Xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý các dịch vụ thuê bao tại trung tâm viễn thông đông hưng

50 5 0
  • Loading ...
1/50 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:47

Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1.1 Giới thiệu Trung tâm Viễn thông Đông Hƣng 1.2 Sơ đồ máy tổ chức Trung tâm Viễn thông Đông Hƣng 1.2 Thực trạng hệ thống 1.4 Mục đích yêu cầu đề tài 1.4.1 Mục đích 1.4.2 Yêu cầu 1.5 Mô tả nghiệp vụ toán 1.5.1 Quy trình làm hợp đồng khách hàng với nhân viên giao dịch 1.5.2 Quy trình lắp đặt thuê bao cho khách hàng 1.5.3 Quy trình xử sửa chữa, bảo dƣỡng 1.5.4 Quy trình xử yêu cầu khách (dịch vụ cộng thêm, tạm ngừng sử dụng, khôi phục chấm dứt sử dụng) 1.5.5 Quy trình báo cáo lãnh đạo 1.5.6 Quy trình quản cáp .10 1.6 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân hồ 10 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ THUYẾT 11 2.1 Phân tích thiết kế hệ thống hƣớng cấu trúc 11 2.2 Cơ sở liệu quan hệ 15 2.3 Hệ quản trị sở liệu SQL SERVER 2000 16 2.4 Ngôn ngữ C# 18 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 21 3.1 Mơ hình nghiệp vụ 21 3.1.1 Thiết lập biểu đồ ngữ cảnh hệ thống 21 3.1.2 Lập biểu đồ phân rã chức 22 3.1.3 Liệt kê hồ sơ sử dụng 24 3.1.4 Lập ma trận thực thể - chức 24 3.2 Mơ hình khái niệm /logic 25 3.2.1 Biểu đồ luồng liệu mức 25 3.2.2 Các biểu đồ luồng liệu vật mức 26 3.3 Mơ hình khái niệm liệu 30 3.3.1 Bảng xác định thực thể thuộc tính 30 3.3.2 Xác định mối quan hệ 31 3.3.3 Mơ hình ER .34 3.3.4 Biểu đồ quan hệ 35 3.3.5 Thiết kế bảng liệu vật 36 CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 40 4.1 Chuẩn bị trƣớc cài đặt chức chƣơng trình 40 4.2.Giao diện 41 4.3.Giao diện thao tác với sở liệu 42 4.4 Giao diện tìm kiếm thơng tin 46 4.5 Một số báo cáo 47 4.5.1 Báo cáo thuê bao ADSL phát triển 47 4.5.2 Báo cáo thuê bao cố định phát triển 48 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 Sinh viên : HỒNG HÀO Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông Bảng từ viết tắt STT Tên viết tắt SQL Hợp đồng Biên bàn giao BC Y/c Tên đầy đủ Structured Query Language-SQL Hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông Biên bàn giao nghiệm thu Báo cáo Yêu cầu Sinh viên : HỒNG HÀO Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông LỜI CẢM ƠN Trƣớc tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn em tới thầy giáo Nguyễn Trịnh Đông ngƣời hƣớng dẫn, giúp đỡ em qua trình thực tập hoàn thiện đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa công nghệ thông tin trƣờng Đại học dân lập Hải Phòng dìu dắt, dạy dỗ em kiến thức chuyên môn tinh thần học tập độc lập, sáng tạo để em có đƣợc kiến thức thực đề tài tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn cô, tổ thiết bị ban lãnh đạo công Trung tâm viễn thong Đông Hƣng – Thái Bình tạo điều kiện cho em đƣợc thực tập, giúp đỡ cho em nhiều trình tƣ duy, hình thành lên ý tƣởng Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè - ngƣời sát cánh bên em, tạo điệu kiện tốt để em thực đề tài tốt nghiệp Trong trình thực đề tài tốt nghiệp, cố gắng nhiên thời gian khả có hạn nên em khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong thầy giáo góp ý giúp đỡ cho em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Một lần em xin chân thành cảm ơn! Hải Phòng, ngày tháng 07 năm 2009 SINH VIÊN Hồng Hào Sinh viên : HỒNG HÀO Đồ án tốt nghiệp Quản th bao viễn thơng LỜI NĨI ĐẦU Ngày Cơng nghệ thơng tin nói chung, tin học nói riêng đóng góp vai trò quan trọng đời sống ngƣời, thành tựu lĩnh vực đã, đƣợc ứng dụng, phát triển lĩnh vực kinh tế-chính trị-quân quốc gia Nếu nhƣ trƣớc đây, máy tính đƣợc sử dụng cho nghiên cứu khoa học – kĩ thuật, ngày ứng dụng cho nhiều mục đích khác nhƣ: Quản lý, lƣu trữ liệu, giải trí, điều khiển tự động Nhƣ cơng nghệ thông tin trở thành công cụ quản cho toàn hệ thống xã hội Trung tâm viễn thông Đông Hƣng nhánh nhỏ Viễn thơng Thái Bình thuộc tập đồn bƣu viễn thông Việt Nam Sau thành lập trung tâm đƣợc trang bị nhiều thiết bị đảm bảo việc truyền, giữ thông tin liên lạc thuê bao nƣớc quốc tế Với phát triển mau lẹ đời sống với uy tín tập đồn bƣu viễn thơng Việt Nam nói chung, trung tâm viễn thơng Đơng Hƣng nói riêng nên số lƣợng thuê bao trung tâm không ngừng tăng, nhiên, việc quản thông tin thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông trung tâm nhiều bất cập, thơng tin chủ yếu đƣợc lƣu trữ giấy tờ, sổ sách dẫn đến việc tìm kiếm khó khăn Là sinh viên Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng, sau thời gian năm đƣợc tiếp thu kiến thức kỹ thầy giáo, giáo tận tình giảng dạy em xin đƣợc nghiên cứu thực đề tài: “Xây dựng chương trình hỗ trợ quản dịch vụ thuê bao Trung tâm Viễn thông Đông Hưng ” thầy Nguyễn Trịnh Đông hƣớng dẫn Sinh viên : HỒNG HÀO Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông Đề tài em thực gồm chƣơng: Chƣơng 1: Khảo sát hệ thống mô tả toán nghiệp vụ Chƣơng 2: Cơ sở thuyết thực đề tài Chƣơng 3: Phân tích thiết kế hệ thống Chƣơng 4: Cài đặt chƣơng trình Để thực đề tài mình, phạm vi thời gian hạn chế, em cố gắng thiết kế, xây dựng toán cách nhất, sát với thực tế Tuy nhiên, để ứng dụng toán náy vào công tác quản cần thiết phải bổ sung, chỉnh sửa thêm để chƣơng trình đƣợc hồn thiện phù hợp với thực tế Sinh viên thực Hồng Hào Sinh viên : HỒNG HÀO Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông CHƢƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ MÔ TẢ HỆ THỐNG 1.1 Giới thiệu Trung tâm Viễn thông Đông Hƣng Trung tâm Viễn thông Đông Hƣng đƣợc thành lập năm 2008, địa tổ thị trấn Đơng Hƣng- Thái Bình, đơn vị Viễn thông Thái Bình trực thuộc tập đồn bƣu Viễn thơng Việt Nam VNPT chuyên cung cấp dịch vụ viễn thông nhƣ điện thoại cố định có dây, điện thoại cố định không dây dịch vụ internet băng thông rộng ADSL, mang tới cho khách hàng thuận lợi việc trao đổi tìm kiếm thơng tin Bên cạnh việc cung cấp dịch vụ Viễn thông Trung tâm có đội ngũ nhân viên đƣợc đào tạo có tay nghề có khả khắc phục cố xảy trình khách hàng sử dụng dịch vụ nhanh chóng, miễn phí tạo cảm giác thỏa mái, tin tƣởng hài lòng cho khách hàng sử dụng dịch vụ trung tâm Ngồi sở Trung tâm Viễn thơng Đơng Hƣng, trung tâm có trạm Viễn thơng nhƣ trạm Viễn thơng Tiên Hƣng, An Lễ, Châu Giang, Cầu Vàng, Trọng Quan, Hồng Châu, Hợp Tiến, Liên Giang, Đông Giang nằm rải rác khắp huyện Đông Hƣng để đảm bảo tiêu kỹ thuật đƣờng truyền 1.2 Sơ đồ máy tổ chức Trung tâm Viễn thông Đông Hƣng Về tổ chức, Trung tâm Viễn thơng Đơng Hƣng có 100 công nhân viên Giám đốc trung tâm ngƣời lãnh đạo chung hoạt động trung tâm Nhân viên trung tâm đƣợc bố trí vào tổ: tổ thiết bị, tổ phụ trợ tổ nội hạt phụ thuộc vào công việc họ đảm nhiệm Tại tổ có tổ trƣởng phụ trách việc giao công việc giám sát nhân viên tổ Giám Đốc A Tổ trƣởng tổ thiết bị Hợp đồng NV1 NV2 NV3 NV4 Tổ trƣởng tổ phụ trợ NV5 NV6 Bộ máy tổ chức Trung tâm Viễn thông Đông Hƣng Sinh viên : HỒNG HÀO Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông 1.2 Thực trạng hệ thống Đối với nhân viên tổ thiết bị Trung tâm Viễn thông Đông Hƣng việc quản lý, tra cứu thông tin thuê bao sử dụng dịch vụ Viễn thông công việc diễn thƣờng xuyên liên tục Khi khách hàng đến làm hợp đồng sử dụng dịch vụ Viễn thông nhân viên giao dịch tổ phải nhập thông tin thông tin hợp đồng vào sổ phát triển thuê bao mới, đồng thời thuê bao có cố báo lên tổng đài nhân viên tổ phải tìm thơng tin có liên quan tới thuê bao sổ để báo cho nhân viên lắp đặt xử cố cho khách hàng Nói chung , việc quản thông tin liên quan tới thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông Trung tâm viễn thơng Đơng Hƣng thủ cơng, thơng tin thuê bao đƣợc lƣu trữ chủ yếu giấy tờ, sổ sách nên số lƣợng sổ sách lớn, việc tìm kiếm thơng tin th bao tốn nhiều thời gian gây khó khăn việc phục vụ khách hàng.Việc báo cáo số lƣợng thuê bao phát triển mới, nhƣ thuê bao tạm dừng dịch vụ, khôi phục sử dụng lại dịch vụ … phức tạp, ngƣời báo cáo phải nhiều thời gian lập danh sách liệu cần thiết để báo cáo cấp 1.4 Mục đích yêu cầu đề tài 1.4.1 Mục đích Sau tìm hiểu thực trạng hệ thống Trung tâm viễn thông Đông Hƣng em nghiên cứu xây dựng đề tài với mục đích cố gắng lƣu lại cách đầy đủ thông tin thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông Trung tâm Viễn thông Đông Hƣng với mong muốn trình hoạt động chƣơng trình giúp cho nhân viên trung tâm có đƣợc thuận lợi sau: - Lƣu trữ thông tin đơn giản, nhanh chóng - Có thể tìm thấy thơng tin khách hàng cần cách nhanh chóng - Có thể thống kê cách nhanh chóng hàng tháng, hàng quý trung tâm phát triển đƣợc thuê bao (điện thoại cố định, Gphone, ADSL) Sinh viên : HỒNG HÀO Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông - Khi khách hàng báo số thuê bao bị hỏng nhanh chóng tìm đƣợc địa khách, vị trí đơi cáp thuê bao để bố trí thợ đến sửa chữa cách nhanh - Giúp cho nhân viên trạm nhân viên Trung tâm giảm bớt phần công việc ghi chép 1.4.2 Yêu cầu Xây dựng chƣơng trình thực yêu cầu sau: - Quản thơng tin có liên quan tới th bao sử dụng dịch vụ Viễn thông Trung tâm - Xây dựng chức cập nhật, sửa, xóa….thơng tin - Xây dựng giao diện giúp việc tìm kiếm thông tin đơn giản - Xây dựng báo cáo trình lên lãnh đạo 1.5 Mơ tả nghiệp vụ tốn 1.5.1 Quy trình làm hợp đồng khách hàng với nhân viên giao dịch Khi khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông nhƣ: điện thoại cố định có dây, điện thoại cố định không dây (GPHONE) dịch vụ internet băng thông rông (ADSL) khách hàng đến Trung tâm Viễn thông Đông Hƣng để cung cấp thông tin khách hàng với nhân viên giao dịch Nhân viên giao dịch trung tâm kiểm tra đôi cáp hộp cáp gần khu vực khách hàng muốn lắp đặt thuê bao (đối với cố định có dây ADSL) khơng đơi cáp trống thơng báo cho khách, ngƣợc lai yêu cầu cung cấp số chứng minh thƣ khách hàng đứng tên sử dụng dịch vụ, yêu cầu khách hàng điền thông tin cần thiết vào phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ viễn thông tiến hành viết hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ viễn thơng bên kí xác nhận vào hợp đồng 1.5.2 Quy trình lắp đặt th bao cho khách hàng Nhân viên trung tâm tập hợp tất hợp đồng tiếp nhận đƣợc vào cuối buổi chuyển cho tổ trƣởng tổ nội hạt để điều nhân viên lắp đặt- sửa chữa tiến hành lắp đặt cho khách hàng cuối ngày tiếp nhận biên bàn giao nghiệm thu từ nhân viên lắp đặt-sửa chữa Sinh viên : HỒNG HÀO Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thơng 1.5.3 Quy trình xử sửa chữa, bảo dƣỡng Khi gặp cố khách hàng báo lên tổng đài trung tâm, nhân viên trung tâm tiến hành tra lịch thuê bao kiểm tra thuê bao báo hỏng hƣ hỏng thuộc trách nhiệm trung tâm nhân viên trung tâm tiến hành lập phiếu xử thuê bao chuyển phiếu cho tổ trƣởng tổ nội hạt để điều nhân viên lắp đặt – sửa chữa tiến hành khắc phục cố cho khách hàng.Cuối buổi ngày, nhân viên trung tâm tiếp nhận báo cáo thuê bao từ nhân viên lắp đặt- sửa chữa 1.5.4 Quy trình xử yêu cầu khách (dịch vụ cộng thêm, tạm ngừng sử dụng, khôi phục chấm dứt sử dụng) Trong trình sử dụng dịch vụ viễn thơng Trung tâm Viễn thơng Đơng Hƣng khách hàng sử dụng thêm hoăc căt sử dụng dịch vụ cộng thêm nhƣ: Báo thƣc tự động, hiển thị số máy gọi đến, khóa chiều gọi quốc tê, đổi gói cƣớc…,đồng thời khách hàng tạm ngừng sử dụng, khôi phục chấm dứt sử dụng dịch vụ cần thiết, khách hàng đến trung tâm điền thông tin cần thiết vào phiếu yêu cầu khách chuyển cho nhân viên giao dịch trung tâm Nhân viên tiếp nhận phiếu yêu cầu khách cập nhật thông tin thuê bao để làm cho việc tính cƣớc sau 1.5.5 Quy trình báo cáo lãnh đạo Nhân viên trung tâm phải làm số báo cáo sau để trình lên lãnh đạo: Báo cáo số lƣợng thuê bao phát triển đƣợc tháng, quý, năm Báo cáo số lƣợng thuê bao sử dụng hủy dịch vụ cộng thêm theo ngày, tháng, năm Báo cáo số lƣợng thuê bao tạm dừng, cắt hẳn, nối lại sử dụng dịch vụ theo ngày, tháng, năm Sinh viên : HỒNG HÀO Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông 1.5.6 Quy trình quản cáp Hàng ngày, ngƣời tổ trƣởng tổ nội hạt chuyển sổ quản cáp cho nhân viên tổ thiết bị, ngƣời nhân viên lƣu số đôi cáp hỏng, số đôi cáp sử dụng, số đôi cáp dùng để phát triển hộp cáp đặt xã vào sở liệu để thuận tiện cho việc phát triển sửa chữa 1.6 Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân hồĐộng từ + Bổ ngữ Danh từ Nhận xét Kiểm tra đôi cáp Khách hàng (tác nhân) Thông báo cho khách Dịch vụ viễn thông = Yêu cầu cung cấp số chứng minh thƣ khách Viết hợp đồng Hợp đồng cung cấp sử dụng dịch vụ viễn thông Nhân viên giao dịch Hồ sơ DL Lập phiếu xử thuê bao Phiếu yêu cầu cung cấp dịch vụ viễn thông Phiếu xử thuê bao Hồ sơ DL Nhân viên lắp đăt- sửa chữa Biên bàn giao nghiệm thu Phiếu yêu cầu khách (tác nhân) Chuyển phiếu xử hợp đồng Tiếp nhận biên bàn giao nghiệm thu Tra lịch thuê bao Kiểm tra thuê bao báo hỏng = Hồ sơ DL Hồ sơ DL Hồ sơ DL Tiếp nhận báo cáo nhân viên Báo cáo lắp đặt – sửa chữa Tiếp nhận phiếu yêu cầu khách Lãnh đạo Hồ sơ DL Lƣu thông tin thuê bao Dịch vụ cộng thêm = Cập nhật thông tin đôi cáp TT viễn thông Đông Hƣng Sổ quản cáp = Lƣu thông tin đôi cáp hộp cáp (tác nhân) Hồ sơ DL 10 Sinh viên : HỒNG HÀO Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông 3.3.5 Thiết kế bảng liệu vật 3.3.5.1.Bảng Tbl_dichvuVT STT Tên trƣờng Kiểu liệu #MadichvuVT Nvarchar TendichvuVT Nvarchar 3.3.5.2 Bảng Tbl_dichvuCT STT Tên trƣờng Kiểu liệu # MadichvuCT Nvarchar # MadichvuVT Nvarchar TendichvuCT Nvarchar 3.3.5.3 Bảng Tbl_nhanvien STT Tên trƣờng # Manhanvien Tennhanvien Tolamviec Sodienthoai Kích cỡ 50 50 Kích cỡ 50 50 50 Kiểu liệu Nvarchar Nvarchar Nvarchar Float Mô tả Mã dịch vụ viễn thông Tên dịch vụ viễn thông Mô tả Mã dịch vụ cộng thêm Mã dịch vụ viễn thơng Tên dịch vụ cộng thêm Kích cỡ 50 50 50 Mô tả Mã nhân viên Tên nhân viên Tổ làm việc Số điện thoại 3.3.5.4 Bảng Tbl_khachhang STT Tên trƣờng # Makhachhang Hoten Diachi Sochungminh Sinh viên: HỒNG HÀO Kiểu liệu Nvarchar Nvarchar Nvarchar Float Kích cỡ 50 50 50 Mô tả Mã khách hàng Họ tên khách Địa Số chứng minh 36 Đồ án tốt nghiệp 3.3.5.5 Bảng Tbl_hopcap STT Quản thuê bao viễn thông Tên trƣờng # Tenhopcap Vitri Sodoidasudung Sodoihong Sodoiphattrien Kiểu liệu Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Kích cỡ 50 50 50 50 50 Mơ tả Tên hộp cáp Vị trí Số đơi sử dụng Số đôi hỏng Số đôi phát triển 3.3.5.6 Bảng Tbl_hopdongVT STT 10 Tên trƣờng #Manhanvien #Makhachhang #MadichvuVT # Sohopdong Ngayhopdong Diachidatmay Diachinhanhoadon Khuyenmai Goicuoc Ghichu Sinh viên: HỒNG HÀO Kiểu liệu Nvarchar Nvarchar Nvarchar Float Datetime Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarcahr Kích cỡ 50 50 50 8 50 50 50 50 50 Mô tả Mã nhân viên Mã khách hàng Mã dịch vụ viễn thông Số hợp đồng Ngày hợp đồng Địa đặt máy Địa nhận hóa đơn Khuyến mại Gói cƣớc Ghi 37 Đồ án tốt nghiệp 3.3.5.7 Bảng Tbl_khach_sudung_dichvuVT STT Tên trƣờng Kiểu liệu #Makhachhang Nvarchar #MadichvuVT Nvarchar Somay Float Ngaylapdatmaycodinh datetime Account Nvarchar Cong Nvarchar Ngayhoamang Datetime Sodoicap Nvarchar Ghichu Nvarchar 3.3.5.8 Bảng Tbl_khach_sudung_dichvuCT STT Tên trƣờng Kiểu liệu Quản th bao viễn thơng Kích cỡ 50 50 8 50 50 50 50 Mô tả Mã khách hàng Mã dịch vụ viễn thông Số máy Ngày lắp đặt máy cố định Account Cổng Ngày hòa man gj Số đơi cáp Ghi Kích cỡ Mơ tả #Makhachhang #MadichvuCT Nvarchar Nvarchar 50 50 Mã khách hàng Mã dịch vụ cộng thêm Ngaybatdau Ngayketthuc Datetime Datetime 8 Ngày bắt dầu Ngày kết thúc Ghichu Nvarchar 50 Ghi Sinh viên: HỒNG HÀO 38 Đồ án tốt nghiệp 3.3.5.9 Bảng Tbl_yeucaucuakhach Stt 10 Tên trƣờng #Makhachhang #Manhanvien #MadichvuVT Noidungyeucau Ngaybatdau Ngayketthuc Tinhtrangthuebaohientai Tinhtrangthuebaosauyeucau #Sophieu Ghichu Kiểu liệu Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Datetime Datetime Nvarchar Nvarchar Nvarchar Nvarchar Quản th bao viễn thơng Kích 50 50 50 50 8 50 50 50 50 Mô tả Mã khách hàng Mã nhân viêndịch vụ viễn thông Nội dung yêu cầu Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tình trạng Tình trạng sau yêu cầu Số phiếu yêu cầu Ghi 3.3.5.10 Bảng Tbl_lapdat_baotri STT Tên trƣờng Kiểu liệu Kích cỡ Mô tả #Makhachhang #Manhanvien Nvarchar Nvarchar 50 50 Mã khách hàng Mã nhân viên #madichvuVT #Tenhopcap Nvarchar Nvarchar 50 50 Mã dịch vụ viễn thông Tên hộp cáp Ngaylapdatbaotri Ghichu Datetime Nvarchar 50 Ngày lắp đặt bảo trì Ghi Sinh viên: HỒNG HÀO 39 Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thơng CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH 4.1 Chuẩn bị trƣớc cài đặt chức chƣơng trình a Yêu cầu phần cứng phần mềm  Một server cấu hình tối thiểu 256MB Ram, ổ cứng 40G  Bộ cài Visual Studio 2005  Bộ cài SQL Server Personal 2000  Bộ cài Crystal report 10 b Hƣớng dẫn sử dụng  Để server truy xuất sở liệu, trƣớc hết phải khởi động server Phải đảm bảo chƣơng trình máy server đƣợc thi hành, việc kết nối vào sở liệu server đƣợc hồn tất c Chức chƣơng trình  Thào tác với sở liệu  Tìm kiếm thơng tin  Xuất báo cáo Sinh viên: HỒNG HÀO 40 Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thơng 4.2.Giao diện Sinh viên: HỒNG HÀO 41 Đồ án tốt nghiệp 4.3.Giao diện thao tác với sở liệu Quản thuê bao viễn thông a, Danh sách dịch vụ viễn thông b.Danh sách dịch vụ cộng thêm Sinh viên: HỒNG HÀO 42 Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông c.Danh sách nhân viên d.Danh sách khách hàng Sinh viên: HỒNG HÀO 43 Đồ án tốt nghiệp e.Danh sách hộp cáp Quản thuê bao viễn thông g.Danh sách khách làm hợp đồng trung tâm Sinh viên: HỒNG HÀO 44 Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông h Danh sách khách hàng sử dụng dịch vụ viễn thông i.Danh sách khách sử dụng dịch vụ cộng thêm Sinh viên: HỒNG HÀO 45 Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông k.Danh sách khách hàng thay đổi thông tin hợp đồng 4.4 Giao diện tìm kiếm thơng tin Sinh viên: HỒNG HÀO 46 Đồ án tốt nghiệp 4.5 Một số báo cáo Quản thuê bao viễn thông 4.5.1 Báo cáo thuê bao ADSL phát triển Sinh viên: HỒNG HÀO 47 Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông 4.5.2 Báo cáo thuê bao cố định phát triển Sinh viên: HỒNG HÀO 48 Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông KẾT LUẬN Kết đạt Trong trình thực đề tài: Em tiếp thu đƣợc nhiều kiến thức bổ ích nhƣ nắm bắt đƣợc trình kỹ tạo sản phẩm phần mềm Hệ thống thống tin học hố quy trình hoạt động, hoạt động nghiệp vụ đơn vị, bao gồm chức sau: — Cập nhật thông tin thuê bao — Thực việc tạo in báo cáo trình lãnh đạo — Tìm kiếm thơng tin cần thiết th bao Ngồi chƣơng trình đƣợc thiết kế để dễ dàng cho việc mở rộng chức chƣơng trình Việc kiểm tra điều kiện nhập liệu ngƣời sử dụng vào hệ thống đƣợc thực đầy đủ Hạn chế Mặc dù giải đƣợc số vấn đề nghiệp vụ quản thơng tin th bao, nhƣng chƣơng trình em thiết kế mức độ đơn giản, có tính chuyên nghiệp chƣa cao, chƣa giải đƣợc trọn vẹn vấn đề nảy sinh trình quản thông tin thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông Trung tâm viễn thông Đông Hƣng Hướng phát triển đề tài Nâng cấp hoàn chỉnh chức hệ thống đảm bảo linh hoạt thích hợp để tuỳ biến theo dõi chặt chẽ thực tế quản thông tin thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông Trung tâm viễn thông Đông Hƣng Nghiên cứu xây dựng thêm số chức cho hệ thống nhƣ: xử hoạt động khuyến mại, tạo hợp đồng trực tiếp phần mềm Do thực đề tài khoảng thời gian ngắn, cộng với thiếu kinh nghiệm nhƣ trình độ thân hạn chế, nên đề tài em chắn có nhiều thiếu sót Em mong nhận đƣợc bảo thầy góp ý bạn Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên: HỒNG HÀO 49 Đồ án tốt nghiệp Quản thuê bao viễn thông TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin quản - PGS Nguyễn Văn Vỵ , Nhà xuất khoa học tự nhiên công nghệ Hà Nội 2007 [2] Phân tích thiết kế hệ thống thơng tin - PGS.TS.Nguyễn Văn Ba , Nhà xuất đại học quốc gia Hà Nội [3] Lập trình SQL SERVER 2000 - Đoàn Thiện Ngân, Đoàn Thị Thanh Diễm, Hoàng Đức Hải , Nhà xuất lao động xã hội [4] Lập trình với c# - Biên dịch từ Professional C#, 2nd Edition, Xuất Wrox Press Ltd [5] Giáo trình c# [6].Tìm hiểu C# ứng dụng – Đồ án tốt nghiệp Phạm văn Việt Trƣơng Lập vĩ, Trƣờng đại học Khoa học tự nhiên Sinh viên: HỒNG HÀO 50 ... tài: Xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý dịch vụ thuê bao Trung tâm Viễn thông Đông Hưng ” thầy Nguyễn Trịnh Đông hƣớng dẫn Sinh viên : VŨ HỒNG HÀO Đồ án tốt nghiệp Quản lý thuê bao viễn thông. .. trạng hệ thống Trung tâm viễn thông Đông Hƣng em nghiên cứu xây dựng đề tài với mục đích cố gắng lƣu lại cách đầy đủ thông tin thuê bao sử dụng dịch vụ viễn thông Trung tâm Viễn thông Đông Hƣng với... Yêu cầu Xây dựng chƣơng trình thực yêu cầu sau: - Quản lý thông tin có liên quan tới thuê bao sử dụng dịch vụ Viễn thông Trung tâm - Xây dựng chức cập nhật, sửa, xóa….thơng tin - Xây dựng giao
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý các dịch vụ thuê bao tại trung tâm viễn thông đông hưng , Xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý các dịch vụ thuê bao tại trung tâm viễn thông đông hưng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay