Thanh khoản và hành vi tìm kiếm rủi ro của ngân hàng thương mại việt nam

91 6 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HỒNG THANH KHOẢN HÀNH VI TÌM KIẾM RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - LÊ THỊ HỒNG THANH KHOẢN HÀNH VI TÌM KIẾM RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chun ngành: Tài – Ngân hàng (Cơng cụ thị trường tài chính) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN PHÚC CẢNH Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu tơi với giúp đỡ Giảng viên hướng dẫn sở tham khảo tài liệu nước liệt kê đầy đủ luận văn Các số liệu thống kê trung thực lấy từ nguồn đáng tin cậy, nội dung kết nghiên cứu nêu luận văn chưa công bố cơng trình thời điểm Tp Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng năm 2018 Tác giả Lê Thị Hồng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Vấn đề phạm vi nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Bố cục đề tài CHƯƠNG KHUNG LÝ THUYẾT, THỰC TRẠNG TẠI VIỆT NAM, TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY PHÁT TRIỂN GIẢ THUYẾT 2.1 Khung lý thuyết khoản rủi ro khoản 2.2 Các đại diện cho rủi ro khoản rủi ro ngân hàng 2.3 Thực trạng rủi ro khoản rủi ro chung ngân hàng TMCP Việt Nam giai đoạn 2008-2016 10 2.4 Tổng quan nghiên cứu trước mối quan hệ khoản hành vi tìm kiếm rủi ro 18 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Mơ hình liệu 26 3.2 Xử lý liệu 28 3.3 Phương pháp ước lượng 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 Phân tích thống kê mơ tả 32 4.2 Phân tích kết hồi quy 35 4.3 Tác động hủng hoảng kinh tế tài 40 4.4 Tác động quy mô ngân hàng 43 4.5 Tác động sở hữu Nhà nước 46 4.6 48 CHƯƠNG KẾT LUẬN 53 5.1 Kết luận 53 5.2 Hạn chế 55 5.3 Hướng phát triển đề tài 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Diễn giải Tiếng việt AGR Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Ngân hàng Nông Nghiệp Phát Triển Nông thôn Việt Nam Triền Nông thôn Việt Nam BIDV NHTM CP Đầu tư Phát triển NHTM CP Đầu tư Phát triển Việt Nam Việt Nam CTG NHTM CP Công thương Việt NHTM CP Công thương Việt Nam Nam FEM Fixed effects model Mơ hình ảnh hưởng cố định GMM Generalized method of moments Phương pháp ước lượng moment tổng quát IMF Internaltional Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế NHNN Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước LLP Loan loss provision Dự phòng tổn thất tín dụng LC Liquidity creation Hệ số tạo khoản OFF_BS Off – balance sheet Tài sản ngoại bảng REM Random effects model Mô hình ảnh hưởng ngẫu nhiên NH TMCP Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngân hàng Thương mại cổ phần TCTC Tổ chức tài Tổ chức tài TCTD Tổ chức tín dụng Tổ chức tín dụng VCB NHTM CP Ngoại Thương Việt NHTM CP Ngoại Thương Việt Nam Nam Vix The implied volatility of S&P Độ biến động tiềm ẩn hợp đồng 500 options contracts quyền chọn S&P 500 Z-core Chỉ số Z-score Chỉ số Z-score DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Hệ số Z-score ngân hàng TMCP Việt Nam từ 2008-2016….11 Bảng 2.2 Báo cáo thu nhập ngân hàng Bưu điện Liên Việt từ 2012-2016……12 Bảng 3.1 Kỳ vọng dấu biến sử dụng 28 Bảng 4.1 Thống kê mô tả 32 Bảng 4.2 Ma trận tương quan biến 34 Bảng 4.3 Thanh khoản rủi ro ngân hàng với kiểm định FEM REM 36 Bảng 4.4 Thanh khoản rủi ro ngân hàng với kiểm định GMM 37 Bảng 4.5 Thanh khoản rủi ro ngân hàng thời kỳ khủng hoảng kinh tế .41 Bảng 4.6 Thanh khoản rủi ro ngân hàng xét yếu tố quy mô 44 Bảng 4.7 Thanh khoản rủi ro ngân hàng xét yếu tố sở hữu Nhà nước 46 Bảng 4.8 Thanh khoản rủi ro ngân hàng xét đến nhân tố 49 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Chỉ số trung bình tổng tiền gửi tổng tài sản ngân hàng Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2016 10 Hình 2.2 Tổng tài sản ngân hàng ngày 31.12.2016 14 Hình 2.3 Tỷ lệ sở hữu Nhà nước ngân hàng ngày 31/12/2016 15 Hình 2.4 Tăng trưởng GDP Việt Nam giai đoạn 2008-2016 (%/năm) 16 Hình 2.5 Tăng trưởng cung tiền M2 Việt Nam từ 2008-2016(%/năm) 17 Hình 4.1 Sự biến động số Vix từ năm 2003 đến năm 2016 41 TÓM TẮT Nghiên cứu tìm hiểu tác động rủi ro khoản đến hành vi tìm kiếm rủi ro ngân hàng Sử dụng liệu theo năm từ năm 2008 đến năm 2016, luận văn tìm thấy chứng thực nghiệm rằng, ngân hàng TMCP Việt Nam, có rủi ro khoản thấp hơn, đại diện tỷ lệ tiền gửi cao hơn, tìm kiếm nhiều rủi ro Sự suy giảm rủi ro khoản, làm tăng rủi ro ngân hàng, đại diện số Z-score, dự phòng rủi ro tín dụng, hệ số tạo khoản tổng tài sản ngoại bảng Luận văn tìm thấy chứng thực nghiệm khủng hoảng kinh tế, ngân hàngrủi ro khoảnhành vi tìm kiếm rủi ro Tuy nhiên, nghiên cứu chưa thể đưa kết luận mối quan hệ rủi ro khoản hành vi tìm kiếm rủi ro ngân hàng có quy mơ lớn ngân hàng có vốn sở hữu Nhà nước Từ khóa: rủi ro khoản, rủi ro ngân hàng, Basel, Z-score, khủng hoảng kinh tế, tiền gửi CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Lý chọn đề tài Ngân hàng xem định chế tài quan trọng kinh tế với vai trò chu chuyển dòng vốn, điều khiến ngân hàng dễ bị ảnh hưởng trước cú sốc, có cú sốc khoản Drehmann (2013) định nghĩa khoản khả giải nghĩa vụ nợ rủi ro khoản khả mà vượt qua ngưỡng đó, ngân hàng trở nên khơng thể toán nghĩa vụ nợ kịp thời Điều ám rằng, ngân hàngkhoản thấp, ngân hàng đối diện với nhiều rủi ro hoạt động kinh doanh, dẫn đến phá sản Khan cộng (2016) cho rằng, rủi ro khoản công nhận mối đe dọa đến ổn định định chế tài nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng, ngân hàng nên trì đệm khoản, vừa cho mục đích quản trị rủi ro, vừa đóng vai trò công cụ chống lại cú sốc khoản nhỏ xảy tương lai gần Nhóm tác giả cho kể từ khủng khoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, rủi ro khoản trở thành nhân tố quan trọng cải cách quy chế tài Việc áp dụng Basel Việt Nam thí điểm cho 10 ngân hàng1 cho thấy nhà quản lý kinh tế quốc gia quan tâm đến việc quản trị rủi ro theo hướng dẫn quốc tế Thời gian vừa qua, Việt Nam đối diện với thời kỳ liên quan đến khủng hoảng khoản trường hợp ngân hàng TMCP Á Châu Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước định gia tăng mức chi trả bảo hiểm tiền gửi từ 50 triệu đồng lên 75 triệu đồng cho đối tượng Bảo hiểm tiền gửi làm gia tăng rủi ro đạo đức khuyến khích giám đốc ngân hàng nắm giữ rủi ro nhiều Acharya and Naqvi (2012) ngân hàngrủi ro khoản thấp việc có nhiều dòng tiền gửi vào hơn, giám đốc ngân hàng tăng lượng tiền 10 ngân hàng thí điểm áp dụng Basel II Việt Nam liệt kê chi tiết phụ lục ... kinh tế, ngân hàng có rủi ro khoản có hành vi tìm kiếm rủi ro Tuy nhiên, nghiên cứu chưa thể đưa kết luận mối quan hệ rủi ro khoản hành vi tìm kiếm rủi ro ngân hàng có quy mơ lớn ngân hàng có... hệ rủi ro khoản hành vi tìm kiếm rủi ro 28 ngân hàng hệ thống ngân hàng TMCP Vi t Nam giai đoạn 2008 – 2016 Tác giả thu thập liệu tất ngân hàng thuộc danh sách ngân hàng thương mại cổ phần Vi t... tìm hiểu mối quan hệ rủi ro khoản hành vi tìm kiếm rủi ro ngân hàng TMCP Vi t Nam Luận văn trả lời câu hỏi sau: Khi ngân hàng có rủi ro khoản thấp có tìm kiếm nhiều hoạt động kinh doanh rủi ro
- Xem thêm -

Xem thêm: Thanh khoản và hành vi tìm kiếm rủi ro của ngân hàng thương mại việt nam , Thanh khoản và hành vi tìm kiếm rủi ro của ngân hàng thương mại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay