Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix tại doanh nghiệp tư nhân nhựa lâm thăng đến năm 2022

117 0 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ NA MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI DOANH NGHIỆP NHÂN NHỰA LÂM THĂNG ĐẾN NĂM 2022 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ NA MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI DOANH NGHIỆP NHÂN NHỰA LÂM THĂNG ĐẾN NĂM 2022 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Hướng ứng dụng Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS LÊ THANH HÀ TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi Lê Na - Học viên Cao học Khóa 26 Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả nghiên cứu trình bày luận văn Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn rõ ràng Luận Văn, tơi xin cam đoan kiến thức, nội dung số liệu mà tơi trình bày nghiên cứu kết trình nghiên cứu khoa học học tập thân tơi, khơng thực việc chép sử dụng nghiên cứu tác giả khác hình thức Tơi xin cam đoan điều hồn toàn thật chịu hoàn toàn trách nhiệm có sự gian dối TP Hồ Chí Minh, Ngày 26 Tháng 11 Năm 2018 TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Na MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ PHẦN TÓM TẮT .1 ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài .3 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 5 Ý nghĩa thực tiễn .6 Kết cấu luận văn PHẦN NỘI DUNG .8 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETINGMARKETING MIX 1.1 Lý thuyết Marketing 1.1.1 Khái niệm Marketing .8 1.1.2 Mục tiêu, chức vai trò Marketing 1.1.2.1 Mục tiêu Marketing 1.1.2.2 Chức Marketing 1.1.2.3 Vai trò Marketing 10 1.1.3 Những khái niệm cốt lõi Marketing 11 1.2 Lý thuyết MarketingMix .15 1.2.1 Khái niệm MarketingMix 15 1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động MarketingMix 17 1.2.2.1 Môi trường vi mô 17 1.2.2.2 Môi trường vĩ mô 17 1.3 Nội dung chủ yếu hoạt động Marketing - Mix 17 1.3.1 Xây dựng mục tiêu 17 1.3.2 Nghiên cứu phân khúc thị trường .18 1.3.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu .19 1.3.4 Định vị sản phẩm thị trường mục tiêu 19 1.3.5 Hoạt động Marketing - Mix 20 1.3.5.1 Chính sách sản phẩm .20 1.3.5.2 Chính sách giá 21 1.3.5.3 Chính sách chiêu thị 21 1.3.5.4 Chính sách phân phối 22 TÓM TẮT CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETINGMIX TẠI DOANH NGHIỆP NHÂN NHỰA LÂM THĂNG 24 2.1 Tổng quan thị trường nhựa Thế giới Việt Nam 24 2.1.1 Ngành nhựa giới .24 2.1.2 Ngành nhựa Việt Nam 26 2.2 Giới thiệu tổng quan Doanh nghiệp nhân Nhựa Lâm Thăng .30 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 30 2.2.2 Cơ cấu tổ chức .31 2.2.3 Giới thiệu sản phẩm Công ty 31 2.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty từ 2013 – 2017 32 2.4 Phân tích đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động MarketingMix Công ty 33 2.4.1 Môi trường vĩ mô 33 2.4.1.1 Mơi trường văn hóa – xã hội 33 2.4.1.2 Môi trường kinh tế 34 2.4.1.3 Môi trường tự nhiên .37 2.4.1.4 Môi trường công nghệ .38 2.4.1.5 Môi trường trị – pháp luật .39 2.4.1.6 Môi trường nhân học 40 2.4.2 Môi trường vi mô 41 2.4.2.1 Công ty 41 2.4.2.2 Nhà cung cấp 42 2.4.2.3 Những người môi giới .43 2.4.2.4 Khách hàng 44 2.4.2.5 Các đối thủ cạnh tranh .45 2.5 Thực trạng hoạt động Marketing Công ty .47 2.5.1 Công tác tổ chức hoạt động Marketing 47 2.5.2 Khách hàng mục tiêu .48 2.5.3 Định vị thị trường 48 2.5.4 Hoạt động MarketingMix Công ty 49 2.5.4.1 Chính sách sản phẩm (Product) .49 2.5.4.2 Chính sách giá (Price) .51 2.5.4.3 Chính sách chiêu thị (Promotion) 54 2.5.4.4 Chính sách phân phối (Place) 56 2.5.4.5 Đánh giá 57 2.5.5 Hoạt động nghiên cứu thị trường 60 2.5.5.1 Xác định vấn đề nghiên cứu 60 2.5.5.2 Hình thức nghiên cứu 60 2.5.5.3 Địa điểm thời gian điều tra thị trường 60 2.5.5.4 Tiến hành thu thập liệu .60 2.5.5.5 Phân tích kết nghiên cứu thị trường 61 TÓM TẮT CHƯƠNG 71 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETINGMIX TẠI CÔNG TY 72 3.1 Mục tiêu hoạt động MarketingMix Công ty đến năm 2022 72 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động MarketingMix Công ty 73 3.2.1 Hoàn thiện hoạt động nghiên cứu thị trường 73 3.2.2 Thiết lập phòng Marketing riêng biệt 74 3.2.3 Các giải pháp hoàn thiện hoạt động MarketingMix Công ty 76 3.2.3.1 Giải pháp hoàn thiện chiến lược sản phẩm 76 3.2.3.2 Giải pháp hoàn thiện chiến lược giá 78 3.2.3.3 Giải pháp hoàn thiện chiến lược chiêu thị .79 3.2.3.4 Giải pháp hoàn thiện chiến lược phân phối .83 3.2.4 Tính khả thi giải pháp 84 3.2.5 Kiến nghị 84 3.2.5.1 Kiến nghị với Doanh nghiệp Nhựa nhân Lâm Thăng 84 3.2.5.2 Kiến nghị với Hiệp hội Bao Bì Việt Nam .85 TÓM TẮT CHƯƠNG 87 PHẦN KẾT LUẬN 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Diễn giải Association of South East Asian Nations - Hiệp hội Quốc gia ASEAN CIF Cost, Insurance, Freight (tiền hàng, cước phí, bảo hiểm) CNĐKKD Chứng nhận đăng kí kinh doanh CPI Consumer Price Index – Chỉ số giá tiêu dùng DT Doanh thu ĐVT Đơn vị tính FDI Foreign Direct Investment - Đầu trực tiếp nước FTA Hiệp định thương mại tự GDP Gross Domestic Product – Tổng sản phẩm quốc nội 10 HĐKD Hoạt động kinh doanh 11 HĐTC Hoạt động tài 12 KCS Kiểm tra chất lượng sản phẩm 13 LN Lợi nhuận 14 MTV Một thành viên 15 NAFTA 16 QLDN Quản lý doanh nghiệp 17 SEO Search Engine Optimization - Tối ưu hóa cơng cụ tìm kiếm 18 TNDN Thu nhập doanh nghiệp 19 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 20 TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh Đơng Nam Á North American Free Trade Agreement - Hiệp định mậu dịch Tự Bắc Mỹ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 – Cơ cấu thị trường cung cấp nguyên vật liệu nhựa nhập theo giá trị theo khối lượng năm 2015 28 Bảng 2.2 - Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty từ 2013 – 2017 32 Bảng 2.3 – Mức độ tăng trưởng GDP từ 2011 – 2017 35 Bảng 2.4 – Chỉ số giá tiêu dùng CPI từ 2011 - 2017 35 Bảng 2.5 – Chỉ số giá vàng / giá đô la Mỹ từ 2011 – 2017 36 Bảng 2.6 – Thơng Bộ tài biểu thuế nhập ưu đãi .36 Bảng 2.7 – Thống kê dân số TP HCM từ 2011 - 2017 .40 Bảng 2.8 – Tỷ trọng tính chất nhóm ngành sản phẩm Công ty .49 Bảng 2.9 – Bảng giá bao bì dệt PP bán lẻ Cơng ty so với đối thủ tiêu biểu năm 2017 52 Bảng 2.10 – Các đợt khuyến định kỳ Doanh nghiệp áp dụng 56 Bảng 2.11 – Các thang đo tương ứng với biến bảng khảo sát 61 Bảng 2.12 – Kết khảo sát ý kiến khách hàng yếu tố sản phẩm .62 Bảng 2.13 – Kết khảo sát ý kiến khách hàng yếu tố giá 63 Bảng 2.14 – Kết khảo sát ý kiến khách hàng yếu tố chiêu thị 65 Bảng 2.15 – Kết khảo sát ý kiến khách hàng yếu tố phân phối 67 Bảng 2.16 – Kết khảo sát tỷ lệ nhóm ngành khách hàng kinh doanh 68 Bảng 2.17 – Kết khảo sát ý kiến khách hàng định sử dụng sản phẩm tương lai 69 Bảng 2.18 – Kết khảo sát ý kiến khách hàng việc giới thiệu sản phẩm công ty cho người khác .69 Bảng 3.1 – Mục tiêu tăng trưởng doanh số bán hàng Lâm Thăng từ 2018 - 2022 73 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1 – Các khái niệm cốt lõi Marketing 11 Hình 1.2 – Bốn yếu tố Marketing Mix .15 Hình 1.3 – Nguyên tắc SMART 17 Hình 1.4 – Ba cấp độ sản phẩm 20 Hình 2.1 – Nhu cầu nguyên liệu nhựa giới năm 2015 25 Hình 2.2 – Nhu cầu chuyển đổi ngành nhựa tồn cầu (2016) 26 Hình 2.3 – Cơ cấu giá trị ngành nhựa Việt Nam theo nhóm ngành năm 2015 26 Hình 2.4 – Cơ cấu giá trị ngành nhựa Việt Nam theo địa lý năm 2015 27 Hình 2.5 – Cơ cấu chủng loại nguyên liệu nhựa nhập từ 2010 – 2015 27 Hình 2.6 - Tình hình xuất sản phẩm nhựa năm 2015 2016 29 Hình 2.7 – Cơ cấu thị trường xuất sản phẩm nhựa năm 2016 (% tính theo trị giá) .29 Hình 2.8 – Cơ cấu tổ chức Doanh nghiệp Lâm Thăng .31 Hình 2.9 – Cơ cấu thành phần khách hàng Lâm Thăng .44 Hình 2.10 – Kênh phân phối cơng ty 56 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CỦA TÁC GIẢ NGUYỄN VĂN CHỨC (2016) STT Tiêu chí đánh giá Mức độ hài lòng Về sản phẩm Chất lượng sản phẩm Chủng loại sản phẩm Kích thước sản phẩm Thương hiệu sản phẩm 5 Thời gian bảo hành sản phẩm Về giá sản phẩm Mức giá sản phẩm Sự phù hợp giá chất lượng sản phẩm Chế độ chiết khấu mua hàng số lượng lớn Thời gian toán Hoạt động phân phối Phạm vi vận chuyển sản phẩm Dịch vụ giao nhận sản phẩm Khả đáp ứng sản phẩm Kho bãi chứa sản phẩm Hoạt động xúc tiến sản phẩm Các chương trình khuyến Hoạt động quảng cáo, tuyên truyền Hoạt động Marketing trực tiếp ( catalogue, email ) Hoạt động bán hàng cá nhân 5 Dịch vụ hậu PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Xin chào Qúy khách hàng! Tôi Lê Na, học viên Cao học khoa Quản Trị Kinh doanh Khóa K26 Trường Đại học Kinh tế TPHCM, đồng thời nhân viên thuộc phận nhân Doanh nghiệp nhân Nhựa Lâm Thăng Hiện tại, tiến hành khảo sát phục vụ cho Luận Văn Thạc sĩ với đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Mix Doanh nghiệp nhân Nhựa Lâm Thăng đến năm 2022” Rất mong Qúy khách dành chút thời gian q báu để giúp đỡ tơi cách trả lời bảng câu hỏi Xin chân thành cảm ơn hỗ trợ Qúy khách! Qúy khách vui lòng cho biết mức độ đồng ý Qúy khách phát biểu Với mức độ sau: Hồn tồn khơng đồng ý Khơng đồng ý Bình thường Đồng ý Hoàn toàn đồng ý P1 – SẢN PHẨM (PRODUCT) MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ P1.1 Thiết kế mẫu sản phẩm đa dạng, thu hút quý khách Các thông số kỹ thuật, tính chất, lợi ích P1.2 sản phẩm mang lại đáp ứng yêu cầu quý khách P1.3 Kích cở, chủng loại sản phẩm đa dạng, phong phú Sản phẩm bao bì Lâm Thăng chất P1.4 lượng cao, nâng cao giá trị sản phẩm khách hàng P1.5 P1.6 P1.7 Qúy khách hài lòng với sản phẩm Lâm Thăng Thương hiệu Lâm Thăng đáng tin cậy Qúy khách hài lòng với sách sau bán hàng P2 - GIÁ CẢ (PRICE) P2.1 P2.2 P2.3 giảm giá phù hợp Giá cạnh tranh so với sản phẩm loại thị trường P2.5 Phương thức tốn linh hoạt P3 - CHIÊU THỊ (PROMOTION) Các hình thức khuyến đa dạng, thu hút quý khách Các thơng tin sản phẩm, sách khuyến mãi… dễ dàng nắm bắt Qúy khách nhận thông tin hữu ích, chương trình khuyến mãi… từ P3.3 Lâm Thăng thường xun có sách Cơng ty có mức chiết khấu hợp lý P3.2 Chính sách giá phù hợp, linh hoạt P2.4 P3.1 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ hoạt động Marketing trực tiếp email trực tiếp, tiếp thị catalog sản phẩm,… MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ Qúy khách nhận thông tin hữu ích, chương trình khuyến mãi… từ P3.4 hoạt động Marketing trực tuyến website, mạng xã hội, trang thơng tin điện tử, cơng cụ tối ưu hóa tìm kiếm… Hình ảnh thương hiệu Lâm Thăng P3.5 quảng bá rộng rãi kênh truyền thông Qúy khách hài lòng với cách giao tiếp, P3.6 vấn, bán hàng chuyên nghiệp nhân viên Lâm Thăng P4 - PHÂN PHỐI (PLACE) P4.1 P4.2 P4.3 P4.4 P4.5 P4.6 MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ Thời gian giao hàng cam kết Hệ thống kênh phân phối rộng rãi, dễ tiếp cận Có khơng gian giao dịch thoải mái, Cách bố trí sản phẩm trưng bày dễ nhìn, dễ lựa chọn Qúy khách hài lòng thái độ, tác phong nhân viên giao hàng Khung phục vụ hợp lý, tiện lợi cho khách hàng Một số câu hỏi khác Hiện anh chị sử dụng sản phẩm bao bì dệt PP cho nhóm ngành Nhóm (nhóm ngành hàng nơng sản) Nhóm (nhóm ngành hàng thức ăn gia súc, thủy hải sản) Nhóm (nhóm ngành hàng vật liệu xây dựng) Qúy khách có tiếp tục sử dụng sản phẩm Lâm Thăng khơng? Có Đang cân nhắc Khơng Q khách có sẵn lòng giới thiệu sản phẩm Lâm Thăng với khách hàng khác? Có Đang cân nhắc Khơng Thơng tin cá nhân Họ tên: …………………………… Chức vụ: ……………………… Email: ……………………………… SDT: ………………………… Đơn vị Công tác: ……………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn cộng tác quý khách hàng! PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY CỦA BẢNG CÂU HỎI Trích lọc liệu từ SPSS  Yếu tố Sản phẩm Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Alpha Standardized Items 827 N of Items 835 Summary Item Statistics Maximum / N of Mean Minimum Maximum Range Minimum Variance Items Item Means 3.571 3.350 4.045 694 1.207 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Sanpham1 21.650 9.191 631 794 Sanpham2 20.955 9.940 462 822 Sanpham3 21.592 8.653 607 801 Sanpham4 21.490 9.508 564 806 Sanpham5 21.522 9.841 713 789 Sanpham6 21.452 10.083 553 808 Sanpham7 21.338 9.802 549 808 054  Yếu tố Giá Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha Based on Alpha Standardized Items 871 N of Items 875 Summary Item Statistics Maximum / Mean Minimum Maximum Range Item Means 3.610 3.089 4.357 1.268 Minimum N of Variance 1.410 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Giaca1 14.420 4.963 771 829 Giaca2 14.650 4.768 715 839 Giaca3 14.962 5.024 593 869 Giaca4 14.478 4.802 772 826 Giaca5 13.694 4.701 661 854 219 Items  Yếu tố Chiêu thị Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha Based on Alpha Standardized Items 811 N of Items 819 Summary Item Statistics Maximum / N of Mean Minimum Maximum Range Minimum Variance Item Means 2.589 1.363 3.446 2.083 2.528 816 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Corrected Cronbach's Variance if Item-Total Alpha if Item Item Deleted Correlation Deleted Chieuthi1 12.726 5.841 467 810 Chieuthi2 12.389 5.213 708 747 Chieuthi3 12.312 5.037 717 744 Chieuthi4 13.987 6.423 565 786 Chieuthi5 14.172 6.554 572 787 Chieuthi6 12.089 6.389 474 801 Items  Yếu tố Phân phối Reliability Statistics Cronbach's Cronbach's Alpha Based on N of Alpha Standardized Items Items 810 814 Summary Item Statistics Maximum / N of Mean Minimum Maximum Range Minimum Variance Item Means 3.346 2.006 4.318 2.312 2.152 589 Items Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Phanphoi1 16.975 5.935 439 807 Phanphoi2 18.070 5.245 540 789 Phanphoi3 16.408 5.256 582 778 Phanphoi4 16.580 5.745 603 777 Phanphoi5 16.592 5.499 639 767 Phanphoi6 15.758 4.954 652 761 Nguồn: Kết khảo sát tác giả PHỤ LỤC KHẢO SÁT Ý KIẾN BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY VỀ CÁC GIẢI PHÁP DO TÁC GIẢ ĐỀ XUẤT Ban lãnh đạo Doanh nghiệp nhân Nhựa Lâm Thăng hợp tác đánh giá tính khả thi Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động Marketing Mix Doanh nghiệp nhân Nhựa Lâm Thăng đến năm 2022 tác giả đề xuất Danh sách Ban lãnh đạo Cơng ty thực bao gồm:  Ơng Lâm Huê Thăng – Giám Đốc  Bà Huỳnh Cẩm Phấn – Phó Giám Đốc  Bà Nguyễn Thị Minh Hồng – Trưởng phòng Kinh Doanh  Bà Phí Việt Xn – Kế tốn trưởng  Ơng Nguyễn Đình Sáng – Trưởng phòng Sản Xuất  Ơng Nguyễn Hải Hà – Trưởng phòng Kỹ Thuật Bảng câu hỏi đặt vấn đề sau: Ý kiến Ban lãnh đạo Cơng ty giải pháp hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường tác giả đề xuất? Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Chấp nhận Không đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Ý kiến khác …………………… Ý kiến Ban lãnh đạo Công ty giải pháp thiết lập phòng Marketing riêng biệt tác giả đề xuất? Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Chấp nhận Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Ý kiến khác …………………… Ý kiến Ban lãnh đạo Cơng ty giải pháp hồn thiện chiến lược sản phẩm tác giả đề xuất? Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Chấp nhận Khơng đồng ý Hồn tồn không đồng ý Ý kiến khác …………………… Ý kiến Ban lãnh đạo Cơng ty giải pháp hồn thiện chiến lược giá tác giả đề xuất? Hoàn tồn đồng ý Đồng ý Chấp nhận Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Ý kiến khác …………………… Ý kiến Ban lãnh đạo Công ty giải pháp hoàn thiện chiến lược chiêu thị tác giả đề xuất? Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Chấp nhận Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Ý kiến khác …………………… Ý kiến Ban lãnh đạo Cơng ty giải pháp hồn thiện chiến lược phân phối tác giả đề xuất? Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Chấp nhận Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Ý kiến khác …………………… PHỤ LỤC KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY VỀ CÁC GIẢI PHÁP DO TÁC GIẢ ĐỀ XUẤT STT CÂU HỎI Hoàn toàn đồng ý Đồng ý Chấp nhận Khơng đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý Ý kiến khác Hoàn toàn đồng ý Ý kiến Ban lãnh Đồng ý đạo Công ty giải Chấp nhận pháp thiết lập phòng Khơng đồng ý Marketing riêng biệt Hồn tồn khơng đồng ý tác giả đề xuất? Ý kiến khác Hoàn toàn đồng ý Ý kiến Ban lãnh Đồng ý đạo Công ty giải Chấp nhận pháp hồn thiện chiến Khơng đồng ý lược sản phẩm tác Hồn tồn khơng đồng ý giả đề xuất? Ý kiến khác Hoàn toàn đồng ý Ý kiến Ban lãnh Đồng ý đạo Công ty giải Chấp nhận pháp hồn thiện chiến Khơng đồng ý lược giá tác giả đề Hồn tồn khơng đồng ý xuất? Ý kiến khác Hoàn toàn đồng ý Ý kiến Ban lãnh Đồng ý đạo Công ty giải Chấp nhận pháp hồn thiện chiến Khơng đồng ý lược chiêu thị tác giả Hoàn toàn khơng đồng ý đề xuất? Ý kiến khác Hồn tồn đồng ý Ý kiến Ban lãnh Đồng ý đạo Cơng ty giải Chấp nhận pháp hồn thiện chiến Khơng đồng ý lược phân phối tác Hồn tồn khơng đồng ý giả đề xuất? Ý kiến khác Ý kiến Ban lãnh đạo Công ty giải pháp hồn thiện cơng tác nghiên cứu thị trường tác giả đề xuất? KẾT QUẢ (%) 16.7 66.7 16.6 0 16.7 33.3 33.3 0 16.7 16.7 50 16.7 0 16.6 50 16.7 16.7 16.6 16.7 50 16.7 0 16.6 16.7 33.3 50 0 PHỤ LỤC Hình – Phân phối sản xuất vật liệu nhựa toàn cầu Nguồn: Plastics Europe Market Research Group and Conversio Market & Strategy GmbH Hình – Top nước xuất nhựa lớn giới Nguồn: Export Genius - Market research company Hình – Top nước nhập nhựa lớn giới Nguồn: Export Genius - Market research company Hình – Mức độ tăng trưởng ngành nhựa giới từ 1950 – 2015 Nguồn: Plastics Europe Market Research Group and Conversio Market & Strategy GmbH ... XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX TẠI CÔNG TY 72 3.1 Mục tiêu hoạt động Marketing – Mix Công ty đến năm 2022 72 3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing. .. “MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHỰA LÂM THĂNG ĐẾN NĂM 2022 Tác giả hi vọng phân tích giải pháp thiết thực từ nghiên cứu giúp Doanh nghiệp nhựa Tư. .. HỒ CHÍ MINH LÊ NA MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING MIX TẠI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHỰA LÂM THĂNG ĐẾN NĂM 2022 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh - Hướng ứng dụng Mã số: 8340101 LUẬN
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix tại doanh nghiệp tư nhân nhựa lâm thăng đến năm 2022 , Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động marketing mix tại doanh nghiệp tư nhân nhựa lâm thăng đến năm 2022

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay