ chức? Làm để người lao động gắn kết với công việc, tổ chức, doanh nghiệp? Làm để khiến người lao động hài lòng, khiến người lao động muốn gắn bó? , khứ, hay tương lai, đặc biệt kinh tế giới gắn liền với cách mạng công nghiệp 4.0 Ở Việt Nam, vào năm 2017, đa số ngân hàng đẩy mạnh tuyển dụng tăng thêm nhân sự, nhiên vài ngân hàng BIDV, NCB SHB có sụt giảm Theo Báo cáo thường niên thức năm 2017, BIDV giảm mạnh nhân đến cuối năm 2017 22.968 nhân viên, giảm 636 so với đầu năm Mặc dù ngân hàng đặn tuyển dụng với đợt tuyển dụng tập trung lớn, đợt tiêu tuyển thêm 500 - 700 người Các ngân hàng khác Techcombank năm 2017 tuyển gần 2.000 cán để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh ngân hàng Phụ lục 10.3: Kết kiểm định CFA thang đo Sự hài lòng cơng việc nhân viên Phụ lục 10.4: Kết kiểm định CFA mơ hình tới hạn PHỤ LỤC 11: KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH SEM - NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC Phụ lục 11.1: Kết kiểm định mơ hình cấu trúc lý thuyết Phụ lục 11.2: Kết kiểm định mơ hình Trách nhiệm hội nội Sự hài lòng công việc Phụ lục 11.3: Kết kiểm định mô hình lý thuyết ước lượng Bootstrap PHỤ LỤC 12: DANH SÁCH THAM GIA THẢO LUẬN PHỎNG VẤN CHUYÊN SÂU STT Loại nhóm Nhóm nhân viên có kinh nghiệm làm việc lâu năm ngân hàng Nhóm quản lý có kinh nghiệm lĩnh vực ngân hàng Nhóm nhân viên lĩnh vực nhân có kinh nghiệm lâu năm ngân hàng Họ tên Nguyễn Băng Trinh Nguyễn Trung Hiếu Nguyễn Văn Khiêm Nguyễn Thị Mai Phương Lê Thị Như Quỳnh Nguyễn Thuỳ Linh Nguyễn Thị Thu Thảo Lê Thị Thanh Thuyên SĐT Mail 0919.087.747 bangtrinh.banker@gmail.com 0982.676.195 hieunguyen2512@gmail.com 0985.168.221 mcf.khiemnv@gmail.com 0933.178.298 maiphuong@vietinbank.vn 01636.765.648 nhuquynh310393@gmail.com 0985.549.606 linh.nguyen93@gmail.com 01646.817.383 thuthaont106@gmail.com 0972.520.413 thanhthuyen131@gmail.com TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM HỘI DOANH NGHIỆP NỘI BỘ ĐẾN SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN: VAI TRỊ TRUNG GIAN CỦA SỰ GẮN KẾT TỔ CHỨC CỦA NHÂN VIÊN - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở TP HỒ CHÍ MINH TĨM TẮT Lý chọn đề tài – Mặc dù có nhiều nghiên cứu nghiên cứu mối quan hệ trách nhiệm hội doanh nghiệp với gắn kết nhân viên mối quan hệ trách nhiệm hội doanh nghiệp với hài lòng nhân viên, nhiên nghiên cứu mối quan hệ ba yếu tố với toán nhà nghiên cứu Nghiên cứu cố gắng lấp khoảng trống Mục tiêu nghiên cứu – Nghiên cứu mối quan hệ 03 yếu tố trách nhiệm hội doanh nghiệp, gắn kết nhân viên hài lòng nhân viên, đồng thời xác định vai trò trung gian gắn kết nhân viên mối quan hệ trách nhiệm hội doanh nghiệp hài lòng nhân viên Phương pháp nghiên cứu – Một khảo sát thực với 204 nhân viên làm việc ngân hàng TP Hồ Chí Minh, tác giả sử dụng phương pháp định tính định lượng phân tích mối quan hệ yếu tố thông qua kết khảo sát Kết nghiên cứu – Tác giả khẳng định lần mối quan hệ trách nhiệm hội doanh nghiệp gắn kết nhân viên; trách nhiệm hội doanh nghiệp với hài lòng nhân viên; đồng thời xác định vai trò trung gian gắn kết nhân viên mối quan hệ 02 yếu tố lại Hạn chế nghiên cứu – Kích thước mẫu nhỏ, kết khảo sát chưa mang tính đại diện tổng quát; việc khẳng định nghiên cứu lý thuyết định tính vai trò trung gian yếu tố gắn kết nhân viên chưa thực chặt chẽ Thực tiễn/hàm ý nghiên cứu – Nghiên cứu cho nhà quản trị phương pháp để nâng cao hài lòng cơng việc nhân viên thơng qua cơng cụ sách hoạt động liên quan đến trách nhiệm hội doanh nghiệp; đồng thời thiếu hụt thông tin kiến thức trách nhiệm hội doanh nghiệp nhân viên ngành ngân hàng TP HCM Từ khoá: Trách nhiệm hội doanh nghiệp, Sự hài lòng cơng việc nhân viên, Sự gắn kết nhân viên THE IMPACT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TO EMPLOYEE’S JOB SATISFACTION: MEDIATE ROLE OF EMPLOYEE ENGAGEMENT – A CASE STUDY FROM BANKING IN HO CHI MINH CITY ABSTRACT Purpose – Although there are many researches studying the relationship between corporate social responsibility and employee cohesion and the relationship between corporate social responsibility and employee satisfaction, however, looking into the relationship of all three factorials is still a problem that researchers are currently researching This paper is trying to fill that gap Design/methodology/approach – A survey research was conducted with respondents who are employee in banking and the author uses qualitative and quantitative methods to analyze the relationship between factors through survey results Findings – The results show that there is statistically significant relationship between CSR, employee engagement, employee satisfaction Nevertheless, the results also show that employee engagement takes a mediate role on linking of CSR and employee satisfaction Research limitations/implications – Sample size of survey is small, so, survey results are not able to be general representative Researching and confirming of qualitative theory on the intermediate role of employee engagement factor is not really tight Practical implications – Research indicated to managers how to improve employee satisfaction through tools which are policies related to corporate social responsibility Moreover, it pointed out the lack of knowledge about corporate social responsibility of employees in the banking industry in HCMC Keywords: Corporate social responsibility, Employee engagement, CSR, Internal CSR, External CSR, Employee Job Satisfaction ... 2.1.1 Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nội Khái niệm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nội phát tiển từ khái niệm trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Để tìm hiểu trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nội bộ, ... xã hội doanh nghiệp nội (Trách nhiệm xã hội nội bộ) Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp bên (Trách nhiệm xã hội bên ngoài) Trách nhiệm xã hội bên liên quan đến hoạt động xã hội môi trường nhằm củng... tác động hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (trách nhiệm xã hội) gắn kết nhân viên Cụ thể, tác giả xem xét tác động 05 khía cạnh trách nhiệm xã hội nội bộ, bao gồm, Đào tạo Giáo dục, Nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nội bộ đến sự hài lòng công việc của nhân viên , Tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp nội bộ đến sự hài lòng công việc của nhân viên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay