Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing – mix cho nguyên phụ liệu sản xuất sơn tại công ty TNHH behn meyer việt nam đến năm 2020

115 2 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ HƢƠNG THU GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CHO NGUYÊN PHỤ LIỆU SẢN XUẤT SƠN TẠI CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ HƢƠNG THU GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CHO NGUYÊN PHỤ LIỆU SẢN XUẤT SƠN TẠI CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh (Hƣớng ứng dụng) Mã số : 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS TRƢƠNG QUANG DŨNG Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài nghiên cứu tác giả thực Các số liệu, kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Học viên thực luận văn Nguyễn Thị Hƣơng Thu MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ MARKETING MIX TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI 1.1 Khái niệm vai trò Marketing 1.1.1 Khái niệm Marketing 1.1.2 Khái niệm Marketing – Mix 1.1.3 Vai trò Marketing – Mix 1.2 Các chiến lƣợc Marketing – Mix 1.2.1 Chiến lược sản phẩm 1.2.2 Chiến lược giá 1.2.3 Chiến lược phân phối .10 1.2.4 Chiến lược chiêu thị 14 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hoạt động Marketing – Mix .15 1.3.1 Môi trường vĩ mô .15 1.3.2 Môi trường vi mô .17 1.4 Hành vi mua khách hàng doanh nghiệp 18 1.4.1 Đặc điểm chất khách hàng doanh nghiệp 19 1.4.2 Mơ hình hành vi mua khách hàng doanh nghiệp .19 1.4.3 Những người tham gia tiến trình mua khách hàng doanh nghiệp .22 1.4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến định mua khách hàng doanh nghiệp 23 1.4.5 1.5 Tiến trình định mua khách hàng doanh nghiệp .25 Xây dựng thang đo cho mơ hình nghiên cứu 28 TÓM TẮT CHƢƠNG 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CHO NGUYÊN PHỤ LIỆU SẢN XUẤT SƠN CỦA CÔNG TY BEHN MEYER VIỆT NAM 31 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam 31 2.1.1 Giới thiệu Tập đoàn Behn Meyer 31 2.1.2 Tổng quan Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam 32 2.1.3 Cơ cấu máy tổ chức .33 2.1.4 Giới thiệu chung hoạt dộng kinh doanh nguyên phụ liệu ngành Sơn Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam 35 2.1.4.1 Khách hàng 35 2.1.4.2 Thị trường đối thủ cạnh tranh .36 2.1.4.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Cơng ty TNHH Behn Meyer Việt Nam 40 2.2 Thực trạng hoạt động Marketing - Mix cho nguyên phụ liệu sản xuất Sơn Công ty Beh Meyer Việt Nam 44 2.2.1 Thực trạng sản phẩm 45 2.2.1.1 Đánh giá khách hàng nguyên phụ liệu sản xuất Sơn Công ty 45 2.2.1.2 Chiến lược sản phẩm tổng thể 49 2.2.1.3 Chiến lược sản phẩm .51 2.2.2 Thực trạng chiến lược giá 53 2.2.3 Thực trạng chiến lược phân phối .56 2.2.3.1 Đánh giá khách hàng sách phân phối nguyên phụ liệu công ty .56 2.2.3.2 Các kênh phân phối Công ty Behn Meyer Việt Nam 57 2.2.4 Thực trạng chiến lược chiêu thị 59 2.3 Đánh giá chung hoạt động marketing mix cho nguyên phụ liệu sản xuất Sơn Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam 64 2.3.1 Ưu điểm 64 2.3.2 Hạn chế 65 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 66 2.3.3.1 Nguyên nhân khách quan 66 2.3.3.2 Nguyên nhân chủ quan 67 TÓM TẮT CHƢƠNG 68 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG MARKETING – MIX CHO NGUYÊN PHỤ LIỆU SẢN XUẤT NGÀNH SƠN CỦA CÔNG TY BEHN MEYER VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 69 3.1 Định hƣớng phát triển Công ty nguyên phụ liệu sản xuất Sơn đến năm 2020 69 3.1.1 Định hướng phát triển Công ty đến năm 2020 69 3.1.2 Mục tiêu Marketing - Mix Công ty………………………………… 69 3.2 Giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Mix cho nguyên phụ liệu sản xuất ngành sơn công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam đến năm 2020 69 3.2.1 Các giải pháp sản phẩm .69 3.2.1.1 Giải pháp .69 3.2.1.2 Cách thức nguồn lực thực 71 3.2.1.3 Dự kiến kết đạt thực giải pháp 72 3.2.2 Các giải pháp giá 72 3.2.2.1 Giải pháp .72 3.2.2.2 Cách thức nguồn lực thực 73 3.2.2.3 Dự kiến kết đạt thực giải pháp 75 3.2.3 Các giải pháp phân phối 76 3.2.3.1 Giải pháp .76 3.2.3.2 Nội dung giải pháp 76 3.2.3.3 Dự kiến kết đạt thực giải pháp 79 3.2.4 Các giải pháp chiêu thị 79 3.2.4.1 Giải pháp .79 3.2.4.2 Nội dung giải pháp 79 3.2.4.3 Dự kiến kết đạt 83 3.4 Kiến nghị 84 3.4.1 Về phía nhà nước .84 3.4.2 Về phía Cơng ty TNHH Behn Meyer Việt Nam 84 TÓM TẮT CHƢƠNG 86 KẾT LUẬN 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BMVN: Behn Meyer Việt Nam CNTT: Công nghệ thông tin SX: Sản xuất TM: Thương mại TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cơ cấu nguồn lao động theo trình độ chuyên môn 34 Bảng 2.2.Cơ cấu lao động doanh nghiệp theo độ tuổi 35 Bảng 2.3 Một số khách hàng lớn Behn Meyer 36 Bảng 2.4 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 40 Bảng 2.5 Đánh giá chung khách hàng 45 Bảng 2.6 Các nhóm sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất sơn công ty .46 Bảng 2.7 Đánh giá khách hàng chiến lược sản phẩm công ty .46 Bảng 2.8 Danh mục nguyên phụ liệu sản xuất Sơn Behn Meyer Việt Nam công ty khác 48 Bảng 2.9 Sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất sơn Công ty .50 Bảng 2.10 Doanh thu sản phẩm 51 Bảng 2.11 Sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất sơn Công ty phát triển năm 2016 52 Bảng 2.12 Đánh giá khách hàng sách giá 53 Bảng 2.13 So sánh giá sản phẩm nguyên liệu cho sản xuất công ty Behn Meyer Việt Nam so với công ty khác 55 Bảng 2.14 Đánh giá khách hàng sách phân phối nguyên phụ liệu sản xuất Sơn Behn Meyer Việt Nam 56 Bảng 2.15 Bảng phân bổ số lượng đại lý nhân viên kinh doanh công ty 59 Bảng 2.16 Đánh giá khách hàng sách chiêu thị 60 Bảng 2.17 Một số chương trình khuyến Behn Meyer tháng 10/2016 63 Bảng 3.1 Các thị trường phân phối 78 Bảng 3.2 Định hướng phương tiện quảng cáo công ty Behn Meyer Việt Nam 81 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1: Mơ hình 4P Marketing – Mix Hình 1.2: Mơ hình hành vi mua tổ chức 20 Hình 2.1: Kết hoạt động kinh doanh Behn Meyer Việt Nam 42 Hình 2.2 Thị phần theo doanh thu Behn Meyer Việt Nam từ năm 2015 – 2017 43 Hình 2.3: Sơ đồ kênh phân phối cơng ty 58 Hình 3.1: Quy trình định giá .75 Phụ lục NỘI DUNG THẢO LUẬN TAY ĐÔI Phần 1: Giới thiệu - Tác giả giới thiệu mục đích, ý nghĩa thảo luận - Tác giả giới thiệu yếu tố hoạt động Marketing - Mix nguyên phụ liệu sản xuất Sơn công ty Behn Meyer Việt Nam Phần 2: Câu hỏi thảo luận Quý chuyên gia có nhận xét hoạt động Marketing – Mix cơng ty TNHH Behn Meyer Việt Nam? Ngoài nhân tố tác giả giới thiệu trên, Quý chuyên gia cho biết yếu tố tác động đến việc lựa chọn doanh nghiệp cung cấp sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất Sơn? Tại sao? Phần 3: Giới thiệu, lựa chọn, điều chỉnh bổ sung thang đo từ yếu tố đề xuất theo ý kiến chuyên gia Giới thiệu thang đo từ sở lý thuyết nghiên cứu trƣớc Tác giả giới thiệu thang đo nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất Sơn gồm 10 biến quan sát Đề nghị chuyên gia cho ý kiến lựa chọn, hiệu chỉnh thang đo Câu hỏi: - Trong phát biểu sau, phát biểu Quý chuyên gia cho có liên quan phù hợp với đặc điểm nguyên phụ liệu sản xuất Sơn? - Lý Quý chuyên gia không chọn phát biểu gì? - Theo Quý chuyên gia phát biểu cần bổ sung (loại bỏ)? Lý bổ sung (loại bỏ)? - Theo Quý chuyên gia phát biểu cần hiệu chỉnh? Hiệu chỉnh nào? Bảng 1: Thang đo tác giả đề xuất STT Nội dung Số lƣợng Hiệu chuyên gia chỉnh Thang đo sản phẩm, dịch vụ Chất lượng sản phẩm nguyên phụ liệu cho sản xuất sơn cơng ty đảm bảo Chính sách đổi trả sản phẩm nguyên phụ liệu ngành sơn tốt Mẫu mã, chủng loại sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất sơn đa dạng Các nhân viên kinh doanh hỗ trợ vấn đề kỹ thuật tốt Thang đo giá 10 10 Giá sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất sơn cơng ty có khả cạnh tranh cao thị trường Gía nguyên phụ liệu sản xuất sơn cơng ty biến động Thang đo kênh phân phối Có hệ thống phân phối, đại lý rộng khắp 10 Có thể mua sản phẩm dễ dàng 10 Hàng hóa giao hẹn nhanh chóng 10 10 10 X 10 X 10 X Thang đo kênh chiêu thị 10 11 12 13 Chương trình khuyến hấp dẫn Các quảng cáo tạo ấn tượng tốt đầy đủ thông tin Công ty thực nhiều chương trình quảng cáo Cơng ty có nhiều sách cho khách hàng thân thiết 10 10 10 X 10  Nội dung hiệu chỉnh theo ý kiến chuyên gia Loại bỏ Câu phần thang đo sản phẩm, dịch vụ “Các nhân viên kinh doanh hỗ trợ vấn đề kỹ thuật tốt” bị chuyên gia loại bỏ lý tất công ty cung cấp nguyên phụ liệu sản xuất Sơn ngành có phận kinh doanh đào tạo kỹ thuật sản phẩm đầy đủ chuyên nghiệp nên nội dung yếu tố không tác động tới lựa chọn khách hàng Câu phần thang đo kênh phân phối “có thể mua sản phẩm dễ dàng” bị loại bỏ chuyên gia cho câu trùng lặp ý nghĩa so với câu “có hệ thống phân phối, đại lý rộng khắp” việc phân tích yếu tố không tác động tới lựa chọn chủa khách hàng Câu 12 phần thang đo chiêu thị “cơng ty thực nhiều chương trình quảng cáo” bị loại bỏ câu ý nghĩa khơng r ràng việc thực nhiều chương trình quảng cáo không hiệu không tác động đến lựa chọn khách hàng việc phân tích yếu tố khơng cần thiết Hiệu chỉnh Câu phần thang đo sản phẩm “Mẫu mã, chủng loại sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất sơn đa dạng” cần lươc bớt từ ngữ lĩnh vực kinh doanh công nghiệp sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất Sơn mẫu mã không đóng vai trò quan trọng Phát biểu hiểu chỉnh sau “Chủng loại sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất sơn đa dạng” Thang đo thức sau hiệu chỉnh Thang đo hiệu chỉnh nhận đồng thuận cao từ chuyên gia Từ thang đo thức tác giả tiến hành thiết kế bảng điều tra sơ thảo luận trực tiếp với đối tượng chọn để điều tra sơ Bảng Thang đo thức STT Thang đo sản phẩm Thang đo giá Thang đo kênh phân Chất lượng sản phẩm nguyên phụ liệu cho sản xuất sơn công ty đảm bảo Chính sách đổi trả sản phẩm nguyên phụ liệu ngành sơn tốt Chủng loại sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất sơn đa dạng Giá sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất sơn cơng ty có khả cạnh tranh cao thị trường Giá nguyên phụ liệu sản xuất sơn cơng ty biến động Có hệ thống phân phối, đại lý rộng khắp Hàng hóa giao hẹn nhanh chóng phối Thang đo chiêu thị Nội dung Chương trình khuyến hấp dẫn Các quảng cáo tạo ấn tượng tốt đầy đủ thông tin 10 Cơng ty có nhiều sách cho khách hàng thân thiết Phụ lục BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính chào quý Anh/Chị Tôi tên là: Nguyễn Thị Hương Thu, học viên cao học Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Hiện tơi thực đề tài: “Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing - Mix cho nguyên phụ liệu sản xuất Sơn Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam đến năm 2020” Kính mong Anh/chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi sau Những thông tin mà Anh/chị cung cấp quan trọng giúp tơi có số liệu hồn thành đề tài Do vậy, mong nhận hợp tác Anh/chị Tôi xin cam đoan thông tin phiếu điều tra nhằm mục đích phục vụ cho thực đề tài Xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ Quý Anh/Chị I Thông tin chiến lƣợc Marketing – Mix nguyên phụ liệu sản xuất sơn công ty Dưới phát biểu Chiến lược Marketing – Mix nguyên phụ liệu sản xuất sơn cơng ty Xin vui lòng cho biết mức độ đồng ý Anh/chị phát biểu cách khoanh tròn vào số tương ứng câu theo quy ước: Hồn tồn Khơng đồng Trung lập Đồng ý Hồn tồn khơng đồng ý đồng ý ý TT I Mức độ đồng ý quý anh, chị Chiến lƣợc sản phẩm Chất lượng sản phẩm nguyên phụ liệu cho sản xuất sơn cơng ty đảm bảo Chính sách đổi trả sản phẩm nguyên phụ liệu ngành sơn tốt II III IV 10 Mẫu mã, chủng loại sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất sơn đa dạng Chiến lƣợc giá Giá sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất sơn cơng ty có khả cạnh tranh cao thị trường Giá nguyên phụ liệu sản xuất sơn cơng ty biến động Chính sách phân phối Có hệ thống phân phối, đại lý rộng khắp Hàng hóa giao hẹn nhanh chóng Chính sách chiêu thị Chương trình khuyến hấp dẫn Các quảng cáo tạo ấn tượng tốt đầy đủ thơng tin Cơng ty có nhiều sách cho khách hàng thân thiết II.THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP Anh(chị) vui lòng cho biết số thơng tin liên quan DN Loại hình DN: Nhà nước Nước Tư nhân Cơ sở sản xuất Dưới năm Từ – năm Từ – năm Trên năm Thời gian hợp tác với Công ty Quý Anh/Chị biết đến Công ty Behn Meyer thông qua phƣơng tiện Internet Nhân viên bán hàng Giới thiệu người khác Phương tiện khác Quy mô DN Dưới 10 người Từ 50 – 100 người Từ 10 – 50 người Trên 100 người Xin chân thành cám ơn Anh/Chị dành thời gian cho buổi vấn Chúc Anh/Chị thành công gặp nhiều may mắn! Phụ lục DANH DÁCH CÁC CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN TAY ĐÔI STT Họ tên Nguyễn Nghề nghiệp Văn Giám đốc Bền Công ty CP Sơn 0909025740 Bạch Tuyết Trần Quốc Lập Trưởng phòng Kinh Cơng Doanh Đỗ Như Lan Nguyễn Số điện thoại Công ty ty TNHH 0909039291 PPG Việt Nam Trưởng phòng Mua Cơng ty TNHH 0966062942 hàng TM&SX Đạt Huê Giám đốc Mua Hàng Công Thanh Vân ty TM&SX TNHH 0982567321 Phúc Thành Đỗ Khắc Bình Trưởng phòng Mua Cơng Hàng Lê Thị Tuyết TNHH 0946301816 Tân Đại Khánh Trưởng phòng Kinh Cơng doanh ty ty THNN 0906682824 TM&SX Phú Kim Long Tất Quốc Cầu Giám đốc Công ty TM&SX TNHH 0909666293 Mãnh Phát Cao Trí Đức Giám đốc Mua hàng Cơng ty CP Sơn Á 0903830202 Đông Lý Bỉnh Huê Giám đốc Cơng ty TM&SX TNHH 0905819941 Bình Khánh 10 Lê Hồng Vân Phó Giám Đốc Cơng ty Hồng Gia TNHH 0905591152 Phụ lục KẾT QUẢ KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG  Thông tin nghiên cứu Phương pháp khảo sát: khảo sát trực tiếp Thời gian khảo sát: 13/03 – 13/04/2017 Số mẫu khảo sát: 165 Đối tượng khảo sát: Khách hàng mua hàng nguyên phụ liệu sản xuất Sơn BMVN Địa điểm khảo sát: Thành phố Hồ Chí Minh Phương pháp chọn mẫu: thuận tiện Hồn tồn khơng đồng ý TT I II Không đồng ý Mức độ đồng ý quý anh, chị Chiến lƣợc sản phẩm Chất lượng sản phẩm nguyên phụ liệu cho sản xuất sơn công ty đảm bảo Chính sách đổi trả sản phẩm nguyên phụ liệu ngành sơn tốt Chủng loại sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất Sơn đa dạng Chiến lƣợc giá Gía sản phẩm nguyên phụ liệu sản xuất sơn công ty có khả cạnh tranh cao thị trường Gía ngun phụ liệu sản xuất sơn cơng ty biến động Trung lập Đồng ý Hoàn toàn đồng ý Trung bình 11 27 22 50 55 3,67 11 16 39 55 44 72 60 22 6 11 11 27 110 22 61 22 27 33 3,64 1,86 4,36 2,93 III IV 10 Chính sách phân phối Có hệ thống phân phối, đại lý rộng khắp Hàng hóa giao hẹn nhanh chóng Chính sách chiêu thị Chương trình khuyến hấp dẫn Các quảng cáo tạo ấn tượng tốt đầy đủ thơng tin Cơng ty có nhiều sách cho khách hàng thân thiết Loại hình doanh nghiệp Số lượng Thời gian hợp tác với Công ty Số lượng Quý Anh/Chị biết đến Công ty Behn Meyer thông qua phƣơng tiện Số lượng Quy mô doanh nghiệp Số lượng 11 16 66 66 16 17 22 61 49 11 17 22 66 49 38 66 33 17 11 11 11 33 66 44 Nhà nước Nước 10 Dưới năm Tư nhân 4,06 3,77 3,67 2,38 3,73 Cơ sở SX 12 104 50 Từ – năm Từ – năm Trên năm 24 42 32 67 Internet Nhân viên bán hàng Đại lý Phương tiện khác 25 54 62 24 Dưới 10 người Từ 10 – 50 người 18 85 Trên 100 người 12 Từ 51 – 100 người 50  Kết phân tích định lƣợng Thống kê mô tả excel Tần suất Câu 11 27 22 50 55 Câu 11 16 39 55 44 Câu 72 60 22 Câu 11 11 27 110 Câu 22 61 22 27 33 Câu 6 11 16 66 66 Câu 16 17 22 61 49 Câu 11 17 22 66 49 Câu 38 66 33 17 11 Câu 10 11 11 33 66 44 Điểm trung bình Độ lệch chuẩn Câu 3.672727 0.952892 Câu 3.636364 0.961245 Câu 1.860606 0.987107 Câu 4.357576 0.909417 Câu 2.927273 0.892306 Câu 4.060606 0.936803 Câu 3.666667 0.930939 Câu 3.757576 1.165072 Câu 2.375758 0.840543 Câu 10 3.733333 1.049329 Tiêu chí Điểm trung bình Sản phẩm 3.056 Giá 3.642 Chiêu thị 3.042 Phân phối 3.863 Phụ lục MỘT SỐ HÌNH ẢNH CƠNG TY TNHH BENH MEYER VIỆT NAM Trụ sở cơng ty Behn Meyer Việt Nam khu vực Hồ Chí Minh Kho bãi cơng ty Behn Meyer Việt Nam khu vực Hồ Chí Minh Chi nhánh công ty Behn Meyer Việt Nam khu vực Hà Nội Phụ lục SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAM Tổng giám đốc Giám đốc tài Giám đốc Giám đốc Giám đốc Giám đốc chi phận kinh doanh phận kinh doanh phận kinh doanh nhánh Hà Nội nhóm nhóm nhóm Ngànhthực Ngành nhựa Ngành Sơn Bộ phận tài Bộ phận tổ chức hành phẩm phẩm Ngành chăm Ngành cao Ngành xử lý sóc sức khỏe su nước Ngành thức Ngành dầu Ngành giấy ăn chăn nhờn Bộ phận CNTT TP Cung Ngành Ngành dầu ứng đường khí Bộ phận xuất nhập Bộ phận kho Ngành thực Ngành Sơn Ngành nhựa Phụ lục TÌNH HÌNH TIÊU THỤ NGUYÊN PHỤ LIỆU SẢN XUẤT SƠN CỦA CÔNG TY TNHH BEHN MEYER VIỆT NAM Năm 2015 Khu vực TP.HCM Các tỉnh Đông Nam Bộ Tây Nam Bộ Các tỉnh Phía Bắc Các tỉnh Duyên hải miền Trung Tổng cộng Năm 2016 Năm 2017 Sản lƣợng (tấn) 170,63 Sản Tỷ lệ lƣợng (%) (tấn) 32,50 248,26 Sản Tỷ lệ lƣợng (%) (tấn) 33,64 289,47 136,50 26,00 201,18 27,26 95,55 18,20 98,89 122,33 23,30 525 100 Tăng, giảm BQ % Tỷ lệ (%) 34,42 30,25 236,07 28,07 31,51 13,40 92,59 11,01 -1,56 189,67 25,70 222,87 26,50 34,98 738 100 841 100 26,57 (Nguồn: Phòng kinh doanh BMVN) ... hoạt động Marketing – Mix cho nguyên phụ liệu sản xuất Sơn công ty Behn Meyer Việt Nam Chương 3: Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing – Mix cho nguyên phụ liệu sản xuất Sơn công ty Behn. .. văn hoạt động Marketing – Mix cho nguyên phụ liệu cho sản xuất ngành Sơn Việt Nam Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam đến năm 2020  Phạm vi nghiên cứu: - Không gian: Tại Công ty TNHH Behn Meyer Việt. .. Marketing - Mix Công ty ……………………………… 69 3.2 Giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động Marketing Mix cho nguyên phụ liệu sản xuất ngành sơn công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam đến năm 2020
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing – mix cho nguyên phụ liệu sản xuất sơn tại công ty TNHH behn meyer việt nam đến năm 2020 , Giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing – mix cho nguyên phụ liệu sản xuất sơn tại công ty TNHH behn meyer việt nam đến năm 2020

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay