Xây dựng chương trình quản lý xuất nhập hàng hóa tại công ty TNHH scom

81 1 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:51

Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS Nguyễn Thị Thanh Thoan khoa công nghệ - Đại Học Dân Lập Hải Phòng Ngƣời tận tình hƣớng ln ln động viên em lúc khó khăn, tạo điều kiện giúp đỡ em mặt để em hồn thành đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng tạo điều kiện giúp đỡ em nhiều trình học tập trƣờng Tôi xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè Những ngƣời đóng góp ý kiến, giúp đỡ tơi, tạo điều kiện cho học tập nhƣ q trình làm đề tài tốt nghiệp Hải phòng, tháng năm 2009 Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN CHƢƠNG I: PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG I Khái niệm hệ thống thông tin II Phân loại HTTT III Các phƣơng pháp tiếp cận HTTT IV Phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc 13 V Tổng quan SQL Server 15 VI Tổng quan ngôn ngữ Visual Basic 17 CHƢƠNG II 21 BÀI TỐN I Giới thiệu tốn 21 II Khảo sát xây dựng mơ hình chức đề tài 22 III Biểu đồ hoạt động 25 CHƢƠNG IIIPHÂN TÍCH HỆ THỐNG 30 I Xác định tác nhân hệ thống: 30 II Xây dựng Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống: 31 III Biểu đồ phân rã chức năng: 32 IV Danh sách hồ sơ liệu 35 V Xây dựng ma trận thực thể chức 36 VI Xây dựng biểu đồ luồng liệu 38 CHƢƠNG IV 46 XÂY DỰNG MƠ HÌNH DỮ LIỆU QUAN NIỆM I Xác định thuộc tính thực thể 46 II Biểu diễn liên kết thực thể: 47 III Mơ hình thực thể/liên kết( Mơ hình E-R) 50 IV Thiết kế bảng liệu: 53 V Thiết kế giao diện: 58 Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M Đồ án tốt nghiệp CHƢƠNG V: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH KẾT LUẬN CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M Sv: Nguyễn Hữu Mƣời 68 77 78 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời CHƢƠNG I: PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG I Khái niệm hệ thống thông tin Tổng quát HTTT Phát triển hệ thống thông tin (HTTT) trình tạo HTTT cho tổ chức Q trình nêu vấn đề đƣa hệ thống vào vận hành tổ chức Với thực tiễn nhiều năm xây dựng HTTT, sở phƣơng pháp luận phát triển HTTT khơng ngừng đƣợc hồn thiện bổ sung cho phù hợp với phát triển công nghệ điều kiện môi trƣờng biến đổi Cho đến nay, phƣơng pháp phát triển HTTT hƣớng cấu trúc đạt đến mức hoàn hảo * Khái niệm định nghĩa Có nhiều định nghĩa hệ thống thông tin khác khái niệm liên quan Về mặt kĩ thuật, HTTT đƣợc xác định nhƣ tập hợp thành phần đƣợc tổ chức để thu thập, xử lý, lƣu trữ, phân phối biểu diễn thông tin, trợ giúp việc định kiểm sốt hoạt động tổ chức Ngồi chức kể trên, giúp ngƣời quản phân tích vấn đề, cho phép nhìn thấy đƣợc cách trực quan đối tƣợng phức tạp, tạo sản phẩm Liên quan đến HTTT khái niệm đề cập đến nhƣ liệu, thông tin, hoạt động thông tin, xử liệu, giao diện, Dữ liệu (Data) mô tả vật, người kiện giới mà gặp nhiều cách thể khác nhau, nhƣ kí tự, chữ viết, biểu tƣợng, hình ảnh, âm thanh, tiếng nói, Thơng tin(Information) nhƣ liệu, có nhiều cách định nghĩa khác Một định nghĩa bao trùm cả, xem thông tin liệu đƣợc đặt vào ngữ cảnh với hình thức thích hợp có lợi cho ngƣời sử dụng cuối Các hoạt động thông tin(Information Activities) hoạt động xảy HTTT, bao gồm việc nắm bắt, xử lý, phân phối, lƣu trữ, trình diễn liệu kiểm tra hoạt động HTTT Quản xuất nhập hàng hóa công ty S.C.O.M Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Xử (processing) liệu đƣợc hiểu hoạt động tác động lên liệu nhƣ tính toán, so sánh, xếp, phân loại, tổng hợp làm cho thay đổi nội dung, vị trí hay cách thể Giao diện (interface) chỗ mà hệ thống trao đổi liệu với hệ thống khác hay mơi trƣờng Ví dụ: giao diện HTTT thƣờng hình, bàn phím, chuột, micro, loa, hay card mạng Môi trường (enviroment) phần giới khơng thuộc hệ thống mà có tƣơng tác với hệ thống thông qua giao diện Hệ thống quản Trong HTTT, HTTT quản (management information system - MIS) đƣợc biết đến sớm phổ biến Đối tƣợng phục vụ HTTT quản thực rộng nhiều so với ý nghĩa thân tên gọi HTTT quản phát triển sử dụng HTTT có hiệu tổ chức Cơng cụ Phần cứng Cầu nối Phần mềm Dữ liệu Nhân tố có sẵn Nguồn lực Thủ tục Con ngƣời Nhân tố thiết lập Các yếu tố cầu thành HTTT Năm yếu tố cấu thành HTTT quản xét trạng thái tĩnh là: Thiết bị tin học (máy tính, thiết bị, đƣờng truyền, phần cứng), chương trình (phần mềm), dũ liệu, thủ tục, quy trình người Các định nghĩa HTTT giúp cho việc định hƣớng q trình phân tích, thiết kế hệ thống Tuy vậy, mô tả chƣa đủ, cần sâu phân tích hệ thống cụ thể có đƣợc hiểu biết đầy đủ hệ thống thực cho phép ta xây dựng sở liệu, chƣơng trình việc bố trí thành phần bên Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời II Phân loại HTTT Hệ thống tự động văn phòng Hệ thống tự động văn phòng HTTT gồm máy tính với hệ phần mềm nhƣ hệ, xử văn bản, hệ thƣ tín điện tử, hệ thống lập lịch làm việc, bảng tính, chƣơng trình trình diễn báo cáo thiết bị khác nhƣ máy fax, máy in, chúng đƣợc thiết lập nhằm tự động hố cơng việc ghi chép, tạo văn bản, giao dịch lời, văn làm tăng suất cho ngƣời làm công tác văn phòng Hệ thống truyền thơng Hệ thống truyền thông giúp cho việc thực trao đổi thông tin, liệu thiết bị dƣới hình thức khác với khoảng cách xa cách dễ dàng, nhanh chóng có chất lƣợng Hệ thống đóng vai trò phục vụ cho HTTT quản lý, hệ trợ giúp điều hành hệ khác hoạt động hiệu Ngày nay, điều kiện phát triển Internet, truyền thông đƣợc xem nhƣ phận HTTT Hệ thống xử giao dịch Hệ thống xử giao dịch HTTT nghiệp vụ Nó phục vụ cho hoạt động tổ chức mức vận hành Nó thực việc ghi nhận giao dịch hàng ngày cần thiết cho hoạt động nghiệp vụ tổ chức để giao dịch với khách hàng, nhà cung cấp, ngƣời cho vay vốn… nhƣ hệ thống lập hoá đơn bán hàng, hệ thống giao dịch ngân hàng, hệ thống bán vé hãng hàng khơng… Nó HTTT cung cấp nhiều liệu cho hệ thống khác tổ chức Hệ cung cấp thông tin thực Hệ cung cấp thơng tin thực có từ sớm, cung cấp thơng tin thực nhiệm vụ tổ chức Nó hệ máy tính nhằm tổng hợp làm báo cáo trình thực cơng việc phận khoảng thời gian định Các tổng hợp, báo cáo đƣợc thực theo mẫu với nội dung, quy trình tổng hợp đơn giản, rõ ràng có định hạn thời gian Quản xuất nhập hàng hóa công ty S.C.O.M Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Hệ thống thông tin quản Hệ thống quản trợ giúp hoạt động quản tổ chức nhƣ lập kế hoạch, kiểm tra thực hiện, tổng hợp làm báo cáo, làm định quản sở quy trình thủ tục cho trƣớc Nhìn chung, sử dụng liệu từ hệ xử giao dịch tạo báo cáo định kỳ hay theo yêu cầu Hệ khơng mềm dẻo có khả phân tích Hệ trợ giúp định Hệ trợ giúp định hệ máy tính đƣợc sử dụng mức quản tổ chức Nó có nhiệm vụ tổng hợp liệu tiến hành phân tích mơ hình để trợ giúp cho nhà quản định có quy trình (bán cấu trúc) hay hồn tồn khơng có quy trình biết trƣớc (khơng có cấu trúc) Nó phải sử dụng nhiều loại liệu khác nên sở liệu phải đƣợc tổ chức liên kết tốt Hệ có nhiều phƣơng pháp xử (các mơ hình khac nhau) đƣợc tổ chức để sử dụng linh hoạt Các hệ thƣờng đƣợc xây dựng chuyên dụng cho tổ chức cụ thể đạt hiệu cao Hệ chuyên gia Hệ chuyên gia hệ trợ giúp định mức chuyên sâu Ngoài kiến thức, kinh nghiệm chun gia luật suy diễn, trang bị thiết bị cảm nhận để thu thơng tin từ nguồn khác Hệ xử lý, dựa vào luật suy diễn để đƣa định hữu ích thiết thực Sự khác biệt hệ chuyên gia với hệ hỗ trợ định chỗ: Hệ chuyên gia yêu cầu thông tin xác định đƣa vào để đƣa định có chất lƣợng cao lĩnh vực hẹp, dùng đƣợc Hệ trợ giúp điều hành Hệ trợ giúp điều hành đƣợc sử dụng mức quản chiến lƣợc tổ chức Nó đƣợc thiết kế hƣớng trợ giúp cho định không cấu trúc việc làm đồ thị phân tích trực quan giao dịch thuận tiện với môi trƣờng Hệ đƣợc thiết kế để cung cấp hay chắt lọc thông tin đa dạng lấy từ môi trƣờng hay từ hệ thông tin quản lý, hệ trợ giúp định… Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm Trong điều kiện nhiều ngƣời tham gia thực nhiệm vụ Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm cung cấp phƣơng tiện trợ giúp trao đổi trực tuyến thông tin thành viên nhóm, làm rút ngắn ngăn cách họ không gian thời gian 10 Hệ thống thơng tin tích hợp Một HTTT tổ chức thƣờng gồm vài loại HTTT đƣợc khai thác Có nhƣ đáp ứng đƣợc mục tiêu tổ chức Điều cho thấy, cần phải tích hợp nhiều HTTT khác loại để đảm bảo hoạt động hiệu tổ chức Việc tích hợp HTTT tổ chức tiến hành theo hai cách: xây dựng hệ thông tin tích hợp tổng thể tích hợp hệ thống có việc ghép nối chúng nhờ “cầu nối” Việc sử dụng hệ tích hợp tổng thể thƣờng đƣa tổ chức đến hệ thống tập trung, phối hợp kiểm soát chặt chẽ Nhƣng chúng tạo sức ỳ quản lý, quan liêu hoạt động khó thay đổi Khi tập trung HTTT đạt đến điểm bão hoà, nhiều tổ chức bắt đầu cho phận tiếp tục phát triển hệ với đặc thù riêng Ngày môi trƣờng web, nhiều hệ thống phát triển mơi trƣờng tích hợp cách ghép nối với cách dễ dàng nhờ công cụ portal III Các phƣơng pháp tiếp cận HTTT Phát triển HTTT dựa máy tính đầu năm 1950 Cho đến năm mƣơi năm phát triển Nhiều công nghệ phần cứng, phần mềm không ngừng phát triển, nhiều vấn đề thực tế ln ln đặt Vì vậy, cách tiếp cận phát triển HTTT ln tiến hố Ta kể đến bốn cách tiếp cận là: Tiếp cận định hướng tiến trình; Tiếp cận định hướng liệu; Tiếp cận định hướng cấu trúc; Tiếp cận định hướng đối tượng Trừ cách đầu tiên, cách tiếp cận sau gắn với việc giải vấn đề đặt dựa phát triển công nghệ Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Tiếp cận định hƣớng tiến trình Thời gian đầu máy tính đời, tốc độ máy chậm, nhớ làm việc nhỏ nên ngƣời ta tập trung vào trình mà phần mềm phải thực Vì vậy, hiệu xử chƣơng trình trở thành mục tiêu Tất cố gắng lúc tự động hố tiến trình xử tồn (nhƣ mua hàng, bán hàng, tính tốn…) phận chƣơng trình riêng rẽ Lúc ngƣời ta đặc biệt quan tâm đến thuật toán (phần xử lý) để giải đƣợc toán đặt cách sử dụng khéo léo nhớ làm việc hạn hẹp Các liệu đƣợc tổ chức tệp với chƣơng trình Sau này, với tiến khả lƣu trữ, tệp liệu đƣợc tổ chức tách biệt với chƣơng trình Mặc dù vậy, thiết kế HTTT dựa trình tự nghiệp vụ mà thực Hệ thống trả lƣơng Dữ liệu thuế Dữ liệu nhân Hệ thống quản dự án Dữ liệu nhân Dữ liệu dự án Mối quan hệ liệu ứng dụng theo cách tiếp cận truyền thống Đối với cách tiếp cận định hƣớng này, phần lớn liệu đƣợc lấy trực tiếp từ nguồn qua bƣớc xử Những phần khác HTTT làm việc theo sơ đồ khác tốc độ khác Kết là, tồn số tệp liệu tách biệt ứng dụng chƣơng trình khác nhau, dẫn đến có nhiều tệp liệu ứng dụng khác chứa phần tử liệu nhƣ Mỗi phần tử riêng lẻ thay đổi hay có thay đổi tiến trình xử kéo theo phải tổ chức lại tệp liệu tƣơng ứng Việc tổ hợp tệp liệu chuyên biệt khó khăn, tệp mang tên định dạng liệu khác Cách tiếp cận tạo dƣ thừa liệu, hao phí nhiều công sức cho việc thu thập tổ chức liệu, liệu sử dụng hiệu không đƣợc chia sẻ ứng dụng với Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Tiếp cận định hƣớng liệu Tiếp cận định hƣớng liệu tập trung vào việc tổ chức liệu cách tƣởng Khi quan tâm chuyển sang liệu, phạm vi ứng dụng mở rộng đến nhiều q trình HTTT, bao gồm nhiều phận tổ chức nhƣ: nhà cung cấp, người điều hành, khách hàng, đối thủ cạnh tranh Hai ý tƣởng cách tiếp cận là: a Tách liệu khỏi trình xử b Tổ chức sở liệu chung cho ứng dụng Công nghệ quản liệu tiến cho phép biểu diễn liệu thành tệp riêng biệt tổ chức chúng thành sở liệu dùng chung Một sở liệu tập liệu có liên hệ logic với tổ chức làm dễ dàng việc thu thập, lưu trữ lấy nhiều người dùng tổ chức Nhờ việc tách liệu để tổ chức riêng tập trung, ngƣời ta áp dụng cơng cụ tốn học (lý thuyết tập hợp logic) để tổ chức liệu cách tối ƣu phƣơng diện lƣu trữ (tiết kiệm không gian nhớ) nhƣ mặt sử dụng (giảm dư thừa, tìm kiếm thuận lợi, lấy nhanh chóng sử dụng chung) Việc tổ chức liệu nhƣ cho phép sở liệu phục vụ cho nhiều ứng dụng độc lập khác Cách tiếp cận định hƣớng liệu hiệu nhƣng cần có thay đổi phù hợp thiết kế cho sở liệu hỗ trợ đƣợc ứng dụng nhƣ ứng dụng sau Tầng ứng dụng Tầng liệu ứng dụng ứng dụng ứng dụng k Cơ sở liệu Cấu trúc hệ thống hƣớng liệu Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M 10 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI S.C.O.M Office: số 349 Trƣờng Chinh – Kiến An – Hải Phòng Tel/Fax: (84)031.3877.684 - 0984.887.887 / 0984.887.887 / 0983.161.468 http://www.scomcomputer.com * Email scom_computer@yahoo.com.vn PHIẾU XUẤT HÀNG Số PX: Khách hàng: Ngày xuất: Địa chỉ: HTTT: Điện thoại: Xuất kho: Fax: Số lƣợng Tên thiết bị Bảo hành Đơn giá Thành tiền Tổng số tiền:…………………………… USD Tổng tiền VNĐ:……………………………… VNĐ Tổng tiền chữ:……………………………………………………………………… Ngày….tháng….năm 20 Giám đốc (ký tên, họ tên) Kế toán trƣởng (ký tên, họ tên) Ngƣời lập phiếu (ký tên, họ tên) Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M Khách hàng (ký tên, họ tên) Thủ kho (ký tên, họ tên) 64 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Công ty TNHH thƣơng mại S.C.O.M CỘNH HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do- Hạnh phúc *** BÁO CÁO NHẬP HÀNG Số PN Ngày Tên thiết bị nhập Số Đơn Thành Mã Lƣợng giá tiền NCC Tổng số lƣợng hàng nhập: ……………… Tổng số tiền: …………………………… USD Ngƣời lập báo cáo (ký tên, họ tên) Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M Ngày….tháng…năm 20… Giám đốc (ký tên, họ tên) 65 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Công ty TNHH thƣơng mại S.C.O.M CỘNH HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do- Hạnh phúc *** BÁO CÁO XUẤT HÀNG Số PX Ngày Tên thiết bị xuất Số Đơn Thành Mã Lƣợng giá tiền KH Tổng số lƣợng hàng xuất: ……………… Tổng số tiền thu: …………………………… USD Ngƣời lập báo cáo (ký tên, họ tên) Quản xuất nhập hàng hóa công ty S.C.O.M Ngày….tháng…năm 20… Giám đốc (ký tên, họ tên) 66 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Cơng ty TNHH thƣơng mại S.C.O.M CỘNH HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do- Hạnh phúc *** DANH SÁCH THIẾT BỊ TỒN KHO Mã thiết bị Tên Thiết bị Ngƣời lập báo cáo (ký tên, họ tên) Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M Đơn vị tính Số lƣợng tồn Ngày….tháng…năm 20… Giám đốc (ký tên, họ tên) 67 Đồ án tốt nghiệp CHƯƠNG V: Sv: Nguyễn Hữu Mƣời CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH Một số giao diện chƣơng trình: Đăng nhập: Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M 68 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Cập nhật danh sách nhà cung cấp: Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M 69 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Cập nhật thiết bị: Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M 70 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Cập nhật phiếu nhập: Chi tiết phiếu nhập: Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M 71 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Cập nhật phiếu xuất: Chi tiết phiếu xuất: Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M 72 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Báo cáo nhập hàng: Quản xuất nhập hàng hóa công ty S.C.O.M 73 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Báo cáo xuất hàng: Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M 74 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Phiếu nhập hàng: Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M 75 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời Phiếu xuất hàng: Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M 76 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời KẾT LUẬN Kết đạt được: - Thu thập hồ sơ liệu phục vụ cho tốn - Phân tích thiết kế toán theo phƣơng pháp hƣớng cấu trúc - Viết chƣơng trình thử nghiệm ứng dụng vào thực tế Hạn chế: Chƣơng trình có tính chun nghiệp chƣa cao, chƣa giải đƣợc chọn vẹn vấn đề nảy sinh trình quản xuất nhập hàng hóa cơng ty Hướng phát triển đề tài Với chƣơng trìnhQuản xuất nhập hàng hóa” giúp nhân viên cơng ty quản q trình nhập xuất hàng hóa quản hàng hóa cách dễ dàng đồng thời giúp nhân viên thống kê báo cáo cách kịp thời xác Em xây dựng hoàn chỉnh hệ thống với đầy đủ chức Từ hệ thống đƣa báo cáo hàng nhập, hàng xuất, hàng tồn theo thời gian Các chức hệ thống đƣợc xây dựng hồn chỉnh song nhiều thiếu sót Các chức hệ thống đơn giản Khắc phục thiếu sót đó, hƣớng phát triển hệ thống em xây dựng thêm số chức cho hệ thống Xung quanh vấn đề phức tạp nên em mong nhận đƣợc đóng góp thầy bạn Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M 77 Đồ án tốt nghiệp Sv: Nguyễn Hữu Mƣời CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO: Nguyễn Văn Vỵ – Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản – Sản xuất năm 2007 – Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ Nguyễn Văn Vỵ – Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin – Sản xuất năm 2004 - Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh trung tâm phát triển CNTT, trung tâm đào tạo Sara Saracenten Nguyễn Thị Ngọc Mai (2004) Visual Basic 6.0 Lập trình sở liệu – Nhà xuất lao động – xã hội Quản xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M 78 ... cáo xuất Phản hồi hàng hóa Báo cáo hàng tồn Yêu cầu mua hàng Đơn hàng Phiếu BH, Phiếu thu Khách hàng Báo giá Phiếu hẹn giao hàng Giải cố Đơn hàng Hệ thống quản lý xuất nhập hàng hóa Báo giá Hóa. .. hàng khác cho công ty + Sau nhận hàng kiểm tra hàng nhập hàng vào kho xong Nhân viên kho phải làm phiếu nhập kho phiếu có chữ ký nhân viên giao hàng nhà Quản lý xuất nhập hàng hóa cơng ty S.C.O.M... hóa đơn, giải cố - Nhập đơn hàng (phiếu nhập hàng) , hàng hóa có cố… Khách hàng - Yêu cầu mua hàng, bảo hành hàng hóa - Nhận phiếu xuất hàng, giấy hẹn giao hàng Nhân viên kỹ thuật - Nhận ds hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý xuất nhập hàng hóa tại công ty TNHH scom , Xây dựng chương trình quản lý xuất nhập hàng hóa tại công ty TNHH scom

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay