Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc của người lao động tại ban khai thác mạng tổng công ty hạ tầng mạng

140 2 0
  • Loading ...
1/140 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN TRƢỜNG XUÂN VIÊN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI BAN KHAI THÁC MẠNGTỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG LUẬN VĂN THẠC S KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN TRƢỜNG XUÂN VIÊN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI BAN KHAI THÁC MẠNGTỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG CHUY N NG NH: Quản trị inh nh Hƣ ng ứng d ng) MÃ SỐ: 8340101 LUẬN VĂN THẠC S KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN QUYẾT THẮNG TP Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin c m đo n luận văn “Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc ngƣời lao động Ban khai thác Mạng - Tổng công ty Hạ tầng mạng” đƣợc thân tơi thực Nội dung luận văn có th m hảo sử d ng thông tin, tài liệu đƣợc liệt kê danh m c tài liệu tham khảo Các số liệu hoàn toàn trung thực kết nghiên cứu luận văn chƣ đƣợc công bố nghiên cứu khác Tác giả Nguyễn Trƣờng Xuân Viên MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CH VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH VẼ T M TẮT PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .4 Câu hỏi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Nguồn thông tin 5.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 5.3 Quy trình nghiên cứu: 6 Tổng quan nghiên cứu động lực làm việc: .6 6.1 Các nghiên cứu ngoài nƣớc: 6.2 Các nghiên cứu nƣớc: Ý nghĩa thực tiễn đề tài: .11 Bố cục luận văn 12 PHẦN NỘI DUNG 13 CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG 13 1.1 Khái niệm động lực tạo động lực 13 1.1.1 Động lực tạo động lực 13 1.1.2 Sự khác động lực thỏa mãn 14 1.1.3 Bản chất động lực làm việc 14 1.1.4 Tầm quan trọng tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 15 1.2 Các lý thuyết tạo động lực làm việc .16 1.2.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu Abraham Maslow (1943) 16 1.2.2 Lý thuyết hai yếu tố Herzberg (1959) 18 1.2.3 Lý thuyết kỳ vọng Victor Vroom (1964) 19 1.2.4 Lý thuyết ERG Clayton Alderfer (1972) 20 1.2.5 Lý thuyết công John Stacey Adams (1963) 21 1.2.6 Lý thuyết thành đạt, liên kết, quyền lực Mc Clelland 22 1.3 Các nội dung tạo động lực làm việc cho ngƣời lao động 23 1.3.1 Các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc ngƣời lao động 25 1.4 Các kinh nghiệm tạo động lực làm việc 30 1.4.1 Kinh nghiệm Google 31 1.4.2 Kinh nghiệm Apple 31 1.4.3 Kinh nghiệm Facebook 32 1.4.4 Kinh nghiệm công ty P&G Việt Nam 33 1.4.5 Kinh nghiệm công ty Unilever Việt Nam 35 1.5 Một số học kinh nghiệm 36 TÓM TẮT CHƢƠNG .38 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI BAN KHAI THÁC MẠNG TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG39 2.1 Giới thiệu Ban KTM – VNPT NET .39 2.1.1 Khái quát VNPT NET 39 2.1.2 Cơ cấu tổ chức VNPT NET 40 2.1.3 Cơ cấu tổ chức Ban KTM – VNPT NET 41 2.1.4 Tình hình sản xuất kinh doanh 44 2.1.5 Đặc điểm nguồn nhân lực Ban KTM – VNPT NET 45 2.2 Thực trạng động lực làm việc ngƣời lao động Ban KTM – VNPT NET 52 2.2.1 Thực trạng động lực làm việc ngƣời lao động Ban KTM 52 2.2.2 Thực trạng cơng tác tạo động lực nhóm yếu tố vật chất 56 2.2.3 Thực trạng công tác tạo động lực nhóm yếu tố phi vật chất 62 2.3 Đánh giá chung động lực làm việc ngƣời lao động Ban KTM – VNPT NET .72 2.3.1 Ƣu điểm nhóm yếu tố vật chất 72 2.3.2 Ƣu điểm nhóm yếu tố phi vật chất 72 2.3.3 Nhƣợc điểm nguyên nhân nhóm yếu tố vật chất 74 2.3.4 Nhƣợc điểm nguyên nhân nhóm yếu tố phi vật chất 75 TÓM TẮT CHƢƠNG .77 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI BAN KHAI THÁC MẠNG - TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG 78 3.1 Mục tiêu, định hƣớng phát triển Ban KTM .78 3.1.1 Đẩy mạnh phát triển mở rộng mạng lƣới 78 3.1.2 Không ngừng nâng cao chất lƣợng dịch vụ 78 3.1.3 Cải thiện hiệu hệ thống quản lý 78 3.2 Mục tiêu nâng cao động lực làm việc ngƣời lao động Ban KTM đến năm 2023 .79 3.2.1 Định hƣớng nâng cao động lực làm việc ngƣời lao động 79 3.2.2 Mục tiêu giải pháp nâng cao động lực làm việc ngƣời lao động79 3.3 Căn cứ, nguyên tắc xây dụng giải pháp 80 3.4 Giải pháp nâng cao công tác tạo đông lƣc làm việc cho ngƣời lao động Ban KTM – VNPT NET .81 3.4.1 Giải pháp nhóm yếu tố vật chất 82 3.4.2 Giải pháp nhóm yếu tố phi vật chất 87 TÓM TẮT CHƢƠNG .98 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CH ANM BSC CNTT IP IT KPI KTM NMC NOC1 NOC2 NOC3 P3 SNOC SOC TP HCM VASC VDC VNP VNPT NET VNPT VTI VTN VIẾT TẮT An ninh mạng Balance Scoredcard Công nghệ thông tin Internet Protocol Information Technology Key Performance Indicator Khai thác mạng Trung tâm điều hành thông tin Trung tâm vận hành khai thác mạng khu vực miền Bắc Trung tâm vận hành khai thác mạng khu vực miền Nam Trung tâm vận hành khai thác mạng khu vực miền Trung Position – Person – Performance Switching Network Operation Center Service Operation Center Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty phần mềm truyền thơng Cơng ty điện tốn truyền số liệu Công ty dịch viễn thông Tổng cơng ty Hạ Tâng mạng Tập đồn bƣu viễn thông Việt Nam Công ty viễn thông quốc tế Công ty viễn thông liên tỉnh DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các nội dung tạo động lực làm việc cho ngƣời l o động 25 Bảng 2.1: Khái quát Tổng công Ty Hạ tầng mạng 39 Bảng 2.2: Biến động nhân Ban KTM – VNPT NET qu năm từ 06/2015 đến 06/2018 46 Bảng 2.3: Bảng tổng hợp Cơ cấu ngƣời l o động Ban KTM – VNPT NET(06/2018) 47 Bảng 2.4: Kết đo lƣờng động lực làm việc ngƣời l o động Ban KTM – VNPTNET 55 Bảng 2.5: Bảng quy định bậc lƣơng l o động chuyên môn kỹ thuật nghiệp v 55 Bảng 2.6: Chính sách phúc lợi Ban KTM – VNPT NET 57 Bảng 2.7: Điểm đánh giá trung bình yếu tố “Thu nhập phúc lợi” 59 Bảng 2.8: Chính sách hen thƣởng Ban KTM – VNPT NET 60 Bảng 2.9: Điểm đánh giá trung bình yếu tố “Chính sách đãi ngộ” 62 Bảng 2.10: Các khối chức Ban KTM – VNPT NET 63 Bảng 2.11: Bảng phân công l o động Kỹ sƣ vận hành khai thác mạng chuyển mạch 64 Bảng 2.12: Điểm đánh giá trung bình yếu tố “Công việc” 65 Bảng 2.13: Điểm đánh giá trung bình yếu tố “Thƣơng hiệu văn hó nh nghiệp” 67 Bảng 2.14: Thống kê trạng lãnh đạo ban KTM – VNPT NET 68 Bảng 2.15: Điểm đánh giá trung bình yếu tố “Cấp trực tiếp” 69 Bảng 2.16: Điểm đánh giá trung bình yếu tố “Đồng nghiệp” 71 Bảng 3.1: Thứ tự ƣu tiên giải pháp 81 Bảng 3.2: Bảng đánh giá ết thực công việc 87 Bảng 3.3: Bảng đánh giá ngƣời l o động 92 Bảng 3.4: Bảng phân loại mức thƣởng sáng kiến, hiến kế ban KTM 95 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1: Quy trình nghiên cứu Hình 1.1 Thang bậc nhu cầu Maslow 17 Hình 1.2 Các nhóm nhân tố Herzberg 18 Hình 1.3 Sự tƣơng đồng thuyết nhu cầu Maslow thuyết ERG Alderfer 21 Hình 1.4: Mơ hình hệ thống tạo động lực 24 Hình 2.1 đồ cấu Tổ chức VNPT NET 41 Hình 2.2 đồ cấu tổ chức ban Khai thác mạng 42 Hình 2.3 : Kết kinh doanh qu năm VNPT Vin phone 45 Hình 2.4: Cơ cấu ngƣời l o động Ban KTM theo độ tuổi (06/2018) 48 Hình 2.5: Cơ cấu ngƣời l o động Ban KTM theo gi i tính (06/2018) 49 Hình 2.6: Cơ cấu ngƣời l o động B n KTM theo trình độ học vấn (06/2018) 49 Hình 2.7: Cơ cấu ngƣời l o động Ban KTM theo loại hợp đồng l o động (06/2018) 50 Hình 2.8: Cơ cấu ngƣời l o động Ban KTM theo phận (06/2018) 51 Hình 2.9: Điều kiện làm việc trung tâm vận hành khai thác mạng miền Nam 58 Hình 2.10: Chi phí đào tạo qu năm 61 Hình 3.1: Quy trình phân tích cơng việc 90 TÓM TẮT Động lực làm việc củ ngƣời l o động yếu tố quan trọng, đóng v i trò quan trọng việc hồn thành m c tiêu chiến lƣợc doanh nghiệp Trong xu hội nhập, tồn cầu hóa, cạnh tranh mạnh mẽ nhƣ nay, vấn đề động lực làm việc củ ngƣời l o động đ ng đặt nhiều thách thức cho doanh nghiệp nƣ c ngồi nƣ c, có B n h i thác mạng(KTM) – Tổng công ty Hạ tầng mạng(VNPT NET) Vấn đề động lực làm việc củ ngƣời lao động bƣ c đƣợc trọng thực nhƣng nhiều khuyết điểm ảnh hƣởng đến công tác sản xuất inh nh, chƣ thể đáp ứng xu hội nhập, đổi m i củ đơn vị Nghiên cứu đƣợc thực nhằm giải số vấn đề trọng tâm s u: 1) Xác định yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc ngƣời l o động Ban KTM - VNPT NET, 2) Đánh giá thực trạng yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc ngƣời l o động Ban KTM - VNPT NET, 3) Đề xuất số giải pháp nâng c o động lực làm việc ngƣời l o động Ban KTM – VNPT NET Tác giả sử d ng phƣơng pháp nghiên cứu định tính v i lý luận, phân tích bản, luận văn trình bày sở lý luận bao gồm khái niệm, nội dung, tiêu chí đánh giá nhân tố động lực làm việc củ ngƣời l o động nói chung yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc ngƣời l o động Ban KTM – VNPT NET nói riêng, tác giả xác định đƣợc 06 yếu tố ảnh hƣởng đến động lực làm việc, bao gồm: (1) cơng việc, 2) Thƣơng hiệu, văn hó công ty, 3) Thu nhập phúc lợi, (4) Cấp trực tiếp, 5) Đồng nghiệp, 6) Chính sách đãi ngộ Từ kết 226 bảng khảo sát đội ngũ ỹ sƣ, chuyên viên ban KTM - VNPT NET, tác giả tiến hành thực thống kê mô tả để đo lƣờng mức độ ảnh hƣởng yếu tố đến động lực làm việc ngƣời l o động đơn vị, sau sâu vào phân tích thực trạng yếu tố tác động đến động lực làm việc ngƣời l o động S u cùng, tác giả đề xuất số giải pháp hữu hiệu, có tính khả thi nhằm nâng c o động lực làm việc ngƣời l o động Ban KTM – VNPT NET, góp phần hỗ trợ cho đơn vị hồn thành tốt m c tiêu đề 5 - Mọi ngƣời ghi nhận đóng góp Anh/Chị vào phát triển cơng ty - Anh/Chị có hội đào tạo nƣ c Động lực làm việc - Anh/Chị thƣờng làm việc v i tâm trạng tốt - Công ty truyền đƣợc cảm hứng cho Anh/Chị cơng việc - Anh/Chị có động lực để làm việc - Anh/Chị sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để hồn thành cơng việc - Anh/Chị tự nguyện nâng cao kỹ để làm việc tốt - Anh/Chị cảm thấy hứng thú làm công việc 5 Mức đồng ý 5 5 5 Phần 02: Thông tin ngƣời thực khảo sát Giới tính: Nam Nữ Độ tuổi: Dƣ i 25 Từ 25-30 Thâm niên: Dƣ i năm Từ đến năm Bộ phận: Khố hỗ trợ(kế toán, tổng hợp, ) Khối sản xuất (Kỹ C o đẳng Trên đại học Từ 31-40 Trên 40 Trên năm thuật) Trình độ học vấn: Đại học Thu nhập bình quân Dƣ i 10 triệu Từ 10 đến 20 triệu Từ 20 đến 50 triệu Trên 50 triệu Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị nhiệt tình hỗ trợ, chúc anh chị sức khỏe thành đạt! Phụ lục 04: Mã hóa thang đo bảng khảo sát STT - - - - - - - - - Yếu tố Yếu tố công việc Anh/Chị đƣợc giao quyền hạn phù hợp tƣơng ứng v i trách nhiệm công việc Cơng việc phù hợp v i tính cách, lực Anh/Chị Cơng việc Anh/Chị có nhiều thách thức Nếu công ty cấu lại, Anh/Chị đƣợc bố trí cơng việc Nhìn chung, Anh/Chị hơng lo lắng bị việc cơng ty Nếu vị trí cơng việc Anh/Chị hơng cần thiết cho cơng ty, Anh/Chị đƣợc phân công làm công việc khác Anh/Chị đƣợc tạo điều kiên tiếp cận v i công nghệ m i Thƣơng hiệu văn hóa cơng ty Anh/chị tự hào thƣơng hiệu công ty Công ty tạo r sản phẩm/dịch v có chất lƣợng cao Cơng ty có chiến lƣợc phát triển rõ ràng, bền vững Anh/Chị tự hào ngƣời l o động công ty Anh/Chị vui mừng nhận thấy hách hàng/đối tác đánh giá c o văn hó cơng ty Trong cơng ty, ngƣời ngại th y đổi, đổi m i Khách hàng củ đơn vị tổ chức l n, có uy tín Thu nhập phúc lợi Mức lƣơng Anh/Chị phù hợp v i lực đóng góp Anh/Chị vào cơng ty Cơng ty có sách phúc lợi đ dạng, phong phú Các sách phúc lợi thể quan tâm tổ chức đến ngƣời l o động Mức lƣơng cạnh tranh Nơi làm việc thoải mái, Cấp trực tiếp Đƣợc tôn trọng tin cậy Quản lý ghi nhận đóng góp Anh/Chị đối v i công ty Lãnh đạo bảo vệ quyền lợi hợp lý cho nh/chị Quản lý trực tiếp hỏi ý kiến Anh/Chị có vấn đề liên qu n đến cơng việc Anh/Chị Quản lý khéo léo, tế nhị cần phê bình Anh/Chị Đồng nghiệp Đồng nghiệp Anh/Chị cởi mở, thân thiện Mã hóa CV CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 CV6 CV7 TV TV1 TV2 TV3 TV4 TV5 TV6 TV7 TN TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 CT CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 DN DN1 4 5 - Đồng nghiệp Anh/Chị phối hợp làm việc tốt v i - Đồng nghiệp Anh/Chị thƣờng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ lẫn công việc - Đồng nghiệp tạo động lực cho Anh/Chị cố gắng cơng việc Chính sách đãi ngộ - Việc hen thƣởng công ty chủ yếu dựa theo kết bình bầu - Cơng ty có sách hen thƣởng theo kết làm việc - Lãnh đạo đánh giá lực Anh/Chị - Mọi ngƣời ghi nhận đóng góp củ nh/chị vào phát triển cơng ty - Anh/Chị có hội đào tạo nƣ c Động lực làm việc - Anh/Chị thƣờng làm việc v i tâm trạng tốt - Công ty truyền đƣợc cảm hứng cho Anh/Chị cơng việc - Anh/Chị có động lực để làm việc - Anh/Chị sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để hồn thành cơng việc - Anh/Chị tự nguyện nâng cao kỹ để làm việc tốt - Anh/Chị cảm thấy hứng thú làm công việc DN2 DN3 DN4 CD CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 DL DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 Phụ lục 05: Kết thống kê mô tả mẫu nghiên cứu Bảng tổng hợp đặc điểm nhân mẫu khảo sát Ban KTM – VNPT NET (06/2018) STT Đặc điểm Số lƣợng lệ Tổng 100% 226 Giới tính Nam 205 91% Nữ 21 9% Độ tuổi Dƣ i 25 2% Từ 25 đến 30 119 53% Từ 31 đến 40 87 38% Trên 40 15 7% Thâm niên Hợp đồng dƣ i năm 11 5% Hợp đồng từ đến năm 25 11% Hợp đồng vô thời hạn 190 84% Khối chức Kỹ thuật 208 92% Hỗ trợ 18 8% Trình độ C o đẳng 3% Đại học 159 70% Trên đại học 60 27% Thu nhập 10 đến 20 141 62% 21 đến dƣ i 50 73 32% Trên 50 12 5% (Nguồn: Tác giả tổng hợp) Frequency Valid Nam Nữ Total 205 21 226 GIỚI TÍNH Percent Valid Percent 90.7 9.3 100.0 90.7 9.3 100.0 Cumulative Percent 90.7 100.0 ĐỘ TUỔI Frequency Percent Valid Dƣ i 25 Từ 25 đến 30 Từ 31 đến 40 Trên 40 Total 119 87 15 226 2.2 52.7 38.5 6.6 100.0 Valid Percent 2.2 52.7 38.5 6.6 100.0 THÂM NIÊN Frequency Percent Valid Percent Valid Dƣ i Từ đến Trên Total 11 25 190 226 Frequency Valid Valid Hỗ trợ Kỹ thuật Total C o đẳng Đại học Trên đại học Total 18 208 226 4.9 11.1 84.1 100.0 4.9 11.1 84.1 100.0 BỘ PHẬN Percent Valid Percent 8.0 92.0 100.0 8.0 92.0 100.0 HỌC VẤN Frequenc Percent Valid Percent y 3.1 3.1 159 70.4 70.4 60 26.5 26.5 226 100.0 100.0 Cumulative Percent 93.4 52.7 91.2 100.0 Cumulative Percent 15.9 11.1 100.0 Cumulative Percent 8.0 100.0 Cumulative Percent 3.1 73.5 100.0 MỨC LƢƠNG Frequency Percent Valid Percent Từ 10 đến 20 Từ 20 đến 50 Valid Trên 50 Total 141 73 12 226 62.4 32.3 5.3 100.0 62.4 32.3 5.3 100.0 Cumulative Percent 62.4 94.7 100.0 Phụ lục 06: Đánh giá trung bình độ lệch chuẩn biến quan sát CV TV TN CT DN CD Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Minimum Maximum 226 1.57 4.43 226 1.86 5.00 226 1.20 5.00 226 1.60 4.20 226 2.00 5.00 226 2.00 4.40 226 Mean Std Deviation 2.9324 57557 3.2547 60342 3.3168 80916 2.9531 45657 3.2080 69833 3.1832 50375 CV1 CV2 CV3 CV4 CV5 CV6 CV7 Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Minimum Maximum 226 226 226 226 226 226 226 226 Mean Std Deviation 2.86 1.180 2.80 1.311 2.81 1.101 2.99 1.083 2.96 1.036 2.97 1.115 3.13 1.222 CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Minimum Maximum 226 226 226 226 226 226 Mean Std Deviation 3.13 983 2.85 985 2.95 960 2.90 942 2.93 889 DN1 DN2 DN3 DN4 Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Minimum Maximum 226 226 226 226 226 Mean Std Deviation 3.10 802 3.22 812 3.20 925 3.31 890 CD1 CD2 CD3 CD4 CD5 Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Minimum Maximum 226 226 226 226 226 226 Mean 3.17 3.30 2.96 3.28 3.20 Std Deviation 920 821 951 1.127 1.380 Mean Std Deviation 3.53 3.33 3.14 3.31 3.08 3.28 3.12 1.092 1.049 815 1.255 842 883 825 Descriptive Statistics Minimum Maximum N TV1 226 TV2 TV3 TV4 TV5 TV6 TV7 Valid N (listwise) 226 226 226 226 226 226 226 2 1 5 5 5 TN1 TN2 TN3 TN4 TN5 Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Minimum Maximum 226 226 226 226 226 226 Mean Std Deviation 3.13 809 3.22 1.317 3.26 1.138 3.65 1.095 3.33 1.233 DL1 DL2 DL3 DL4 DL5 DL6 Valid N (listwise) Descriptive Statistics N Minimum Maximum 226 226 226 226 226 226 226 Mean Std Deviation 3.28 852 3.16 910 3.03 1.471 3.18 946 3.47 925 2.93 948 Phụ lục 07: Bảng mô tả công việc kỹ sƣ chuyển mạch           BẢNG MÔ TẢ CƠNG VIỆC Tên cơng việc: Khai thác mạng chuyển mạch Tên chức danh: Kỹ sƣ chuyển mạch Mã chức danh: CM001 Họ Tên: Nguyễn Văn A Giám sát: Trƣởng phòng chuyển mạch Ngƣời thẩm định, kiểm duyệt: Giám đốc Ban KTM Nội dung công việc:  Vận hành khai thác hệ thống tổng đài cố định  Vận hành khai thác hệ thống tổng đài di động  Vận hành khai thác hệ thống tổng đài c ll Center  Bảo dƣỡng định kỳ thiết bị phạm vi vận hành khai thác  Phối hợp đối tác xử lý cố kỹ thuật  Chịu trách nhiệm báo cáo, thống kê tình hình KPI mạng lƣ i hàng ngày hàng tuần cho lãnh đạo cấp  Bộ phận liên quan:  Lãnh đạo phòng, b n giám đốc  Phòng truyền dẫn, vơ tuyến, internet  Trung tâm vận hành khai thác mạng miền bắc, trung, an ninh mang,  Trung tâm vận hành mạng lƣ i Viettel, FPT, Mobifone,  Các khách hàng củ đơn vị  Quyền hạn:  Toàn quyền quản trị, vận hành khai thác hệ thống tổng đài củ đơn vị  Điều hành Viễn thông tỉnh, thành phố đơn vị có liên quan trƣờng hợp liên qu n đến dịch v , mạng lƣ i viễn thông  Tối ƣu tài nguyên hệ thống  Tối ƣu định tuyến lƣu lƣợng dịch v  Tiêu chuẩn, kiến thức, kỹ năng:  Trình văn hó : Đại học  Chuyên môn: Kỹ sƣ viễn thông, Công nghệ thơng tin  Có chứng MCSA Microsoft, CCNA, CCNP Cisco  Ngoại ngữ: Toeic 500 điểm  Vi tính: Chứng B tin học văn phòng  Tuổi: Trên 25  Sức khỏe: Trên loại III  Lý lịch tốt, không tiền án tiền  Trung thực, trách nhiệm  Có khả làm việc nhóm, làm việc độc lập,  Điều kiện làm việcLàm việc hành chánh theo ca  Đầy đủ trang thiết bị ph c v công việc (Nguồn: Tác giả đề xuất) Phụ lục 08: Bảng mã cơng việc phòng chuyển mạch STT Mã công việc Phân loại A: CV thường xuyên B: CV phát sinh Tên cơng việc Đơn vị tính Phòng chuyển mạch – SNOC2 I Vận hành, khai thác, bảo dƣỡng SNOC2.1 SNOC2.1.1 SNOC2.1.2 SNOC2.1.3 SNOC2.1.4 SNOC2.1.5 A Giám sát hoạt động củ hệ thống Networ củ hệ thống chuyển mạch mức vùng Lƣợt A Giám sát hoạt động củ hệ thống OSS EMS củ hệ thống chuyển mạch mức toàn mạng Lƣợt B Th m gi Thẩm định giải pháp ỹ thuật cho dự án chuyển mạch/IPCC/CDN/ STP Lƣợt A Bảo Dƣỡng định ỳ cấp củ hệ thống Networ củ hệ thống chuyển mạch Lƣợt B Xây dựng phƣơng án tối ƣu hệ thống Networ củ hệ Lƣợt thống chuyển mạch (Nguồn: Tác giả đề xuất) Phụ lục 09: Bảng chi tiết thu nhập hàng tháng ngƣời lao động ban KTM TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGH A MẠNG VIỆT NAM BAN KHAI THÁC MẠNG Độc lập – Tự – Hạnh phúc BẢNG LƢƠNG THÁNG 10/2018 Họ tên: Nguyễn Văn B HLS chức d nh:3.74 KRI: Điểm P3:7065.00 Ngày công TT:20 Ngày công c đêm:3 Ngày công đào tạo, biệt phái, chế độ: Ngày phép:2 Ngày công ăn c :20 Lƣơng tạm ứng: 6,000,000VNĐ Lƣơng quản lý, NLĐ m i ý HĐLĐ: VNĐ Lƣơng P3:5,881,515VNĐ Lƣơng cố định:17,172,541VNĐ Lƣơng c đêm:596,700VNĐ Lƣơng hác ĐT, BP, CĐ): VNĐ Lƣơng phép:1,060,800VNĐ Tiền ăn c :660,000VNĐ Các hoản trích nộp: + Thuế TNCN: VNĐ + BHXH, BHYT, BHTN, PCĐ:786,745VNĐ Số tiền đƣợc nhận:18,584,811VNĐ Mọi thắc mắc lƣơng, thuế xin liên hệ phòng Tổng hợp theo đị m il: thunh p.tonghop@vnpt.vn sđt lh: 0915555XXX (Nguồn: Tác giả đề xuất) Phụ lục 10: Bảng quy định sách đào tạo ban KTM Đối tƣợng đào tạo: Toàn ngƣời l o động ban KTM Thời gian đào tạo: Hàng tháng hàng quý Hình thức:  Tại đơn vị: Ngƣời l o động phòng ban chức th m gi hó đào tạo nội giảng viên nội giảng viên thuê đào tạo  Tại trung tâm bên ngoài: Đối v i ngƣời l o động trực tiếp sản xuất kinh doanh, có nhu cầu cao cập nhật kiến thức, xu công nghệ m i lĩnh vực công việc đƣợc cử học l p đào tạo trung tâm l n nƣ c Nội dung:  Các l p đào tạo nghiệp v , kiến thức kỹ thuật chuyên sâu tùy theo tính chất cơng việc ví d nhƣ: tuyển d ng, định biên l o động, quản trị Nhân sự, thủ t c kế tốn, nghiệp v thuế, vận hành mạng viễn thơng, quản trị Windows, quản trị Linux,  Các l p kỹ mềm: kỹ làm việc nhóm, quản lý đội nhóm, kỹ r định, nghệ thuật lãnh đạo, phân công quản lý công việc, kỹ quản lý thời gian, kỹ thuyết trình đứng trƣ c đám đơng, Crestcom, ỹ phấn tích báo cáo… (Nguồn: Tác giả đề xuất) Bảng đăng ký bồi dƣỡng đào tạo ban KTM Đơn vị tính: Nghìn đồng Kế hoạch Đào tạo nội Tên lĩnh đơn vị tự thực Mã vực công việcsố tiêu /Tên khóa Số Kinh học lƣợng phí ngƣời (VNĐ) học Lĩnh vực A.06 Kỹ thuật KTVT viễn thông DI ĐỘNG CỐ ĐỊNH Lĩnh vực A.07 CNTT CN TT CCNA LINUX Đào tạo sở đào tạo bên thực Thời gian Họ tên đào tạo học (theo viên tháng) Số lƣợng Kinh phí ngƣời (VNĐ) học (Nguồn: Tác giả đề xuất) ... SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI BAN KHAI THÁC MẠNG - TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG Căn vào kết phân tích thực trạng động lực làm việc ngƣời lao lao động Ban KTM – VNPT... Ban khai thác Mạng VNPT-Net nói riêng đ ng phải đối mặt, tác giả thực đề tài nghiên cứu Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc ngƣời lao động Ban khai thác Mạng - Tổng công ty Hạ tầng mạng ... VIÊN MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TẠI BAN KHAI THÁC MẠNG – TỔNG CÔNG TY HẠ TẦNG MẠNG CHUY N NG NH: Quản trị inh nh Hƣ ng ứng d ng) MÃ SỐ: 8340101 LUẬN VĂN THẠC
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc của người lao động tại ban khai thác mạng tổng công ty hạ tầng mạng , Một số giải pháp nâng cao động lực làm việc của người lao động tại ban khai thác mạng tổng công ty hạ tầng mạng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay