Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại việt nam

75 7 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/03/2019, 19:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN THỊ HOA MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM NGUYỄN THỊ HOA MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO TÍN DỤNG RỦI RO THANH KHOẢN TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: Tàingân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRƯƠNG QUANG THƠNG Tp Hồ Chí Minh, tháng năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tôi, hướng dẫn PSG TS Trương Quang Thông Nội dung số liệu luận văn kết nghiên cứu độc lập tác giả chưa công bố cơng trình khoa học Chữ ký học viên Nguyễn Thị Hoa MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC VIẾT TẮT CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý thực đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Phương pháp nghiên cứu .3 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Kết cấu luận văn: CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Rủi ro ngân hàng 2.2 Rủi ro tín dụng .6 2.3 Rủi ro khoản 2.4 Mối quan hệ rủi ro khoản rủi ro tín dụng 11 Kết luận chương 16 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 17 3.1 Phương pháp nghiên cứu .17 3.2 Dữ liệu chọn mẫu 17 3.3 Định nghĩa biến nghiên cứu 18 3.4 Xử lý phân tích liệu .22 3.4.1 Mơ hình với biến LR phụ thuộc 22 3.4.2.1 Lựa chọn mô hình 23 3.4.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến 24 3.4.2.3 Kiểm định phương sai thay đổi .27 3.4.2 Mơ hình với CR biến phụ thuộc .28 3.4.2.1 Lựa chọn mơ hình 28 3.4.2.2 Kiểm định đa cộng tuyến 29 3.4.3.3 Kiểm định phương sai thay đổi .32 Kết luận chương 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 34 4.1 Thực trạng rủi ro tín dụng rủi ro khoản NHTM Việt Nam 34 4.1.1 Thực trạng rủi ro tín dụng 34 4.1.2 Thực trạng rủi ro khoản 36 4.1.3 Mối quan hệ rủi ro tín dụng rủi ro khoản 37 4.3 Kết hồi quy mơ hình .39 4.3.1 Mơ hình với biến LR biến phụ thuộc 40 4.3.2 Mơ hình với biến CR biến phụ thuộc 42 Kết luận chương 44 CHƯƠNG 5: KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN .45 5.1 Một số kiến nghị NHTM VN 45 5.1.1 Đối với ngân hàng thương mại 45 5.1.2 Đối với Ngân hàng có quy mơ lớn 47 5.1.3 Đối với Ngân hàng có quy mơ nhỏ 47 5.1 Kết luận 48 5.1.1 Tổng kết kết nghiên cứu 48 5.1.1 Những hạn chế đề xuất hướng nghiên cứu .48 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC NGÂN HÀNG CÁC KẾT QUẢ HỒI QUY ĐẦY ĐỦ Bảng 3.4.1 Kết hồi quy REM với LR biến phụ thuộc Bảng 3.4.2 kết hồi quy FEM với LR biến phụ thuộc Bảng 3.4.3: Kết hồi quy mơ hình phụ kiểm định đa cộng tuyến với LR biến phụ thuộc Bảng 4.3.1.a : Kết hồi quy OLS với LR biến phụ thuộc - 10 BANKS Bảng 4.3.1.b : Kết hồi quy OLS với LR biến phụ thuộc - SMALL BANKS Bảng 4.3.1.c : Kết hồi quy OLS với LR biến phụ thuộc – LARGE BANKS Bảng 3.4.6 Kết hồi quy REM với CR biến phụ thuộc Bảng 3.47 Kết hồi quy FEM với CR biến phụ thuộc Bảng 3.4.8 Kết hồi quy mơ hình phụ kiểm định đa cộng tuyến với CR biến phụ thuộc Bảng 4.3.2.a: kết hồi quy OLS với CR biến phụ thuộc – 10 BANKS Bảng 4.3.2.b : Kết hồi quy với CR biến phụ thuộc - SMALL BANKS Bảng 4.3.2.c : Kết hồi quy với CR biến phụ thuộc - BIG BANKS DANH MỤC VIẾT TẮT NHNN: Ngân hàng nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại TGTT: Tiền gửi tốn TGKKH: Tiền gửi khơng kỳ hạn TCTD : Tổ chức tín dụng TMCP: Thương mại cổ phần CR: Credit risk ( rủi ro tín dụng ) LR: Liquidity risk ( rủi ro khoản ) CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý thực đề tài Ngành ngân hàng ngành có hình thức kinh doanh đặc biệt - kinh doanh tiền tệ, hay theo nhà kinh tế thường nói “ ngành kinh doanh rủi roRủi ro xuất đâu hoạt động ngân hàng Khi xảy rủi ro trước tiên ảnh hưởng trực tiếp đến Ngân hàng giảm lợi nhuận; giảm khả tốn; giảm uy tín, mức độ tín nhiệm Ngân hàng hay chí dẫn đến nguy phá sản Ngân hàng kéo theo ảnh hưởng đến khách hàng kinh tế Chính nghiên cứu rủi ro nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro vấn đề quan tâm hàng đầu nhà kinh tế “Rủi ro tín dụng” cụm từ khơng xa lạ với ai, nhiều năm qua nhà kinh tế nghiên cứu rủi ro tín dụng nhằm nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến nó; hay ảnh hưởng đến hoạt động, nguy vỡ nợ ngân hàng nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng Cuộc khủng hoảng toàn cầu 2008 nhấn mạnh tầm quan trọng khoản tổ chức tài nhà quảntài Do nhà kinh tế quan tâm vấn đề khoản rủi ro khoản ngân hàng Ngày 12/09/2010 Thụy Sĩ hiệp định Basel III ký kết Ngoài quy định vốn, Basel III đưa khung khoản để xác định phân tích xu hướng rủi ro khoản ngân hàng Qua nhiều nghiên cứu trước nói rủi ro khoản rủi ro tín dụng có ảnh hưởng đến hoạt động, nguy vỡ nợ ngân hàng, nhiên có nghiên cứu xem xét mối quan hệ hai loại rủi ro với Trong nghiên cứu mối quan hệ rủi ro khoản rủi ro tín dụng Bjưrn Imbierowicz Christian Rauch (2013) ngân hàng Mỹ giai đoạn 1998 – 2010, kết khơng tìm mối quan hệ đáng tin cậy rủi ro khoản rủi ro tín dụng cho thấy rủi ro khoản rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến nguy vỡ nợ ngân hàng, đồng thời tương tác hai loại rủi ro có tác dụng bổ sung nguy vỡ nợ ngân hàng Dựa nghiên cứu Björn Imbierowicz Christian Rauch (2013) luận văn sử dụng mơ hình hồi quy với biến rủi ro tín dụng ( CR ) rủi ro khoản ( LR ) với liệu thu thập từ báo cáo thường niên 10 ngân hàng thương mại Việt Nam khoảng thời gian từ 2008-2017 Với mong muốn kết cung cấp chứng thực nghiệm cho mối quan hệ rủi ro khoản rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam Từ đưa ý kiến, kiến nghị đóng góp vào quảnrủi ro hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung nghiên cứu xem xét mối quan hệ rủi ro tín dụng rủi ro khoản ngân hàng thương mại Việt Nam Trên sở mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể nghiên cứu: - Tổng hợp lý thuyết rủi ro khoản rủi ro tín dụng sơ nghiên cứu mối quan hệ rủi ro khoản rủi ro tín dụng giới - Nghiên cứu riêng tác động đồng thời có thời gian trễ rủi ro tín dụng lên rủi ro khoản rủi ro khoản lên rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam - Chia NHTM thành nhóm: nhóm NHTM lớn nhóm NHTM nhỏ để nghiên cứu riêng tác động riêng lên ngân hàng có quy mơ lớn ngân hàng có quy mơ nhỏ - Trên kết thu được, tác giả đưa kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng rủi ro khoản lên NHTM Việt Nam nói chung riêng cho ngân hàng lớn ngân hàng nhỏ 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Rủi ro tín dụng rủi ro khoản Phạm vi nghiên cứu : Tại Việt Namnăm số ngân hàng khơng cơng khai báo cáo tài thiếu thuyết minh báo cáo tài chính, sau xem xét 29 ngân hàng hoạt động tính đến cuối năm 2017, tác giả tìm 10 ngân hàng có báo cáo tài thuyết minh báo cáo tài đầy đủ từ năm 2008-2017, ngân hàng có số ngân hàng khác có báo cáo tài đầy đủ Ngân hàng Techcombank, nhiên ngân hàng ngân hàng có quy mơ lớn Do tác giả muốn xem xét có khác ảnh hưởng hai loại rủi ro ngân hàng có quy mơ lớn quy mô nhỏ hay không nên tăng mẫu ngân hàng lớn làm thay đổi kết chung ảnh hưởng so sánh mẫu Vì luận văn tập trung nghiên cứu 10 ngân hàng thương mại Việt Nam từ năm 2008 – 2017 Dữ liệu thu thập, tính tốn từ báo cáo thường niên, bảng cân đối kế toán, thuyết minh báo cáo tài ngân hàng 1.4 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng với hồi quy OLS phần mềm stata phương trình với biến đại diện LR CR, sau chia ngân hàng theo quy mô hồi quy để so sánh ảnh hưởng lẫn LR CR theo quy mô ngân hàng 1.5 Ý nghĩa đề tài Trong suốt trình phát triển hệ thống ngân hàng khẳng định tầm quan trọng phát triển kinh tế Sự phá sản ngân hàng dẫn đến đổ vỡ hệ thống ngân hàng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế Với hoạt động cho vay, rủi ro tín dụng ln vấn đề nhà kinh tế quan tâm, nghiên cứu Rủi ro tín dụng hay nợ xấu ảnh hưởng đến chất lượng tài sản ngân hàng Các khoản nợ xấu tăng làm tăng nguy vỡ nợ Ngoài ra, sau khủng hoảng tài năm 2008, rủi ro khoản khẳng định ảnh hưởng có đến nguy vỡ nợ ngân hàng Trên mẫu chọn nghiên cứu đóng góp học thuật kiểm định lại tác động giữ rủi ro khoản rủi ro tín dụng lên nhau, đồng thời kết đóng góp vào quản trị rủi ro ngân hàng có xuất rủi ro khoản rủi ro tín dụng đồng thời xuất hai nhằm ngăn ngừa, hạn chế rủi ro khoản, rủi ro tín dụng xa ngăn chặn nguy vỡ nợ ngân hàng, Idowu Abiola and Awoyemi Samuel Olausi, 2014 The impact of credit risk management on the commercial banks performance in Nigeria [pdf] Availabe at:< http://pakacademicsearch.com/pdf-files/ech/11/295306%20Vol%203%20issue%205%20May%202014.pdf> [Accessed 22 April 2018] Jian Cai and Anjan V Thakor, 2008 Liquidity Risk, Credit Risk, and Interbank Competition [pdf] Availabe at: [Accessed 30 April 2018] Kolapo T Funso and Ayeni,R.Kolade and Oke,M.Jo, 2012 Credit risk and commercial banks performance in Nigeria: A panel model approach [pdf] Availabe at: [Accessed 22 April 2018] 10 Liquydity risk [ Accessed 01 August 2018] 11 Liquidity https://www.investopedia.com/terms/l/liquidity.asp [ Accessed 01 August 2018 ] 12 Serena Ng and Pierre Peron, 2000 Lag Length Selection and the Construction of Unit Root Tests [pdf] Availabe at: [Accessed 13 August 2018] 13 Tunggul Patar Naibaho and Syarief Fauzie, 2015 Analisis kausalitas antara risiko kredit dan risiko likuiditas pada bank bumn periode 2002-2010 [pdf] Availabe at: < https://media.neliti.com/media/publications/14842-ID-analisis-kausalitas- antara-risiko-kredit-dan-risiko-likuiditas-pada-bank-bumn-pe.pdf> [Accessed 25 April 2018] 14 Viral Acharya and hasan Naqvi (2010) The Seeds of a Crisis A Theory of Bank Liquidity [pdf] Availabe at: < archive.nyu.edu/bitstream/2451/29886/2/wpa10012.pdf> Accessed 25 April 2018] 15 Zhiguo He and Wei Xiong (2012) Rollover Risk and Credit Risk [pdf] Availabe at: < https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1540-6261.2012.01721.x> [ Accessed 06 May 2018 ] TÊN ĐẦY ĐỦ CỦA CÁC NGÂN HÀNG ACB: Ngân hàng TMCP Á Châu CTG: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam ( Vietinbank) EIB: Ngân hàng TMCP Xuất nhập Việt Nam ( Eximbank) HDB: Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà TPHCM OCB: Ngân hàng TMCP Phương Đông SCB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn SHB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội STB: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín ( Sacombank) VAB: Ngân hàng TMCP Việt Á ( VietABank) 10 VCB: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam ( Vietcombank) CÁC KẾT QUẢ HỒI QUY ĐẦY ĐỦ Bảng 3.4.1 Kết hồi quy REM với LR biến phụ thuộc Random-effects GLS regression Group variable: donvi Number of obs Number of groups = = 80 10 R-sq: Obs per group: = avg = max = 8.0 within = 0.6240 between = 0.9666 overall = 0.7343 corr(u_i, X) Wald chi2(20) Prob > chi2 = (assumed) LR Coef Std Err z CR CR1 CR2 CR3 LR1 LR2 LR3 LR4 LNTTS RTL ITL SLD LGDP IR ROAA ETA TTA OER LG LEV _cons -.757383 5112064 71342 -1.355953 489134 0517904 0409446 -.0665993 0546709 -.061498 -.1788587 -.5541736 -1.64805 2612992 -.3283646 3.203973 -2.366874 2230455 0609347 1105526 -1.54561 1.110808 9987095 9757694 9270274 1245408 1212285 0868454 0593498 0310842 3509204 1050529 2698772 5829618 1247094 6.60124 1.040926 1.714726 2130174 0752354 0305721 1.008176 sigma_u sigma_e rho 11508655 (fraction of variance due to u_i) -0.68 0.51 0.73 -1.46 3.93 0.43 0.47 -1.12 1.76 -0.18 -1.70 -2.05 -2.83 2.10 -0.05 3.08 -1.38 1.05 0.81 3.62 -1.53 P>|z| 0.495 0.609 0.465 0.144 0.000 0.669 0.637 0.262 0.079 0.861 0.089 0.040 0.005 0.036 0.960 0.002 0.167 0.295 0.418 0.000 0.125 = = 163.06 0.0000 [95% Conf Interval] -2.934527 -1.446228 -1.199053 -3.172893 2450386 -.185813 -.1292693 -.1829228 -.006253 -.7492893 -.3847587 -1.083123 -2.790634 0168733 -13.26656 1.163796 -5.727675 -.194461 -.0865238 0506324 -3.521598 1.419762 2.468641 2.625893 4609875 7332294 2893938 2111585 0497242 1155949 6262933 0270413 -.025224 -.505466 505725 12.60983 5.244151 9939267 640552 2083933 1704728 4303784 Nguồn: tổng hợp BCTC ngân hàng kết chạy hồi quy stata Bảng 3.4.2 kết hồi quy FEM với LR biến phụ thuộc Fixed-effects (within) regression Group variable: donvi Number of obs Number of groups = = 80 10 R-sq: Obs per group: = avg = max = 8.0 within = 0.6833 between = 0.0396 overall = 0.1601 corr(u_i, Xb) F(20,50) Prob > F = -0.8222 = = LR Coef CR CR1 CR2 CR3 LR1 LR2 LR3 LR4 LNTTS RTL ITL SLD LGDP IR ROAA ETA TTA OER LG LEV _cons 4033161 2228531 9304801 -1.185022 3366801 -.0515703 0210955 -.0586514 2126619 -.2579232 -.2652307 1.266101 -1.945637 2879892 -1.956896 5.555754 -2.544759 2494945 0293965 0854235 -4.157632 1.207858 1.011448 9798333 1.00732 1406694 1263567 0890108 0731299 1028346 5712796 2112773 6611608 6668746 1249935 7.380821 1.554379 1.782282 2477983 0881942 034788 1.851639 sigma_u sigma_e rho 28900915 11508655 86313166 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(9, 50) = t 0.33 0.22 0.95 -1.18 2.39 -0.41 0.24 -0.80 2.07 -0.45 -1.26 1.91 -2.92 2.30 -0.27 3.57 -1.43 1.01 0.33 2.46 -2.25 1.37 P>|t| 0.740 0.827 0.347 0.245 0.020 0.685 0.814 0.426 0.044 0.654 0.215 0.061 0.005 0.025 0.792 0.001 0.160 0.319 0.740 0.018 0.029 5.39 0.0000 [95% Conf Interval] -2.022737 -1.8087 -1.037573 -3.208284 0541373 -.3053651 -.1576879 -.2055372 0061125 -1.405372 -.6895937 -.0618794 -3.285094 0369322 -16.78171 2.433692 -6.124578 -.2482229 -.1477467 0155498 -7.876758 2.829369 2.254406 2.898533 8382405 6192229 2022245 1998789 0882343 4192114 8895257 1591322 2.594082 -.6061799 5390461 12.86792 8.677816 1.035061 747212 2065397 1552973 -.4385063 Prob > F = 0.2262 Nguồn: tổng hợp BCTC ngân hàng kết chạy hồi quy stata Bảng 3.4.3: Kết hồi quy mơ hình phụ kiểm định đa cộng tuyến với LR biến phụ thuộc Source SS df MS Model Residual 002601808 004759868 19 60 000136937 000079331 Total 007361676 79 000093186 TTA Coef ROAA ITL RTL CR CR1 CR2 CR3 LR1 LR2 LR3 LR4 LNTTS SLD LGDP IR ETA OER LG LEV _cons 5628397 0125258 0359099 -.0268454 -.0160772 -.0778904 -.0400962 0023892 0007507 -.0054577 -.0045886 -.0057298 0212872 1263379 -.0187592 -.0062463 0226256 -.0023237 -.005044 1472868 Std Err .4916583 0077422 0260104 0835595 0751629 0727729 0696024 0093714 0091266 0065004 0044289 0022203 020132 0407474 0090715 0783658 0157696 0056564 0022077 073484 t 1.14 1.62 1.38 -0.32 -0.21 -1.07 -0.58 0.25 0.08 -0.84 -1.04 -2.58 1.06 3.10 -2.07 -0.08 1.43 -0.41 -2.28 2.00 Number of obs F( 19, 60) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.257 0.111 0.173 0.749 0.831 0.289 0.567 0.800 0.935 0.404 0.304 0.012 0.295 0.003 0.043 0.937 0.157 0.683 0.026 0.050 = = = = = = 80 1.73 0.0565 0.3534 0.1487 00891 [95% Conf Interval] -.4206233 -.002961 -.0161187 -.1939892 -.1664253 -.2234579 -.1793219 -.0163565 -.0175053 -.0184605 -.0134478 -.0101711 -.0189828 044831 -.0369049 -.1630013 -.0089182 -.0136382 -.0094601 0002969 1.546303 0280125 0879385 1402984 1342709 0676772 0991294 0211348 0190066 007545 0042705 -.0012885 0615572 2078448 -.0006136 1505086 0541694 0089909 -.000628 2942766 Nguồn: tổng hợp BCTC ngân hàng kết chạy hồi quy stata Bảng 4.3.1.a : Kết hồi quy OLS với LR biến phụ thuộc - 10 BANKS Source SS df MS Model Residual 2.28204828 825726715 20 59 114102414 013995368 Total 3.107775 79 039338924 LR Coef CR CR1 CR2 CR3 LR1 LR2 LR3 LR4 LNTTS RTL ITL SLD LGDP IR ROAA ETA TTA OER LG LEV _cons -.757383 5112064 71342 -1.355953 489134 0517904 0409446 -.0665993 0546709 -.061498 -.1788587 -.5541736 -1.64805 2612992 -.3283646 3.203973 -2.366874 2230455 0609347 1105526 -1.54561 Std Err 1.110808 9987095 9757694 9270274 1245408 1212285 0868454 0593498 0310842 3509204 1050529 2698772 5829618 1247094 6.60124 1.040926 1.714726 2130174 0752354 0305721 1.008176 t -0.68 0.51 0.73 -1.46 3.93 0.43 0.47 -1.12 1.76 -0.18 -1.70 -2.05 -2.83 2.10 -0.05 3.08 -1.38 1.05 0.81 3.62 -1.53 Number of obs F( 20, 59) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.498 0.611 0.468 0.149 0.000 0.671 0.639 0.266 0.084 0.861 0.094 0.044 0.006 0.040 0.960 0.003 0.173 0.299 0.421 0.001 0.131 = = = = = = 80 8.15 0.0000 0.7343 0.6442 1183 [95% Conf Interval] -2.980105 -1.487207 -1.23909 -3.21093 2399285 -.1907872 -.1328327 -.185358 -.0075284 -.763688 -.3890692 -1.094197 -2.814554 0117563 -13.53742 1.121085 -5.798033 -.2032014 -.0896108 049378 -3.562965 1.46534 2.50962 2.66593 4990247 7383395 294368 2147219 0521594 1168703 6406921 0313518 -.0141505 -.4815463 510842 12.88069 5.286862 1.064284 6492924 2114803 1717272 4717453 Nguồn: tổng hợp BCTC ngân hàng kết chạy hồi quy stata Bảng 4.3.1.b : Kết hồi quy OLS với LR biến phụ thuộc - SMALL BANKS Source SS df MS Model Residual 1.63682046 332389997 20 11 081841023 030217272 Total 1.96921046 31 063522918 LR Coef CR CR1 CR2 CR3 LR1 LR2 LR3 LR4 LNTTS RTL ITL SLD LGDP IR ROAA ETA TTA OER LG LEV _cons -8.23866 -2.707068 -4.870864 1077327 2335932 0224776 0570786 -.1971785 -.0108145 1.237428 -.7525056 2347343 -1.991811 4156541 -9.189124 9.102282 -3.377576 587202 1429905 1246028 -.826214 Std Err 6.722693 7.707094 5.327746 5.811163 332404 3552757 3160573 1453871 2194067 1.508396 7306321 2.715538 2.328764 4348342 23.02026 4.156648 3.814322 1.059753 1951742 1227599 5.583124 t -1.23 -0.35 -0.91 0.02 0.70 0.06 0.18 -1.36 -0.05 0.82 -1.03 0.09 -0.86 0.96 -0.40 2.19 -0.89 0.55 0.73 1.02 -0.15 Number of obs F( 20, 11) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.246 0.732 0.380 0.986 0.497 0.951 0.860 0.202 0.962 0.429 0.325 0.933 0.411 0.360 0.697 0.051 0.395 0.591 0.479 0.332 0.885 = = = = = = 32 2.71 0.0463 0.8312 0.5243 17383 [95% Conf Interval] -23.03521 -19.67027 -16.59715 -12.68255 -.4980231 -.7594789 -.6385587 -.5171735 -.4937254 -2.082529 -2.360616 -5.742124 -7.117387 -.5414094 -59.85637 -.0464389 -11.77284 -1.745299 -.286585 -.14559 -13.11459 6.557887 14.25613 6.855425 12.89802 9652096 8044342 752716 1228164 4720964 4.557386 8556048 6.211593 3.133766 1.372718 41.47813 18.251 5.017689 2.919703 5725661 3947957 11.46216 Nguồn: tổng hợp BCTC ngân hàng kết chạy hồi quy stata Bảng 4.3.1.c : Kết hồi quy OLS với LR biến phụ thuộc – LARGE BANKS Source SS df MS Model Residual 852867418 178752397 20 27 042643371 006620459 Total 1.03161981 47 021949358 LR Coef CR CR1 CR2 CR3 LR1 LR2 LR3 LR4 LNTTS RTL ITL SLD LGDP IR ROAA ETA TTA OER LG LEV _cons -.8578103 6429531 7357934 -2.507084 4789202 1786619 2537981 -.1303485 -.0214484 -.1864365 -.2156231 -.2108099 -1.214288 1862857 -7.120181 0890751 -1.052821 2427669 -.04146 0851421 2576649 Std Err 1.012155 7618531 7490799 7752414 1532847 153255 125134 0814299 0376154 3326884 1091407 2674374 6102741 1232875 8.006643 1.41717 2.361008 1925811 0935687 0338126 1.00693 t -0.85 0.84 0.98 -3.23 3.12 1.17 2.03 -1.60 -0.57 -0.56 -1.98 -0.79 -1.99 1.51 -0.89 0.06 -0.45 1.26 -0.44 2.52 0.26 Number of obs F( 20, 27) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.404 0.406 0.335 0.003 0.004 0.254 0.053 0.121 0.573 0.580 0.058 0.437 0.057 0.142 0.382 0.950 0.659 0.218 0.661 0.018 0.800 = = = = = = 48 6.44 0.0000 0.8267 0.6984 08137 [95% Conf Interval] -2.934582 -.9202402 -.8011916 -4.097748 164406 -.1357915 -.0029556 -.2974288 -.0986288 -.8690566 -.4395614 -.7595461 -2.466467 -.0666794 -23.54846 -2.818717 -5.89721 -.1523769 -.2334471 0157643 -1.808384 1.218961 2.206146 2.272778 -.91642 7934344 4931152 5105518 0367319 055732 4961836 0083152 3379263 0378912 4392508 9.308094 2.996867 3.791568 6379107 1505272 1545199 2.323714 Nguồn: tổng hợp BCTC ngân hàng kết chạy hồi quy stata Bảng 3.4.6 Kết hồi quy REM với CR biến phụ thuộc Random-effects GLS regression Group variable: donvi Number of obs Number of groups = = 80 10 R-sq: Obs per group: = avg = max = 8.0 within = 0.5512 between = 0.8918 overall = 0.6065 corr(u_i, X) Wald chi2(20) Prob > chi2 = (assumed) CR Coef CR1 CR2 CR3 CR4 LR LR1 LR2 LR3 LNTTS RTL ITL SLD LGDP IR ROAA ETA TTA OER LG LEV _cons 3217654 -.0697883 -.2333606 -.0039664 -.0135341 0193176 0037666 -.0176907 -.0053123 1396611 -.0066197 0501653 -.0785487 0011155 -3.212242 1181063 -.1331287 044688 -.0007709 0008047 2650963 111832 1158373 1165841 108917 0153664 0164973 0143953 0089718 0037033 0370099 0128117 0320674 0733566 0151623 6621218 1308227 2033419 0237847 0086683 0039437 1174419 sigma_u sigma_e rho 01348363 (fraction of variance due to u_i) Std Err z 2.88 -0.60 -2.00 -0.04 -0.88 1.17 0.26 -1.97 -1.43 3.77 -0.52 1.56 -1.07 0.07 -4.85 0.90 -0.65 1.88 -0.09 0.20 2.26 P>|z| 0.004 0.547 0.045 0.971 0.378 0.242 0.794 0.049 0.151 0.000 0.605 0.118 0.284 0.941 0.000 0.367 0.513 0.060 0.929 0.838 0.024 = = 90.92 0.0000 [95% Conf Interval] 1025787 -.2968252 -.4618612 -.2174398 -.0436517 -.0130165 -.0244476 -.0352751 -.0125706 0671231 -.0317302 -.0126856 -.2223249 -.028602 -4.509977 -.1383016 -.5316716 -.0019292 -.0177604 -.0069248 0349144 540952 1572486 -.0048599 2095069 0165834 0516517 0319808 -.0001063 0019461 2121991 0184908 1130161 0652276 030833 -1.914507 3745142 2654141 0913053 0162185 0085341 4952782 Nguồn: tổng hợp BCTC ngân hàng kết chạy hồi quy stata Bảng 3.47 Kết hồi quy FEM với CR biến phụ thuộc Fixed-effects (within) regression Group variable: donvi Number of obs Number of groups = = 80 10 R-sq: Obs per group: = avg = max = 8.0 within = 0.6316 between = 0.3242 overall = 0.2568 corr(u_i, Xb) F(20,50) Prob > F = -0.8879 = = CR Coef CR1 CR2 CR3 CR4 LR1 LR2 LR3 LR LNTTS RTL ITL SLD LGDP IR ROAA ETA TTA OER LG LEV _cons 1658945 -.1264226 -.2408883 -.1330551 0144781 0169098 -.0130845 0073094 -.0176197 2220136 009707 -.1381226 -.0350315 -.0025342 -2.374737 -.0828982 0214457 0107387 000801 0026052 4244957 1199685 1155189 1167162 1229113 0171988 0146747 0097992 0168344 0109664 0592651 0260524 0790822 0863574 0154363 7976071 2083679 2109993 0276996 0097778 0042882 2022373 sigma_u sigma_e rho 02899581 01348363 82220379 (fraction of variance due to u_i) F test that all u_i=0: Std Err F(9, 50) = t 1.38 -1.09 -2.06 -1.08 0.84 1.15 -1.34 0.43 -1.61 3.75 0.37 -1.75 -0.41 -0.16 -2.98 -0.40 0.10 0.39 0.08 0.61 2.10 1.53 P>|t| 0.173 0.279 0.044 0.284 0.404 0.255 0.188 0.666 0.114 0.000 0.711 0.087 0.687 0.870 0.004 0.692 0.919 0.700 0.935 0.546 0.041 4.29 0.0000 [95% Conf Interval] -.0750694 -.3584491 -.4753197 -.3799296 -.0200668 -.0125652 -.0327669 -.0265035 -.0396463 1029762 -.0426208 -.2969639 -.2084854 -.0335389 -3.976778 -.5014174 -.4023588 -.0448976 -.0188384 -.0060078 01829 4068583 105604 -.0064569 1138195 0490229 0463847 0065978 0411224 0044068 341051 0620348 0207187 1384224 0284706 -.7726963 335621 4452502 066375 0204404 0112183 8307013 Prob > F = 0.1630 Nguồn: tổng hợp BCTC ngân hàng kết chạy hồi quy stata Bảng 3.4.8 Kết hồi quy mơ hình phụ kiểm định đa cộng tuyến với CR biến phụ thuộc Source SS df MS Model Residual 002608302 004753374 19 60 000137279 000079223 Total 007361676 79 000093186 TTA Coef CR1 CR2 CR3 CR4 LR1 LR2 LR3 LR LNTTS RTL ITL SLD LGDP IR ROAA ETA OER LG LEV _cons -.0171766 -.063804 -.047276 0175375 0094904 0014088 -.0074024 -.0115594 -.00441 0232192 0099382 0153774 116165 -.0174469 7916718 0162858 0152904 0002819 -.0041649 1105145 Std Err .0709662 073081 0737658 0691131 010402 0091376 0056154 0096411 0022812 0233052 0080322 0202622 0440927 0093591 4077599 0830312 0149711 0055033 0024454 0731848 t -0.24 -0.87 -0.64 0.25 0.91 0.15 -1.32 -1.20 -1.93 1.00 1.24 0.76 2.63 -1.86 1.94 0.20 1.02 0.05 -1.70 1.51 Number of obs F( 19, 60) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.810 0.386 0.524 0.801 0.365 0.878 0.192 0.235 0.058 0.323 0.221 0.451 0.011 0.067 0.057 0.845 0.311 0.959 0.094 0.136 = = = = = = 80 1.73 0.0553 0.3543 0.1498 0089 [95% Conf Interval] -.1591302 -.2099877 -.1948297 -.1207092 -.0113167 -.0168691 -.0186348 -.0308446 -.0089731 -.023398 -.0061285 -.025153 0279666 -.036168 -.0239695 -.1498014 -.0146562 -.0107263 -.0090564 -.0358768 1247769 0823798 1002776 1557842 0302976 0196867 00383 0077257 0001531 0698364 026005 0559078 2043635 0012741 1.607313 182373 045237 0112901 0007266 2569059 Nguồn: tổng hợp BCTC ngân hàng kết chạy hồi quy stata Bảng 4.3.2.a: kết hồi quy OLS với CR biến phụ thuộc – 10 BANKS Source SS df MS Model Residual 017869283 01159599 20 59 000893464 000196542 Total 029465273 79 000372978 CR Coef CR1 CR2 CR3 CR4 LR LR1 LR2 LR3 LNTTS RTL ITL SLD LGDP IR ROAA ETA TTA OER LG LEV _cons 3217654 -.0697883 -.2333606 -.0039664 -.0135341 0193176 0037666 -.0176907 -.0053123 1396611 -.0066197 0501653 -.0785487 0011155 -3.212242 1181063 -.1331287 044688 -.0007709 0008047 2650963 Std Err .111832 1158373 1165841 108917 0153664 0164973 0143953 0089718 0037033 0370099 0128117 0320674 0733566 0151623 6621218 1308227 2033419 0237847 0086683 0039437 1174419 t 2.88 -0.60 -2.00 -0.04 -0.88 1.17 0.26 -1.97 -1.43 3.77 -0.52 1.56 -1.07 0.07 -4.85 0.90 -0.65 1.88 -0.09 0.20 2.26 Number of obs F( 20, 59) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.006 0.549 0.050 0.971 0.382 0.246 0.794 0.053 0.157 0.000 0.607 0.123 0.289 0.942 0.000 0.370 0.515 0.065 0.929 0.839 0.028 = = = = = = 80 4.55 0.0000 0.6065 0.4730 01402 [95% Conf Interval] 0979901 -.3015781 -.4666448 -.2219088 -.0442822 -.0136934 -.0250383 -.0356433 -.0127226 0656045 -.0322559 -.0140013 -.2253349 -.0292241 -4.537144 -.1436694 -.540015 -.0029051 -.0181161 -.0070866 0300956 5455406 1620015 -.0000763 2139759 017214 0523286 0325715 0002618 002098 2137177 0190165 1143319 0682375 0314551 -1.887339 379882 2737575 0922812 0165742 008696 500097 Nguồn: tổng hợp BCTC ngân hàng kết chạy hồi quy stata Bảng 4.3.2.b : Kết hồi quy với CR biến phụ thuộc - SMALL BANKS Source SS df MS Model Residual 001601074 00030053 20 11 000080054 000027321 Total 001901604 31 000061342 CR Coef CR1 CR2 CR3 CR4 LR LR1 LR2 LR3 LNTTS RTL ITL SLD LGDP IR ROAA ETA TTA OER LG LEV _cons -.1244448 -.1805545 -.2595057 -.5602581 -.0033392 0176341 -.0082936 0094989 -.0025292 021516 -.0371221 -.0448426 2177554 -.0186343 7003755 2577864 0063885 0118262 0146152 -.00571 -.0480415 Std Err .2231842 1549078 170405 1693609 0084287 0095266 0104567 0094582 0059843 04568 0209715 0760514 0911704 0152645 7327949 1218149 1099087 0322958 005666 0042404 1603868 t -0.56 -1.17 -1.52 -3.31 -0.40 1.85 -0.79 1.00 -0.42 0.47 -1.77 -0.59 2.39 -1.22 0.96 2.12 0.06 0.37 2.58 -1.35 -0.30 Number of obs F( 20, 11) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.588 0.268 0.156 0.007 0.700 0.091 0.444 0.337 0.681 0.647 0.104 0.567 0.036 0.248 0.360 0.058 0.955 0.721 0.026 0.205 0.770 = = = = = = 32 2.93 0.0353 0.8420 0.5546 00523 [95% Conf Interval] -.6156699 -.5215043 -.6345645 -.9330189 -.0218906 -.0033338 -.0313086 -.0113184 -.0157006 -.079025 -.0832801 -.2122306 0170908 -.0522313 -.9124951 -.0103265 -.2355189 -.0592564 0021444 -.0150432 -.4010505 3667803 1603953 1155531 -.1874973 0152123 0386019 0147215 0303162 0106422 122057 0090359 1225454 41842 0149627 2.313246 5258992 248296 0829087 027086 0036231 3049674 Nguồn: tổng hợp BCTC ngân hàng kết chạy hồi quy stata Bảng 4.3.2.c : Kết hồi quy với CR biến phụ thuộc - BIG BANKS Source SS df MS Model Residual 021036974 006496989 20 27 001051849 000240629 Total 027533963 47 000585829 CR Coef CR1 CR2 CR3 CR4 LR LR1 LR2 LR3 LNTTS RTL ITL SLD LGDP IR ROAA ETA TTA OER LG LEV _cons 2880265 -.0258981 -.4266567 -.0396679 -.0385861 0030024 0401716 -.00124 -.0132657 1106412 -.029106 0968952 -.1354571 0063927 -5.417649 0913125 -.3988043 0564308 -.0152677 0047637 4431772 Std Err .1404274 1449481 1637049 1575261 0362961 040224 0287528 0204871 0063594 0601294 0215435 0477563 1177433 023942 1.126331 2696155 4479923 0313608 0153197 0064607 169294 t 2.05 -0.18 -2.61 -0.25 -1.06 0.07 1.40 -0.06 -2.09 1.84 -1.35 2.03 -1.15 0.27 -4.81 0.34 -0.89 1.80 -1.00 0.74 2.62 Number of obs F( 20, 27) Prob > F R-squared Adj R-squared Root MSE P>|t| 0.050 0.860 0.015 0.803 0.297 0.941 0.174 0.952 0.047 0.077 0.188 0.052 0.260 0.791 0.000 0.737 0.381 0.083 0.328 0.467 0.014 = = = = = = 48 4.37 0.0002 0.7640 0.5893 01551 [95% Conf Interval] -.0001068 -.3233071 -.7625515 -.3628848 -.1130596 -.0795305 -.0188244 -.043276 -.0263141 -.0127341 -.0733097 -.0010925 -.3770464 -.0427323 -7.728689 -.4618929 -1.318009 -.0079162 -.0467011 -.0084925 0958146 5761597 2715109 -.0907619 2835489 0358873 0855353 0991675 040796 -.0002173 2340164 0150976 194883 1061322 0555177 -3.106608 6445178 5204 1207779 0161657 0180198 7905397 Nguồn: tổng hợp BCTC ngân hàng kết chạy hồi quy stata ... niệm rủi ro, loại rủi ro ngân hàng Cách thức đo lường rủi ro tín dụng rủi ro khoản Sau lược khảo số nghiên cứu rủi ro khoản rủi ro tín dụng số quan điểm mối quan hệ rủi ro tín dụng rủi ro khoản Các. .. Thực trạng rủi ro tín dụng rủi ro khoản NHTM Việt Nam 34 4.1.1 Thực trạng rủi ro tín dụng 34 4.1.2 Thực trạng rủi ro khoản 36 4.1.3 Mối quan hệ rủi ro tín dụng rủi ro khoản ... cứu, luận văn tập trung vào loại rủi ro rủi ro khoản rủi ro tín dụng 2.2 Rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng theo basel rủi ro tín dụng rủi ro mà người vay khơng thể hồn trả khoản vay hay người cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại việt nam , Mối quan hệ giữa rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản tại các ngân hàng thương mại việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay