Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng tại tỉnh bình phước

129 4 0
  • Loading ...
1/129 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o - LÊ THỊ HUYỀN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH o0o - LÊ THỊ HUYỀN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA SẢN PHẨM XANH CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI TỈNH BÌNH PHƯỚC Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (hướng Nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS HỒ ĐỨC HÙNG Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN *** Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh người tiêu dùng tỉnh Bình Phước” cơng trình nghiên cứu cá nhân thực Tất số liệu nghiên cứu thu thập sử dụng cách trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 Tác giả Lê Thị Huyền MỤC LỤC Trang TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ TĨM TẮT LUẬN VĂN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Đặt vấn đề 1.1.1 Bối cảnh quốc tế 1.1.2 Bối cảnh nước 1.1.3 Tính cấp thiết nghiên cứu 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng/ phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Bố cục đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm nghiên cứu 2.1.1 Sản phẩm xanh 2.1.2 Định vị thương hiệu xanh 10 2.1.3 Thái độ hướng tới thương hiệu xanh 11 2.1.4 Kiến thức thương hiệu 12 2.1.5 Ý định mua sản phẩm xanh 13 2.2 Những cơng trình nghiên cứu trước có liên quan đến mơ hình 14 2.2.1 Ý định mua sản phẩm xanh: Tác động thương hiệu xanh, thái độ kiến thức xanh - Tác giả Norazah Mohd Suki 14 2.2.2 Ảnh hưởng thương hiệu xanh ý định mua sản phẩm xanh Tác giả: Yi-Chun Huang and Minli Yang 16 2.2.3 Các yếu tố định hành vi mua sản phẩm xanh người tiêu dùng Trung Quốc -Tác giả: Ricky Y.K.Chan (2001) 17 2.2.4 Kiểm tra lại hành vi mua sản phẩm xanh hồ sơ tiêu dùng xanh qua phát hiệnmới - Tác giả: Gary Akehurst; Carolina Afonso and Helena Martins Goncalves 18 2.2.5 Mối quan hệ định vị thương hiệu xanh ý định mua sản phẩm xanh 19 2.2.6 Mối quan hệ thái độ hướng tới thương hiệu xanh ý định mua sản phẩm xanh 20 2.2.7 Mối quan hệ kiến thức thương hiệu xanh ý định mua sản phẩm xanh 22 2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất 22 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Thiết kế nghiên cứu 24 3.1.1 Quy trình nghiên cứu 24 3.1.2 Phương pháp nghiên cứu 26 3.2 Điều chỉnh thang đo 27 3.2.1 Thang đo định vị thương hiệu xanh 27 3.2.2 Thang đo thái độ hướng tới ý định mua sản phẩm xanh 28 3.2.3 Thang đo kiến thức thương hiệu xanh 29 3.2.4 Thang đo ý định mua sản phẩm xanh 30 3.3 Thiết kế mẫu 31 3.3.1 Xác định đối tượng khảo sát 31 3.3.2 Xác định kích thước mẫu 32 3.3.3 Kỹ thuật lấy mẫu 32 3.3.4 Đánh giá sơ thang đo 32 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH 34 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 34 4.1.1 Về giới tính 35 4.1.2 Về độ tuổi 36 4.1.3 Về trình độ học vấn 37 4.1.4 Về tình trạng nhân 37 4.1.5 Vềnghề nghiệp 38 4.1.6 Về thu nhập tháng Anh/chị 38 4.2 Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha 39 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 41 4.4 Phân tích nhân tố khám phá cho biến độc lập 42 4.5 Phân tích hồi quy tuyến tính 47 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬNVÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 68 5.1 Kết nghiên cứu 68 5.1.1 Định vị thương hiệu xanh 69 5.1.2 Kiến thức thương hiệu xanh 69 5.1.3 Thái độ hướng tới thương hiệu xanh 70 5.2 Đóng góp nghiên cứu 70 5.2.1 Đóng góp nghiên cứu mặt lý thuyết 70 5.2.2 Đóng góp nghiên cứu mặt thực tiễn 70 5.3 Hàm ý cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xanh 71 5.4 Hạn chế hướng nghiên cứu 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 77 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên đầy đủ tiếng Anh Tên đầy đủ tiếng Việt AMA American Marketing Association Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ ANOVA Analysis of Variance Phân tích phương sai EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá KMO Kaiser-Meyer-Olkin Hệ số Kaiser-Meyer-Olkin Mức ý nghĩa quan sát Sig SPSS Statistical Package for the Social Phần mềm thống kê Sciences Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM VIF Variance Inflation Factor Hệ số phóng đại phương sai DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Tổng hợp giả thuyết nghiên cứu đề xuất 23 Bảng 3.1: Tiến độ nghiên cứu .26 Bảng 3.2: Thang đo định vị thương hiệu xanh 27 Bảng 3.3: Thang đo thái độ hướng tới ý định mua sản phẩm xanh 28 Bảng 3.4: Thang đo kiến thức thương hiệu xanh 29 Bảng 3.5: Thang đo ý định mua hàng xanh .30 Bảng 4.1: Bảng thống kê mẫu khảo sát giới tính 36 Bảng 4.2: Bảng thống kê mẫu khảo sát độ tuổi .36 Bảng 4.3: Bảng thống kê mẫu khảo sát trình độ học vấn 37 Bảng 4.4: Bảng thống kê mẫu khảo sát tình trạng nhân 38 Bảng 4.5: Bảng thống kê mẫu khảo sát nghề nghiệp 38 Bảng 4.6: Bảng thống kê mẫu khảo sát thu nhập 39 Bảng 4.7: Kết đánh giá thang đo hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 40 Bảng 4.8: Tổng hợp kết phân tích nhân tố khám phá biến độc lập 43 Bảng 4.9: Tổng hợp kết phân tích nhân tố khám phá theo kết phân tích EFA 44 Bảng 4.10: Tổng hợp kết phân tích nhân tố khám phá biến phụ thuộc 46 Bảng 4.11: Ma trận tương quan biến 48 Bảng 4.14:Kết phân tích hồi quy 51 Bảng 4.15:Kiểm định T –test biến giới tính 58 Bảng 4.16: Kiểm định ANOVA biến độ tuổi .59 Bảng 4.17: Kiểm định ANOVA biến trình độ học vấn 61 Bảng 4.18: Kiểm định ANOVA biến tình trạng nhân 63 Bảng 4.19: Kiểm định ANOVA biến nghề nghiệp .65 Bảng 4.20: Kiểm định ANOVA biến thu nhập .66 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Trang Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu Norazah Mohd Suki (2016) .15 Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu Yi-Chun Huang and Minli Yang (2014) 17 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu Ricky Y.K.Chan (2001) 18 Hình2.4: Mơ hình nghiên cứu Gary Akehurst; Carolina Afonso and Helena Martins Goncalves (2012) 19 Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 22 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 Hình 4.1: Tổng hợp biểu đồ thống kê mô tả mẫu theo nhân học .35 Hình 4.2: Kết mơ hình nghiên cứu .52 Hình 4.3: Đồ thị Scatterplot 53 Hình 4.4: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa 54 Hình 4.5: Biểu đồ tần số P-P plot 55 TĨM TẮT LUẬN VĂN Mục đích Mục đích nghiên cứu nhằm để đo lường ảnh hưởng yếu tố đến ý định mua sản phẩm xanh người tiêu dùng tỉnh Bình Phước Dựa sở lý thuyết kết nghiên cứu xác định yếu tố tác động đến ý định mua sản phẩm xanh gồm: định vị thương hiệu xanh; thái độ hướng tới thương hiệu xanh kiến thức thương hiệu xanh Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu sử dụng để kiểm định mơ hình nghiên cứu bao gồm nghiên cứu sơ nghiên cứu thức Nghiên cứu sơ thực thơng qua kỹ thuật thảo luận nhóm để điều chỉnh, bổ sung thang đo Nghiên cứu thức để kiểm định sơ thang đo tiến hành nghiên cứu định lượng thức kỹ thuật gửi bảng câu hỏi vấn trực tiếp 300 người tiêu dùng tỉnh Bình Phước Kết Cronbach’s Alphal phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho thấy thang đo đo lường khái niệm đạt yêu cầu độ tin cậy giá trị Kết Kết phân tích hồi quy cho thấy có nhân tố có tác động dương đến ý định mua sản phẩm xanh người tiêu dùng tỉnh Bình Phước gồm định vị thương hiệu xanh, kiến thức thương hiệu xanh thái độ hướng tới thương hiệu xanh xếp theo thứ tự ảnh hưởng giảm dần Dựa kết nghiên cứu, ta thấyđịnh vị thương hiệu xanhđược xem yếu tố định quan trọng ảnh hướng đến ý định mua sản phẩm xanh người tiêu dùng tỉnh Bình Phước Định vị thương hiệu xanhđã khiến cho người tiêu dùng phát triển nhận thức sản phẩm xanh, giúp nâng cao quan tâm họ việc quan tâm đến sức khỏe bảo vệ môi trường sống Hơn nữa, việc định vị thương hiệu xanh giúp công ty sử dụng để tiếp thị, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm tốt nâng cao kiến thức người tiêu dùng sản 104 Communalities Initial Extraction YD1 1.000 YD2 1.000 YD3 1.000 YD4 1.000 YD5 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Cumulative % 2.809 56.181 56.181 669 13.383 69.564 566 11.321 80.885 543 10.854 91.739 413 8.261 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis .563 548 562 559 578 Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 2.809 56.181 56.181 Component Matrixa Component YD1 YD2 YD3 YD4 YD5 a components extracted .750 740 750 747 760 105 PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH HỒI QUY Variables Entered/Removedb Model Variables Entered Variables Removed Method Enter KT, TD, DVa a All requested variables entered b Dependent Variable: YDINH Model Summaryb Model R R Square Adjusted Square R Std Error Estimate 793a 629 625 a Predictors: (Constant), KT, TD, DV b Dependent Variable: YDINH of 61261068 the DurbinWatson 1.848 ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 175.419 58.473 155.807 000a Residual 103.581 276 375 Total 279.000 a Predictors: (Constant), KT, TD, DV b Dependent Variable: YDINH 279 Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 4.465E17 037 DV 500 037 TD 433 t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 000 1.000 500 13.627 000 1.000 1.000 037 433 11.799 000 1.000 1.000 KT 438 037 a Dependent Variable: YDINH 438 11.937 000 1.000 1.000 106 Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) DV TD KT 1.000 1.000 00 00 1.00 00 1.000 1.000 00 00 00 1.00 1.000 1.000 1.00 00 00 00 1.000 00 1.00 00 00 Std Deviation N 1.000 a Dependent Variable: YDINH Residuals Statisticsa Minimum Maximum Mean Predicted -1.9790261E0 2.2214892E0 0000000 Value Residual -1.66506696E0 1.96431768E0 -8.80248255E-17 Std Predicted -2.496 2.802 000 Value Std -2.718 3.206 000 Residual a Dependent Variable: YDINH 79293351 280 60930818 280 1.000 280 995 280 107 Correlations DV DV TD Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) TD Y DINH KT 000 000 500** 280 1.000 280 1.000 280 000 280 000 000 433** 1.000 000 1.000 N 280 280 280 280 Pearson Correlation 000 000 438** Sig (2-tailed) N 1.000 280 1.000 280 280 000 280 Pearson Correlation Y DINH Sig (2-tailed) 500** 433** 438** 000 000 000 280 280 280 KT N 280 108 PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH T- TEST, ANOVA Kiểm định T –Test biến giới tính Group Statistics GIOITINH N Mean Std Deviation Std Error Mean 96 120010 1.0619870 1083886 184 -.062614 9631274 0710027 YDINH Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Varianc es F YDI NH Si g t-test for Equality of Means t Equal varian ces assum ed 3.0 08 1.4 11 53 Equal varian ces not assum ed 1.4 09 Sig Mean (2Differe taile nce d) Std Error Differe nce 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 147 18262 45 12565 23 42997 06472 53 63 177.0 160 98 18262 45 12957 42 43833 07308 27 36 df 278 109 Kiểm định ANOVA biến độ tuổi Descriptives YDINH N Mean Std Deviation Std Error 13 04175 1.058341 092822 99 02119 9757467 29 22 Tota 28 l 098066 182338 15439 9819199 166599 13860 7814211 00000 1.000000 059761 Test of Homogeneity of Variances YDIN H Levene Statisti c df1 df2 Sig .442 276 723 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 14189 17341 52790 48507 11764 Minimu m Maximu m 22540 -1.7214 2.5180 21580 -1.7214 2.5180 21910 -1.4141 2.5180 20785 -1.4273 1.3068 11764 -1.7214 2.5180 Upper Bound 110 ANOVA YDINH Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 1.385 277.615 279.000 df 276 279 Mean Square 462 1.006 F Sig .459 711 Multiple Comparisons YDINH Bonferroni (I) Độ tuổi 95% Confidence Interval (J) Độ tuổi Mean Difference (IJ) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound 0205609 1337813 1.000 -.334951 376072 1961544 2059656 1.000 -.351181 743489 4 1803645 -.0205609 1755936 1598036 -.1961544 -.1755936 -.0157899 -.1803645 -.1598036 0157899 2312095 1337813 2117655 2363908 2059656 2117655 2835578 2312095 2363908 2835578 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 -.434054 -.376072 -.387154 -.468384 -.743489 -.738341 -.769319 -.794783 -.787991 -.737739 794783 334951 738341 787991 351181 387154 737739 434054 468384 769319 111 Kiểm định ANOVA biến trình độ học vấn Descriptives YDINH N Mean Std Deviation Std Error 46 133438 27948 9050233 2 13 08217 1.021114 088876 10 01969 1.000136 099028 Tota 28 l 00000 1.000000 059761 0 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound Upper Bound 54824 01072 25799 09364 21613 17675 11764 11764 1 Minimu m Maximu m -1.7132 2.5180 -1.7214 2.5180 -1.7214 2.5180 -1.7214 2.5180 Test of Homogeneity of Variances YDINH Levene Statistic df1 df2 Sig 1.815 277 165 ANOVA YDINH Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 4.524 274.476 279.000 df 277 279 Mean Square 2.262 991 F 2.283 Sig .104 112 Multiple Comparisons YDINH Bonferroni (I) Học vấn (J) Học vấn Mean Difference (IJ) Std Error Sig 3 -.3616598 -.2991753 3616598 0624845 2991753 -.0624845 1704341 1767926 1704341 1312300 1767926 1312300 104 275 104 1.000 275 1.000 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.772169 048849 -.724999 126649 -.048849 772169 -.253597 378566 -.126649 724999 -.378566 253597 Kiểm định ANOVA biến hôn nhân Descriptives YDINH N 80 12 72 Tota 28 l Mean Std Deviation Std Error 11267 1.104258 123459 082491 06135 9332896 117461 01612 9966953 00000 1.000000 059761 0 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 13306 22459 25033 11764 Minimu m Maximu m 35841 -1.7132 2.5180 10188 -1.4273 2.5180 21809 -1.7214 2.5180 11764 -1.7214 2.5180 Upper Bound 113 Test of Homogeneity of Variances YDINH Levene Statistic df1 df2 Sig 1.880 277 155 ANOVA YDINH Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df 1.516 277.484 279.000 Mean Square 277 279 758 1.002 F Sig .757 470 Multiple Comparisons YDINH Bonferroni (I) Hôn nhân (J) Hôn nhân Mean Difference (I-J) Std Error Sig 3 1740301 1287954 -.1740301 -.0452347 -.1287954 0452347 1426463 1625884 1426463 1474425 1625884 1474425 670 1.000 670 1.000 1.000 1.000 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.169549 517609 -.262816 520407 -.517609 169549 -.400366 309896 -.520407 262816 -.309896 400366 114 Kiểm định ANOVA biến nghề nghiệp Descriptives YDINH N Mean Std Deviation Std Error 83 00135 1.038609 114002 2 11 06288 1.022001 093686 7 78 104896 09738 9264226 Tota 28 l 00000 1.000000 059761 0 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 22542 12263 30626 11764 Minimu m Maximu m 22814 -1.7214 2.5180 24841 -1.7214 2.5180 11148 -1.7132 2.5180 11764 -1.7214 2.5180 Upper Bound Test of Homogeneity of Variances YDINH Levene Statistic df1 df2 Sig .193 277 825 Mean Square F Sig .604 548 ANOVA YDINH Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Multiple Comparisons YDINH Bonferroni (I) Nghề nghiệp (J) Nghề nghiệp 1.211 277.789 279.000 Mean Difference (I- df 277 279 Std Error 605 1.003 Sig 95% Confidence Interval 115 J) Lower Bound Upper Bound -.0615286 1432126 1.000 -.406472 283414 3 0987474 0615286 1602760 -.0987474 -.1602760 1579227 1.000 1432126 1.000 1458916 819 1579227 1.000 1458916 819 -.281626 -.283414 -.191120 -.479121 -.511672 479121 406472 511672 281626 191120 Minimu m Maximu m 31902 -1.7214 2.5180 40751 -1.4323 2.5180 24694 -1.7132 2.5180 02318 -1.7214 2.5180 11764 -1.7214 2.5180 Descriptives YDINH N Mean Std Deviation Std Error 43 1.138491 173618 03135 2 76 15289 1.114273 127815 2 92 04845 099927 9584684 69 095356 21346 7920898 Tota 28 l 00000 1.000000 059761 0 4 95% Confidence Interval for Mean Lower Bound 38172 10173 15004 40374 11764 Upper Bound 116 Kiểm định ANOVA biến thu nhập Test of Homogeneity of Variances YDINH Levene Statistic df1 df2 Sig 2.816 276 040 ANOVA YDINH Sum of Squares Between Groups Within Groups Total 5.179 273.821 279.000 Multiple Comparisons YDINH Bonferroni (I) Thu (J) Thu Mean nhập nhập Difference (I-J) 4 4 -.1842449 -.0798036 1821141 1842449 1044413 3663590 0798036 -.1044413 2619177 -.1821141 -.3663590 -.2619177 df Mean Square 276 279 1.726 992 Std Error Sig .1900690 1839999 1935214 1900690 1543948 1656271 1839999 1543948 1586256 1935214 1656271 1586256 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 167 1.000 1.000 599 1.000 167 599 F 1.740 Sig .159 95% Confidence Interval Lower Upper Bound Bound -.689336 320846 -.568767 409160 -.332152 696380 -.320846 689336 -.305849 514732 -.073780 806498 -.409160 568767 -.514732 305849 -.159616 683451 -.696380 332152 -.806498 073780 -.683451 159616 117 PHỤ LỤC 8: BIỂU ĐỒ, ĐỒ THỊ 118 ... lường ảnh hưởng yếu tố đến ý định mua sản phẩm xanh người tiêu dùng tỉnh Bình Phước Dựa sở lý thuyết kết nghiên cứu xác định yếu tố tác động đến ý định mua sản phẩm xanh gồm: định vị thương hiệu xanh; ... ảnh hưởng tới định ý định mua sản phẩm xanh người tiêu dùng Đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đến ý định mua sản phẩm xanh Đề xuất hàm ý cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xanh giúpthị trường tiêu. .. Bình Phước cụ thể sau:  Định vị thương hiệu xanh ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh người tiêu dùng?  Thái độ hướng tới thương hiệu xanh ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh người tiêu dùng?
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng tại tỉnh bình phước , Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm xanh của người tiêu dùng tại tỉnh bình phước

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay