Tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội việt nam đối với người nghèo

281 1 0
  • Loading ...
1/281 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGƠ MẠNH CHÍNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGƠ MẠNH CHÍNH TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI VIỆT NAM ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHÈO Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 9340201 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Hoàng Đức PGS TS Trương Thị Hồng Tp Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án công trình nghiên cứu tơi Số liệu, kết nghiên cứu trình bày luận án trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Trong q trình cơng tác ngân hàng sách hội Việt Nam, sưu tầm số liệu từ ngân hàng sách hội tài liệu từ ngành có liên quan đến việc thực chương trình giảm nghèo việc triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phủ để thực luận án Tôi xin cam đoan luận án thân thực dẫn người hướng dẫn khoa học Luận án hoàn toàn không chép từ luận án người khác Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước viện đào tạo sau đại học, khoa ngân hàng, nhà trường pháp luật Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2019 Tác giả Ngơ Mạnh Chính MỤC LỤC Lời cam đoan Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Chương Giới thiệu luận án tiến sĩ kinh tế 1.1 Sự cần thiết lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.1.2 Mục tiêu cụ thể 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.3.2.1 Về không gian 1.3.2.2 Về thời gian 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.4.1 Phương pháp định tính 1.4.2 Phương pháp định lượng 1.5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.5.1 Ý nghĩa khoa học 1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.6 Những điểm luận án 1.7 Kết cấu luận án Kết luận chương Chương Tổng quan tình hình nghiên cứu, sở lý thuyết tác động tín dụng ngân hàng Chính sách hội người nghèo mơ hình nghiên cứu 2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu tác động tín dụng người nghèo 2.1.1 Tác động tín dụng người nghèo theo chương trình giảm nghèo 2.1.2 Tác động tín dụng người nghèo theo vấn đề hội 14 2.2 Tổng quan tín dụng ngân hàng Chính sách hội 21 2.2.1 Khái niệm 21 2.2.2 Đặc điểm 21 2.3 Khái niệm tín dụng vi mơ nghèo 22 2.3.1 Tín dụng vi mơ 22 2.3.2 Nghèo 23 2.4 Lý thuyết tác động tín dụng vi mơ người nghèo 24 2.4.1 Các nghiên cứu lý thuyết 24 2.4.2 Các nghiên cứu thực nghiệm 32 2.5 Tác động tín dụng vi mơ người nghèo 40 2.6 Mơ hình nghiên cứu 41 2.7 Ý nghĩa việc tăng cường tín dụng ngân hàng CSXH Việt Nam người nghèo 45 2.8 Kinh nghiệm tăng cường TDVM người nghèo số quốc gia giới 46 2.8.1 Kinh nghiệm Bangladesh 46 2.8.2 Kinh nghiệm Nam Phi 48 2.8.3 Kinh nghiệm Hà Lan 49 Kết luận chương 50 Chương Thực trạng tác động tín dụng ngân hàng CSXH Việt Nam người nghèo 52 3.1 Tổng quan ngân hàng Chính sách hội 53 3.1.1 Quá trình đời ngân hàng Chính sách hội 53 3.1.2 Cơ cấu tổ chức mạng lưới hoạt động 54 3.1.3 Phương thức hoạt động 56 3.1.4 Kết hoạt động 59 3.1.4.1 Tập trung nguồn vốn 59 3.1.4.2 Cho vay 61 3.1.4.3 Thu nợ 62 3.1.4.4 Quản lý dư nợ 62 3.1.4.5 Kết hoạt động tài 65 3.2 Thực trạng nghèo đói chương trình giảm nghèo giai đoạn 2011-2015, giai đoạn 2016-2020 Việt Nam 67 3.2.1 Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2011-2015 giai đoạn 2016-2020 68 3.2.2 Thực trạng nguyên nhân nghèo Việt Nam 70 3.2.2.1 Thực trạng nghèo Việt Nam 70 3.2.2.2 Nguyên nhân nghèo Việt Nam 72 3.2.3 Mối quan hệ nghèo vấn đề hội 74 3.3 Thực trạng tác động tín dụng ngân hàng Chính sách hội Việt Nam người nghèo 75 3.3.1 Định hướng phủ giảm nghèo 75 3.3.2 Tác động tín dụng ngân hàng Chính sách hội Việt Nam người nghèo 79 3.3.2.1 Đối với việc gia tăng thu nhập người nghèo 79 3.3.2.2 Đối với việc nâng cao hiệu sử dụng vốn vay (trả nợ vay hạn) người nghèo 80 3.3.2.3 Đối với việc gia tăng khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng Chính sách hội người nghèo 81 Kết luận chương 82 Chương Khảo sát, kiểm định mô hình nghiên cứu tác động tín dụng ngân hàng Chính sách hội Việt Nam người nghèo 83 4.1 Nghiên cứu sơ 84 4.1.1 Phỏng vấn chuyên gia 84 4.1.2 Phỏng vấn nhóm 85 4.2 Nghiên cứu thức 88 4.2.1 Các biến nghiên cứu 88 4.2.2 Điều tra, khảo sát thu thập liệu 92 4.2.3 Cách thức tổ chức điều tra, khảo sát 94 4.2.4 Nội dung điều tra, khảo sát thống kê mô tả biến nghiên cứu 94 4.2.5 Mơ hình hồi quy 95 4.2.6 Kết chạy mơ hình 98 4.2.6.1 Mơ hình đánh giá việc gia tăng thu nhập người nghèo 98 4.2.6.2 Mơ hình đánh giá hiệu sử dụng vốn vay (việc trả nợ vay hạn) người nghèo 106 4.2.6.3 Mơ hình đánh giá khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng Chính sách hội người nghèo 116 4.3 Đánh giá chung tác động tín dụng ngân hàng CSXH Việt Nam người nghèo 122 4.3.1 Những tác động tích cực 124 4.3.2 Những tác động chưa tích cực nguyên nhân 125 4.3.2.1 Những tác động chưa tích cực 125 4.3.2.2 Nguyên nhân tác động chưa tích cực 126 Kết luận chương 129 Chương Giải pháp tăng cường tín dụng ngân hàng Chính sách hội Việt Nam người nghèo 130 5.1 Định hướng, mục tiêu tiêu giảm nghèo bền vững Việt Nam đến năm 2020 131 5.1.1 Định hướng 131 5.1.2 Mục tiêu 131 5.1.2.1 Mục tiêu tổng quát 131 5.1.2.2 Mục tiêu cụ thể 132 5.1.3 Các tiêu chủ yếu cần đạt đến năm 2020 132 5.2 Định hướng phát triển ngân hàng Chính sách hội đến năm 2020 133 5.2.1 Mục tiêu tổng quát 134 5.2.2 Mục tiêu cụ thể 134 5.2.3 Định hướng hoạt động 135 5.2.4 Các điều kiện, sở hỗ trợ để ngân hàng Chính sách hội hoạt động theo định hướng 136 5.3 Giải pháp tăng cường tín dụng ngân hàng Chính sách hội Việt Nam người nghèo 139 5.3.1 Nhóm giải pháp ngân hàng Chính sách hội 139 5.3.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ phủ, ngành, địa phương thân người nghèo 145 5.3.2.1 Nhóm giải pháp phủ 145 5.3.2.2 Giải pháp Bộ Lao động – Thương binh hội 149 5.3.2.3 Nhóm giải pháp quyền địa phương cấp 150 5.3.2.4 Nhóm giải pháp tổ chức Chính trị - hội nhận ủy thác 154 5.3.2.5 Giải pháp tổ tiết kiệm & vay vốn 155 5.3.2.6 Giải pháp thân người nghèo 156 Kết luận chương 157 Kết luận 158 Danh mục cơng trình nghiên cứu khoa học cơng bố Tài liệu tham khảo Phụ lục 3.1 Tổng hợp nguồn vốn ngân hàng CSXH qua năm giai đoạn 2011-2016 Phụ lục 3.2 Tổng hợp doanh số cho vay chương trình tín dụng giai đoạn 2011-2016 Phụ lục 3.3 Tổng hợp doanh số thu nợ chương trình tín dụng giai đoạn 20112016 Phụ lục 3.4 Chi tiết dư nợ chương trình tín dụng qua năm giai đoạn 2011-2016 Phụ lục 3.5 Chất lượng tín dụng chương trình cho vay thời điểm 31/12/2016 Phụ lục 3.6 Thống kê thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo Việt Nam giai đoạn 20112015 theo khu vực Phụ lục 3.7 Thống kê thực trạng hộ nghèo, hộ cận nghèo Việt Nam giai đoạn 20152016 theo khu vực Phụ lục 4.1 Bảng câu hỏi vấn chuyên gia Phụ lục 4.2 Nội dung trả lời chun gia (Ơng Ngơ Trường Thi – Chánh văn phòng quốc gia giảm nghèo) Phụ lục 4.3 Nội dung trả lời chuyên gia (TS Nguyễn Duy Lượng – Phó Chủ tịch Trung ương Hội nơng dân Việt Nam) Phụ lục 4.4 Nội dung trả lời chun gia (Ơng Phan Trọng Hữu – Phó trưởng Ban đạo giảm nghèo tỉnh Đồng Nai) Phụ lục 4.5 Nội dung trả lời chuyên gia (Ông Nguyễn Nhữ Điều – Nguyên Phó Giám đốc chi nhánh ngân hàng CSXH tỉnh Đồng Nai) Phụ lục 4.6 Bảng câu hỏi vấn nhóm Phụ lục 4.7 Nội dung trả lời vấn nhóm (Nhóm thứ I) Phụ lục 4.8 Nội dung trả lời vấn nhóm (Nhóm thứ II) Phụ lục 4.9 Nội dung trả lời vấn nhóm (Nhóm thứ III) Phụ lục 4.10 Nội dung trả lời vấn nhóm (Nhóm thứ IV) Phụ lục 4.11 Nội dung trả lời vấn nhóm (Nhóm thứ V) Phụ lục 4.12 Nội dung trả lời vấn nhóm (Nhóm thứ VI) Phụ lục 4.13 Bảng câu hỏi điều tra khảo sát Phụ lục 4.14 Bảng mô tả biến điều tra, khảo sát (Đánh giá gia tăng thu nhập) Phụ lục 4.15 Bảng mô tả biến điều tra, khảo sát (Đánh giá việc trả nợ hạn) Phụ lục 4.16 Bảng mô tả biến điều tra, khảo sát (Đánh giá khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng) Phụ lục 4.17 Bảng tổng hợp kết điều tra, khảo sát DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CHỮ VIẾT TẮT ASXH An sinh hội CSXH Chính sách hội CT-XH Chính trị - hội DTTS Dân tộc thiểu số ĐTCS Đối tượng sách KT-XH Kinh tế - hội LĐ-TB&XH Lao động – Thương binh hội MFPED Ủy ban tài chính, kế hoạch phát triển kinh tế HĐQT Hội đồng quản trị SXKD Sản xuất kinh doanh TCVM Tài vi mơ TDVM Tín dụng vi mơ TDUĐ Tín dụng ưu đãi UBND Ủy ban nhân dân XHCN hội chủ nghĩa WB Ngân hàng giới WTO Tổ chức thương mại giới Phụ lục 4.12 NỘI DUNG TRẢ LỜI PHỎNG VẤN NHĨM (Nhóm thứ VI) Để đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến việc gia tăng thu nhập, việc trả nợ hạn, khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi hộ nghèo hiệu chương trình tín dụng ưu đãi Chính phủ góp phần thực có hiệu chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, thực vấn đối tượng thụ hưởng chương trình giảm nghèo (hộ nghèo) người có liên quan trực tiếp đến việc thực chương trình tín dụng ưu đãi (cán giảm nghèo, cán UBND cấp xã, cán tổ chức CT-XH, cán tổ TK&VV) Qua thực tế sử dụng cung cấp đồng vốn, xin ông (bà) hỗ trợ việc trả lời số câu hỏi sau nhằm giúp chúng đạt mục tiêu Câu hỏi Xin ơng (bà) cho biết gia đình vay vốn hay chưa? Trả lời: Người thứ nhất: Gia đình vay vốn ngân hàng CSXH Người thứ hai: Gia đình vay vốn Người thứ ba: Gia đình tơi vay vốn Người thứ tư: Đã vay vốn Người thứ năm: Gia đình tơi vay vốn ngân hàng CSXH Người thứ sáu: Đã có vay vốn Người thứ bảy: Đã vay vốn Người thứ tám: Gia đình tơi vay vốn Người thứ chín: Gia đình vay vốn Người thứ mười: Gia đình chúng tơi vay vốn ngân hàng CSXH Người thứ mười một: Đã vay vốn Câu hỏi Xin ông (bà) cho biết gia đình vay vốn ngân hàng nào? Người thứ nhất: Vay vốn ngân hàng CSXH Người thứ hai: Ngân hàng CSXH Người thứ ba: Ngân hàng CSXH Người thứ tư: Vay ngân hàng CSXH Người thứ năm: Gia đình tơi vay tiền ngân hàng CSXH Người thứ sáu: Vay ngân hàng CSXH Người thứ bảy: Vay vốn ngân hàng CSXH Người thứ tám: Ngân hàng CSXH Người thứ chín: Gia đình tơi vay vốn ngân hàng CSXH Người thứ mười: Gia đình chúng tơi vay vốn ngân hàng CSXH Người thứ mười một: Ngân hàng CSXH Câu hỏi Xin ơng (bà) cho biết gia đình vay tiền sử dụng vào mục đích gì? Người thứ nhất: Gia đình tơi vay 15 triệu đồng thực vào cải tạo lại vườn điều Người thứ hai: Vay chương trình: 10 triệu đồng giải việc làm mua bán nhỏ, 12 triệu đồng Nước vệ sinh môi trường nông thôn vô nước máy + sửa nhà vệ sinh Người thứ ba: Gia đình vay 30 triệu đồng nguồn vốn vay HSSV để đầu tư cho học ổn định, lâu dài Người thứ tư: Vay 20 triệu đồng để trồng cà phê Người thứ năm: Gia đình tơi vay 30 triệu đồng để ni bò sinh sản sản xuất trồng lúa, bắp Người thứ sáu: 20 triệu đồng chăn ni bò sinh sản Người thứ bảy: Vay 25 triệu đồng hộ nghèo chăn ni bò Hiện bò sinh sản vay 20 triệu đồng HSSV để nộp học phí Người thứ tám: Gia đình tơi vay vốn với số tiền 25 triệu đồng, thêm tiền mua bò Người thứ chín: Gia đình vay vốn sử dụng vào mục đích ni bò với số tiền 20 triệu đồng với số lượng bò sinh sản Người thứ mười: Gia đình chúng tơi vay 40 triệu đồng Đã sử dụng vào mục đích đầu tư chăn ni bò giống con, dê 10 đầu tư phân bón cho 0,7 cam Người thứ mười một: Gia đình vay 27 triệu đồng để trồng mới, chăm sóc vườn tiêu Câu hỏi Xin ông (bà) cho biết thực trạng SXKD gia đình? Người thứ nhất: Thực trạng SXKD gia đình tơi bị khó khăn vay nguồn vốn q Mong ngân hàng cho thêm nguồn vốn Người thứ hai: Hiện gia đình tơi sử dụng nguồn vốn để mua bán nhỏ Người thứ ba: Gia đình đầu tư chăm sóc vườn tiêu Người thứ tư: Cây cà phê giá thành thấp, tơi có trồng thêm tiêu chăn nuôi heo, gà, … Người thứ năm: Gia đình vay số tiền để sản xuất: trồng bắp trồng lúa, năm vụ ni bò sinh sản Người thứ sáu: Chăn ni bò có hiệu quả, sinh sản thật bò Người thứ bảy: Làm rẫy chăn ni bò, gia cầm Người thứ tám: Hiện nay, gia đình tơi có 5.000 m2 ruộng để trồng lúa bò Người thứ chín: Gia đình sử dụng nguồn vốn có hiệu sử dụng vào SXKD Người thứ mười: Hiện nay, gia đình chúng tơi SXKD có hiệu kinh tế cao việc đầu tư sản xuất Người thứ mười một: Hiện nay, gia đình đầu tư trồng mới, chăm sóc vườn tiêu Câu hỏi Xin ơng (bà) cho biết thu nhập gia đình thay đổi sau vay vốn? Người thứ nhất: Từ ngày vay nguồn vốn ngân hàng, gia đình làm ăn ổn định nguồn vốn không nhiều Người thứ hai: Từ vay vốn ngân hàng, gia đình tơi thay đổi nhiều, thu nhập nhiều hơn, năm Người thứ ba: Sau vay vốn tạo việc làm ổn định, thu nhập tạm ổn Người thứ tư: Gia đình có tăng thu nhập sau vay vốn Người thứ năm: Sau vay số vốn ngân hàng CSXH, kinh tế gia đình có nhiều thay đổi, thu nhập khấm Từ mà gia đình sửa chữa lại nhà cửa khang trang nuôi ăn học đến nơi đến chốn, trường có việc làm ổn định Người thứ sáu: Có tăng hiệu chăn ni bò gia đình tơi Người thứ bảy: Thu nhập chăn ni có đơi lúc thất giá mặt sản xuất mùa hay bị giá Người thứ tám: Từ gia đình tơi vay vốn ngân hàng CSXH lãi suất thấp, khơng phải vay ngồi lãi suất cao, tơi thấy gia đình tơi có thay đổiNgười thứ chín: Thu nhập gia đình ổn định sau vay vốn ngân hàng CSXH Người thứ mười: Từ gia đình chúng tơi Nhà nước quan tâm, giúp đỡ cho vay vốn ngân hàng CSXH gia đình có vốn đầu tư phân bón mua bò giống, dê để phát triển kinh tế có thu nhập ổn định, đời sống vật chất nâng cao, xây dựng nhà cửa đầu tư cho ăn học Người thứ mười một: Được vay vốn trồng tiêu đến thu nhập gia đình ổn định Câu hỏi Theo ông (bà) thời gian cho vay ngân hàng phù hợp hay chưa sau năm gia đình trả hết nợ? Người thứ nhất: Thời gian ngân hàng cho vay phù hợp cho gia đình tơi trả nợ Người thứ hai: Đã phù hợp Đến hạn gia đình trả hết nợ Người thứ ba: Thời gian cho vay ngân hàng phù hợp, sau năm gia đình trả hết trả nợ Người thứ tư: Thời gian cho vay ngân hàng phù hợp trả hết trả nợ sau năm Người thứ năm: Trong thời gian vay vốn ngân hàng phù hợp với gia đình, sau năm trả hết nợ Người thứ sáu: Đã phù hợp cần tăng thêm thời hạn cho vay Ví dụ: chăn ni bò 36 tháng xin tăng thêm 12 tháng đủ điều kiện để trả nợ cho ngân hàng Người thứ bảy: Trong thời gian vay ngân hàng CSXH phù hợp Người thứ tám: Tôi thấy thời gian cho vay Trong năm bò mẹ sinh bê chưa trả vốn vay đề nghị cho vay gia hạn thêm năm trả vốn Người thứ chín: Theo tơi, thời gian cho vay ngân hàng phù hợp, khoảng sau năm gia đình trả hết trả nợ Người thứ mười: Theo gia đình chúng tơi, thời gian cho vay ngân hàng phù hợp Gia đình chúng tơi trả hết nợ thời hạn quy định (4 năm) Người thứ mười một: Thời gian vay vốn ngân hàng phù hợp, sau năm gia đình trả hết nợ * Vì chưa phù hợp? Người thứ nhất: Người thứ hai: Người thứ ba: Người thứ tư: Người thứ năm: Người thứ sáu: Người thứ bảy: Người thứ tám: Vì thời gian cho vay ngắn Người thứ chín: Người thứ mười: Người thứ mười một: Câu hỏi Xin ơng (bà) cho biết gia đình có thực trả nợ hạn cho ngân hàng hay không? Người thứ nhất: Gia đình tơi thực trả nợ hạn cho ngân hàng đóng lãi hàng tháng Người thứ hai: Có gửi tiết kiệm hàng tháng Người thứ ba: Gia đình trả nợ hạn Người thứ tư: Gia đình có thực trả nợ hạn cho ngân hàng Người thứ năm: Gia đình thực trả nợ hạn cho ngân hàng Người thứ sáu: Gia đình trả lãi, gửi tiền tiết kiệm, trả gốc thời hạn ngân hàng đề Người thứ bảy: Gia đình thực trả nợ thời hạn Người thứ tám: Vì cho vay ngắn nên chưa trả nợ Người thứ chín: Gia đình thực trả nợ hạn cho ngân hàng Người thứ mười: Gia đình chúng tơi ln thực trả nợ hạn cho ngân hàng chấp hành tốt quy chế ngân hàng đề Người thứ mười một: Gia đình thực trả nợ hạn theo quy định ngân hàng Câu hỏi Việc vay vốn gia đình thường gặp trở ngại trở ngại lớn nhất? Người thứ nhất: Việc vay vốn ngân hàng gia đình tơi khơng gặp trở ngại gì, tổ vay vốn làm việc tốt, ngân hàng giải ngân nhanh chóng, gia đình vô phấn khởi vay vốn ngân hàng CSXH Người thứ hai: Khơng gặp trở ngại Người thứ ba: Chỉ tiêu nguồn vốn vay ngân hàng CSXH Người thứ tư: Việc vay vốn có trở ngại nguồn vốn hạn chế Người thứ năm: Việc vay vốn khơng gặp trở ngại Người thứ sáu: Trở ngại gia đình đến hạn đầu tư mùa màng trở lại, thất thu chưa trả nợ cho ngân hàng nên xin gia hạn Người thứ bảy: Vay vốn gia đình thường gặp trở ngại lớn chăn nuôi gặp rủi ro HSSV lúc trường thường không kiếm việc làm ổn định Người thứ tám: Vì hồn cảnh khó khăn, tiền nên mua phải bò xấu, lâu sinh nên chưa trả nợ Người thứ chín: Việc vay vốn gia đình khơng gặp trở ngại Người thứ mười: Việc vay vốn gia đình chúng tơi khơng gặp trở ngại Đề nghị ngân hàng cho vay vốn tăng thêm Người thứ mười một: Chỉ tiêu nguồn vốn vay Câu hỏi Xin ông (bà) đánh giá khả nghèo gia đình? Người thứ nhất: Được vay vốn ngân hàng CSXH, gia đình tơi khơng phải vay ngồi lãi suất cao nên kinh tế có phần lên thoát nghèo, lên cận nghèo Người thứ hai: Từ ngày vay vốn ngân hàng, kinh tế gia đình ổn định có hướng phát triển Người thứ ba: Khả nghèo gia đình sau vay vốn để đầu tư sản xuất ổn định, kinh tế lên từ nguồn vốn vay Người thứ tư: Gia đình có khả nghèo nhờ tăng gia sản xuất nhiều loại trồng nhiều loại vật nuôi Người thứ năm: Nhờ số vốn bên hộ nghèo ngân hàng, gia đình tăng gia sản xuất chăn ni nên thoát nghèo năm 2014 Người thứ sáu: Gia đình chưa thể nghèo Người thứ bảy: Từ vay vốn ngân hàng, kinh tế có vươn lên nghèo Người thứ tám: Gia đình chưa thể nghèo Người thứ chín: Được đầu tư vay vốn ngân hàng, gia đình tơi đầu tư ni bò sinh sản Khoảng năm gia đình nghèo Người thứ mười: Được quan tâm Nhà nước, quan tâm lớn ngân hàng CSXH, gia đình chúng tơi có kế hoạch làm ăn nên đạt kết cao từ vay vốn ngân hàng CSXH, có khả nghèo bền vững Người thứ mười một: Được vay vốn ngân hàng đến gia đình nghèo bền vững * Vì khơng thể nghèo? Người thứ nhất: Người thứ hai: Người thứ ba: Người thứ tư: Người thứ năm: Người thứ sáu: Vì thời gian cho vay ngắn Xin tăng thêm thời hạn cho vay Người thứ bảy: Người thứ tám: Vì tiền nên mua phải bò xấu, lâu sinh nên chưa nghèo Người thứ chín: Người thứ mười: Người thứ mười một: Người thứ mười hai: Câu hỏi 10 Xin ông (bà) cho biết nguyện vọng kế hoạch gia đình thời gian tới? Người thứ nhất: Nguyện vọng gia đình mong ngân hàng cho vay thêm đồng vốn để gia đình phát triển kinh tế gia đình tốt Người thứ hai: Mong ngân hàng cho vay thời hạn dài hơn, nguồn vốn nhiều Xin ngân hàng cho thêm chương trình hỗ trợ cho người vay để hợp tác lao động nước Người thứ ba: Mong ngân hàng CSXH có nhiều nguồn vốn vay để giúp đỡ cho người dân Người thứ tư: Nguyện vọng gia đình muốn ngân hàng cho vay tăng vốn để có nhiều phương án sản xuất Người thứ năm: Nguyện vọng gia đình sau năm tới ngân hàng quan tâm hỗ trợ cho gia đình tiếp tục vay số vốn để kinh tế gia đình làm ăn khấm Người thứ sáu: Nguyện vọng gia đình xin tăng thêm nguồn vốn vay có thu nhập kinh tế ổn định thoát nghèo Người thứ bảy: Nguyện vọng gia đình hội viên xin đề nghị ngân hàng CSXH trung ương bố trí nguồn vốn nhiều tí cho vay nhiều để làm giàu, thoát nghèo bền vững Người thứ tám: Đề nghị ngân hàng CSXH tiếp tục cho vay gia đình tơi phát triển kinh tế để nghèo bền vững Người thứ chín: Nguyện vọng kế hoạch gia đình thời gian tới đề nghị ngân hàng cho Tổ trưởng vay vốn để phát triển kinh tế, làm giàu cho gia đình, nghèo bền vững Người thứ mười: Gia đình tơi có nguyện vọng ngân hàng CSXH tiếp tục cho vay vốn, tăng nguồn vốn chương trình để tạo điều kiện cho nông dân phát triển kinh tế Kế hoạch vay vốn ngân hàng CSXH đầu tư mục đích, làm ăn có hiệu quả, phát triển kinh tế, thu nhập cao Người thứ mười một: Trong thời gian tới ngân hàng có thêm nhiều nguồn vốn để giúp đỡ cho người dân vay, ổn định kinh tế Phụ lục 4.13 BẢNG CÂU HỎI (Điều tra, khảo sát) Để đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến việc gia tăng thu nhập, việc trả nợ hạn khả tiếp cận hộ nghèo nguồn vốn vay chúng tơi phối hợp cán làm cơng tác xố đói giảm nghèo, Tổ trưởng Tổ TK&VV thực điều tra, khảo sát đến đối tượng hộ nghèo địa phương Rất mong nhận hợp tác ơng (bà) việc hồn thành Bảng câu hỏi khảo sát thông qua việc trả lời câu hỏi nhằm giúp chúng tơi có đánh giá xác yếu tố ảnh hưởng đến việc gia tăng thu nhập khả tiếp cận nguồn vốn vay hộ nghèo I Điều tra, khảo sát việc gia tăng thu nhập trả nợ hạn hộ nghèo: Hộ gia đình vay vốn ngân hàng: □ Chính sách hội □ Nông nghiệp PTNT □ Hợp tác □ Khác Khoản vay hộ gia đình có hưởng lãi suất ưu đãi hay khơng? □ Có □ Không Tổng số vốn thực dự án: ……… triệu đồng Vốn tự có: … … triệu đồng Mục đích sử dụng vốn vay: □ Chăn ni □ Trồng trọt □ Buôn bán nhỏ □ Tiểu thủ công nghiệp □ Nghề khác Số tiền gửi tiết kiệm: …… triệu đồng Độ tuổi chủ hộ: …… tuổi Giới tính chủ hộ: □ Nam □ Nữ Hộ gia đình thuộc dân tộc: □ Kinh □ Dân tộc khác 10 Số thành viên độ tuổi lao động: …… người 11 Số thành viên ngồi độ tuổi lao động: …… người 12 Trình độ học vấn chủ hộ: □ Tiểu học □ Trung học phổ thông □ Trung học sở □ Trung cấp, cao đẳng 13 Thị trường tiêu thụ có ổn định: □ Ổn định □ Không ổn định 14 Hộ gia đình có trả nợ hạn hay khơng? □ Có □ Khơng 15 Thu nhập hộ gia đình tăng thêm (triệu đồng/năm) sau thời gian vay vốn: Sau năm: ……… triệu đồng Sau năm: ……… triệu đồng Sau năm: ……… triệu đồng II Điều tra, khảo sát khả tiếp cận nguồn vốn vay: (Khoanh tròn vào giá trị chọn lựa 1: Hồn toàn phản đối, 2: Phản đối, 3: Trung lập, 4: Đồng ý, 5: Hoàn toàn đồng ý) Mức độ đồng ý Biến Hộ nghèo thường xuyên nghe tuyên truyền, phổ biến 5 Hồ sơ, thủ tục vay vốn ngân hàng đơn giản, dễ hiểu Hạn chế trình độ khơng thể tự làm hồ sơ vay vốn 5 Gặp khó khăn xây dựng phương án SXKD Việc bình xét cho vay Tổ TK&VV khó khăn Thái độ cán ngân hàng tốt phục vụ hộ nghèo 5 Nguồn vốn cho vay ngân hàng hạn chế 10 Khả tiếp cận nguồn vốn cho vay hộ nghèo cao quy định, hướng dẫn cho vay ngân hàng UBND xã, Hội đoàn thể, Tổ TK&VV luôn sẵn sàng giúp đỡ hộ nghèo việc lập hồ sơ vay vốn Khi vay vốn, hộ nghèo phải chịu chi phí phát sinh ngồi quy định Phụ lục 4.14 BẢNG MƠ TẢ BIẾN ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT (Đánh giá gia tăng thu nhập) Biến Mô tả I Biến phụ thuộc: thunhaptangthem Thu nhập tăng thêm hộ nghèo II Biến độc lập vaynganhang Hộ nghèo tham gia vay vốn ngân hàng: Chính sách hội - giá trị 1, ngân hàng khác - giá trị laisuatuudai Khoản vay hộ gia đình có hưởng lãi suất ưu đãi hay khơng? (có – giá trị 1, khơng – giá trị 0) vonduan Tổng số vốn tham gia dự án (vd: 20 triệu đồng) vontuco Số vốn tự có (vd: triệu đồng) Mục đích sử dụng vốn: channuoi Chăn nuôi – giá trị 1, ngành khác – giá trị trongtrot Trồng trọt – giá trị 1, ngành khác – giá trị buonban Buôn bán nhỏ – giá trị 1, ngành khác – giá trị tieuthucn Tiểu thủ công nghiệp – giá trị 1, ngành khác – giá trị tietkiem Số tiền gửi tiết kiệm (vd: triệu đồng) dotuoi Độ tuổi chủ hộ (vd: 45, 50 tuổi) gioitinh Giới tính chủ hộ (Nam – giá trị 1, nữ - giá trị 0) dantoc Dân tộc kinh – giá trị 1, dân tộc khác – giá trị sotvientrongtld Số thành viên tuổi lao động (vd: người) sotvienngoaitld Số thành viên tuổi lao động (vd: người) Trình độ học vấn chủ hộ: tieuhoc Tiểu học – giá trị 1, cấp khác – giá trị trunghoccs Trung học sở – giá trị 1, cấp khác – giá trị trunghocpt Trung học phổ thông – giá trị 1, cấp khác – giá trị trungcapcaodang Trung cấp – giá trị 1, cấp khác – giá trị thitruong Thị trường tiêu thụ: Ổn định - giá trị 1, không ổn định - giá trị Phụ lục 4.15 BẢNG MÔ TẢ BIẾN ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT (Đánh giá việc trả nợ vay hạn) Biến Mô tả I Biến phụ thuộc: tranodunghan Hộ nghèo có ý thức trả nợ hạn cho ngân hàng hay khơng sau q trình sử dụng vốn vay II Biến độc lập vaynganhang Hộ nghèo tham gia vay vốn ngân hàng: Chính sách hội - giá trị 1, ngân hàng khác - giá trị laisuatuudai Khoản vay hộ gia đình có hưởng lãi suất ưu đãi hay khơng? (có – giá trị 1, không – giá trị 0) vonduan Tổng số vốn tham gia dự án (vd: 20 triệu đồng) vontuco Số vốn tự có (vd: triệu đồng) Mục đích sử dụng vốn: channuoi Chăn ni – giá trị 1, ngành khác – giá trị trongtrot Trồng trọt – giá trị 1, ngành khác – giá trị buonban Buôn bán nhỏ – giá trị 1, ngành khác – giá trị tieuthucn Tiểu thủ công nghiệp – giá trị 1, ngành khác – giá trị tietkiem Số tiền gửi tiết kiệm (vd: triệu đồng) dotuoi Độ tuổi chủ hộ (vd: 45, 50 tuổi) gioitinh Giới tính chủ hộ (Nam – giá trị 1, nữ - giá trị 0) dantoc Dân tộc kinh – giá trị 1, dân tộc khác – giá trị sotvientrongtld Số thành viên tuổi lao động (vd: người) sotvienngoaitld Số thành viên ngồi tuổi lao động (vd: người) Trình độ học vấn chủ hộ: tieuhoc Tiểu học – giá trị 1, cấp khác – giá trị trunghoccs Trung học sở – giá trị 1, cấp khác – giá trị trunghocpt Trung học phổ thông – giá trị 1, cấp khác – giá trị trungcapcaodang Trung cấp – giá trị 1, cấp khác – giá trị thitruong Thị trường tiêu thụ: Ổn định - giá trị 1, không ổn định - giá trị Phụ lục 4.16 BẢNG MÔ TẢ BIẾN ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT (Đánh giá khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng CSXH) Biến Mô tả I Biến phụ thuộc: khanangtiepcan Khả tiếp cận nguồn vốn cho vay hộ nghèo cao (giá trị từ - 5) II Biến độc lập tuyentruyen Hộ nghèo thường xuyên nghe tuyên truyền, phổ biến quy định, hướng dẫn cho vay ngân hàng (giá trị từ 5) sansanggiupdo UBND xã, Hội đoàn thể, Tổ TK&VV luôn sẵn sàng giúp đỡ hộ nghèo việc lập hồ sơ vay vốn (giá trị từ - 5) thutucvayvon Hồ sơ, thủ tục vay vốn ngân hàng đơn giản, dễ hiểu (giá trị từ - 5) trinhdo Hạn chế vê trình độ khơng thể tự làm hồ sơ vay vốn (giá trị từ - 5) xaydungphuongan Gặp khó khăn xây dựng phương án SXKD (giá trị từ 5) binhxetchovay Việc bình xét cho vay Tổ TK&VV khó khăn (giá trị từ - 5) thaidophucvu Thái độ cán ngân hàng tốt phục vụ hộ nghèo (giá trị từ - 5) chiphikhac Khi vay vốn, hộ nghèo phải chịu chi phí phát sinh ngồi quy định (giá trị từ - 5) nguonvonhanche Nguồn vốn cho vay ngân hàng hạn chế (giá trị từ - 5) Phụ lục 4.17 BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT S Mô Số người điều tra, T hình khảo sát Số người Tỷ lệ Số người không Tỷ lệ (người) đồng ý (người) (%) đồng ý (người) (%) + Sau năm: 1.994 1.951 97,8 43 2,2 + Sau năm: 1.994 1.986 99,6 0,4 + Sau năm: 1.994 1.993 99,9 0,1 1.994 1.458 73,1 536 26,9 + Hoàn toàn phản đối: 1.994 130 6,5 + Phản đối: 1.994 293 14,7 + Trung lập: 1.994 193 9,7 + Đồng ý: 1.994 798 40,0 + Hoàn toàn đồng ý: 1.994 580 29,1 T Kết điều tra, khảo sát Gia tăng thu nhập Trả nợ hạn Khả tiếp cận nguồn vốn tín dụng cuả người nghèo cao (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ kết điều tra, khảo sát) ... động tín dụng ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam người nghèo 75 3.3.1 Định hướng phủ giảm nghèo 75 3.3.2 Tác động tín dụng ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam người nghèo ... Thực trạng tác động tín dụng ngân hàng CSXH Việt Nam người nghèo 52 3.1 Tổng quan ngân hàng Chính sách xã hội 53 3.1.1 Q trình đời ngân hàng Chính sách xã hội 53 3.1.2... tín dụng ngân hàng CSXH Việt Nam người nghèo Chương 5: Giải pháp tăng cường tín dụng ngân hàng CSXH Việt Nam người nghèo với nội dung như: Định hướng, mục tiêu tiêu giảm nghèo bền vững Việt Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội việt nam đối với người nghèo , Tín dụng của ngân hàng chính sách xã hội việt nam đối với người nghèo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay