Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại công ty TNHH kính đình quốc

156 7 0
  • Loading ...
1/156 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - PHAN THỊ THUÝ NGA GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH KÍNH ĐÌNH QUỐC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - PHAN THỊ THUÝ NGA GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY TNHH KÍNH ĐÌNH QUỐC Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TSKH PHẠM ĐỨC CHÍNH TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài: “Giải pháp nâng cao động lực làm việc nhân viên cơng ty TNHH KÍNH ĐÌNH QUỐC” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn Giảng viên PGS.TSKH PHẠM ĐỨC CHÍNH hỗ trợ Cán cơng nhân viên Cơng ty TNHH KÍNH ĐÌNH QUỐC; khơng có chép từ cơng trình khác Cơ sở lý thuyết liên quan trích dẫn luận văn tham khảo từ nguồn tài liệu đáng tin ghi rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo Tác giả luận văn Phan Thị Thúy Nga MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ CHƯƠNG 1: XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 1.1 Tổng quan công ty 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.1.2 Chức nhiệm vụ 1.1.3 Cơ cấu tổ chức 1.1.4 Sản phẩm 1.1.5 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 1.2 Xác định vấn đề 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục đề tài 10 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 12 2.1 Khái quát động lực làm việc 12 2.2 Tổng quan nghiên cứu động lực làm việc 14 2.3 Giả thuyết mơ hình nghiên cứu 22 2.3.1 Công việc phù hợp 22 2.3.2 Thu nhập 23 2.3.3 Phúc lợi 24 2.3.4 Quan hệ với lãnh đạo công việc 25 2.3.5 Quan hệ với đồng nghiệp công việc 26 2.3.6 Điều kiện làm việc 27 2.3.7 Đào tạo hội thăng tiến 27 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 31 3.1 Quy trình nghiên cứu 31 3.2 Mẫu phương pháp lấy mẫu 32 3.3 Phương pháp phân tích liệu 32 3.4 Xây dựng thang đo 34 3.5 Thiết kế bảng câu hỏi 37 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ XỬ LÝ MÔ HÌNH VÀ PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC TẠI CƠNG TY TNHH KÍNH ĐÌNH QUỐC 38 4.1 Kết xử lý mơ hình 38 4.1.1 Mô tả mẫu khảo sát 38 4.1.2 Phân tích hệ số Cronbach’s alpha 39 4.1.3 Phân tích khám phá EFA 42 4.1.4 Mơ hình hiệu chỉnh sau phân tích nhân tố 47 4.1.5 Phân tích tương quan 48 4.1.6 Phân tích hồi qui tuyến tính bội 49 4.1.7 Kiểm định giá trị trung bình tổng thể 55 4.2 Phân tích thực trạng tạo động lực làm việc cho nhân viên cơng ty TNHH Kính Đình Quốc theo yếu tố mơ hình 57 4.2.1 Yếu tố “ Công việc phù hợp” 57 4.2.2 Yếu tố “ Thu nhập” 59 4.2.3 Yếu tố “ Phúc lợi” 62 4.2.4 Yếu tố “ Đào tạo hội thăng tiến” 64 4.2.5 Yếu tố “ Quan hệ với lãnh đạo công việc” 66 4.2.6 Yếu tố “ Quan hệ với đồng nghiệp công việc” 67 4.2.7 Yếu tố “ Điều kiện làm việc” 68 4.2.8 Thành phần “ Động lực làm việc” 69 4.3 Đánh giá chung thực trạng tạo động lực cơng ty TNHH Kính Đình Quốc nguyên nhân chủ yếu 69 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH KÍNH ĐÌNH QUỐC73 5.1 Căn xây dựng giải pháp 73 5.1.1 Mục tiêu chiến lược 73 5.1.2 Mục tiêu cụ thể 73 5.2 Hệ thống giải pháp 74 5.2.1 Giải pháp cho nhóm 1: Nhóm có mức độ quan trọng cao tính cấp thiết cao 74 5.2.2 Giải pháp cho nhóm 2: Nhóm có mức độ quan trọng cao tính cấp thiết thấp 81 5.2.3 Giải pháp cho nhóm 3: Nhóm có mức độ quan trọng thấp tính cấp thiết cao 86 5.2.4 Giải pháp cho nhóm 4: Nhóm có mức độ quan trọng thấp tính cấp thiết thấp 87 KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CARG Compound annual growth rate DQ Đình Quốc EFA Exploratory Factor Analysis KMO Kaiser-Mayer-Olkin KPIs Key Performance Indicators SPSS Statistical Product and Services Solutions TNHH Trách nhiệm hữu hạn DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh -5 Bảng 2.1 Tổng hợp nghiên cứu yếu tố tạo động lực làm việc - 29 cho nhân viên 29 Bảng 3.1: Bảng tổng hợp thang đo biến quan sát 34 Bảng 4.1: Thông tin mẫu nghiên cứu - 39 Bảng 4.2: Hệ số Cronbach’s alpha thang đo nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc - 41 Bảng 4.3: Ma trận xoay nhân tố lần cuối - 43 Bảng 4.4: Kết phân tích nhân tố động lực làm việc 45 Bảng 4.5: Diễn giải biến quan sát sau xoay nhân tố - 45 Bảng 4.6: Ma trận tương quan nhân tố - 49 Bảng 4.7: Kết phân tích hồi qui bội 50 Bảng 4.8: Tóm tắt mơ hình (Model Summaryb) - 52 Bảng 4.9: ANOVAb - 53 Bảng 4.10: Kết kiểm định giả thuyết 54 Bảng 4.11: Kết kiểm định Levene kiểm định T-Test 55 Bảng 4.12: Kết kiểm định Levene kiểm định Anova 56 Bảng 4.14: Trung bình nhân tố 57 Bảng 4.15: Giá trị trung bình thành phần cơng việc phù hợp - 57 Bảng 4.16: Giá trị trung bình thành phần thu nhập 59 Bảng 4.17: Giá trị trung bình thành phần phúc lợi - 62 Bảng 4.18: Giá trị trung bình thành phần đào tạo hội thăng tiến 64 Bảng 4.19: Giá trị trung bình thành phần quan hệ với lãnh đạo 66 công việc - 66 Bảng 4.20: Giá trị trung bình thành phần quan hệ với đồng nghiệp - 67 công việc - 67 Bảng 4.21: Giá trị trung bình thành phần điều kiện làm việc - 68 Bảng 4.22: Giá trị trung bình thành phần động lực làm việc - 69 Bảng 4.23: Những nguyên nhân làm giảm động lực làm việc nhân viên cơng ty TNHH Kính Đình Quốc 69 Bảng 5.1: Bảng kế hoạch thực giải pháp vấn đề “Tiền lương được trả chưa công bằng, hợp lý công ty” - 75 Bảng 5.2: Bảng kế hoạch thực giải pháp vấn đề “KPIs chưa có đổi hoàn thiện phù hợp cho vị trí việc làm” 77 Bảng 5.3: Bảng kế hoạch thực giải pháp vấn đề “Thiếu quy hoạch lực lượng nhân kế thừa” - 79 Bảng 5.4: Bảng kế hoạch thực giải pháp vấn đề “Mức tăng lương thấp đợt xét tăng lương ” 82 Bảng 5.5 Bảng tỷ lệ thưởng doanh số cơng ty TNHH Kính Đình Quốc - 88 DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ Hình 1.1: Logo cơng ty TNHH Kính Đình Quốc - Hình 1.2: Sơ đồ cấu trúc tổ chức cơng ty TNHH Kính Đình Quốc - Hình 2.1: Mơ hình đề xuất yếu tố tạo động lực làm việc 30 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 31 Hình 4.1: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh 48 Hình 4.2: Biểu đồ phân tán phần dư 51 Hình 4.3: Đồ thị Histogram 52 Hình 4.4: Ma trận định vị vấn đề - 71 PHỤ LỤC Bảng số Correlationsc DL Pearson DL Correlation TNPL Sig (2-tailed) Pearson TNPL Correlation Sig (2-tailed) Pearson DTTT Correlation Sig (2-tailed) Pearson CV Correlation Sig (2-tailed) Pearson L– Correlation Sig (2-tailed) Pearson DK Correlation Sig (2-tailed) Pearson DN Correlation Sig (2-tailed) ,634** ,000 ,634** ,000 DTTT CV DK ,321** ,523** ,520** ,000 ,000 ,000 ,207** ,427** ,433** ,001 ,000 DN ,513** ,430** ,000 ,000 ,354** ,281** ,000 ,000 ,000 ,198** ,210** ,195** ,154* ,001 ,002 ,015 ,321** ,207** ,000 ,001 ,523** ,427** ,198** ,423** ,366** ,128* ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,043 ,520** ,433** ,000 ,000 ,513** ,354** ,000 ,000 ,002 ,430** ,281** ,154* ,000 ,000 ,015 ,002 ,210** ,423** ,001 ,000 ,000 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ,007 ,007 ,330** ,000 ,128* ,171** ,043 ,305** ,171** ,000 ,195** ,366** ,305** ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) c Listwise N=250 L– ,000 ,330** ,000 Bảng số Model Summaryb Model R R Square ,787a Adjusted R Std Error of Durbin- Square the Estimate Watson ,620 ,611 ,47493 1,919 a Predictors: (Constant), DN, CV, DTTT, L–, DK, TNPL b Dependent Variable: DL Bảng số ANOVAa Model Sum of df Mean Square F Sig Squares Regression 89,447 14,908 Residual 54,810 243 ,226 144,257 249 Total ,000b 66,093 a Dependent Variable: DL b Predictors: (Constant), DN, CV, DTTT, L–, DK, TNPL Bảng số Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B Std Error Standardized Coefficients t Sig Collinearity Statistics Beta Toleran VIF -ce (Constant) -,501 ,250 -2,006 ,046 TNPL ,323 ,047 ,328 6,881 ,000 ,686 1,457 DTTT ,131 ,049 ,109 2,647 ,009 ,918 1,089 CV ,171 ,042 ,190 4,039 ,000 ,707 1,415 L– ,148 ,037 ,184 3,961 ,000 ,726 1,377 DK ,181 ,045 ,183 3,998 ,000 ,750 1,334 DN ,239 ,050 ,205 4,787 ,000 ,852 1,174 a Dependent Variable: DL Charts Bảng số Correlationsc ABS TNPL DTTT CV L– DK DN RES1 Correlation ABSR Coefficient 1,000 -,073 -,067 -,068 -,087 -,099 ,056 ,247 ,291 ,287 ,171 ,117 ,381 ES1 Sig (2-tailed) Correlation TNPL Coefficient Sig (2-tailed) Correlation DTTT Coefficient Sig (2-tailed) Correlation Spearman's rho CV Coefficient Sig (2-tailed) Correlation L– Coefficient Sig (2-tailed) Correlation DK Coefficient Sig (2-tailed) Correlation DN Coefficient Sig (2-tailed) -,073 1,000 ,185** ,419** ,453** ,355** ,277** ,247 -,067 ,185** ,291 ,003 -,068 ,287 -,087 ,171 -,099 ,003 ,000 ,000 1,000 ,198** ,178** ,175** ,116 ,419** ,198** ,000 ,002 ,000 ,002 ,006 ,067 1,000 ,449** ,396** ,146* ,453** ,178** ,449** ,000 ,005 ,000 ,000 ,005 ,000 ,000 ,006 ,056 ,277** ,116 ,381 ,000 ,067 ,000 ,021 1,000 ,354** ,171** ,355** ,175** ,396** ,354** ,117 ,000 ,000 ,000 ,007 1,000 ,308** ,000 ,146* ,171** ,308** 1,000 ,021 ,007 ,000 PHỤ LỤC Bảng số Group Statistics Gioi_tinh DL N Mean Std Std Error Deviation Mean Nam 139 3,6727 ,71402 ,06056 Nu 111 3,7095 ,81919 ,07775 Bảng số Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of F Sig t df Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference the Difference Lower DL Equal variances assumed Equal variances not assumed 3,117 ,079 Upper -,379 248 ,705 -,03680 ,09706 -,22795 ,15436 -,373 219,546 ,709 -,03680 ,09856 -,23104 ,15744 Bảng số 3: Độ tuổi Test of Homogeneity of Variances DL Levene Statistic ,653 df1 df2 Sig 247 ,521 Bảng số ANOVA DL Sum of df Mean Square F Sig 1,653 ,826 1,431 ,241 Within Groups 142,604 247 ,577 Total 144,257 249 Squares Between Groups Bảng số 5: Thâm niên Test of Homogeneity of Variances DL Levene df1 df2 Sig Statistic ,578 247 ,562 Bảng số ANOVA DL Sum of df Mean Square F Sig ,434 ,217 ,373 ,689 Within Groups 143,823 247 ,582 Total 144,257 249 Squares Between Groups Bảng số 7: Thu nhập Test of Homogeneity of Variances DL Levene Statistic 2,453 df1 df2 Sig 247 ,088 Bảng số ANOVA DL Sum of df Mean Square F Sig 15,148 7,574 14,489 ,000 Within Groups 129,110 247 ,523 Total 144,257 249 Squares Between Groups Bảng số Report DL Thu_nhap Mean N Std Deviation Duoi trieu 3,2304 51 ,58703 3,7776 181 ,76417 Tren 15 trieu 4,0972 18 ,63094 Total 3,6890 250 ,76115 den 15 trieu Bảng số 10 Trình độ Test of Homogeneity of Variances DL Levene df1 df2 Sig Statistic 1,781 247 ,171 Bảng số 11 ANOVA DL Sum of df Mean Square F Sig Squares Between ,245 ,122 Within Groups 144,012 247 ,583 Total 144,257 249 Groups ,210 ,811 PHỤ LỤC Thành phần thảo luận nhóm: STT HỌ VÀ TÊN CHỨC DANH Lê Đình Vương Trưởng phòng kinh doanh Phan Ngọc Yến Trưởng showroom Nguyễn Thị Hồng Trưởng phòng cung ứng thương mại Trương Quang Sang Trưởng phòng hành nhân Võ Kiều Trúc Trưởng phòng kế tốn Nguyễn Hồi Nam Trưởng phận dự án Nguyễn Như Ngọc Trưởng phận mua hàng Đỗ Bảo Sang Trưởng phận kho Lê Quốc Huy Trưởng phận quản lý dịch vụ 10 Nguyễn Ngọc Hoà Trưởng phận xuất nhập Theo kết khảo sát yếu tố tác động đến động lực làm việc nhân viên cơng ty TNHH Kính Đình Quốc, tác giả tìm nguyên nhân làm giảm động lực làm việc nhân viên Sau bảng tổng hợp nguyên nhân tồn đọng làm giảm động lực làm việc nhân viên Với vấn đề, Anh/chị đánh giá mức độ quan trọng mức độ cấp thiết theo thứ tự tăng dần với: – quan trọng , – quan trọng, – cấp thiết, – cấp thiết Ký hiệu Các vấn đề Tiền lương được trả chưa công bằng, hợp lý công ty Mức tăng lương thấp đợt xét tăng lương số lượng nhân viên xem xét tăng lương KPIs chưa có đổi hoàn thiện phù hợp cho vị trí việc làm Nhân viên chưa khen thưởng cơng bằng, mức thưởng năm thấp Chế độ phúc lợi công ty chưa đa dạng, Mức độ quan trọng Mức độ cấp thiết Ký hiệu Các vấn đề Mức độ quan trọng Mức độ cấp thiết Mức độ quan trọng Mức độ cấp thiết hoạt động cơng đồn mờ nhạt Quy trình đào tạo chưa hợp lý nhân viên cơng ty Chính sách thăng tiến khơng có lộ trình rõ ràng Thiếu quy hoạch lực lượng nhân kế thừa Nơi làm việc chưa đảm bảo an tồn Kết thảo luận nhóm Ký hiệu Các vấn đề Tiền lương được trả chưa công bằng, hợp lý công ty 3.6 3.7 Mức tăng lương thấp đợt xét tăng lương 3.7 3 KPIs chưa có đổi hồn thiện phù hợp cho vị trí việc làm 3.8 3.7 Nhân viên chưa khen thưởng cơng bằng, mức thưởng năm thấp 3.2 3.2 Chế độ phúc lợi công ty chưa đa dạng, hoạt động cơng đồn mờ nhạt 3.9 3.4 Quy trình đào tạo chưa hợp lý nhân viên cơng ty 3.7 3.2 Chính sách thăng tiến khơng có lộ trình rõ ràng 3.1 3.5 Thiếu quy hoạch lực lượng nhân kế thừa 3.6 3.5 Nơi làm việc chưa đảm bảo an toàn 3.7 3.7 3.589 3.433 Trung bình Tác giả lấy điểm trung bình vấn đề chia cho trung bình chung để xác định mức độ quan trọng cấp thiết, vấn đề có giá trị tỷ lệ ≥ vấn đề có mức độ quan trọng cao mức độ cấp thiết cao Kết thể bảng sau: Ký hiệu Trung bình mức độ quan trọng Trung bình mức độ cấp thiết 1.003 1.078 1.031 0.874 1.059 1.078 0.892 0.932 1.087 0.990 1.031 0.932 0.864 1.019 1.003 1.019 1.031 1.078 PHỤ LỤC Cơ cấu nhân cơng ty TNHH Kính Đình Quốc Nhóm Giới tính Nam Nữ Tổng Độ tuổi Dưới 30 tuổi Từ 30-40 tuổi Trên 40 tuổi Tổng Phòng ban Showroom Phòng Tài kế tốn Phòng Hành nhân Phòng cung ứng thương mại Phòng kinh doanh tiếp thị Tổng Số lượng (người) Tỷ lệ % 270 130 400 67.5 32.5 100 191 120 89 400 47.75 30 22.25 100 20 10 100 264 400 2.5 1.5 25 66 100 PHỤ LỤC 10 Diễn giải quy trình nghiên cứu mục 3.1 Dựa vào số liệu thứ cấp tác giả xác định vấn đề mà công ty gặp phải, xác định mục tiêu nghiên cứu tính cấp thiết việc xây dựng đề tài Tác giả thực hiẹ̛n nghiên cứu sơ bợ phương pháp nghiên cứu định tính với kỹ thuạ̛t thảo luạ̛n nhóm Mơ hình nghiên cứu ban đầu dựa cơ sở lý thuyết động lực làm việc nghiên cứu nước Từ cơ sở lý thuyết, tác giả xây dựng bảng câu hỏi sơ bợ (thang đo nháp) Sau đó, thực hiẹ̛n thảo luạ̛n nhóm 10 cán quản lý 10 nhân viên nhằm điều chỉnh thang đo đưa thang đo thức Sau tác giả tiến hành khảo sát với số lượng mẫu n=250 Đây giai đoạn nghiên cứu thức với phương pháp thu thạ̛p thông tin cách vấn thông qua bảng câu hỏi khảo sát Dữ liẹ̛u thu thạ̛p được được xử lý phần mềm SPSS 17.0 Sau mã hoá làm liẹ̛u, trải qua bước sau: Đầu tiên đánh giá đợ tin cạ̛y thang đo: Đợ tin cạ̛y thang đo được đánh giá hẹ̛ số Cronbach alpha, qua biến khơng phù hợp bị loại bỏ hẹ̛ số tương quan biến – tổng (Corrected item – total correlation) nhỏ hơn 0.3 thang đo chấp nhạ̛n được mạ̛t đợ tin cạ̛y hẹ̛ số Cronbach alpha lớn hơn 0.6 Tiếp theo phân tích nhân tố để kiểm định giá trị hợi tụ giá trị phân biẹ̛t biến thành phần Các biến có hẹ̛ số tải nhân tố (factor loading) nhỏ hơn 0,5 bị loại Thang đo được chấp nhạ̛n tổng phương sai trích lớn hơn hoạ̛c 50% eigenvalue có giá trị lớn hơn Sau tiến hành kiểm định giả thuyết mơ hình mức đợ phù hợp tổng thể mơ hình Mơ hình hồi quy đa biến kiểm định với mức ý nghĩa 5% Kết phân tích cho nhìn tổng qt đợng lực làm viẹ̛c nhân viên, đồng thời tìm hiểu được mối liên quan yếu tố công viẹ̛c tác đợng đến đợng lực làm viẹ̛c nhân viên Sau tác giả tiến hành thảo luận nhóm kết xử lý số liệu để tìm nguyên nhân tiến hành đề xuất giải pháp lên kế hoạch thực giải pháp cụ thể ... tạo động lực cơng ty TNHH Kính Đình Quốc nguyên nhân chủ yếu 69 CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN CƠNG TY TNHH KÍNH ĐÌNH QUỐC73... lực làm việc nhân viên công ty, đánh giá mức độ quan trọng yếu tố Đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao động lực làm việc nhân viên cơng ty TNHH Kính Đình Quốc lập kế hoạch triển khai giải pháp. .. cứu động lực làm việc nhân viên cơng ty TNHH Kính Đình Quốc Đối tượng khảo sát nhân viên làm việc cơng ty TNHH Kính Đình Quốc Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: Nghiên cứu thực Công ty TNHH
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại công ty TNHH kính đình quốc , Giải pháp nâng cao động lực làm việc của nhân viên tại công ty TNHH kính đình quốc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay