Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin dựa trên phân tích tương quan giữa các BIT LSB của ảnhk

75 4 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo ThS Vũ Anh Hùng, thầy tận tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt trình làm tốt nghiệp Với bảo thầy, em có định hướng tốt việc triển khai thực yêu cầu trình làm đồ án tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn dạy bảo giúp đỡ thầy giáo, cô giáo Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại học Dân Lập Hải Phòng trang bị cho em kiến thức để em hoàn thành tốt báo cáo tốt nghiệp Xin cảm ơn tới người thân gia đình quan tâm, động viên suốt trình học tập làm tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn tất bạn bè, đặc biệt bạn lớp CT1002 giúp đỡ đóng góp ý kiến để hồn thành chương trình Em xin chân thành cảm ơn ! Hải Phòng, ngày 10 tháng năm 2010 Sinh viên : Phạm Thị Linh Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP MỤC LỤC CHƢƠNG 1: MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1.Giới thiệu trường Đại học Dân lập Hải Phòng .4 1.2 Mô tả hoạt động quản lý việc giảng dạy giáo viên 1.3.Giải pháp 11 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 12 2.1 Mơ hình nghiệp vụ 12 2.1.1 Bảng phân tích xác định tác nhân, chức hồ sơ 12 2.1.2 Biểu đồ ngữ cảnh 13 2.1.3 Sơ đồ phân rã chức 13 2.1.3.1 Nhóm dần chức .13 2.1.3.2 Sơ đồ phân rã chức 14 2.1.4 Danh sách hồ sơ liệu 16 2.1.5 Ma trận thực thể chức quản lí giảng dạy 16 2.2 Sơ đồ luồng liệu 17 2.2.1 Sơ đồ luồng liệu mức 17 2.2.2 Sơ đồ luồng liệu mức 18 2.2.2.1.Biểu đồ tiến trình cập nhật thông tin 18 2.2.2.2.Biểu đồ tiến trình theo dõi giáo viên 18 2.2.2.3.Biểu đồ tiến trình lập báo cáo giảng dạy 19 2.2.2.4.Biểu đồ tiến trình lập hợp đồng giảng dạy bảng toán giảng dạy 20 2.3 Thiết kế sở liệu .20 2.3.1 Mơ hình liên kết thực thể (ER) 20 2.3.2 Mơ hình quan hệ 24 2.3.3 Các bảng liệu vật lý: 27 CHƢƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 33 3.1 Phân tích thiết kế hệ thống hướng cấu trúc 33 Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP 3.1.1 Các khái niệm hệ thống thông tin .33 3.1.2.Tiếp cận phát triển hệ thống thông tin định hướng cấu trúc 38 3.2 Thiết kế sở liệu quan hệ 40 3.2.1 Mơ hình liên kết thực thể E-R 40 3.2.2 Mơ hình sở liệu quan hệ 42 3.3 Công cụ để cài đặt chương trình 45 3.3.1 Hệ QTCSDL SQL SERVER 45 3.4 NGÔN NGỮ ASP.NET 49 3.4.1 Lý chọn ASP.NET .49 3.4.2 Các đặc điểm ASP.NET 50 3.4.3 Mơ hình biên dịch ASP.NET 52 3.4.4 Cấu trúc trang ASP.NET 53 3.4.5 Ngơn ngữ lập trình ASP.NET 53 CHƢƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƢƠNG TRÌNH .57 4.1 Một số giao diện 57 4.1.1 Giao diện .57 4.1.2 Giao diện cập nhật liệu 57 4.1.3 Giao diện xử lý liệu 66 4.1.4 Một số báo cáo 71 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP CHƢƠNG MÔ TẢ BÀI TOÁN VÀ GIẢI PHÁP 1.1.Giới thiệu trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng Sau gần 12 năm xây dựng phát triển, Trường ĐHDLHP trở thành thương hiệu có uy tín khơng Hải Phòng mà nhiều tỉnh, thành phố nước Sinh viên trường ĐHDLHP học tập, hướng dẫn đội ngũ giảng viên có trình độ học vấn cao, nhiệt tình với nghiệp “trồng người” Từ buổi ban đầu có cán bộ, giảng viên hữu, tồn khâu giảng dạy phải thuê giảng viên thỉnh giảng, nhà trường có đội ngũ giảng viên hùng hậu số lượng chất lượng, với 400 giảng viên, 82% Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Thạc sĩ có lực chun mơn cao, có kinh nghiệm giảng dạy tận tâm với sinh viên Với số lượng sinh viên giáo viên nhiều, số lớp học hàng kỳ lên đến gần 500 lớp mơn học.Trong đó, u cầu ban lãnh đạo việc kiểm tra theo dõi giáo viên hàng ngày cần thiết - Do đề tài giải vấn đề: + Cuối ngày, tuần ban Thanh tra phải có báo cáo chi tiết cho ban lãnh đạo việc vào lớp ngày hơm giáo viên Hiện ban Thanh tra thực phương pháp báo cáo thủ công thực tổng hợp báo cáo excel Điều dẫn đến bất cập thời gian độ xác cơng tác tổng hợp, báo cáo + Đối với việc theo dõi tiến độ giảng dạy giáo viên với lớp môn học kỳ thời điểm đó, phòng Đào tạo thực tương đối khó khăn việc tính tốn để báo cho giáo viên biết số tiết giảng dạy số tiết lại kỳ so với kế hoạch đầu kỳ đặt để cân đối việc giảng dạy (có phương án dạy bù trước) để đảm bảo tiến độ đề Bởi cần có hệ thống phần mềm để quản lý việc giảng dạy giáo viên Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP 1.2 Mô tả hoạt động quản lý việc giảng dạy giáo viên a, Mô tả Việc theo dõi giảng dạy giáo viên thực sau: Mỗi giáo viên thỉnh giảng phải chuyển lý lịch trích ngang ban đầu lần cho phòng đào tạo trừ có thơng tin thay đổi Phòng đào tạo lưu lại thơng tin giáo viên vào lý lịch giáo viên Theo kỳ học phòng đào tạo gửi cho ban tra thời khóa biểu giảng dạy phân cho giáo viên Ban tra nhận thời khóa biểu lập sổ theo dõi giảng dạy Hàng ngày ban tra dựa giấy đăng kí đổi để theo dõi ghi lại thông tin giảng dạy vào sổ theo dõi giảng dạy giáo viên gồm: việc theo dõi sớm, vào muộn, nghỉ dạy , dạy thay, dạy bù.Sau dựa vào sổ theo dõi giảng dạy ban tra lập báo cáo hàng ngày báo cáo tuần Sau đó, ban tra phòng đào tạo đối chiếu sổ theo dõi lập báo cáo chuyển tới đơn vị trường Từ sổ theo dõi giảng dạy hàng ngày,ban tra lập báo cáo: + Ra sớm vào muộn + Nghỉ dạy (có lý không lý do) + Dạy thay dạy bù giảng viên Từ đó, dựa vào kết báo cáo nghỉ dạy,báo cáo dạy thay dạy bù ban tra kết hợp với kế hoạch phân công giảng dạy đầu kỳ, thời khóa biểu giảng dạy , phòng đào tạo lập báo cáo tiến độ giảng dạy giảng viên Và cuối kì học, phòng đào tạo lập hợp đồng giảng dạy bảng toán giảng dạy cho giáo viên dựa vào lý lịch giáo viên, quy định toán giảng dạy, bảng kế hoạch phân công giảng dạy Từ hợp đồng giảng dạy, báo cáo giảng dạy ban tra, phòng đào tạo lập bảng tốn giảng dạy cho giáo viên Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP b , Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ Tiến trình nghiệp vụ cập nhật thơng tin + Mơ tả tiến trình nghiệp vụ cập nhật thơng tin: Mỗi giáo viên thỉnh giảng chuyển lý lịch trích ngang lần cho phòng đào tạo.Phòng đào tạo lưu lại thơng tin vào lý lịch giáo viên Sau đó, phòng đào tạo chuyển thời khóa biểu giảng dạy cho ban tra.Ban tra nhận thời khóa biểu lập sổ theo dõi giảng dạy Ban tra Giáo viên Phòng đào tạo Hồ sơ liệu Chuyển lý lịch Tiếp nhận thông tin Lý lịch giáo viên Tiếp nhận kế hoạch phân công giảng dạy Tiếp nhận thời khóa biểu giảng dạy Lập sổ theo dõi giảng dạy Thời khóa biểu giảng dạy Sổ theo dõi giảng dạy 1.1.Sơ đồ tiến trình nghiệp vụ cập nhật thông tin Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Tiến trình nghiệp vụ theo dõi giảng dạy + Mơ tả tiến trình nghiệp vụ theo dõi giảng dạy Hàng ngày ban tra thực theo dõi giảng dạy giáo viên: theo dõi sớm vào muộn, nghỉ dạy, dạy thay dạy bù ghi lại vào sổ theo dõi giảng dạy Cuối ngày cuối tuần , dựa vào sổ theo dõi giảng dạy ban tra lập báo cáo ngày báo cáo tuần tình hình giảng dạy giáo viên Các đơn vị Ban tra Hồ sơ liệu Giấy đề nghị đổi Theo dõi Theo dõi nghỉ Theo dõi dạy sớm,vào muộn dạy thay,dạy bù Ghi sổ theo dõi giảng dạy Lập báo Sổ theo dõi giảng dạy Sổ theo dõi cáo ngày giảng dạy Báo cáo ngày Tiếp nhận báo cáo ngày Báo cáo ngày Lập báo Tiếp nhận báo cáo tuần cáo tuần Báo cáo tuần 1.2.Sơ đồ tiến trình theo dõi giảng dạy Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Tiến trình nghiệp vụ lập báo cáo + Mơ tả tiến trình nghiệp vụ lập báo cáo Ban tra thực đối chiếu sổ theo dõi lập báo cáo gửi cho đơn vị liên quan + Báo cáo sớm vào muộn + Báo cáo nghỉ dạy + Báo cáo dạy thay dạy bù Các đơn vị Ban tra Hồ sơ liệu Đối chiếu sổ theo dõi giảng dạy Sổ theo dõi giảng dạy Sổ theo dõi giảng Lập báo Lập báo cáo Lập báo cáo sớm vào muộn nghỉ dạy dạy thay,dạy bù dạy Báo cáo dạy thay dạy bù Tiếp nhận báo cáo Báo cáo nghỉ dạy Báo cáo sớm vào muộn 1.3.Sơ đồ tiến trình lập báo cáo Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Tiến trình nghiệp vụ lập hợp đồng giảng dạy bảng tốn giảng dạy + Mơ tả tiến trình nghiệp vụ lập hợp đồng giảng dạy bảng tốn giảng dạy - Phòng đào tạo lập báo cáo tiến độ giảng dạy dựa báo cáo dạy thay dạy bù,báo cáo nghỉ dạy,thời khóa biểu giảng dạy, kế hoạch phân cơng giảng dạy Sau đó, với giáo viên phòng đào tạo lập hợp đồng giảng dạy dựa vào lý lịch giáo viên, kế hoạch phân cơng giảng dạy, quy định tốn giảng dạy Kết hợp báo cáo nghỉ dạy, báo cáo dạy thay dạy bù với hợp đồng giảng dạy lập phòng đào tạo lập bảng tốn giảng dạy gửi cho đơn vị liên quan Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Phòng Giáo viên KHT C Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Bộ mơn Phòng đào tạo Hồ sơ liệu Lí lịch giáo viên Lập hợp đồng giảng dạy Lập báo cáo tiến độ giảng dạy Kế hoạch phân công giảng dạy Quy định toán giảng dạy Hợp đồng giảng dạy Báo cáo dạy thay dạy bù Báo cáo nghỉ dạy Nhận hợp đồng giảng dạy Thời khóa biểu giảng dạy Nhận báo cáo tiến độ giảng dạy Nhận báo cáo tiến độ giảng dạy Kế hoạch phân công giảng dạy Báo cáo tiến giảng dạy độ Hợp đồng giảng dạy Lập bảng toán giảng dạy Báo cáo dạy thay dạy bù Báo cáo nghỉ dạy Bảng tốn giảng dạy 1.4 Sơ đồ tiến trình lập hợp đồng giảng dạy bảng toán giảng dạy Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin 10 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Hình 4.9 Giao diện cập nhật lớp môn học k, Giao diện cập nhật sinh viên Hình 4.10 Giao diện cập nhật sinh viên l, Giao diện cập nhật sinh viên – lớp mơn học Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Công nghệ thông tin 61 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Hình 4.11 Giao diện cập nhật sinh viên – lớp môn học m, Giao diện cập nhật danh sách thời gian học Hình 4.12 Giao diện cập nhật danh sách thời gian học n, Giao diện cập nhật thời gian học Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 62 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Hình 4.13 Giao diện cập nhật thời gian học o, Giao diện cập nhật thông tin theo dõi vào lớp giáo viên Hình 4.14 Giao diện cập nhật thông tin theo dõi vào lớp giáo viên p, Giao diện cập nhật thông tin theo dõi nghỉ dạy Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 63 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Hình 4.15 Giao diện cập nhật thơng tin theo dõi nghỉ dạy q, Giao diện cập nhật thông tin theo dõi dạy bù Hình 4.16 Giao diện cập nhật thông tin theo dõi dạy bù r, Giao diện cập nhật thông tin theo dõi dạy thay Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin 64 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Hình 4.17 Giao diện cập nhật thông tin theo dõi dạy thay s, Giao diện cập nhật giá biểu học hàm Hình 4.18 Giao diện cập nhật giá biểu học hàm t, Giao diện cập nhật giá biểu học vị Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin 65 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Hình 4.19 Giao diện cập nhật giá biểu học vị 4.1.3 Giao diện xử lý liệu a, Giao diện thống kê nghỉ dạy giáo viên theo lớp mơn học Hình 4.20 Giao diện thống kê nghỉ dạy giáo viên theo lớp môn học b,Giao diện thống kê dạy bù giáo viên theo lớp môn học Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin 66 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Hình 4.21 Giao diện thống kê dạy bù giáo viên theo lớp môn học c,Giao diện thống kê vào giáo viên theo lớp mơn học Hình 4.22 Giao diện thống kê vào giáo viên theo lớp môn học d,Giao diện thống kê vào tất giáo viên Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin 67 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Hình 4.23 Giao diện thống kê vào tất giáo viên e,Giao diện thống kê nghỉ dạy tất giáo viên Hình 4.24 Giao diện thống kê nghỉ dạy tất giáo viên f,Giao diện thống kê dạy thay tất giáo viên Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin 68 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Hình 4.25 Giao diện thống kê dạy thay tất giáo viên g,Giao diện thống kê dạy bù tất giáo viên Hình 4.26 Giao diện thống kê dạy bù tất giáo viên h,Giao diện tiến độ giảng dạy giáo viên theo lớp môn học Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin 69 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Hình 4.27 Giao diện thống kê tiến độ giảng dạy giáo viên theo lớp môn học g,Giao diện tiến độ giảng dạy tất giáo viên Hình 4.28 Giao diện thống kê tiến độ giảng dạy tất giáo viên h,Giao diện thống kê lương tất giáo viên Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 70 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Hình 4.29 Giao diện thống kê lương tất giáo viên theo lớp môn học 4.1.4 Một số báo cáo a, Báo cáo theo dõi dạy bù Hình 4.30 Báo cáo theo dõi dạy bù giáo viên b, Báo cáo theo dõi vào Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thông tin 71 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Hình 4.31 Báo cáo theo dõi vào giáo viên c, Báo cáo theo dõi nghỉ dạy Hình 4.32 Báo cáo theo nghỉ dạy vào giáo viên d, Báo cáo theo dõi dạy thay Hình 4.33 Báo cáo theo dạy thay vào giáo viên e, Báo cáo tiến độ giảng dạy Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 72 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP Hình 4.34 Báo cáo tiến độ giảng dạy giáo viên f, Bảng tốn lương Hình 4.35 Bảng toán lương Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khoá 10, Ngành Công nghệ thông tin 73 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP KẾT LUẬN Như vậy, sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu em hồn thành đồ án “ Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP” Đồ án đưa cách tổng quan chương trình quản lý theo dõi giảng dạy giáo viên Do thời gian làm đồ án có hạn kiến thức hạn chế nên báo cáo tốt nghiệp em chắn không tránh khỏi thiếu sót.Em mong có ý kiến đánh giá, đóng góp thầy bạn để đồ án thêm hoàn thiện Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo, Thạc sĩ Vũ Anh Hùng người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.Đồng thời em gửi lời cảm ơn tới toàn thể thầy cơ, bạn gia đình người giúp đỡ ủng hộ em suốt thời gian qua Hải phòng, ngày 10 tháng năm 2010 Sinh viên: Phạm Thị Linh Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin 74 Đồ án tốt nghiệp Xây dựng hệ thống theo dõi giảng dạy giáo viên trường ĐHDLHP TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS TS Nguyễn Văn Vỵ (2004), Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin, NXB thống kê, Hà nội Phạm Hữu Khang ,C# 2005 - Lập trình ASP.NET 2.0, Nhà xuất lao động Nguyễn Nam Thuận , KHám phá SQL SERVER 2005, Nhà xuất lao động xã hội 4.Nguyễn Ngọc Minh, Visual Basic 2005 Crystal Reports Developer,Nhà xuất Phương Đông Sinh viên: Phạm Thị Linh, Khố 10, Ngành Cơng nghệ thơng tin 75 ... ĐHDLHP a) Các kiểu liên kết SINH VIÊN n NGHÀNH MƠN HỌC thuộc có lập GIÁO VIÊN1 phân công dạy SINH VIÊN n đăng ký GIÁO VIÊN n LOẠI HÌNH m LOẠI HÌNH n GIÁO VIÊN n GIÁO VIÊN n thuộc có có có có Sinh... CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 12 2.1 Mơ hình nghiệp vụ 12 2.1.1 Bảng phân tích xác định tác nhân, chức hồ sơ 12 2.1.2 Biểu đồ ngữ cảnh 13 2.1.3 Sơ đồ phân rã... ĐHDLHP CHƢƠNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 2.1 Mơ hình nghiệp vụ 2.1.1 Bảng phân tích xác định tác nhân, chức hồ sơ Cụm động từ +Bổ ngữ 1.Chuyển lý lịch giáo viên 2.Tiếp nhận thông tin giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin dựa trên phân tích tương quan giữa các BIT LSB của ảnhk , Tìm hiểu kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin dựa trên phân tích tương quan giữa các BIT LSB của ảnhk

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay