Xây dựng chương trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học tại trường đại học dân lập hải phòng

83 3 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:47

LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Dân lập Hải Phòng – ngƣời dạy dỗ, trang bị cho em kiến thức bản, cần thiết năm học vừa qua Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy, cơng tác Phòng quản khoa học đối ngoại, thầy Giang Hồng Tuyến – phó phòng quản khoa học đối ngoại giúp đỡ bảo tận tình trình thực nghiên cứu đề tài Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo - Thạc sỹ Nguyễn Thị Xuân Hương, ngƣời hƣớng dẫn, bảo tận tình suốt thời gian làm đề tài tốt nghiệp Một lần em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, tháng năm 2010 Sinh viên thực Nguyễn Thị Thanh Nhàn Trang - - MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU .4 CHƢƠNG I: CỞ SỞ THUYẾT 1.1 Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin 1.1.1 Các định nghĩa 1.1.2 Các cách tiếp cận phát triển hệ thống thông tin 1.1.3 Nhiệm vụ vai trò hệ thống thơng tin .6 1.1.4 Các thành phần hệ thống thông tin quản 1.1.5 Các bƣớc phát triển hệ thống thông tin 1.1.6 Một số mơ hình phát triển hệ thống thông tin 1.1.7 Các phƣơng pháp phân tích thiết kế hƣớng cấu trúc .8 1.2 Cơ sở liệu CHƢƠNG II: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ .10 2.1 Giới thiệu phòng Quản NCKH 10 2.2 Mô tả nghiệp vụ quản đề tài NCKH trƣờng 10 2.2.1 Quy trình hoạt động phòng Nghiên cứu khoa học 10 2.2.2 Bài toán quản đề tài NCKH tài trƣờng ĐH DLHP 12 2.2.3 Bài toán mô tả nghiệp vụ quản đề tài NCKH trƣờng ĐH DLHP .12 2.3 Thực trạng quản đề tài NCKH trƣờng 16 2.3.1 Nhiệm vụ phận quản đề tài 16 2.3.2 2.4 Yêu cầu hệ thống thực 17 Đánh giá thực trạng quản phƣơng pháp giải 18 CHƢƠNG III: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 19 3.1 Mơ hình nghiệp vụ .19 3.1.1 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân hồ sơ liệu .19 3.1.2.Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh 21 3.1.3 Biểu đồ phân rã chức 23 3.1.4 Danh sách hồ sơ liệu 27 3.2 Phân tích – Mơ hình khái niệm/ Logic 28 3.2.1 Biểu đồ luồng liệu mức 0: .28 3.2.2 Biểu đồ luồng liệu mức 30 3.3 Thiết kế Cơ sở liệu 34 Trang - - 3.3.1 Mơ hình liên kết thực thể (ER) 34 3.3.2 Mô hình quan hệ 44 3.4 Thiết kế giao diện 59 3.4.1 Giao diện 59 3.4.2 Các giao diện cập nhật liệu .60 3.4.3 Đăng ký đề tài 61 3.4.4 Các bảng theo dõi trình nghiên cứu đề tài NCKH 64 3.4.5 Các bảng nghiệm thu 67 3.4.6 Các bảng báo cáo thống kê 70 CHƢƠNG IV: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH .74 4.1 Ngôn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 74 4.2 Hệ quản trị sở liệu SQL Server 2000 75 4.3 Chƣơng trình quản đề tài nghiên cứu khoa học trƣờng ĐH DL Hải Phòng 76 4.3.1 Tổ chức sở liệu 76 4.3.2 Một số giao diện 76 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 Trang - - LỜI NÓI ĐẦU Ngày với phát triển mạnh mẽ xã hội khoa học công nghệ, công nghệ thông tin ngành lớn mạnh hàng đầu Các ứng dụng tin học đƣợc áp dụng hầu hết lĩnh vực đời sống Nó trở thành cơng cụ hữu ích cho ngƣời hoạt động lƣu trữ, xử thông tin cách nhanh chóng đem lại hiệu cao Việc ứng dụng tin học quản nhằm nâng cao hiệu suất, tốc độ tính tốn, độ xác kịp thời giúp cho ngành quản đƣa định xác thực Để đạt đƣợc điều đó, đòi hỏi phải có hệ thống máy tính để đƣa lƣu trữ thông itn cách khoa học, nhanh, xác theo yêu cầu nhà quản Hiện nay, trƣờng Đại học Dân lập Hải phòng ứng dụng thành tựu ngành công nghệ thông tin vào hệ thống, toán lĩnh vực quản trƣờng Tuy nhiên việc quản thông tin đề tài nghiên cứu khoa học phòng Quản khoa học & Đối ngoại đƣợc thực giấy tờ, sổ sách bảng tính đơn giản Vì việc tin học hóa cho toán quản yêu cầu thực tế cần thiết Trong thời gian làm đồ án tốt nghiệp theo đề tài đƣợc phân công, em tìm hiểu quy trình nghiệp vụ quản đề tài nghiên cứu khoa học thực tế trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, khảo sát xây dựng đƣợc chƣơng trình quản đề tài nghiên cứu khoa học trƣờng Nội dung khóa luận bao gồm có chƣơng Chƣơng 1: Cơ sở thuyết: Trong chƣơng này, em trình bày sở thuyết hệ thống thơng tin phân tích thiết kế hệ thống thơng tin Chƣơng 2: Mơ tả tốn giải pháp: Trong chƣơng này, em trình bày quy trình nghiệp vụ toán quản Đề tài nghiên cứu khoa học trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Đồng thời đánh giá thực trạng quản đƣa phƣơng hƣớng giải Chƣơng 3: Phân tích thiết kế hệ thống: Trong chƣơng này, em trình bày vấn đề: xây dựng mơ hình nghiệp vụ hệ thống, xây dựng biểu đồ luồng liệu, xây dựng mơ hình liên kết thực thể ER, thiết kế sở liệu, bảng liệu vật lý, thiết kế giao diện nhập liệu Trang - - Chƣơng 4: Cài đặt chƣơng trình: Trong chƣơng này, em trình bày vấn đề: Ngơn ngữ lập trình Visual Basic 6.0, hệ quản trị sở SQL Server 2000 chƣơng trình quản đề tài nghiên cứu khoa học trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Cuối phần Kết luận hƣớng phát triển đề tài Trang - - Chƣơng 1: CỞ SỞ THUYẾT 1.1 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin 1.1.1 Các định nghĩa Hệ thống: Là tập hợp phần tử có liên quan qua lại với hoạt động hƣớng đến mục tiêu chung thông qua việc tiếp cận liệu vào sản sinh nhờ trình chuyển đổi Hệ thống thông tin: Là hệ thống thu thập, xử lý, cung cấp thông tin tập hợp có tổ chức nhiều phần tử có mối ràng buộc lẫn hoạt động chung cho mục đích ngƣời Hệ thống thông tin quản ( Mangement Informantion system): Là hệ thống thơng tin để phục vụ tồn hoạt động tổ chức Đây hệ thống đƣợc tổ chức thống từ xuống dƣới có chức tổng hợp thơng tin giúp nhà quản lý, phòng ban quản tốt sở trợ giúp định điều hành cho phù hợp Một hệ thống quản đƣợc phân thành nhiều cấp từ dƣới lên từ xuống dƣới 1.1.2 Các cách tiếp cận phát triển hệ thống thông tin - Tiếp cận hƣớng tiến trình ( PDA – Process Driven Approach) - Tiếp cận hƣớng liệu ( DDA – Data Driven Approach) - Tiếp cận định hƣớng cấu trúc ( SDA – Structure Driven Approach) - Cách tiếp cận hƣớng đối tƣợng ( OOA – Object Oriented Approach) 1.1.3 Nhiệm vụ vai trò hệ thống thơng tin Nhiệm vụ hệ thống thông tin a Đối ngoại: Thu nhận thơng tin từ mơi trƣờng bên ngồi, đƣa thơng báo ngồi b Đối nội: Liên lạc phận cung cấp cho hệ thống tác nghiệp, hệ định Có hai loại thơng tin sau: - Phản ánh tình trạng quan - Phản ánh tình trạng hoạt động quan Vai trò hệ thống thơng tin Đóng vai trò trung gian hệ thống với môi trƣờng, hệ thống định với hệ thống nghiệp vụ Vì tổ chức cần phải cố hệ thống thông tin? Trang - - Một tổ chức cần có hệ thống thơng tin ba nhƣ sau: - Giúp cho tổ chức khắc phục đƣợc khó khăn trở ngại nhằm đạt đƣợc mục tiêu họ - Hệ thống thông tin giúp cho tổ chức tăng cƣờng tiềm lực để chớp lấy thời hay vƣợt qua thử thách tƣơng lai - Áp lực bên ngồi q trình cơng tác làm việc 1.1.4 Các thành phần hệ thống thông tin quản Công cụ Phần cứng Cầu nối Phần mềm Dữ liệu Nhân tố có sẵn Nguồn lực Thủ tục Con người Nhân tố thiết lập Hình 1: Các yếu tố cấu thành HTTT Việc liên kết thiết bị hệ thống thông tin dây dẫn mối liên hệ hệ thống nhìn thấy đƣợc Ngƣợc lại mối liên kết phần lớn yếu tố lại nhìn thấy đƣợc, chúng đƣợc hình thành diễn hệ thống hoạt động Chẳng hạn, nhƣ việc lấy liệu từ sở liệu việc truyền liệu xa hàng trăm số, việc lƣu trữ liệu thiết bị từ 1.1.5 Các bước phát triển hệ thống thơng tin Khảo sát: Tìm hiểu hệ thống thơng tin cần xây dựng Phân tích hệ thống: Phát vấn đề, tìm nguyên nhân, đề xuất giải pháp đặt yêu cầu cho hệ thống thông tin cần giải Thiết kế hệ thống: Lên phƣơng án tổng thể hay mơ hình đầy đủ hệ thống thông tin Bao gồm hình thức cấu trúc hệ thống Xây dựng hệ thống thông tin: Bao gồm việc lựa chọn phần mềm hạ tầng, phần mềm gói, ngơn ngữ sử dụng chuyển tải đặc tả thiết kế thành phần mềm cho máy tính Cài đặt bảo trì: Khi thời gian trơi qua, phải thực thay đổi cho chƣơng trình để tìm lỗi thiết kế gốc để đƣa thêm vào yêu cầu cho phù hợp với yêu cầu ngƣời sử dụng thời điểm Trang - - Khảo sát Phân tích Bảo trì & phát triển Thiết kế Cài đặt Xây dựng Hình 2: Chu trình phát triển hệ thống 1.1.6 Một số mơ hình phát triển hệ thống thơng tin Mơ hình thác nƣớc Mơ hình làm mẫu Mơ hình xốy ốc Sử dụng gói phần mềm có sẵn 1.1.7 Các phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc Khảo sát nghiệp vụ, thu thập hồ sơ tài liệu có liên quan Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh Liệt kê hồ sơ tài liệu dùng cho hệ thống Xây dựng chứng nghiệp vụ Ma trận thực thể chức Vẽ biểu đồ luồng liệu mức Xác định sơ đồ chức chƣơng trình Thiết kế giao diện 1.2 Cơ sở liệu Dữ liệu: Là tất kiện ghi lại đƣợc có ý nghĩa Cơ sở liệu: Là tập hợp liệu có liên quan đến nhau, đƣợc lƣu trữ máy tính, cho nhiều ngƣời sử dụng đƣợc tổ chức theo mơ hình Định nghĩa sở liệu quan hệ ( Relational DataBase - RDB) a Cơ sở liệu quan hệ: Là tập hợp quan hệ biến thiên theo thời gian Nghĩa là: Mỗi quan hệ sở liệu thời gian thay đổi số thay đổi theo (thêm, bớt), đồng thời nội dung số phận Trang - - thay đổi Sự thay đổi cần thiết liệu quan hệ phản ánh đối tƣợng cách xác b Cách tạo lập quan hệ: Để tạo lập quan hệ sở liệu quan hệ ta cần thành phần sau: - Tên quan hệ - Mối ràng buộc liệu với quan hệ - Xác định khoa quan hệ (nếu có) Trong đó, E.Fcodd ngƣời đề cập đến khái niệm ràng buộc liệu Khái niệm nhằm đảm bảo lƣu trữ liệu phù hợp với đối tƣợng thực tế, ông đƣa ba loại ràng buộc nhất: - Ràng buộc kiểu - Ràng buộc giải tích - Ràng buộc logic c Các phép toán sở liệu quan hệ: Cơ sở liệu thƣờng xuyên thay đổi nhờ phép toán: - Phép chèn – Insert: Là phép thêm vào quan hệ định - Phép loại bỏ - Delete: Là phép xóa khỏi quan hệ - Phép thay đổi – Change: Sửa đổi nội dung Trang - - Chƣơng 2: MÔ TẢ BÀI TỐN VÀ CÁC NGHIỆP VỤ 2.1 Giới thiệu phòng Quản NCKH Phòng quản nghiên cứu khoa học đƣợc thành lập vào ngày 15 tháng 10 năm 2008 với mục đích giúp tham mƣu cho Hiệu trƣởng công tác quản đề tài khoa học đƣợc thực quản sách đối nội, đối ngoại nhà trƣờng Công tác quản phòng đƣợc áp dụng theo chuẩn ISO 9001: 2000 kể từ ngày 07 tháng 02 năm 2009 đƣợc sửa đổi thành thành ISO 9001: 2008 Mục đích áp dụng chuẩn ISO 9001:2008 là: + Giúp cho Hiệu trƣởng, Hội đồng Khoa học Đào tạo kiểm tra, giám sát đánh giá công tác NCKH nhà trƣờng + Giúp cho cán Phòng Quản Khoa học Đối ngoại nắm đƣợc quy trình làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn công việc đƣợc giao + Giúp cho cán bộ, giảng viên sinh viên tham gia NCKH thực theo quy trình cơng tác NCKH nhà trƣờng  Mơ hình quản lý: - Trƣởng phòng: cán quản đứng đầu phòng; chịu trách nhiệm với Hiệu trƣởng kết tổ chức thực nhiệm vụ đƣợc giao; lãnh đạo, đôn đốc, điều hành cơng việc phòng quản - Phó phòng: cán quản giúp việc cho Trƣởng phòng, thực quản lý, thi hành nhiệm vụ Trƣởng phòng giao cho Chịu trách nhiệm mọ hoạt động thành viên phòng - Nhân viên: ngƣời thực tiếp thực công việc đƣợc giao  Thông tin đơn vị hoạt động phòng - Một phó phòng chịu trách nhiệm quản hoạt động nghiên cứu, quản đề tài nghiên cứu khoa học, hoạt động liên quan đến hội nghị, hội thảo nhà trƣờng - Hai phó phòng phụ trách nhiệm chun sâu mảng đối ngoại nhà trƣờng; nhƣ tìm kiếm hội hợp tác với nƣớc ngồi, tìm kiếm nhà tài trợ liên kết đào tạo nƣớc nhƣ Trung Quốc, Bỉ…… 2.2 Mô tả nghiệp vụ quản đề tài NCKH trƣờng 2.2.1 Quy trình hoạt động phòng Nghiên cứu khoa học Trang - 10 - QUYẾT ĐỊNH HỦY ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN Số định Ngày định Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Nhập Ghi Sửa Xóa Tìm kiếm Thốt Tìm kiếm Thốt HỒN ỨNG KINH PHÍ CỦA CÁN BỘ Ngày hoàn ứng Số tiền Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Nhập Ghi Sửa Xóa HỒN ỨNG KINH PHÍ CỦA SINH VIÊN Ngày hồn ứng Số tiền Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Nhập Ghi Sửa Xóa Tìm kiếm Thốt ĐƠN XIN TẠM ỨNG KINH PHÍ ĐỀ TÀI CÁN BỘ Ngày đơn Lần thứ: Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Số tiền đề nghị TƢ Nhập Ghi Sửa Trang - 66 - Xóa Tìm kiếm Thốt ĐƠN XIN TẠM ỨNG KINH PHÍ ĐỀ TÀI SINH VIÊN Ngày đơn Lần thứ: Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Số tiền đề nghị TƢ Nhập Ghi Sửa Xóa Tìm kiếm Thốt 3.4.5 Các bảng nghiệm thu ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN Ngày đề nghị Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Biên nghiệm thu đơn vị Danh sach hội đồng đề nghị Nhập Ghi Sửa Xóa Tìm kiếm Thốt ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CỦA CÁN BỘ Ngày đề nghị Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Biên nghiệm thu đơn vị Danh sach hội đồng đề nghị Nhập Ghi Sửa Trang - 67 - Xóa Tìm kiếm Thốt KẾT QUẢ PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI Mã cán nghiệm thu Mã đề tài Kết Phiếu phản biện: Nhập Ghi Sửa Xóa Tìm kiếm Thốt QUYẾT ĐỊNH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CỦA CÁN BỘ Số định: Ngày định Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Ngày nghiệm thu Nhập Ghi Sửa Xóa Tìm kiếm Thốt QUYẾT ĐỊNH NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN Số định: Ngày định Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Ngày nghiệm thu Nhập Ghi Sửa Xóa Tìm kiếm Thốt HỘI ĐỒNG NGHIỆM THU ĐỀ TÀI Số định Mã đề tài Mã chức danh nghiệm Mã cán nghiệm thu Nhập thu Ghi Sửa Trang - 68 - Xóa Tìm kiếm Thốt PHIẾU CHẤM NGHIỆM THU Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Ngày nghiệm thu Thời gian nghiệm thu Kết Phiếu kết Nhập Ghi Sửa Xóa Tìm kiếm Thốt KẾT QUẢ BẢO VỆ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI CÁN BỘ Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Ngày nghiệm thu Thời gian nghiệm thu Kết Phiếu kết Nhập Ghi Sửa Xóa Tìm kiếm Thoát KẾT QUẢ BẢO VỆ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SINH VIÊN Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Kết Phiếu kết Nhập Ghi Sửa Xóa Tìm kiếm Thốt QUYẾT TỐN KINH PHÍ ĐỀ TÀI CỦA CÁN BỘ Ngày toán Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Số tiền Nhập Ghi Sửa Trang - 69 - Xóa Tìm kiếm Thốt QUYẾT TỐN KINH PHÍ ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN Ngày toán Mã đề tài Mã chủ nhiệm ĐT Số tiền Nhập Ghi Sửa Xóa Tìm kiếm Thốt 3.4.6 Các bảng báo cáo thống kê Trƣờng ĐH DL HẢI PHÕNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ BẢO VỆ ĐỀ TÀI CỦA CÁN BỘ Phiếu kết quả: Ngày: STT Mã đề tài Tên đề tài Mã cán Tên cán Kết Tổng Ngày….tháng… năm… Người lập báo cáo Người duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Trang - 70 - Trƣờng ĐH DL HẢI PHÕNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ BẢO VỆ ĐỀ TÀI CỦA SINH VIÊN Phiếu kết quả: Ngày: STT Mã đề tài Tên đề tài Mã cán Tên cán Kết Tổng Ngày….tháng… năm… Người lập báo cáo Người duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Trƣờng ĐH DL HẢI PHÕNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO CÁC ĐỀ TÀI XIN GIA HẠN CỦA CÁN BỘ Ngày làm đơn STT Mã đề tài Tên đề tài Mã cán Tên cán Lần Thời gian xin thêm Mã đơn vị Tổng Người lập báo cáo Người duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Trang - 71 - Trƣờng ĐH DL HẢI PHÕNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO CÁC ĐỀ TÀI XIN HỦY CỦA SINH VIÊN STT Mã ĐT Tên ĐT Mã SV Tên SV Kinh phí dự kiến Kinh phí Mã ĐV tạm ứng Tổng Ngày….tháng… năm… Người lập báo cáo Người duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Trƣờng ĐH DL HẢI PHÕNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO CÁC ĐỀ TÀI XIN GIA HẠN CỦA SINH VIÊN STT Mã ĐT Tên ĐT Mã CB Tên CB Kinh phí Thời gian xin thêm Tổng Ngày….tháng… năm… Người lập báo cáo Người duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Trang - 72 - Ghi Trƣờng ĐH DL HẢI PHÕNG CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BÁO CÁO CÁC ĐỀ TÀI XIN HỦY CỦA CÁN BỘ STT Mã ĐT Tên ĐT Mã CB Tên CB Kinh phí dự kiến Kinh phí Mã ĐV tạm ứng Tổng Ngày….tháng… năm… Người lập báo cáo Người duyệt (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Trang - 73 - Chƣơng 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 4.1 Ngơn ngữ lập trình Visual Basic 6.0 Do Visual Basic ngơn ngữ lập trình hƣớng đối tƣợng nên viêc thiết kế giao diện đơn giản cách đƣa đối tƣợng vào Form tiến hành thay đổi số thuộc tính đối tƣợng - Form Form biểu mẫu ứng dụng Visual Basic Ta dùng Form(nhƣ biểu mẫu ) nhằm định vị xếp phận thiết kế phần giao tiếp với ngƣời dùng Ta xem Form nhƣ phận mà chứa phận khác Form của ứng dụng, thành phần tƣơng tác với Form khác phận chúng tạo nên giao tiếp cho ứng dụng Form giao diện ứng dụng, Form khác chứa hộp thoại, hiển thị cho nhập liệu - Tool Box: ( Hộp công cụ ) Các hộ công cụ chứa biểu tƣợng biểu thị cho điều khiển mà ta bổ sung vào biểu mẫu, bảng chứa đối tƣợng đƣợc định nghĩa sẵn Visual Basic Các đối tƣợng đƣợc sử dụng Form để tạo thành giao diện cho chƣơng trình ứng dụng Visual Basic Các đối tƣợng công cụ sau thông dụng nhất: + Scroll Bar (Thanh cuốn) + Option Button Control (Nút chọn) + Check Box (Hộp kiểm tra) + Lable (Nhãn) + Image (hình ảnh) + Picture Box + Text Box (Hộp soạn thảo) + Command Button (Nút lệnh) + Directory List Box, Drive List Box, File List Box + List Box ( hộp danh sách ) - Properties Windows ( cửa sổ thuộc tính) Trang - 74 - Properties Windows nơi chứa danh sách thuộc tính đối tƣợng cu thể Các thuộc tính thay đổi đƣợc để phù hợp với yêu cầu giao diện chƣơng trình ứng dụng - Project Explorer Do ứng dụng Visual Basic thƣờng dùng chung mã Form tuỳ biến trƣớc nên Visual Basic tổ chức ứng dụng thành Project Mỗi Project có nhiều Form mã kích hoạt điều khiển Form đƣợc lƣu trữ chung với Form tệp tin riêng biệt Mã lập trình chung mà tất Form ứng dụng chia sẻ đƣợc phân thành Module khác đƣợc lƣu trữ tách biệt, gọi Module mã Project Explorer nêu tất biểu mẫu tuỳ biến đƣợc Module mã chung, tạo nên ứng dụng 4.2 Hệ quản trị sở liệu SQL Server 2000 SQL (Structured Query Language) ngôn ngữ đƣợc sử dụng cho hệ quản trị sở liệu quan hệ Ngôn ngữ SQL chuẩn đƣợc đƣa ANSI (American Nation Standards Institude) ISO (International Standards Organization) Mặc dù có nhiều ngôn ngữ khác đƣợc đƣa cho hệ quản trị sở liệu quan hệ nhƣng SQL ngôn ngữ đƣợc sử dụng rộng rãi nhiều hệ thống sở liệu nhƣng SQL ngôn ngữ đƣợc sử dụng rộng rãi nhiều hệ thống sở liệu thƣơng mại nhƣ Oracle, DB2, Microsoft Access… Thông qua SQL ngƣời sử dụng dễ dàng định nghĩa đƣợc liệu, thao tác với liệu … Mặt khác, ngơn ngữ có tính khai báo nên dễ dàng sử dụng mà trở nên phổ biến SQL Server 2000 gồm thành phần sau: - Database: Lƣu trữ đối tƣợng dùng để trình bày, quản truy cập sở liệu - Table: Lƣu trữ liệu xác định quan hệ Table - Diagram: Trình bày đối tƣợng sở liệu dƣới dạng đồ họa đảm bảo cho ta giao tiếp với sở liệu mà không cần thông báo qua Stransact SQL - Indexes: Tối ƣu hóa tốc độ truy cập liệu Table - Views: Cung cấp cách khác để xem sở liệu từ hay nhiều bảng - Stored Procedures: Tập trung vào quy tắc, tác vụ phƣơng thức bên Server cachs sử dụng chƣơng trình Stransact SQL Trang - 75 - - Trigger: Tập trung vào quy tắc, tác vụ phƣơng thức bên Server cách sử dụng kiểu thủ tục đƣợc lƣu trữ đặc biệt vốn đƣợc thực thi liệu Table đƣợc chỉnh sửa 4.3 Chƣơng trình quản đề tài nghiên cứu khoa học trƣờng ĐH DL Hải Phòng 4.3.1 Tổ chức sở liệu Dữ liệu đƣợc ghi vào hai file Databasefile là: NCKH_new_Data.MDF NCKH_new_Log.LDF 4.3.2 Một số giao diện Hình 14: Giao diện chương trình Trang - 76 - Hình 15: Form đăng nhập hệ thống Hình 16: Form cập nhật hồ sơ cán Trang - 77 - Hình 17: Form tìm kiếm thơng tin liệu Hình18: Form báo cáo đề tài NCKH cán Trang - 78 - KẾT LUẬN Trên toàn báo cáo đồ án tốt nghiệp thiết kế, xây dựng chƣơng trình quản đề tài Nghiên cứu khoa học trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Thơng qua trình thực Đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng chƣơng trình quản đề tài nghiên cứu khoa học trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng ”, thân em tự thấy thu đƣợc kết sau: - Hiểu biết đƣợc phƣơng pháp hƣớng cấu trúc, từ áp dụng hiểu biết để phân tích thiết kế tốn - Có đƣợc kinh nghiệm thực tế đƣợc tham gia vào dự án lớn cụ thể để áp dụng đƣợc kiến thức đƣợc học vào thực tiễn - Tiến hành phân tích thiết kế hồn thiện hệ thống phƣơng pháp hƣớng cấu trúc cách đầy đủ - Cài đặt số module để thử nghiệm ngôn ngữ Visual Basic 6.0 Đồ án mói cài đặt chƣơng trình mức đơn đơn giản để mô tả cho phân tích cảu tốn Để đƣa hệ thống vào thực hiện, cần phải có nghiên cứu cơng nghệ sử dụng tích hợp liệu vào cho hệ thống nhƣ: lấy thông tin Sinh viên từ hệ thống Quản điểm phòng Đào tạo, thơng tin giáo viên từ hệ thống quản nhân sự, scan nhận đăng ký dạng pdf đẻ lƣu trữ sở liệu, Do thời gian thực đề tài có hạn nên khơng thể tránh đƣợc sai sót,, em mong đƣợc ý kiến đóng góp thầy bạn Em xin chân thành cảm ơn! Trang - 79 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Văn Vỵ, “Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thơng tin”, NXB thống kê, 2004 Nguyễn Thị Ngọc Mai, Visual Basic 6.0 - Lập trình sở liệu, Nhà xuất lao động – xã hội, 2004 “Hướng dấn thực công tác nghiên cứu khoa học”, ISO 9001-2008, Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Trang - 80 - ... đề tài đƣợc phân công, em tìm hiểu quy trình nghiệp vụ quản lý đề tài nghiên cứu khoa học thực tế trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng, khảo sát xây dựng đƣợc chƣơng trình quản lý đề tài nghiên cứu. .. chƣơng trình: Trong chƣơng này, em trình bày vấn đề: Ngơn ngữ lập trình Visual Basic 6.0, hệ quản trị sở SQL Server 2000 chƣơng trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng. .. trƣờng 2.2.2 Bài toán quản lý đề tài NCKH tài trường ĐH DLHP Công việc quản lý đề tài NCKH phòng Quản lý khoa học đối ngoại đảm nhiệm Công việc quản lý đề tài chƣa có phần mềm quản lý hỗ trợ mà thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học tại trường đại học dân lập hải phòng , Xây dựng chương trình quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học tại trường đại học dân lập hải phòng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay