Độ nhạy cảm của các nguồn tài trợ bên ngoài đối với dòng tiền dưới tác động của ràng buộc tài chính bằng chứng thực nghiệm tại việt nam

94 2 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Ngơ Hồng Hải ĐỘ NHẠY CẢM CỦA CÁC NGUỒN TÀI TRỢ BÊN NGOÀI ĐỐI VỚI DỊNG TIỀN DƢỚI TÁC ĐỘNG CỦA RÀNG BUỘC TÀI CHÍNH: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Ngơ Hồng Hải ĐỘ NHẠY CẢM CỦA CÁC NGUỒN TÀI TRỢ BÊN NGOÀI ĐỐI VỚI DỊNG TIỀN DƢỚI TÁC ĐỘNG CỦA RÀNG BUỘC TÀI CHÍNH: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN THỊ LIÊN HOA TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: “Độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên dòng tiền dƣới tác động ràng buộc tài chính: chứng thực nghiệm Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích công bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, phù hợp với thực tiễn Việt Nam chưa công bố cơng trình khác Luận văn thực hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hoa Nếu khơng nêu trên, tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng NGƯỜI CAM ĐOAN NGƠ HỒNG HẢI năm 2018 MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng TÓM TẮT CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phương pháp nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa đề tài 1.5 Kết cấu đề tài CHƢƠNG 2: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƢỚC ĐÂY 2.1 Các khái niệm 2.1.1 Khái niệm dòng tiền 2.1.2 Các nguồn tài trợ doanh nghiệp 2.1.3 Sự ràng buộc tài 2.2 Tổng quan nghiên cứu trước CHƢƠNG 3: DỮ LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 17 3.2 Mơ hình phương pháp nghiên cứu 19 3.2.1 Các giả thuyết nghiên cứu 19 3.2.1.1 Giả thuyết 20 3.2.1.2 Giả thuyết 21 3.2.2 Các mơ hình nghiên cứu mô tả biến 22 3.2.2.1 Mơ hình kiểm định độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên ngồi theo dòng tiền 22 3.2.2.2 Mơ hình kiểm định tác động tài sản hữu hình lên độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên dòng tiền 25 3.2.3 Phương pháp nghiên cứu trình tự nghiên cứu 30 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 34 4.2 Phân tích kết hồi quy 44 4.2.1 Kết kiểm định giả thuyết liên quan tới độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên ngồi dòng tiền doanh nghiệp 44 4.2.1.1 Kết kiểm định mơ hình (1) 44 4.2.1.2 Kết kiểm định mơ hình (2) 51 4.2.2 Kết kiểm định giả thuyết liên quan tới ảnh hưởng tài sản hữu hình lên độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên ngồi theo dòng tiền 55 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN 59 5.1 Những đóng góp, phát đề tài 59 5.2 Hạn chế đề tài kiến nghị hướng nghiên cứu 60 Tài liệu tham khảo Phụ lục DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CL : Chịu lãi DN : Doanh nghiệp DNNY : Doanh nghiệp niêm yết DNCNY : Doanh nghiệp chưa niêm yết EBITDA : Thu nhập trước thuế, lãi vay khấu hao FEM : Fix Effect Model GMM : Generalized Method of Moments GT : Giá trị GTSS : Giá trị sổ sách HNX : Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội HSX : Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM HTK : Hàng tồn kho OTC : Thị trường chứng khoán phi tập trung REM : Random Effect Model TSCĐ : Tài sản cố định TSHH : Tài sản hữu hình UPCOM : Thị trường chứng khốn cơng ty đại chúng chưa niêm yết VG : Vốn góp VIF : Variance Inflation Factor DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp kết nghiên cứu trước 14 Bảng 3.1a: Thống kê mẫu doanh nghiệp niêm yết qua năm 19 Bảng 3.1b: Thống kê mẫu doanh nghiệp chưa niêm yết qua năm 19 Bảng 3.2: Tóm tắt cơng thức tính biến mơ hình 26 Bảng 3.3: Tóm tắt kỳ vọng dấu biến nghiên cứu 30 Bảng 4.1a: Thống kê mô tả biến nghiên cứu (mẫu doanh nghiệp niêm yết) 35 Bảng 4.1b: Thống kê mô tả biến nghiên cứu (mẫu doanh nghiệp chưa niêm yết) 36 Bảng 4.2: Hệ số tương quan biến mẫu doanh nghiệp niêm yết 40 Bảng 4.3: Kết phân tích VIF mẫu doanh nghiệp niêm yết 41 Bảng 4.4: Hệ số tương quan biến mẫu doanh nghiệp chưa niêm yết 42 Bảng 4.5: Kết phân tích VIF mẫu doanh nghiệp chưa niêm yết 44 Bảng 4.6: Kết kiểm định Hausman mơ hình (1) 45 Bảng 4.7: Kết ước lượng mơ hình (1) với biến phụ thuộc EXTFIN_D 46 Bảng 4.8: Kết ước lượng mơ hình (1) với biến phụ thuộc EXTFIN_DE 48 Bảng 4.9: Kết ước lượng mơ hình (1) với biến phụ thuộc EXTFIN_E 50 Bảng 4.10: Kết kiểm định tượng nội sinh 52 Bảng 4.11: Kết ước lượng mơ hình (2) với biến phụ thuộc EXTFIN_DE 53 Bảng 4.12: Kết kiểm định Hausman mơ hình (3) 55 Bảng 4.13: Kết ước lượng mơ hình (3) với biến phụ thuộc EXTFIN_DE 56 Bảng 5.1: Tổng hợp kết nghiên cứu 60 TÓM TẮT Với mục tiêu tìm hiểu độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên ngồi dòng tiền công ty Việt Nam cách so sánh công ty niêm yết đại diện cho cơng ty khơng bị ràng buộc tài công ty chưa niêm yết đại diện cho công ty bị ràng buộc tài chính, tác giả dựa liệu 484 công ty niêm yết Sở giao dịch chứng khoán HSX, HNX liệu 158 công ty chưa niêm yết giao dịch thị trường UPCOM, OTC 12 năm từ năm 2005 đến năm 2016 Các mơ hình nghiên cứu kĩ thuật hồi quy FEM/REM với GMM tác giả sử dụng nghiên cứu xuất phát từ nghiên cứu Jose Francisco (2014) Thông qua kết hồi quy, tác giả phát chứng cho thấy tồn quan hệ nghịch biến dòng tiền nguồn tài trợ bên doanh nghiệp, nhiên quan hệ nghịch biến có khác biệt cơng ty niêm yết công ty chưa niêm yết, cụ thể ảnh hưởng tiêu cực dòng tiền nguồn tài trợ bên thể rõ ràng cơng ty niêm yết Từ khóa: “Ràng buộc tài chính” CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý nghiên cứu Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, năm gần kinh tế giới nói chung kinh tế Việt Nam nói riêng phải đối mặt với khủng hoảng tầm quan trọng nguồn tài trợ công ty lại trở nên cấp thiết hết Nguồn tài trợ yếu tố thiếu công ty, giúp công ty thực hội đầu tư biến ý tưởng kinh doanh thành thực Nguồn tài trợ doanh nghiệp đến từ dòng tiền nội từ nguồn tài trợ bên cách vay nợ phát hành thêm vốn cổ phần Nhưng thị trường vốn thị trường khơng hồn hảo, phí để doanh nghiệp huy động nguồn tài trợ bên tốn kém, chí khó khăn khơng có sẵn, định tài trợ, công ty lựa chọn sử dụng nguồn tài trợ nội trước tiên Kết dòng tiền nội thiếu hụt để phục vụ cho nhu cầu đầu tư, doanh nghiệp phải huy động thêm nguồn tài trợ bên Tuy vậy, khả tiếp cận nguồn tài trợ bên ngồi doanh nghiệp khơng giống nên khơng phải doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với thị trường vốn bên ngồi có nhu cầu Chính vậy, điều quan trọng cho doanh nghiệp dòng tiền bị thiếu hụt cần phải huy động thêm nguồn vốn bên cách nào, tăng vốn từ vay nợ hay tăng vốn từ phát hành cổ phần hay từ hai nguồn để vừa có lượng tiền doanh nghiệp cần vừa tối thiểu chi phí sử dụng vốn Trên giới có nhiều nghiên cứu đo lường độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên ngồi theo dòng tiền cơng ty Trong số đó, có nghiên cứu đơn kiểm định ảnh hưởng dòng tiền nguồn tài trợ bên có nghiên cứu nêu bật tác động ràng buộc tài tìm kiếm nguồn tài trợ Cụ thể, nghiên cứu (Frank and Goyal, 2008) khẳng định, cơng ty giảm nợ vay có dư thừa dòng tiền ngược lại, tăng vay nợ có thiếu hụt dòng tiền, hay nói cách khác tồn tương quan âm dòng tiền việc sử dụng nợ vay cơng ty chịu ảnh hưởng chi phí thơng tin bất đối xứng Trong đó, (Jose and Francisco, 2014) xem xét thêm tác động ràng buộc tài phát rằng, có thiếu hụt dòng tiền, doanh nghiệp khơng bị ràng buộc tài dễ dàng huy động nguồn tài trợ bên để đáp ứng nhu cầu đầu tư, ảnh hưởng dòng tiền việc gia tăng nguồn tài trợ bên doanh nghiệp bị ràng buộc tài khơng đáng kể Bằng chứng thực nghiệm giới liệu Việt Nam, dòng tiền có ảnh hưởng tới việc gia tăng nguồn tài trợ từ bên doanh nghiệp khơng? Và có, độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên ngồi theo dòng tiền cơng ty bị ràng buộc tài cơng ty khơng bị ràng buộc tài có khác biệt hay không? Từ điều tác giả thực đề tài “Độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên ngồi dòng tiền tác động ràng buộc tài chính: Bằng chứng thực nghiệm Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn sau đại học 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài phân tích độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên theo dòng tiền xem xét điều kiện ràng buộc tài chính, cách so sánh doanh nghiệp khơng bị ràng buộc tài đại diện doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết với doanh nghiệp bị ràng buộc tài đại diện doanh nghiệp có cổ phiếu chưa niêm yết thị trường Việt Nam Ngoài ra, nghiên cứu phân tích tác động tài sản hữu hình dùng làm tài sản chấp công ty vay nợ lên độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên ngồi theo dòng tiền doanh nghiệp niêm yết doanh nghiệp chưa niêm yết Việt Nam Từ đó, vấn đề nghiên cứu đặt là: Thứ nhất, tác giả nghiên cứu xem cơng ty Việt Nam có tồn độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên theo dòng tiền hay khơng? X Biến LEVERAGEt-1 ivregress gmm EXTFIN_DE (L1.LEVERAGE = SIZE GROWTH CASH_FLOW) Instrumental variables (GMM) regression Number of obs Wald chi2(1) Prob > chi2 R-squared Root MSE GMM weight matrix: Robust Robust Std Err P>|z| 4145 23.13 0.0000 28797 EXTFIN_DE Coef LEVERAGE L1 -1.07731 2240017 -4.81 0.000 -1.516346 -.6382751 _cons 8314662 1642069 5.06 0.000 5096265 1.153306 Instrumented: Instruments: z = = = = = L.LEVERAGE SIZE GROWTH CASH_FLOW estat endogenous Test of endogeneity (orthogonality conditions) Ho: variables are exogenous GMM C statistic chi2(1) = 88.7904 (p = 0.0000) [95% Conf Interval] XI Phụ lục 8A: Kết hồi quy mơ hình (2) với biến phụ thuộc EXTFIN_DE xtivreg2 EXTFIN_DE SIZE GROWTH CASH_FLOW (L1.CASH L1.COLLATERAL L1.LEVERAGE=L2.CASH L2.COLLATERAL L2.LEVERAGE L3.CASH L3.COLLATERAL L3.LEVERAGE L4.CASH L4.COLLATERA > L L4.LEVERAGE L5.CASH L5.COLLATERAL L5.LEVERAGE L6.CASH L6.COLLATERAL L6.LEVERAGE) , fe endog(L1.CASH L1.COLLATERAL L1.LEVERAGE) robust small FIXED EFFECTS ESTIMATION Number of groups = 458 Obs per group: = avg = max = 3.7 IV (2SLS) estimation Estimates efficient for homoskedasticity only Statistics robust to heteroskedasticity Total (centered) SS Total (uncentered) SS Residual SS = = = Number of obs F( 6, 1241) Prob > F Centered R2 Uncentered R2 Root MSE 25.71232141 25.71232141 22.73248839 Robust Std Err t P>|t| = = = = = = 1705 12.37 0.0000 0.1159 0.1159 1353 EXTFIN_DE Coef [95% Conf Interval] CASH L1 -.3738974 2111589 -1.77 0.077 -.7881653 0403705 COLLATERAL L1 -.3353021 2138702 -1.57 0.117 -.7548893 084285 LEVERAGE L1 -.276715 2504009 -1.11 0.269 -.7679707 2145408 SIZE GROWTH CASH_FLOW 1748527 0056902 -.1812487 0262269 0039234 1087606 6.67 1.45 -1.67 0.000 0.147 0.096 1233987 -.0020071 -.3946236 2263067 0133875 0321262 Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic): Chi-sq(13) P-val = Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic): Stock-Yogo weak ID test critical values: 5% maximal IV relative bias 10% maximal IV relative bias 20% maximal IV relative bias 30% maximal IV relative bias Source: Stock-Yogo (2005) Reproduced by permission NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d errors Hansen J statistic (overidentification test of all instruments): Chi-sq(12) P-val = -endog- option: Endogeneity test of endogenous regressors: Chi-sq(3) P-val = Regressors tested: L.CASH L.COLLATERAL L.LEVERAGE 28.329 0.0081 3.182 2.150 18.73 10.33 5.94 4.37 7.513 0.8219 4.417 0.2198 Instrumented: L.CASH L.COLLATERAL L.LEVERAGE Included instruments: SIZE GROWTH CASH_FLOW Excluded instruments: L2.CASH L2.COLLATERAL L2.LEVERAGE L3.CASH L3.COLLATERAL L3.LEVERAGE L4.CASH L4.COLLATERAL L4.LEVERAGE L5.CASH L5.COLLATERAL L5.LEVERAGE L6.CASH L6.COLLATERAL L6.LEVERAGE XII Phụ lục 9A: Kết hồi quy mơ hình (3) với biến phụ thuộc EXTFIN_DE Kiểm định Hausman hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re SIZE GROWTH CASH_FLOW TANG TANGxCASH_~W 0318557 0005465 -.0875075 0393755 -.074111 (b-B) Difference 0113692 0005412 -.0409713 0358358 -.0663946 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0204866 5.27e-06 -.0465362 0035397 -.0077164 0085851 0000791 0462647 008455 0291046 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 8.14 Prob>chi2 = 0.1487 Kết hồi quy mơ hình (3) phương pháp tác động ngẫu nhiên REM xtreg EXTFIN_DE SIZE GROWTH CASH_FLOW TANG TANGxCASH_FLOW, re Random-effects GLS regression Group variable: ID Number of obs Number of groups = = 4630 484 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.6 11 within = 0.0064 between = 0.0332 overall = 0.0090 corr(u_i, X) Wald chi2(5) Prob > chi2 = (assumed) EXTFIN_DE Coef SIZE GROWTH CASH_FLOW TANG TANGxCASH_FLOW _cons 0113692 0005412 -.0409713 0358358 -.0663946 -.2570349 0032019 0002188 024703 0133956 0399001 0865595 sigma_u sigma_e rho 03198369 29460299 01164914 (fraction of variance due to u_i) estimates store re Std Err z 3.55 2.47 -1.66 2.68 -1.66 -2.97 P>|z| = = 0.000 0.013 0.097 0.007 0.096 0.003 40.58 0.0000 [95% Conf Interval] 0050936 0001123 -.0893882 0095809 -.1445974 -.4266884 0176447 0009701 0074456 0620907 0118082 -.0873814 XIII B MẪU DOANH NGHIỆP CHƢA NIÊM YẾT Phụ lục 1B: Thống kê mô tả biến nghiên cứu mơ hình summarize Extfin_D Extfin_DE Extfin_E Size Growth Cash_Flow Cash Collateral Leverage , detail EXTFIN_D, Winsorized fraction 01 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% Percentiles -.4112663 -.1770648 -.1098186 -.0445707 Smallest -.4112663 -.4112663 -.4112663 -.4112663 0500593 1363088 202337 3746317 Largest 3746317 3746317 3746317 3746317 Obs Sum of Wgt Mean Std Dev Variance Skewness Kurtosis 1255 1255 0049269 1152815 0132898 -.0794289 5.821973 EXTFIN_DE, Winsorized fraction 01 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% Percentiles -.4500655 -.1882066 -.1027222 -.0398087 Smallest -.4500655 -.4500655 -.4500655 -.4500655 0543371 1520161 2463023 40254 Largest 40254 40254 40254 40254 Obs Sum of Wgt 1255 1255 Mean Std Dev .0111578 1247616 Variance Skewness Kurtosis 0155655 0010354 6.147945 EXTFIN_E, Winsorized fraction 01 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% Percentiles -.0391583 0 Smallest -.0391583 -.0391583 -.0391583 -.0391583 0 0532204 1401325 3748459 Largest 3748459 3748459 3748459 3748459 Obs Sum of Wgt 1255 1255 Mean Std Dev .0178124 057668 Variance Skewness Kurtosis 0033256 4.143868 22.00684 XIV SIZE, Winsorized fraction 01 1% 5% 10% 25% Percentiles 23.92427 24.24112 24.47521 25.20452 50% 25.69964 75% 90% 95% 99% 26.56143 26.99612 27.15022 27.33579 Smallest 23.92427 23.92427 23.92427 23.92427 Largest 27.33579 27.33579 27.33579 27.33579 Obs Sum of Wgt Mean Std Dev Variance Skewness Kurtosis 1255 1255 25.77724 8927516 7970054 -.1533176 2.162785 GROWTH, Winsorized fraction 01 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% Percentiles -.7494331 -.473563 -.3208592 -.100312 Smallest -.7494331 -.7494331 -.7494331 -.7494331 0732594 2513965 5317763 95267 3.369395 Largest 3.369395 3.369395 3.369395 3.369395 Obs Sum of Wgt 1255 1255 Mean Std Dev .1416421 535376 Variance Skewness Kurtosis 2866274 3.193183 18.65344 CASH_FLOW, Winsorized fraction 01 1% 5% 10% 25% Percentiles -.0379367 0459626 1061537 2310416 50% 5365637 75% 90% 95% 99% 1.034905 1.523982 1.847199 2.787715 Smallest -.0379367 -.0379367 -.0379367 -.0379367 Largest 2.787715 2.787715 2.787715 2.787715 Obs Sum of Wgt 1255 1255 Mean Std Dev .7049598 592689 Variance Skewness Kurtosis 3512803 1.192786 4.237611 XV CASH, Winsorized fraction 01 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% Percentiles 0008757 0041604 0087754 0245729 Smallest 0008757 0008757 0008757 0008757 0624953 1471247 2809287 3659976 5823837 Largest 5823837 5823837 5823837 5823837 Obs Sum of Wgt 1255 1255 Mean Std Dev .1081984 1199212 Variance Skewness Kurtosis 0143811 1.802996 6.242016 COLLATERAL, Winsorized fraction 01 1% 5% 10% 25% Percentiles 0958277 325254 4392417 6243471 50% 8131127 75% 90% 95% 99% 8990786 9410237 9621445 9854262 Smallest 0958277 0958277 0958277 0958277 Largest 9854262 9854262 9854262 9854262 Obs Sum of Wgt Mean Std Dev Variance Skewness Kurtosis 1255 1255 7427827 2034162 0413782 -1.151441 3.705227 LEVERAGE, Winsorized fraction 01 1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99% Percentiles 0441192 1128294 1700119 3121377 Smallest 0441192 0441192 0441192 0441192 5300934 7329583 8588258 8950084 966832 Largest 966832 966832 966832 966832 Obs Sum of Wgt 1255 1255 Mean Std Dev .5230848 2507366 Variance Skewness Kurtosis 0628688 -.111986 1.912024 XVI Phụ lục 2B: Ma trận tƣơng quan biến nghiên cứu pwcorr EXTFIN_D EXTFIN_DE EXTFIN_E SIZE GROWTH CASH_FLOW CASH COLLATERAL LEVERAGE, sig star(0.1) EXTFIN_D EXTFI~DE EXTFIN_E EXTFIN_D 1.0000 EXTFIN_DE 0.3062* 0.0000 1.0000 EXTFIN_E 0.0011 0.9690 0.2189* 0.0000 SIZE 0.0518* 0.0667 0.0768* -0.0064 0.0065 0.8201 1.0000 GROWTH 0.0619* 0.0283 0.0973* 0.0006 0.0326 0.2487 CASH_FLOW 0.0110 0.6980 -0.0139 0.6226 COLLATERAL -0.0015 0.9585 0.0076 0.7885 0.0663* 0.0188 COLLATERAL LEVERAGE 0.0976* 0.0005 1.0000 0.3908* 0.0000 1.0000 CASH 1.0000 -0.3288* -0.0668* 0.0000 0.0180 0.0474* -0.1781* -0.0086 0.0931 0.0000 0.7600 -0.0797* 0.0047 0.0524* -0.0971* 0.0636 0.0006 COLLAT~L LEVERAGE GROWTH CASH_F~W 1.0000 -0.0489* -0.0906* -0.0261 0.0833 0.0013 0.3547 CASH LEVERAGE SIZE 0.0099 0.7251 1.0000 0.2118* 0.0000 -0.0642* -0.0364 0.0228 0.1976 0.3846* -0.0280 0.0000 0.3210 1.0000 -0.5136* 0.0000 -0.3670* -0.3581* 0.0000 0.0000 XVII Phụ lục 3B: Kiểm định tƣợng đa cộng tuyến reg EXTFIN_DE SIZE GROWTH CASH_FLOW CASH COLLATERAL LEVERAGE Source SS df MS Model Residual 542387657 27.2610772 1248 090397943 021843812 Total 27.8034648 1254 022171822 EXTFIN_DE Coef SIZE GROWTH CASH_FLOW CASH COLLATERAL LEVERAGE _cons 0084533 0163429 -.0140706 0286717 0132261 0070923 -.2183915 Std Err .0052464 0049645 0065273 0407264 0254671 0206877 138102 vif Variable VIF 1/VIF LEVERAGE COLLATERAL CASH SIZE CASH_FLOW GROWTH 1.57 1.56 1.47 1.27 1.25 1.01 0.638382 0.641782 0.679566 0.786091 0.797213 0.988231 Mean VIF 1.36 t 1.61 3.29 -2.16 0.70 0.52 0.34 -1.58 Number of obs F( 6, 1248) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.107 0.001 0.031 0.482 0.604 0.732 0.114 = = = = = = 1255 4.14 0.0004 0.0195 0.0148 1478 [95% Conf Interval] -.0018395 0066032 -.0268762 -.0512281 -.0367371 -.0334942 -.4893293 018746 0260827 -.001265 1085715 0631892 0476789 0525463 XVIII Phụ lục 4B: Kết hồi quy mơ hình (1) với biến phụ thuộc EXTFIN_D Kiểm định Hausman hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re SIZE GROWTH CASH_FLOW 0457997 0131268 -.0363865 (b-B) Difference 005728 0090377 -.0058525 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0400717 0040892 -.030534 0101325 0019503 0094835 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 31.98 Prob>chi2 = 0.0000 Kết hồi quy mô hình (1) phương pháp tác động cố định FEM xtreg EXTFIN_D SIZE GROWTH CASH_FLOW , fe Fixed-effects (within) regression Group variable: ID Number of obs Number of groups = = 1255 158 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.9 11 within = 0.0352 between = 0.0000 overall = 0.0051 corr(u_i, Xb) F(3,1094) Prob > F = -0.7012 EXTFIN_D Coef SIZE GROWTH CASH_FLOW _cons 0457997 0131268 -.0363865 -1.152976 0110249 0047796 0109397 2852001 sigma_u sigma_e rho 06733777 12951154 2128054 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: estimates store fe Std Err t 4.15 2.75 -3.33 -4.04 F(157, 1094) = P>|t| = = 0.000 0.006 0.001 0.000 1.11 13.30 0.0000 [95% Conf Interval] 0241673 0037486 -.0578518 -1.712577 0674321 022505 -.0149213 -.5933751 Prob > F = 0.1892 XIX Phụ lục 5B: Kết hồi quy mơ hình (1) với biến phụ thuộc EXTFIN_DE Kiểm định Hausman hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re SIZE GROWTH CASH_FLOW 0207063 0195508 -.0461875 (b-B) Difference 0085574 016039 -.0140528 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0121489 0035118 -.0321347 0115547 0022848 0108237 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 13.52 Prob>chi2 = 0.0036 Kết hồi quy mơ hình (1) phương pháp tác động cố định FEM xtreg EXTFIN_DE SIZE GROWTH CASH_FLOW , fe Fixed-effects (within) regression Group variable: ID Number of obs Number of groups = = 1255 158 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.9 11 within = 0.0288 between = 0.0258 overall = 0.0165 corr(u_i, Xb) F(3,1094) Prob > F = -0.4653 EXTFIN_DE Coef SIZE GROWTH CASH_FLOW _cons 0207063 0195508 -.0461875 -.4949243 0125591 0054447 012462 324886 sigma_u sigma_e rho 05924518 14753321 13886634 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: estimates store fe Std Err t 1.65 3.59 -3.71 -1.52 F(157, 1094) = P>|t| = = 0.099 0.000 0.000 0.128 1.01 10.82 0.0000 [95% Conf Interval] -.0039363 0088677 -.0706397 -1.132395 0453489 030234 -.0217354 1425459 Prob > F = 0.4426 XX Phụ lục 6B: Kết hồi quy mơ hình (1) với biến phụ thuộc EXTFIN_E Kiểm định Hausman hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re SIZE GROWTH CASH_FLOW 0127471 0100885 -.0103977 (b-B) Difference -.0013685 0077837 -.002441 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0141156 0023048 -.0079567 0053724 0011022 0050387 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(3) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 14.12 Prob>chi2 = 0.0027 Kết hồi quy mơ hình (1) phương pháp tác động cố định FEM xtreg EXTFIN_E SIZE GROWTH CASH_FLOW , fe Fixed-effects (within) regression Group variable: ID Number of obs Number of groups = = 1255 158 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.9 11 within = 0.0228 between = 0.0088 overall = 0.0028 corr(u_i, Xb) F(3,1094) Prob > F = -0.5279 EXTFIN_E Coef SIZE GROWTH CASH_FLOW _cons 0127471 0100885 -.0103977 -.3057079 0058304 0025276 0057854 1508249 sigma_u sigma_e rho 02733485 06849073 13739797 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: estimates store fe Std Err t 2.19 3.99 -1.80 -2.03 F(157, 1094) = P>|t| = = 0.029 0.000 0.073 0.043 0.88 8.49 0.0000 [95% Conf Interval] 0013071 005129 -.0217494 -.6016467 0241872 0150481 000954 -.0097691 Prob > F = 0.8491 XXI Phụ lục 7B: Kiểm định biến nội sinh Biến CASHt-1 ivregress gmm EXTFIN_DE (L1.CASH = SIZE GROWTH CASH_FLOW) Instrumental variables (GMM) regression Number of obs Wald chi2(1) Prob > chi2 R-squared Root MSE GMM weight matrix: Robust Robust Std Err P>|z| 1097 11.04 0.0009 16247 EXTFIN_DE Coef CASH L1 -.6255537 1882437 -3.32 0.001 -.9945046 -.2566028 _cons 0747544 020794 3.59 0.000 0339988 1155099 Instrumented: Instruments: z = = = = = [95% Conf Interval] L.CASH SIZE GROWTH CASH_FLOW estat endogenous Test of endogeneity (orthogonality conditions) Ho: variables are exogenous GMM C statistic chi2(1) = 16.1831 (p = 0.0001) Biến COLLATERALt-1 ivregress gmm EXTFIN_DE (L1 COLLATERAL = SIZE GROWTH CASH_FLOW) Instrumental variables (GMM) regression Number of obs Wald chi2(1) Prob > chi2 R-squared Root MSE GMM weight matrix: Robust Robust Std Err P>|z| 1097 1.26 0.2622 15238 EXTFIN_DE Coef COLLATERAL L1 -.2825957 2520435 -1.12 0.262 -.7765919 2114004 _cons 2175152 1884616 1.15 0.248 -.1518628 5868932 Instrumented: Instruments: z = = = = = L.COLLATERAL SIZE GROWTH CASH_FLOW estat endogenous Test of endogeneity (orthogonality conditions) Ho: variables are exogenous GMM C statistic chi2(1) = 4.58578 (p = 0.0322) [95% Conf Interval] XXII Biến LEVERAGEt-1 ivregress gmm EXTFIN_DE (L1.LEVERAGE = SIZE GROWTH CASH_FLOW) Instrumental variables (GMM) regression Number of obs Wald chi2(1) Prob > chi2 R-squared Root MSE GMM weight matrix: Robust Robust Std Err EXTFIN_DE Coef LEVERAGE L1 .1260561 0335975 _cons -.0600163 0184055 Instrumented: Instruments: z [95% Conf Interval] 3.75 0.000 0602062 191906 -3.26 0.001 -.0960903 -.0239423 estat endogenous Test of endogeneity (orthogonality conditions) Ho: variables are exogenous 18.451 1097 14.08 0.0002 14596 P>|z| L.LEVERAGE SIZE GROWTH CASH_FLOW GMM C statistic chi2(1) = = = = = = (p = 0.0000) XXIII Phụ lục 8B: Kết hồi quy mơ hình (2) với biến phụ thuộc EXTFIN_DE xtivreg2 EXTFIN_DE SIZE GROWTH CASH_FLOW (L1.CASH L1.COLLATERAL L1.LEVERAGE=L2.CASH L2.COLLATERAL L2.LEVERAGE L3.CASH L3.COLLATERAL L3.LEVERAGE L4.CASH L4.COLLATERA > L L4.LEVERAGE L5.CASH L5.COLLATERAL L5.LEVERAGE L6.CASH L6.COLLATERAL L6.LEVERAGE) , fe endog(L1.CASH L1.COLLATERAL L1.LEVERAGE) robust small FIXED EFFECTS ESTIMATION Number of groups = 104 Obs per group: = avg = max = 2.7 IV (2SLS) estimation Estimates efficient for homoskedasticity only Statistics robust to heteroskedasticity Total (centered) SS Total (uncentered) SS Residual SS = = = Number of obs F( 6, 166) Prob > F Centered R2 Uncentered R2 Root MSE 3.926128569 3.926128569 3.513465313 Robust Std Err t P>|t| = = = = = = 276 2.01 0.0667 0.1051 0.1051 1455 EXTFIN_DE Coef [95% Conf Interval] CASH L1 .2015319 3672361 0.55 0.584 -.5235235 9265873 COLLATERAL L1 -.2025494 2347123 -0.86 0.389 -.6659554 2608567 LEVERAGE L1 -.2793557 2772093 -1.01 0.315 -.8266661 2679547 SIZE GROWTH CASH_FLOW 0040792 0214847 -.0551706 0344224 0128108 0235995 0.12 1.68 -2.34 0.906 0.095 0.021 -.0638829 -.0038085 -.1017646 0720414 0467778 -.0085767 Underidentification test (Kleibergen-Paap rk LM statistic): Chi-sq(13) P-val = Weak identification test (Cragg-Donald Wald F statistic): (Kleibergen-Paap rk Wald F statistic): Stock-Yogo weak ID test critical values: 5% maximal IV relative bias 10% maximal IV relative bias 20% maximal IV relative bias 30% maximal IV relative bias Source: Stock-Yogo (2005) Reproduced by permission NB: Critical values are for Cragg-Donald F statistic and i.i.d errors Hansen J statistic (overidentification test of all instruments): Chi-sq(12) P-val = -endog- option: Endogeneity test of endogenous regressors: Chi-sq(3) P-val = Regressors tested: L.CASH L.COLLATERAL L.LEVERAGE 12.722 0.4695 1.489 1.109 18.73 10.33 5.94 4.37 15.100 0.2360 0.602 0.8961 Instrumented: L.CASH L.COLLATERAL L.LEVERAGE Included instruments: SIZE GROWTH CASH_FLOW Excluded instruments: L2.CASH L2.COLLATERAL L2.LEVERAGE L3.CASH L3.COLLATERAL L3.LEVERAGE L4.CASH L4.COLLATERAL L4.LEVERAGE L5.CASH L5.COLLATERAL L5.LEVERAGE L6.CASH L6.COLLATERAL L6.LEVERAGE XXIV Phụ lục 9B: Kết hồi quy mơ hình (3) với biến phụ thuộc EXTFIN_DE Kiểm định Hausman hausman fe re Coefficients (b) (B) fe re SIZE GROWTH CASH_FLOW TANG TANGxCASH_~W 0212181 0192135 -.0377508 060751 -.0305979 (b-B) Difference 0088053 0155986 -.003646 0268033 -.0322335 sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E .0124128 0036148 -.0341048 0339477 0016356 0115134 002259 0112001 0160813 0129854 b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg Test: Ho: difference in coefficients not systematic chi2(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) = 22.38 Prob>chi2 = 0.0004 Kết hồi quy mơ hình (3) phương pháp tác động cố định FEM xtreg EXTFIN_DE SIZE GROWTH CASH_FLOW TANG TANGxCASH_FLOW, fe Fixed-effects (within) regression Group variable: ID Number of obs Number of groups = = 1255 158 R-sq: Obs per group: = avg = max = 7.9 11 within = 0.0368 between = 0.0175 overall = 0.0183 corr(u_i, Xb) F(5,1092) Prob > F = -0.5019 EXTFIN_DE Coef SIZE GROWTH CASH_FLOW TANG TANGxCASH_FLOW _cons 0212181 0192135 -.0377508 060751 -.0305979 -.5299141 0125205 0054313 0134159 0204159 0179866 3240758 sigma_u sigma_e rho 06249101 14706172 15294861 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: estimates store fe Std Err F(157, 1092) = t P>|t| = = 1.69 3.54 -2.81 2.98 -1.70 -1.64 1.03 0.090 0.000 0.005 0.003 0.089 0.102 8.34 0.0000 [95% Conf Interval] -.0033489 0085565 -.0640746 0206922 -.0658901 -1.165796 0457852 0298704 -.011427 1008098 0046943 1059677 Prob > F = 0.3780 ... CHÍ MINH Ngơ Hồng Hải ĐỘ NHẠY CẢM CỦA CÁC NGUỒN TÀI TRỢ BÊN NGOÀI ĐỐI VỚI DỊNG TIỀN DƢỚI TÁC ĐỘNG CỦA RÀNG BUỘC TÀI CHÍNH: BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số:... khơng bị ràng buộc tài có khác biệt hay khơng? Từ điều tác giả thực đề tài Độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên ngồi dòng tiền tác động ràng buộc tài chính: Bằng chứng thực nghiệm Việt Nam làm đề tài nghiên... xin cam đoan đề tài: Độ nhạy cảm nguồn tài trợ bên dòng tiền dƣới tác động ràng buộc tài chính: chứng thực nghiệm Việt Nam cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Các số liệu sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Độ nhạy cảm của các nguồn tài trợ bên ngoài đối với dòng tiền dưới tác động của ràng buộc tài chính bằng chứng thực nghiệm tại việt nam , Độ nhạy cảm của các nguồn tài trợ bên ngoài đối với dòng tiền dưới tác động của ràng buộc tài chính bằng chứng thực nghiệm tại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay