Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng giao dịch của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh bình phước

128 5 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - NGUYỄN THỊ TUYẾT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GIAO DỊCH CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM - - NGUYỄN THỊ TUYẾT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GIAO DỊCH CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC Chun ngành Mã số : Tài – Ngân hàng : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HOÀNG HẢI YẾN TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng giao dịch khách hàng nhân địa bàn tỉnh Bình Phước” cơng trình nghiên cứu tơi thực hướng dẫn TS Hoàng Hải Yến Các thông tin, số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực Các tài liệu tham khảo trích dẫn đầy đủ rõ ràng Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Tuyết MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ Chương : GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý thực đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa thực tiễn đề tài 1.7 Kết cấu luận văn Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC LỰA CHỌN NGÂN HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN 2.1 Lý thuyết hành vi tiêu dùng khách hàng 2.1.1 Khái niệm hành vi tiêu dùng 2.1.2 Lý thuyết yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng 10 2.1.3 Lý thuyết tiến trình mua hàng khách hàng 14 2.2 Tổng quan Ngân hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng nhân 16 2.2.1 Khái niệm ngân hàng 16 2.2.2 Các dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng nhân 17 2.3 Lược khảo nghiên cứu yếu tốảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng khách hàng 21 2.4 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 25 Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Quy trình thực nghiên cứu 33 3.2 Nghiên cứu định lượng sơ 34 3.2.1 Xây dựng thang đo sơ 34 3.2.2 Xây dựng bảng câu hỏi khảo sát 36 3.2.3 Mẫu, cỡ mẫu phương pháp thu thập liệu 37 3.2.4 Phân tích liệu 37 3.3 Nghiên cứu định lượng thức 37 3.3.1 Thang đo thức bảng câu hỏi khảo sát 37 3.3.2 Mẫu nghiên cứu phương pháp thu thập liệu thức 38 3.3.3 Phân tích liệu 39 Chương 4: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42 4.1 Kết nghiên cứu định lượng sơ 42 4.1.1 Thang đo “Uy tín thương hiệu ngân hàng” 42 4.1.2 Thang đo “Chất lượng dịch vụ” 43 4.1.3 Thang đo “Sự thuận tiện” 44 4.1.4 Thang đo “Chi phí, giá cả” 45 4.1.5 Thang đo “Thái độ phục vụ nhân viên” 46 4.1.6 Thang đo “Chế độ hậu mãi, quảng cáo” 47 4.2 Kết nghiên cứu định lượng thức 50 4.2.1 Thống kê mô tả mẫu 50 4.2.2 Phân tích độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach’s Alpha 54 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 58 4.2.4 Phân tích tương quan Pearson 65 4.2.5 Phân tích hồi quy 65 Chương 5: GIẢI PHÁP NHẰM GIA TĂNG SỰ LỰA CHỌN CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC 77 5.1 Giải pháp kiến nghị nhằm thu hút khách hàng nhân sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng 77 5.1.1 Nâng cao uy tín, hình ảnh thương hiệu ngân hàng: 77 5.1.2 Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ 78 5.1.3 Gia tăng tính tiện ích, thuận tiện an toàn giao dịch ngân hàng 80 5.1.4 Hồn thiện sách lãi suất phí dịch vụ, đảm bảo tính cạnh tranh 81 5.1.5 Xây dựng đội ngũ nhân viên đảm bảo số lượng chất lượng 82 5.1.6 Tăng cường hoạt động chiêu thị, hậu mãi, chăm sóc khách hàng 83 5.2 Hạn chế nghiên cứu: 84 KẾT LUẬN CHUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Agribank : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam ATM : Automatic Teller Machine - Máy rút tiền tự động BIDV : Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát Triển Việt Nam EFA : Element Factor Analysis - Phân tích nhân tố khám phá KMO : Hệ số Kaiser-Meyer-Olkin NHTM : Ngân hàng thương mại NHTM CP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTM NN : Ngân hàng thương mại nhà nước NXB : Nhà xuất Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín Việt Nam SPSS : Statistical Package for the Social Sciences - Chương trình máy tính phục vụ cơng tác thống kê TCTD : Tổ chức tín dụng TP HCM : Thành phố Hồ Chí Minh UBGSTCQG : Ủy ban Giám sát Tài Quốc gia Vietcombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Viettinbank : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Kết thực số tiêu lĩnh vực tín dụng, ngân hàng tỉnh Bình Phước tính đến cuối năm 2017 Bảng 2.1: Tổng hợp giả thuyết nghiên cứu Bảng 3.1: Bảng tổng hợp mã hóa biến Bảng 4.1: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha sơ thang đo “Uy tín thương hiệu ngân hàng” Bảng 4.2: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha sơ thang đo “Chất lượng dịch vụ” Báng 4.3: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha sơ thang đo “Sự thuận tiện” Báng 4.4: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha sơ thang đo “Chi phí Giá cả” Báng 4.5: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha sơ thang đo “Thái độ phục vụ nhân viên Báng 4.6: Kết phân tích hệ số Cronbach’s Alpha sơ thang đo “Chế độ hậu mãi, quảng cáo” Báng 4.7: Bảng tổng hợp biến sau nghiên cứu định lượng sơ Báng 4.8: Bảng phân tích cấu mẫu giới tính Báng 4.9: Bảng phân tích cấu mẫu độ tuổi Báng 4.10: Bảng phân tích cấu mẫu nghề nghiệp Báng 4.11: Bảng phân tích cấu mẫu thu nhập hàng tháng Báng 4.12: Bảng tổng hợp phân tích nhân học Bảng 4.13: Tổng hợp kết kiểm định Cronbach’s alpha thức tất thang đo Bảng 4.14: Bảng kết kiểm định KMO Bartlett's lần Bảng 4.15: Tổng hợp kết phân tích nhân tố EFA lần Bảng 4.16: Bảng kết kiểm định KMO Bartlett's lần Bảng 4.17: Tổng hợp kết phân tích nhân tố lần Bảng 4.18: Bảng kết kiểm định KMO Bartlett's lần Bảng 4.19: Tổng hợp kết phân tích nhân tố lần Bảng 4.20: Bảng xoay nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn Bảng 4.21: Bảng kết kiểm định KMO Bartlett's biến phụ thuộc Bảng 4.22: Kết mơ hình hồi quy: Bảng 4.23: Kết R2 hiệu chỉnh Bảng 4.24: Kết phả phân tích ANOVA Bảng 4.25: Kết luận giả thuyết nghiên cứu DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Số lượng tổ chức tín dụng Việt Nam tính đến năm 2015 Hình 2.1: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dung khách hàng Hình 2.2: Quá trình định mua hàng người tiêu dùng Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu lý thuyết Biểu đồ 4.1: Biểu đồ phân tán Scatter Plot chuỗi phần dư chuẩn hóa Biểu đồ 4.2: Biểu đồ Histogram_Phân phối chuẩn phần dư QC1 18,65 8,799 ,621 ,674 QC2 18,62 8,554 ,584 ,680 QC3 18,70 8,544 ,573 ,682 QC4 18,72 10,011 ,356 ,740 QC5 18,58 8,491 ,562 ,685 QC6 18,99 9,551 ,266 ,779 Bảng số 7: Hệ số Cronbach Alpha thang đo “Chế độ hậu mãi, quảng cáo” lần sau loại biến QC6 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,779 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted QC1 15,19 6,536 ,595 ,725 QC2 15,16 6,134 ,609 ,718 QC3 15,23 6,228 ,569 ,732 QC4 15,26 7,259 ,414 ,779 QC5 15,12 6,099 ,580 ,728 Bảng số 8: Hệ số Cronbach Alpha thang đo “Quyết định lựa chọn” Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,777 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted QD1 7,32 2,600 ,651 ,656 QD2 7,36 2,605 ,648 ,660 QD3 7,44 2,891 ,543 ,773 Phụ lục 5: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA Bảng số 1: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA LẦN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig Initial Eigenvalues Component Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 6,902 2,832 2,293 1,771 1,629 1,193 1,072 ,904 ,832 ,786 ,752 ,725 ,679 ,645 ,617 ,579 ,540 ,492 ,468 ,439 ,403 ,386 ,381 ,355 ,335 ,304 ,258 ,220 ,207 % of Cumulative Variance % 23,800 23,800 9,766 33,566 7,906 41,472 6,108 47,580 5,617 53,198 4,115 57,313 3,697 61,010 3,116 64,126 2,868 66,995 2,712 69,707 2,594 72,301 2,501 74,802 2,341 77,143 2,223 79,367 2,129 81,496 1,995 83,491 1,862 85,353 1,698 87,051 1,613 88,664 1,513 90,177 1,388 91,566 1,330 92,896 1,314 94,210 1,222 95,432 1,157 96,589 1,049 97,639 ,888 98,527 ,758 99,285 ,715 100,000 ,825 3100,010 406 ,000 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 6,902 23,800 23,800 2,832 9,766 33,566 2,293 7,906 41,472 1,771 6,108 47,580 1,629 5,617 53,198 1,193 4,115 57,313 1,072 3,697 61,010 Rotated Component Matrixa Component QC5 ,753 QC2 ,752 QC3 ,717 QC1 ,707 QC4 ,459 CL1 ,777 CL5 ,716 CL4 ,702 CL3 ,696 CL2 ,678 TH3 ,809 TH1 ,746 TH5 ,737 TH2 ,686 TH4 ,415 ,315 ,433 TT2 ,781 TT4 ,760 TT3 ,754 TT5 ,698 TT1 ,695 NV3 NV1 NV4 NV2 NV5 ,362 CP2 CP1 CP3 CP4 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,748 ,712 ,685 ,677 ,478 ,431 ,755 ,712 ,649 ,592 Bảng số 2: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA LẦN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig ,804 2687,938 325 ,000 Initial Eigenvalues Component Total % of Cumulative Variance % 23,209 23,209 10,630 33,839 8,614 42,454 6,613 49,067 6,153 55,219 4,513 59,732 3,716 63,448 3,456 66,904 3,038 69,942 2,847 72,789 2,672 75,461 2,520 77,981 2,350 80,331 2,204 82,535 2,152 84,687 1,935 86,622 1,747 88,369 1,686 90,055 1,559 91,614 1,520 93,134 1,399 94,533 1,346 95,879 1,309 97,188 1,051 98,239 ,955 99,194 ,806 100,000 Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Total Variance % 6,034 23,209 23,209 2,764 10,630 33,839 2,240 8,614 42,454 1,719 6,613 49,067 1,600 6,153 55,219 1,173 4,513 59,732 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 6,034 2,764 2,240 1,719 1,600 1,173 ,966 ,899 ,790 ,740 ,695 ,655 ,611 ,573 ,559 ,503 ,454 ,438 ,405 ,395 ,364 ,350 ,340 ,273 ,248 ,210 CL1 CL3 CL5 CL2 CL4 TT2 TT4 Rotated Component Matrixa Component ,771 ,730 ,709 ,705 ,676 ,777 ,756 TT3 ,749 TT5 ,719 TT1 ,695 TH3 ,804 TH1 ,750 TH5 ,736 TH2 ,683 QC5 QC1 QC2 QC3 NV1 NV3 NV2 NV4 CP2 CP1 CP3 CP4 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,756 ,736 ,735 ,735 ,759 ,740 ,675 ,648 ,256 ,447 ,739 ,717 ,684 ,569 Bảng số 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA LẦN KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig Component ,807 2534,102 300 ,000 Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative % of Cumulative Total Total Variance % Variance % 5,851 23,405 23,405 5,851 23,405 23,405 2,756 11,026 34,431 2,756 11,026 34,431 2,163 8,654 43,085 2,163 8,654 43,085 1,676 6,705 49,790 1,676 6,705 49,790 1,586 6,344 56,133 1,586 6,344 56,133 1,134 4,534 60,668 1,134 4,534 60,668 ,904 3,617 64,285 ,832 3,326 67,611 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 CL1 CL3 CL2 CL5 CL4 TT2 TT4 TT3 TT5 TT1 TH3 TH1 TH5 TH2 QC5 QC2 QC1 QC3 NV3 NV1 NV4 NV2 ,742 ,699 ,692 ,655 ,611 ,569 ,522 ,498 ,440 ,406 ,399 ,392 ,360 ,344 ,290 ,257 ,221 2,967 2,796 2,768 2,620 2,443 2,276 2,089 1,994 1,760 1,622 1,598 1,570 1,441 1,375 1,160 1,026 ,883 70,578 73,373 76,141 78,762 81,205 83,481 85,570 87,564 89,324 90,947 92,545 94,114 95,556 96,931 98,090 99,117 100,000 Rotated Component Matrixa Component ,770 ,732 ,706 ,706 ,675 ,780 ,761 ,752 ,707 ,697 ,781 ,750 ,736 ,693 ,203 ,758 ,744 ,732 ,730 ,753 ,753 ,685 ,673 CP3 CP1 CP2 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,725 ,721 ,675 Bảng số 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig ,683 240,629 ,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Cumulative Variance % Variance % 2,077 69,233 69,233 2,077 69,233 69,233 ,553 18,438 87,671 ,370 12,329 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component QD1 ,858 QD2 ,856 QD3 ,780 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Phụ lục 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Bảng số 1: Phân tích tương quan Pearson TONGQD TONGCL TONGTT TONGTH TONGQC TONGNV TONGCP Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation Sig (2-tailed) Pearson Correlation Sig (2-tailed) TONGQD ,432** ,000 ,231** ,000 ,585** ,000 ,551** ,000 ,450** ,000 ,638** ,000 TONGCL ,432** ,000 ,134* ,024 ,326** ,000 ,314** ,000 ,157** ,008 ,352** ,000 TONGTT ,231** ,000 ,134* ,024 ,048 ,420 ,119* ,046 ,179** ,003 ,153** ,010 TONGTH ,585** ,000 ,326** ,000 ,048 ,420 ,375** ,000 ,298** ,000 ,523** ,000 TONGQC ,551** ,000 ,314** ,000 ,119* ,046 ,375** ,000 ,266** ,000 ,376** ,000 TONGNV ,450** ,000 ,157** ,008 ,179** ,003 ,298** ,000 ,266** ,000 ,374** ,000 Bảng số 2: Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of DurbinSquare the Estimate Watson a ,788 ,621 ,613 ,48465 1,989 a Predictors: (Constant), TONGCP, TONGTT, TONGCL, TONGNV, TONGQC, TONGTH b Dependent Variable: TONGQD Bảng số 3: Phân tích ANOVA ANOVAa df Model Sum of Mean Square F Sig Squares Regression 106,712 17,785 75,719 ,000b Residual 65,063 277 ,235 Total 171,776 283 a Dependent Variable: TONGQD b Predictors: (Constant), TONGCP, TONGTT, TONGCL, TONGNV, TONGQC, TONGTH Bảng số 4: Hệ số Beta Model Unstandardized Coefficients Coefficientsa Standardized t Sig Coefficients Collinearity Statistics TONGCP ,638** ,000 ,352** ,000 ,153** ,010 ,523** ,000 ,376** ,000 ,374** ,000 B Std Error (Constant) -,854 ,243 TONGCL ,139 ,043 TONGTT ,129 ,051 TONGTH ,213 ,040 TONGQC ,294 ,049 TONGNV ,179 ,045 TONGCP ,292 ,046 a Dependent Variable: TONGQD Biểu đồ Beta ,132 ,097 ,239 ,254 ,162 ,296 Tolerance -3,522 3,216 2,554 5,261 6,060 3,973 6,324 ,001 ,001 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,816 ,946 ,665 ,776 ,819 ,624 VIF 1,226 1,057 1,504 1,289 1,221 1,603 Phụ lục7: TRUNG BÌNH CÁC BIẾN ĐỊNH LƯỢNG N TH1 TH2 TH3 TH4 TH5 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 TT1 TT2 TT3 TT4 TT5 CP1 CP2 CP3 CP4 NV1 NV2 NV3 NV4 NV5 QC1 QC2 QC3 QC4 QC5 QC6 QD1 QD2 QD3 TONGCL TONGTT TONGTH TONGQC TONGNV TONGCP TONGQD 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 284 Descriptive Statistics Minimum Maximum 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1,00 5,00 2,00 5,00 1,00 5,00 2,00 5,00 1,00 5,00 2,00 5,00 1,67 5,00 Mean Std Deviation 3,81 1,089 3,81 1,185 3,80 1,092 3,77 ,895 3,59 1,010 3,55 ,966 3,53 ,975 3,46 1,094 3,67 ,996 3,36 ,949 3,40 ,657 2,71 ,906 3,30 ,698 2,93 ,893 3,04 ,744 3,71 1,024 3,77 ,958 3,84 ,897 3,44 ,940 3,38 1,000 3,57 ,950 3,54 ,918 3,62 ,927 3,64 ,835 3,80 ,788 3,83 ,877 3,76 ,890 3,73 ,765 3,87 ,914 3,46 1,034 3,74 ,941 3,70 ,942 3,62 ,927 3,5127 ,73920 3,0775 ,58502 3,7526 ,87275 3,8143 ,67355 3,5273 ,70673 3,7746 ,78966 3,6866 ,77909 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GIAO DỊCH CỦA KHÁCH HÀNG NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC Nguyễn Thị Tuyết Tóm tắt: Để hoạch định chiến lược hoạt động phù hợp nhằm thu hút khách hàng trì khách hàng cũ thị trường cạnh tranh gay gắt nay, ngân hàng thương mại cần xác định yếu tố địnhảnh hưởng đến lựa chọn ngân hàng khách hàng tiềm mà họ muốn nhắm đến muốn trì quan hệ lâu dài Nghiên cứu tập trung vào việc tìm hiểu, xác định nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng giao dịch khách hàng nhân địa bàn tỉnh Bình Phước Kiểm định, chứng minh phù hợp mơ hình áp dụng địa bàn nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định lựa chọn khách hàng nhân Nghiên cứu thực dựa yếu tố lựa chọn trích từ tài liệu tham khảo có liên quan vấn với mẫu quan sát gồm 300 khách hàng nhân độ tuổi từ 18 đến 50 đến giao dịch năm ngân hàng lớn địa bàn tỉnh Bình Phước Các phương pháp định lượng sử dụng bao gồm phân tích độ tin cậy thơng qua hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) phân tích hồi quy tuyến tính mềm SPSS Kết cho thấy yếu tốảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng khách hàng nhân địa bàn tỉnh Bình Phước là: Danh tiếng ngân hàng, Chất lượng dịch vụ, Sự tiện lợi, Giá phí dịch vụ, Thái độ phục vụ nhân viên ngân hàng Chính sách hậu quảng cáo Nghiên cứu nhằm mục đích thu hẹp khoảng trống có hoạt động ngân hàng địa phương thông qua việc xác định yếu tố định lựa chọn ngân hàng quan trọng kết luận với số hàm ý sách dự kiến có tác động đến phát triển ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Bình Phước Từ khóa: Quyết định lựa chọn ngân hàng, khách hàng nhân, tỉnh Bình Phước, phân tích nhân tố FACTORS INFLUENCING THE BANK SELECTION DECISION OF INDIVIDUAL CUSTOMERS IN BINHPHUOC PROVINCE Nguyen Thi Tuyet Abstract: To plan an appropriate marketing strategy for attracting new customers on nowaday competitive market, commercial banks need to identify the criteria on which potential customers determine their bank selection decision The study focuses on examining the bank selection criteria being employed by individual customers of large commercial banks in BinhPhuoc province Our examination relied on selection factors extracted from relevant literature and interviews with a total of 300 individual customers aged from 18 to 50 of the largest commercial banks in Binhphuoc province served as a sample for the study Quantitative methods including reliability Cronbach’s Alpha coefficient, exploratory factor analysis (EFA) and linear regression analysis Findings reveal that the chief factors determining individual customer’s bank selection are: Bank’s reputation, Quality of services, Conveniences, Price and fees of services, Attitude of bankers and After-sales and advertising policies The study aims to bridge the existing gap in local banking literature through identifying the important bank selection determinants and concludes with some policy implications which are expected to have an impact on the development of BinhPhuoc’s commercial banks Keywords: Bank selection decision, Individual customer, BinhPhuoc Province, Factor analysis ... thu hút mở rộng nguồn lực khách hàng cá nhân cho ngân hàng, chọn đề tài: Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng giao dịch khách hàng cá nhân địa bàn tỉnh Bình Phước làm đề tài nghiên... - - NGUYỄN THỊ TUYẾT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GIAO DỊCH CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC Chuyên ngành Mã số : Tài – Ngân hàng : 8340201 LUẬN VĂN... đến định lựa chọn ngân hàng giao dịch khách hàng cá nhân địa bàn tỉnh Bình Phước Kiểm định, chứng minh phù hợp mơ hình áp dụng địa bàn nghiên cứu, đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến định lựa chọn
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng giao dịch của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh bình phước , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng giao dịch của khách hàng cá nhân trên địa bàn tỉnh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay