Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy tại các phòng máy tính trong trường đại học dân lập hải phòng

52 4 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:52

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo ThS Vũ Anh Hùng, thầy tận tình hƣớng dẫn giúp đỡ em suốt trình làm tốt nghiệp Với bảo thầy, em có định hƣớng tốt việc triển khai thực yêu cầu trình làm đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn dạy bảo giúp đỡ thầy giáo, cô giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trƣờng Đại học Dân Lập Hải Phòng trang bị cho em kiến thức để em hồn thành tốt báo cáo tốt nghiệp Xin cảm ơn tới ngƣời thân gia đình quan tâm, động viên suốt trình học tập làm tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn tất bạn bè, đặc biệt bạn lớp CT1002 giúp đỡ đóng góp ý kiến để hồn thành chƣơng trình Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2010 Sinh viên : Đào Thị Lan Anh Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Khố 10, Ngành Cơng nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP CHƢƠNG MƠ TẢ BÀI TỐN VÀ GIẢI PHÁP 1.1 Giới thiệu trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sau gần 14 năm xây dựng phát triển, Trƣờng ĐHDLHP trở thành thƣơng hiệu có uy tín khơng Hải Phòng mà nhiều tỉnh, thành phố nƣớc Sinh viên trƣờng ĐHDLHP đƣợc học tập, hƣớng dẫn đội ngũ giảng viên có trình độ học vấn cao, nhiệt tình với nghiệp “trồng ngƣời” Từ buổi ban đầu có cán bộ, giảng viên hữu, toàn khâu giảng dạy phải thuê giảng viên thỉnh giảng, nhà trƣờng có đội ngũ giảng viên hùng hậu số lƣợng chất lƣợng, với 400 giảng viên, 82% Giáo sƣ, Phó giáo sƣ, Tiến sĩ, Thạc sĩ có lực chun mơn cao, có kinh nghiệm giảng dạy tận tâm với sinh viên Với số lƣợng sinh viên giáo viên nhiều, số lớp học hàng kỳ lên đến gần 500 lớp mơn học Nhu cầu sử dụng phòng máy tính để thực hành giáo viên sinh viên lớn.Trong đó, yêu cầu ban lãnh đạo việc kiểm tra theo dõi giảng dạy phòng máy tính hàng ngày cần thiết -Do đề tài giải đƣợc vấn đề: + Cuối kỳ cán quản lý phòng máy phải có báo cáo chi tiết cho ban lãnh đạo tình hình khai thác phòng máy tính theo phòng máy tính Hiện cán quản lý phòng máy thực phƣơng pháp báo cáo thủ công thực tổng hợp báo cáo excel Điều dẫn đến bất cập thời gian độ xác công tác tổng hợp, báo cáo + Cuối buổi học, tuần cán quản lý phòng máy phải kiểm tra cố xảy phòng máy để kịp thời khắc phục + Đối với việc theo dõi tiến độ thực hành lớp môn học theo lớp kỳ thời điểm đó, cán quản lý phòng máy tính thực tƣơng đối khó khăn việc tính tốn để báo cho giáo viên đƣợc biết số tiết thực hành đƣợc số tiết lại kỳ so với kế hoạch đầu kỳ đặt để cân đối việc giảng dạy để đảm bảo tiến độ đề Bởi cần có hệ thống phần mềm để quản lý việc giảng dạy giáo viên Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP 1.2 Mơ tả lời hoạt động theo dõi giảng dạy phòng máy tính trƣờng ĐH Đầu học kỳ phòng đào tạo dựa vào thời khóa biểu giảng dạy để lập bảng theo dõi tình hình mơn học, sổ theo dõi giảng dạy Sau chyển bảng theo dõi tình hình mơn học cho giáo viên đƣợc phân cơng giảng dạy lớp có mơn học đó, chuyển sổ theo dõi học tập phòng máy cho cán quản lý phòng máy Đầu học kỳ mơn lập sổ nhật ký phòng máy chuyển cho cán quản lý phòng máy tính Hàng ngày sau buổi dạy, thực hành phòng máy tính Giáo viên phải ghi thông tin số sinh viên vắng vào bảng theo dõi tình hình mơn học Từ ghi thông tin nội dung giảng, thời gian, số sinh viên có mặt, danh sách sinh viên vắng vào sổ theo dõi học tập phòng máy Ghi thơng tin tình trạng thiết bị, thời gian giảng dạy, mơn học, lớp học, số tiết học buổi học phòng máy tinh, ký xác nhận Sau ký xác nhận vào sổ theo dõi giảng dạy giáo viên chuyển cho cán lớp ký xác nhận Sau buổi học lớp cán quản lý phòng máy phải đọc sổ nhật ký phòng máy kiểm tra xem có cố nhƣ máy tính hỏng để có phƣơng án sửa chữa kịp thời Sau kỳ cán quản lý phòng máy tiến hành lập báo cáo tình trạng khai thác phòng máy để biết tần số hoạt động phòng máy Báo cáo cố phòng máy, tổng hợp số tiết thực hành thực tế theo lớp Sau đối chiếu thông tin sổ nhật ký phòng máy, sổ theo dõi giảng dạy phòng máy, phòng đào tạo gửi kết kiểm tra vể thời gian giảng dạy giáo viên có xác hay khơng Gửi cho mơn giáo viên xác nhận thông tin lần sau lập bảng thức trình lên ban lãnh đạo nhà trƣờng thông báo đến đơn vị, giáo viên Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP 1.3 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ a) Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ : tiếp nhận thông tin 1.1 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ tiếp nhận thơng tin Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP b) Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: theo dõi giảng dạy phòng máy tính Cán quản lý phòng máy Ghi sổ nhật ký phòng máy Theo dõi cố Kiểm tra số tiết thực Giáo viên Theo dõi tình trạng khai thác phòng máy HSDL Sổ nhật ký phòng máy Ghi sổ theo dõi tình hình mơn học Bảng theo dõi tình hình mơn học Ghi sổ theo dõi giảng dạy Sổ theo dõi học tập phòng máy Lập báo cáo 1.2 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ theo dõi giảng dạy Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP c) Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: báo cáo Các đơn vị Cán quản lý phòng máy Lập báo cáo Yêu cầu báo cáo HSDL Sổ nhật ký phòng máy Sổ theo dõi học Lập báo Tổng Lập cáo tình hình khai thác phòng máy hợp số tiết thực hành theo lớp báo cáo cố tập phòng máy Sổ theo dõi tình hình mơn học Tiếp Báo cáo cố nhận báo Báo cáo tình trạng khai thác phòng cáo Tổng số tiết thực hành theo lớp 1.3 Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ tiếp nhận thơng tin Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Khố 10, Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP 1.4 Giải pháp Hiện việc thu thập lƣu trữ thông tin hoạt động giảng dạy phòng máy tính trƣờng đại học Dân Lập Hải Phòng đƣợc thực tay Xây dựng phần mềm quản lý việc giảng dạy phòng máy nhƣ sau: Hàng ngày sau có thơng tin tình hình giảng dạy giảng viên phòng máy tính thơng tin đƣợc nhập vào phần mềm để lƣu trữ máy tính.Từ phần mềm lập báo cáo theo yêu cầu Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Khố 10, Ngành Cơng nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP CHƢƠNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 MƠ HÌNH NGHIỆP VỤ 2.1.1 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân hồ sơ Động từ + bổ ngữ Tiếp nhận thời khóa biểu phóng máy Tiếp nhận sổ theo dõi giảng dạy Tiếp nhận sổ nhật ký phòng máy Tiếp nhận bảng theo dõi tình hình mơn học Ghi thơng tin vào bảng theo dõi tình hình môn học Ghi thông tin vào sổ theo dõi giảng dạy Ghi thông tin giảng dạy vào sổ theo dõi giảng dạy Theo dõi tình trạng khai thác phòng máy Theo dõi cố phòng máy 10 Tổng hợp tiết thực hành theo lớp 11 Lập báo cáo cố phòng máy 12 Lập báo cáo tình trạng khai thác phòng máy 13 Lập báo tình trạng khai thác phòng máy Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Danh từ Thời khóa biểu Giáo viên Sổ theo dõi giảng dạy Giáo viên Sổ nhật ký phòng máy Giáo viên Bảng theo dõi tình hình môn học Giáo viên Nhận sét HSDL Tác nhân HSDL Tác nhân HSDL Tác nhân HSDL Tác nhân Tác nhân Giáo viên Giáo viên Tác nhân Tác nhân Cán quản lý phòng máy Cán quản lý phòng máy Cán quản lý phòng máy Báo cáo cố phòng máy Báo cáo tình trạng khai thác phòng máy Báo cáo tình trạng khai thác phòng máy Tác nhân Tác nhân Tác nhân HSDL HSDL Khố 10, Ngành Cơng nghệ thông tin HSDL Đồ án tốt nghiệpXây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP 2.1.2 Biểu đồ ngữ cảnh a) Biểu đồ PHỊNG ĐÀO TẠO Thời khóa biểu Sổ nhật ký phòng máy Sổ theo dõi học tập phòng máy Thời khóa biểu HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIẢNG DẠY TẠI PHỊNG MÁY GIÁO VIÊN Sổ nhật ký phòng máy Ghi,xác nhận thông tin giảng dạy cáoBá o Yêu cầu báo cáo BỘMÔN TIN HỌC Sổ theo dõi học tập phòng máy BAN LÃNH ĐẠO 2.1Nhóm dần chức Các chức chi tiết(lá) Nhóm lần 1) Tiếp nhận sổ theo dõi học tập phòng máy Tiếp nhận thông tin 2) Tiếp nhận sổ ghi đầu 3) Tiếp nhận sổ nhật ký phòng máy 4) Tiếp nhận lịch thực hành phòng máy tính Nhóm lần Hệ thống theo 5) 6) 7) 8) 9) Ghi bảng theo dõi tình hình mơn học Ghi sổ nhật ký phòng máy Ghi sổ theo giảng dạy Lập báo cáo cố Lập báo cáo tình trạng khai thác phòng máy 10) Lập báo cáo tổng hợp số tiết thực hành theo lớp Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Theo dõi thông tin giảng dạy dõi giảng dạy phòng máy tính Báo cáo Khố 10, Ngành Cơng nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP 2.1.3 Sơ đồ phân rã chức a) Mơ hình HỆ THỐNG THEO DÕI GIẢNG DẠY TẠI CÁC PHỊNG MÁY Tiếp nhận thơng tin Theo dõi thông dạy giảng dạy 1.1 Tiếp nhận thời khóa biểu giạng dạy 1.2 Ti 2.1 Theo dõi tình trạng khai thác phòng máy Báo cáo 3.1 Báo cáo cố ếp nhận 3.2 Báo cáo tình bảng theo dõi tình hình mơn học 2.2 Theo dõi số tết thực hành trạng khai thác phòng máy 1.3 Tiếp nhận sổ nhật ký phòng máy 2.3 Theo dõi cố 1.4 Tiếp nhận sổ 3.3 Báo cáo tổng số tết thực hành học tập phòng máy 2.2 Mơ hình phân rã chức nghiệp vụ 2.1.5 Danh sách hồ sơ liệu sử dụng d1: Thời khóa biểu phòng máy d2: Bảng theo dõi tình hình mơn học d3: Sổ nhật ký phòng máy d4: Sổ theo dõi học tập phòng máy d5: Báo cáo cố phòng máy Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Khố 10, Ngành Công nghệ thông tin 10 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP 4.1.2 Giao diện báo cáo a) Bảng theo dõi tình hình mơn học b) Sổ nhật ký phòng máy Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin 37 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP c) Sổ theo dõi học tập Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin 38 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP 4.2 NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ Sau xây dựng xong chƣơng trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng, em nhận thấy rằng: * Chƣơng trình giải đƣợc công việc cụ thể nhƣ sau: + Tạo đƣợc giao diện cập nhật xử lý liệu giúp cho việc nhập liệu chi tiết trở lên thuận tiện + Tạo báo cáo nhanh chóng + Chƣơng trình chạy nhiều máy đơn * Chƣơng trình hạn chế: ngƣời dùng sử dụng chƣơng trình máy cài chƣơng trình mà khơng thể truy cập từ xa để sử dụng * Hƣớng phát triển: xây dựng phần mềm ngôn ngữ asp.net để ngƣời dùng sử dụng thuận tiện nhanh chóng Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin 39 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP KẾT LUẬN Nhƣ vậy, sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu em hoàn thành đồ án “ Xây dựng chƣơng trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trƣờng ĐHDLHP” Đồ án đƣa cách tổng quan chƣơng trình quản lý theo dõi giảng dạy phòng máy tính trƣờng ĐHDLHP Do thời gian làm đồ án có hạn kiến thức hạn chế nên báo cáo tốt nghiệp em chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong có đƣợc ý kiến đánh giá, đóng góp thầy bạn để đồ án thêm hoàn thiện Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo, Thạc sĩ Vũ Anh Hùng ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.Đồng thời em gửi lời cảm ơn tới toàn thể thầy cơ, bạn gia đình ngƣời giúp đỡ ủng hộ em suốt thời gian qua Hải phòng, ngày 23 tháng 10 năm 2010 Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin 40 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Văn Vỵ (2004), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thơng tin, NXB thống kê, Hà nội Nguyễn Thị Ngọc Mai (2004), Visual Basic 6.0 - Lập trình sở liệu, Nhà xuất lao động – xã hội PGS.Vũ Đức Thi (1997), Cơ sở liệu kiến thức thực hành, Nhà xuất thống kê – Hà nội Sinh viên: Đào Thị Lan Anh Khố 10, Ngành Cơng nghệ thông tin 41 ... nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP b) Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ: theo dõi giảng dạy phòng máy tính Cán quản lý phòng máy Ghi sổ nhật ký phòng máy Theo dõi. .. nghiệp Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy phòng máy tính trường ĐHDLHP 1.4 Giải pháp Hiện việc thu thập lƣu trữ thông tin hoạt động giảng dạy phòng máy tính trƣờng đại học Dân Lập Hải Phòng. .. viên Theo dõi tình trạng khai thác phòng máy HSDL Sổ nhật ký phòng máy Ghi sổ theo dõi tình hình mơn học Bảng theo dõi tình hình mơn học Ghi sổ theo dõi giảng dạy Sổ theo dõi học tập phòng máy Lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy tại các phòng máy tính trong trường đại học dân lập hải phòng , Xây dựng chương trình theo dõi giảng dạy tại các phòng máy tính trong trường đại học dân lập hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay