Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành gắn với việc xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025

154 6 0
  • Loading ...
1/154 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ THANH HUYỀN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH GẮN VỚI VIỆC XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH ĐƠ THỊ THÔNG MINH ĐẾN NĂM 2025 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ THANH HUYỀN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH GẮN VỚI VIỆC XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH ĐƠ THỊ THƠNG MINH ĐẾN NĂM 2025 Chuyên ngành: Kinh tế trị Mã số: 8310102 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒNG AN QUỐC TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn dẫn rõ ràng, khơng chép từ cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Hồ Thị Thanh Huyền MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 2.1 Tình hình nghiên cứu giới 2.2 Tình hình nghiên cứu nước 2.3 Các cơng trình nghiên cứu thành phố Hồ Chí Minh 2.4 Những khoảng trống hướng nghiên cứu luận văn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 10 Kết quả, đóng góp Luận văn 10 Kết cấu nội dung luận văn 11 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH GẮN VỚI XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH Ở VIỆT NAM 1.1 Những khái niệm lý luận 12 1.1.1 Cơ cấu kinh tế cấu kinh tế ngành 12 1.1.2 Chuyển dịch cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế ngành 13 1.1.3 Những tiêu phản ánh chuyển dịch cấu kinh tế ngành 21 1.1.4 Đô thị thông minh 22 1.2 Một số mơ hình, lý thuyết quan điểm Đảng – Nhà nước chuyển dịch cấu kinh tế ngành 28 1.2.1 Một số mô hình, lý thuyết đại 28 1.2.2 Quan điểm Đảng – Nhà nước “Chuyển dịch cấu kinh tế ngành gắn với xây dựng Đô thị thông minh” 30 1.3 Kinh nghiệm chuyển dịch cấu kinh tế ngành gắn với xây dựng đô thị thông minh số địa phương 38 1.3.1 Kinh nghiệm Thành phố Hà Nội 38 1.3.2 Kinh nghiệm Tp.Đà Nẵng 39 1.3.3 Một số học rút 41 Kết luận chương 44 Chương 2: THỰC TRẠNG QUÁ TRÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TP HỒ CHÍ MINH THEO ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ THÔNG MINH VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 2.1 Điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến chuyển dịch cấu kinh tế ngành TP HCM 46 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 46 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 47 2.2 Thực trạng trình chuyển dịch cấu kinh tế ngành địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo định hướng đô thị thông minh 49 2.2.1 Chuyển dịch cấu ba khu vực kinh tế 49 2.2.2 Chuyển dịch cấu ngành kinh tế 52 2.2.3 Quá trình triển khai xây dựng đô thị thông minh Thành phố Hồ Chí Minh 66 2.3 Đánh giá chung 71 2.3.1 Những kết đạt 73 2.3.2 Một số hạn chế, tồn 75 2.3.3 Nguyên nhân vấn đề đặt 80 Kết luận chương 87 Chương 3: QUAN ĐIỂM, PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH GẮN VỚI VIỆC XÂY DỰNG TP.HCM TRỞ THÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH ĐẾN NĂM 2025 3.1 Những quan điểm 89 3.1.1 Quan điểm chuyển dịch cấu kinh tế 89 3.1.2 Quan điểm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh 93 3.2 Phương hướng, mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế ngành gắn với việc xây dựng Tp.HCM trở thành đô thị thông minh 96 3.2.1 Những định hướng 96 3.2.2 Mục tiêu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 98 3.3 Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh trình chuyển dịch cấu kinh tế ngành gắn với việc xây dựng Tp.HCM trở thành đô thị thông minh đến năm 2025 101 3.3.1 Nhóm giải pháp chế, thể chế 101 3.3.2 Nhóm giải pháp qui hoạch sở hạ tầng 107 3.3.3 Nhóm giải pháp huy động sử dụng hiệu nguồn lực 112 3.3.4 Nhóm giải pháp hợp tác - hội nhập 121 Kết luận chương 124 KẾT LUẬN 126 Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CCKT Cơ cấu kinh tế CDCCKT Chuyển dịch cấu kinh tế CCN Cụm Cơng nghiệp CNH Cơng nghiệp hóa GDP Tổng sản phẩm quốc nội (viết tắt Gross Domestic Product) GRDP Tổng sản phẩm tính phạm vi vùng (viết tắt Gross Regional Domestic Product) GTGT Giá trị gia tăng IIP Chỉ số sản xuất công nghiệp (viết tắt Index - Industry Products) KT-XH Kinh tế - Xã hội ODA Vốn vay ưu đãi từ nước (viết tắt Official Development Assistance) TM-DV Thương mại – Dịch vụ TFP Nhân tố suất tổng hợp (viết tắt Total Factor Productivity) TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh WB Ngân hàng Thế giới (viết tắt World Bank) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: GDP địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chia theo khu vực kinh tế giai đoạn 2011-2017 (tính theo giá so sánh 2010) 51 Bảng 2.2: Cơ cấu GDP chia theo ngành dịch vụ địa bàn Tp.HCM giai đoạn 2000 – 2017 (tính theo giá thực tế) 52 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng ngành Dịch vụ, Công nghiệp, Nông nghiệp qua năm 52 Biểu đồ 2.2: Tỷ trọng lĩnh vực ngành Dịch vụ qua năm 55 Biểu đồ 2.3: Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp 59 Biểu đồ 2.4: Biểu đồ so sánh tốc độ phát triển ngành công nghiệp 62 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Chuyển dịch cấu kinh tế vấn đề trung tâm kinh tế phát triển Thực tế cho thấy thành công hay thất bại việc phát triển kinh tế bắt nguồn từ việc xác định cấu kinh tế có hợp lí hay khơng Việc đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy tiềm năng, mạnh kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập tiến tới ngày nâng cao đời sống người dân Trong thời gian qua, trình chuyển dịch cấu kinh tế ngành địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh định hướng mà Đảng Nhà nước đề ra, đồng thời đạt số tích cực, động lực cho tăng trưởng kinh tế: Trong giai đoạn 2015-2017, tổng sản phẩm nội địa (GRDP) địa bàn thành phố tăng 8,2%/năm, đạt kế hoạch đề ra, khu vực dịch vụ tăng 8,1%/năm, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 7,8%/năm, khu vực nơng nghiệp tăng 5,8%/năm, GRDP bình qn qn đầu người năm 2017 đạt 5.550 USD/người/ năm1 Chất lượng tăng trưởng kinh tế bước cải thiện, cấu kinh tế chuyển dịch tích cực hướng Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, TP.HCM phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Đó là: mơ hình tăng trưởng kinh tế thành phố tồn nhiều vấn đề tốc độ tăng trưởng, tính bền vững; hiệu cạnh tranh lực cạnh tranh kinh tế thành phố có phần giảm sút so với số địa phương nước khu vực; sách giải pháp hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế chưa đủ mạnh, chưa tạo đột phá; Sự chuyển dịch ngành kinh tế diễn tương đối chậm; Tỷ trọng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Niên giám thống kê thành phố Hồ Chí Minh 11 Mai Văn Tân, 2014 Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, đổi mơ hình tăng trưởng TP Hồ Chí Minh Tạp chí Tài chính, Số 3/2014 Nguyễn Hồng Sơn, 2010 Hà Nội sóng phát triển ngành dịch 12 vụ đô thị khu vực châu Á - Thái Bình Dương Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Số 26 (2010) trang 135-143 13 Nguyễn Minh Tuấn , Nguyễn Hữu Thảo, 2009 Giáo trình Lịch sử học thuyết kinh tế Nhà xuất Đại học quốc gia Tp.HCM 14 Nguyễn Trọng Hoài, 2013 Kinh tế phát triển Nhà xuất Kinh tế Tp.HCM 15 Phạm Quang Phan, Vũ Anh Tuấn, Tô Đức Hạnh (đồng chủ biên, 2005) Hướng dẫn học mơn Kinh tế trị Mác – Lênin, 2005 Nhà xuất Thống kê 16 Phạm Thị Khanh, 2010 Chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng phát triển bền vững Việt Nam Nhà xuất Chính trị quốc gia 17 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Nghị số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 thí điểm chế, sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh 18 Sở Cơng Thương TP.HCM, 2014 Thực trạng đề xuất giải pháp phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam TPHCM Tài liệu hội thảo khoa học Thực trang, định hướng giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, trang 65 – 78 19 Sở Khoa học công nghệ TPHCM, 2010 Định hướng phát triển Khoa học Công nghệ TP.HCM đến năm 2020 20 Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội TP Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 21 Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định số 432/QĐ-TTg ngày 12 tháng năm 2012 việc Phê duyệt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 22 Thủ tướng Chính Phủ, Quyết định số 2631/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2013 việc Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 Trần Anh Tuấn, 2015 Chuyển dịch cấu, đổi mô hình tăng 23 trưởng kinh tế Tp.HCM giai đoạn 2015 – 2020 Tạp chí Nghiên cứu Phát triển, Số 12 (02/2015) 24 Trần Du Lịch, 2014 Thành phố Hồ Chí Minh - Chuyển dịch hướng, tăng sức cạnh tranh Tạp chí Đầu tư Tài ngày 28/4/2014 Trần Quang Phú, 2014 Chuyển dịch cấu kinh tế Ban Kinh tế phát 25 triển – Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương 26 Trương Thị Hiền, 2011 Giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, xây dựng mơ hình tăng trưởng kinh tế TP Hồ Chí Minh theo hướng cạnh tranh Tạp chí Phát triển Hội nhập, số (01/2011) Tổng cục Thống kê, Niên giám thống kê TP Hồ Chí Minh từ năm 2000 27 – 2017 28 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Báo cáo số 215/BC ngày 04 tháng 12 năm 2013, Báo cáo sơ kết năm thực chương trình hỗ trợ chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng kinh tế thành phố (2011 - 2013) nhiệm vụ giai đoạn 2014 – 2015 29 Ủy ban Nhân dân TP.HCM, 2010 Nghị Đại hội Đảng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2010 – 2015 30 Ủy ban Nhân dân TP.HCM, 2015 Nghị Đại hội Đảng Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015 – 2020 31 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 14/5/2011 Kế hoạch thực Nghị Đại hội Đảng thành phố lần thứ IX Chương trình chuyển dịch cấu kinh tế, chuyển đổi mơ hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011-2015 32 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2016 ban hành quy định khuyến khích chuyển dịch cấu nông nghiệp đô thị địa bàn thành phố giai đoạn 2016 – 2020 33 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 6179/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2017 phê duyệt Đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành thị thơng minh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn đến năm 2025” 34 Vương Đức Hoàng Quân, 2016 Chuyển dịch cấu kinh tế TP Hồ Chí Minh tầm nhìn đến năm 2025 Tạp chí Tài chính, Số tháng 6/2016 35 Vương Đức Hồng Qn, 2014 Nhìn lại q trình chuyển dịch cấu kinh tế địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí khoa học trường đại học Mở Tp.HCM , Số 6/2014 PHỤ LỤC Phụ lục 1: GDP địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chia theo khu vực kinh tế thời kỳ 1976-2010 (tính theo giá so sánh 1994) GDP (Tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) Trong Năm Nơng Tổng số Tốc độ Công -lâm - nghiệp Dịch thủy -xây vụ sản dựng Giai đoạn tăng Trong Nơng - Công lâm - nghiệp trưởng chung thủy - sản dựng Dịch xây vụ 1975 9.432 721 2.330 6.381 1976-1980 0,91 -0,39 2,48 0,46 1980 9.871 707 2.634 6.530 1981-1985 4,58 1,56 6,45 4,10 1985 12.349 764 3.601 7.984 1986-1990 7,82 3,51 10,46 6,93 1990 17.993 908 5.921 11.164 1991-1995 12,62 3,78 16,21 11,16 1995 32.596 1.093 12.551 18.952 1996-2000 10,11 1,09 13,18 8,34 2000 52.754 1.154 23.313 28.287 2001-2005 10,99 4,97 12,37 10,03 2005 88.866 1.471 41.770 45.625 2006-2010 11,18 4,83 10,12 12,23 2010 150.943 1.862 67.629 81.452 1976-2010 8,24 2,75 10,10 7,54 Nguồn: Xử lý số liệu từ Niên giám thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Phụ lục 2: GDP địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chia theo khu vực kinh tế giai đoạn 2011-2015 (tính theo giá so sánh 2010) GDP (Tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng (%/năm) Trong Năm Tổng số Trong Tốc độ Nông Nông Công -lâm nghiệp -thủy -xây sản dựng Dịch vụ tăng - lâm trưởng chung thủy sản Công nghiệp Dịch - xây vụ dựng 2011 510.785 5.175 214.336 291.273 10,25 5,61 7,70 12,30 2012 557.571 5.485 230.718 321.368 9,16 5,99 7,64 10,33 2013 609.350 5.792 247.679 355.879 9,29 5,60 7,35 10,74 2014 668.095 6.134 265.512 396.449 9,59 5,90 7,19 11,32 2015 733.922 6.489 286.939 440.494 9,85 5,79 8,07 12,30 9,65 5,73 7,56 11,12 2011 - 2015 Nguồn: Xử lý số liệu từ Niên giám thống kê Thành phố Hồ Chí Minh Phụ lục 3: Tốc độ tăng GDP địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chia theo ngành kinh tế giai đoạn 2010-2015 (tính theo giá so sánh 2010) BQ GĐ Ngành kinh tế 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015 (%/năm) Tổng số (tỷ đồng) Chia theo 463.295 510.785 557.571 609.280 667.712 733.472 9,62 5.175 5.485 5.792 6.134 6.494 5,79 176.421 190.119 204.568 219.092 236.181 7,57 ngành kinh tế Nông nghiệp - lâm 4.900 nghiệp - thủy sản Công nghiệp chế 164.004 biến Công nghiệp khác 6.852 8.837 9.624 10.341 11.040 11.655 11,21 Xây dựng 28.158 29.079 30.975 32.770 35.359 39.072 6,77 Thương nghiệp 56.375 63.491 71.475 79.865 88.507 95.792 11,19 Vận tải - kho bãi 34.227 38.734 43.382 47.096 53.730 64.745 13,60 Khách sạn - nhà 14.654 15.814 16.604 18.941 20.917 22.172 8,63 14.127 17.910 21.487 23.701 26.843 17,15 64.602 63.152 68.190 76.661 83.331 9,66 19.677 20.661 20.496 22.345 24.692 0,33 23.647 28.376 32.787 37.384 42.543 16,66 11.665 13.264 15.101 16.494 17.615 11,07 16.865 20.395 22.703 24.978 27.226 14,77 2.779 3.270 3.621 3.905 4.482 11,36 19.872 22.879 25.522 27.465 30.630 10,33 hàng Thông tin - truyền 12.163 thơng Tài - ngân 52.540 hàng 10 Kinh doanh bất 24.285 động sản 11 Khoa học - công 19.687 nghệ 12 Giáo dục - đào 10.421 tạo 13 Y tế 13.674 14 Văn hóa - thể 2.617 thao 15 Dịch vụ khác 18.738 Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh Phụ lục 4: Cơ cấu GDP địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chia theo ngành kinh tế giai đoạn 2010-2015 (tính theo giá thực tế) Ngành kinh tế 2010 2011 Cơ cấu Giá (tỷ đồng) (%) 463.295 2012 Cơ cấu Giá (tỷ đồng) (%) 100,00 576.225 4.900 1,06 164.004 2013 Cơ cấu Giá (tỷ đồng) (%) Cơ cấu Giá (tỷ đồng) (%) 100,00 658.898 100,00 763.965 5.946 1,04 7.140 1,08 35,40 194.935 33,83 218.468 6.852 1,48 9.244 1,60 28.158 6,08 33.048 Thương 56.375 12,17 Vận tải - 34.227 7,39 Giá Tổng số Chia 2014 trị 2015 Cơ cấu Giá (tỷ đồng) (%) (tỷ đồng) (%) 100,00 852.523 100,00 957.358 100,00 7.769 1,02 8.778 1,03 9.502 0,99 33,16 256.732 33,61 274.982 32,26 306.524 32,02 10.317 1,57 15.187 1,99 17.259 2,02 17.787 1,86 5,74 36.584 5,55 38.720 5,07 43.329 5,08 54.485 5,69 73.142 12,69 85.734 13,01 98.452 12,89 110.554 12,97 119.928 12,53 44.312 7,69 54.150 8,22 63.703 8,34 74.186 8,70 82.985 8,67 trị trị trị trị trị Cơ cấu theo ngành kinh tế 1.Nông nghiệp - lâm nghiệp thủy sản Công nghiệp chế biến Công nghiệp khác Xây dựng nghiệp kho bãi Khách sạn - 14.654 3,16 19.423 3,37 22.341 3,39 26.162 3,42 29.224 3,43 31.020 3,24 12.163 2,63 15.225 2,64 22.221 3,37 26.629 3,49 29.407 3,45 33.451 3,49 52.540 11,34 74.537 12,94 72.416 10,99 80.362 10,52 94.391 11,07 101.122 10,56 24.285 5,24 22.668 3,93 25.641 3,89 26.142 3,42 29.304 3,44 33.527 3,50 19.687 4,25 27.241 4,73 35.076 5,32 41.651 5,45 46.919 5,50 57.917 6,05 10.421 2,25 12.464 2,16 14.731 2,24 20.280 2,65 22.781 2,67 26.927 2,81 13 Y tế 13.674 2,95 17.955 3,12 22.730 3,45 25.877 3,34 28.920 3,39 33.845 3,54 14 Văn hóa - 2.617 0,56 3.060 0,53 3.697 0,56 4.393 0,58 4.950 0,58 5.720 0,60 18.738 4,04 23.025 4,00 27.652 4,20 31.906 4,18 37.539 4,40 42.618 4,45 nhà hàng Thông tin truyền thông Tài ngân hàng 10 Kinh doanh bất động sản 11 Khoa học công nghệ 12 Giáo dục đào tạo thể thao 15 Dịch vụ khác Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh Phụ lục 5: Tốc độ tăng GRDP địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chia theo ngành kinh tế năm 2016, 2017 tháng đầu năm 2018 (tính theo giá thực tế giá so sánh 2010) 2016 2016 (giá thực tế) (giá so sánh 2017 2017 (giá thực tế) (giá 2010) so sánh 2010) tháng đầu tháng đầu năm năm 2018 (giá 2018 (giá so sánh thực tế) 2010) Ngành kinh Giá Cơ Giá trị Chỉ số Giá Cơ Giá trị Chỉ số Giá trị Cơ Giá trị Chỉ tế trị cấu (tỷ phát trị cấu (tỷ phát (tỷ cấu (tỷ phát (tỷ (%) đồng) triển (tỷ (%) đồng) triển đồng) (%) đồng) triển so so với đồng) đồng) Tổng số 1.023 100 926 Chia theo ngành kinh 790.35 so với vơi năm năm tháng 2015 2016 2017 108,08 1.060 100 618 842.37 108,25 585.63 100 459.56 107,27 tế 1.Nông 8.588 0,84 5.656 105,81 8.539 0,81 5.696 106,25 3.714 0,6 2.479 106,08 294.5 28,76 230.79 107,88 262.7 24,78 203.41 107,84 134.53 23,0 104.30 107,17 nghiệp - lâm nghiệp - thủy sản Công nghiệp 01 72 1 xây dựng Dịch vụ 561.1 21 54,80 432.27 108,07 618.7 73 58,34 494.86 108,23 370.23 Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh 63,2 292.22 107,29 số Phụ lục 6: Biểu đồ tổng mức bán lẻ doanh thu dịch vụ Dịch vụ lưu trú, ăn uống Bán lẻ Du lịch 84052,0 66437,0 62472,0 81951,0 7676170,0436,0 57699,0 78413,0 45865,0 49809,0 70228,0 64764,0 484803,0 32023,0 55156,0 460651,0 534315,0 89026,0 523428,0 470123,0 49465,0 416599,0429288,0 28620,0 379464,0 40014,0 23210,0 304536,0 19587,0 31399,0 27177,0 236421,0 24 25 28 65,0 197871,0 11 45 61 62 0,0 156418,0 78 60 3,00,0 117356,0 20 5210,0 74 56 059 7,00,0 114 62 48 46 7,50,0 61 679 49,00,0 50896 52 6,50,0 527 01 36 110 4,70,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Phụ lục 7: Biểu đồ Tổng mức bán lẻ doanh thu dịch vụ theo thành phần kinh tế Nhà nước Ngoài nhà nước FDI 55561 54184034362 39104073037 384273939830 152725253442754 8343216951 629757538 12028980645 1095150639 7156230176 8181365984 70330 1110517581164612418594 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 042 2001 05221 70 2000 03160 1995 1990 1985 1980 1976 02,061 2,61 01,62 2,37 04,93 2012 0625 14899406186951315 7267243393031969316151307414516345542 018509 22572 0120965 097069 9015607302204870350416300490107150413809145614774097276759091809400102189895123914328184531700917709 17318549980 885427220568969 430405184962055 49025442613733 Phụ lục 8: Biểu đồ GRDP nội ngành dịch vụ Dịch vụ (thương mại, du lịch ) Dịch vụ (tài , ngân hàng, khoa học công nghệ) Dịch vụ hạ tầng sở (vận tải, nhà đất, Viên thông) Dịch vụ (giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội ) 64329 66492 113849 56651 159039 72425 50550 141310 212799 41158 122013 73077 33479 107492 149963 101778 132897 26710 116474 102012 72226 82205 21785 19339 40902 70674 32517 16690 51376 162 26 21 70 061 85 32 00 43 11 21 62 9 43 47 99 3 20 15296 21491 45805 13384 14179 36364 169 31059 12578 50136 58133 8672 9940 7316 27 145752 73 17385 29119 32093 38850 61 56 31 541 90 218 16 3108 94 11 74 86 199 30 8 641 141 14611 15649 16469 18333 20112 24328 75 2303 78 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 120637 108075 92565 71029 168626 160201 139778150948 124614 Phụ lục 10: Biểu đồ tăng trưởng GRDP tăng trưởng công nghiệp GRDP chung Công nghiệp 324311,0 217382 242708 292241,0 1060000 271919,0 957358 970000 228785,0 204179,0 658898 170854,0 576225 110720 127864,4063294 ,0 71014,080067,0 34508,039941,0 30075,0 96403 113326 136487 8378,0 1207635940,01334945986,01470395413,0149658837,0252898178,02567743802,075859 84852 93325,0287513 337040 229256 49485,058966,0165297 190562 167169654,0 21963 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 852123 763965 Phụ lục 11: Giá trị bốn ngành công nghiệp trọng điểm Ngành hóa dược cao su Ngành lương thực thực phẩm Ngành sản xuất hàng điện tử Nhóm ngành khí 198080582 188756880 161628000 157183902 150156000 145785079 136907000 128749815 96253525 76808581 69303086 54639403 42484592,0 45396749,0 528834377018,01598,0 81815550,0 74149034,0 191386000 173108000 170095607 163884127 202797196 94919194 87535158,0 70111222,0 59990679,0 54609538,0 59282318,0 1021501660080303,600,0 105374054 99476284,0 68928305,0 116570100,0 113732865,0 98497421,0 74170260040906,703,0 82045731,0 84161000,0 47018422,0 39914700,0 38413021,0 31885192,0 20921774863163,300,0 26959549,0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ... ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH HỒ THỊ THANH HUYỀN CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NGÀNH GẮN VỚI VIỆC XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRỞ THÀNH ĐƠ THỊ THƠNG MINH ĐẾN NĂM 2025 Chun ngành: Kinh tế trị... điểm xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh 93 3.2 Phương hướng, mục tiêu chuyển dịch cấu kinh tế ngành gắn với việc xây dựng Tp.HCM trở thành đô thị thông minh. .. 1.1.1 Cơ cấu kinh tế cấu kinh tế ngành 12 1.1.2 Chuyển dịch cấu kinh tế chuyển dịch cấu kinh tế ngành 13 1.1.3 Những tiêu phản ánh chuyển dịch cấu kinh tế ngành 21 1.1.4 Đô thị thông minh
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành gắn với việc xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025 , Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành gắn với việc xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025 , DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay