Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung alfresco và ứng dụng

54 6 0
  • Loading ...
1/54 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HẢI PHÒNG 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - TÌM HIỂU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NỘI DUNG ALFRESCO VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ Thơng tin HẢI PHỊNG - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - TÌM HIỂU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NỘI DUNG ALFRESCO VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ Thơng tin Sinh viên thực hiện: Lương Đức Tam Giáo viên hướng dẫn:ThS Vũ Anh Hùng Mã số sinh viên: 1351010048 HẢI PHÒNG - 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - NHIỆM VỤ THIẾT KẾ TỐT NGHIỆP Sinh viên: Lương Đức TamMã SV: 1351010048 Lớp: CT1301Ngành: Cơng nghệ Thơng tin Tên đề tài: Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung Biết mã nguồn mở gì,tìm hiểu mã nguồn mở có,đặc biệt tìm hiểu kĩ hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụng Tổng hợp tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung khóa luận Thực cài đặt,cấu hình chạy hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụng Từ xây dựng ứng dụng tạo website sử dụng hệ quản trị nội dung Alfresco để: - Quản lý tài liệu khoa cơng nghệ thơng tin ĐHDL Hải Phòng - Phân quyền cho người dùng quản lý - Quản lý tìm kiếm tài liệu cần thiết b Các yêu cầu cần giải Các phần mềm cần thiết để xây dựng - Alfresco-community-4.2.c-installer Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất: Họ tên:Vũ Anh Hùng Học hàm, học vị: Thạc Sĩ Cơ quan cơng tác: Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Nội dung hướng dẫn: ………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai: Họ tên: ……………………………………………………………………… Học hàm, học vị: ……………………………………………………………… Cơ quan công tác: ……………………………………………………………… Nội dung hướng dẫn: ………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ……………… Đề tài tốt nghiệp giao ngày tháng năm 2013 Yêu cầu phải hoàn thành trước ngày tháng năm 2013 Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Đã nhận nhiệm vụ: Đ.T.T.N Sinh viên Cán hướng dẫn Đ.T.T.N ThS Vũ Anh Hùng Sinh viên: Lương Đức Tam Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Hải Phòng, ngày tháng năm 2013 HIỆU TRƯỞNG GS.TS.NGƯT Trần Hữu Nghị Sinh viên: Lương Đức Tam Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng PHẦN NHẬN XÉT TÓM TẮT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Tinh thần thái độ sinh viên trình làm đề tài tốt nghiệp: Đánh giá chất lượng đề tài tốt nghiệp (so với nội dung yêu cầu đề nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp) Cho điểm cán hướng dẫn: ( Điểm ghi số chữ ) Sinh viên: Lương Đức Tam Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Ngày .tháng năm 2013 Cán hướng dẫn ( Ký, ghi rõ họ tên ) Sinh viên: Lương Đức Tam Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng PHẦN NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CHẤM PHẢN BIỆN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Đánh giá chất lƣợng đề tài tốt nghiệp (về mặt nhƣ sở lý luận, thuyết minh chƣơng trình, giá trị thực tế, ) Cho điểm cán phản biện ( Điểm ghi số chữ ) Ngày .tháng .năm 2013 Cán chấm phản biện ( Ký, ghi rõ họ tên ) Sinh viên: Lương Đức Tam 10 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng chỗ phần mềm có quyền, đóng kín khiến cho khơng thể cấu hình tùy chỉnh hệ thống Alfresco: Hệ thống hướng đến hệ thống tiết kiệm, an toàn đầy đủ chức Hệ thống mã nguồn mở giúp tiết kiệm cho người sử dụng, đồng thời cấu hình tùy chỉnh theo cấu trúc doanh nghiệp nói riêng Viện nói chung Được cài đặt hệ điều hành Ubuntu linux nên độ an toàn cao Các chức tương đối đầy đủ Nhược điểm hệ thống Alfresco gồm hai loại, Enterprise trả tiền Lab dùng thử Bản trả tiền tốn hỗ trợ, Lab tiết kiệm khơng hỗ trợ Qua phân tích trên, em thấy hệ thống Alfresco phù hợp để nghiên cứu xây dựng hệ thống lưu trữ quản lý tài liệu Sau cần mua enterprise phát triển để trợ giúp, hỗ trợ kỹ thuật, phát triển bảo trì 3.2 Cấu trúc liệu Alfresco cua khoa công nghệ thông tin Đại Học Dân Lập Hải Phòng 3.2.1 Mơ tả tốn - Quản lý công văn tài liệu khoa làm theo chuẩn iso chung trường, tất khoa phòng ban khác làm chung - Mẫu đảm bảo chất lượng iso hình thành nhờ họp bàn khoa phòng ban thơng chung đưa mẫu chung, khoa Công nghệ thông tin làm theo chuẩn chung Hệ thống thư mục cá nhân, nhân viên (hay người dùng) có thư mục nhân riêng Sinh viên: Lương Đức Tam 40 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Hình 3.2.1 Hệ thống thư mục cá nhân Hệ thống thư mục khoa cơng nghệ thơng tin Hình 3.2.2 Hệ thống thư mục công nghệ thông tin Sinh viên: Lương Đức Tam 41 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Bên thư mục khoa công nghệ thông tin bao gồm thư mục sau: - Bài giảng Bài tập tham khảo Báo cáo hội thảo – hội nghị Khóa luận – Đồ án sinh viên Luận án tiến sĩ Luận văn thạc sĩ Tài liệu tham khảo Đề cương chi tiết môn học Tạo user Sinh viên: Lương Đức Tam 42 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Hình 3.2.3 Tạo người dùng Nhập đầy đủ thơng tin vào Sau chọn Hình 3.3.4 Tạo người dùng Tìm kiếm chỉnh sửa thông tin cho người sử dụng Nhập tên người dùng cần tìm kiếm Hình 3.3.5 Tìm kiếm người dùng Click vào tên người dùng cần chỉnh sửa Sinh viên: Lương Đức Tam 43 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Hình 3.3.6 Chỉnh sửa thơng tin người dùng Cách upload tài liệu lên Hình 3.3.7 Cách upload tài liệu Sau upload thành công: Sinh viên: Lương Đức Tam 44 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Hình 3.3.8 Giao diện sau upload thành cơng Sau upload thành cơng ta tùy chỉnh file vừa upload theo chức năng: - Tải lên phiên Chỉnh sửa gián tuyến Sao chep vào… Di chuyển đến… Xóa liệu Khởi chạy lại quy trình - Xuất Phân quyền cho người sử dụng Sinh viên: Lương Đức Tam 45 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Hình 3.3.9 Phân quyền cho người sử dụng Ta thêm người dùng để quản lý ẩn thư mục Hình 3.3.10 Phân quyền cho người dùng Người dùng đóng góp là: - Người sử dụng Người dùng cộng tác Điều phối viên Người đóng góp Sinh viên: Lương Đức Tam 46 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Hình 3.3.11 Phân quyền người dùng Cách download tài liệu: - Để tải file tài liệu, người dùng vào không gian chứa file đó, bấm vào nút tải hình vẻ: Hình 3.3.12 Tải tài liệu Cách tìm kiếm tài liệu lên hệ thống lưu trữ quản lý tài liệu: - Để tìm kiếm file tài liệu, người dùng sử dụng chức tìm kiếm hệ thống Chức tìm kiếm nằm phía trên, góc phải giao diện hệ thống Sinh viên: Lương Đức Tam 47 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Hình 3.3.13 Phần tìm kiếm tài liệu - Để tìm kiếm nâng cao, chọn tìm kiếm nâng cao hình Giao diện phần chức tìm kiếm sau: Hình 3.3.14 Tìm kiếm nâng cao Người dùng tìm kiếm theo: nội dung, tên, tiêu đề, từ khóa…… Để hỗ trợ cho việc tìm kiếm dễ dàng ta nên đặt từ khóa cho thư mục file tài liệu upload lên Ta làm sau: Ta chọn chỉnh sửa thuộc tính Sinh viên: Lương Đức Tam 48 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Hình 3.3.15 Chỉnh sửa thuộc tính Tạo từ khóa Hình3.3.16 Tạo từ khóa Sinh viên: Lương Đức Tam 49 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Hình 3.3.17 Hồn thành việc tạo từ khóa Quản lý nhóm người dùng - Tạo nhóm nhóm Hình 3.3.18 Giao diện tạo nhóm Tùy chỉnh bảng điều khiển Sinh viên: Lương Đức Tam 50 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Hình 3.3.19 Tùy chỉnh bảng điều khiển Bố trí giao diện cho dễ quản lý Hình 3.3.20 Bố trí giao diện Thêm Dashlets Sinh viên: Lương Đức Tam 51 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng Hình 3.3.21 Thêm Dashlets Sinh viên: Lương Đức Tam 52 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng KẾT LUẬN Hệ thống lưu trữ quản lý tài liệu (DMS – Document Management System) lĩnh vực mẻ ngày có vị trí quan trọng mơi trường Internet Với phạm vi khóa luận tốt nghiệp em hồn thành tìm hiểu đặc trưng DMS Các hoạt động công nghệ để xây dựng nên DMS Sau áp dụng kiến thức nghiên cứu xây dựng hệ thống lưu trữ quản lý tài liệu tảng hệ thống mã nguồn mở Alfresco Trong tương lai em mở rộng phạm vi đề tài theo hướng nghiên cứu sau: - Xây dựng phát triển, hoàn thiện Hệ thống lưu trữ quản lý tài liệu nhiều tính đáp ứng nhu cầu người dùng - Có khả sử dụng lại mã nguồn Hệ thống lưu trữ quản lý tài liệu, hướng tới cộng đồng phát triển Do hạn chế thời gian kiến thức kinh nghiệm nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy tồn thể bạn nhằm hoàn thiện luận văn, ứng dụng đáp ứng thực tế sống Hy vọng khóa luận giúp nhiều bạn có nhìn rõ ràng, giải pháp tốt xây dựng Hệ thống lưu trữ quản lý tài liệu Sinh viên: Lương Đức Tam 53 Khóa 13, ngành Cơng nghệ thơng tin Đồ án tốt nghiệp Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụ ng TÀI LIỆU THAM KHẢO [1]Trang Web: http://en.wikipedia.org/wiki/Document_management_system [1] Trang Web: http://wiki.alfresco.com [3] Trang Web: http://www.alfreco.com [4] Trang Web: http://www.forums.alresco.com Sinh viên: Lương Đức Tam 54 Khóa 13, ngành Công nghệ thông tin ... biệt tìm hiểu kĩ hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụng Tổng hợp tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung khóa luận Thực cài đặt,cấu hình chạy hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụng. .. Cơng nghệ Thơng tin Tên đề tài: Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung Alfresco ứng dụng NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp a Nội dung Biết mã nguồn mở gì ,tìm hiểu. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG -o0o - TÌM HIỂU HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NỘI DUNG ALFRESCO VÀ ỨNG DỤNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Cơng nghệ Thơng tin
- Xem thêm -

Xem thêm: Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung alfresco và ứng dụng , Tìm hiểu hệ thống quản trị nội dung alfresco và ứng dụng

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay