Mô hình dự báo khả năng gian lận báo cáo tài chính trên cơ sở các chỉ số tài chính của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

100 2 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - LÊ THỊ HƢƠNG LY HÌNH DỰ BÁO KHẢ NĂNG GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN SỞ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP.HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2017 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH - LÊ THỊ HƢƠNG LY HÌNH DỰ BÁO KHẢ NĂNG GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN SỞ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP.HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Trang TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan đề tài“MƠ HÌNH DỰ BÁO KHẢ NĂNG GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN SỞ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH”là cơng trình nghiên cứu tơivới hướng dẫn PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Trang Các số liệu kết nghiên cứu trình bày luận văn khách quan trung thực Tôi chịu trách nhiệm nội dung tơi trình bày luận văn Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2018 Lê Thị Hương Ly MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH TĨM TẮT NGHIÊN CỨU GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu 2.2 Câu hỏi nghiên cứu 3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 3.1 Phạm vi nghiên cứu 3.2 Đối tượng nghiên cứu 4 Phương pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƢƠNG 1: SỞ LÝ THUYẾT 1.1 Tổng quan BCTC 1.1.1 BCTC 1.1.2 Bảng cân đối kế toán 1.1.3 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 1.1.4 Phân tích BCTC 1.2 Tổng quan gian lận gian lận BCTC 1.2.1 Tổng quan gian lận 1.2.1.1 Khái niệm gian lận 1.2.1.2 Phân loại gian lận 1.2.2 Tổng quan gian lận BCTC 10 1.2.2.1 Khái niệm gian lận BCTC 10 1.2.2.2 Những dấu hiệu nhận biết gian lận BCTC 11 1.2.2.3 Những phương pháp thực gian lận BCTC phổ biến 11 1.3 Chỉ số tài 14 1.3.1 Chỉ số tài ch nh nghĩa 14 1.3.2 Phân loại số tài ch nh 14 1.3.2.1 Nhóm số sinh lợi 14 1.3.2.2 Nhóm số khoản 19 1.3.2.3 Nhóm số đòn bẩy tài 21 1.3.2.4 Nhóm số cấu tài sản 23 1.3.2.5 Nhóm số hoạt động 27 1.4 Các m h nh phát gian lận CTC 30 1.4.1 hình hình Beneish (Mơ hình Probit) 30 1.4.2 hình Spathis (Mơ hình Logit) 30 CHƢƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LIÊN QUAN 31 2.1 Nghiên cứu nhân tố tác động đến gian lận BCTC 31 2.1.1 Các nghiên cứu khoa học nước 31 2.1.2 Các nghiên cứu khoa học Việt Nam 33 2.2 Nghiên cứu phát dự báo gian lận BCTC 33 2.2.1 Các nghiên cứu khoa học nước 33 2.2.2 Các nghiên cứu khoa học Việt Nam 35 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 37 3.1 Phương pháp nghiên cứu 37 3.1.1 Thống kê tả 37 3.1.2 Kiểm định phân phối chuẩn 37 3.1.3 Kiểm định phi tham số 38 3.1.4 Kiểm định khác biệt trung bình 39 3.1.5 Hồi quy Binary logistic 40 3.1.5.1 hình Hồi quy Binary logistic 40 3.1.5.2 Phương pháp đưa biến vào hình Hồi quy 41 3.1.5.3 Kiểm định nghĩa thống kê hệ số hồi quy 42 3.1.5.4 Đánh giá độ phù hợp hình Hồi quy 42 3.2 Đo lường biến hình 43 3.2.1 Đo lường biến phụ thuộc 43 3.2.2 Đo lường biến độc lập 44 3.3 Thiết kế nghiên cứu 46 3.3.1 Thu thập liệu 46 3.3.2 Mẫu nghiên cứu 47 3.4 hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 48 3.4.1 hình nghiên cứu 48 3.4.2 Giả thuyết nghiên cứu 49 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 50 4.1 Phân t ch thống kê m tả 50 4.1.1 Thống kê m tả biến phụ thuộc 50 4.1.2 Thống kê m tả biến độc lập 50 4.2 Kiểm định Kolmogorov-Smirnov (K-S) 52 4.3 Kiểm định Kiểm định Mann-Whitney U 53 4.4 Kiểm định Independent sample t-test 53 4.5 Phân t ch hồi quy inary logistic 54 4.6 Thảo luận kết 58 4.6.1 hình hồi quy inary logistic chọn 58 4.6.2 Mức độ ảnh hưởng biến hình 59 4.6.3 Kiểm tra khả dự báo hình 60 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN, GỢI Ý CHÍNH SÁCH, HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Những gợi ý sách 62 5.3 Hạn chế luận văn 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT BCTC: Báo cáo tài CĐKT: Bảng cân đối kế tốn CKQHĐKT: Báo cáo kết hoạt động kinh doanh ACFE: Hiệp hội nhà điều tra gian lận Hoa Kỳ VSA 240: Chuẩn mực kiểm toán số 240 Việt Nam AICPA: Hiệp hội kế tốn viên Cơng chứng Hoa Kỳ FRAUD: Khả gian lận BCTC HOSE: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM IOSCO: Ủy ban chứng khoán quốc tế SAS: Chuẩn mực kiểm toán SEC: Ủy ban Chứng khoán Thị trường Chứng khoán Mỹ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Kết nghiên cứu ACFE tổn thất gian lận (2012-2016) Bảng Danh sách biến độc lập Bảng 3.2 Kết chọn mẫu Bảng 4.1 Thống kê m tả khả gian lận CTC c ng ty niêm yết Bảng 4.2 Thống kê m tả biến độc lập Bảng 4.3 Tóm tắt hình Bảng 4.4 Kết kiểm định Omnibus Bảng 4.5 Kết kiểm định Hosmer and Lemeshow Bảng 4.6 Kết kiểm định Wald Bảng 4.7 Kết dự báo hình Bảng 4.8 Mức độ ảnh hưởng biến chọn đến hình DANH MỤC HÌNH Hình Tổng số doanh nghiệp sai lệch lợi nhuận sau kiểm toán qua năm PHỤ LỤC Danh mục công ty mẫu nghiên cứu Phân oại STT gian ận Mã Tên công ty CK (1: gian ận; 0: không gian ận) ICF CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản PTC CTCP Đầu tư Xây dựng ưu điện HTT CTCP Thương mại Hà Tây EMC CTCP điện Thủ Đức DHM HVG CTCP Hùng Vương DLG CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai AMD CTCP Đầu tư Khoáng sản FLC AMD AGF CTCP Xuất nhập Thủy sản An Giang 10 VHM CTCP Vinhomes 11 DPG CTCP Đạt Phương 12 SBT CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa 13 SII CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn 14 HPX CTCP Đầu tư Hải Phát 15 BHN TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 16 REE CTCP Điện Lạnh 17 DIG TCT CP Đầu tư Phát triển Xây dựng 18 CMX CTCP Camimex Group 19 MCG CTCP điện Xây dựng Việt Nam 20 HQC CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng CTCP Thương mại Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu Quân 21 CLG CTCP Đầu tư Phát triển Nhà đất COTEC 22 ITA CTCP Đầu tư C ng nghiệp Tân Tạo 23 CIG CTCP COMA 18 24 LGL CTCP Đầu tư Phát triển Đ thị Long Giang 25 ASM CTCP Tập đoàn Sao Mai 26 PVD TCT CP Khoan Dịch vụ khoan Dầu kh 27 YEG CTCP Tập đoàn Yeah1 28 PVT TCT CP Vận tải Dầu kh 29 HNG CTCP N ng nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai 30 FDC 31 DIC CTCP Đầu tư Thương mại DIC 32 TDW CTCP Cấp nước Thủ Đức 33 LSS CTCP M a Đường Lam Sơn 34 VPG 35 RDP CTCP Nhựa Rạng Đ ng 36 PXS CTCP Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu kh 37 SGT CTCP C ng nghệ Viễn Th ng Sài Gòn 38 PPI 39 LEC CTCP ất động sản Điện lực Miền Trung 40 HAI CTCP N ng dược H.A.I 41 HVX CTCP Xi măng VICEM Hải Vân 42 CHP CTCP Thủy điện Miền Trung 43 HII CTCP Nhựa Khoáng sản An Phát - Yên Bái 44 TS4 CTCP Thủy sản Số CTCP Ngoại thương Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Ch Minh CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập Việt Phát CTCP Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái nh Dương 1 45 TTF CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành 46 DXG CTCP Tập đoàn Đất Xanh 47 KBC TCT Phát triển Đ thị Kinh ắc - CTCP 48 NVT CTCP ất động sản Du lịch Ninh Vân ay 49 ST8 CTCP Siêu Thanh 50 VPK CTCP ao b Dầu Thực Vật 51 VMD CTCP Y Dược phẩm Vimedimex 52 OPC CTCP Dược phẩm OPC 53 VJC CTCP Hàng không VietJet 54 HRC CTCP Cao su Hòa Bình 55 NSC CTCP Giống trồng Trung ương 56 DPM TCT Phân bón Hóa chất Dầu kh - CTCP 57 AAA CTCP Nhựa M i trường Xanh An Phát 58 POM CTCP Thép Pomina 59 TNT CTCP Tài Nguyên 60 DHC CTCP Đ ng Hải ến Tre 61 NKG CTCP Thép Nam Kim 62 BMC CTCP khoáng sản 63 C47 CTCP Xây dựng 47 64 CCL 65 HDC CTCP Phát triển Nhà Rịa - Vũng Tàu 66 LDG CTCP Đầu tư LDG 67 NLG CTCP Đầu tư Nam Long 68 NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va 69 SCR CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương T n 70 SZL CTCP Sonadezi Long Thành 71 TTB CTCP Tập đoàn Tiến ộ nh Định CTCP Đầu Tư Phát triển Đ Thị Dầu kh Cửu Long 0 72 73 CTCP Xây dựng Số MWG CTCP Đầu tư Thế giới Di động SC5 74 HTI CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO 75 PJT CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy Petrolimex 76 SHP CTCP Thủy điện Miền Nam 77 SRC CTCP Cao su Sao Vàng 78 VOS CTCP Vận tải iển Việt Nam 79 VSC CTCP Container Việt Nam 80 HAX CTCP Dịch vụ Ô t Hàng Xanh 81 TNA CTCP Thương mại Xuất nhập Thiên Nam 82 LIX CTCP ột Giặt Lix 83 TAC CTCP Dầu thực vật Tường An 84 TCM 85 TLG CTCP Tập đoàn Thiên Long 86 VCF CTCP Vinacafé Biên Hòa 87 VNM CTCP Sữa Việt Nam 88 NT2 CTCP Điện lực Dầu kh Nhơn Trạch 89 PGC TCT Gas Petrolimex - CTCP 90 SBA CTCP Sông Ba 91 SJD CTCP Thủy điện Cần Đơn CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công PHỤ LỤC Kết Kiểm định Kolmogorov – Smirnov (K-S) GP/SAL OP/SAL EBIT/SAL EBT/SAL NP/SAL NP/GP GP/TA EBIT/TA EBT/TA ROA EBT/FA NP/FA EBT/Eq NP/Eq EBT/CL RE/NP CA/CL (CA-INV)/CL INV/CL CASH/TL CASH/CL WC/TA TL/TA TD/TA LD/TA CL/TA Eq/TA TL/Eq TD/Eq LT/Eq FA/LD INV/SAL Kolmogorov-Smirnova Statistic df Sig .144 91 000 315 91 000 303 91 000 350 91 000 371 91 000 324 91 000 191 91 000 216 91 000 276 91 000 301 91 000 313 91 000 301 91 000 216 91 000 247 91 000 306 91 000 481 91 000 200 91 000 215 91 000 149 91 000 294 91 000 261 91 000 103 91 018 076 91 200* 089 91 071 184 91 000 137 91 000 076 91 200* 270 91 000 183 91 000 235 91 000 363 91 000 309 91 000 CS/INV 345 91 000 REC/SAL 289 91 000 SAL/FA 326 91 000 SAL/TA 166 91 000 SAL/Eq 296 91 000 SAL/TD 429 91 000 CS/SAL 144 91 000 OEXP/SAL 289 91 000 FA/TA 171 91 000 CA/TA 086 91 097 INVREC/TA 081 91 186 INV/TA 143 91 000 REC/TA 129 91 001 CASH/TA 236 91 000 INV/CA 080 91 197 CASH/CA 228 91 000 RE/TA 292 91 000 RE/Eq 309 91 000 CL/TL 132 91 000 * This is a lower bound of the true significance a Lilliefors Significance Correction Nguồ : Truy xuất từ SPSS PHỤ LỤC Kết Kiểm định Mann – Whitney U Test Statisticsa MannWhitney U Asymp Wilcoxon W Z Sig (2tailed) GP/SAL 730.000 1858.000 -2.414 016 OP/SAL 657.000 1785.000 -2.994 003 EBIT/SAL 827.000 1955.000 -1.644 100 EBT/SAL 652.500 1780.500 -3.030 002 NP/SAL 614.500 1742.500 -3.332 001 NP/GP 610.000 1738.000 -3.367 001 GP/TA 573.000 1701.000 -3.661 000 EBIT/TA 478.000 1606.000 -4.416 000 EBT/TA 446.500 1574.500 -4.666 000 ROA 435.500 1563.500 -4.753 000 EBT/FA 582.000 1710.000 -3.590 000 NP/FA 687.000 1815.000 -2.756 006 EBT/Eq 557.000 1685.000 -3.788 000 NP/Eq 545.000 1673.000 -3.884 000 EBT/CL 441.500 1569.500 -4.706 000 RE/NP 852.000 1842.000 -1.445 148 CA/CL 880.000 2008.000 -1.223 221 (CA-INV)/CL 960.000 2088.000 -.588 557 INV/CL 788.500 1916.500 -1.950 051 CASH/TL 665.000 1793.000 -2.931 003 CASH/CL 618.000 1746.000 -3.304 001 WC/TA 862.000 1990.000 -1.366 172 LD/TA 978.500 1968.500 -.441 659 CL/TA 752.000 1742.000 -2.240 025 TL/Eq 781.000 1771.000 -2.009 045 TD/Eq 874.000 1864.000 -1.271 204 LT/Eq 904.000 1894.000 -1.033 301 FA/LD 926.000 2054.000 -.858 391 INV/SAL 826.000 1816.000 -1.652 099 CS/INV 863.000 1991.000 -1.358 174 REC/SAL 593.000 1583.000 -3.502 000 SAL/FA 1019.000 2147.000 -.119 905 SAL/TA 858.000 1986.000 -1.398 162 SAL/Eq 952.000 2080.000 -.651 515 SAL/TD 754.000 1882.000 -2.224 026 CS/SAL 730.000 1720.000 -2.414 016 OEXP/SAL 1030.500 2020.500 -.028 978 FA/TA 852.000 1980.000 -1.445 148 INV/TA 966.000 2094.000 -.540 589 REC/TA 694.000 1684.000 -2.700 007 CASH/TA 713.000 1841.000 -2.549 011 CASH/CA 663.500 1791.500 -2.942 003 RE/TA 515.000 1643.000 -4.122 000 RE/Eq 603.000 1731.000 -3.423 001 CL/TL 928.000 1918.000 -.842 400 a Grouping Variable: FRAUD Nguồ : Truy xuất từ SPSS PHỤ LỤC Kết Independent sample t – test Independent Samples Test Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t df Sig Mean Std Error 95% Confidence (2- Differenc Difference Interval of the tailed) e Difference Lower Equal variances TL/TA assumed Equal variances 1.546 Equal variances assumed 6.028 89 029 -2.210 85.536 030 -.224 89 824 217 not assumed TD/TA -2.220 016 0844571 0844571 0082045 0380507 0382226 0366761 Upper - 1600630 1604469 0810793 -.0088512 -.0084672 0646702 Equal variances not assumed Equal variances Eq/TA assumed Equal variances 1.546 Equal variances CA/TA Equal variances 509 Equal variances INVREC/TA Equal variances 008 Equal variances INV/CA Equal variances not assumed 048 029 0844571 0380507 0088512 1600630 2.210 85.536 030 0844571 0382226 0084672 1604469 -.649 89 518 -.647 85.777 520 -1.672 89 098 -1.674 88.865 098 734 89 465 0349811 0476836 735 88.992 464 0349811 0475631 928 not assumed assumed 89 477 not assumed assumed 2.220 0082045 0369807 - 81.075 0817836 0653745 217 not assumed assumed 825 - -.222 0333068 0333068 0887482 0887482 0512952 0515141 0530640 0530150 828 1352292 1357172 1941853 1940901 0597652 0595259 0686156 0691036 0166889 0165937 1297275 1294882 PHỤ LỤC Kết kiểm tra lại khả dự báo hình hồi quy STT Mã CK ICF PTC HTT EMC 10 11 12 13 14 DHM HVG DLG AMD AGF VHM DPG SBT SII HPX 15 16 17 18 19 BHN REE DIG CMX MCG 20 HQC 21 22 23 CLG ITA CIG 24 25 LGL ASM Tên công ty CTCP Đầu tư Thương mại Thủy sản CTCP Đầu tư Xây dựng ưu điện CTCP Thương mại Hà Tây CTCP điện Thủ Đức CTCP Thương mại Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu CTCP Hùng Vương CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai CTCP Đầu tư Khoáng sản FLC AMD CTCP Xuất nhập Thủy sản An Giang CTCP Vinhomes CTCP Đạt Phương CTCP Thành Thành Cơng - Biên Hòa CTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn CTCP Đầu tư Hải Phát TCT CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội CTCP Điện Lạnh TCT CP Đầu tư Phát triển Xây dựng CTCP Camimex Group CTCP điện Xây dựng Việt Nam CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân CTCP Đầu tư Phát triển Nhà đất COTEC CTCP Đầu tư C ng nghiệp Tân Tạo CTCP COMA 18 CTCP Đầu tư Phát triển Đ thị Long Giang CTCP Tập đoàn Sao Mai Phân oại gian ận (1: gian ận; 0: không gian ận) Dự báo 1 1 Thực tế 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 26 27 28 PVD YEG PVT 29 HNG 30 31 32 33 FDC DIC TDW LSS 34 35 VPG RDP 36 37 PXS SGT 38 39 40 41 42 PPI LEC HAI HVX CHP 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 HII TS4 TTF DXG KBC NVT ST8 VPK VMD OPC VJC HRC NSC 56 57 58 DPM AAA POM TCT CP Khoan Dịch vụ khoan Dầu kh CTCP Tập đoàn Yeah1 TCT CP Vận tải Dầu kh CTCP N ng nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai CTCP Ngoại thương Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Ch Minh CTCP Đầu tư Thương mại DIC CTCP Cấp nước Thủ Đức CTCP M a Đường Lam Sơn CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập Việt Phát CTCP Nhựa Rạng Đ ng CTCP Kết cấu Kim loại Lắp máy Dầu khí CTCP C ng nghệ Viễn Th ng Sài Gòn CTCP Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái nh Dương CTCP ất động sản Điện lực Miền Trung CTCP N ng dược H.A.I CTCP Xi măng VICEM Hải Vân CTCP Thủy điện Miền Trung CTCP Nhựa Khoáng sản An Phát - Yên Bái CTCP Thủy sản Số CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành CTCP Tập đoàn Đất Xanh TCT Phát triển Đ thị Kinh ắc - CTCP CTCP ất động sản Du lịch Ninh Vân ay CTCP Siêu Thanh CTCP ao b Dầu Thực Vật CTCP Y Dược phẩm Vimedimex CTCP Dược phẩm OPC CTCP Hàng không VietJet CTCP Cao su Hòa Bình CTCP Giống trồng Trung ương TCT Phân bón Hóa chất Dầu kh CTCP CTCP Nhựa M i trường Xanh An Phát CTCP Thép Pomina 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 TNT DHC NKG BMC C47 CTCP Tài Nguyên CTCP Đ ng Hải ến Tre CTCP Thép Nam Kim CTCP khoáng sản nh Định CTCP Xây dựng 47 CTCP Đầu Tư Phát triển Đ Thị Dầu CCL kh Cửu Long HDC CTCP Phát triển Nhà Rịa - Vũng Tàu LDG CTCP Đầu tư LDG NLG CTCP Đầu tư Nam Long NVL CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va SCR CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương T n SZL CTCP Sonadezi Long Thành TTB CTCP Tập đoàn Tiến ộ SC5 CTCP Xây dựng Số MWG CTCP Đầu tư Thế giới Di động HTI CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO CTCP Vận tải Xăng dầu đường Thủy PJT Petrolimex SHP CTCP Thủy điện Miền Nam SRC CTCP Cao su Sao Vàng VOS CTCP Vận tải iển Việt Nam VSC CTCP Container Việt Nam HAX CTCP Dịch vụ Ô t Hàng Xanh CTCP Thương mại Xuất nhập Thiên TNA Nam LIX CTCP ột Giặt Lix TAC CTCP Dầu thực vật Tường An CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại TCM Thành Cơng TLG CTCP Tập đồn Thiên Long VCF CTCP Vinacafé Biên Hòa VNM CTCP Sữa Việt Nam NT2 CTCP Điện lực Dầu kh Nhơn Trạch PGC TCT Gas Petrolimex - CTCP SBA CTCP Sông Ba SJD CTCP Thủy điện Cần Đơn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 PHỤ LỤC Bảng tổng hợp nghiên cứu liên quan nƣớc Nghiên cứu iến Beneish (1999) số tài Dalnial số tài ch nh số cộng (2014) Kirkos Z-core cộng (2007) Phƣơng pháp M-score ộ iệu 74 quan sát điều Mẫu điều chỉnh chỉnh thu nhập thu nhập: 76% 130 quan sát Hồi quy logistic Kết dự báo 65 gian lận 65 kh ng gian lận 27 biến với 17 số tài Mạng niềm tin ayesian 76 quan sát ch nh tiêu kế toán Cây định 38 gian lận số Z-core Mạng nơron 38 kh ng gian lận Tổng thể: 72.3% Mẫu gian lận: 49.5% Tổng thể: 90.3% Mẫu gian lận: 91.7% 206 c ng ty Persons (1995) 10 biến với số tài ch nh Hồi quy logistic ngành, khoảng Tổng thể: 71.5% thời gian: 103 gian lận Mẫu gian lận: 64.0% 103 kh ng gian lận Rasa & cộng (2015) Spathis (2002) Summers & 165 quan sát 51 số tài ch nh Hồi quy logistic 40 gian lận 125 kh ng gian lận 10 số tài ch nh số Z-score số tài ch nh số Sweeney (1998) Z-core 76 quan sát Hồi quy logistic 38 gian lận 38 không gian lận 102 quan sát Hồi quy logistic 51 gian lận 51 kh ng gian lận Tổng thể: 848% Mẫu gian lận: 55% Tổng thể: 84.2% Mẫu gian lận: 84.2% Tổng thể: 59.8% Mẫu gian lận: 67.8% ... TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - LÊ THỊ HƢƠNG LY MƠ HÌNH DỰ BÁO KHẢ NĂNG GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN CƠ SỞ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP. HỒ CHÍ... cam đoan đề tài MƠ HÌNH DỰ BÁO KHẢ NĂNG GIAN LẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÊN CƠ SỞ CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP. HỒ CHÍ MINH là cơng trình nghiên cứu... lý trên, đề tài “M h nh dự báo khả gian lận báo cáo tài sở số tài cơng ty niêm yết sàn giao dịch TP. Hồ Chí Minh tác giả lựa chọn nhằm giúp kiểm toán viên người sử dụng thơng tin BCTC có thêm sở
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình dự báo khả năng gian lận báo cáo tài chính trên cơ sở các chỉ số tài chính của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh , Mô hình dự báo khả năng gian lận báo cáo tài chính trên cơ sở các chỉ số tài chính của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán TP hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay