Tìm hiểu và tích hợp các phương pháp dự báo

56 5 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:52

Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết em xin bày tỏ tình cảm lòng biết ơn thầy Nguyễn Trịnh Đơng – Khoa Công nghệ Thông tin – Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng, ngƣời dành cho em nhiều thời gian quý báu, trực tiếp hƣớng dẫn tận tình giúp đỡ, bảo em suốt trình làm đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô giáo khoa Công nghệ Thơng tin - Trƣờng ĐHDL Hải Phòng, chân thành cảm ơn thầy giáo, cô giáo tham gia giảng dạy truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian em học tập trƣờng, đọc phản biện đồ án em giúp em hiểu rõ vấn đề nghiên cứu, để em hoàn thành đồ án Em xin cảm ơn GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, Ban giám hiệu nhà trƣờng, Bộ mơn tin học, Phòng ban nhà trƣờng tạo điều kiện tốt suốt thời gian học tập làm tốt nghiệp Tuy có nhiều cố gắng trình học tập, thời gian thực tập nhƣ q trình làm đồ án nhƣng khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong đƣợc góp ý quý báu tất thầy giáo, cô giáo nhƣ tất bạn để kết em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: BÀI TỐN PHÂN TÍCH DỰ BÁO .8 1.1 Khái niệm 1.2 Ý nghĩa vai trò phân tích dự báo trình định kinh doanh 1.2.1 Ý nghĩa 1.2.2 Vai trò 1.3 Phân loại dự báo 1.3.1 Căn vào độ dài thời gian dự báo: 1.3.2 Dựa vào phƣơng pháp dự báo: 10 1.3.3 Căn vào nội dung (đối tƣợng dự báo) 11 1.4 Các phƣơng pháp dự báo 12 1.4.1 Phƣơng pháp dự báo định tính 12 1.4.2 Phƣơng pháp dự báo định lƣợng 14 1.5 Quy trình dự báo 20 CHƢƠNG 2: HỆ T HỐNG PHÂN TÍ C H DỰ BÁO 23 2.1 Dự báo từ mức độ bình quân 23 2.1.1 Dự báo từ số bình quân trƣợt (di động) 23 2.1.2 Mơ hình dự báo dựa vào lƣợng tăng (giảm) tuyệt đối bình qn 23 2.1.3 Mơ hình dự báo dựa vào tốc độ phát triển bình quân 24 2.2 Mơ hình dự báo theo phƣơng trình hồi quy (dự báo dựa vào xu thế) 25 Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 2.2.1 Mơ hình hồi quy theo thời gian 25 2.2.2 Mơ hình hồi quy tiêu thức 26 2.3 Dự báo dựa vào hàm xu biến động thời vụ 27 2.3.1 Dự báo dựa vào mơ hình cộng 27 2.3.2 Dự báo dựa vào mơ hình nhân 28 2.4 Dự báo theo phƣơng pháp san mũ 29 2.4.1 Mơ hình đơn giản (phƣơng pháp san mũ đơn giản) 29 2.4.2 Mơ hình xu tuyến tính khơng có biến động thời vụ (Mơ hình san mũ Holt – Winters) 32 2.4.3 Mơ hình xu tuyến tính biến động thời vụ 33 CHƢƠNG 3: THỰC NGHIỆM CÁC BÀI TOÁN DỰ BÁO 36 3.1 Phần mềm IBM SPSS Modeler 36 3.1.1 Giới thiệu 36 3.1.2 Các chức SPSS Modeler 36 3.2 Áp dụng phần mềm IBM SPSS Modeler vào toán dự báo 39 3.2.1 Bài toán (sử dụng phƣơng pháp định tính) 39 3.2.2 Bài toán (sử dụng phƣơng pháp định lƣợng) .46 3.2.3 Bài toán (sử dụng phƣơng pháp định lƣợng) 49 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 55 Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng DANH MỤC BẢNG HÌNH VẼ DANH MỤC BẢNG Bảng 3.2 Diễn giải 40 Bảng 3.2 Giá bán sản phẩm 46 Bảng 3.2 Sản lƣợng doanh nghiệp A 49 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 3.1.2 Nguồn liệu 36 Hình 3.1.2 Trích chọn liệu 37 Hình 3.1.2 Biến đổi liệu 37 Hình 3.1.2 Lọc trƣờng liệu 37 Hình 3.1.2 Biến đổi trƣờng thuộc tính liệu 38 Hình 3.1.2 Xử lý liệu 38 Hình 3.1.2 Đánh giá biểu diễn kết 39 Hình 3.2.1 Chọn nút Type 40 Hình 3.2.1 Chọn nút Filter 41 Hình 3.2.1 Chọn nút select 41 Hình 3.2.1 Xử lý với tập Nguoi.sav 42 Hình 3.2.1 Chọn nút Merge 42 Hình 3.2.1 Chọn nút Statistic 43 Hình 3.2.1 Kết số lƣợng 43 Hình 3.2.1 Chọn nút Table 44 Hình 3.2.1 10 Bảng kết 44 Hình 3.2.1 11 Chọn nút Distribution 45 Hình 3.2.1 12 Bảng kết 45 Hình 3.2.2 Chọn nút Type 47 Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Hình 3.2.2 Chọn nút Filter 47 Hình 3.2.2 Chọn nút Derive 48 Hình 3.2.2 Chọn nút Table 48 Hình 3.2.2 Kết 48 Hình 3.2.3 Chọn nút Filter 50 Hình 3.2.3 Chọn nút Type 50 Hình 3.2.3 Chọn nút Time Intervals 50 Hình 3.2.3 Xử lý nút Time Intervals 51 Hình 3.2.3 Chọn nút Time Series 51 Hình 3.2.3 Kết xử lý Time Series 51 Hình 3.2.3 Bảng kết dự báo 52 Hình 3.2.3 Chọn nút Multiplot Plot 52 Hình 3.2.3 Biểu đồ kết qua Multiplot 53 Hình 3.2.3 10 Biểu đồ kết qua Plot 53 Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng LỜI MỞ ĐẦU Dự báo gắn liền với sống ngƣời, từ dự báo đơn giản thời tiết, môi trƣờng sống,… đến dự báo quan trọng lĩnh vực trị, quân sự, kinh doanh lĩnh vực khác Với chiều dài phát triển nhƣ dự báo chƣa thức ngành khoa học độc lập năm đầu thập niên 60 kỉ trƣớc, khoa học dự báo với tƣ cách ngành khoa học độc lập có đầy đủ hệ thống lí luận phƣơng pháp luận Mỗi lĩnh vực có yêu cầu dự báo riêng, nhà quản trị lên kế hoạch, họ xác định hƣớng tƣơng lai cho hoạt động mà họ thực Bƣớc hoạch định dự báo ƣớc lƣợng nhu cầu tƣơng lai cho sản phẩm dịch vụ nguồn lực cần thiết để sản xuất sản phẩm dịch vụ Dự báo mở cửa sổ để hƣớng tới tƣơng lai Nó đƣờng dẫn tới việc lập kế hoạch cho phát triển tƣơng lai Những tầm nhìn từ dự báo giúp mở nhiều lựa chọn cho tƣơng lại để ta có định chọn hay không chọn Trong giới thay đổi với nhịp độ nhanh nhƣ nay, tƣơng lai có xu hƣớng khác so với thực tế với nhiều cách khác Hơn nữa, phát triển tri thức tiến khoa học (và tiến cơng nghệ), xã hội học, trị, kinh tế kinh doanh, xã hội toàn cầu có khả ngày tăng để hình thành (theo hƣơng tích cực tiêu cực) tƣơng lai mà phải đạt đƣợc Kết xã hội tổ chức phải tìm kiến thức dự báo tƣơng lai xảy hậu hành động ngày hơm hành động cần thiết Do việc ngày cần thiết có công cụ dự báo tốt áp dụng chúng theo cách ta Điều cho thấy dự báo quan trọng nhiều hơn, ngành dự báo trở thành công cụ cần thiết để ngƣời sử dụng nỗ lực đƣa định quyết, kế hoạch, thiết kế, đạo, quản lý, thực kiểm soát thay đổi cách xác định tƣơng lai thích hợp với dự báo Xác định đƣợc tầm quan trọng lĩnh vực dự báo nhƣ nên em chọn đề tài “Tìm hiểu tích hợp phƣơng pháp dự báo.” Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Xuất phát từ yêu cầu đề tài, đồ án đƣợc chia làm phần nhƣ sau: Lời mở đầu: Giới thiệu dự báo vai trò Chƣơng 1: BÀI TỐN PHÂN TÍCH DỰ BÁO Trong chƣơng trình bày khái niệm kiến thức dự báo nhƣ phƣơng pháp dự báo Chƣơng 2: HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỰ BÁO Tìm hiểu phƣơng pháp để xây dựng hệ thống phân tích dự báo Chƣơng 3: THỰC NGHIỆM CÁC BÀI TOÁN DỰ BÁO Giới thiệu áp dụng phần mềm SPSS Modeler hãng IBM giải toán dự báo Kết luận Tài liệu tham khảo Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng CHƢƠNG 1: BÀI TỐN PHÂN TÍCH DỰ BÁO 1.1 Khái niệm Dự báo khoa học nghệ thuật tiên đoán việc xảy tƣơng lai, sở phân tích khoa học liệu thu thập đƣợc Khi tiến hành dự báo ta vào việc thu thập xử lý số liệu khứ để xác định xu hƣớng vận động tƣợng tƣơng lai nhờ vào số mơ hình tốn học Dự báo dự đốn chủ quan trực giác tƣơng lai Nhƣng dự báo đƣợc xác hơn, ngƣời ta cố loại trừ tính chủ quan ngƣời dự báo Ngày nay, dự báo nhu cầu thiếu đƣợc hoạt động kinh tế - xã hội, khoa học - kỹ thuật, đƣợc tất ngành khoa học quan tâm nghiên cứu 1.2 Ý nghĩa vai trò phân tích dự báo q trình định kinh doanh 1.2.1 Ý nghĩa - Dùng để dự báo mức độ tƣơng lai tƣợng, qua giúp nhà quản trị doanh nghiệp chủ động việc đề kế hoạch định cần thiết phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh, đầu tƣ, quảng bá, quy mô sản xuất, kênh phân phối sản phẩm, nguồn cung cấp tài chính,… chuẩn bị đầy đủ điều kiện sở vật chất, kỹ thuật cho phát triển thời gian tới (kế hoạch cung cấp yếu tố đầu vào nhƣ: lao động, nguyên vật liệu, tƣ liệu lao động,… nhƣ yếu tố đầu dƣới dạng sản phẩm vật chất dịch vụ) - Trong doanh nghiệp công tác dự báo đƣợc thực cách nghiêm túc tạo điều kiện nâng cao khả cạnh tranh thị trƣờng - Dự báo xác giảm bớt mức độ rủi ro cho doanh nghiệp nói riêng tồn kinh tế nói chung - Dự báo xác để nhà hoạch định sách phát triển kinh tế văn hố xã hội tồn kinh tế quốc dân Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng - Nhờ có dự báo sách kinh tế, kế hoạch chƣơng trình phát triển kinh tế đƣợc xây dựng có sở khoa học mang lại hiệu kinh tế cao - Nhờ có dự báo thƣờng xuyên kịp thời, nhà quản trị doanh nghiệp có khả kịp thời đƣa biện pháp điều chỉnh hoạt động kinh tế doanh nghiệp nhằm thu đƣợc hiệu sản xuất kinh doanh cao 1.2.2 Vai trò - Dự báo tạo lợi cạnh tranh - Công tác dự báo phận thiếu hoạt động doanh nghiệp, phòng ban nhƣ: phòng Kinh doanh Marketing, phòng Sản xuất phòng Nhân sự, phòng Kế tốn – tài 1.3 Phân loại dự báo 1.3.1 Căn vào độ dài thời gian dự báo: Dự báo dài hạn: Khoảng thời gian từ năm trở lên Dự báo dài hạn đƣợc ứng dụng cho lập kế hoạch sản xuất sản phẩm mới, kế hoạch nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới, định vị doanh nghiệp hay mở rộng doanh nghiệp  Dự báo trung hạn: Khoảng thời gian dự báo thƣờng từ tháng đến năm Nó cần cho việc lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán hàng, dự thảo ngân sách, kế hoạch tiền mặt, huy động nguồn lực tổ chức hoạt động tác nghiệp Dự báo ngắn hạn: Khoảng thời gian dự báo đến năm, nhƣng thƣờng ba tháng Loại dự báo thƣờng đƣợc dùng kế hoạch mua hàng, điều độ công việc, cân nhân lực, phân chia công việc Dự báo trung hạn dài hạn có ba đặc trƣng khác với dự báo ngắn hạn: Thứ nhất, dự báo trung hạn dài hạn phải giải nhiều vấn đề có tính tồn diện yểm trợ cho định quản lý thuộc hoạch định kế hoạch sản xuất sản phẩm q trình cơng nghệ Thứ hai, dự báo ngắn hạn thƣờng dùng nhiều loại phƣơng pháp luận dự báo dài hạn Đối với dự báo ngắn hạn ngƣời ta dùng phổ biến kỹ thuật toán học nhƣ bình quân di động, san mũ hồi quy theo xu hƣớng Nói cách khác phƣơng pháp định lƣợng đƣợc dùng để tiên đốn vấn đề lớn toàn diện Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng nhƣ có cần đƣa sản phẩm vào danh sách chủng loại mặt hàng cơng ty khơng Thứ ba, dự báo ngắn hạn có khuynh hƣớng xác dự báo dài hạn Vì yếu tố ảnh hƣởng đến nhu cầu thay đổi hàng ngày, kéo dài thời gian dự báo độ xác có khả giảm Do vậy, cần phải thƣờng xuyên cập nhật hoàn thiện phƣơng pháp dự báo 1.3.2 Dựa vào phương pháp dự báo: Dự báo chia thành nhóm: - Dự báo phương pháp chuyên gia: Loại dự báo đƣợc tiến hành sở tổng hợp, xử lý ý kiến chuyên gia thông thạo với tƣợng đƣợc nghiên cứu, từ có phƣơng pháp xử lý thích hợp đề dự đoán, dự đoán đƣợc cân nhắc đánh giá chủ quan từ chuyên gia Phƣơng pháp có ƣu trƣờng hợp dự đốn tƣợng hay trình bao quát rộng, phức tạp, chịu chi phối khoa học - kỹ thuật, thay đổi môi trƣờng, thời tiết, chiến tranh khoảng thời gian dài Một cải tiến phƣơng pháp Delphi – phƣơng pháp dự báo dựa sở sử dụng tập hợp đánh giá nhóm chuyên gia Mỗi chuyên gia đƣợc hỏi ý kiến dự báo họ đƣợc trình bày dƣới dạng thống kê tóm tắt Việc trình bày ý kiến đƣợc thực cách gián tiếp (khơng có tiếp xúc trực tiếp) để tránh tƣơng tác nhóm nhỏ qua tạo nên sai lệch định kết dự báo Sau ngƣời ta yêu cầu chuyên gia duyệt xét lại dự báo họ sở tóm tắt tất dự báo có bổ sung thêm - Dự báo theo phương trình hồi quy: Theo phƣơng pháp này, mức độ cần dự báo phải đƣợc xây dựng sở xây dựng mơ hình hồi quy, mơ hình đƣợc xây dựng phù hợp với đặc điểm xu phát triển tƣợng nghiên cứu Để xây dựng mơ hình hồi quy, đòi hỏi phải có tài liệu tƣợng cần dự báo tƣợng có liên quan Loại dự báo thƣờng đƣợc sử dụng để dự báo trung hạn dài hạn tầm vĩ mô - Dự báo dựa vào dãy số thời gian: Là dựa sở dãy số thời gian phản ánh biến động tƣợng thời gian qua để xác định mức độ tƣợng tƣơng lai Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 10 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Bước 4: Xử lý tƣơng tự với tập Nguoi.sav Hình 3.2.1 Xử lý với tập Nguoi.sav Bước 5: Chọn nút Merge, nhấn đúp chọn Filter (Tại tắt trƣờng trùng tên)/OK Hình 3.2.1 Chọn nút Merge Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 42 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Bước 6: Chọn nút Statistics, nhấn đúp chọn Setting/Examine (chọn trƣờng C5) Statistics (tích chọn Count)/ Run Hình 3.2.1 Chọn nút Statistic Bước 7: Tại dòng Count thể nhu cầu số lƣợng máy vi tính cần tìm Hình 3.2.1 Kết số lƣợng Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 43 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Bước 8: Chọn nút Table, nhấn đúp chọn Run Hình 3.2.1 Chọn nút Table Qua bảng cho thấy kết đƣa với tiêu chí lựa chọn chuyên gia Hình 3.2.1 Bảng kết Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 44 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Bước 9: Chọn nút Distribution, nhấn đúp chọn Plot (chọn trƣờng cho Field Color)/ Run Hình 3.2.1 10 Chọn nút Distribution Tại tab Table thể % số lƣợng nhu cầu máy vi tính huyện (quận) Hình 3.2.1 11 Bảng kết Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 45 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 3.2.2 Bài tốn (sử dụng phương pháp định lượng) 3.2.2.1 Phát biểu toán: Cho bảng số liệu sau Dự báo giá bán tháng 10 mặt hàng Bảng 3.2 Giá bán sản phẩm STT Sản phẩm Mã số ĐVT Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng Trâu thịt 141101 đ/kg 64,749 64,965 65,000 65,000 64,119 64,245 64,121 64,624 65,737 Bò thịt 141201 đ/kg 72,875 73,099 71,728 71,721 73,375 72,498 72,371 7,265 72,969 Lợn thịt 145001 đ/kg 54,247 49,473 46,289 46,947 45,492 41,352 42,270 41,871 39,975 Lợn giống 145002 đ/kg 44,994 54,542 51,488 54,496 51,710 48,150 46,524 46,622 47,133 Gà ta thịt 146201 đ/kg 87,989 90,000 88,983 94,977 106,099 96,604 99,361 103,489 99,434 Gà CN thịt 146202 đ/kg 50,743 53,747 50,925 46,706 45,252 46,483 41,170 42,249 50,915 Gà giống 146203 đ/kg 22,997 23,738 23,044 22,427 22,180 22,714 22,371 22,518 20,798 Trứng gà 146204 đ/10 33,742 34,623 32,945 32,193 32,700 32,125 32,297 32,100 31,976 Vịt thịt 146301 đ/kg 42,857 44,230 41,418 36,683 43,499 40,152 35,256 35,274 35,490 10 Ngan thịt 146302 đ/kg 61,740 65,249 63,712 61,106 68,480 62,208 60,510 58,334 57,446 Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 46 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 3.2.2.2 Phương pháp thực hiện: a Lựa chọn phƣơng pháp dự báo: bình qn di động có quyền số Giả sử ta có quyền số tháng gần 3; cách tháng trƣớc 2,5; cách tháng trƣớc 2; tháng trƣớc 1,5; tháng trƣớc b Sử dụng phần mềm IBM SPSS Modeler để dự báo đƣa kết dự báo: Bước 1: Từ File excel 123.xls, chọn nút Type, thay đổi kiểu liệu Hình 3.2.2 Chọn nút Type Bước 2: Chọn nút Filter, loại bỏ số trƣờng liệu khơng cần thiết Hình 3.2.2 Chọn nút Filter Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 47 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Bước 3: Chọn nút Derive, nhấn đúp chọn tab Setting, Derive Field nhập tên tháng 10 dự báo; Derive as chọn Formula; Field Type chọn trƣờng cho tháng 10; Formula nhập cơng thức tính tốn dự báo./OK Hình 3.2.2 Chọn nút Derive Bước 4: Chọn nút Table, nhấn đúp chọn Run Hình 3.2.2 Chọn nút Table Qua bảng cho thấy kết dự báo giá bán tháng 10 mặt hàng Hình 3.2.2 Kết Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 48 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 3.2.3 Bài toán (sử dụng phương pháp định lượng) 3.2.3.1 Phát biểu toán: Cho tài liệu sản lƣợng doanh nghiệp A Dự báo sản lƣợng quý doanh nghiệp Bảng 3.2 Sản lƣợng doanh nghiệp A Năm (t) Sản lƣợng (nghìn tấn) 2002 2003 2004 Mức 2005 2006 Cộng theo độ bình quân Chỉ số quý quý I yj Quý y thời vụ yi y tv i I 20 25 27 31 29 132 26,4 0,678 II 25 32 30 37 36 160 32 0,82 II 38 38 45 44 47 212 42,4 1,14 IV 40 60 55 62 58 275 55 1,41 123 155 157 174 170 779 38,95 123 310 471 696 850 Cộng theo năm yj t y 3.2.3.2 Phương pháp thực hiện: a Lựa chọn phƣơng pháp dự báo: dựa vào hàm xu biến động thời vụ (dựa vào mơ hình cộng) b Sử dụng phần mềm IBM SPSS Modeler để dự báo đƣa kết dự báo: Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 49 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Bước 1: Từ File DL02.xls, chọn nút Filter, loại bỏ số trƣờng liệu khơng cần thiết Hình 3.2.3 Chọn nút Filter Bước 2: Chọn nút Type, nhấn đúp thay đổi kiểu liệu Hình 3.2.3 Chọn nút Type Bước 3: Chọn nút Time Intervals Hình 3.2.3 Chọn nút Time Intervals Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 50 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Chọn liệu phù hợp cho tab Intervals Forecast Hình 3.2.3 Xử lý nút Time Intervals Bước 4: Chọn nút Time Series, nhấn đúp chọn tab Model Chọn Exponential Smoothing cho Method, Criterial chọn Winters Additive (mơ hình cộng)/OK Hình 3.2.3 Chọn nút Time Series Nhấn Run đƣợc kết Hình 3.2.3 Kết xử lý Time Series Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 51 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Bước 5: Chọn nút Filter để loại bỏ trƣờng không cần thiết chọn nút Table Sản lƣợng dự báo cho quý năm 2009 đƣợc hiển thị bảng kết Hình 3.2.3 Bảng kết dự báo Bước 6: Hiển thị kết qua biểu đồ: chọn nút Multiplot Plot Hình 3.2.3 Chọn nút Multiplot Plot Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 52 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng Hình 3.2.3 Biểu đồ kết qua Multiplot Hình 3.2.3 10 Biểu đồ kết qua Plot Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 53 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng KẾT LUẬN Dự báo nói chung tốn thú vị có ảnh hƣởng lớn đến việc xác lập kế hoạch hành động Nó có vai trò đặc biệt quan trọng đơn vị làm kinh tế giai đoạn kinh tế thị trƣờng đầy tính cạnh tranh Ngƣời nhận định tƣơng lai ngƣời chiến thắng Bất nhận định có sở suy luận Cơ sở việc tổng kết kinh nghiệm diễn khứ, quy luật đƣợc xác lập suy luận logic nhƣng nhìn chung sở xuất phát từ liệu lịch sử Song khơng có nghĩa ta có liệu lịch sử tốt, có phƣơng pháp tiến hành dự báo phù hợp, giải thích đƣợc khứ cách xác ta n tâm với kết dự báo Dự báo dự báo Các kiện, biến cố ngẫu nhiên làm ảnh hƣởng đến kết dự báo chừng mực ta xác định đƣợc lập luận đơn giản từ số nhƣng lại yếu tố chi phối lớn đến kết dự báo Ánh hƣởng yếu tố ngẫu nhiên có tác động thực nhƣ đến dự báo hồn tồn phụ thuộc vào nội dung, chất biến cố xảy mà ta nhận biết đƣợc Việc cảm nhận ảnh hƣởng tùy vào nhận định chuyên gia Rõ ràng yêu cầu việc tích hợp hai phƣơng pháp định lƣợng - định tính nhu cầu có thực làm tăng độ xác cho toán dự báo Qua đồ án giới thiệu cách khái quát khái niệm, phƣơng pháp nhƣ nguyên lý xây dựng hệ thống phân tích dự báo Bên cạnh việc áp dụng phần mềm SPSS Modeler giải tốn dự báo giúp ngƣời dùng chuyển hóa liệu giải nhanh chóng nhƣ phát triển tốn, mơ hình dự báo, hỗ trợ việc định Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 54 Đồ án tốt nghiệp Trƣờng ĐHDL Hải Phòng TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT [1] Lê Văn Dụy: Mơ hình dự báo ngắn hạn, Thơng tin Khoa học Thống kêViện Khoa học Thống kê, 2008 [2] Lê Xuân Phƣơng: Ứng dụng phương pháp chuyên gia dự báo lĩnh vực Bưu – Viễn thơng, Tạp chí Công nghệ Thông tin Truyền thông, 2004 [3] Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Văn Huân, Vũ Xuân Nam: Bài giảng phân tích dự báo kinh tế, Trƣờng đại học Thái Nguyên, 2009 [4] Nguyễn Trọng Hoài, Phùng Thanh Bình, Nguyễn Khánh Duy: Dự báo phân tích liệu kinh tế tài chính, NXB ĐH Thống kê, 2009 [5] Nguyễn Văn Cao, Trần Thái Ninh: Giáo trình Lý thuyết xác suất Thống kê tốn, NXB ĐH Kinh Tế Quốc Dân, 2008 [6] Trần Ngọc Vũ: Giáo trình Hướng dẫn sử dụng SPSS, Hà Nội, 3/2005 [7] Sổ tay điều tra viên địa bàn mẫu, Ban đạo tổng điều tra dân số nhà trung ƣơng, Tổng cục thống kê – Cục thống kê thành phố Hải Phòng, 11/2008 [8]http://isponre.gov.vn/home/dien-dan/463-tong-quan-ve-phuong-phap-dubao-va-kha-nang-ap-dung-mot-so-mo-hinh-trong-du-bao-bien-dong-tai-nguyen-vamoi-truong-tai-viet-nam TÀI LIỆU TIẾNG ANH [1] John E.Hanke, at el: Business forecastin, NXB Pearson 2010 [2] Thomas L, Saaty, Luis G Vargas: Prediction - Projection and Forecasting, Kluwer Academic Publishers, 1991 [3] http://www.forecastingmethods.net/ [4]ftp://ftp.software.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/modeler /14.2/en/ Nguyễn Trung Kiên – Lớp CT1301 55 ... thiệu dự báo vai trò Chƣơng 1: BÀI TỐN PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO Trong chƣơng trình bày khái niệm kiến thức dự báo nhƣ phƣơng pháp dự báo Chƣơng 2: HỆ THỐNG PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO Tìm hiểu phƣơng pháp. .. cập nhật hoàn thiện phƣơng pháp dự báo 1.3.2 Dựa vào phương pháp dự báo: Dự báo chia thành nhóm: - Dự báo phương pháp chuyên gia: Loại dự báo đƣợc tiến hành sở tổng hợp, xử lý ý kiến chuyên gia... loại dự báo 1.3.1 Căn vào độ dài thời gian dự báo: 1.3.2 Dựa vào phƣơng pháp dự báo: 10 1.3.3 Căn vào nội dung (đối tƣợng dự báo) 11 1.4 Các phƣơng pháp dự báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu và tích hợp các phương pháp dự báo , Tìm hiểu và tích hợp các phương pháp dự báo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay