Giải pháp cải thiện chất lượng cuộc sống công việc nhằm gia tăng sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần kinh doanh và phát triển bình dương

107 2 0
  • Loading ...
1/107 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM DUY GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CÔNG VIỆC NHẰM GIA TĂNG SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM DUY GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CÔNG VIỆC NHẰM GIA TĂNG SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN QUỐC TẤN TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, tơi thực hướng dẫn khoa học TS Phan Quốc Tấn Các số liệu kết nghiên cứu đề tài luận văn trung thực không trùng lặp với đề tài khác Tôi xin chịu trách nhiệm cam đoan Bình Dương, ngày tháng năm 2018 Tác giả đề tài Phạm Duy MỤC LỤC TRANG BÌA PHỤ LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn đề tài .3 CHƯƠNG .5 SỞ LÝ THUYẾT VỀ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CÔNG VIỆC SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 1.1 Lý thuyết thỏa mãn công việc nhân viên 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Tổng hợp lý thuyết thỏa mãn công việc 1.1.2.1 Thuyết nhu cầu .6 1.1.2.2 Thuyết thành tựu 1.2 sở lý thuyết chất lượng sống công việc .7 1.2.1 Khái niệm chất lượng sống công việc 1.2.2 Các yếu tố thành phần chất lượng sống công việc 1.3 Mối quan hệ chất lượng sống công việc thỏa mãn công việc nhân viên .10 1.3.1 Nghiên cứu Jin-Soo Lee cộng (2015) 10 1.3.2 Nghiên cứu Madhu, R Mohan Kumar (2015) 11 1.3.3 Nghiên cứu Fauzia Jabeen & Kilani Ghoudi (2018) 12 1.3.4 Nghiên cứu Hứa Thiên Nga (2013) 12 1.4 Mơ hình đề xuất 12 1.4.1 Cân sống công việc 14 1.4.2 hội đào tạo phát triển thăng tiến 14 1.4.3 Mối quan hệ đồng nghiệp 15 1.4.4 Lãnh đạo 16 1.4.5 Thu nhập 16 1.4.6 Sự công nhận 17 1.4.7 Môi trường làm việc 18 1.4.8 Sự thỏa mãn công việc .18 CHƯƠNG 20 THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CÔNG VIỆC ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG .20 2.1 Giới thiệu sơ lược công ty TDC 20 2.1.1 Giới thiệu chung 20 2.1.2 Chức ngành nghề kinh doanh: .20 2.1.3 Tầm nhìn, mệnh, giá trị cốt lõi 21 2.1.4 Địa bàn kinh doanh: 21 2.1.5 Lịch sử hình thành phát triển 21 2.1.6 cấu tổ chức 23 2.1.7 Các hoạt động kinh doanh cơng ty 23 2.1.7.1 Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản 23 2.1.7.2 Hoạt động xây dựng .24 2.1.7.3 Hoạt động sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng 24 2.1.8 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 24 2.1.9 Tình hình nhân chung TDC 27 2.2 Kết nghiên cứu mức độ thỏa mãn công việc nhân viên .28 2.2.1 Giới thiệu mẫu khảo sát .28 2.2.2 Thống kê mô tả mẫu khảo sát .29 2.2.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha .31 2.2.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 31 2.2.5 Đánh giá mức độ thỏa mãn chung công việc nhân viên công ty 33 2.3 Phân tích thực trạng yếu tố thành phần chất lượng sống công việc nhân viên công ty 34 2.3.1 Thực trạng yếu tố Cân sống công việc .37 2.3.2 Thực trạng yếu tố hội đào tạo phát triển thăng tiến 41 2.3.3 Thực trạng yếu tố Lãnh đạo 44 2.3.4 Thực trạng yếu tố Đồng nghiệp 46 2.3.5 Thực trạng yếu tố Thu nhập 47 2.3.6 Thực trạng yếu tố Sự công nhận 53 2.3.7 Thực trạng yếu tố Môi trường làm việc 54 2.4 Đánh giá chung 56 2.4.1 Ưu điểm .56 2.4.2 Hạn chế: .57 CHƯƠNG 60 GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CÔNG VIỆC NHẰM GIA TĂNG SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG 60 3.1 sở xây dựng giải pháp 60 3.1.1 Định hướng công ty thời gian tới 60 3.1.2 Mức độ quan trọng yếu tố thành phần chất lượng sống công việc .63 3.2 Đề xuất số giải pháp nhằm gia tăng thỏa mãn công việc nhân viên TDC 63 3.2.1 Gia tăng thỏa mãn công việc nhân viên yếu tố môi trường làm việc 64 3.2.2 Gia tăng thỏa mãn công việc nhân viên yếu tố Sự công nhận .65 3.2.3 Gia tăng thỏa mãn công việc nhân viên yếu tố Cân sống công việc 67 3.2.4 Gia tăng thỏa mãn công việc nhân viên yếu tố Lãnh đạo 68 3.2.5 Gia tăng thỏa mãn công việc nhân viên yếu tố Thu nhập .70 3.2.6 Gia tăng thỏa mãn công việc nhân viên yếu tố Đồng nghiệp 72 3.2.7 Gia tăng thỏa mãn công việc nhân viên yếu tố hội đào tạo phát triển thăng tiến 72 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình Jin-Soo Lee cộng (2015) .10 Hình 1.2 Mơ hình Madhu, R Mohan Kumar (2015) .11 Hình 1.3 Mơ hình Fauzia Jabeen & Kilani Ghoudi (2017) 12 Hình 1.4 Mơ hình đề xuất 13 Hình 2.1 Sơ đồ tổ chức TDC (Nguồn: Website TDC) 23 Hình 2.2 Biểu đồ tăng trưởng doanh thu, chi phí lợi nhuận TDC: 26 DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 cấu doanh thu hợp TDC (ĐVT: tỷ đồng Việt Nam) 25 Bảng 2.2 Báo cáo kết kinh doanh hợp (ĐVT: tỷ đồng Việt Nam) 25 Bảng 2.3 cấu lao động TDC 27 Bảng 2.4 cấu mẫu 30 Bảng 2.5 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 31 Bảng 2.6 thống kê tần suất 33 Bảng 2.7 Đánh giá xếp loại nhân viên qua năm (ĐVT: người) 33 Bảng 2.8 Tình hình nhân viên nghỉ việc qua năm (ĐVT: người) 34 Bảng 2.9 Kết hồi quy đa biến sau điều chỉnh 35 Bảng 2.10 Các tiêu chí đo lường mức độ thỏa mãn yếu tố cân sống công việc .37 Bảng 2.11 Các phong trào thể thao cơng ty tài trợ chi phí (ĐVT: người tham gia)38 Bảng 2.12 So sánh thời gian làm việc công ty TDC 39 Bảng 2.13 Quy định thời gian tác nghiệp nhân viên kinh doanh 40 Bảng 2.13 Các tiêu chí đo lường mức độ thỏa mãn yếu tố hội đào tạo phát triển thăng tiến .42 Bảng 2.14 Các chương trình đào tạo cà chi phí đào tạo gần (ĐVT: người tham gia) 42 Bảng 2.15 Các vị trí thăng tiến gần .43 Bảng 2.16 Các tiêu chí đo lường mức độ thỏa mãn với yếu tố Lãnh đạo 44 Bảng 2.17 Tiêu chuẩn Lãnh đạo TDC 45 Bảng 2.18 Các tiêu chí đo lường mức độ thỏa mãn yếu tố Đồng nghiệp 46 Bảng 2.19 Các hoạt động hàng năm công ty (ĐVT: số người tham gia) 46 Bảng 2.20 Các tiêu chí đo lường mức độ thỏa mãn với yếu tố Thu nhập 47 Bảng 2.21 Chính sách tiền lương nhân viên văn phòng (ĐVT: đồng) 48 Bảng 2.22 Tổng hợp số lượng nhân viên nâng bật lương hạn 49 Bảng 2.23 Tổng hợp phụ cấp TDC .49 Bảng 2.24 Tổng hợp mức thưởng theo đánh giá hàng năm TDC .50 Bảng 2.25 Số lượng thưởng 50 Bảng 2.26 Tổng quỹ thưởng 50 Bảng 2.27 Các phúc lợi TDC 52 Bảng 2.28 Các tiêu chí đo lường mức độ thỏa mãn với yếu tố Sự công nhận .53 Bảng 2.29 Các mức thưởng theo bình chọn tập thể .54 Bảng 2.30 Các tiêu chí đo lường mức độ thỏa mãn với yếu tố Môi trường làm việc 54 Bảng 3.1 Kết hồi quy đa biến sau điều chỉnh 63 Bảng 3.2 Chi phí thuê máy Photocopy 65 Bảng 3.3 Bảng mức thưởng theo thâm niên 66 Bảng 3.4 Các chương trình đào tạo cho nhân viên bán hàng .73 Bảng 3.5 Các chương trình đào tạo cho nhân viên văn phòng .73  Công ty thấy nổ lực đóng góp nhân viên + Cơng ty thấy vai trò tầm quan trọng nhân viên công việc Môi trường làm việc  Thời gian địa điểm làm việc phù hợp  sở vật chất nơi làm việc đầy đủ  Môi trường làm việc an tồn, thoải mái, vệ sinh  Khơng phải lo lắng việc việc làm III KẾT QUẢ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THANG ĐO CÁC YẾU TỐ THÀNH PHẦN CỦA CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CÔNG VIỆC ẢNH HƯỞNG SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC Câu hỏi thảo luận Kết quả: Đồng ý yếu tố thành phần chất lượng sống công việc nhằm gia tăng thỏa mãn công việc nhân viên là: (1) cân sống công việc, (2) hội đào tạo phát triển, (3) mối quan hệ đồng nghiệp, (4) hội thăng tiến, (5) lãnh đạo, (6) thu nhập, (7) công nhận, (8) môi trường làm việc Tuy nhiên, gộp hai yếu tố hội đào tạo phát triển hội thăng tiến thành yếu tố là: hội đào tạo phát triển thăng tiến Loại bỏ yếu tố động viên tinh thần yếu tố chủ động công việc khỏi mơ hình Kết xác định yếu tố chất lượng sống công việc nhằm gia tăng thỏa mãn công việc nhân viên Công ty TDC (1) cân sống công việc, (2) hội đào tạo phát triển thăng tiến, (3) mối quan hệ đồng nghiệp, (4) lãnh đạo, (5) thu nhập, (6) công nhận, (7) môi trường làm việc Câu hỏi thảo luận Kết sau thảo luận tác giả hiệu chỉnh, bổ sung biến biến quan sát sau: a Yếu tố hội đào tạo phát triển thăng tiến Hiệu chỉnh biến quan sát “Nhân viên hỗ trợ thời gian chi phí học nâng cáo trình độ” thành sát “Được tạo điều kiện học tập nâng cáo chuyên môn” Loại bỏ biến quan sát “Nhân viên huấn luyện kỹ trình làm việc” b Yếu tố Lãnh đạo Thêm 02 biến quan sát “Sự hỗ trợ động viên lãnh đạo” “Giao tiếp với cấp dưới” c Yếu tố Thu nhập Loại bỏ 02 biến quan sát “Sự phân phối thu nhập cơng bằng” “Chính sách lương, thưởng trợ cấp rõ ràng công khai” Từ điều chỉnh từ thảo luận làm sở để tác giả đưa câu hỏi khảo sát thức DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THẢO LUẬN, GÓP Ý KIẾN TT HỌ TÊN CHỨC VỤ Hồ Hoàn Thành P Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Quang Trưởng phòng Hành Nhân 10 11 12 13 14 Nguyễn Ngô Hướng Dương Võ Ngọc Hà Trần Anh Dũng Hà Thúc Duy Sang Trần Minh Trang Nguyễn Thị Tuyết Loan Lâm Thanh Toàn Trần Thị Hồng Ngân Lê Thị Lệ Thu Bùi Hữu Đạt Hồ Ngọc Sang Lê Tuấn Mạnh Trưởng phòng CSKH Nhân viên phụ trách tiền lương Nhân viên phụ trách nhân Trưởng Phòng Đầu tư Trợ lý Tổng GĐ Ban kiểm sốt Nhân viên phòng đầu tư Nhân viên phòng sản xuất kinh doanh Nhân viên phòng kế tốn tài Nhân viên phòng kỹ thuật xây dựng Nhân viên phòng CSKH Nhân viên phòng pháp chế PHỤ LỤC II BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính chào Anh/Chị, học viên cao học trường Đại Học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Hiện tơi nghiên cứu đề tài thạc sỹ: "Giải pháp cải thiện chất lượng sống công việc nhằm gia tăng thỏa mãn công việc nhân viên Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dương" Xin Anh/Chị vui lòng dành chút thời gian trả lời vào bảng câu hỏi đây, tất câu trả lời giá trị lớn nghiên cứu ý kiến Anh/Chị giữ bí mật tuyệt đối I Thơng tin cá nhân Anh/chị vui lòng trả lời số câu hỏi thơng tin cá nhân đây: Họ tên: Bộ phận cơng tác: Giới tính ☐Nam ☐Nữ Tuổi ☐Từ 18 – 30 tuổi ☐Từ 31 – 45 tuổi ☐Trên 45 tuổi Trình độ ☐Trung cấp ☐Cao đẳng ☐Đại học ☐Sau đại học Thâm niên công tác ☐Dưới năm ☐Từ – năm ☐Trên năm II Câu hỏi khảo sát Anh chị vui lòng đưa nhận định khái niệm nêu theo mức độ với quy ước sau: Hồn tồn khơng đồng ý Hoàn toàn đồng ý Trong tất câu khái niệm anh/chị vui lòng trả lời cách dánh dấu “X” vào lựa chọn anh/chị, Đánh giá mức độ Nội dung câu hỏi Stt Cân sống công việc Công việc anh/chị công ty không áp lực Khối lượng công việc anh/chị hợp lý Giờ làm việc công ty quy định hợp lý Anh/chị thời gian dành cho gia đình Anh/chị thời gian dành cho hoạt động cá 5 5 Chính sách đào tạo thăng tiến công ty công 5 nhân Anh/chị cân công việc với đời sốngnhân gia đình hội Đào tạo phát triển thăng tiến 10 Anh/chị đào tạo đầy đủ kỹ cần thiết cho công việc Anh/chị tạo điều kiện học tập nâng cao chuyên môn hội thăng tiến cho người lực Lãnh đạo 11 Lãnh đạo quan tâm cấp 12 Lãnh đạo hỗ trợ động viên nhân viên 13 Lãnh đạo đối xử công 14 Lãnh đạo lực 15 Lãnh đạo thường xuyên giao tiếp với cấp 16 Lãnh đạo ghi nhận đóng góp nhân viên Đồng nghiệp 17 Đồng nghiệp sẵn sàng giúp đỡ lẫn 18 Đồng nghiệp phối hợp tốt làm việc 19 Đồng nghiệp thân thiện 20 Đồng nghiệp đáng tin cậy Thu nhập 21 Lương phù hợp với lực đóng góp 22 Thưởng xứng đáng với hiệu làm việc 23 thể sống dựa vào thu nhập 24 Phụ cấp hợp lý Cơng ty thấy vai trò tầm quan trọng 5 5 Sự công nhận 25 nhân viên cơng việc Tất nhân viên điều kiện thuận lợi để đưa 26 định đề xuất ý tưởng khác Công ty thấy nổ lực đóng góp nhân 27 28 viên Công ty đặt niềm tin vào nhân viên Môi trường làm việc 29 Thời gian địa điểm làm việc phù hợp 30 sở vật chất nơi làm việc đầy đủ 31 Môi trường làm việc an toàn, thoải mái, vệ sinh 32 Không phải lo lắng việc việc làm Thỏa mãn chung 33 u thích cơng việc 34 Thỏa mãn với công ty 35 Sẽ gắn bó với cơng ty lâu dài Xin chân thành cảm ơn quý anh/chị PHỤ LỤC III KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG CRONBACH’S ALPHA Thang đo Cân sống công việc Cronbach's Alpha Số biến quan sát 0,798 Phân tích tương quan biến – tổng Trung bình Phương sai thang Hệ số tương quan Cronbach's Alpha thang đo đo loại biến biến – tổng loại biến loại biến CB1 23,9436 34,414 0,366 0,812 CB2 24,4513 35,228 0,399 0,800 CB3 23,3231 29,364 0,715 0,726 CB4 22,7333 33,331 0,542 0,769 CB5 23,0872 30,121 0,674 0,737 CB6 22,8718 30,535 0,646 0,744 Độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha) = 0,798 > 0,6 nên độ tin cậy thang đo đạt yêu cầu Các biến hệ số tương quan biến tổng (Item-Total Correlation) > 0,3 Tuy nhiên, xét hệ số Cronbach's Alpha if Item Deleted (Cronbach's Alpha loại biến) biến CB1 CB2 > 0,798 nên ta loại hai biến khỏi thang đo Cân sống cơng việc để thu thang đo độ tin cậy cao Thang đo hội đào tạo phát triển thăng tiến Cronbach's Alpha Số biến quan sát 0,850 Phân tích tương quan biến – tổng Trung bình thang đo Phương sai thang đo Hệ số tương Cronbach's Alpha loại biến loại biến quan biến – tổng loại biến ch1 14,4077 20,837 0,708 0,803 ch2 14,2615 19,493 0,799 0,762 ch3 14,3333 20,027 0,751 0,784 ch4 15,4205 22,606 0,520 0,882 Độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha) = 0,850 > 0,6 nên độ tin cậy thang đo đạt yêu cầu Các biến hệ số tương quan biến tổng (Item-Total Correlation) > 0,3 Riêng số Cronbach's Alpha if Item Deleted biến ch4 = 0,882 > 0,850 nên ta loại biến khỏi thang đo hội đào tạo phát triển thăng tiến Chỉ số Cronbach's Alpha if Item Deleted biến ch4 = 0,882 lớn nhiều so với độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha) 0,850 nên biến ch4 (Chính sách đào tạo thăng tiến công bằng) quan trọng yếu tố Đào tạo thăng tiến, tác giả phải loại bỏ biến để thu thang đo độ tin cậy lớn Thang đo lãnh đạo Cronbach's Alpha Số biến quan sát 0,872 Phân tích tương quan biến – tổng Trung bình thang đo Phương sai thang Hệ số tương Cronbach's loại biến đo loại biến quan biến – tổng loại biến LD1 21,2154 46,273 0,660 LD2 21,5538 45,217 0,655 LD3 21,0308 45,989 0,544 LD4 21,1538 43,852 0,699 LD5 21,1179 45,187 0,643 LD6 21,0308 41,783 0,857 Alpha 0,852 0,853 0,874 0,845 0,855 0,818 Độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha) = 0,872 > 0,6 nên thang đo đạt yêu cầu Các biến hệ số tương quan biến tổng (Item-Total Correlation) > 0,3 Chỉ số Cronbach's Alpha if Item Deleted biến LD3 = 0,874 > 0,872 không nhiều, việc bỏ biến quan sát không thu thang đo độ tin cậy lớn đáng kể, mặt khác thang đo đạt độ tin cậy cao biến LD3 biến quan trọng nên tác giả giữ biến quan sát thang đo yếu tố Lãnh đạo Thang đo đồng nghiệp Cronbach's Alpha Số biến quan sát 0,562 Phân tích tương quan biến – tổng Trung bình thang đo Phương sai thang Hệ số tương Cronbach's loại biến đo loại biến quan biến – tổng loại biến DN1 14,7692 14,127 0,370 DN2 14,2154 14,314 0,327 DN3 13,5744 16,153 0,321 DN4 13,6564 15,474 0,373 Alpha 0,470 0,510 0,511 0,471 Độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha) = 0,562 < 0,6 nên thang đo không đạt yêu cầu Ta loại bỏ yếu tố Đồng nghiệp khỏi mơ hình mơ hình hồi quy xác định mức độ quan trọng yếu tố thành phần chất lượng sống công việc ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc nhân viên Trên thực tế doanh nghiệp, yếu tố đồng nghiệp đóng vai trò quan trọng ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc nhân viên Tuy nhiên, nghiên cứu này, Độ tin cậy thang đo không đạt yêu cầu nên loại bỏ yếu tố Đồng nghiệp khỏi mơ hình hồi quy Thang đo thu nhập Cronbach's Alpha Số biến quan sát 0,841 Phân tích tương quan biến – tổng Trung bình thang đo Phương sai thang Hệ số tương Cronbach's loại biến đo loại biến quan biến – tổng loại biến TN1 13,3744 23,101 0,568 TN2 14,0103 19,732 0,740 TN3 13,7231 19,150 0,733 TN4 13,6615 19,782 0,665 Alpha 0,841 0,770 0,772 0,804 Độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha) = 0,841 > 0,6 nên thang đo đạt yêu cầu Các biến hệ số tương quan biến tổng (Item-Total Correlation) > 0,3 nên không cần loại biến khỏi thang đo Thang đo Sự công nhận Cronbach's Alpha Số biến quan sát 0,895 Phân tích tương quan biến – tổng Trung bình thang đo Phương sai thang Hệ số tương Cronbach's loại biến đo loại biến quan biến – tổng loại biến CN1 15,0000 19,876 0,786 CN2 15,1538 20,151 0,788 CN3 15,0974 19,202 0,823 CN4 15,3641 21,367 0,674 Alpha 0,857 0,857 0,843 0,898 Độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha) = 0,895 > 0,6 nên thang đo đạt yêu cầu Các biến hệ số tương quan biến tổng (Item-Total Correlation) > 0,3 Chỉ số Cronbach's Alpha if Item Deleted biến cd4 = 0,898 > 0,895 nên ta loại biến khỏi thang đo Sự công nhận Mặc dù số Cronbach's Alpha if Item Deleted biến CN4 = 0,898 lớn 0,895 khơng nhiều, nhiên để thu thang đo độ tin cậy lớn hơn, ta buộc phải loại biến CN4 (công ty đặt niềm tin vào nhân viên) dù biết biến quan trọng yếu tố Sự công nhận Thang đo mội trường làm việc Cronbach's Alpha Số biến quan sát 0,843 Phân tích tương quan biến – tổng Trung bình thang đo Phương sai thang Hệ số tương Cronbach's loại biến đo loại biến quan biến – tổng loại biến MT1 13,5436 18,188 0,712 MT2 13,7487 18,498 0,738 MT3 13,1436 20,567 0,575 MT4 13,3641 18,872 0,695 Alpha 0,787 0,776 0,845 0,794 Độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha) = 0,843 > 0,6 nên thang đo đạt yêu cầu Các biến hệ số tương quan biến tổng (Item-Total Correlation) > 0,3 Chỉ số Cronbach's Alpha if Item Deleted biến MT3 = 0,845 > 0,843 nên ta loại biến khỏi thang đo Điều kiện làm việc Mặc dù Chỉ số Cronbach's Alpha if Item Deleted biến MT3 = 0,845 lớn 0,843 không nhiều, nhiên để thu thang đo độ tin cậy lớn hơn, ta buộc phải loại biến MT3 (Môi trường làm việc an toàn, thoải mái, vệ sinh) dù biết biến quan trọng yếu tố Điều kiện làm việc Thang đo thỏa mãn công việc Cronbach's Alpha Số biến quan sát 0,905 Phân tích tương quan biến – tổng Trung bình thang Phương sai thang Hệ số tương Cronbach's đo loại biến đo loại biến quan biến – tổng loại biến TM1 9,0615 5,295 0,946 TM2 9,9333 5,898 0,812 TM3 8,6154 7,836 0,712 Alpha 0,739 0,865 0,946 Độ tin cậy thang đo (Cronbach's Alpha) = 0,905 > 0,6 nên thang đo đạt yêu cầu Các biến hệ số tương quan biến tổng (Item-Total Correlation) > 0,3 Riêng số Cronbach's Alpha if Item Deleted biến TM3 = 0,946 > 0,905 nên phải loại biến khỏi thang đo Sự thỏa mãn chung công việc Tuy nhiên, thang đo thỏa mãn cơng việc biến qn sát ta loại hl3 khỏi thang đo biến quan sát ít, mặt khác số Cronbach's Alpha cao (0,905) biến quan sát TM3 (sự gắn bó lâu dài với cơng ty) biến quan sát quan trọng nên tác giả định giữ lại biến quan sát thang đo PHỤ LỤC IV PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA - Nhân tố độc lập: Từ liệu sau kiểm định độ tin cậy thang đo tác giả tiến hành phân tích khám phá nhân tố SPSS 20 yếu tố độc lập, thu kết sau: Bảng 2.7 Ki m định KMO Bartlett nhân tố độc lập Kiểm định KMO Bartlett Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig 0,872 3008.811 253 0,000 Bảng 2.8 Ma trận xoay nhân tố Nhân tố LD6 LD4 LD2 LD1 LD5 LD3 CB5 CB6 CB3 CB4 TN3 TN2 TN4 TN1 CN2 CN1 CN3 ch3 ch2 ch1 MT1 MT2 MT4 0.894 0.759 0.743 0.728 0.658 0.627 0.791 0.767 0.737 0.698 0.839 0.819 0.775 0.504 0.831 0.822 0.793 0.919 0.909 0.649 0.835 0.778 0.650 Kết phân tích cho thấy hệ số KMO = 0,872 đáp ứng tiêu chuẩn 0,5≤KMO≤1, kiểm định Bartlett p-value = 0,000 < 0,05, tác giả bác bỏ giả thuyết nhân tố khơng tương quan với tổng thể, phương sai trích 73,865% lớn 50%, giá trị eigenvalue 1,135 rút trích nhân tố, biến quan sát đưa vào phân tích hình thành nhân tố Như sử dụng phân tích khám phá nhân tố phù hợp với liệu nghiên cứu ý nghĩa Ở bảng ma trận xoay nhân tố tác giả loại bỏ các biến Factor loading < 0,5, biến trích thành nhóm nhân tố sau:  Nhóm bao gồm: LD1, LD2, LD4, LD5, LD6 gọi chung “Lãnh đạo”  Nhóm bao gồm: CBV3, CB4, CB5, CB6 gọi chung “Cân sống cơng việc”  Nhóm bao gồm: TN2, TN3, TN4, gọi chung “Thu nhập”  Nhóm bao gồm: CN1, CN2, CN3 gọi chung “Sự cơng nhận”  Nhóm bao gồm: CH1, CH2, CH3 gọi chung “Cơ hội đào tạo phát triển thăng tiến”  Nhóm bao gồm: MT1, MT2, MT4 gọi chung “Môi trường làm việc” - Nhân tố phụ thuộc Bảng 2.9 KMO and Bartlett's Test nhân tố phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 0,500 Approx Chi-Square 315,871 Bartlett's Test of Sphericity df Sig 0,000 Bảng 2.10 Tổng phương sai trích biến phụ thuộc Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Total % of Variance Cumulative % Variance % 1,898 94,894 94,894 1,898 94,894 94,894 0,102 5,106 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Kết phân tích EFA từ liệu nghiên cứu với biến phụ thuộc “sự thỏa mãn chung” hình thành nhân tố, hệ số KMO = 0,5, kiểm định Bartlett Sig 0,000 0,5 cho thấy kết phân tích mơ hình ý nghĩa thực tiễn giải thích thực tiễn khoảng 54,4% Bảng 2.11 Kết uả phân tích hồi uy đa biến Mơ hình Hệ số B chưa Hệ số chuẩn t Sig Đa cộng tuyến chuẩn hóa hóa B Sai số chuẩn Beta Hệ số Tolerance (Hằng số) -0,19 0,318 -0,597 0,551 LD 0,121 0,060 0,117 2,023 0,044 0,698 CB 0,206 0,069 0,193 2,982 0,003 0,563 TN 0,107 0,051 0,123 2,101 0,037 0,691 CN 0,211 0,058 0,232 3,655 0,000 0,581 CH 0,065 0,044 0,081 1,483 0,140 0,559 MT 0,237 0,060 0,256 3,947 0,000 0,793 a Biến phụ thuộc: TM VIF 1,432 1,775 1,448 1,721 1,790 1,261 Hệ số phóng đại phương sai biến (giá trị VIF) nhỏ 10, kết luận khơng tượng đa cộng tuyến mơ hình Giá trị sig biến CH =0,14 > 0,05 nên loại biến chạy lại mơ hình Kết sau: Bảng 2.12 Kết uả hồi uy đa biến sau hi điều chỉnh Mơ hình Hệ số B chưa Hệ số chuẩn t Sig Đa cộng tuyến chuẩn hóa hóa B Sai số Beta Hệ số VIF chuẩn Tolerance (Constant) -0,067 0,308 -0,218 0,828 LD 0,135 0,059 0,130 2,266 0,025 0,714 1,400 CB 0,221 0,069 0,207 3,222 0,001 0,576 1,737 TN 0,108 0,051 0,123 2,104 0,037 0,691 1,448 CN 0,229 0,057 0,252 4,040 0,000 0,607 1,646 MT 0,236 0,060 0,255 3,914 0,000 0,559 1,790 Phương trình thành phần chất lượng sống công việc ảnh hưởng đến thỏa mãn công việc nhân viên Công ty CP Kinh doanh phát triển Bình Dương sau: TM = 0,130 LD + 0,207 CB + 0,123 TN + 0,252 CN + 0,255 MT Hay Sự thỏa mãn = 0,130 Lãnh đạo + 0,207 Cân sống công việc + 0,123 Thu nhập + 0,252 Sự công nhận + 0,255 Môi trường làm việc ... 60 GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CÔNG VIỆC NHẰM GIA TĂNG SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG 60 3.1 Cơ sở xây dựng giải. .. DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHẠM DUY GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CÔNG VIỆC NHẰM GIA TĂNG SỰ THỎA MÃN TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN... Chính thế, tơi định chọn đề tài: Giải pháp cải thiện chất lượng sống công việc nhằm gia tăng thỏa mãn công việc nhân viên Công ty Cổ phần Kinh doanh Phát triển Bình Dương để làm luận văn tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp cải thiện chất lượng cuộc sống công việc nhằm gia tăng sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần kinh doanh và phát triển bình dương , Giải pháp cải thiện chất lượng cuộc sống công việc nhằm gia tăng sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên tại công ty cổ phần kinh doanh và phát triển bình dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay