Tác động của các đặc điểm tính cách big five và lãnh đạo đạo đức đến sự hài lòng trong công việc nghiên cứu trường hợp tại các hệ thống siêu thị lớn ở thành phố hồ chí minh

150 6 0
  • Loading ...
1/150 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

“ BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  - Trần Thị Minh Như TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH BIG -FIVE LÃNH ĐẠO ĐẠO ĐỨC ĐẾN SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI CÁC HỆ THỐNG SIÊU THỊ LỚN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  - Trần Thị Minh Như TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM TÍNH CÁCH BIG -FIVE LÃNH ĐẠO ĐẠO ĐỨC ĐẾN SỰ HÀI LỊNG TRONG CƠNG VIỆC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI CÁC HỆ THỐNG SIÊU THỊ LỚN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:” TS Nguyễn Thành Long Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Kính thưa q thầy cơ, q độc giả, Tôi tên Trần Thị Minh Như – Học viên Cao học - Khóa 26 – Ngành Quản Trị Kinh Doanh – Hướng nghiên cứuTrường Đại Học Kinh Tế TPHCM Tôi xin cam đoan luận văn “Tác động đặc điểm tính cách BigFive lãnh đạo đạo đức đến hài lòng cơng việc: Nghiên cứu trường hợp hệ thống siêu thị lớn Thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn TS Nguyễn Thành Long Các số liệu luận văn thu thập từ thực tế, có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy, xử lý trung thực, khách quan Kết nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn khơng chép luận văn chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung nghiên cứu toàn luận văn TP Hồ Chí Minh, Tháng năm 2018 Ngưởi thực Trần Thị Minh Như MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa đề tài 1.7 Kết cấu nghiên cứu TÓM TẮT CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 10 2.1 Cơ sở lý luận 10 2.1.1 Những đặc điểm tính cách BigFive (The BigFive Personality Traits) 10 2.1.2 Lãnh đạo đạo đức (Ethical leadership) 17 2.1.3 Sự hài lòng cơng việc (Job Satisfaction) 19 2.2 Các nghiên cứu trước có liên quan 22 2.3 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu đề xuất 27 2.3.1 Giả thuyết nghiên cứu đề xuất 27 2.3.1.1.Tác động năm đặc điểm tính cách Big-Five đến lãnh đạo đạo đức 27 2.3.1.2.Tác động năm đặc điểm tính cách lớn đến hài lòng cơng việc 30 2.3.1.3.Tác động lãnh đạo đạo đức lên hài lòng cơng việc 33 2.3.2.Mơ hình nghiên cứu đề xuất 36 TÓM TẮT CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 39 3.1 Qui trình nghiên cứu 39 3.2 Nghiên cứu định tính 40 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 40 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính hồn thiện mơ hình 41 3.2.3 Kết nghiên cứu định tính hồn thiện thang đo 42 3.2.4 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát sơ 46 3.3 Nghiên cứu định lượng sơ 46 3.3.1 Phương pháp nghiên cứu định lượng sơ 46 3.3.2 Kiểm định thang đo sơ phân tích hệ số độ tin cậy Cronbach’s Alpha 48 3.3.3 Kiểm định thang đo sơ phân tích nhân tố khám phá EFA 51 3.3.4 Mơ hình nghiên cứu thức giả thuyết nghiên cứu 53 3.3.5 Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát thức 55 3.4 Nghiên cứu định lượng thức 55 3.4.1 Mẫu nghiên cứu phương pháp điều tra 55 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng thức 56 TÓM TẮT CHƯƠNG 57 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 58 4.1 Thống kê mẫu nghiên cứu 58 4.2 Kiểm định độ tin cậy độ phù hợp thang đo thức 60 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 62 4.4 Hiệu chỉnh thang đo giả thuyết nghiên cứu 63 4.5 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 64 4.6 Phân tích mơ hình cấu trúc tun tính SEM 67 4.6.1 Kiểm định mô hình nghiên cứu mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM 67 4.6.2 Kiểm định ước lượng mơ hình nghiên cứu Bootstrap 69 4.6.3.Kiểm định giả thuyết nghiên cứu mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM 70 4.7 Thảo luận kết nghiên cứu 73 TÓM TẮT CHƯƠNG 75 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN HÀM Ý QUẢN TRỊ 76 5.1 Kết luận 76 5.2 Hàm ý quản trị 77 5.3 Hạn chế hướng nghiên cứu đề tài 81 TÓM TẮT CHƯƠNG 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT A Dễ chịu (Agreeableness) BFI Bảng câu hỏi đặc điểm tính cách 44 câu (The Big Five Inventory) C Tận tâm (Conscientiousness) CFA Phân tích nhân tố khẳng định EFA Phân tích nhân tố khám phá EL Lãnh đạo đạo đức (Ethical leadership) ELS Thang đo lãnh đạo đạo đức Ex Hướng ngoại (Extraversion) JS Sự hài lòng với cơng việc (Job Satisfaction) JDI Chỉ số mô tả công việc (The Job Descriptive Index) LMX Thuyết trao đổi lãnh đạothành viên MSQ Bảng câu hỏi hài lòng Minnesota N Tâm lý bất ổn (Neuroticism) NEO PI-R Bảng câu hỏi tính cách NEO sửa đổi 240 mục (Revised NEO Personality lnventory) NEO-FFI Bảng câu hỏi đặc điểm tính cách NEO 60 mục (NEO Five-Factor Inventory) O Sẵn sàng trải nghiệm (Openness to Experience) OB Hành vi tổ chức OC Cam kết tổ chức OCB Hành vi công dân tổ chức TDA Bảng mơ tả tính cách 100 mục (Goldberg, 1990) TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh TIPI Bảng câu hỏi tính cách 10 mục (Ten Item Personality Inventory) SEM Mơ hình cấu trúc tuyến tính DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tóm tắt giả thuyết 36 Bảng 3.1: Tổng hợp thang đo sau nghiên cứu định tính 45 Bảng 3.2: Kết độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo sơ 51 Bảng 3.3: Tổng hợp thang đo thức 54 Bảng 4.1: Thống kê mẫu khảo sát 59 Bảng 4.2: Kết độ tin cậy Cronbach’s Alpha thang đo thức 62 Bảng 4.3: Kết xoay nhân tố phân tích EFA 63 Bảng 4.4: Kết kiểm định giá trị phân biệt khái niệm mơ hình 66 Bảng 4.5: Hệ số tin cậy tổng hợp phương sai trích nhân tố 67 Bảng 4.6: Kết dạng bảng số liệu chạy SEM 69 Bảng 4.7: Kết ước lượng Bootstrap với N = 500 (đã chuẩn hóa) 70 Bảng 4.8: Hệ số hồi quy mơ hình nghiên cứu thức 70 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu Ưzbağ (2016) 23 Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu Naiyananont Smuthranond (Thailand, 2016) 24 Hình 2.3: Mơ hình nghiên cứu Çelik cộng (2015) 25 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu Cheng-Liang Yang (Taiwan, 2014) Mark Hwang (Michigan, USA, 2014) .26 Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 28 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu .37 Hình 3.2: Mơ hình nghiên cứu .39 Hình 4.1: Kết chạy CFA mơ hình nghiên cứu 65 Hình 4.2: Kết chạy SEM (đã chuẩn hóa) mơ hình nghiên cứu 68 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Mở đầu chương 1, tác giả giới thiệu tổng quan đề tài nghiên cứu với nội dung sau: lý chọn đề tài, mục tiêu câu hỏi nghiên cứu, đối tượng phạm vi nghiên cứu, giới thiệu khái quát phương pháp nghiên cứu ý nghĩa việc nghiên cứu, đồng thời kết cấu luận văn trình bày phần cuối chương 1.1 Lý chọn đề tài Để trở thành nhà lãnh đạo thành cơng ngồi trí tuệ, tố chất kỹ Còn yếu tố quan trọng đạo đức nhà lãnh đạo Đạo đức dễ bị lung lay hay ảnh hưởng cám dỗ, đặc biệt kinh doanh thường bị dụ dỗ danh vọng, quyền lực, lợi nhuận,… Người xưa có câu “gần mực đen, gần đèn sáng” (trích ca dao, tục ngữ) Để không rơi vào cám đỗ hay phi đạo đức đòi hỏi nhà lãnh đạo phải có tâm vững vàng, ý chí, nghị lực kiên định, lòng can đảm khơng ngại khó khăn, thử thách Khái niệm lãnh đạo đạo đức trước cho doanh nhân doanh nghiệp lớn Nhưng thực tế vậy: tổ chức tham gia kinh doanh phải suy nghĩ mặt “đạo đức kinh doanh” Công ty muốn phát triển lớn mạnh, lâu dài đạt lợi kinh doanh bền vững cần phải quan tâm đến giá trị đạo đức, tôn trọng giá trị người, nhân văn giá trị xã hội gắn liền với quan tâm môi trường cộng đồng khu vực xung quanh, kinh doanh phải mang lại hiệu kinh tế xã hội Vì vậy, đạo đức nhà lãnh đạo định cách ứng xử họ sống mang lại thành công Một nhà lãnh đạođạo đức nhân viên kính trọng làm việc gắn bó lâu dài với cơng ty, mang lại hài lòng cơng việc cho nhân viên Các nhà nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng việc nhân viên phần lớn tập trung vào mối quan hệ công việc với lãnh đạo đồng nghiệp, điều kiện mơi trường làm việc, tính chất cơng việc, tiền lương, phúc lợi, khen thưởng, hội thăng tiến phát triển nghề nghiệp… Trong lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực, nhà lãnh đạo chủ yếu tập trung đánh giá yếu tố thuộc lực chun mơn, trình độ học vấn, thâm niên cơng tác, kinh .778 A1 A2 A3 A4 A5 Scale Mean if Item Deleted 14.56 14.56 14.68 15.10 14.65 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item-Total Item Deleted Correlation 8.221 736 8.157 739 8.557 631 8.188 240 8.017 767 Cronbach's Alpha if Item Deleted 688 686 718 915 677 Lần 2: sau loại A4 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 915 Scale Mean if Item Deleted A1 A2 A3 A5 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item-Total Item Deleted Correlation 11.27 11.27 11.39 11.36 4.768 4.685 4.897 4.595 Cronbach's Alpha if Item Deleted 810 825 741 848 888 883 912 875 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item-Total Item Deleted Correlation 4.369 793 4.326 830 4.360 802 4.448 774 Cronbach's Alpha if Item Deleted 888 876 885 895 e) Tâm lý bất ổn Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 912 N1 N2 N3 N4 Scale Mean if Item Deleted 6.13 6.08 6.08 6.14 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo lãnh đạo đạo đức Lần 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 747 Scale Mean if Item Deleted EL1 EL2 EL3 24.91 25.78 25.05 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item-Total Item Deleted Correlation 17.857 20.247 17.639 695 057 712 Cronbach's Alpha if Item Deleted 685 828 681 EL4 EL5 EL6 EL7 EL8 24.99 24.95 25.78 24.95 24.97 17.815 17.633 20.539 17.312 17.632 644 737 050 740 711 689 678 823 674 681 Lần 2: Sau loại EL2, El6 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 936 EL1 EL3 EL4 EL5 EL7 EL8 Scale Mean if Item Deleted 18.93 19.07 19.02 18.97 18.98 19.00 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation Item Deleted 12.885 777 928 12.670 799 925 12.607 766 930 12.675 825 922 12.269 851 919 12.456 841 920 Hệ số Cronbach’s Alpha thang đo hài lòng cơng việc Lần 1: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 751 Scale Mean if Item Deleted JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 JS6 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item-Total Item Deleted Correlation 15.03 14.89 15.03 14.66 14.88 14.62 11.427 10.749 11.094 11.137 11.208 13.091 622 713 639 626 610 068 Cronbach's Alpha if Item Deleted 686 659 678 682 686 874 Lần 2: Sau loại JS6 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 874 Scale Mean if Item Deleted JS1 JS2 JS3 11.83 11.69 11.83 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item-Total Item Deleted Correlation 8.972 8.240 8.519 670 793 721 Cronbach's Alpha if Item Deleted 855 824 842 JS4 JS5 11.46 11.68 8.618 8.862 693 635 849 863 Phụ lục 10: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA thức KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df Sig Total Variance Explained 933 9721.067 561 000 Rotation Sums of Squared Loadingsa Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Loadings % of Cumulative % of Cumulative Factor Total Variance % Total Variance % Total 11.997 35.284 35.284 11.698 34.405 34.405 8.709 3.572 10.506 45.791 3.282 9.652 44.057 5.774 2.627 7.727 53.517 2.283 6.715 50.772 7.287 2.484 7.305 60.822 2.203 6.478 57.251 4.651 1.891 5.562 66.385 1.610 4.734 61.985 6.710 1.638 4.816 71.201 1.293 3.802 65.787 7.475 1.366 4.018 75.219 1.097 3.227 69.014 6.960 561 1.651 76.870 549 1.616 78.486 10 533 1.569 80.055 11 473 1.391 81.446 12 460 1.352 82.798 13 427 1.257 84.056 14 395 1.162 85.217 15 387 1.137 86.355 16 365 1.072 87.427 17 359 1.054 88.481 18 320 941 89.422 19 304 895 90.317 20 300 882 91.200 21 289 849 92.048 22 281 826 92.874 23 275 807 93.682 24 246 723 94.404 25 243 714 95.118 26 226 666 95.784 27 219 644 96.428 28 200 587 97.015 29 198 583 97.598 30 191 562 98.160 31 173 509 98.669 32 162 476 99.145 33 151 444 99.589 34 140 411 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Phụ lục 11: Kết phân tích nhân tố khẳng định CFA Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label EL8 < - EL 1.000 EL5 < - EL 956 043 22.300 *** EL7 < - EL 1.045 044 23.776 *** EL3 < - EL 956 045 21.230 *** EL1 < - EL 915 045 20.464 *** EL4 < - EL 968 048 20.064 *** C5 < - C 1.000 C2 < - C 923 039 23.904 *** C3 < - C 981 042 23.122 *** C4 < - C 898 040 22.294 *** C1 < - C 1.033 047 21.869 *** O2 < - O 1.000 O4 < - O 905 038 24.034 *** O3 < - O 956 043 22.496 *** O5 < - O 913 048 19.079 *** O1 < - O 871 047 18.489 *** Ex5 < - EX 1.000 Ex4 < - EX 995 059 16.864 *** Ex1 < - EX 886 057 15.653 *** Ex3 < - EX 886 058 15.274 *** Ex2 < - EX 861 056 15.309 *** N1 < - N 1.000 N2 < - N 1.055 049 21.679 *** N3 < - N 1.021 050 20.311 *** N4 < - N 960 051 18.681 *** A5 < - A 1.000 A1 < - A 939 040 23.634 *** A2 < - A 966 040 24.307 *** A3 < - A 866 044 19.535 *** JS2 < - JS 1.000 JS3 < - JS 919 051 17.875 *** JS1 < - JS 796 050 15.780 *** JS4 < - JS 901 052 17.245 *** JS5 < - JS 805 055 14.703 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) EL8 EL5 < < - EL EL Estimate 868 854 EL7 EL3 EL1 EL4 C5 C2 C3 C4 C1 O2 O4 O3 O5 O1 Ex5 Ex4 Ex1 Ex3 Ex2 N1 N2 N3 N4 A5 A1 A2 A3 JS2 JS3 JS1 JS4 JS5 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - EL EL EL EL C C C C C O O O O O EX EX EX EX EX N N N N A A A A JS JS JS JS JS 883 832 815 805 882 876 861 845 837 877 888 858 782 767 811 804 757 742 743 835 895 856 810 899 864 876 781 861 787 721 768 684 Covariances: (Group EL EL EL EL EL EL C C < > < > < > < > < > < > < > < > C O EX N A JS O EX Estimate 202 313 164 -.249 303 289 219 217 S.E .035 037 035 030 034 035 040 042 C.R 5.857 8.403 4.738 -8.253 8.970 8.141 5.480 5.198 P *** *** *** *** *** *** *** *** Label number - Default model) C C C O O O O EX EX EX N N A < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > < > N A JS EX N A JS N A JS A JS JS -.137 151 261 166 -.245 216 354 -.135 124 227 -.279 -.238 239 031 035 040 040 034 035 042 032 035 040 032 032 035 -4.370 4.355 6.577 4.150 -7.287 6.088 8.445 -4.199 3.517 5.674 -8.743 -7.329 6.842 *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** Correlations: (Group number - Default model) Estimate EL < > C 346 EL < > O 548 EL < > EX 282 EL < > N -.547 EL < > A 597 EL < > JS 538 C < > O 322 C < > EX 314 C < > N -.253 C < > A 250 C < > JS 408 O < > EX 245 O < > N -.463 O < > A 364 O < > JS 567 EX < > N -.251 EX < > A 206 EX < > JS 357 N < > A -.591 N < > JS -.478 A < > JS 429 Variances: (Group number - Default model) EL C O EX Estimate 491 696 666 687 S.E .047 065 063 075 C.R 10.535 10.771 10.640 9.161 P *** *** *** *** Label Estimate S.E C.R P Label N 422 043 9.783 *** A 527 048 11.058 *** JS 587 058 10.100 *** e1 160 014 11.142 *** e2 166 015 11.464 *** e3 151 014 10.738 *** e4 200 017 11.856 *** e5 209 017 12.089 *** e6 249 020 12.197 *** e7 199 019 10.413 *** e8 180 017 10.607 *** e9 233 021 11.016 *** e10 224 020 11.377 *** e11 317 028 11.540 *** e12 200 020 10.259 *** e13 146 015 9.825 *** e14 219 020 10.842 *** e15 353 029 12.137 *** e16 354 029 12.287 *** e17 357 035 10.241 *** e18 371 036 10.408 *** e19 403 036 11.328 *** e20 441 038 11.545 *** e21 413 036 11.526 *** e22 184 017 10.962 *** e23 117 013 8.835 *** e24 160 015 10.391 *** e25 204 018 11.453 *** e26 125 014 9.002 *** e27 158 015 10.453 *** e28 149 015 10.024 *** e29 253 021 12.046 *** e30 206 023 9.117 *** e31 304 027 11.109 *** e32 344 029 12.021 *** e33 332 029 11.433 *** e34 432 035 12.350 *** Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) Estimate JS5 468 JS4 589 JS1 JS3 JS2 A3 A2 A1 A5 N4 N3 N2 N1 Ex2 Ex3 Ex1 Ex4 Ex5 O1 O5 O3 O4 O2 C1 C4 C3 C2 C5 EL4 EL1 EL3 EL7 EL5 EL8 CMIN Model Default model Saturated model Independence model RMR, GFI Model Default model Estimate 519 619 741 610 768 746 808 656 733 801 697 552 550 572 647 658 588 611 736 789 769 700 715 742 767 778 649 664 692 780 729 754 NPAR 89 595 34 CMIN 697.930 000 10043.484 RMR 028 GFI 904 AGFI 887 DF 506 561 P 000 CMIN/DF 1.379 000 17.903 PGFI 769 Model Saturated model Independence model Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model RMSEA Model Default model Independence model RMR 000 265 GFI 1.000 188 AGFI PGFI 139 177 NFI Delta1 931 1.000 000 RFI rho1 923 IFI Delta2 980 1.000 000 TLI rho2 978 RMSEA 032 211 000 LO 90 026 208 000 HI 90 037 215 CFI 980 1.000 000 PCLOSE 1.000 000 Phụ lục 12: Kết phân tích SEM Kết kiểm định mơ hình nghiên cứu mơ hình hóa cấu trúc SEM Kết chạy SEM Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate EL < - O 296 EL < - C 101 EL < - EX 065 EL < - A 357 EL < - N -.157 JS < - EL 158 JS < - N -.128 JS < - A 079 JS < - EX 139 JS < - C 159 JS < - O 307 EL8 < - EL 868 EL5 < - EL 854 EL7 < - EL 883 EL3 < - EL 832 EL1 < - EL 815 EL4 < - EL 805 C5 < - C 882 C2 < - C 876 C3 < - C 861 C4 < - C 845 C1 < - C 837 O2 < - O 877 O4 < - O 888 O3 < - O 858 O5 < - O 782 O1 < - O 767 Ex5 < - EX 811 Ex4 < - EX 804 Ex1 < - EX 757 Ex3 < - EX 742 Ex2 < - EX 743 N1 < - N 835 Estimate N2 < - N 895 N3 < - N 856 N4 < - N 810 A5 < - A 899 A1 < - A 864 A2 < - A 876 A3 < - A 781 JS2 < - JS 861 JS3 < - JS 787 JS1 < - JS 721 JS4 < - JS 768 JS5 < - JS 684 Covariances: (Group number - Default model) Estimate S.E C.R P Label C < > EX 217 042 5.198 *** C < > N -.137 031 -4.370 *** C < > A 151 035 4.355 *** O < > EX 166 040 4.150 *** O < > N -.245 034 -7.287 *** O < > A 216 035 6.088 *** EX < > N -.135 032 -4.199 *** EX < > A 124 035 3.517 *** N < > A -.279 032 -8.743 *** C < > O 219 040 5.480 *** Correlations: (Group number - Default model) Estimate C < > EX 314 C < > N -.253 C < > A 250 O < > EX 245 O < > N -.463 O < > A 364 EX < > N -.251 EX < > A 206 N < > A -.591 C < > O 322 Variances: (Group number - Default model) C O EX N A e35 e36 e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17 e18 e19 e20 e21 e22 e23 e24 e25 e26 e27 e28 e29 e30 e31 Estimate S.E C.R P Label 696 065 10.771 *** 666 063 10.640 *** 687 075 9.161 *** 422 043 9.783 *** 527 048 11.058 *** 238 024 9.825 *** 312 034 9.223 *** 160 014 11.142 *** 166 015 11.464 *** 151 014 10.738 *** 200 017 11.856 *** 209 017 12.089 *** 249 020 12.197 *** 199 019 10.413 *** 180 017 10.607 *** 233 021 11.016 *** 224 020 11.377 *** 317 028 11.540 *** 200 020 10.259 *** 146 015 9.825 *** 219 020 10.842 *** 353 029 12.137 *** 354 029 12.287 *** 357 035 10.241 *** 371 036 10.408 *** 403 036 11.328 *** 441 038 11.545 *** 413 036 11.526 *** 184 017 10.962 *** 117 013 8.835 *** 160 015 10.391 *** 204 018 11.453 *** 125 014 9.002 *** 158 015 10.453 *** 149 015 10.024 *** 253 021 12.046 *** 206 023 9.117 *** 304 027 11.109 *** Estimate S.E C.R P Label e32 344 029 12.021 *** e33 332 029 11.433 *** e34 432 035 12.350 *** CMIN Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF Default model 89 697.930 506 000 1.379 Saturated model 595 000 Independence model 34 10043.484 561 000 17.903 RMR, GFI Model RMR GFI AGFI PGFI Default model 028 904 887 769 Saturated model 000 1.000 Independence model 265 188 139 177 Baseline Comparisons NFI RFI IFI TLI Model CFI Delta1 rho1 Delta2 rho2 Default model 931 923 980 978 980 Saturated model 1.000 1.000 1.000 Independence model 000 000 000 000 000 RMSEA Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE Default model 032 026 037 1.000 Independence model 211 208 215 000 Kiểm định ước lượng mơ hình nghiên cứu Bootstrap Parameter EL EL EL EL EL JS JS JS JS JS JS < < < < < < < < < < < - O C EX A N EL N A EX C O SE 0.062 0.053 0.049 0.066 0.068 0.068 0.06 0.073 0.052 0.05 0.054 SE-SE 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 Mean 0.294 0.099 0.065 0.362 -0.155 0.161 -0.128 0.076 0.14 0.154 0.31 Bias -0.002 -0.003 -0.001 0.005 0.002 0.003 -0.001 -0.003 0.001 -0.005 0.002 SE-Bias 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 EL8 EL5 EL7 EL3 EL1 EL4 C5 C2 C3 C4 C1 O2 O4 O3 O5 O1 Ex5 Ex4 Ex1 Ex3 Ex2 N1 N2 N3 N4 A5 A1 A2 A3 JS2 JS3 JS1 JS4 JS5 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - EL EL EL EL EL EL C C C C C O O O O O EX EX EX EX EX N N N N A A A A JS JS JS JS JS 0.035 0.033 0.029 0.031 0.036 0.034 0.026 0.028 0.028 0.031 0.031 0.022 0.018 0.023 0.028 0.031 0.022 0.022 0.033 0.031 0.031 0.044 0.041 0.042 0.045 0.036 0.043 0.039 0.035 0.023 0.033 0.039 0.03 0.049 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.868 0.857 0.883 0.831 0.813 0.805 0.881 0.874 0.862 0.846 0.836 0.876 0.888 0.858 0.78 0.766 0.811 0.805 0.758 0.743 0.743 0.832 0.897 0.857 0.808 0.898 0.862 0.877 0.777 0.86 0.787 0.719 0.767 0.684 0.003 0 -0.001 -0.001 -0.001 -0.002 0.001 -0.001 -0.001 -0.002 -0.001 0 0.001 0.001 -0.003 0.002 0.001 -0.002 -0.001 -0.002 0.001 -0.003 -0.001 -0.002 0 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 ... tài: Tác động đặc điểm tính cách Big – Five lãnh đạo đạo đức đến hài lòng cơng việc: Nghiên cứu trường hợp hệ thống siêu thị lớn Thành phố Hồ Chí Minh. ” Đề tài nghiên cứu khu vực TP Hồ Chí Minh, ... nên đặc điểm tính cách Big- Five tác động đến lãnh đạo đạo đức đến hài lòng cơng việc; vai trò trung gian lãnh đạo đạo đức tác động đến hài lòng công việc - Đo lường mức độ tác động đặc điểm tính. .. 2.3.1.1 .Tác động năm đặc điểm tính cách Big- Five đến lãnh đạo đạo đức 27 2.3.1.2 .Tác động năm đặc điểm tính cách lớn đến hài lòng cơng việc 30 2.3.1.3 .Tác động lãnh đạo đạo đức lên hài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của các đặc điểm tính cách big five và lãnh đạo đạo đức đến sự hài lòng trong công việc nghiên cứu trường hợp tại các hệ thống siêu thị lớn ở thành phố hồ chí minh , Tác động của các đặc điểm tính cách big five và lãnh đạo đạo đức đến sự hài lòng trong công việc nghiên cứu trường hợp tại các hệ thống siêu thị lớn ở thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay