Tác động của chi tiêu công đến sự phát triển giáo dục ở các nước đông nam á

107 6 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NGUYỄN THỊ TRANG TÁC ĐỘNG CỦA CHI TIÊU CÔNG ĐẾN SỰ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS DƯƠNG THỊ BÌNH MINH Tp Hồ Chí Minh - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, luận văn: “Tác động Chi tiêu công đến phát triển giáo dục nước Đông Nam Á” cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi hướng dẫn GS.TS Dương Thị Bình Minh Nguồn liệu nghiên cứu nước phát triển khu vực Đông Nam Á từ năm 2002 đến năm 2016 lấy từ nguồn sở liệu Worldbank Bài luận văn chưa tác giả công bố tài liệu nghiên cứu Các thông tin tài liệu tham khảo kết tính tốn tác giả đề cập phần phụ lục để người đọc theo dõi kiểm chứng Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 10 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Trang MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ ngữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình Mở đầu 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu luận văn Ý nghĩa luận văn Chương 1-Tổng quan lý thuyết tác động chi tiêu công đến phát triển giáo dục ……………………………………………………………………………… 1.1 Tổng quan lý thuyết chi tiêu công……………………………………………7 1.1.1 Khái niệm chi tiêu công 1.1.2 Đặc điểm chi tiêu công 1.1.3 Phân loại chi tiêu công………………………………………….……….… 1.2 Vai trò phát triển giáo dục kinh tế - xã hội tiêu đo lường 11 1.3 Các yếu tố tác động đến phát triển giáo dục………………………… … 15 1.4 Lược khảo nghiên cứu trước có liên quan………………………… … 16 Tóm tắt chương 1……………………………………………………………… 18 Chương 2-Phương pháp mơ hình nghiên cứu 20 2.1 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu……………………………… … 20 2.1.1 Mô hình nghiên cứu……………………………… …… …………… 20 2.1.2 Các giả thuyết nghiên cứu…………….………………………………… 22 2.2 Phương pháp liệu nghiên cứu ………………………………………… 22 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu ………………… …………………………… 22 2.2.2 Dữ liệu nghiên cứu …………………………………………… ……… 24 Tóm tắt chương ………………………………………………………… … 25 Chương 3-Thực trạng phát triển giáo dục yếu tố tác động đến phát triển giáo dục nước Đông Nam Á……………………………………………… 27 3.1 Thực trạng phát triển giáo dục nước Đông Nam Á …… 27 3.1.1 Tỷ lệ nhập học tiểu học độ tuổi ……………………… … … 27 3.1.2 Tỷ lệ nhập học trung học sở độ tuổi …………………… … 29 3.1.3 Tỷ lệ người lớn biết chữ ……………………… .…………………… 31 3.2 Thực trạng yếu tố tác động đến phát triển giáo dục nước Đông Nam Á 33 3.2.1 Chi tiêu công cho giáo dục ………………………………………… 33 3.2.2 Chi tiêu công cho y tế ……………………………………………… 36 3.2.3 GDP bình quân đầu người …………………………………….…… 38 3.2.4 Tỷ lệ dân số thị ……………………………………………… … 40 Tóm tắt chương …………………………………………………….…… …… 42 Chương 4-Kết nghiên cứu tác động Chi tiêu công đến phát triển giáo dục nước Đông Nam Á ……………………………………………….…… 43 4.1 Thống kê mô tả liệu nghiên cứu ……………………………….…… 43 4.2 Kết kiểm định giả định hồi quy ……………………………… 44 4.2.1 Phân tích tương quan ………………………………………… …… 44 4.2.2 Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến biến độc lập ………… … 45 4.2.3 Kiểm định hiện tượng tự tương quan ………………………… … 45 4.2.4 Kiểm định hiện tượng phương sai sai số không đổi … .…… ……… 46 4.2.5 Kiểm định phân phối chuẩn phần dư ………………….… …… 46 4.3 Kết ước lượng hệ số hồi quy …………………………………… 51 4.4 Thảo luận kết nghiên cứu ………………………………………… … 55 Tóm tắt chương ………………………………………………………….…… 57 Chương 5-Kết luận khuyến nghị …………………………………………… 58 5.1 Tóm tắt kết đề tài ……………………………… … 58 5.2 Khuyến nghị chi tiêu công cho giáo dục nhằm hỗ trợ cho phát triển giáo dục nước Đông Nam Á ………………………………………… ……… 60 5.3 Khuyến nghị chi tiêu công cho y tế nhằm hỗ trợ cho phát triển giáo dục nước Đông Nam Á ……………………………………………… …… 63 5.4 Khuyến nghị nhằm nâng cao GDP bình quân đầu người nước Đông Nam Á ………………………………………………………………………… … … 65 5.5 Khuyến nghị q trình thị hóa gắn liền với hỗ trợ phát triển giáo dục nước Đông Nam Á ……………………………………………….……… .… 66 5.6 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tương lai ………… …… 68 Tóm tắt chương ……………………………………………………………….…69 Kết luận …………………………………………………………………… … 70 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT ASEAN: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) ECM: Mô hình hiệu chỉnh sai số (Error correction model) FEM: Mơ hình tác động cố định(Fixed Effects Model) FGLS: Bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (Feasible General Least Square) GDP: Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product) GEE: Chi tiêu công cho giáo dục (Government expenditure on education) GEH: Chi tiêu công cho lĩnh vực y tế (Government expenditure on health) HDI: Chỉ số phát triển người (Human Development Index) KHCN: Khoa học công nghệ LIT: Tỷ lệ người lớn biết chữ (Literacy rate) NSNN: Ngân sách nhà nước OECD: Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development) OLS: Phương pháp bình phương bé (Ordinary Least Squares) PCI: GDP bình quân đầu người quốc gia (GDP per capital) PSE: Tỷ lệ nhập học tiểu học (Primary school enrolment rate) REM: Mơ hình tác động ngẫu nhiên (Random Effects Model) SSE: Tỷ lệ nhập học trung học sở (Secondary school enrolment rate) THPT: Trung học phổ thông UNDP: Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (United Nations Development Programme) UNESCO: Tổ chức Giáo dục, Khoa học Văn hóa Liên Hiệp Quốc (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) UPR: Tỷ lệ người dân thành thị tổng số dân(Urban population rate) VECM: Mơ hình hiệu chỉnh sai số vector (Vector error correction model) WB: Ngân hàng giới (Worldbank) WHO: Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization) DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Thống kê mô tả tỷ lệ nhập học tiểu học độ tuổi nước Đông Nam Á giai đoạn 2002 – 2016 Bảng 3.2 Thống kê mô tả tỷ lệ nhập học trung học sở độ tuổi nước Đông Nam Á giai đoạn 2002 – 2016 Bảng 3.3 Thống kê mô tả tỷ lệ người lớn biết chữ nước Đông Nam Á giai đoạn 2002 – 2016 Bảng 3.4 Thống kê mô tả tỷ lệ chi tiêu công cho giáo dục GDP nước Đông Nam Á giai đoạn 2002 – 2016 Bảng 3.5 Thống kê mô tả tỷ lệ chi tiêu công cho y tế GDP nước Đông Nam Á giai đoạn 2002 – 2016 Bảng 3.6 Thống kê mơ tả GDP bình qn đầu người nước Đông Nam Á giai đoạn 2002 - 2016 Bảng 3.7 Thống kê mô tả tỷ lệ dân số đô thị nước Đông Nam Á giai đoạn 2002 – 2016 Bảng 4.1 Thống kế mô tả liệu nghiên cứu mơ hình Bảng 4.2 Kết kiểm định tương quan biến mơ hình Bảng 4.3 Kết kiểm định tượng đa cộng tuyến biến độc lập Bảng 4.4 Kết kiểm định tượng tự tương quan Bảng 4.5 Kết kiểm định tượng phương sai sai số không đổi Bảng 4.6 Tổng hợp kết hồi quy mơ hình biến phụ thuộc PSE Bảng 4.7 Tổng hợp kết hồi quyđối với mơ hình biến phụ thuộc SSE Bảng 4.8 Tổng hợp kết hồi quyđối với mơ hình biến phụ thuộc LIT Bảng 5.1 Tổng hợp kết hồi quy ba mơ hình nghiên cứu DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Biểu đồ giá trị trung bình tỷ lệ nhập học tiểu học độ tuổi nước Đông Nam Á giai đoạn 2002 - 2016 Hình 3.2 Biểu đồ giá trị trung bình tỷ lệ nhập học trung học sở độ tuổi nước Đông Nam Á giai đoạn 2002 – 2016 Hình 3.3 Biểu đồ giá trị trung bình tỷ lệ người lớn biết chữ nước Đông Nam Á giai đoạn 2002 - 2016 Hình 3.4 Biểu đồ giá trị trung bình tỷ lệ chi tiêu công cho giáo dục GDP nước Đông Nam Á giai đoạn 2002 - 2016 Hình 3.5 Biểu đồ giá trị trung bình tỷ lệ chi tiêu công cho y tế GDP nước Đơng Nam Á giai đoạn 2002 - 2016 Hình 3.6 Biểu đồ giá trị trung bình GDP bình quân đầu người nước Đông Nam Á giai đoạn 2002 - 2016 Hình 3.7 Biểu đồ giá trị trung bình tỷ lệ dân số thị nước Đơng Nam Á giai đoạn 2002 - 2016 Hình 4.1 Biểu đồ Histogramcủa mơ hình với biến phụ thuộc PSE Hình 4.2 Biểu đồ Histogram mơ hình với biến phụ thuộc SSE Hình 4.3 Biểu đồ Histogram mơ hình với biến phụ thuộc LIT Hình 4.4 Biểu đồ P – P Plot mơ hình với biến phụ thuộc PSE Hình 4.5 Biểu đồ P – P Plot mơ hình với biến phụ thuộc SSE Hình 4.6 Biểu đồ P – P Plot mơ hình với biến phụ thuộc LIT MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giáo dục đào tạo ln có vai trò vơ quan trọng kinh tế, quốc gia Đầu tư cho giáo dục đào tạo điều bắt buộc để tạo động lực cho kinh tế gia tăng suất lao động đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế Giáo dục giúp nâng cao số lượng lao động có trình độ chun mơn cách trang bị kiến thức kỹ làm việc Hơn nữa, giáo dục giúp điều chỉnh cấu ngành nghề, giảm mức thất nghiệp kinh tế, tăng lực suất lao động quốc gia, cải thiện việc tiếp cận thông tin sức khoẻ làm tăng tuổi thọ, đồng thời quản lý tỷ lệ sinh Do đó, giáo dục có khả nâng cao suất sản xuất chất lượng hàng hoá dịch vụ quốc gia Khi giới bước vào thời đại kinh tế tri thức, giáo dục nguồn nhân lực nói chung đóng vai trò quan trọng việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh chóng bền vững, đặc biệt nước phát triển kinh tế Mặt khác, khoản chi tiêu công cho giáo dục nhà khoa học công nhận phần quan trọng khoản chi tiêu công hầu phát triển giới Điều chủ yếu giáo dục nguồn nhân lực tìm thấy có tác động tích cực có ý nghĩa tăng trưởng kinh tế Khi xem xét yếu tố bên tác động đến phát triển giáo dục, nhà khoa học thừa nhận rộng rãi nhà nước đóng vai trò quan trọng việc đảm bảo phân phối công hội giáo dục cho toàn dân cư Điều đặc biệt quan trọng nước phát triển có mức nghèo đói, bất bình đẳng khơng hồn hảo thị trường Sự can thiệp từ khu vực công khoản chi tiêu cho lĩnh vực giáo dục tạo hội học tập bình đẳng cho tất người dẫn đến cải thiện tương lai cá nhân, nâng cao trình độ tri thức cho cộng đồng xtreg PSE GEE GEH PCI UPR,re Random-effects GLS regression Group variable: Nuoc Number of obs Number of groups = = 135 R-sq: Obs per group: = avg = max = 15 15.0 15 within = 0.1341 between = 0.3862 overall = 0.2108 corr(u_i, X) Wald chi2(4) Prob > chi2 = (assumed) PSE Coef Std Err z GEE GEH PCI UPR _cons -.0486036 3.24699 -.0002744 2546584 78.08571 4634568 1.180134 0006592 1347954 4.558953 sigma_u sigma_e rho 3.3376992 5.8195307 24752133 (fraction of variance due to u_i) -0.10 2.75 -0.42 1.89 17.13 P>|z| 0.916 0.006 0.677 0.059 0.000 = = 21.65 0.0002 [95% Conf Interval] -.9569621 9339704 -.0015663 -.0095358 69.15033 859755 5.56001 0010176 5188526 87.0211  Kiểm định Hausman (lựa chọn REM FEM) hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re GEE GEH PCI UPR 1.236693 6495458 -.0011003 9362081 -.0486036 3.24699 -.0002744 2546584 (b-B) Difference 1.285296 -2.597444 -.0008259 6815497 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .3863655 8329168 0003456 2114589 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 22.90 Prob>chi2 = 0.0001  Kiểm định Breusch-Pagan Lagrangian (lựa chọn Pooled OLS REM) xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects PSE[Nuoc,t] = Xb + u[Nuoc] + e[Nuoc,t] Estimated results: Var PSE e u Test: sd = sqrt(Var) 62.31015 33.86694 11.14024 7.893678 5.819531 3.337699 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 8.09 0.0022  Phân tích tương quan: corr PSE GEE GEH PCI UPR (obs=135) PSE GEE GEH PCI UPR PSE GEE GEH PCI UPR 1.0000 -0.0907 0.4237 0.3556 0.3137 1.0000 0.3127 0.2403 0.2074 1.0000 0.4864 0.2824 1.0000 0.8675 1.0000  Kiểm định tượng đa cộng tuyến: collin GEE GEH PCI UPR (obs=135) Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -GEE 1.13 1.06 0.8866 0.1134 GEH 1.55 1.25 0.6441 0.3559 PCI 5.44 2.33 0.1840 0.8160 UPR 4.54 2.13 0.2205 0.7795 -Mean VIF 3.16  Kiểm định tượng tự tương quan: xtserial PSE GEE GEH PCI UPR Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 8) = 63.673 Prob > F = 0.0000  Kiểm định tượng phương sai sai số không đổi:  Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn: PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ HỒI QUY BIẾN PHỤ THUỘC SSE  Mơ hình Pooled OLS  Mơ hình FEM xtreg SSE GEE GEH PCI UPR,fe Fixed-effects (within) regression Group variable: Nuoc Number of obs Number of groups = = 135 R-sq: Obs per group: = avg = max = 15 15.0 15 within = 0.5767 between = 0.2787 overall = 0.2913 corr(u_i, Xb) F(4,122) Prob > F = -0.7053 SSE Coef GEE GEH PCI UPR _cons 1.269501 -1.510209 -.0002612 1.590877 -6.791218 4731311 1.132647 0005836 1966352 6.319055 sigma_u sigma_e rho 20.485526 4.5632764 95272548 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(8, 122) = t 2.68 -1.33 -0.45 8.09 -1.07 66.87 P>|t| = = 0.008 0.185 0.655 0.000 0.285 41.55 0.0000 [95% Conf Interval] 332891 -3.752396 -.0014165 1.201618 -19.30042 2.206112 7319786 0008942 1.980136 5.717982 Prob > F = 0.0000  Mơ hình REM xtreg SSE GEE GEH PCI UPR,re Random-effects GLS regression Group variable: Nuoc Number of obs Number of groups = = 135 R-sq: Obs per group: = avg = max = 15 15.0 15 within = 0.5505 between = 0.3477 overall = 0.3579 corr(u_i, X) Wald chi2(4) Prob > chi2 = (assumed) SSE Coef GEE GEH PCI UPR _cons 9755549 9873864 0003373 1.03962 10.32627 sigma_u sigma_e rho 6.8896021 4.5632764 6950731 Std Err .5060109 1.209682 0006299 1770159 6.28705 z P>|z| 1.93 0.82 0.54 5.87 1.64 0.054 0.414 0.592 0.000 0.100 = = 122.75 0.0000 [95% Conf Interval] -.0162082 -1.383546 -.0008973 6926755 -1.996117 1.967318 3.358319 0015718 1.386565 22.64867 (fraction of variance due to u_i)  Kiểm định Hausman (lựa chọn REM FEM) hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re GEE GEH PCI UPR 1.269501 -1.510209 -.0002612 1.590877 9755549 9873864 0003373 1.03962 (b-B) Difference 2939465 -2.497595 -.0005984 5512569 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .08562 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 34.58 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite)  Kiểm định Breusch-Pagan Lagrangian (lựa chọn Pooled OLS REM) xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects SSE[Nuoc,t] = Xb + u[Nuoc] + e[Nuoc,t] Estimated results: Var SSE e u Test: sd = sqrt(Var) 293.2412 20.82349 47.46662 17.12429 4.563276 6.889602 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 = 170.46 0.0000  Phân tích tương quan: corr SSE GEE GEH PCI UPR (obs=135) SSE GEE GEH PCI UPR SSE GEE GEH PCI UPR 1.0000 0.2461 0.6771 0.5293 0.5591 1.0000 0.3127 0.2403 0.2074 1.0000 0.4864 0.2824 1.0000 0.8675 1.0000  Kiểm định tượng đa cộng tuyến: collin GEE GEH PCI UPR (obs=135) Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -GEE 1.13 1.06 0.8866 0.1134 GEH 1.55 1.25 0.6441 0.3559 PCI 5.44 2.33 0.1840 0.8160 UPR 4.54 2.13 0.2205 0.7795 -Mean VIF 3.16  Kiểm định tượng tự tương quan: xtserial SSE GEE GEH PCI UPR Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 8) = 54.045 Prob > F = 0.0001  Kiểm định tượng phương sai sai số khơng đổi:  Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn: PHỤ LỤC 11 KẾT QUẢ HỒI QUY BIẾN PHỤ THUỘC LIT  Mơ hình Pooled OLS  Mơ hình FEM xtreg LIT GEE GEH PCI UPR,fe Fixed-effects (within) regression Group variable: Nuoc Number of obs Number of groups = = 135 R-sq: Obs per group: = avg = max = 15 15.0 15 within = 0.3012 between = 0.0474 overall = 0.0248 corr(u_i, Xb) F(4,122) Prob > F = -0.3865 LIT Coef GEE GEH PCI UPR _cons 1.304546 6880004 0008049 -.2121786 82.5822 2263078 541767 0002792 0940544 3.022527 sigma_u sigma_e rho 15.375272 2.1827039 98024493 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(8, 122) = t 5.76 1.27 2.88 -2.26 27.32 P>|t| = = 0.000 0.207 0.005 0.026 0.000 13.15 0.0000 [95% Conf Interval] 8565468 -.3844815 0002522 -.3983687 76.59881 162.49 1.752545 1.760482 0013575 -.0259884 88.56559 Prob > F = 0.0000  Mơ hình REM xtreg LIT GEE GEH PCI UPR,re Random-effects GLS regression Group variable: Nuoc Number of obs Number of groups = = 135 R-sq: Obs per group: = avg = max = 15 15.0 15 within = 0.2359 between = 0.1561 overall = 0.1540 corr(u_i, X) Wald chi2(4) Prob > chi2 = (assumed) LIT Coef GEE GEH PCI UPR _cons 9588428 1.00862 0003427 0487228 74.36663 sigma_u sigma_e rho 4.1020565 2.1827039 77934407 Std Err .2784789 6642596 0003443 1018779 3.725399 z 3.44 1.52 1.00 0.48 19.96 P>|z| 0.001 0.129 0.319 0.632 0.000 31.95 0.0000 [95% Conf Interval] 4130341 -.2933046 -.000332 -.1509542 67.06498 (fraction of variance due to u_i)  Kiểm định Hausman (lựa chọn REM FEM) = = 1.504651 2.310545 0010175 2483998 81.66828 hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re GEE GEH PCI UPR 1.269501 -1.510209 -.0002612 1.590877 (b-B) Difference 9755549 9873864 0003373 1.03962 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .2939465 -2.497595 -.0005984 5512569 08562 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(4) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 34.58 Prob>chi2 = 0.0000 (V_b-V_B is not positive definite)  Kiểm định Breusch-Pagan Lagrangian (lựa chọn Pooled OLS REM) xttest0 Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects LIT[Nuoc,t] = Xb + u[Nuoc] + e[Nuoc,t] Estimated results: Var LIT e u Test: sd = sqrt(Var) 189.0911 4.764196 16.82687 13.75104 2.182704 4.102056 Var(u) = chibar2(01) = Prob > chibar2 =  Phân tích tương quan: 116.49 0.0000 corr LIT GEE GEH PCI UPR (obs=135) LIT GEE GEH PCI UPR LIT GEE GEH PCI UPR 1.0000 -0.0438 0.6072 0.5296 0.6035 1.0000 0.3127 0.2403 0.2074 1.0000 0.4864 0.2824 1.0000 0.8675 1.0000  Kiểm định tượng đa cộng tuyến: collin GEE GEH PCI UPR (obs=135) Collinearity Diagnostics SQRT RVariable VIF VIF Tolerance Squared -GEE 1.13 1.06 0.8866 0.1134 GEH 1.55 1.25 0.6441 0.3559 PCI 5.44 2.33 0.1840 0.8160 UPR 4.54 2.13 0.2205 0.7795 -Mean VIF 3.16  Kiểm định tượng tự tương quan: xtserial LIT GEE GEH PCI UPR Wooldridge test for autocorrelation in panel data H0: no first order autocorrelation F( 1, 8) = 80.355 Prob > F = 0.0000  Kiểm định tượng phương sai sai số không đổi:  Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn: ... cứu tác động chi tiêu công đến phát triển giáo dục khu vực Đông Nam Á gồm chủ yếu nước phát triển vấn đề cấp thiết Chính vậy, tác giả định lựa chọn đề tài: “TÁC ĐỘNG CỦA CHI TIÊU CÔNG ĐẾN SỰ PHÁT... - Các yếu tố mơ hình tác động đến phát triển giáo dục? Chi u hướng mức độ tác động yếu tố, có chi tiêu cơng đến phát triển giáo dục nước Đông Nam Á? - Các nhà hoạch định sách cần làm để có sách... tố tác động đến phát triển giáo dục - Yếu tố chi tiêu công yếu tố sử dụng rộng rãi nghiên cứu tác động yếu tố đến phát triển giáo dục, cụ thể tỷ lệ chi tiêu công cho giáo dục GDP tỷ lệ chi tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của chi tiêu công đến sự phát triển giáo dục ở các nước đông nam á , Tác động của chi tiêu công đến sự phát triển giáo dục ở các nước đông nam á

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay