Nghiên cứu ảnh hưởng của quy mô doanh nghiệp đến mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tại việt nam

112 2 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - PHẠM THỊ MINH HIẾU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUY DOANH NGHIỆP ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - - PHẠM THỊ MINH HIẾU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA QUY DOANH NGHIỆP ĐẾN MỐI QUAN HỆ GIỮA ĐỊN BẨY TÀI CHÍNH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS LÊ THỊ LANH TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 12 NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Phạm Thị Minh Hiếu, tác giả luận văn thạc sĩ “Nghiên cứu ảnh hưởng quy doanh nghiệp đến mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động doanh nghiệp niêm yết Thị trường chứng khốn Việt Nam” Tơi xin cam đoan: Nơ ̣i dung luận văn kế t nghiên cứu cá nhân hướng dẫn khoa học PGS TS Lê Thị Lanh Luận văn thực hoàn tất cách độc lập, tự thân Tất số liê ̣u trung thực thu thập từ nguồn đáng tin cậy, kế t quả nghiên cứu lấy từ phần mềm kinh tế lượng, không chép từ nguồn khác Tất tài liệu tham khảo sử dụng luận văn có trích dẫn đầ y đủ rõ ràng Tp Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2018 Tác giả đề tài Phạm Thị Minh Hiếu MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU TÓM TẮT CHƯƠNG – GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.5 Kết cấu đề tài CHƯƠNG - KHUNG LÝ THUYẾT TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Khung lý thuyết cấu trúc vốn 2.1.1 Lý thuyết cấu trúc vốn M&M 2.1.2 Lý thuyết đánh đổi cấu trúc vốn 2.1.3 Lý thuyết trật tự phân hạng 2.1.4 Lý thuyết chi phí đại diện 2.1.5 Lý thuyết dòng tiền tự 2.1.6 Lý thuyết phát tín hiệu 10 2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động doanh nghiệp 11 2.2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động doanh nghiệp 11 2.2.1.1 Các nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động doanh nghiệp 11 2.2.1.2 Các nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động doanh nghiệp khủng hoản tài năm 2008 17 2.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động quy doanh nghiệp đến mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động 19 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 28 3.2 Giả thuyết nghiên cứu, trình tự thực phương pháp nghiên cứu 29 3.2.1 Giả thuyết nghiên cứu 29 3.2.2 Trình tự thực phương pháp nghiên cứu 31 3.2.2.1 Thống kê tả 31 3.2.2.2 Phân tích tương quan 32 3.2.2.3 Kiểm định phù hợp hình 32 3.2.2.4 Kiểm định giả thuyết hình hồi quy 33 3.2.2.5 Kiểm định ảnh hưởng quy doanh nghiệp đến mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động doanh nghiệp hình nghiên cứu, tả biến 35 3.2.2.6 Kiểm định tính vững 42 3.2.2.7 Kiểm định mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009 43 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 45 4.1 Kết nghiên cứu 45 4.1.1 Thống kê tả 45 4.1.2 Ma trận hệ số tương quan 47 4.1.3 Kết lựa chọn hình 49 4.1.4 Kiểm định khuyết tật hình 50 4.1.4.1 Kiểm định tượng đa cộng tuyến 50 4.1.4.2 Kiểm định tượng phương sai thay đổi 51 4.1.4.3 Kiểm định tượng tự tương quan 52 4.1.5 Kết hình nghiên cứu 52 4.1.6 Kiểm tra tính vững 63 4.1.7 Kiểm định mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động doanh nghiệp giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009 65 4.2 Thảo luận 75 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 79 5.1 Kết luận 79 5.2 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 80 5.2.1 Hạn chế đề tài 80 5.2.2 Những gợi ý hướng nghiên cứu 81 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT EBIT Lãi trước thuế lãi vay GDP Tổng sản phẩm quốc nội GLS Phương pháp Bình phương nhỏ tổng quát HNX Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HOSE Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh OLS Phương pháp Bình phương nhỏ TSCĐ Tài sản cố định ROA Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản 2SLS Phương pháp Bình phương nhỏ giai đoạn DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu thực nghiệm Bảng 3.1: tả biến sử dụng Bảng 4.1: Thống kê tả Bảng 4.2: Thống kê giá trị trung bình LEV cho mẫu phụ Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan Bảng 4.4: Kết lựa chọn hình Bảng 4.5: Kết hồi quy VIF Bảng 4.6: Kết kiểm định Wald phương sai thay đổi Bảng 4.7: Kết kiểm định Wooldridge tự tương quan Bảng 4.8: Kết hồi quy hình (1) sử dụng biến giả dummy Bảng 4.9: Kết hồi quy hình (1) cho mẫu chung mẫu nhỏ Bảng 4.10: Kết hồi quy hình (2) cho mẫu chung mẫu nhỏ Bảng 4.11: Kết hồi quy hình (3) cho mẫu chung mẫu nhỏ Bảng 4.12: Kết hồi quy hình (4) cho mẫu chung mẫu nhỏ Bảng 4.13: Tổng hợp kết hình (1), hình (2), hình (3) hình (4) Bảng 4.14: Kết hồi quy sử dụng biến công cụ TANGIBILITY phương pháp bình phương nhỏ giai đoạn (2SLS) Bảng 4.15: Kết hồi quy hình (1) cho mẫu chung mẫu nhỏ giai đoạn 2007 – 2009 Bảng 4.16: Bảng 4.17: Bảng 4.18: Bảng 4.19: Kết hồi quy hình (2) cho mẫu chung mẫu nhỏ giai đoạn 2007 – 2009 Kết hồi quy hình (3) cho mẫu chung mẫu nhỏ giai đoạn 2007 – 2009 Kết hồi quy hình (4) cho mẫu chung mẫu nhỏ giai đoạn 2007 – 2009 Kết hồi quy hình (1) cho mẫu chung mẫu nhỏ giai đoạn 2010 – 2017 Bảng 4.20: Bảng 4.21: Bảng 4.22: Bảng 4.23: Kết hồi quy hình (2) cho mẫu chung mẫu nhỏ giai đoạn 2010 – 2017 Kết hồi quy hình (3) cho mẫu chung mẫu nhỏ giai đoạn 2010 – 2017 Kết hồi quy hình (4) cho mẫu chung mẫu nhỏ giai đoạn 2010 – 2017 Kết hồi quy hình (7) cho mẫu chung mẫu nhỏ TÓM TẮT Bài nghiên cứu thực dựa việc phân tích liệu từ Báo cáo tài 321 cơng ty phi tài niêm yết Việt Nam để đánh giá ảnh hưởng quy doanh nghiệp đến mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động giai đoạn từ năm 2007-2017 Nghiên cứu tìm thấy chứng: Thứ nhất, đòn bẩy tàimối tương quan âm với hiệu hoạt động doanh nghiệp, tác động đòn bẩy có xu hướng tăng lên quy doanh nghiệp tăng lên Thứ hai, tồn mối quan hệ phi tuyến đòn bẩy tài hiệu hoạt động doanh nghiệpquy khác Thứ ba, hiệu hoạt động doanh nghiệp gia tăng, doanh nghiệp có xu hướng giảm tỷ lệ đòn bẩy tài mức độ giảm tỷ lệ đòn bẩy tài khác doanh nghiệpquy khác Thứ tư, doanh nghiệpquy lớn lớn có xu hướng giảm việc sử dụng nợ nhiều so với doanh nghiệpquy nhỏ hiệu hoạt động khứ tăng Thứ năm, tác động đòn bẩy tài lên hiệu hoạt động giai đoạn sau khủng hoảng lớn giai đoạn khủng hoảng năm 2008, đồng thời tìm thấy chứng cho thấy đòn bẩy tài ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tăng dần quy doanh nghiệp tăng lên Kết nghiên cứu cung cấp chứng thực nghiệm mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động cơng ty phi tài niêm yết Việt Nam thay đổi theo quy doanh nghiệp Qua đó, nhà quản lý xác định tỷ lệ đòn bẩy tài phù hợp với quy doanh nghiệp nhằm sử dụng cấu - est store c1 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if sizedummy==0.panels(h) corr(ar1) force Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 204 (0.5918) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 1730 204 8.480392 11 10664.59 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0410085 0107867 3.80 0.000 0198669 06215 gdp | -.1298336 048735 -2.66 0.008 -.2253525 -.0343147 age | -.0004426 0009235 -0.48 0.632 -.0022526 0013673 size | -.1371495 002849 -48.14 0.000 -.1427335 -.1315656 ebit | 003074 0000305 100.81 0.000 0030143 0031338 lev | -.0186392 003276 -5.69 0.000 -.0250601 -.0122183 _cons | 1.585543 0323264 49.05 0.000 1.522184 1.648901 - est store c2 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if sizedummy==1.panels(h) corr(ar1) force Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 201 (0.6342) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 1740 201 8.656716 11 749.30 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0776145 0226044 3.43 0.001 0333107 1219183 gdp | 1830478 1015002 1.80 0.071 -.015889 3819846 age | -.0086094 0020858 -4.13 0.000 -.0126975 -.0045213 size | -.0544048 0031875 -17.07 0.000 -.0606522 -.0481573 ebit | 0000508 2.32e-06 21.89 0.000 0000463 0000554 lev | -.0605006 0058972 -10.26 0.000 -.0720589 -.0489424 _cons | 7565194 0394459 19.18 0.000 679207 8338319 - xtgls roa interest gdp age size ebit lev LevTa1 LevTa2 LevTa3 panels(h) corr(ar1) force Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 321 10 (0.6083) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(9) Prob > chi2 = = = = = = = 3506 321 10.92212 11 818.23 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0957782 0192648 4.97 0.000 0580199 1335365 gdp | 0255521 0849786 0.30 0.764 -.1410028 1921071 age | -.0041544 0016077 -2.58 0.010 -.0073054 -.0010034 size | -.0328505 0025427 -12.92 0.000 -.0378341 -.027867 ebit | 0000507 2.45e-06 20.63 0.000 0000458 0000555 lev | -.0480469 0073059 -6.58 0.000 -.0623663 -.0337275 LevTa1 | -.0404075 0137749 -2.93 0.003 -.0674058 -.0134093 LevTa2 | -.0225358 0074335 -3.03 0.002 -.0371052 -.0079664 LevTa3 | -.0042392 0061572 -0.69 0.001 -.0163071 0078287 _cons | 4837898 0301345 16.05 0.000 4247273 5428523 - est store d1 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if ta==1.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 94 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 574 94 6.106383 11 86723.73 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 2699727 03201 8.43 0.000 2072343 332711 gdp | 5680395 1022987 5.55 0.000 3675377 7685412 age | -.0123367 0008827 -13.98 0.000 -.0140668 -.0106066 size | -.1340927 0038831 -34.53 0.000 -.1417035 -.1264819 ebit | 0077957 0000952 81.93 0.000 0076092 0079822 lev | -.01265 0028514 -4.44 0.000 -.0182386 -.0070614 _cons | 1.467405 0463083 31.69 0.000 1.376642 1.558167 - est store d2 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if ta==2.panels(h) corr(ar1) force Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 134 (0.4177) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 712 134 5.313433 10 5605.39 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 028895 0179435 1.61 0.107 -.0062736 0640636 gdp | 1653474 0714147 2.32 0.021 025377 3053177 age | -.0016848 0011843 -1.42 0.155 -.004006 0006363 size | -.1589777 0040868 -38.90 0.000 -.1669877 -.1509678 ebit | 0006925 0000101 68.54 0.000 0006727 0007123 lev | -.0164507 0034626 -4.75 0.000 -.0232373 -.0096641 _cons | 1.928276 0495954 38.88 0.000 1.831071 2.025482 - est store d3 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if ta==3.panels(h) corr(ar1) force Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 187 (0.5204) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 1372 187 7.336898 11 7078.94 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0555778 0164171 3.39 0.001 023401 0877546 gdp | 0764642 0692183 1.10 0.269 -.0592011 2121296 age | 0021085 0011545 1.83 0.068 -.0001543 0043714 size | -.1420122 0032936 -43.12 0.000 -.1484675 -.1355568 ebit | 00197 0000251 78.57 0.000 0019209 0020192 lev | -.0222117 0037286 -5.96 0.000 -.0295197 -.0149038 _cons | 1.652274 038088 43.38 0.000 1.577622 1.726925 est store d4 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if ta==4.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 122 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 808 122 6.622951 11 1295.16 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0453711 033168 1.37 0.171 -.019637 1103792 gdp | 2223903 1670963 1.33 0.183 -.1051125 5498931 age | -.0056453 0016828 -3.35 0.001 -.0089435 -.0023472 size | -.0799137 0028861 -27.69 0.000 -.0855703 -.0742571 ebit | 0000362 1.83e-06 19.81 0.000 0000326 0000398 lev | -.0794615 0058236 -13.64 0.000 -.0908756 -.0680475 _cons | 1.100899 0373808 29.45 0.000 1.027634 1.174164 - Phụ lục 3: Kết hồi quy hình (2) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 321 (0.6105) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(7) Prob > chi2 = = = = = = = 3506 321 10.92212 11 824.80 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 1073562 018991 5.65 0.000 0701346 1445779 gdp | 0446995 0847809 0.53 0.598 -.1214681 2108671 age | -.0045208 001583 -2.86 0.004 -.0076235 -.0014182 size | -.0276828 0021361 -12.96 0.000 -.0318695 -.0234962 ebit | 0000505 2.48e-06 20.38 0.000 0000457 0000554 lev | -.0975805 0136975 -7.12 0.000 -.1244271 -.0707339 lev2 | 057728 0203849 2.83 0.005 0177743 0976817 _cons | 4249085 025371 16.75 0.000 3751823 4746348 - est store b4 xtgls roa interest gdp age size ebit lev lev2 if ta==1.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: generalized least squares Panels: heteroskedastic Correlation: no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 94 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(7) Prob > chi2 = = = = = = = 574 94 6.106383 11 9663.98 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 2684594 0304625 8.81 0.000 208754 3281647 gdp | 4577868 1094374 4.18 0.000 2432935 6722801 age | -.010687 0010198 -10.48 0.000 -.0126857 -.0086882 size | -.1306269 0039184 -33.34 0.000 -.1383069 -.1229469 ebit | 0077866 0001039 74.94 0.000 0075829 0079902 lev | -.0406606 0109395 -3.72 0.000 -.0621016 -.0192197 lev2 | 062437 0222955 2.80 0.005 0187385 1061355 _cons | 1.433176 0466428 30.73 0.000 1.341758 1.524594 est store b5 xtgls roa interest gdp age size ebit lev lev2 if ta==2.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 152 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(7) Prob > chi2 = = = = = = = 730 152 4.802632 10 7444.55 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0101074 0191196 0.53 0.597 -.0273664 0475811 gdp | 0666655 082688 0.81 0.420 -.0954 228731 age | -.0016737 0007818 -2.14 0.032 -.003206 -.0001413 size | -.161651 0039828 -40.59 0.000 -.1694572 -.1538448 ebit | 0007162 9.38e-06 76.34 0.000 0006978 0007345 lev | -.0399571 0068783 -5.81 0.000 -.0534382 -.0264759 lev2 | 0399116 0103516 3.86 0.000 0196228 0602004 _cons | 1.968703 0494637 39.80 0.000 1.871756 2.06565 est store b6 xtgls roa interest gdp age size ebit lev lev2 if ta==3.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 209 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(7) Prob > chi2 = = = = = = = 1394 209 6.669856 11 12027.37 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0858023 0174545 4.92 0.000 051592 1200125 gdp | 0782102 0750143 1.04 0.297 -.0688152 2252355 age | 0041399 0007882 5.25 0.000 0025951 0056847 size | -.1504602 0026423 -56.94 0.000 -.1556389 -.1452814 ebit | 0020032 0000206 97.20 0.000 0019629 0020436 lev | -.094528 0080098 -11.80 0.000 -.1102269 -.0788291 lev2 | 1195618 0131079 9.12 0.000 0938708 1452529 _cons | 1.747073 031463 55.53 0.000 1.685407 1.80874 - est store b7 xtgls roa interest gdp age size ebit lev lev2 if ta==4.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 122 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(7) Prob > chi2 = = = = = = = 808 122 6.622951 11 970.95 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0613318 0322529 1.90 0.057 -.0018826 1245463 gdp | 4657458 1738114 2.68 0.007 1250817 80641 age | -.0046579 0016001 -2.91 0.004 -.0077941 -.0015217 size | -.0745578 0030355 -24.56 0.000 -.0805072 -.0686084 ebit | 0000357 1.84e-06 19.40 0.000 0000321 0000394 lev | -.2064615 0245652 -8.40 0.000 -.2546083 -.1583147 lev2 | 1875819 0330113 5.68 0.000 1228809 2522828 _cons | 1.028453 0405685 25.35 0.000 9489398 1.107965 - Phụ lục 4: Kết hồi quy hình (3) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 321 (-0.2220) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 3183 321 9.915888 10 689.12 0.0000 -droa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lage | 0009941 0007331 1.36 0.175 -.0004427 0024309 lsize | 0000124 0010004 0.01 0.990 -.0019484 0019733 lebit | -4.24e-07 1.18e-06 -0.36 0.719 -2.73e-06 1.88e-06 lroa | -.1834508 0100639 -18.23 0.000 -.2031756 -.1637259 llev | -.0139257 0030975 -4.50 0.000 -.0199967 -.0078547 dlev | -.0942651 0054386 -17.33 0.000 -.1049247 -.0836056 _cons | 0168761 0116026 1.45 0.146 -.0058646 0396167 - est store e1 xtgls droa lage lsize lebit lroa llev dlev if ta==1.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 85 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 501 85 5.894118 10 112.65 0.0000 -droa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lage | 0037046 0014677 2.52 0.012 0008279 0065813 lsize | 0067134 0072593 0.92 0.355 -.0075146 0209414 lebit | 0002433 0003471 0.70 0.483 -.0004371 0009236 lroa | -.167521 0392186 -4.27 0.000 -.2443881 -.0906539 llev | -.0054303 0116181 -0.47 0.640 -.0282013 0173407 dlev | -.0833766 0133935 -6.23 0.000 -.1096273 -.0571259 _cons | -.0676676 0798186 -0.85 0.397 -.2241091 0887739 - est store e2 xtgls droa lage lsize lebit lroa llev dlev if ta==2.panels(h) corr(ar1) force Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 184 (-0.1534) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 667 184 6.733696 10 298.67 0.0000 -droa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lage | 0012129 0012712 0.95 0.340 -.0012786 0037043 lsize | 0228042 0068014 3.35 0.001 0094738 0361347 lebit | -.0001801 0000744 -2.42 0.016 -.000326 -.0000342 lroa | -.1206069 0293872 -4.10 0.000 -.1782048 -.063009 llev | -.0140934 0050458 -2.79 0.005 -.023983 -.0042038 dlev | -.098581 0082941 -11.89 0.000 -.1148372 -.0823248 _cons | -.2452087 0772625 -3.17 0.002 -.3966405 -.093777 - est store e3 xtgls droa lage lsize lebit lroa llev dlev if ta==3.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 148 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 1239 148 4.574324 10 177.55 0.0000 -droa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lage | -.001604 0014644 -1.10 0.273 -.0044741 0012661 lsize | 0079627 0058233 1.37 0.171 -.0034507 0193762 lebit | -.0000825 0000333 -2.48 0.013 -.0001478 -.0000172 lroa | -.0283999 0307749 -0.92 0.356 -.0887176 0319177 llev | -.0246385 0055731 -4.42 0.000 -.0355616 -.0137155 dlev | -.1082222 0098599 -10.98 0.000 -.1275472 -.0888972 _cons | -.0755792 0686867 -1.10 0.271 -.2102027 0590443 - est store e4 xtgls droa lage lsize lebit lroa llev dlev if ta==4.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 120 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 752 120 6.266667 10 247.65 0.0000 -droa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lage | 000144 0014011 0.10 0.918 -.0026021 0028901 lsize | -.000161 003419 -0.05 0.962 -.0068622 0065401 lebit | -5.28e-08 1.68e-06 -0.03 0.975 -3.34e-06 3.24e-06 lroa | -.1823183 0212853 -8.57 0.000 -.2240367 -.1406 llev | -.0124598 0064424 -1.93 0.053 -.0250867 0001671 dlev | -.1126477 0095107 -11.84 0.000 -.1312884 -.094007 _cons | 0194633 0421726 0.46 0.644 -.0631934 10212 - Phụ lục 5: Kết hồi quy hình (4) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 321 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(5) Prob > chi2 = = = = = = = 3183 321 9.915888 10 279.06 0.0000 -dlev | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lage | -.0009458 0021942 -0.43 0.666 -.0052464 0033548 lsize | -.0016265 00276 -0.59 0.556 -.0070361 0037831 lebit | -8.09e-07 1.71e-06 -0.47 0.636 -4.15e-06 2.54e-06 lroa | -.0407537 0160128 -2.55 0.011 -.0721383 -.0093691 llev | -.130682 0084988 -15.38 0.000 -.1473394 -.1140246 _cons | 051033 0324103 1.57 0.115 -.01249 114556 - est store f1 xtgls dlev lage lsize lebit lroa llev if ta==1.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 85 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(5) Prob > chi2 = = = = = = = 501 85 5.894118 10 46.59 0.0000 -dlev | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lage | 0069614 0040049 1.74 0.082 -.000888 0148109 lsize | 0009812 0137689 0.07 0.943 -.0260054 0279678 lebit | -.0000705 0003845 -0.18 0.854 -.0008241 000683 lroa | -.0410506 0465298 -0.88 0.378 -.1322474 0501462 llev | -.16965 0251673 -6.74 0.000 -.2189771 -.1203229 _cons | 0043999 1502253 0.03 0.977 -.2900363 2988361 - est store f2 xtgls dlev lage lsize lebit lroa llev if ta==2.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 148 Number of obs = 677 Number of groups = 148 Obs per group: = avg = 4.574324 max = 10 Wald chi2(5) = 651.27 Prob > chi2 = 0.0000 -dlev | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lage | -.0004897 0029756 -0.16 0.869 -.0063218 0053423 lsize | -.0213068 0131204 -1.62 0.104 -.0470224 0044088 lebit | 0002833 0001269 2.23 0.026 0000346 0005321 lroa | -.1033688 0392701 -2.63 0.008 -.1803368 -.0264008 llev | -.1135551 0133419 -8.51 0.000 -.1397047 -.0874056 _cons | 2729296 1491229 1.83 0.067 -.0193459 565205 - est store f3 xtgls dlev lage lsize lebit lroa llev if ta==3.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 198 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(5) Prob > chi2 = = = = = = = 1253 198 6.328283 10 86.03 0.0000 -dlev | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lage | -.0010081 0031528 -0.32 0.749 -.0071876 0051714 lsize | -.1002733 01243 -8.07 0.000 -.1246357 -.0759109 lebit | 0002639 0000582 4.53 0.000 0001499 000378 lroa | -.3545711 0591105 -6.00 0.000 -.4704256 -.2387165 llev | -.1558166 0069336 -22.47 0.000 -.1694062 -.142227 _cons | 1.241322 1495215 8.30 0.000 948265 1.534378 est store f4 xtgls dlev lage lsize lebit lroa llev if ta==4.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 120 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(5) Prob > chi2 = = = = = = = 752 120 6.266667 10 113.62 0.0000 -dlev | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lage | -.0034833 0028989 -1.20 0.230 -.009165 0021983 lsize | -.0363416 0076815 -4.73 0.000 -.0513971 -.0212862 lebit | 3.76e-06 2.17e-06 1.74 0.083 -4.84e-07 8.00e-06 lroa | -.0812676 0337091 -2.41 0.016 -.1473361 -.0151991 llev | -.127457 0128575 -9.91 0.000 -.1526573 -.1022568 _cons | 498628 0962668 5.18 0.000 3099486 6873073 - Phụ lục 6: Kết hồi quy 2SLS Source | SS df MS -+ -Model | 25.5307925 4.25513208 Residual | 104.372739 3499 029829305 -+ -Total | 129.903532 3505 037062349 Number of obs F( 3499) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE = = = = = = 3506 142.65 0.0000 0.1965 0.1952 17271 -lev | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -tangibility | 2400616 0140685 17.06 0.000 2124783 2676448 interest | 1816105 0942429 1.93 0.054 -.003166 3663871 gdp | -.5647688 510592 -1.11 0.269 -1.565857 4363194 age | 0047844 0047127 1.02 0.310 -.0044557 0140244 size | 1134119 005094 22.26 0.000 1034244 1233994 ebit | -.0000395 3.56e-06 -11.11 0.000 -.0000465 -.0000326 _cons | -1.139353 0718463 -15.86 0.000 -1.280218 -.9984877 - est store g7 Tests of endogeneity Ho: variables are exogenous Durbin (score) chi2(1) Wu-Hausman F(1.566) = = 1.02369 1.01122 (p = 0.3116) (p = 0.3150) ivregress 2sls roa interest gdp age size ebit (lev= tangibility interest gdp age size ebit) Instrumental variables (2SLS) regression Number of obs Wald chi2(6) Prob > chi2 R-squared Root MSE = = = = = 3506 344.83 0.0000 0.1208 084 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lev | -.0547872 0285029 -1.92 0.055 -.1106519 0010774 interest | 2751963 0462472 5.95 0.000 1845535 3658391 gdp | 1388028 2491227 0.56 0.577 -.3494687 6270743 age | -.0028252 0022917 -1.23 0.218 -.0073168 0016664 size | -.0189127 0042178 -4.48 0.000 -.0271793 -.0106461 ebit | 0000265 2.06e-06 12.91 0.000 0000225 0000306 _cons | 2989809 047765 6.26 0.000 2053633 3925985 -Instrumented: lev Instruments: interest gdp age size ebit tangibility est store g1 estat endogenous Tests of endogeneity Ho: variables are exogenous Durbin (score) chi2(1) Wu-Hausman F(1.3498) = = 3.75496 3.75041 (p = 0.0527) (p = 0.0529) ivregress 2sls roa interest gdp age size ebit (lev= tangibility interest gdp age size ebit) if ta==1 Instrumental variables (2SLS) regression Number of obs Wald chi2(6) Prob > chi2 R-squared Root MSE = 574 = 1612.68 = 0.0000 = 0.7360 = 049 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lev | -.0210921 0500621 -1.35 0.076 -.1658291 0304108 interest | 3086533 0799584 3.86 0.000 1519378 4653688 gdp | 4891555 3582247 1.37 0.172 -.212952 1.191263 age | -.0138951 0034861 -3.99 0.000 -.0207278 -.0070624 size | -.1158929 0119408 -9.71 0.000 -.1392965 -.0924893 ebit | 0077535 0002817 27.53 0.000 0072015 0083056 _cons | 1.281542 1336075 9.59 0.000 1.019676 1.543408 -Instrumented: lev Instruments: interest gdp age size ebit tangibility est store g2 estat endogenous Tests of endogeneity Ho: variables are exogenous Durbin (score) chi2(1) Wu-Hausman F(1.1386) = = 018426 01832 (p = 0.8920) (p = 0.8924) ivregress 2sls roa interest gdp age size ebit (lev= tangibility interest gdp age size ebit) if ta==2 Instrumental variables (2SLS) regression Number of obs Wald chi2(6) Prob > chi2 R-squared Root MSE = 730 = 3237.18 = 0.0000 = 0.8166 = 02939 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lev | -.0348367 0253509 -2.04 0.041 -.1015236 -.0021498 interest | 0696984 0458925 1.52 0.129 -.0202492 159646 gdp | 1683429 2182161 0.77 0.440 -.2593529 5960386 age | 0051583 0020692 2.49 0.013 0011027 009214 size | -.1590351 0080694 -19.71 0.000 -.1748509 -.1432193 ebit | 0019033 0000322 59.05 0.000 0018401 0019665 _cons | 1.84419 091659 20.12 0.000 1.664542 2.023839 -Instrumented: Instruments: lev interest gdp age size ebit tangibility est store g3 estat endogenous Tests of endogeneity Ho: variables are exogenous Durbin (score) chi2(1) Wu-Hausman F(1.566) = = 1.02369 1.01122 (p = 0.3116) (p = 0.3150) ivregress 2sls roa interest gdp age size ebit (lev= tangibility interest gdp age size ebit) if ta==3 Instrumental variables (2SLS) regression Number of obs = 1394 Wald chi2(6) = 4786.26 Prob > chi2 = 0.0000 R-squared = 0.7760 Root MSE = 04722 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lev | -.0520689 0302526 -0.68 0.044 -.0799835 0386046 interest | -.0263061 0501214 -0.52 0.600 -.1245422 07193 gdp | -.0638712 2010491 -0.32 0.751 -.4579201 3301777 age | -.0038269 0018696 -2.05 0.041 -.0074912 -.0001626 size | -.1757798 0101902 -17.25 0.000 -.1957523 -.1558074 ebit | 0007144 0000196 36.39 0.000 0006759 0007529 _cons | 2.155674 1208568 17.84 0.000 1.918799 2.392549 -Instrumented: lev Instruments: interest gdp age size ebit tangibility est store g4 estat endogenous Tests of endogeneity Ho: variables are exogenous Durbin (score) chi2(1) Wu-Hausman F(1.722) = = 000908 000898 (p = 0.9760) (p = 0.9761) ivregress 2sls roa interest gdp age size ebit (lev= tangibility interest gdp age size ebit) if ta==4 Instrumental variables (2SLS) regression Number of obs Wald chi2(6) Prob > chi2 R-squared Root MSE = = = = = 808 329.18 0.0000 0.3107 06807 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -lev | -.0678752 0353526 -0.95 0.041 -.1029504 0356291 interest | 0596722 0792718 0.75 0.452 -.0956976 2150421 gdp | 5033422 4298367 1.17 0.242 -.3391223 1.345807 age | -.0047129 0037167 -1.27 0.205 -.0119975 0025718 size | -.0757415 0085363 -8.87 0.000 -.0924724 -.0590106 ebit | 0000296 2.04e-06 14.55 0.000 0000256 0000336 _cons | 1.01698 1076038 9.45 0.000 8060808 1.22788 -Instrumented: lev Instruments: interest gdp age size ebit tangibility Phụ lục 7: Kết hồi quy GLS hình (7) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 321 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(7) Prob > chi2 = 944 = 321 = = 2.94081 = = 288971.56 = 0.0000 -droa0709 | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -age07 | -.0020854 0002571 -8.11 0.000 -.0025893 -.0015815 size07 | 005767 0000629 91.65 0.000 0056437 0058903 ebit07 | -8.31e-06 1.48e-06 -5.63 0.000 -.0000112 -5.42e-06 roa07 | -.2299815 0037661 -61.07 0.000 -.2373629 -.2226001 lev07 | -.0697174 0009077 -76.81 0.000 -.0714965 -.0679383 dlev0709 | -.1954153 0004211 -464.08 0.000 -.1962406 -.19459 IND | 2.17e-08 0000222 0.00 0.999 -.0000435 0000435 _cons | -2.17e-08 0000134 -0.00 0.999 -.0000263 0000263 - est store i1 xtgls droa0709 age07 size07 ebit07 roa07 lev07 dlev0709 IND if year chi2 = = = = = = = 172 75 2.293333 25161.17 0.0000 -droa0709 | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -age07 | 0089902 0019059 4.72 0.000 0052546 0127257 size07 | 003422 0005354 6.39 0.000 0023726 0044715 ebit07 | -.0030499 0004314 -7.07 0.000 -.0038955 -.0022044 roa07 | -.0090413 0276517 -0.33 0.744 -.0632377 0451551 lev07 | -.0839082 006249 -13.43 0.000 -.0961559 -.0716604 dlev0709 | -.1990587 0116529 -17.08 0.000 -.221898 -.1762193 IND | 7.58e-09 0000366 0.00 1.000 -.0000718 0000718 _cons | -7.58e-09 000024 -0.00 1.000 -.000047 000047 - est store i2 xtgls droa0709 age07 size07 ebit07 roa07 lev07 dlev0709 IND if year chi2 = = = = = = = 159 85 1.870588 1068.36 0.0000 -droa0709 | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -age07 | -.0141487 0026798 -5.28 0.000 -.0194011 -.0088964 size07 | 0036157 0007449 4.85 0.000 0021557 0050756 ebit07 | 00001 000151 0.07 0.947 -.0002859 000306 roa07 | 1442963 1156432 1.25 0.212 -.0823602 3709528 lev07 | 0317291 0121529 2.61 0.009 0079098 0555484 dlev0709 | -.250642 0296081 -8.47 0.000 -.3086729 -.1926112 IND | -1.02e-11 6.40e-06 -0.00 1.000 -.0000125 0000125 _cons | 1.02e-11 3.27e-06 0.00 1.000 -6.41e-06 6.41e-06 - est store i3 xtgls droa0709 age07 size07 ebit07 roa07 lev07 dlev0709 IND if year chi2 = = = = = = = 418 179 2.335196 64603.72 0.0000 -droa0709 | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -age07 | 0031485 0003342 9.42 0.000 0024936 0038035 size07 | 0064222 0000542 118.49 0.000 006316 0065284 ebit07 | -.0004358 000039 -11.17 0.000 -.0005122 -.0003593 roa07 | -.2499988 0104254 -23.98 0.000 -.2704321 -.2295654 lev07 | -.09556 0018385 -51.98 0.000 -.0991634 -.0919567 dlev0709 | -.165387 0018596 -88.94 0.000 -.1690318 -.1617423 IND | -1.24e-10 6.65e-06 -0.00 1.000 -.000013 000013 _cons | 1.24e-10 3.42e-06 0.00 1.000 -6.70e-06 6.70e-06 - est store i4 xtgls droa0709 age07 size07 ebit07 roa07 lev07 dlev0709 IND if year chi2 = = = = = = = 195 86 2.267442 44472.63 0.0000 -droa0709 | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -age07 | -.0172905 0010655 -16.23 0.000 -.0193788 -.0152021 size07 | 0082077 0003513 23.36 0.000 0075191 0088963 ebit07 | 0000366 5.01e-06 7.29 0.000 0000267 0000464 roa07 | -.4339238 0306512 -14.16 0.000 -.4939991 -.3738485 lev07 | -.088227 0050408 -17.50 0.000 -.0981067 -.0783473 dlev0709 | -.1168925 0049355 -23.68 0.000 -.126566 -.107219 IND | -2.88e-09 0000259 -0.00 1.000 -.0000507 0000507 _cons | 2.88e-09 0000158 0.00 1.000 -.000031 000031 - Phụ lục 8: Kết hồi quy GLS hình (1) giai đoạn 2007 - 2009 Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 316 (0.5762) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 934 316 2.955696 628.72 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | -.0665556 0264758 -2.51 0.012 -.1184472 -.0146639 gdp | -.6325405 1182932 -5.35 0.000 -.864391 -.4006901 age | -.0028254 0018467 -1.53 0.126 -.006445 0007941 size | -.0377969 0029429 -12.84 0.000 -.0435649 -.032029 ebit | 0001274 9.10e-06 13.99 0.000 0001095 0001452 lev | -.0865742 0065873 -13.14 0.000 -.0994851 -.0736632 _cons | 6069383 0345958 17.54 0.000 5391318 6747448 - est store d1 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if year>=2007&year chi2 = = = = = = = 171 75 2.28 4317.79 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0598253 0342697 1.75 0.081 -.0073421 1269927 gdp | 0686589 0991537 0.69 0.489 -.1256787 2629965 age | -.0024365 0011415 -2.13 0.033 -.0046738 -.0001993 size | -.2183388 0066435 -32.86 0.000 -.2313599 -.2053177 ebit | 013703 0002217 61.82 0.000 0132685 0141374 lev | -.002641 0040086 -0.66 0.510 -.0104977 0052157 _cons | 2.363344 074579 31.69 0.000 2.217172 2.509516 - est store d3 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if year>=2007&year chi2 = = = = = = = 129 55 2.345455 35845.76 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0219608 0113015 1.94 0.052 -.0001897 0441113 gdp | -.0215986 0691319 -0.31 0.755 -.1570946 1138975 age | -.0007358 000995 -0.74 0.460 -.002686 0012145 size | -.2399285 0082247 -29.17 0.000 -.2560487 -.2238084 ebit | 001303 0000108 121.07 0.000 0012819 0013241 lev | -.0021653 0034072 -0.64 0.525 -.0088434 0045127 _cons | 2.851745 1008884 28.27 0.000 2.654007 3.049483 - est store d2 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if year>=2007&year chi2 = = = = = = = 375 136 2.757353 5249.87 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0336331 0158878 2.12 0.034 0024935 0647727 gdp | -.2024243 0650231 -3.11 0.002 -.3298671 -.0749814 age | 0029108 0009634 3.02 0.003 0010225 004799 size | -.2079977 0050972 -40.81 0.000 -.2179881 -.1980074 ebit | 0034504 0000522 66.06 0.000 003348 0035528 lev | -.0091393 0035793 -2.55 0.011 -.0161546 -.002124 _cons | 2.38451 0580453 41.08 0.000 2.270743 2.498277 - est store d4 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if year>=2007&year chi2 = = = = = = = 192 86 2.232558 1734.82 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | -.073501 0412193 -1.78 0.075 -.1542893 0072873 gdp | -.1035403 1376549 -0.75 0.452 -.373339 1662584 age | -.0038203 0011133 -3.43 0.001 -.0060023 -.0016384 size | -.1129647 0039165 -28.84 0.000 -.1206409 -.1052884 ebit | 0001135 6.32e-06 17.95 0.000 0001011 0001259 lev | -.0344054 005767 -5.97 0.000 -.0457085 -.0231024 _cons | 1.497301 0449287 33.33 0.000 1.409243 1.58536 - Phụ lục 9: Kết hồi quy GLS hình (1) giai đoạn 20010 - 2017 Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 321 (0.6375) Number of obs Number of groups Time periods Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = 2568 321 823.74 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 1738312 0228477 7.61 0.000 1290505 218612 gdp | 3595124 1079528 3.33 0.001 1479287 571096 age | -.006765 0020615 -3.28 0.001 -.0108054 -.0027245 size | -.0263747 0023243 -11.35 0.000 -.0309302 -.0218191 ebit | 0000491 2.50e-06 19.63 0.000 0000442 000054 lev | -.0677718 0057194 -11.85 0.000 -.0789815 -.056562 _cons | 3877277 0283524 13.68 0.000 3321581 4432973 - est store d1 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if year>=2010 & ta==1.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 76 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 403 76 5.302632 7223.97 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 1730329 04571 3.79 0.000 0834431 2626228 gdp | 5236006 1350924 3.88 0.000 2588243 7883768 age | -.0053178 0016319 -3.26 0.001 -.0085163 -.0021194 size | -.1175125 0037409 -31.41 0.000 -.1248445 -.1101805 ebit | 0068199 0000863 78.99 0.000 0066506 0069891 lev | -.0001276 0038903 -0.03 0.000 -.0077524 0074973 _cons | 1.281387 0470773 27.22 0.000 1.189117 1.373657 - est store d2 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if year>=2010 & ta==2.panels(h) corr(ar1) force Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 123 (0.5593) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 552 123 4.487805 6927.19 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0292338 015767 1.85 0.064 -.0016689 0601366 gdp | 3612415 0593654 6.09 0.000 2448875 4775956 age | -.0007818 0010048 -0.78 0.437 -.0027512 0011876 size | -.1484002 0037479 -39.60 0.000 -.155746 -.1410543 ebit | 0006046 7.85e-06 77.04 0.000 0005892 00062 lev | -.0155501 0032402 -4.80 0.000 -.0219008 -.0091994 _cons | 1.794365 0454896 39.45 0.000 1.705207 1.883523 - est store d3 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if year>=2010 & ta==3.panels(h) corr(ar1) force Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic common AR(1) coefficient for all panels Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 173 (0.9635) Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 962 173 5.560694 5910.17 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0185618 0193506 0.96 0.337 -.0193647 0564882 gdp | 4763166 0664644 7.17 0.000 3460488 6065844 age | -.0071617 0028955 -2.47 0.013 -.0128367 -.0014867 size | -.1254067 0054625 -22.96 0.000 -.136113 -.1147005 ebit | 0018116 0000253 71.56 0.000 001762 0018612 lev | -.0386959 0057644 -6.71 0.000 -.049994 -.0273979 _cons | 1.473297 0631626 23.33 0.000 1.3495 1.597093 - est store d4 xtgls roa interest gdp age size ebit lev if year>=2010 & ta==4.panels(h) Cross-sectional time-series FGLS regression Coefficients: Panels: Correlation: generalized least squares heteroskedastic no autocorrelation Estimated covariances = Estimated autocorrelations = Estimated coefficients = 120 Number of obs Number of groups Obs per group: avg max Wald chi2(6) Prob > chi2 = = = = = = = 616 120 5.133333 2031.96 0.0000 -roa | Coef Std Err z P>|z| [95% Conf Interval] -+ -interest | 0871041 0363603 2.40 0.017 0158392 158369 gdp | 5414106 1828097 2.96 0.003 1831102 899711 age | -.0046558 0020136 -2.31 0.021 -.0086023 -.0007092 size | -.0830633 0031693 -26.21 0.000 -.089275 -.0768517 ebit | 0000342 1.82e-06 18.78 0.000 0000307 0000378 lev | -.0992651 0065384 -15.18 0.000 -.1120801 -.0864501 _cons | 1.122364 0392472 28.60 0.000 1.045441 1.199287 - ... nghiệm mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động doanh nghiệp 2.2.1 Các nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động doanh nghiệp 2.2.1.1 Các nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ đòn bẩy. .. nghiệm ảnh hưởng quy mơ đến mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động doanh nghiệp Việt Nam Tác giả kỳ vọng kết nghiên cứu giúp doanh nghiệp Việt Nam hiểu rõ ảnh hưởng quy mô doanh nghiệp đến mối quan. .. nghiệm mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt động doanh nghiệp khủng hoản tài năm 2008 17 2.2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm tác động quy mô doanh nghiệp đến mối quan hệ đòn bẩy tài hiệu hoạt
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của quy mô doanh nghiệp đến mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tại việt nam , Nghiên cứu ảnh hưởng của quy mô doanh nghiệp đến mối quan hệ giữa đòn bẩy tài chính và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay