Yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại việt nam

75 6 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THỊ AN YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính–Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ HẢI LÝ TP Hồ Chí Minh – 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH DƯƠNG THỊ AN YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài chính–Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN THỊ HẢI LÝ TP Hồ Chí Minh – 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam kết luận văn này: “Yếu tố tác động đến khả sinh lời Ngân hàng thương mại Việt Nam” nghiên cứu riêng cá nhân tơi Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà khơng trích dẫn Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam kết tồn nội dung luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác TP Hồ Chí Minh, ngày tháng Dương Thị An 2018 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC BẢNG BIỂU CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học đề tài 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ BẰNG CHỨNG THỰC NGHIỆM 2.1 Cơ sở lý luận khả sinh lời NHTM 2.1.1 Các số đo lường khả sinh lời NHTM 2.1.1.1 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) 2.1.1.2 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hửu (ROE) 2.1.1.3 Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên (NIM) 2.2 Các yếu tố tác động khả sinh lời NHTM 2.2.1 Các yếu tố nội ngân hàng 2.2.1.1 An toàn vốn 2.2.1.2 Chất lượng tài sản 2.2.1.3 Hiệu quản lý 2.2.1.4 Thanh khoản 2.2.2 Yếu tố kinh tế vĩ mô 2.2.2.1 Tăng trưởng kinh tế (GDP) 2.2.2.2 Tỷ lệ lạm phát 2.3 Các nghiên cứu thực nghiệm 10 2.3.1 Các nghiên cứu thực nghiệm tính sở hữu 10 2.3.2 Các nghiên cứu nước khả sinh lời Ngân hàng 12 2.3.3 Các nghiên cứu nước khả sinh lời Ngân hàng 17 TÓM TẮT CHƯƠNG II 18 CHƯƠNG 3: DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DÙNG TRONG NGHIÊN CỨU 19 3.1 Dữ liệu nghiên cứu 19 3.2 Nguồn thu thập số liệu 19 3.3 Mơ hình nghiên cứu 19 3.4 Phương pháp phân tích 20 3.5 Mô tả biến 21 3.6 Trình tự thực mơ hình hồi quy 22 TÓM TẮT CHƯƠNG 23 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 24 4.1 Bảng thống kê mô tả 24 4.2 Ma trận hệ số tương quan 25 4.3 Kiểm định khuyết tật cho mô hình 25 4.4 Kết mơ hình hồi quy (1) – khơng xét đến tính sở hữu 30 4.5 Kết mơ hình hồi quy (2) - có xét đến tính sở hữu 33 TÓM TẮT CHƯƠNG 37 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH NH TMCP TRONG MẪU NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 2: TỔNG HỢP DỮ LIỆU CÁC NGÂN HÀNG TMCP TRONG MẪU NGHIÊN CỨU PHỤ LỤC 3: MƠ HÌNH HỒI QUY DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần ROA Lợi nhuận tổng tài sản ROE Lợi nhuận vốn chủ sở hữu NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên CA An toàn vốn AQ Chất lượng tài sản ME Hiệu quản lý LM Thanh khoản GDP Tổng sản phẩm quốc nội INF Tỷ lệ lạm phát DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Bảng mô tả biến nghiên cứu Bảng 4.1 Bảng thống kê mô tả cho biến ROA, ROE, NIM Bảng 4.2 Ma trận hệ số tương quan biến độc lập Bảng 4.3 Bảng kiểm định VIF cho biến ROA, ROE, NIM Bảng 4.4 Kết kiểm định Hausm Bảng 4.5 Kết kiểm định phương sai thay đổi Bảng 4.6 Kết kiểm định tự tương quan Bảng 4.7 Kết mơ hình hồi quy GLS Bảng 4.7 Kết mơ hình hồi quy GLS CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Các Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò quan trọng tăng trưởng kinh tế Quốc gia, vừa đóng vai trò nguồn cấp tín dụng, vừa đóng vai trò nhà đầu tư để thúc đẩy kinh tế phát triển Thơng qua chức trung gian tài NHTM đóng vai trò quan trọng việc phân bổ hiệu nguồn lực Quốc gia cách huy động nguồn lực cho hoạt động sản xuất, cung cấp vốn từ thành phần kinh tế thừa vốn đến thành phần kinh tế thiếu vốn Đồng thời NHTM đóng vai trò cơng cụ để Ngân hàng nhà nước điều tiết sách tiền tệ Quốc gia Đó lý Chính phủ điều tiết ngành ngân hàng thông qua Ngân hàng trung ương để thúc đẩy hệ thống ngân hàng ổn định hoạt động hiệu quả, tránh khủng hoảng ngân hàng, bảo vệ người gửi tiền kinh tế Nếu hiệu hoạt động ngân hàng ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng phát triển kinh tế, dẫn đến khủng hoảng Một cách đo lường đánh giá kết tài NHTM khả sinh lời Khả sinh lời tảng quan trọng giúp nhà quản trị ngân hàng đánh giá lực ngân hàng việc tối đa hóa lợi nhuận tổng tài sản hay đồng vốn đầu tư, từ đưa sách hoạt động, đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm để kinh doanh đạt hiệu Vì vậy, việc đánh giá khả sinh lời NHTM xem xét yếu tố ảnh hưởng đề tài không mới, quan tâm nhà nghiên cứu nhà quản trị điều hành hoạt động Ngân hàng Cho tới giới có nhiều nghiên cứu thực nghiệm khả sinh lời dựa việc xem xét ảnh hưởng yếu tố nội ngân hàng yếu tố kinh tế vĩ mô đến khả sinh lời ngân hàng, thực phạm vi Quốc gia hay nhiều Quốc gia Các yếu tố nội ngân hàng bị ảnh hưởng định nội quản lý hội đồng quản trị, yếu tố kinh tế vĩ mô GDP, tỷ lệ lạm phát nằm ngồi tầm kiểm sốt Ngân hàng Nghiên cứu Aburime (2005), Al-Tatimi (2010) kết luận khả sinh lời Ngân hàng bị tác động yếu tố nội ngân hàng yếu tố kinh tế vĩ mô Nghiên cứu Ongore (2011) cho thấy khả sinh lời Ngân hàng bị ảnh hưởng tính sở hữu Xuất phát từ lý tầm quan trọng việc phải đẩy mạnh khả cạnh tranh nâng cao khả sinh lời hệ thống NHTM Việt Nam, tác giả chọn thực đề tài “Yếu tố tác động đến khả sinh lời Ngân hàng thương mại Việt Nam” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả sinh lời NHTM Việt Nam giai đoạn 2007-2017 Bao gồm yếu tộ nội ngân hàng: chất lượng tài sản, tính khoản, hệ số an toàn vốn, hiệu quản lý; yếu tố vĩ mô: GDP, tỷ lệ lạm phát; tính sở hữu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Yếu tố tác động đến khả sinh lời NHTM Việt Nam? - Các yếu tố tác động đến khả sinh lời NHTM Việt Nam? 1.4 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp định lượng, cụ thể mơ hình hiệu ứng tác động ngẫu nhiên (REM) mơ hình bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) để xác định yếu tố yếu tố xem xét tác động đến khả sinh lời NHTM Việt Nam 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố tác động khả sinh lời NHTM Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: 29 NHTM Việt Nam - Thời gian nghiên cứu: 2007-2017 1.6 Ý nghĩa khoa học đề tài Đề tài chứng khoa học thực nghiệm đánh giá yếu tố tác động khả sinh lời NHTM Việt Nam Giúp nhà quản trị Ngân hàng xây dựng đưa chiến lược để nâng cao khả sinh lời, thúc đẩy Ngân hàng phát triển bền vững hoạt động hiệu 1.7 Kết cấu đề tài Đề tài gồm có Chương: - Chương 1: Giới thiệu - Chương 2: Cơ sở lý thuyết chứng thực nghiệm - Chương 3: Dữ liệu nghiên cứu phương pháp phân tích dùng nghiên cứu - Chương 4: Kết nghiên cứu - Chương 5: Kết luận ABB 2010 1.31 10.66 4.13 1.17 12.24 83.84 36.92 6.42 9.21 ABB 2009 1.18 6.94 3.79 1.46 16.93 84.93 37.19 5.32 6.73 ABB 2008 0.37 1.26 1.97 4.18 29.31 96.76 14.75 5.73 23.12 ABB 2007 0.94 6.52 3.41 1.51 14.44 100.65 38.37 7.11 8.33 SGB 2017 0.26 1.60 3.58 16.03 94.20 7.23 6.81 3.53 SGB 2016 0.73 3.97 3.82 2.63 18.45 87.73 18.97 6.21 2.71 SGB 2015 0.24 1.27 4.17 1.88 19.11 87.66 6.16 6.68 0.62 SGB 2014 1.14 5.19 5.01 2.08 22.03 94.06 22.79 5.98 4.09 SGB 2013 1.18 4.94 5.24 2.24 23.84 97.83 22.59 5.42 6.59 SGB 2012 2.00 8.40 7.19 2.93 23.83 102.87 28.26 5.25 9.09 SGB 2011 1.98 9.20 5.96 4.27 21.51 122.58 32.92 6.24 18.68 SGB 2010 4.73 22.55 4.53 1.71 20.97 113.70 65.67 6.42 9.21 SGB 2009 1.77 10.86 4.88 0.56 16.29 113.19 35.97 5.32 6.73 SGB 2008 1.44 10.97 3.14 0.33 13.12 109.49 37.79 5.73 23.12 SGB 2007 1.67 11.91 4.67 0.23 14.06 112.90 41.75 7.11 8.33 MSB 2017 0.11 0.89 1.90 12.23 62.95 3.76 6.81 3.53 MSB 2016 0.15 1.03 2.71 2.36 14.69 60.20 3.68 6.21 2.71 MSB 2015 0.11 0.85 1.84 3.41 13.05 43.90 4.66 6.68 0.62 MSB 2014 0.14 1.51 1.40 5.16 9.05 36.33 6.11 5.98 4.09 MSB 2013 0.31 3.50 1.82 2.71 8.79 40.73 13.65 5.42 6.59 MSB 2012 0.21 2.49 2.08 2.65 8.27 47.31 8.64 5.25 9.09 MSB 2011 0.70 8.39 1.62 2.27 8.31 60.02 33.05 6.24 18.68 MSB 2010 1.00 18.29 2.53 1.87 5.49 64.82 44.85 6.42 9.21 MSB 2009 1.21 21.75 2.78 0.63 5.56 78.85 46.14 5.32 6.73 MSB 2008 0.97 16.90 3.00 1.49 5.74 78.83 39.44 5.73 23.12 MSB 2007 0.98 9.18 2.78 2.08 10.72 88.12 39.62 7.11 8.33 PGB 2017 0.22 1.81 3.08 12.15 92.64 6.34 6.81 3.53 PGB 2016 0.49 3.51 2.98 2.47 14.08 94.87 15.80 6.21 2.71 PGB 2015 0.17 1.21 2.76 2.75 13.66 93.12 5.46 6.68 0.62 PGB 2014 0.51 3.92 2.74 2.48 12.95 79.62 17.45 5.98 4.09 PGB 2013 0.15 1.19 2.59 2.84 12.90 98.69 5.39 5.42 6.59 PGB 2012 1.25 7.51 5.72 8.44 16.59 109.22 20.71 5.25 9.09 PGB 2011 2.54 17.22 7.15 2.06 14.74 109.18 38.15 6.24 18.68 PGB 2010 1.34 10.07 4.27 1.42 13.27 100.71 32.94 6.42 9.21 PGB 2009 1.68 16.00 3.93 1.23 10.50 90.20 40.47 5.32 6.73 PGB 2008 1.06 6.39 2.95 1.42 16.59 106.75 31.26 5.73 23.12 PGB 2007 0.87 7.53 3.63 11.61 145.87 48.51 7.11 8.33 DAB 2017 6.81 3.53 DAB 2016 6.21 2.71 DAB 2015 -1.59 -27.31 6.68 0.62 DAB 2014 0.03 0.48 2.21 3.76 6.48 65.74 1.24 5.98 4.09 DAB 2013 0.44 5.58 3.66 3.99 7.86 80.13 12.94 5.42 6.59 DAB 2012 0.83 9.46 4.53 3.95 8.81 97.96 20.74 5.25 9.09 DAB 2011 1.44 16.29 5.14 1.69 8.87 120.18 33.26 6.24 18.68 DAB 2010 1.18 12.16 3.39 1.60 9.70 120.55 34.17 6.42 9.21 DAB 2009 1.38 13.99 3.38 1.33 9.88 121.58 35.32 5.32 6.73 DAB 2008 1.55 15.33 3.34 2.55 10.13 109.97 36.42 5.73 23.12 DAB 2007 1.21 10.29 3.02 0.44 11.77 123.46 39.08 7.11 8.33 NAB 2017 0.44 6.52 2.68 0.07 6.74 89.07 14.21 6.81 3.53 NAB 2016 0.08 0.96 3.30 8.01 69.39 2.51 6.21 2.71 NAB 2015 0.55 5.69 2.93 0.91 9.63 84.83 17.91 6.68 0.62 NAB 2014 0.50 5.62 2.28 1.40 8.93 81.08 23.88 5.98 4.09 NAB 2013 0.47 4.14 2.12 1.48 11.32 84.02 19.93 5.42 6.59 NAB 2012 1.13 5.51 3.44 2.48 20.47 77.67 28.32 5.25 9.09 NAB 2011 1.27 7.63 3.88 2.55 16.69 40.92 6.24 18.68 NAB 2010 0.96 6.37 2.60 2.18 14.99 90.76 34.66 6.42 9.21 NAB 2009 0.51 4.21 2.87 1.71 12.22 110.81 25.53 5.32 6.73 NAB 2008 0.16 0.75 2.21 2.56 21.88 109.28 6.74 5.73 23.12 NAB 2007 1.43 11.27 3.89 1.64 12.72 96.03 37.97 7.11 8.33 TPB 2017 0.78 14.43 2.96 1.10 5.38 89.26 26.69 6.81 3.53 TPB 2016 0.53 9.95 2.46 0.75 5.37 83.94 24.48 6.21 2.71 TPB 2015 0.74 11.71 2.33 0.81 6.30 70.82 36.15 6.68 0.62 TPB 2014 1.04 12.65 2.46 1.22 8.23 90.83 46.54 5.98 4.09 TPB 2013 1.19 10.31 2.71 2.33 11.53 82.40 42.89 5.42 6.59 TPB 2012 0.77 3.51 1.60 3.66 21.95 64.62 22.61 5.25 9.09 TPB 2011 -5.51 -82.00 -0.89 0.67 6.72 57.74 6.24 18.68 TPB 2010 0.77 5.06 1.72 0.02 15.31 68.22 35.22 6.42 9.21 TPB 2009 1.19 7.83 3.76 15.27 74.97 41.46 5.32 6.73 TPB 2008 2.09 4.95 11.25 42.20 23.50 41.90 5.73 23.12 TPB 2007 7.11 8.33 OCB 2017 0.97 13.30 3.48 7.28 89.80 29.99 6.81 3.53 OCB 2016 0.61 8.20 3.11 7.39 88.65 20.81 6.21 2.71 OCB 2015 0.42 4.96 3.21 2.32 8.55 93.04 14.67 6.68 0.62 OCB 2014 0.56 5.49 3.24 3.89 10.28 88.54 17.84 5.98 4.09 OCB 2013 0.74 6.09 4.74 2.91 12.09 104.49 19.64 5.42 6.59 OCB 2012 0.84 6.02 5.25 2.38 13.93 110.84 21.56 5.25 9.09 OCB 2011 1.19 8.07 4.58 2.79 14.75 139.60 33.58 6.24 18.68 OCB 2010 1.55 9.70 4.36 2.05 15.95 132.15 43.36 6.42 9.21 OCB 2009 1.63 8.85 4.61 2.64 18.37 125.56 38.50 5.32 6.73 OCB 2008 0.64 4.09 2.63 2.87 15.76 125.48 20.06 5.73 23.12 OCB 2007 1.43 10.19 4.42 1.41 14.08 130.21 41.31 7.11 8.33 SAB 2017 0.24 4.94 1.89 4.94 87.36 13.88 6.81 3.53 SAB 2016 0.11 1.99 2.12 5.69 81.03 6.10 6.21 2.71 SAB 2015 0.11 1.59 1.52 6.81 74.43 7.80 6.68 0.62 SAB 2014 0.11 1.53 1.00 2.79 7.09 70.10 7.96 5.98 4.09 SAB 2013 0.19 2.65 1.25 6.30 7.17 56.44 14.11 5.42 6.59 SAB 2012 0.07 0.94 1.43 2.97 7.44 51.61 4.51 5.25 9.09 SAB 2011 0.12 2.28 1.17 2.75 5.48 56.22 15.49 6.24 18.68 SAB 2010 1.14 10.95 2.86 2.14 10.40 86.34 43.71 6.42 9.21 SAB 2009 1.50 8.39 3.09 2.47 17.91 76.66 48.45 5.32 6.73 SAB 2008 1.43 7.69 2.97 2.06 18.59 87.42 47.46 5.73 23.12 SAB 2007 1.14 8.88 2.84 0.27 12.83 102.33 54.11 7.11 8.33 VAB 2017 0.15 2.40 2.02 0.58 6.39 9.99 6.81 3.53 2.97 98.54 VAB 2016 0.16 2.47 1.84 6.54 93.21 10.42 6.21 2.71 VAB 2015 0.20 2.09 3.34 2.26 9.36 82.00 9.36 6.68 0.62 VAB 2014 0.13 1.31 1.54 2.33 10.22 79.04 11.30 5.98 4.09 VAB 2013 0.22 1.68 2.36 13.27 75.42 13.37 5.42 6.59 VAB 2012 0.67 4.64 1.84 14.36 84.64 30.59 5.25 9.09 VAB 2011 1.10 6.94 2.77 15.88 157.16 37.92 6.24 18.68 VAB 2010 1.11 7.85 3.33 2.52 14.10 139.35 36.44 6.42 9.21 VAB 2009 1.33 12.25 3.27 1.31 10.84 110.27 38.11 5.32 6.73 VAB 2008 0.70 5.01 2.39 1.80 14.02 88.26 25.39 5.73 23.12 VAB 2007 1.55 11.05 3.06 14.02 125.48 47.45 7.11 8.33 BAB 2017 0.66 9.45 2.10 6.95 86.53 33.70 6.81 3.53 BAB 2016 0.66 8.62 2.05 0.81 7.65 80.56 35.88 6.21 2.71 BAB 2015 0.60 7.59 1.96 0.87 7.90 78.03 31.56 6.68 0.62 BAB 2014 0.48 6.65 2.27 2.15 7.21 77.92 23.37 5.98 4.09 BAB 2013 0.38 5.81 3.43 2.32 6.58 68.96 14.76 5.42 6.59 BAB 2012 0.10 1.10 2.84 9.33 75.98 4.54 5.25 9.09 BAB 2011 0.59 4.69 5.92 12.61 178.93 24.73 6.24 18.68 BAB 2010 6.42 9.21 BAB 2009 0.99 5.89 0.18 5.32 6.73 BAB 2008 1.12 6.04 0.63 5.73 23.12 BAB 2007 0.96 9.99 7.11 8.33 HSBC 2017 2.03 15.90 3.51 0.88 12.74 52.90 42.37 6.81 3.53 HSBC 2016 2.03 13.55 3.31 1.32 14.95 57.02 38.85 6.21 2.71 HSBC 2015 1.29 9.36 3.34 1.84 13.83 46.73 26.63 6.68 0.62 HSBC 2014 0.97 7.91 3.71 2.89 12.21 49.80 23.45 5.98 4.09 HSBC 2013 1.57 15.81 3.94 3.38 9.94 62.36 27.61 5.42 6.59 HSBC 2012 2.12 22.64 5.12 9.37 70.92 34.75 5.25 9.09 HSBC 2011 2.75 27.12 5.81 10.13 57.54 36.36 6.24 18.68 HSBC 2010 2.19 23.76 4.33 9.20 68.64 35.31 6.42 9.21 HSBC 2009 2.04 18.78 6.55 10.84 50.73 31.05 5.32 6.73 HSBC 2008 5.73 23.12 HSBC 2007 7.11 8.33 IVB 2017 1.32 9.80 1.78 13.43 82.31 47.18 6.81 3.53 IVB 2016 1.08 7.93 2.22 13.66 83.83 46.49 6.21 2.71 IVB 2015 0.56 3.14 2.99 3.99 17.84 74.35 18.76 6.68 0.62 IVB 2014 1.31 6.68 2.95 1.21 19.57 84.33 43.16 5.98 4.09 IVB 2013 1.24 5.96 6.13 2.49 20.78 92.20 36.31 5.42 6.59 IVB 2012 1.09 6.28 3.30 17.39 91.75 33.33 5.25 9.09 IVB 2011 1.75 9.73 3.41 1.62 18.04 121.92 44.67 6.24 18.68 IVB 2010 1.22 7.12 2.86 0.18 17.12 129.10 42.97 6.42 9.21 IVB 2009 1.60 7.04 3.23 0.38 22.80 113.02 38.10 5.32 6.73 IVB 2008 2.26 13.95 3.76 0.45 16.21 95.44 49.72 5.73 23.12 IVB 2007 1.95 15.96 6.15 0.03 12.19 88.93 52.41 7.11 8.33 PHỤ LỤC : CHẠY MƠ HÌNH A MƠ HÌNH 1 BIẾN ROA  Mơ hình OLS_ROA  Mơ hình FEM_ROA  Mơ hình REM_ROA BIẾN ROE  Mơ hình OLS_ROE  Mơ hình FEM_ROE  Mơ hình REM_ROE BIẾN NIM  Mơ hình OLS_NIM  Mơ hình FEM_NIM  Mơ hình REM_NIM B MƠ HÌNH BIẾN ROA  Mơ hình OLS_ROA Source SS df MS Model Residual 70.7067581 33.7741455 271 11.7844597 124627843 Total 104.480904 277 377187378 ROA Coef AQ CA LM ME GDP INF _cons -.0274898 0212466 0001439 0340581 -.2319834 -.0049309 1.297119 Std Err .0156458 0049644 0010288 0018584 0197323 0037931 0837798 Number of obs F( 6, 271) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t P>|t| -1.76 4.28 0.14 18.33 -11.76 -1.30 15.48 0.080 0.000 0.889 0.000 0.000 0.195 0.000 = = = = = = 278 94.56 0.0000 0.6767 0.6696 35303 [95% Conf Interval] -.0582926 0114729 -.0018816 0303993 -.2708315 -.0123986 1.132177 003313 0310203 0021695 0377169 -.1931353 0025369 1.462061  Mơ hình FEM_ROA Fixed-effects (within) regression Group variable: NH Number of obs Number of groups = = 278 29 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.6 11 within = 0.7190 between = 0.0168 overall = 0.4264 corr(u_i, Xb) F(6,243) Prob > F = -0.3366 ROA Coef AQ CA LM ME GDP INF _cons 0097042 0216139 0001541 0340181 -.0285961 -.0004939 0193749 0147017 0059033 0011426 0018013 03343 0033162 214166 sigma_u sigma_e rho 44796958 29055179 70388914 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(28, 243) = t P>|t| = = 0.66 3.66 0.13 18.89 -0.86 -0.15 0.09 5.61 0.510 0.000 0.893 0.000 0.393 0.882 0.928 103.62 0.0000 [95% Conf Interval] -.0192547 0099858 -.0020966 03047 -.0944456 -.007026 -.4024838 0386632 0332421 0024048 0375663 0372535 0060383 4412336 Prob > F = 0.0000  Mơ hình REM_ROA Random-effects GLS regression Group variable: NH Number of obs Number of groups = = 278 29 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.6 11 within = 0.6921 between = 0.5746 overall = 0.6634 corr(u_i, X) Wald chi2(6) Prob > chi2 = (assumed) ROA Coef AQ CA LM ME GDP INF _cons -.0172369 0182751 -.0004366 0339781 -.1789839 -.0034197 1.03404 0146066 005548 0010979 0018208 0233395 0034341 1270517 sigma_u sigma_e rho 16721843 29055179 24881134 (fraction of variance due to u_i) Std Err z -1.18 3.29 -0.40 18.66 -7.67 -1.00 8.14 P>|z| 0.238 0.001 0.691 0.000 0.000 0.319 0.000 = = 576.39 0.0000 [95% Conf Interval] -.0458653 0074011 -.0025884 0304095 -.2247284 -.0101504 7850235 0113915 0291491 0017152 0375468 -.1332393 0033109 1.283057 BIẾN ROE  Mơ hình OLS_ROE Source SS df MS Model Residual 6630.50173 3371.34782 1105.08362 271 12.4403978 Total 10001.8495 277 36.1077601 ROE Coef AQ CA LM ME GDP INF _cons -.0500098 -.586251 0132572 343214 -.7322402 0665298 9.383378 Std Err .1563177 0495993 0102792 0185678 1971458 0378973 8370456 t -0.32 -11.82 1.29 18.48 -3.71 1.76 11.21 Number of obs F( 6, 271) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.749 0.000 0.198 0.000 0.000 0.080 0.000 = = = = = = 278 88.83 0.0000 0.6629 0.6555 3.5271 [95% Conf Interval] -.3577612 -.6839 -.0069801 3066585 -1.120372 -.0080807 7.735439 2577416 -.4886021 0334945 3797694 -.3441082 1411403 11.03132  Mơ hình FEM_ROE Fixed-effects (within) regression Group variable: NH Number of obs Number of groups = = 278 29 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.6 11 within = 0.7011 between = 0.4191 overall = 0.6252 corr(u_i, Xb) F(6,243) Prob > F = 0.0625 ROE Coef AQ CA LM ME GDP INF _cons 0728326 -.4797406 0156606 3173247 -.174766 0731344 5.332548 1388803 0557658 0107938 0170161 315799 0313266 2.023135 sigma_u sigma_e rho 2.8274319 2.7447187 51484076 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err t P>|t| = = 0.52 -8.60 1.45 18.65 -0.55 2.33 2.64 F(28, 243) = 0.600 0.000 0.148 0.000 0.580 0.020 0.009 94.98 0.0000 [95% Conf Interval] -.2007303 -.5895866 -.0056008 2838068 -.7968188 0114281 1.347429 7.30 3463954 -.3698946 036922 3508426 4472867 1348408 9.317668 Prob > F = 0.0000  Mơ hình REM_ROE Random-effects GLS regression Group variable: NH Number of obs Number of groups = = 278 29 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.6 11 within = 0.6981 between = 0.5839 overall = 0.6600 corr(u_i, X) Wald chi2(6) Prob > chi2 = (assumed) ROE Coef Std Err z AQ CA LM ME GDP INF _cons 0008765 -.5151 0124401 3222212 -.5935859 0670692 8.292798 1330361 0520119 0102053 0166361 2326914 0310028 1.367379 sigma_u sigma_e rho 2.2339795 2.7447187 39848343 (fraction of variance due to u_i) 0.01 -9.90 1.22 19.37 -2.55 2.16 6.06 P>|z| 0.995 0.000 0.223 0.000 0.011 0.031 0.000 = = 596.88 0.0000 [95% Conf Interval] -.2598694 -.6170415 -.0075619 2896151 -1.049653 0063048 5.612784 2616225 -.4131585 0324422 3548272 -.1375192 1278335 10.97281 BIẾN NIM  Mơ hình OLS_NIM Source SS df MS Model Residual 86.3924702 344.380528 268 14.398745 1.28500197 Total 430.772999 274 1.57216423 NIM Coef AQ CA LM ME GDP INF _cons -.0299119 0762323 0091964 0170918 -.3458105 -.0174662 3.56642 Std Err .050315 0159447 0033043 0059676 0655386 0121847 2951026 Number of obs F( 6, 268) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE t P>|t| -0.59 4.78 2.78 2.86 -5.28 -1.43 12.09 0.553 0.000 0.006 0.005 0.000 0.153 0.000 = = = = = = 275 11.21 0.0000 0.2006 0.1827 1.1336 [95% Conf Interval] -.1289749 0448396 0026908 0053424 -.4748466 -.0414562 2.985406 069151 1076251 015702 0288412 -.2167745 0065238 4.147435  Mơ hình FEM_NIM Fixed-effects (within) regression Group variable: NH Number of obs Number of groups = = 275 29 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.5 11 within = 0.1369 between = 0.0491 overall = 0.1056 corr(u_i, Xb) F(6,240) Prob > F = -0.0970 NIM Coef AQ CA LM ME GDP INF _cons 0469802 0395168 0117645 0121221 -.1048694 -.0033459 2.166761 046317 0185981 0035998 0056749 10532 0104475 6820583 sigma_u sigma_e rho 86003342 91537259 46886038 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(28, 240) = t P>|t| = = 1.01 2.12 3.27 2.14 -1.00 -0.32 3.18 6.11 0.311 0.035 0.001 0.034 0.320 0.749 0.002 6.34 0.0000 [95% Conf Interval] -.0442596 0028805 0046733 0009431 -.312339 -.0239265 8231757 13822 0761531 0188557 0233011 1026002 0172346 3.510346 Prob > F = 0.0000  Mơ hình REM_NIM Random-effects GLS regression Group variable: NH Number of obs Number of groups = = 275 29 R-sq: Obs per group: = avg = max = 9.5 11 within = 0.1281 between = 0.2987 overall = 0.1845 corr(u_i, X) Wald chi2(6) Prob > chi2 = (assumed) NIM Coef Std Err z AQ CA LM ME GDP INF _cons 013333 046312 0104694 0130744 -.2520471 -.0083881 3.130399 04422 0171304 0033703 0055248 0751847 010335 4319104 sigma_u sigma_e rho 65764162 91537259 34043819 (fraction of variance due to u_i) 0.30 2.70 3.11 2.37 -3.35 -0.81 7.25 P>|z| 0.763 0.007 0.002 0.018 0.001 0.417 0.000 = = 43.88 0.0000 [95% Conf Interval] -.0733367 0127371 0038637 0022461 -.3994065 -.0286443 2.283871 1000027 079887 0170751 0239027 -.1046877 0118682 3.976928 ... yếu tố tác động đến khả sinh lời NHTM: Nhóm nhân tố nội ngân hàng nhóm yếu tố vĩ mơ 2.2.1 Các yếu tố nội ngân hàng Các yếu tố nội ngân hàng nằm phạm vi ngân hàng tác động ngân hàng khác yếu tố. .. sinh lời bình qn 2.2 Các yếu tố tác động khả sinh lời NHTM Theo Al -tamimi (2010) yếu tố tác động đến khả sinh lời ngân hàng phân loại thành yếu tố bên yếu tố bên ngân hàng Các yếu tố bên yếu tố. .. dụng nghiên cứu cho ngân hàng thương mại hoạt động Việt Nam Tác giả muốn xác định yếu tố thuộc yếu tố nội ngân hàng yếu tố vĩ mơ kinh tế có tác động đến khả sinh lời ngân hàng nghiên cứu Mơ hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại việt nam , Yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay