Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp kinh doanh khách sạn trên địa bàn tỉnh đồng nai

158 8 0
  • Loading ...
1/158 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ĐỒN QUỐC TUẤN HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh- Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ĐỒN QUỐC TUẤN HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Chuyên ngành : Kế Toán Mã số : 8340301 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS VÕ VĂN NHỊ TP Hồ Chí Minh- Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận văn trung thực Các số liệu luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận văn Đoàn Quốc Tuấn MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Trang Danh mục chữ viết tắt MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP 12 1.1 Khái niệm, chức vai trò KTQTCP doanh nghiệp 12 1.1.1 Khái niệm KTQTCP 12 1.1.2 Chức KTQTCP 14 1.1.3 Vai trò KTQTCP 15 1.2 Nội dung KTQTCP doanh nghiệp 15 1.2.1 Phân loại chi phí 16 1.2.2 Định mức chi phí 18 1.2.3 Dự toán chi phí 20 1.2.4 Xác định chi phí cho đối tượng chịu chi phí- xác định GTSP 25 1.2.5 Kiểm sốt chi phí- Phân tích biến động chi phí 37 1.3 Nội dung tổ chức KTQTCP doanh nghiệp 40 1.3.1 Tổ chức thu thập thông tin đầu vào 41 1.3.2 Tổ chức phân loại xử lý thông tin 42 1.3.3 Tổ chức thông tin đầu 43 CHƯƠNG THỰC TRẠNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 46 2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh, sản phẩm- dịch vụ khách sạn tổ chức quản lý Doanh nghiệp kinh doanh khách sạn địa bàn tỉnh Đồng Nai ảnh hưởng đến tổ chức KTQTCP 46 2.1.1 Khái niệm, phân loại, xếp hạng khách sạn dịch vụ, ngành nghề kinh doanh khách sạn Việt Nam 46 2.1.1.1 Khái niệm, phân loại, xếp hạng khách sạn 46 2.1.1.2 Các dịch vụ, ngành nghề kinh doanh khách sạn 47 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh, sản phẩm- dịch vụ khách sạn tổ chức quản lý Doanh nghiệp kinh doanh khách sạn địa bàn tỉnh Đồng Nai ảnh hưởng đến tổ chức KTQTCP 48 2.1.2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh, sản phẩm- dịch vụ khách sạn ảnh hưởng đến tổ chức KTQTCP 48 2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức quản lý DN kinh doanh khách sạn địa bàn tỉnh Đồng Nai ảnh hưởng đến tổ chức KTQTCP 51 2.2 Thực trạng KTQTCP doanh nghiệp kinh doanh khách sạn địa bàn tỉnh Đồng Nai 52 2.2.1 Mô tả trình khảo sát 52 2.2.1.1 Đối tượng phạm vi khảo sát 52 2.2.1.2 Nội dung khảo sát 54 2.2.1.3 Phương pháp khảo sát 54 2.2.1.4 Phương pháp thu thập xử lý kết khảo sát 55 2.2.2 Kết khảo sát nội dung KTQTCP 56 2.2.2.1 Phân loại chi phí 56 2.2.2.2 Định mức chi phí 57 2.2.2.3 Dự tốn chi phí 58 2.2.2.4 Xác định chi phí cho đối tượng chịu chi phí- xác định GTSP 58 2.2.2.5 Kiểm soát chi phí- Phân tích biến động chi phí 62 2.2.3 Kết khảo sát nội dung tổ chức KTQTCP 63 2.2.3.1 Tổ chức thu thập thông tin đầu vào 63 2.2.3.2 Tổ chức phân loại xử lý thông tin 64 2.2.3.3 Tổ chức thông tin đầu 66 2.3 Một số đánh giá KTQTCP doanh nghiệp kinh doanh khách sạn địa bàn tỉnh Đồng Nai 67 2.3.1 Những mặt đạt KTQTCP 67 2.3.2 Những hạn chế KTQTCP 68 2.3.3 Những nguyên nhân gây hạn chế KTQTCP 71 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 74 3.1 Quan điểm hoàn thiện 74 3.1.1 Phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh, sản phẩm- dịch vụ khách sạn 74 3.1.2 Phù hợp với khả trình độ quản lý 74 3.1.3 Phù hợp với cấu tổ chức doanh nghiệp 75 3.2 Giải pháp hoàn thiện nội dung KTQTCP 75 3.2.1 Phân loại chi phí 75 3.2.2 Định mức chi phí 76 3.2.3 Dự toán chi phí 77 3.2.4 Xác định chi phí cho đối tượng chịu chi phí- xác định GTSP 80 3.2.5 Kiểm sốt chi phí- Phân tích biến động chi phí 81 3.3 Giải pháp hoàn thiện nội dung tổ chức KTQTCP 82 3.3.1 Tổ chức thu thập thông tin đầu vào 82 3.3.2 Tổ chức phân loại xử lý thông tin 83 3.3.3 Tổ chức thông tin đầu 86 3.4 Kiến nghị 87 3.4.1 Ban lãnh đạo doanh nghiệp 88 3.4.2 Bộ phận kế toán doanh nghiệp 88 KẾT LUẬN 91 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1.1: Nhóm tài khoản tập hợp, tổng hợp CPSX, tính GTSP theo chế độ kế tốn doanh nghiệp, thông tư số 200/2014/TT-BTC số 133/2016/TT-BTC PHỤ LỤC 1.2: Q trình kế tốn tập hợp, tổng hợp CPSX, tính GTSP quy định khác chế độ kế tốn doanh nghiệp, thơng tư số 200/2014/TT-BTC số 133/2016/TT-BTC chịu ảnh hưởng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo PP KKTX hay PP KKĐK PHỤ LỤC 1.3: Nhóm tài khỏan tập hợp, tổng hợp chi phí kỳ theo chế độ kế tốn doanh nghiệp, thơng tư số 200/2014/TT-BTC số 133/2016/TT-BTC PHỤ LỤC 1.4: Quá trình kế tốn tập hợp, tổng hợp chi phí kỳ quy định chế độ kế toán doanh nghiệp, thông tư số 200/2014/TT-BTC 133/2016/TTBTC chịu ảnh hưởng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo PP KKTX hay PP KKĐK PHỤ LỤC 2.1: Tổ chức máy quản lý doanh nghiệp kinh doanh khách sạn xếp hạng từ trở lên địa bàn tỉnh Đồng Nai PHỤ LỤC 2.2: Tổ chức máy kế toán doanh nghiệp kinh doanh khách sạn xếp hạng từ trở lên địa bàn tỉnh Đồng Nai PHỤ LỤC 3.1.1: Phiếu thu thập thông tin PHỤ LỤC 3.1.2: Tổng hợp kết thu thập thông tin PHỤ LỤC 3.1.3: Danh sách khách sạn, nhà nghỉ khảo sát thực tế PHỤ LỤC 4.1: Báo cáo thành qủa theo hoạt động/bộ phận chức tháng PHỤ LỤC 4.2: Dự toán& thực kết qủa HĐKD 12 tháng PHỤ LỤC 4.3: Phương hướng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí doanh nghiệp kinh doanh khách sạn PHỤ LỤC 4.4: Minh họa đối tượng kế tốn chi phí hoạt động/ Bộ phận chức PHỤ LỤC 4.5: Minh họa tài khoản KTCP bản- cấu trúc mã số tài khoản KTCP bản: Kết hợp Tài khoản KTCP Mã chi tiết chi phí Mã đối tượng chi phí hoạt động/ Bộ phận chức PHỤ LỤC 4.6: Minh họa danh mục Số hiệu tài khoản kế tốn chi phí cho Mã đối tượng chi phí hoạt động/ Bộ phận chức PHỤ LỤC 4.7: Cơng thức tính chi phí báo cáo kết HĐKD quản trị cho toàn khách sạn PHỤ LỤC 4.8: Xác định Doanh thu, lợi ích kinh tế có từ dịch vụ lưu trú dịch vụ kèm khác mà khách lưu lại phòng thời điểm tính GTSP, thời điểm xác định kết HĐKD sử dụng để ghi nhận Báo cáo kết HĐKD PHỤ LỤC 4.9: Phương pháp lấy số liệu cung cấp thông tin báo cáo chi phí quản trịBáo cáo thành hoạt động/bộ phận chức năng: dự toán CPSXKD 12 tháng, báo cáo thực CPSXKD 12 tháng khách sạn thiết lập DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT -Chữ Viết Tắt ABC BCTC BH BHXH BHTN BHYT CCDC CĐKT CP CP BH CP NCTT CP NVLTT CP QLDN CP SDMTC CP SX CP SXC CP SXKD CP SXKDDD DN DT FIFO GAPP GTSP GTSPSX GVHB HĐKD HĐSXKD HFTP HTTĐ IASB Đầy Đủ Tiếng Việt Kế tốn chi phí theo hoạt động Báo cáo tài Bán hàng Bảo hiểm xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm y tế Cơng cụ dụng cụ Cân đối kế tốn Chi phí Chi phí bán hàng Chi phí nhân cơng trực tiếp Chi p hí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí quản lý doanh nghiệp Chi phí sử dụng máy thi cơng Chi phí sản xuất Chi phí sản xuất chung Chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Doanh nghiệp Doanh thu Nhập trước xuất trước Các nguyên tắc chấp nhận chung Giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm sản xuất Giá vốn hàng bán Hoạt động kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh Hiệp hội tài cơng nghệ khách sạn quốc tế Hoàn thành tương đương Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (trước năm 2001, IASB có tên gọi IASC- International Accounting Standards Committee) Đầy Đủ Tiếng Anh Activity- Based- Costing First In First Out General Accepted Accounting Principles Hospitality Financial and Technology Professionals International Accounting Standards Board Chữ Viết Tắt IFAC Đầy Đủ Tiếng Việt Liên đồn kế tốn quốc tế KD KH TSCĐ KPCĐ KQHĐKD KS KTCP KTQT KTQTCP KTTC NC NCTT NVL NVLTT PP PP KKĐK PP KKTX QLDN SPDD SXC SXKD TSCĐ VAS Kinh doanh Khấu hao tài sản cố định Kinh phí cơng đồn Kết hoạt động kinh doanh Khách sạn Kế tốn chi phí Kế tốn quản trị Kế tốn quản trị chi phí Kế tốn tài Nhân cơng Nhân cơng trực tiếp Ngun vật liệu Nguyên vật liệu trực tiếp Phương pháp Phương pháp kiểm kê địnhkỳ Phương pháp kê khai thường xuyên Quản lý doanh nghiệp Sản phẩm dở dang Sản xuất chung Sản xuất kinh doanh Tài sản cố định Chuẩn mực kế toán Việt Nam Đầy Đủ Tiếng Anh International Federation of Accountants Vietnam Accounting Standard MỞ ĐẦU SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI DN kinh doanh khách sạn khách tham quan lưu trú du lịch địa bàn tỉnh Đồng Nai, Việt Nam ngày phát triển nhanh số lượng chất lượng, cụ thể: Số lượng sở lưu trú du lịch (CSLTDL) có sở vật chất dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách du lịch cuối năm 2014 120 sở, cuối năm 2017 123 sở; Số lượt khách tham quan lưu trú du lịch tăng bình quân 31,7%/năm giai đoạn 20062014, tăng bình quân 10,9%/năm 2017, tiếp tục dự báo tăng 11,0%/năm giai đoạn 2018-2020; Chất lượng CSLTDL cuối năm 2014 20 sở thẩm định, xếp hạng (4 01 đơn vị; 01 đơn vị; 09 đơn vị; đạt tiêu chuẩn 09 đơn vị), cuối 2017 26 sở thẩm định, xếp hạng (4 01 đơn vị; 01 đơn vị; 10 đơn vị; đạt tiêu chuẩn 14 đơn vị), cuối 2018 khai trương Khách sạn Central Park sao; Nhu cầu chất lượng CSLT ăn uống gia tăng với mức chi tiêu bình quân tăng 3%/ năm (Sở VH TT DL- Tỉnh Đồng Nai, 2015 cập nhật 2018) Do đó, nhà lãnh đạo, nhà quản lý phải quản lý tốt hiệu DN với chiến lược kinh doanh chọn để đứng vững phát triển thương trường Các DN với chiến lược kinh doanh chọn: Chiến lược sản phẩm khác biệt chiến lược dẫn đầu chi phí chiến lược tập trung hóa với sản phẩm khác biệt hay chi phí thấp thơng tin chi phí KTCP cung cấp mẫu chốt để hoạch định, tổ chức- thực hiện, kiểm soát- đánh giá định sản xuất kinh doanh KTCP DN kinh doanh khách sạn Đồng Nai, Việt Nam nhìn chung có nhóm thực trạng: Nhóm khách sạn xếp hạng từ đạt chuẩn đến sao: KTCP chưa trọng mục tiêu KTQTCP, cung cấp thơng tin chi phí cho việc quản trị DN bước hình thành quan điểm, nhận thức thực sơ khai khơng đồng Nhóm khách sạn xếp hạng từ trở lên: KTQTCP nhận thức thực đầy đủ nội dung KTQTCP nội dung tổ chức KTQTCP để cung cấp thơng tin chi phí mục tiêu quản trị Doanh nghiệp Tuy nhiên, trình thực nội dung KTQTCP tổ chức nội dung KTQTCP tồn số hạn chế kết cung cấp thông tin chi phí: Thơng tin dự tốn- định hướng chi phí sản xuất kinh doanh khơng sát với thực tế thực hiện, khơng đủ sở để phân tích chênh lệch chi phí; Thơng tin thực chi phí cung cấp không đồng quan điểm SPDD cuối kỳ chi phí bỏ để có dịch vụ lưu trú dịch vụ kèm khác mà khách lưu lại phòng sử dụng SPDD chi phí sản phẩm- GTSP sản xuất thực tế, chi phí kỳ- GVHB Báo cáo KQHĐKD, tổng GTSP tồn bộ- chi phí PHỤ LỤC 4.1.6: BÁO CÁO THÀNH QUẢ THEO HOẠT ĐỘNG/BỘ PHẬN NHÂN SỰ THÁNG HUMAN RESOURCES – OPERATING STATEMENT MONTHLY HOTEL Current Month Descriptions/Miêu tả Last year $ Budget Actual % $ % $ MONTH Year-To-Date Var Act-Btg % $ Last year % $ Budget Actual % $ % $ Var Act-Btg % $ % PAYROLL EXPENSES/CHI PHÍ TIỀN LƢƠNG Salaries and Wages/Lƣơng Thƣởng Extra Wages/Thƣởng thêm Employee Benefits/Phụ cấp nhân viên TOTAL PAYROLL EXPENSES/TỔNG CHI PHÍ LƢƠNG OTHER EXPENSES/CÁC CHI PHÍ KHÁC Award & Social Activity/Phần thƣởng hoạt động xã hội Entertainment/Chi phí giải trí, chiêu đãi Local Transportation/Chi phí lại nƣớc Courier & Postages/Phí bƣu điện & gửi thƣ Printing & Stationaries/In ấn văn phòng phẩm Sport Activities/Hoạt động thể thao Recruitment & Relocation/Tuyển dụng & lại Telephone & Fax/Điện thoại & Fax Provision - Uniform/Đồng phục Training Materials/Tài liệu đào tạo Training & Development/Đào tạo Miscellaneous/Chi phí khác TOTAL OTHER EXPENSE/TỔNG CHI PHÍ KHÁC TOTAL EXPENSES/TỔNG CHI PHÍ Total Revenue/Tổng Doanh thu PHỤ LỤC 4.1.7: BÁO CÁO THÀNH QUẢ THEO HOẠT ĐỘNG/BỘ PHẬN BÁN HÀNG& TIẾP THỊ THÁNG HOTEL SALES & MARKETING – OPERATING STATEMENT MONTHLY Current Month Descriptions/Miêu tả Last year $ PAYROLL EXPENSES/CHI PHÍ TIỀN LƢƠNG Salaries and Wages/Lƣơng thƣởng Extra Wages/Thƣởng thêm Employee Benefit/Phụ cấp nhân viên TOTAL PAYROLL EXPENSES/TỔNG CHI PHÍ TIỀN LƢƠNG Budget Actual % $ % $ MONTH Year-To-Date Var Act-Btg % $ Last year % $ Budget Actual % $ % $ Var Act-Btg % $ % OTHER EXPENSES/CÁC CHI PHÍ KHÁC Advertising - International /Quảng cáo- Quốc tế Advertising - National /Quảng cáo- Trong nƣớc Brochures & Flyers / collateral/Tờ rơi Entertainment/Giải trí Give Away/Chi phí quà biếu Photography/Chụp ảnh Printing Stationary/In ấn văn phòng phẩm Trade Shows /Triển lãm thƣơng mại Sales Trips / Travelling Expenses Chi phí lại/cơng tác Sales Office Rental/Chi phí th văn phòng Sales Office Expenses Hanoi & HCMC/Chi phí th văn phòng HN&HCMC Public Relations & Related Expenses/Chi phí quan hệ cơng chúng chi phí có liên quan Direct Mail/Gửi thƣ Dues & Subscription Fees Chi phí thuê bao Telephone & Fax/Điện thoại & Fax Transportation/Chi phí lại Provision Uniform/Đồng phục Laundry Uniform/Chi phí giặt đồng phục Miscellaneous Expenses /Các chi phí khác TOTAL OTHER EXPENSES/TỔNG CHI PHÍ KHÁC TOTAL EXPENSES/Tổng chi phí Total Revenue/Tổng Doanh thu PHỤ LỤC 4.1.8: BÁO CÁO THÀNH QUẢ THEO HOẠT ĐỘNG/BỘ PHẬN BẢO TRÌ VÀ NĂNG LƢỢNG THÁNG HOTEL _ P.O.M.E.C – OPERATING STATEMENT MONTHLY Current Month Descriptions/Miêu tả Last year $ PAYROLL EXPENSES/CHI PHÍ TIỀN LƢƠNG Salaries and Wages/Lƣơng thƣởng Extra Wages/Thƣởng thêm Employee Benefit/Phụ cấp nhân viên TOTAL PAYROLL EXPENSES/TỔNG CHI PHÍ TIỀN LƢƠNG REPAIR & MAINTENANCE/SỬA CHỮA & BẨO HÀNH Air Conditioning / Refrigerator/Điều hòa/Tủ lạnh Building/Bảo trì cao ốc Furniture & Carpentry Supplies/Bàn ghế & đồ gỗ Electrical /Sửa chữa điện Mechanical/Sữa chửa khí Generator Set Maintenance/Bảo trì máy phát điện Budget Actual % $ % $ MONTH Year-To-Date Var Act-Btg % $ Last year % $ Budget Actual % $ % $ Var Act-Btg % $ % Elevator/Thang máy Fire Safety/Phòng cháy chữa cháy Swimming Pool Maintenance/Bảo trì bể bơi Ground & Landscaping/Vƣờn & Cây cảnh Kitchen Equipment/Thiết bị bếp Laundry Equipment/Thiết bị giặt Plumbing and Heating/Hệ thống đƣờng ống nƣớc nóng Recreational Equipment/Thiết bị giải trí Vehicle Maintenance/Bảo trì phƣơng tiện xe máy Supplies - Pool Chemical/Hóa chất hồ bơi Supplies - Bulbs & fitting/Bóng đèn & đồ đạc cố định Engineering Supplies/Thiết bị kỹ thuật Tools & Equipment/Dụng cụ & Thiết bị Painting and Decoration/Sơn & Trang trí Sewage Treatment/Xử lý nƣớc thải Pest Control/Xử lý côn trùng Waste Removal/Vận chuyển rác thải Provision Uniform/Mua sắm đồng phục PHỤ LỤC 4.2: Dự toán& thực kết qủa HĐKD 12 tháng PHỤ LỤC 4.2.1: DỰ TOÁN& THỰC HIỆN KẾT QUẢ HĐKD 12 THÁNG HOTEL _ CONSOLIDATED STATEMENT - 12 MONTHS BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP - 12 THÁNG Descriptions/Miêu tả Total Rooms Available/Tổng số phòng Total Rooms Occupied /Tổng số phòng đƣợc bán % of Occupancy/% Cơng suất phòng đơn đƣợc bán % of Double Occupancy/% Cơng suất phòng đơi đƣợc bán No of Guests/Số lƣợng khách Average Room Rate/Giá trung bình REVENUE/DOANH THU Rooms/Phòng Food & Beverage Hotel/Ẩm thực khách sạn Other Operated Departments/Các phận chức khác Other Income/Thu nhập khác TOTAL REVENUES/Tổng doanh thu COST OF SALES/CHI PHÍ BÁN HÀNG Food & Beverage/Nhà Hàng Other Operated Departments /Phòng chức khác TOTAL COST OF SALES/TỔNG CHI PHÍ BÁN HÀNG PAYROLL EXPENSES/CHI PHÍ TIỀN LƢƠNG Rooms/Phòng Food & Beverage/Nhà Hàng Other Operated Departments /Phòng chức khác TOTAL PAYROLL EXPENSES/TỔNG CHI PHÍ LƢƠNG Budget Amount % YEAR NĂM 12 Months Budget Year Jan Feb … … Nov Dec OTHER EXPENSES/CÁC CHI PHÍ KHÁC Rooms/Phòng Food & Beverage/Nhà Hàng Other Operated Departments /Phòng chức khác TOTAL OTHER EXPENSES/TỔNG CHI PHÍ KHÁC TOTAL DEPT COSTS / EXPENSES/TỔNG CHI PHÍ BỘ PHẬN KHÁC DEPARTMENTAL INCOME/THU NHẬP BỘ PHẬN Rooms/Phòng Food & Beverage/Nhà Hàng Other Operated Departments/Các phận chức khác TOTAL DEPT INCOME/TỔNG THU NHẬP BỘ PHẬN OVERHEAD DEPARTMENTS/BỘ PHẬN ĐIỀU HÀNH PAYROLL EXPENSES/CHI PHÍ TIỀN LƢƠNG Adm & General/Quản trị Human Resources/Nhân Marketing/Kinh doanh tiếp thị POMEC/Vận hành bảo dƣỡng TOTAL PAYROLL EXPENSES/TỔNG CHI PHÍ TIỀN LƢƠNG OTHER EXPENSES/CHI PHÍ KHAC Administrative & General/Quản trị Human Resources/Nhân Marketing/Kinh doanh tiếp thị P.O.M/Vận hành bảo dƣỡng Energy Cost/Chi phí lƣợng TOTAL OTHER EXPENSES/TỔNG CHI PHÍ KHÁC TOTAL OVERHEAD DEPARTMENT/TỔNG CHI PHÍ ĐIỀU HÀNH HOUSE PROFIT/LỢI NHUẬN ĐIỀU HÀNH Basic Services Fee/Phí Dịch vụ Cơ Sales and Marketing Contribution Fee/Phí Kinh doanh Tiếp thị Education, Training and Staff Development Fee/Phí đào tạo phát triển nhân lực GROSS OPERATING PROFIT/LỢI NHUẬN HOẠT ĐỘNG GỘP FIXED CHARGES/CHI PHÍ CỐ ĐỊNH License & Royalty Fee/Phí Thƣơng hiệu & Bản quyền Incentive Management Fee/Phí Quản lý Khuyến khích Amotized Pre-Opening Expenses/Phân bổ Chi phí Tiền Khai trƣơng Insurance Fee/Phí Bảo hiểm Bank Loan Expense/Chi phí Lãi vay Ngân hàng Loss(Gain) on Foreign Exchange/Lỗ (lãi) cho tỷ giá hối đoái Land Tax/Thuế đất Head Office / Owners Expenses/Chi phí cho văn phòng chính/chủ đầu tƣ TOTAL FIXED CHARGES/TỔNG CHI PHÍ CỐ ĐỊNH OWNER'S PROFIT (LOSS)/LỖ (LÃI) CHO CHỦ ĐẦU TƢ TOTAL PAYROLL EXPENSES/TỔNG CHI PHÍ LƢƠNG CHI CHÚ: DỰ TỐN& THỰC HIỆN KẾT QUẢ HĐKD 12 THÁNG, gồm: - Nội dung giống Báo cáo thành qủa theo hoạt động/bộ phận chức tháng, - Kết cấu theo biểu mẫu Phu lục 4.1: Dự toán& thực kết HĐKD 12 tháng CONSOLIDATED OPERATING STATEMENT/BUDGET - 12 MONTHS ROOM – OPERATING STATEMENT/BUDGET FOOD & BEVERAGE – OPERATING STATEMENT/BUDGET MOD - OPERATING STATEMENT/BUDGET ADMIN & GENERAL - OPERATING STATEMENT/BUDGET HUMAN RESOURCES - OPERATING STATEMENT/BUDGET SALES & MARKETING - OPERATING STATEMENT/BUDGET P.O.M.E.C - OPERATING STATEMENT/BUDGET PHỤ LỤC 4.3: Phƣơng hƣớng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Bảng 3.1- Phƣơng hƣớng phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí doanh nghiệp kinh doanh khách sạn Khoản mục- Yếu tố chi phí Tài khoản Biến đổi Cố định Hỗn hợp I CHI PHÍ SẢN XUẤT Chi phí ngun vật liệu trực tiếp 621 x Chi phí nhân công trực tiếp 622 - Tiền lƣơng công nhân, phụ cấp 622_ x x - Các khoản trích theo lƣơng 622_ x Chi phí sản xuất chung 627 - Chi phí nhân viên phân xƣởng 6271 x x - Chi phí vật liệu 6272 x x - Chi phí dụng cụ sản xuất 6273 x x - Chi phí khấu hao TSCĐ 6274 x - Chi phí dịch vụ mua ngồi 6277 x x x - Chi phí tiền khác 6278 x x x II CHI PHÍ BÁN HÀNG 642 - Chi phí nhân viên 6421 x - Chi phí vật liệu, bao bì 6422 x x - Chi phí dụng cụ, đồ dùng 6423 x x - Chi phí khấu hao TSCĐ 6424 x - Chi phí bảo hành 6425 x x - Chi phí dịch vụ mua ngồi 6427 x x x - Chi phí tiền khác 6428 x x x III CHI PHÍ QUẢN LÝ DN 642 - Chi phí nhân viên quản lý 6421 x - Chi phí vật liệu quản lý 6422 x x - Chi phí đồ dùng văn phòng 6423 x x - Chi phí khấu hao TSCĐ 6424 x - Thuế, phí lệ phí 6425 x x x - Chi phí dự phòng 6426 x x - Chi phí dịch vụ mua ngồi 6427 x x x - Chi phí tiền khác 6428 x x x IV CHI PHÍ TÀI CHÍNH 635 x x (1) CP NVL TT biến động tỷ lệ thuận với mức độ hoạt động, biến phí tỷ lệ Ghi (1) (2) (3) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (4) (5) (5) (6) (5) (7) (7) (4) (5) (5) (6) (7) (5) (7) (7) (5) (2) CP NC TT gồm lao động thƣờng xuyên lao động thời vụ; lao động trực tiếp thƣờng xuyên khách sạn đƣợc trả lƣơng thời gian nên định phí, lao động thời vụ thay đổi tỷ lệ thuận với tình hình hoạt động nên biến phí tỷ lệ (3) Các khoản trích theo lƣơng ngƣời lao động, theo chế độ quy định hành sở để tính khoản trích theo lƣơng tiền lƣơng lƣơng theo hợp đồng ngƣời lao động, khoản trích theo lƣơng ngƣời lao động cố định, chi phí cố định (4) CP nhân viên quản lý, gián tiếp định phí tùy ý, số lao động kinh doanh trả lƣơng phần theo doanh số chi phí biến đổi tỷ lệ Khoản trích theo lƣơng chi phí cố định (5) CP NVL, CCDC, bảo hành, dự phòng, tài chi phí cố định có thề chi phí biến đổi bậc thang (6) CP khấu hao TSCĐ, nhà xƣởng máy móc thiết bị sản xuất, bán hàng, quản lý thƣờng đƣợc trích khấu hao theo phƣơng pháp đƣờng thẳng nên định phí bắt buộc Nếu trích khấu hao theo số lƣợng, khối lƣợng sản phẩm khoản chi phí chi phí biến đổi (7) CP thuế phí lệ phí, dịch vụ mua ngồi tiền khác có phần chi phí cố định, phần chi phí biến đổi, phần chi phí hỗn hợp Căn để phân biệt chi phí biến đổi, chi phí cố định hay chi phí hỗn hợp phụ thuộc vào quan điểm cách sử dụng chi phí điều hành hoạt động Đối với yếu tố chi phí thuộc loại chi phí hỗn hợp, khách sạn áp dụng phƣơng pháp phân tích thích hợp để phục vụ cho cơng tác lập dự tốn chi phí phân tích chi phí PHỤ LỤC 4.4: Minh họa đối tƣợng kế tốn chi phí hoạt động/ Bộ phận chức Bảng 3.2- Minh họa đối tƣợng kế toán chi phí hoạt động/ Bộ phận chức Code *** 110 120 *** 210 211 220 221 230 240 250 260 *** 410 420 430 440 450 460 490 *** 510 520 600 700 900 Name Room Division Front Office House Keeping Food& Beverage Division Grand Res (Western) Bar Of Grand Res (Western) Dragon Res (Asian) Bar Of Dragon Res (Asian) Lobby Bar Pool Bar Banquet& Ball Room Mini Bar Minority Other Department Telephone Laundry Transportation Fitness Center Swimming Pool Business Center Other Income Administration & General Adm.& General Human Resources Sales & Marketing P.O.M.E.C Non-operating Description Khối Phòng Tiền sảnh (F.O.) Buồng phòng (H.K.) Khối F& B Nhà hàng Grand (Âu) Bar Nhà hàng Grand (Âu) Nhà hàng Dragon (Á) Bar nhà hàng Dragon (Á) Bar Lobby Bar Hồ bơi Tiệc& Phòng họp Tủ lạnh phòng khách Đơn vị doanh thu nhỏ Điện thoại Giặt ủi Dịch vụ vận chuyển Phòng thể dục Bể bơi Dịch vụ văn phòng Thu nhập khác Quản trị& Hành chánh Quản trị& Hành chánh Nhân Tiếp thị& Bán hàng Bảo dƣỡng kỹ thuật Chủ đầu tƣ Remark (2) (2) Food Beverage Food Beverage Beverage Beverage Food& Beverage Food& Beverage (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) Hoạt động/ Bộ phận chi phí: Chịu trách nhiệm chi phí (2) Hoạt động/ Bộ phận doanh thu chi phí: Chịu trách nhiệm doanh thu số chi phí trực tiếp phát sinh Hoạt dộng/ Bộ phận PHỤ LỤC 4.5: Minh họa tài khoản KTCP bản- cấu trúc mã số tài khoản KTCP Bảng 3.3- Minh họa tài khoản KTCP bản- Cấu trúc mã số tài khoản KTCP (Doanh nghiệp kinh doanh khách sạn áp dụng chế độ kế tốn theo thơng tƣ số 200/2014/TT-BTC) HOẠT ĐỘNG/ BỘ TÀI KHOẢN KTCP CHI TIẾT CHI PHÍ PHẬN CHỨC NĂNG AccNo Name Code Name Code Name 621 CP NVLTT 62001.2 CP NVL Hàng ăn- Biến phí 210 Nhà hàng Grand (Âu) 621 CP NVLTT 62002.2 CP NVL Hàng uống- Biến phí 210 Nhà hàng Grand (Âu) 6271 CP SXC- NC 61001.0 CP NC- Tiền lƣơng 210 Nhà hàng Grand (Âu) Ghi chú: (1)Tài khoản kế tốn chi phí Chi tiết chi phí Hoạt động/Bộ phận nhƣ sau: - TK 621- Chi phí NCTT (khoản mục); - TK 6271- TK cấp 1: 627 Chi phí SXC (khoản mục), TK cấp 2: 6271: CP SXCyêu tố NC; - Mã chi tiết 62001.2: 62001- CP yếu tố NVL- Hàng ăn; 2- Biến phí - Mã chi tiết 62002.2: 62002- CP yếu tố NVL- Hàng uống; 2- Biến phí - Mã chi tiết 61001.0: 61001- CP yếu tố NC- Tiền lƣơng; 0- Hỗn hợp - Hoạt động/Bộ phận 210: Hoạt động ẩm thực- Nhà hàng Grand (Âu) (2) Cấu trúc mã số tài khoản KTCP: Tài khoản KTCP- 6271 Chi tiết chi phí61001.0 Hoạt động/Bộ phận chức năng- 210, cho biết: Phản ánh CP SX, khoản mục chung, yếu tố NC, yêu tố chi tiết ban đầu- Tiền lƣơng, ứng xử chi phí- CP hỗn hợp, Đối tƣợng hoạt động/Bộ phận chức năng- Hoạt động ẩm thực- Nhà hàng Grand (Âu) PHỤ LỤC 4.6: Minh họa danh mục Số hiệu tài khoản kế toán chi phí cho Mã đối tƣợng chi phí hoạt động/ Bộ phận chức Bảng 3.4- Minh họa danh mục Số hiệu tài khoản kế tốn chi phí cho Mã đối tƣợng chi phí hoạt động/ Bộ phận chức MÃ CHI TIẾT CHI PHÍ AccNo Name Rem 62000 CP NVL -TT, GVHB 61000 CP NC -phụ cấp 63000 CP CC DC -64000 CP cố định -KH TSCĐ ==> 65000 CP bảo trì, -bảo dƣỡng 66000 CP -lƣợng 67000 CP VL, DV -khác 68000 CP cố định -Phí cố định 69000 CP tài -chính, khác HOẠT ĐỘNG/ BỘ PHẬN CHỨC NĂNG Code Name Remark Hoạt động/ Bộ phận doanh thu *** Khối phòng 110 Tiền sảnh 120 Buồng phòng Hoạt động/ Bộ phận chi phí 700 600 *** 510 520 900 Bảo dƣỡng kỹ thuật Tiếp thị& Bán hàng Adm & General Adm.& General Human Resources Non-operating ii-53 PHỤ LỤC 4.7: Bảng 3.5- Cơng thức tính chi phí kỳ báo cáo kết HĐKD quản trị cho toàn khách sạn CP hoạt động/bộ phận doanh thu: - Phòng; - Ẩm thực; - Dịch vụ khác + CP kỳ báo cáo kết HĐKD kế toán quản trị = CP hoạt động/BP CP: - Quản trị& hành chánh; - Nhân sự; -Tiếp thị& bán hàng; - Bảo dƣỡng kỹ thuật& Năng lƣợng + CP hoạt động/bộ phận chi phí: - Chủ đầu tƣ = Giá vốn NVL TT: - Phòng; - Ẩm thực; - Dịch vụ khác + Chi phí NC TT: - Phòng; - Ẩm thực, - Dịch vụ khác + Chi phí Khác: - Phòng, - Ẩm thực, - Dịch vụ khác + Chi phí NC gián tiếp: - Quản trị& hành chánh; - Nhân sự, - Tiếp thị& bán hàng, - Bảo dƣỡng kỹ thuật& Năng lƣợng + Chi phí Khác: - Quản trị& hành chánh; - Nhân sự, - Tiếp thị& bán hàng, - Bảo dƣỡng kỹ thuật& Năng lƣợng + Chi phí lƣợng: - Bảo dƣỡng kỹ thuật& Năng lƣợng + Chi phí cố định: - Chủ đầu tƣ = CP NVT TT: - Phòng; - Ẩm thực; - Dịch vụ khác + CP NC TT: - Phòng; - Ẩm thực, - Dịch vụ khác + CP SXC- NVL, DV, Khác: - Phòng; - Ẩm thực, - Dịch vụ khác + CP SXC- NC: - Bảo dƣỡng kỹ thuật& Năng lƣợng + CP SXC- NVL, CCDC, DV, Khác: - Bảo dƣỡng kỹ thuật& Năng lƣợng + + + CP BH- DV, Khác: - Phòng; - Ẩm thực; - Dịch vụ khác CP BH- NC: - Tiếp thị& bán hàng CP BH- NVL, CCDC, Bảo hànhDV, Khác: - Tiếp thị& bán hàng + + CP QLDN- NC: - Quản trị& hành chánh, - Nhân sự, CP QLDN- NVL, CCDC, Thuế- phí- lệ phí- dự phòng-DV, Khác: - Quản trị& hành chánh; - Nhân + CP tài chính: - Quản trị& hành chánh + CP khác: - Quản trị& hành chánh + CP SXC- NVL, DV: - Bảo dƣỡng kỹ thuật& Năng lƣợng + CP SXC- NVL, CCDC, KH TSCĐ, DV, Khác: - Bảo dƣỡng kỹ thuật& Năng lƣợng + CP QLDN- NVL, CCDC, KH TSCĐ, Thuế- phí- lệ phídự phòng-DV, Khác: - Chủ đầu tƣ + CP tài chính: - Chủ đầu tƣ + CP khác: - Chủ đầu tƣ ii-54 PHỤ LỤC 4.8: Xác định Doanh thu, lợi ích kinh tế có đƣợc từ dịch vụ lƣu trú dịch vụ kèm khác mà khách lƣu lại phòng thời điểm tính GTSP, thời điểm xác định kết HĐKD sử dụng để ghi nhận Báo cáo kết HĐKD Doanh thu, lợi ích kinh tế có đƣợc từ dịch vụ lƣu trú dịch vụ kèm khác mà khách lƣu lại phòng sử dụng đƣợc xác định theo công thức cộng thực tế phát sinh nhƣ sau: Doanh thu dịch vụ lƣu trú dịch vụ kèm khác mà khách lƣu lại phòng sử dụng thời điểm xác định giá thành, xác định kết HĐKD = Doanh thu dịch vụ Doanh thu dịch vụ lƣu trú mà khách kèm khác mà khách lƣu lại phòng lƣu lại phòng + thời điểm xác sử dụng thời điểm định giá thành, xác xác định giá thành, xác định kết HĐKD định kết HĐKD Trong đó: - Doanh thu dịch vụ lƣu trú mà khách lƣu lại phòng thời điểm xác định giá thành, xác định kết HĐKD đƣợc xác định theo giá bán, giá cung cấp dịch vụ cho khách hàng cam kết thỏa thuận, nhƣ sau: Doanh thu dịch vụ lƣu trú thời điểm xác định giá thành, xác định kết HĐKD Đơn giá ngày phòng lƣu trú i = ∑ x khách lƣu lại phòng Số lƣợng ngày (Room night) khách lƣu trú phòng i khách lƣu lại phòng - Doanh thu dịch vụ kèm khác mà khách lƣu lại phòng sử dụng thời điểm xác định giá thành, xác định kết HĐKD đƣợc xác định theo giá bán, giá cung cấp dịch vụ cho khách hàng cam kết thỏa thuận, nhƣ sau: Doanh thu dịch vụ Đơn giá dịch kèm khác mà khách lƣu vụ kèm khác lại phòng sử dụng thời = ∑ x loại i (ăn uống, điểm xác định giá thành, xác giặt ủi, khác) định kết HĐKD Số lƣợng dịch vụ kèm khác loại i (ăn uống, giặt ủi, khác) mà khách lƣu lại phòng sử dụng PHỤ LỤC 4.9: Phƣơng pháp lấy số liệu cung cấp thông tin báo cáo chi phí quản trịBáo cáo thành hoạt động/bộ phận chức năng: dự toán CP SXKD 12 tháng, báo cáo thực CP SXKD 12 tháng khách sạn thiết lập 1- Báo cáo thành hoạt động/bộ phận chức khách sạn tháng, chia thành loại: 1.1- Các báo cáo thành hoạt động/bộ phận doanh thu tháng (báo cáo thu nhập) báo cáo thành hoạt động/bộ phận chi phí tháng (báo cáo chi phí): - Nội dung, kết cấu theo biểu mẫu (Phụ lục 4.1), gồm 17 cột: Nội dung tiêu- khoản mục- yếu tố chi phí cột; Số liệu tháng cột: Thực tế tháng năm trƣớc (số tiền, tỷ trọng %), Thực tế tháng năm (số tiền, tỷ trọng %), Dự toán tháng năm (số tiền, tỷ trọng %), Chênh lệch thực tế so với kế hoạch (số tiền, tốc độ %); Số liệu lũy kế từ đầu năm cột: Thực tế lũy kế năm trƣớc (số tiền, tỷ trọng %), Thực tế lũy kế năm (số tiền, tỷ trọng %), Dự toán lũy kế năm (số tiền, tỷ trọng %), Chênh lệch thực tế so với kế hoạch (số tiền, tốc độ %) - Phƣơng pháp lấy số liệu: Số liệu từ hệ thống thực hệ thống dự toán phù hợp với kỳ lũy kế lấy số liệu, Nội dung chi phí tài khoản phản ánh chi phí hoạt động/bộ phận chức gồm: Giá vốn hàng bán- CP SX (CP NVL TT, CP NC TT, CP SXC), CP BH, CP QLDN, CP tài CP khác theo phân tích Phụ lục 4.7 Số liệu để ghi vào tiêu- nội dung chi phí: +Khoản mục– yếu tố chi phí thuộc loại chi phí sản phẩmgiá vốn hàng bán- CP SX (CP NVL TT, CP NC TT, CP SXC) lũy kế phát sinh bên NỢ cấu trúc mã số tài khoản chi phí (tài khoản phản kế tốn chi phí kết hợp mã chi tiết chi phí kết hợp mã số hoạt động/bộ phận chức năng) kỳ (sau bù trừ bút toán điều chỉnh) lũy kế tƣơng ứng đối ứng bên NỢ TK 632- Giá vốn hàng bán sổ cái; +Khoản mục– yếu tố chi phí thuộc loại CP BH, CP QLDN, CP tài CP khác lũy kế phát sinh bên NỢ của cấu trúc mã số tài khoản chi phí (tài khoản phản kế tốn chi phí kết hợp mã chi tiết chi phí kết hợp mã số hoạt động/bộ phận chức năng) kỳ (sau bù trừ bút toán điều chỉnh) lũy kế tƣơng ứng đối ứng bên NỢ TK 911- Xác định kết kinh doanh Sổ 1.2- Báo cáo thành tổng hợp hoạt động/bộ phận chức (Báo cáo tổng hợp kết HĐKD tổng hợp khách sạn tháng): - Nội dung, kết cấu theo biểu mẫu (Phụ lục 4.1), gồm 17 cột: tƣơng tự nhƣ báo cáo hoạt đông/bộ phận chức - Phƣơng pháp lấy số liệu: Chi phí hoạt động/bộ phận chức doanh thu, hoạt động/bộ phận chức chi phí đƣợc tổng hợp thành số dòng theo khoản mục chi phí quản trị đƣợc ghi thành tiêu- nội dung chi phí báo cáo tổng hợp 2- Dự toán CP SX kinh doanh 12 tháng Dự toán kết hoạt động kinh doanh 12 tháng theo hoạt động/bộ phận chức khách sạn (Phụ lục 4.2) chia thành loại tƣơng tự báo cáo thành tháng theo hoạt động/bộ phận chức Tuy nhiên, phƣơng pháp lấy số liệu lấy từ hệ thống dự toán 3- Báo cáo thực CP SX kinh doanh 12 tháng Báo cáo thực kết hoạt động kinh doanh 12 tháng theo hoạt động/bộ phận chức khách sạn (Phụ lục 4.2) chia thành loại tƣơng tự báo cáo thành tháng theo hoạt động/bộ phận chức Tuy nhiên, phƣơng pháp lấy số liệu lấy từ hệ thống thực ... KTQTCP doanh nghiệp kinh doanh khách sạn địa bàn tỉnh Đồng Nai Chương 3: Giải pháp hoàn thiện KTQTCP doanh nghiệp kinh doanh khách sạn địa bàn tỉnh Đồng Nai 12 CHƢƠNG 1.1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN... máy quản lý doanh nghiệp kinh doanh khách sạn xếp hạng từ trở lên địa bàn tỉnh Đồng Nai PHỤ LỤC 2.2: Tổ chức máy kế toán doanh nghiệp kinh doanh khách sạn xếp hạng từ trở lên địa bàn tỉnh Đồng Nai. .. TRẠNG KẾ TỐN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI DOANH NGHIỆP KINH DOANH KHÁCH SẠN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 46 2.1 Đặc điểm hoạt động kinh doanh, sản phẩm- dịch vụ khách sạn tổ chức quản lý Doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp kinh doanh khách sạn trên địa bàn tỉnh đồng nai , Hoàn thiện kế toán quản trị chi phí tại doanh nghiệp kinh doanh khách sạn trên địa bàn tỉnh đồng nai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay